Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі N 474 Заңы

Жаңартылған

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2013 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР 2011.12.28 N 524-IV Заңына сәйкес Заңның бүкіл мәтіні бойынша «бірыңғай тіркеуші», «бірыңғай тіркеушінің» деген сөздер «тіркеуші», «тіркеушінің» деген сөздер деп есептелсін.

      Осы Заң қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу мен қадағалауды жүзеге асыруға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейдi және Қазақстан Республикасы қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын арттыру мен қаржылық қызмет көрсетудi тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуына жол бермеу жөнiнде жағдайлар жасауға бағытталған.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
      1) қаржылық қызмет көрсетудi тұтынушы - қаржылық ұйымның қызмет көрсетуiн пайдаланушы, сондай-ақ өз қаражаттарын қаржы құралдарына инвестициялайтын жеке немесе заңды тұлға;
      2) қаржы рыногындағы кәсiби қызмет - қаржылық қызмет көрсету жөнiндегi кәсiпкерлiк қызмет;
      3) уәкiлеттi орган - қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
      4) қаржылық ұйым - қаржылық қызмет көрсету жөнiндегi кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға;
      5) қаржы рыногы - қаржылық қызмет көрсету мен тұтынуға, сондай-ақ қаржы құралдарының шығарылуына және айналысына байланысты қатынастардың жиынтығы;
      6) қаржы қызметтері - сақтандыру рыногына, бағалы қағаздар рыногына, жинақтаушы зейнетақы қорларына қатысушылардың қызметі, банк қызметі, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес алынған лицензиялар негізінде жүзеге асырылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізу жөніндегі ұйымдардың қызметі, сондай-ақ орталық депозитарийдің, бірыңғай тіркеушінің және лицензиялауға жатпайтын өзара сақтандыру қоғамдарының қызметі.
      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.07.07 N 577, 2006.07.05 N 164, 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      2-бап. Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен
              қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк
              реттеу және қадағалау туралы заңдары

      1. Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi, осы Заңнан және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерінен тұрады.
      2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      3-бап. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды
              мемлекеттiк реттеудiң және қадағалаудың
              мақсаттары, принциптерi мен мiндеттерi

      1. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеудiң және қадағалаудың мақсаттары:
      1) қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және тұтастай алғанда қаржы жүйесiне деген сенiмдi қолдау;
      2) қаржылық қызмет көрсетуді тұтынушылардың мүдделерiн қорғаудың тиiстi деңгейiн қамтамасыз ету;
      3) қаржы рыногында адал бәсекенi қолдауға бағытталған қаржылық ұйымдардың қызметi үшiн тең құқықтық жағдайлар жасау болып табылады.
      2. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеудiң және қадағалаудың принциптерi:
      1) ресурстар мен реттеу құралдарын тиiмдi пайдалану;
      2) қаржылық ұйымдар мен қаржылық қадағалау қызметiнiң айқындығы;
      3) тәуекелдердi бағалауға негiзделген қаржылық ұйымдарды басқаруды ынталандыру;
      4) жаңа қаржы құралдарын және қызмет көрсетудi дамытуды қолдау арқылы қаржылық қызмет көрсетудi тұтынушылар мүдделерiнiң қорғалуын қамтамасыз ету жөнiндегi шаралардың кешендiлiгі, сондай-ақ қаржы рыногына қазiргi заманғы технологияны енгiзу;
      5) қаржылық ұйым органдарының жауапкершiлiгi болып табылады.
      3. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеудiң және қадағалаудың мiндеттерi:
      1) қаржылық ұйымдар қызметiнiң стандарттарын белгiлеу, қаржылық ұйымдарды корпоративтiк басқаруды жақсарту үшiн ынталандыру жағдайларын жасау;
      2) қаржы жүйесiндегi тұрақтылықты сақтау мақсатында қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдардың мониторингi;
      3) қаржылық тұрақтылықты қолдау мақсатында қаржы рыногының қауiпке неғұрлым бейiм салаларында қадағалау ресурстарын шоғырландыру;
      4) қазiргi заманғы технологияларды енгiзудi ынталандыру, қаржылық ұйымдардың қызметi және олар көрсететiн қаржылық қызметтер көрсету туралы ақпараттың тұтынушылар үшiн толымдылығын және қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету болып табылады.

      4-бап. Қаржы рыногында уәкiлеттiк берiлмеген қызметке
              тыйым салу

      1. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берiлген тиiстi лицензиясы жоқ тұлғалардың қаржы рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыруына жол берiлмейдi.
      2. Уәкiлеттi органның тиiстi лицензиясынсыз жасалған қаржылық қызмет көрсету бойынша мәмiлелер жарамсыз болып табылады.

      5-бап. Пруденциялық нормативтер және сақталуы мiндеттi
              өзге де нормалар мен лимиттер

       Уәкiлеттi органның қаржылық ұйымдар үшiн олардың қаржы тұрақтылығын және қаржылық қызмет көрсетудi тұтынушылар мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету мақсатында белгiлейтiн экономикалық шектеулер пруденциялық нормативтер болып табылады.
      Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда уәкiлеттi орган пруденциялық нормативтердi және сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi шоғырландырылған негiзде белгiлеуге құқылы.

      6-бап. Қаржы рыногын монополияға қарсы реттеу

      Ескерту. 6-бап алынып тасталды - ҚР 2006.07.07 N 174 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

2-тарау. Уәкілетті органның мәртебесі, міндеттері,
функциялары және өкілеттіктері

      7-бап. Уәкiлеттi органның мәртебесi

      1. Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалауды Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын бiртұтас уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
      2. Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынады және есеп бередi және Қазақстан Республикасының Президентi бекiтетiн ол туралы Ереженiң негiзiнде әрекет етедi.
      2-1. Уәкiлетті органның еңбекақы төлеу жүйесiн Қазақстан Республикасының Президентi уәкiлеттi орган Басқармасының Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен келісiлген ұсынуы бойынша бекiтедi. 
      3. Уәкiлеттi органды қаржыландыру Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджет қаражаты (шығыстар сметасы) есебiнен жүзеге асырылады. Уәкiлеттi орган ол туралы Ережеде айқындалатын тәртіппен шығыстарды өтеуге байланысты өзге де қаржы түсiмдерiн иеленуге құқылы, олар қаржы жылының нәтижелерi бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетiне аударылады.
      3-1. Уәкілеттi органның қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жағдайларын оның Басқармасы айқындайды.
      Ескерту. 7-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2005.07.08 N 69 Заңымен.

      8-бап. Уәкiлеттi органның мiндеттерi

      1. Уәкiлеттi органның мiндеттерi:
      1) қаржылық қызмет көрсетудi тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң бұзылуына жол бермеу жөнiндегi шараларды iске асыру;
      2) қаржылық ұйымдардың тиiстi түрлерiнiң адал бәсекелестiк принциптерiнде жұмыс iстеуi үшiн тең жағдай жасау;
      3) қаржылық ұйымдардың қызметiн peттeу мен қадағалаудың стандарттары мен әдiстерiнiң деңгейiн көтеру, олар қабылдаған мiндеттемелердiң уақтылы және толық орындалуын қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды пайдалану болып табылады.
      2. Уәкiлеттi орган осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде көзделген өзге де мiндеттердi iске асыруды қамтамасыз етедi.

      9-бап. Қаржылық ұйымдарының қызметiн реттеу және
              қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi органның
              функциялары мен өкiлеттiктерi

      1. Уәкiлеттi орган қаржылық ұйымдардың қызметiн реттеу және қадағалау мақсатында:
      1) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда қаржылық ұйымдарды ашуға (құруға), оларды ерiктi түрде қайта құру мен таратуға оның ішінде банк және сақтандыру холдингтерін ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат бередi және оны керi қайтарып алады, сондай-ақ аталған рұқсаттар мен келiсiмдердi беру тәртiбiн айқындайды
      2) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда қаржылық ұйымдардың, банк холдингтерінің, сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерi лауазымдарына адамдарды сайлауға (тағайындауға) келiсiм бередi не келiсiм беруден бас тартады, сондай-ақ аталған келiсiмдi берудiң не беруден бас тартудың тәртiбiн айқындайды;
      3) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасында көзделген жағдайларда қаржы рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыруға лицензиялар беру, қолданылуын тоқтату және айыру тәртiбiн белгiлейдi, аталған лицензияларды бередi, қолданылуын тоқтатады және одан айырады;
      4) қаржылық ұйымдар, қаржылық қызмет көрсетудi тұтынушылар, басқа да жеке және заңды тұлғалар үшiн Қазақстан Республикасының аумағында орындалуы мiндеттi нормативтiк құқықтық актiлер шығарады;
      5) қаржылық ұйымдар үшiн, оның iшiнде шоғырландырылған негiзде пруденциялық нормативтердi және сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi бекiтедi;
      5-1) банктердің, банк холдингтерінің және банк конгломераттарының қабылдайтын тәуекелдерін ескере отырып, олардың уәкілетті органның талаптарын орындауын айқындауға арналған ішкі рәсімдерді бекітеді;
      6) қаржылық ұйымдар мен олардың аффилиирленген тұлғалары  есептілігінің (қаржылық есептiлiктi қоспағанда) тiзбесiн, нысандарын, табыс ету мерзiмдерi мен тәртiбiн белгілейді;
      7) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есеп беру және бухгалтерлiк есеп стандарттары туралы заңдарын қаржылық ұйымдардың сақтауын бақылауды жүзеге асырады;
      7-1) қаржылық ұйымдар, банк және сақтандыру холдингтері акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу үшін өз өкілін жібереді;
      8) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда және шектерде, оның iшiнде аудиторлық ұйымды тарту арқылы қаржылық ұйымдар мен олардың аффилиирленген тұлғаларының қызметiн тексередi;
      8-1) қаржы рыногында қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы уәкілетті органға өтініш білдірген заңды тұлғаларды Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда және шектерде тексереді;
      9) қаржылық ұйымдарға, қаржылық ұйымдардың ірі қатысушыларына, банк және сақтандыру холдингтеріне, банк конгломераттары мен сақтандыру топтарының қатысушыларына Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген шектеулi ықпал ету шараларын, мәжбүрлеу шараларын және санкцияларды, оның ішінде тәуекелді азайту мақсатында қолдану тәртiбiн айқындайды және оларды қолданады;
      9-1) банктердің, банк холдингтерінің және банк конгломераттарының қызметінде туындайтын тәуекелдерді бағалау әдістерін қолданады;
      10) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының Үкiметiмен келiсе отырып, қаржылық ұйымдардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы шешiм қабылдайды;
      11) Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларда қаржылық ұйымдардың тарату комиссияларының қызметiн бақылауды жүзеге асырады;
      12) қаржылық ұйымдар туралы мәлiметтердi (қызметтiк, коммерциялық, банктiк немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәлiметтердi қоспағанда), оның iшiнде оларға қолданған шаралар туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялайды.
      2. Уәкiлеттi орган қаржылық ұйымдарға және олардың аффилиирленген тұлғаларына, оның iшiнде аудиторлық ұйымдарды тарта отырып:
      1) қаржылық ұйымдар мен олардың аффилиирленген тұлғаларының қаржылық жай-күйiн айқындау;
      2) қаржылық ұйымдармен олардың аффилиирленген тұлғаларының басқарма құрылымының және шешiмдер қабылдау рәсiмдерiнiң Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкестiгiн айқындау;
      3) қаржылық ұйымдардың аффилиирленген тұлғаларын айқындау;
      4) қаржылық қызмет көрсетудi тұтынушылар құқықтарының бұзылуын анықтау және оның алдын алу;
      5) қаржылық қызмет көрсету немесе қаржы құралдарын шығару жөнiндегi уәкiлеттiк берiлмеген қызметтi анықтау және оның алдын алу мақсатында тексеру жүргiзуге құқылы.
      2-1. Уәкілетті орган қаржы мониторингіне жататын ақшамен (және) немесе өзге де мүлікпен операциялар туралы ақпаратты тіркеу, сақтау және ұсыну бөлігінде қаржы ұйымдарының заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ішкі бақылауды ұйымдастыруын бақылауды жүзеге асырады.
      2-2. Уәкілетті орган қадағалау функцияларын жүзеге асыру мақсатында банктерде, банк холдингтерінде, жинақтаушы зейнетақы қорларында, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында, сақтандыру холдингтерінде өз өкілінің (бұдан әрі - өкіл) болуына құқылы.
      3. Уәкiлеттi орган осы баптың 1 және 2-тармақтарында көзделген өкiлеттiктерден басқа, осы Заңның 10-13-баптарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, қаржылық ұйымдарды, банк және сақтандыру холдингтерін, банк конгломераттары мен сақтандыру топтарын реттеу және қадағалау жөнiндегi өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
      4. Уәкiлеттi орган, Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, қаржылық ұйымдардың қызметiне араласуға құқылы емес.
      Ескерту. 9-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.06.11 N 562, 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.01.31 N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.05.05 N 139, 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.03.19 № 258-IV, 2010.07.15 N 338-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.05 N 452-IV (2011.10.13 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      9-1-бап. Өкілдің мақсаты, функциялары, құқықтары мен
               міндеттері

      1. Уәкілетті орган қадағалау функцияларын жүзеге асыру мақсатында уәкілетті органның өз қызметкерлері қатарынан өзі тағайындайтын өзінің өкілін банктерге, банк холдингтеріне, жинақтаушы зейнетақы қорларына, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, сақтандыру холдингтеріне жібереді.
      Осы баптың 1-тармағында көрсетілген қаржылық ұйымдардың біріндегі өкілдер санын уәкілетті орган айқындайды.
      2. Өкіл өз қызметінде осы Заңды, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерін және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасын басшылыққа алады.
      3. Уәкілетті орган банктегі, жинақтаушы зейнетақы қорындағы, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдағы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымындағы өз өкілін кез келген уақытта ауыстыруға құқылы.
      4. Өкілдің негізгі міндеті уәкілетті органның қадағалау функцияларын жүзеге асыруды қамтамасыз ету болып табылады.
      5. Өкіл өзіне жүктелген міндеттерді іске асыру мақсатында мынадай функцияларды жүзеге асырады:
      1) банктің, жинақтаушы зейнетақы қорының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайын талдайды;
      2) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің, сауалдың, нұсқамаларының, талаптарының сақталуын бақылайды;
      3) банкте, жинақтаушы зейнетақы қорында, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында тексеру жүргізу жөнінде ұсыныстар енгізеді;
      4) банк, жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы басқармасының, директорлар кеңесінің, тұрақты не уақытша жұмыс істейтін комиссияларының (комитеттерінің, жұмыс топтарының) (бұдан әрі - банктің, жинақтаушы зейнетақы қорының, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының органдары) отырыстарына байқаушы ретінде қатысады;
      5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру және өз пікірін білдіру құқығынсыз байқаушы ретінде банк, жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің жалпы жиналысына қатысады.
      6. Өкіл:
      1) өзіне жүктелген функцияларды орындау мақсатында осы баптың 1-тармағында көрсетілген қаржы ұйымдарынан және (немесе) олардың лауазымды адамдарынан ауызша және жазбаша нысандағы мәліметтер мен құжаттарды, оның ішінде қаржылық есептілікті және банк, жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы органдары отырыстарының (сырттай өткізілгендерін қоса алғанда) материалдарын сұратуға;
      2) автоматтандырылған жүйелер мен дерекқорға деректерді түзету мүмкіндігінсіз (қарау режимінде) қол жеткізуге құқылы.
      7. Өкіл:
      1) өзі сұратқан мәліметтер мен құжаттарды осы баптың 1-тармағында көрсетілген қаржы ұйымдарының бермеуі немесе уақтылы бермеуі, уәкілетті орган өкілінің өз функцияларын орындауына кедергі келтіруі, осы қаржы ұйымдарының тарапынан параға сатып алу, қорқыту немесе оған өзге де құқыққа сыйымсыз ықпал ету фактілері туралы уәкілетті органға хабарлауға;
      2) уәкілетті органның банкке, жинақтаушы зейнетақы қорына, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына өз өкілін жіберу туралы шешімінде көрсетілген мәселелер жөнінде уәкілетті органның тапсырмасы бойынша өзге де функцияларды орындауға міндетті.
      8. Өкіл жіберілетін банк, жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы:
      1) өкілге өз функцияларын орындауына жәрдем көрсетуге;
      2) өкілге осы баптың 1-тармағында көрсетілген қаржылық ұйымдардың лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің ақпаратты толық және уақтылы беру мүмкіндігін және барлық ақпарат көздеріне қолжетімдікті қамтамасыз етуге;
      3) өкілден сауалды алған күні не сауалда белгіленген және өздерімен келісілген мерзімдерде барлық қажетті мәліметтер мен құжаттарды табыс етуге;
      4) өздерінің қызметіне қатысты ақпаратқа, оның ішінде автоматтандырылған жүйелер мен дерекқорға деректерді түзету мүмкіндігінсіз (қарау режимінде) қол жеткізуді қамтамасыз етуге;
      5) өкілдерді өзіне жүктелген функцияларды орындау үшін қажетті құжаттардың көшірмелерімен қамтамасыз етуге міндетті.
      9. Өкіл өзінің қадағалау функцияларын жүзеге асыруы барысында алған қызметтік, коммерциялықбанктік құпияны, зейнетақы жинақталымдарының құпиясынсақтандыру немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді, оның ішінде уәкілетті органдағы жұмысын тоқтатқаннан кейін үш жыл ішінде жария еткені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      Өкіл уәкілетті органдағы жұмысын тоқтатқаннан кейін бір жыл ішінде өзі өкілі болып табылған банкке, жинақтаушы зейнетақы қорына, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына жұмысқа қабылдана алмайды.
      Өкіл банк, жинақтаушы зейнетақы қоры, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы органдары отырыстарының барысында қабылданатын (қабылданған) нәтижелер мен шешімдер үшін жауапты болмайды.
      10. Осы баптың 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 және 9-тармақтарының талаптары банк және сақтандыру холдингтеріндегі уәкілетті органның өкіліне қолданылады.
      Ескерту. Заң 9-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.07.15 N 338-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      10-бап. Банк қызметiн реттеу және қадағалау
               ерекшелiктерi

      Уәкiлеттi орган банк қызметiн реттеудi және қадағалауды жүзеге асыру мақсатында:
      1) жеке және заңды тұлғалардың банктің және банктік холдингтің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуына келісім беру және келісім беруден бас тарту, банктердің және банк холдингтерінің еншілес ұйым құруына және оған ие болуына рұқсат беру, сондай-ақ банктердің және банк холдингтерінің заңды тұлғалардың капиталына қомақты қатысуына ие болуына рұқсат беру тәртібін айқындайды, аталған келісімдерді және рұқсаттарды береді не беруден бас тартады;
      2) банктердiң меншiктi капиталының ең аз мөлшерiн белгiлейдi;
      3) банктердiң резервтiк капиталын қалыптастыру жөнiндегi талаптарды белгiлейдi;
      4) банк конгломераттары үшiн пруденциялық нормативтердi және сақталуы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi бекiтедi;
      5) алып тасталды;
      6) активтердi және шартты мiндеттемелердi сыныптау мен оларға қарсы провизиялар құру тәртiбiн белгiлейдi. Активтер мен шартты мiндеттемелердi күмәндi және сенiмсiз санаттарға жатқызу тәртiбiн мемлекет алдында салық мiндеттемелерiнiң орындалуына салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн мемлекеттiк органмен келiсе отырып айқындайды; V095660
      7) банктердiң тiзiлiмiн жүргiзедi;
      8) банктiң аффилиирленген тұлғаларына Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртiбiн айқындайды және оларды қолдану туралы шешiм қабылдайды;
      9) Қазақстан Республикасының банк заңдарында белгiленген жағдайларда банктi консервациялау туралы шешiм қабылдайды және уақытша әкiмшiлiктi (банктi уақытша басқарушыны) тағайындайды;
      9-1) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда тұрақтандыру банкін құру және оның қызметін тоқтату туралы шешім қабылдайды;
      10) Қазақстан Республикасының банк заңдарында белгiленген жағдайларда Қазақстан Республикасының банк заңдарында көзделген барлық немесе жекелеген банк операцияларын жүргiзуге лицензиядан айыру туралы шешiм қабылдайды және уақытша әкiмшiлiктi (уақытша әкiмдi) тағайындайды;
      11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2005.12.23 N 107 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2006.05.05 N 139, 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.11 N 185-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.07.15 N 338-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      10-1-бап. Уәкілетті органның банктердегі өкілінің
                 міндеті, функциялары, құқықтары мен міндеттері
 
      Ескерту. 10-1-бап алынып тасталды - ҚР 2010.07.15 N 338-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      11-бап. Сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау
               ерекшелiктерi

      Уәкiлеттi орган сақтандыру қызметiн реттеудi және қадағалауды жүзеге асыру мақсатында:
      1) жеке және заңды тұлғалардың сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуына келісім беру және келісім беруден бас тарту, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру холдингінің еншілес ұйым құруына және оған ие болуына рұқсат беру, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру холдингтерінің заңды тұлғалардың капиталына қомақты қатысуына ие болуына рұқсат беру тәртібін айқындайды, аталған келісімдерді және рұқсаттарды береді не оларды беруден бас тартады;
      2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру резервтерiн қалыптастыруына қойылатын талаптарды белгiлейдi;
      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру резервтерiн есептеу әдiстемесiне қойылатын талаптарды белгiлейдi;
      4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының активтерiн орналастыру және инвестициялау тәртiбiн айқындайды;
      5) сақтандыру полистерiнiң нысандары мен мазмұны бойынша талаптарды белгiлейдi;
      6) актуарийлiк қорытынды және оның мазмұнына талаптар негiзiнде аннуитет шарттарын қолдану кезеңiнде тұрақты сақтандыру төлемдерiнiң мөлшерiн көбейту тәртiбi мен талаптарын айқындайды;
      7) жинақтаушы сақтандыру бойынша қызметтi жүзеге асыратын сақтандыру ұйымының өз сақтанушыларына заемдарды беру тәртiбi мен талаптарын айқындайды;
      8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру және қайта сақтандыру (сақтандыру полистерi), оның iшiнде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының белгiленген (шарттармен немесе Қазақстан Республикасының заңдарымен) мерзiмдердi бұза отырып орындаған шарттарын есепке алу тәртiбiн айқындайды;
      9) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерiнiң, актуарийлердiң тiзiлiмiн жүргiзедi;
      10) Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметi туралы заңдарында белгiленген жағдайларда сақтандыру қызметiн жүзеге асыру құқығына лицензиядан айыру туралы шешiм қабылдайды және уақытша әкiмшiлiктi (уақытша әкiмдi) тағайындайды;
      11) мiндеттi сақтандыру түрлерi бойынша сақтандыру төлемдерiне мiндеттi ұжымдық кепiлдiк беру тәртiбiн айқындайды;
      12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 11-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2006.05.05 N 139, 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      12-бап. Бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң
               қызметiн реттеу және қадағалау ерекшелiктерi

      Уәкiлеттi орган бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң қызметiн реттеудi және қадағалауды жүзеге асыру мақсатында:
      1) қаржы рыногының активтерiн бағалы қағаздар ретiнде таниды;
      2) мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырады, акцияларды шығару және орналастыру, облигацияларды орналастыру мен өтеу және бағалы қағаздар шығаруды жою туралы есептердi қарап, бекiтедi және мемлекеттiк бағалы қағаздарға ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiн бередi;
      3) бағалы қағаздарды, оның iшiнде туынды бағалы қағаздарды шығарудың, орналастырудың, айналымға жiберудiң және өтеудiң шарттары мен тәртiбiн, мемлекеттiк бағалы қағаздарға ұлттық бiрегейлендiру нөмiрлерiн берудiң тәртiбiн айқындайды;
      4) бағалы қағаздарды, оның iшiнде туынды бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттiк тiркеудiң, оларды орналастыру және өтеу, сондай-ақ жоюдың қорытындылары туралы есептердi қараудың талаптары мен тәртiбiн белгiлейдi;
      5) алып тасталды;
      6) алып тасталды;
      7) алып тасталды;
      8) бағалы қағаздардың және туынды бағалы қағаздардың орналастырылуы мен айналысын тоқтату және қайта бастау талаптары мен тәртiбiн айқындайды;
      9) Бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiн, лицензиардың электрондық тізілімін және бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға берілетін рұқсаттардың тiзiлiмiн жүргiзедi;
      9-1) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы мәртебесіне жеке және заңды тұлғалардың ие болуына келісім беру және келісім беруден бас тарту тәртібін, аталған келісімді алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды айқындайды, мұндай келісімді береді не беруден бас тартады;
      9-2) бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылардың жарғылық капиталының ең аз мөлшерін, оны қалыптастыру тәртібін және оның құрамын белгілейді;
      9-3) бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылар үшін пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді бекітеді;
      10) бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру шарттары мен тәртiбiн, оның iшiнде бағалы қағаздармен операциялар жасау шарттары мен тәртiбiне қойылатын талаптарды белгiлейдi;
      11) зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың және институционалдық инвесторлардың инвестициялық қызметiн жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi;
      12) бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және өзiн өзi реттейтiн ұйымдардың қызметiн жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi;
      13) бағалы қағаздардың, оның iшiнде туынды бағалы қағаздардың бағаларымен айла-шарғы жасауға, бағалы қағаздар рыногында инсайдер ақпаратын немесе қызметтiк, коммерциялық, банктiк немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты пайдалану арқылы мәмiлелер жасауға бақылауды жүзеге асырады;
      14) инвестициялық қорлардың жұмыс iстеуiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес реттеу мен бақылауды жүзеге асырады;
      14-1) арнайы қаржы компаниясын ерікті түрде қайта ұйымдастыруға немесе таратуға рұқсат алу тәртібін айқындайды;
      14-2) бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуы жөніндегі талаптарды  белгілейді;
      14-3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда бағалы қағаздар рыногы субъектілеріне қатысты шектеулі шараларды және санкцияларды қолданады;
      15) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2004.07.07 N 577, 2006.02.20 N 127 (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз), 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      13-бап. Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметiн реттеу
               және қадағалау ерекшелiктерi

      Уәкiлеттi орган жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметiн реттеудi және қадағалауды жүзеге асыру мақсатында:
      1) жинақтаушы зейнетақы қорларының құрылтайшыларына, акционерлерiне, басшы қызметкерлерiне қойылатын талаптарды белгiлейдi;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорлары жарғылық капиталының ең аз мөлшерiн, оны қалыптастыру тәртiбiн және құрамын белгiлейдi;
      2-1) жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді бекітеді;
      3) алушылардың жеке зейнетақы шоттарындағы жинақталған зейнетақы қаражатын есепке алуды жүргiзу тәртiбiн белгiлейдi және оның дұрыс жүргiзiлуiн бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ жинақталған зейнетақы қаражатын аудару тәртiбiн белгiлейдi;
      4) жеке және заңды тұлғалардың жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуына келісім беру және келісім беруден бас тарту тәртібін, аталған келісімді алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды айқындайды, осындай келісімді береді не беруден бас тартады;
      4-1) алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      4-2) жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуы жөніндегі талаптарды белгілейді ;
      5) жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы ережелерiн келiседi;
      6) жинақтаушы зейнетақы қорының, оның ішінде қайта ұйымдастырылатын немесе лицензиясынан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерiн, зейнетақы шарттары бойынша оның мiндеттемелерiн басқа қорға беру тәртiбiн белгiлейдi;
      7) "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген жағдайларда зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерiн жүзеге асыру жөнiндегi қызметке берiлген жинақтаушы зейнетақы қорларының лицензиясынан айыру туралы шешiм қабылдайды және уақытша әкiмшiлiктi (уақытша әкiмдi) тағайындайды;
      8) жинақтаушы зейнетақы қорларын консервациялау туралы шешiм қабылдайды;
      9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.07.15 N 337-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      13-1-бап. Қаржылық ұйымдарды және олардың аффилиирленген
                 тұлғаларын, бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi
                 жүзеге асыратын заңды тұлғаларды, бағалы
                 қағаздар эмитенттерiн, кредиттік бюроларды,
                 банктердiң тарату комиссияларын, сақтандыру
                 (қайта сақтандыру) ұйымдарын, жинақтаушы
                 зейнетақы қорларын тексерудi ұйымдастыру және
                 жүргiзу тәртiбiнiң ерекшелiктерi

      1. Қаржылық ұйымдарды және олардың аффилиирленген тұлғаларын, бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлғаларды, бағалы қағаздар эмитенттерiн, кредиттік бюроларды, банктердiң тарату комиссияларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын, жинақтаушы зейнетақы қорларын (бұдан әрi - ұйымдар) тексерудi уәкiлеттi орган дербес не басқа мемлекеттiк органдар мен ұйымдарды тарту арқылы жүргiзедi.
      2. Уәкілетті орган ұйымдардың қызметіне жоспарлы және жоспардан тыс тексеруді кешенді түрде не ұйым қызметінің жекелеген мәселелері бойынша іріктей отырып жүргізеді.
      Жоспарлы тексеру уәкілетті органның тексеру жоспарына сәйкес жылына бір реттен жиі болмайтындай етіп жүзеге асырылады.
      Жоспардан тыс тексеру жеке, заңды тұлғалардың және мемлекеттік органдардың өтініштеріне байланысты, сондай-ақ уәкілетті орган бақылау және қадағалау функцияларын орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының бұзылуын анықтаған жағдайда жүзеге асырылады.
      Жоспардан тыс тексеру мынадай түрлерге бөлінеді:
      1) өтініш бойынша тексеру - келіп түскен өтініштерге, арыздарға, шағымдарға, хабарламаларға және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушылықтар туралы заңнамада белгіленген тәртіппен берілген өзге де ақпараттарға байланысты тағайындалатын тексеру;
      2) бірлескен тексеру - бірнеше мемлекеттік органдардың бірлескен актісінде тағайындалатын және (немесе) актіде тексеруге қатысатын басқа да мемлекеттік органдар көрсетіле отырып, бір мемлекеттік органның актісінде тағайындалатын тексеру;
      3) қарсы тексеру - егер тексеру жүргізу кезінде уәкілетті органның жүргізілген операциялар туралы, тексерілетін тексеру объектісімен байланысты шарттық не өзге де өзара қарым-қатынастарды іске асыру туралы қосымша ақпаратты алу қажеттілігі туындаса, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген құзыреттер шегінде үшінші тұлғаларға қатысты жүргізілетін тексеру;
      4) рейдтік тексеру - бірнеше ұйымдардың қызметін олардың Қазақстан Республикасы заңнамасының жекелеген талаптарын сақтауы мәселелері бойынша бір мезгілде қамтитын тексеру;
      5) бақылаушылық тексеру - алдыңғы тексеруде анықталған бұзушылықтарды жоюды орындау мақсатында жүргізілетін тексеру.
      3. Уәкiлеттi орган ұйымды алдағы тексеру туралы жазбаша хабардар етедi. Уәкiлеттi органның алдағы тексеру туралы хабарламасында тексерiлетiн ұйым тексеруді жүргiзу басталарда тексерушi қызметкерлерге беруге мiндеттi құжаттардың тiзбесi көрсетiледi.
      Тексеруге жататын мәселелер, оның мерзімдері, тексеруші топтың құрамы уәкілетті органның басшысы немесе оның орынбасары бекітетін тексеруді жүргізу тапсырмасында көрсетіледі.
      Тексеру жүргізу мерзімі отыз жұмыс күнін құрайды.
      Уәкілетті орган, қажет болғанда, тексеруді жүргізу мерзімін ұзарта алады, ол туралы ұйымға тексеруді жүргізу тапсырмасына қосымша түрінде жазбаша хабарлама жіберіледі.
      Тексеру жүргізу тапсырмасына қосымшаның көшірмесі ұйымға беріледі. Ұйым оның көшірмесін алғандығы туралы белгi қойылған тексеру жүргізу тапсырмасына қосымшаның түпнұсқасы уәкiлеттi органда қалады.
      4. Ұйым тексеру басталғаннан кейiнгi келесi күннен кешiктiрмей тексеру тобы жетекшiсiнiң немесе уәкілетті органның тексеруші қызметкерінің атына мынадай:
      1) тексеру жүргiзудi қамтамасыз етуге, сондай-ақ тексеру нәтижелері бойынша аралық және (немесе) қорытынды есеппен танысуға және қол қоюға жауапты басшы туралы және оны ауыстыратын адам туралы;
      2) ұйымның қажеттi құжаттарды (мәлiметтердi) әзiрлеуге, оларды уақытында тексеруші қызметкерлерге беруге және тексеруші қызметкерлерден аралық есептердi алуға жауапты мамандары туралы деректердi қамтитын хатты табыс етедi.
      5. Алып тасталды - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен;
      6. Ұйым тексеруші қызметкерлерге уәкiлеттi орган тексеруге берген тапсырмада көрсетiлген мәселелер бойынша жәрдем көрсетуге, сондай-ақ кез келген лауазымды адамдар мен қызметкерлерден жауап алу мүмкiндiгiн және ақпаратты тексеру үшiн қажеттi кез келген көздерге қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуге мiндеттi.
      7. Ұйым тексеруші қызметкерлерге жұмыс жасау үшiн ұйымдық техникамен және қалааралық байланыспен жабдықталған жеке үй-жай және өз әкiмшiлiк ғимараттарына (оның ішінде ұйымның келісімі бойынша мереке және демалыс күндері) кiруге рұқсат бередi, өз қызметкерлерiнiң тексеруші қызметкерлердің сұрақтарына түсiнiктемелер (ауызша және жазбаша) беруiн, ұйымның қызметiне қатысты ақпараттарға, оның iшiнде автоматтандырылған жүйелер мен деректер базасына қол жеткiзудi қамтамасыз етедi, тексеруші қызметкерлерге қажеттi құжаттардың көшiрмелерiн түсiруге мүмкiндiк бередi, сондай-ақ тексеруші қызметкерлерге тексерудi уақтылы аяқтауға көмек көрсетедi.
      8. Уәкілетті органның тексеруші қызметкерлері аралық есептер жасауы мүмкін, олар ұйымға танысу үшін табыс етіледі.
      Аралық есеп екі дана етіп жасалады, оған тексеру тобының орындаушысы мен жетекшісі немесе уәкілетті органның тексеруші қызметкері қол қойып, ұйымға жіберіледі.
      9. Ұйым аралық есепті алған күннен бастап төрт жұмыс күні ішінде басшы (орынбасар) не ұйымда тексеру жүргізілуін қамтамасыз етуге жауапты басшы қол қойған аралық есептің бір данасын қайтарады, аралық есептің мазмұнында ескертпелер болған жағдайда өздерінің жазбаша қарсылықтарын табыс етеді.
      Аралық есептерде жазылған қорытындылар алдын ала болып табылады және ұйымнан алынған келiспеушiлiктер мен қосымша, оның iшiнде үшiншi тұлғалардан алынған ақпарат ескерiлiп, тексеру нәтижелерi туралы жиынтық есепте қайта қаралуы мүмкiн.
      10. Ұйым тексеруші қызметкерлерден сауалды алған күні не сауалда белгіленген мерзімдерде тексеру нәтижелері туралы аралық және қорытынды есептерге қоса тіркеу үшін барлық қажетті мәліметтер мен құжаттарды, соның ішінде олардың көшірмелерін табыс етуге міндетті.
      Тексеру тобының жетекшiсi ұйымның басшысына көрсетiлген мерзiмдерде орындалуға тиiс жазбаша сауалдар жiбередi.
      11. Уәкілетті органның тексеруші қызметкерлері тексеру жүргiзу кезiнде ұйымнан алған құжаттардың сақталуын және олардағы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етедi.
      12. Тексеру аяқталғаннан кейiн отыз күнтiзбелiк күн iшiнде ұйымның бiрiншi басшысының атына тексеру жетекшiсi мен оның тiкелей басшысы қол қойған тексеру нәтижелерi туралы қорытынды есептiң екi данасы жiберiледi.
      Уәкілетті орган қажет болған жағдайда тексеру нәтижелері туралы қорытынды есеп жасау мерзімін ұзарта алады.
      Жоспардан тыс тексеру жүргізілетін жағдайда уәкілетті органның тексеруші қызметкерлері қол қойған тексеру нәтижелері туралы есептің екі данасы коммерциялық және өзге де заңмен қорғалатын құпия болып табылатын мәліметтерді жариялауға қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптар сақтала отырып, ұйымның басшысына (оның орнындағы адамға), тексеру жүргізілуін қамтамасыз етуге жауапты адамға, сондай-ақ үшінші тұлғаларға жіберіледі.
      13. Басшы (орынбасар) не ұйымды тексерудi жүргiзудi қамтамасыз етуге жауапты басшы тексеру нәтижелерi туралы аралық немесе қорытынды есептiң бiрiншi данасын қабылдап алады, есептiң екiншi данасының әрбiр парағына қол қояды, оның соңғы парағына лауазымын, тегiн, атын, әкесiнiң атын көрсете отырып, алған күнi туралы белгi қояды және тексеру нәтижелерi туралы аралық немесе қорытынды есептi алғаннан кейiнгi келесi күннен кешіктiрмей оны уәкiлеттi органға жiбередi. Тексеру нәтижелерi туралы аралық немесе қорытынды есепте жазылған тексеру нәтижелерiн ұйым ұйымның атқарушы және басқа басқару органдарына мәлiмет үшiн жеткiзедi.
      14. Тексеру нәтижелері бойынша қарсылықтар болған кезде ұйым тексеру нәтижелері туралы аралық есепті алған күннен бастап төрт жұмыс күні ішінде немесе қорытынды есепті алған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде оларды уәкілетті органның тексеруші қызметкерлеріне немесе уәкілетті органға жазбаша түрде табыс етеді.
      15. Тексеру нәтижелерi туралы қорытынды есепте жазылған ұйымды тексерудiң нәтижелерi уәкiлеттi орган басшысының немесе оның орынбасарының, уәкілетті органның бөлімшелері басшыларының немесе олардың орынбасарларының, тексеру тобы басшысының төрағалық етуiмен өткiзiлетiн мәжiлiсте ұйым басшыларын шақыра отырып қаралуы мүмкiн.
      16. Мәжiлiс нәтижелерi мәжiлiс төрағасы қол қоятын хаттамамен ресiмделедi және қол қойылған күннен бастап бес күнтiзбелiк күн iшiнде ұйым басшысына танысуға жiберiледi. Ұйым келiспеушiлiгi болған жағдайда мәжiлiс хаттамасын алған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде оны уәкiлеттi органға жазбаша түрде бередi.
      Уәкiлеттi орган ұйымның хаттамамен қарсылықтарымен келiспеген кезде соңғы шешiмдi уәкiлеттi органның басшысы немесе оның орынбасары қабылдайды.
      17. Тексеру нәтижелерi тек қана уәкiлеттi органның өз функцияларын орындауы мақсатында пайдалануға жатады.
      18. Тексеру нәтижелерi туралы қорытынды есептi ұйым өзiнiң қаржылық дәулеттiлiгiн растау үшiн жарнамалық немесе өзге де мақсатта пайдалана алмайды, сондай-ақ ол үшiншi тұлғаларға, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкiлеттi органның келiсiмiнсiз берiлмейдi.
      19. Ұйым уәкiлеттi органға табыс еткен қаржылық және өзге де есептiлiктiң құжаттық деректерi мен тексеру нәтижелерi туралы қорытынды есепте келтiрiлген мәлiметтерiнде алшақтық болған жағдайда, ұйым уәкiлеттi органның нұсқамасы бойынша өз есептiлiгiн қорытынды есептiң нәтижелерiне, оның iшiнде алдыңғы есеп күндерiне сәйкес келтiредi.
      20. Ұйым уәкілетті орган белгілеген мерзімде тексеру кезінде анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын келісуге ұсынады, онда жоспарланып отырған шаралардың тізбесі, жауапты адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және атқаратын қызметі, сондай-ақ жоспарланып отырған шараларды орындау мерзімдері қамтылады.
      Ұйым уәкілетті органмен іс-шаралар жоспарын келіскеннен кейін оның орындалуына қарай, іс-шаралар жоспарында көзделген күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою туралы есептер не іс-шаралар жоспары бойынша өзіне алған міндеттемелердің орындалмау себептері туралы түсініктер береді.
      21. Ұйым тексерудi белгiленген мерзiмдерде жүргiзуге мүмкiндiк болмауына әкеп соқтырған, құжаттарды, ақпараттарды тексеру топтарының сұрауларында көрсетiлген мерзiмдерде беруден бас тартқан, осы баптың 7 және 10-тармақтарының шарттарын орындамаған жағдайда, тексеру жетекшiсiнiң шешiмi бойынша бұл жөнiнде уәкiлеттi органның басшысы немесе оның орынбасары жазбаша хабардар етiлгеннен кейiн тексеру тоқтатылуы мүмкiн.
      22. Уәкiлеттi органның қызметкерлерiне ұйымның қызметiн тексеру барысында алынған мәлiметтердi жария етуге не үшiншi тұлғаларға беруге тыйым салынады.
      23. Тексерудi жүзеге асыратын тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына ұйым қызметiн тексеру барысында алынған және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәлiметтердi жария еткенi үшiн жауапты болады.
      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 2006.01.31 N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), өзгеріс енгізілді - 2007.02.19 N 230 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      14-бап. Ақпарат алу жөнiндегi өкiлеттiктер

      Уәкiлеттi органға жүктелген қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау функцияларын сапалы және уақтылы орындауды қамтамасыз ету, осы Заңның талаптарын iске асыру мақсатында уәкiлеттi орган жеке және заңды тұлғалардан, сондай-ақ мемлекеттiк органдардан өзiнiң қадағалау функцияларын жүзеге асыру үшiн қажетті ақпаратты өтеусіз алуға құқылы, бұл орайда алынған мәлiметтер жария етуге жатпайды.
      Уәкiлеттi органның қызметкерлерi өздерiнiң  қадағалау функцияларын жүзеге асыру барысында алынған қызметтiк, коммерциялық, банктiк немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәлiметтердi жариялағаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
       Ескерту. 14-бапқан өзгерту енгізілді - ҚР 2008.10.23 N 72-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін  2-баптан қараңыз) Заңымен.

       15-бап. Уәкiлеттi органның Қазақстан Республикасының
                басқа мемлекеттiк органдарымен және басқа
                мемлекеттердiң қаржы рыноктары мен қаржылық
                ұйымдарды реттеудi және қадағалауды жүзеге
                асыратын органдарымен өзара әрекетi

      1. Уәкiлеттi орган өз қызметiнде Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен өзiне берiлген өкiлеттiктерi шегiнде ешкiмге тәуелсiз. Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк органдар уәкiлеттi органның заң тұрғысында бекiтiлген өкiлеттiктерiн iске асыру жөнiндегi қызметiне араласуға құқылы емес.
      2. Уәкiлеттi орган өз қызметiн басқа мемлекеттiк органдармен Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген құзыретi шегiнде үйлестiредi.
      Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес алған ақпаратты оған мұндай ақпарат берген тараптың келісімімен ғана Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттік органдарына береді.
      3. Уәкiлеттi орган басқа мемлекеттердiң қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеудi және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдарымен ынтымақтастықта болады және олардың қадағалау функцияларын жүзеге асыруына қажеттi ақпарат алмасуға құқылы.
      Ескерту. Заң 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.12.28 N 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

3-тарау. Қорытынды ережелер

      16-бап. Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен
               қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және
               қадағалау туралы заңдарын бұзғаны үшін
               жауаптылық

      Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттiк реттеу және қадағалау туралы заңдарын бұзғаны үшiн кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылықта болады.

      17-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртiбi

      Осы Заң 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi