Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысы

Жаңартылған

      Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің 15 және 238-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.09.30 № 1122 (2011.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне (бұдан әрі - ұйымдардың қызметкерлері) еңбекақы төлеу жүйесі уақыт бойынша және/немесе кесімді еңбекақы төлеу жүйесі болып табылады деп белгіленсін. Уақыт бойынша еңбекақы төлеу жүйесі өзіне:
      1) 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда) лауазымдарының тізілімі;
      2) 23-қосымшаларға сәйкес ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшін базалық лауазымдық жалақыға қолданылатын коэффициенттер;
      3) қосымша ақылар, үстемеақылар, сауықтыруға арналған жәрдемақылар мен өтемақылар төлемдері;
      4) Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлерінің шетел валютасындағы лауазымдық жалақыларының схемалары негізінде еңбекақы төлеуді қамтиды.
      Кесімді еңбекақы төлеу жүйесі орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) немесе дайындалған өнімнің заттай өлшем бірліктерінде көрсетілген әр бірлігі (көлемі) үшін еңбекақы төлеуді көздейді.

      2. Мыналар:
      1) 1-қосымшаға сәйкес азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда) санаттар бойынша лауазымдар тізілімі;
      2) 2, 3-қосымшаларға сәйкес ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшін базалық лауазымдық жалақыға қолданылатын коэффициенттер;
      3) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24-125-қосымшаларға сәйкес ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;
      4) 23-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу шарттары;
      5) 27, 28-қосымшаларға сәйкес ұйымдардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек көрсетілетін және үстемеақы белгіленетін шығыс түрлерінің тізбесі бекітілсін.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 № 45 Қаулысымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3. Мыналар:
      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры лауазымдық жалақылардан (ставкалардан); еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылардан; азаматтық қызметшілердің жыл сайынғы ақылы еңбек демалысына қосылатын бір лауазымдық жалақысы мөлшеріндегі сауықтыру жәрдемақысынан; Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген өтемақылардан айқындалады;
       заңнамаға сәйкес ерекше мәртебе берілген мемлекеттік жоғары оқу орындары қызметкерлерінің жекелеген санаттарына еңбекақы төлеу лауазымдық жалақылардың (ставкалардың) белгіленген мөлшеріне жоғарылататын коэффициентпен жүзеге асырылады;
      Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы Сауда өкілдігі қызметкерлеріне еңбекақы төлеу қоры шетелдік валютадағы лауазымдық жалақылары негізге алына отырып айқындалады;
      2) ұйымдар қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары (ставкалары) (ЛЖ) атқаратын лауазымдарының лауазымдар санаттарына жатқызылуына және мамандығы бойынша жұмыс стажына, тағайындалған біліктілік разрядтарына (жұмысшылар үшін) қарай лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақының (БЛЖ) мөлшеріне көбейту жолымен айқындалады;
      педагог қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін лауазымдық жалақылар (ставкалар) заңнамада бір аптаға белгіленген нормативтік оқу жүктемесіне қарай айқындалады;
      осы қаулыға 2424-1-қосымшаларда көрсетілген жекелеген республикалық ұйымдардың және коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың мамандары мен қызметшілерінің лауазымдық жалақылары (ставкалары) лауазымдық жалақыларды (ставкаларды) есептеу үшін коэффициенттердің белгіленген мөлшеріне 1,72 жоғарылататын коэффициентті қолдана отырып айқындалады;
      3) еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар әрбір жағдайда коэффициентке сәйкес есептелген лауазымдық жалақыға (ставкаға) немесе базалық лауазымдық жалақыға қарай есептеледі; заңнамалық актілерде белгіленген қосымша ақылардың жекелеген түрлері ең төменгі айлық жалақы мөлшеріне қарай есептеледі;
      4) өтемақылардың мөлшері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес айқындалады деп белгіленсін.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 № 45 Қаулысымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Мыналар:
      1) ұйымдардың қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін осы қаулыда белгіленген шекте қосымша ақылар мен үстемеақылардың нақты мөлшері заңнамаға сәйкес салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде айқындалады;
      2) білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт жүйесі ұйымдарының қызметкерлеріне белгіленген еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар басқа қызмет салаларында тиісті лауазымдарда істейтін және мамандығы бойынша жұмыстарды орындайтын ұйымдардың қызметкерлеріне қолданылады;
      3) ұйымдардың қызметкерлері үшін мамандығы бойынша жұмыс стажын (қызмет саласының ерекшеліктерін ескере отырып) есептеудің тәртібі мен шарттарын орталық атқарушы және тиісті қызмет салаларында уәкілетті өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) айқындайды;
      4) медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеудің шарттары көрсетілетін медициналық көмектің көлеміне, сапасына қарай денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орталық мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен белгіленеді;
      5) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне жалақысындағы айырма қолданыстағы еңбекақы төлеу жүйесіне сәйкес олардың орташа жалақысы бұрын қолданылған еңбекақы төлеу жүйесі бойынша орташа жалақысынан төмен болып шыққан жағдайларда және олар дәл сол лауазымда жұмыс істеп жүрген жағдайда төленеді;
      6) мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызмет салаларының барлығына ортақ мамандарының жекелеген лауазымдарының біліктілік сипаттамаларын еңбек жөніндегі уәкілетті орган бекітеді деп белгіленсін.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.09.17 № 1209 Қаулысымен.

      5. Мемлекеттік басқару органдарына:
      1) ұйымдардың басшыларына олардың жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сондай-ақ қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен мемлекеттік басқару органы белгілеген тәртіппен материалдық көмек көрсету;
      2) қызметкерлерге кесімді еңбекақы төлеу кезінде кесімді бағалауларды бекіту құқығы берілсін.
      Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      6. Ұйымдардың басшыларына:
      1) мемлекеттік басқару органымен келісім бойынша Азаматтық қызметшілер (білікті жұмысшыларды қоспағанда) лауазымдарының санаттар бойынша тізілімінде көрсетілген лауазымдар атауларына олардың қызметінің ерекшелігін сипаттайтын арнаулы қосымша атауларды қолдану, сондай-ақ функционалдық міндеттеріне қарай өзге де лауазымдар атауларын теңестіру;
      2) кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен немесе кредиторлық берешегі болмаған кезде мемлекеттік басқару органы қазыналық кәсіпорын үшін бекіткен даму жоспары бойынша қаражатты үнемдеу есебінен салалық келісімде, ұжымдық шартта және (немесе) жұмыс берушінің актісінде белгіленген тәртіппен қызметкерлердің лауазымдық жалақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берілсін.
      Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      7. "Базалық лауазымдық жалақы мен түзету коэффициентінің мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 23 қаңтардағы N 74 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 2, 38-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      кіріспедегі "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысын" деген сөздер "Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 200  жылғы "   "   N қаулысын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      8. Осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      9. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
1-қосымша     

Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда)
санаттар бойынша лауазымдарының
тізілімі

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.08.27 № 976, 2012.09.17 № 1209, 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

G-1

      Республикалық мемлекеттік мекеменің және қазыналық кәсіпорынның басшысы*
      Басшы: жоғары оқу орнының (ЖОО-ның); ғылыми-зерттеу институтының (ҒЗИ); орталықтың (ұлттық, ұлттық ғылыми, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, халыққа қызмет көрсету, сот сараптамасы, сот медицинасы, ақпаратты техникалық қорғау, геологиялық ақпараттың ақпараттық қауіпсіздігі саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру), сауда өкілі.

G-2

      Академик-хатшы
      Басшының орынбасары: ЖОО-ның; ҒЗИ-дың; орталықтың (ұлттық, ұлттық ғылыми, ұлттық ғылыми-практикалық, ғылыми, ғылыми-зерттеу, ғылыми-клиникалық, халыққа қызмет көрсету, сот сараптамасы, сот медицинасы, ақпаратты техникалық қорғау, геологиялық ақпараттың ақпараттық қауіпсіздігі саласында мамандар даярлау және олардың біліктілігін арттыру)
      Республикалық мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын басшысының бірінші орынбасары*
      Басшы: біліктілікті арттыру институтының; ҒЗИ (орталық), ЖОО жанындағы клиниканың
      Сауда өкілінің орынбасары.

G-3

      Бас ғалым хатшы
      Бас ғылыми қызметкер
      Республикалық мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын басшысының орынбасары*
      Біліктілікті арттыру институты басшысының орынбасары
      Мәдениет және мұрағат ісі, спорт мемлекеттік мекемесінің және қазыналық кәсіпорнының басшысы
      Орталық басшысы (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпараттық-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдістемелік, ғылыми-енгізу, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндірістік, өндірістік, жобалау-іздестіру)
      ЖОО оқу-есептеу орталығының басшысы
      Басшы: институт (филиал, факультет); зертхана, жасақ; қызмет
      Су жолдары қазыналық кәсіпорнының басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі қазыналық кәсіпорнының басшысы
      Халыққа қызмет көрсету орталығының операция залының бастығы
      Халыққа қызмет көрсету орталығының бас бухгалтері.

G-4

      Бас сарапшы
      Басшысының орынбасары: мәдениет және мұрағат ісі, спорт мемлекеттік мекемесінің және қазыналық кәсіпорны
      Орталық басшысының орынбасары (ақпараттық, ақпараттық-талдау, ақпарат-статистикалық, оқу, оқу-тәрбие, оқу-әдістеме, ғылыми-енгізу, ғылыми-педагогикалық, ғылыми-практикалық, ғылыми-өндірістік, өндірістік, жобалау-іздестіру)
      Басшының орынбасары: Институт (факультет); зертхана; жасақ; қызмет
      Су жолдары қазыналық кәсіпорны басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қазыналық кәсіпорны басшысының орынбасары
      Мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын басшысы (мектепке дейінгі мемлекеттік мекемеден және қазыналық кәсіпорыннан басқа)
      Жетекші кафедра; кабинет, суда құтқару қызметінің
      Кеңесші
      Ғалым хатшы
      Көркемдік жетекші
      Халыққа қызмет көрсету орталығының операция залы бастығының орынбасары.

G-5

      Жетекші ғылыми қызметкер
      Жетекші сарапшы
      Мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын басшысының орынбасары (мектепке дейінгі мемлекеттік мекемеден және қазыналық кәсіпорыннан басқа)
      Профессор
      Бөлімше, станция, филиал, шлюз, кешен, цикл: зертхана; жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсіпорны; Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемесі басшысы

G-6

      Бас: агроном, әкімші, карантиндік зертхананың бактериологы, балетмейстер, ветеринариялық зертхананың биохимигі, карантиндік зертхананың вирусологы, карантиндік зертхананың гельминтологы, карантиндік зертхананың гербологы, гидротехник, дирижер, флот жөніндегі диспетчер, дыбыс режиссері, инженер, инспектор, ветеринариялық зертхананың ихтиопатологы, кинооператор, конструктор, орманшы, механик, ветеринариялық зертхананың микологы, ветеринариялық зертхананың микробиологы, аңшы шаруашылығының маманы, ветеринариялық зертхананың паразитологы, жұмыс өндіруші (прораб), ветеринариялық зертхананың радиологы, редактор, режиссер, балық өсіруші, ветеринариялық зертхананың серологы, құтқарушы, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, хормейстер, сақтаушы, суретші, карантиндік зертхананың фитопатологы, эколог, экономист, энергетик, карантиндік зертхананың энтомологы, ветеринариялық зертхананың эпизоотологы
      Бөлімше, станция, филиал, шлюз, кешен, цикл: зертхана; жасақ; қызмет; орталық; су жолдары қазыналық кәсіпорны, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары
      Доцент
      Баспасөз хатшысы
      Мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын бөлімшесінің, филиалының басшысы
      Басшы топ: консультация, инспекция; ЖОО кітапханасының басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қазыналық кәсіпорны бөлімінің (қызметінің)
      Суда құтқару қызметі жасағының, тобының басшысы
      Ғылыми-практикалық орталықтың аға әдістемешісі
      Аға ғылыми қызметкер
      Аға: оқытушы, ЖОО-ның оқытушысы, сарапшы

G-7

      Мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын бөлімшесі, филиалы басшысының орынбасары
      Басшының орынбасары тобы: консультация; инспекция
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің қазыналық кәсіпорны бөлім (қызмет) басшысының орынбасары
      Ғылыми-практикалық орталықтың әдістемешісі
      Ғылыми қызметкер
      Басшының көмекшісі: Мемлекеттік мекеме мен қазыналық кәсіпорын; ЖОО; Ұлттық ғылыми-практикалық орталық
      Оқытушы: ЖОО, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру оқу орны
      Мектепке дейінгі мемлекеттік мекеменің және қазыналық кәсіпорынның басшысы
      Сектор бөлімшесінің (бөлімінің) бөлімше филиал басшысы
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемесі құрамындағы автоматтық станция, тренажер, гарнизондық жатақхана басшысы
      ЖОО азаматтық қорғаныс штабының басшысы
      Аға: геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженері, консультант, жаттықтырушы, мастер
      Біліктілікті арттыру институтының аға әдістемешісі
      Сарапшы.

G-8

      Ассистент
      Геоақпараттық қамтамасыз ету, жер қойнауын геологиялық зерделеу инженері
      Консультант
      Біліктілікті арттыру институтының әдістемешісі
      Әдістемелік кабинеттің әдістемешісі
      Кіші ғылыми қызметкер
      Бөлімшенің, филиалдың секторы, бөлімшесі (бөлімі) басшысының орынбасары
      Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемесі құрамындағы автоматтық станция, тренажер басшысының орынбасары
      Меңгерушісі: мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын құрамындағы: дәріхана, мұрағат, мұрағат қоймасы, ЖОО-ның аспирантурасы, база, монша-кір жуу комбинаты, ЖОО-ның бассейні, кітапхана, интернат, ЖОО-ның лагері, шеберхана, жөндеу-механикалық шеберхана, мұражай, үйде көрсетілетін әлеуметтік көмек бөлімше (орталық), өндіріс, арнаулы медициналық жабдықтау қоймасы, тылды және пайдалану-техникалық қамтамасыз ету қоймасы, спорт құрылысы, асхана, труппа, ЖОО-ның оқу зертханасы бөлім, (көркемдеп қою, әдеби-драмалық, музыкалық), цех
      Меңгеруші: Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мемлекеттік мекемесі бассейні, клубы, тұрмыстық қызмет көрсету комбинаты, кинофильмді жалға алу бөлімшесі, стадион, оқу кабинеті.

G - 9

      Біліктілігі жоғары деңгейдегі маман: барлық мамандықтағы мұғалімдер мен дәрігерлер.

G - 10

      Бiлiктiлiгi жоғары деңгейлi маман: агроном, агрохимик, аккомпаниатор, актер, әртiс, археограф, мұрағатшы, сәулетшi, карантиндiк зертхананың бактериологы, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, биолог, биохимик, бухгалтер, карантиндiк зертхананың вирусологы, мал дәрiгерi, жетекшi, тәрбиешi, гельминтолог, геодезист, герболог, гидрогеолог, гидротехник, дирижер, авиация және автомобиль тасымалдары диспетчерi, дыбыс режиссерi, зоолог, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, өнертанушы, ихтиолог, ихтопатолог, капитан, кинорежиссер, командир, конструктор, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi консультант, концертмейстер, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, орманшы, ұшқыш-бақылаушы, логопед, мастер, медициналық бике, менеджер, әдiстемешi, механик, миколог, микробиолог, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, қоюшы-оператор, аңшы шаруашылығының маманы, палеограф, паразитолог, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, провизор (фармацевт), продюсер, жұмыс өндiрушi (прораб), психолог, радиолог, редактор, режиссер, қоюшы-режиссер, репетитор, референт, балық өсiрушi, селекционер, серолог, солист, әлеуметтанушы, күтiм жөнiндегi әлеуметтiк қызметкер, әлеуметтік педагог, құтқарушы, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, жұмыспен қамту орталығының маманы, зейнетақы мен жәрдемақыны төлеу жөніндегі маман, зерттеушi-тағылымдамашы, статистик, технолог, ветеринариялық зертхананың токсикологы, жаттықтырушы, химик-талдаушы, хореограф, хормейстер, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), фитопатолог, штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, карантиндiк зертхананың энтомологы, эпидемиолог, эпизоотолог, заңгер консультант.
      Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi аға маман: акушерка, тәрбиешi, емдәм бикесi, тiс дәрiгерi, тiс технигi, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, медициналық зертханашы, денсаулық сақтау менеджерi, рентген зертханашысы, мамандандырылған медициналық бике, әлеуметтiк жұмыс жөнiндегi маман, фармацевт, фельдшер (-зертханашы).

G - 11

      Біліктілігі орташа деңгейдегі маман: акушерка, маманның ассистенті (көмекшісі), тәрбиеші, емдәм бикесі, тіс дәрігері, тіс технигі, мастер, медициналық бике, медициналық статистик, медициналық зертханашы, денсаулық сақтау менеджері, рентген зертханашысы, мамандандырылған медициналық бике, әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман, барлық мамандықтағы мұғалімдер, фармацевт, фельдшер (-зертханашы).

G-12

      Біліктілігі орташа деңгейлі аға маман: агроном, аккомпаниатор, әртіс, мұрағатшы, сәулетші, режиссердің ассистенті, балетмейстер, кітапханашы, бухгалтер, ветеринарлық фельдшер, жетекші, геодезист, дирижер, әуе және автомобиль тасымалдары диспетчері, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, тілші, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, мастер, менеджер, әдістемеші, механик, музыкалық жетекші, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратура басқару пультінің операторы, оптикометрист, оптик-офтальмолог, режиссердің көмекшісі, бағдарламашы, жобалаушы, жұмыс өндіруші (прораб), репетитор, рентген зерттеуші, әскери есепке алу және броньдау жөніндегі маман, статистик, технолог, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшілер, суретші-конструктор (дизайнер), штурман, эколог, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консулы.

G-13

      Бiлiктiлiгi орташа деңгейдегi маман: агроном, аккомпаниатор, әртiс, мұрағатшы, сәулетшi, маманның ассистентi (көмекшiсi), режиссердiң ассистентi, балетмейстер, библиограф, кiтапханашы, бухгалтер, ветеринарлық фельдшер, жетекшi, геодезист, дирижер, авиация және автомобиль тасымалдары диспетчерi, зоотехник, барлық мамандықтағы инженер, инспектор, нұсқаушы, капитан, командир, концертмейстер, корректор, тiлшi, мәдени ұйымдастырушы, зертханашы, орманшы, мастер, менеджер, әдiстемешi, механик, музыкалық жетекшi, музыкатанушы, кино-бейнепроекциялық аппаратура басқару пультiнiң операторы, оптикометрист, аудармашы, режиссердiң көмекшiсi, бағдарламашы, жұмыс өндiрушi (прораб), жобалаушы, редактор, репетитор, үйiрме жетекшiсi, күтiм жөнiндегi әлеуметтiк қызметкер, әскери есепке алу және броньдау жөнiндегi маман, жұмыспен қамту орталығының маманы, зейнетақы мен жәрдемақыны төлеу жөніндегі маман, статистик, барлық атаудағы техниктер, технолог, жаттықтырушы, хореограф, мұражай қорын сақтаушы, барлық атаудағы суретшiлер, суретшi-конструктор (дизайнер), шкипер, штурман, экономист, экскурсовод, электроншы, энергетик, заңгер консультант.
      Мемлекеттік мекемеге және қазыналық кәсіпорынға әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсетумен айналысатын құрылымдық бөлімшенің жетекшісі: билет кассалары, бюро (анықтама, машиналық жазба, ақпараттық, көшіру-көбейту), монша, вивария, видеотека, гараж, іс жүргізу, сақтау камерасы, кеңсе, ат ауласы, киім бөлмесі, жылу қазандығы, сүт асханасы, кітапхана, кір жуатын орын, жалға беру пункті, қойма, ауысым, станция, торап, учаске, шаруашылық, фильмотека, фонотека, фотозертхана, бөлім, экспедиция.

G-14

      Техникалық орындаушылар: архивариус; ассистент, кезекші әкімші; рұқсаттама бюросының кезекшісі, іс жүргізуші; диктор, диспетчер; инкассатор; нұсқаушы; калькулятор; кассир; кодтаушы; кодификатор; комендант; билет тексеруші; көшіргіш; шетел мәтінімен жұмыс істейтін, диктофондық топтың, редакция, бюро машинисткасы, машинистка-стенографистка; әкімші, дыбыс жабдықтарына, хабар беру техникасына, теледидар жабдықтарына қызмет корсету жөніндегі, кассалық, дизельдік жабдықтарға қызмет көрсету жөніндегі механик; бақылаушы; мұражай қараушысы; нарядшы; көшіру көбейту машиналарының жарық аппаратурасы, байланыс жүйелері, қауіпсіздік қызметі, бейне жазба, дыбыс жазба, телетайп, телефакс, телекс, радио, компьютерлік техника (бағдарламалар), электрондық есептеу машиналарының, компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсету жөніндегі, диспетчерлік қызмет операторы; күзетші, паспортшы; медициналық бикенің, тәрбиешінің көмекшісі; тіркеуші, хатшы, хатшы-машинист, хатшы-стенографист; оқу бөлімінің хатшысы; статистик; стенографист; суфлер; есеп жүргізуші; табельші; есепке алушы; фельдъегерь, экспонат сақтаушы, сызушы, экспедитор.

      ЕСКЕРТПЕ:
      1. Бас бухгалтердің лауазымы, басшының әкімшілік-шаруашылық қызмет көрсету мәселелері жөніндегі орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бір санат төмен болады; бас бухгалтердің орынбасарының лауазымы бас бухгалтердің лауазымынан бір санат төмен болады.
      2. Денсаулық сақтау жүйесі бойынша:
      басшының бикелік іс жөніндегі орынбасарының лауазымы, басшының азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар медициналық қызметі жөніндегі орынбасарының лауазымы басшы орынбасарының лауазымынан бір санат төмен болады;
      бас медициналық бикенің лауазымы медициналық бикенің лауазымынан бір санат жоғары болады.

      * Республикалық мемлекеттік мекемелердің және қазыналық кәсіпорындардың тізбесі осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
2-қосымша    

Азаматтық қызметшілердің (білікті жұмысшыларды қоспағанда)
лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған
коэффициенттер

Тізі-
лімге
сәй-
кес
лауа-
зым-
дар
сана-
ты

Жылдарға есептегендегі мамандығы бойынша жұмыс стажы

1
жыл
-ға
дей
-ін

1-
ден
2-
ге
дей
-ін

2-
ден
3-
ке
дей
-ін

3-
тен
5-ке
дей-
ін

5-
тен
7-
ге
дей-
ін

7-
ден
9-
ға
дей-
ін

9-
дан
11-
ге
дей-
ін

11-
ден
14-
ке
дей-
ін

14-
тен
17-
ге
дей-
ін

17-
ден
20-
ға
дей-
ін

20
жыл-
дан
жоғ-
ары

G-1

4,29

4,37

4,46

4,55

4,65

4,76

4,85

4,94

5,03

5,10

5,15

G-2

3,99

4,07

4,15

4,24

4,33

4,42

4,51

4,59

4,68

4,73

4,78

G-3

3,72

3,80

3,87

3,95

4,04

4,12

4,21

4,29

4,37

4,42

4,46

G-4

3,41

3,47

3,54

3,61

3,69

3,77

3,85

3,93

4,00

4,04

4,08

G-5

3,17

3,22

3,29

3,37

3,43

3,51

3,59

3,65

3,72

3,76

3,80

G-6

2,98

3,04

3,11

3,17

3,24

3,30

3,37

3,43

3,50

3,54

3,58

G-7

2,80

2,85

2,91

2,98

3,03

3,11

3,16

3,22

3,29

3,33

3,35

G-8

2,64

2,69

2,74

2,81

2,86

2,93

2,99

3,04

3,09

3,13

3,16

G-9

2,40

2,44

2,49

2,53

2,58

2,63

2,68

2,73

2,78

2,83

2,88

G-10

2,20

2,24

2,28

2,32

2,37

2,41

2,45

2,50

2,55

2,59

2,64

G-11

2,02

2,06

2,10

2,13

2,17

2,21

2,25

2,29

2,34

2,38

2,42

G-12

1,88

1,91

1,95

1,99

2,02

2,06

2,10

2,14

2,18

2,22

2,26

G-13

1,68

1,71

1,74

1,77

1,81

1,84

1,87

1,91

1,94

1,98

2,02

G-14

1,43

1,46

1,48

1,51

1,55

1,59

1,61

1,64

1,68

1,69

1,70

Ескертпе:
      Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құрамалары құтқарушыларының лауазымдық жалақыларын (ставкаларын) есептеуге арналған коэффициент мамандығы бойынша "бір жылға дейін" жұмыс стажы болғанда тиісті лауазым санатына сәйкес келетін коэффициент деңгейінде белгіленеді.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің       
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
3-қосымша   

   Жұмысшылардың лауазымдық жалақыларын (ставкаларын)
          есептеуге арналған коэффициенттер*

Біліктілік разряды

Коэффициенттер

8

2,23

7

2,09

6

1,95

5

1,82

4

1,70

3

1,59

2

1,49

1

1,39

* Ескертпе:
1) азаматтық қызметшілерге жататын білікті жұмысшылар;
2) білікті емес жұмысшылар;
3) орындалатын жұмыстарды белгілі бір күрделілікке жатқызу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығына, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларына сәйкес жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің   
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
4-қосымша   

     Білім беру азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет
     қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне,
  қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары
                    үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 4-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.08.02 N 900, 2012.08.31 N 1109, 2012.11.09 N 1424 (2012.09.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,лауазымдарының,
санаттарының
атауы
Қосымша
ақылардың
түрлері
Қосымша
ақының
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.


Сынып
жетекшілігі
(топ жетек-
шілігі) үшін
қосымша ақы


Қазақстан
Республикасы-
ның "Білім
туралы" 2007
жылғы 27
шілдедегі
Заңына сәйкес


Мұғалімдер,
оқытушылар және
басқа да қызмет-
керлері
1-4
сыныптар


БЛЖ-дан
25 %


5-11 (12)
сыныптар


БЛЖ-дан
30 %


техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білім беру ұйым-
дары


БЛЖ-дан
25 %

2.


Дәптер мен жазбаша
жұмыстарды
тексергені
үшін қосымша
ақы


Қазақстан
Республикасы-
ның "Білім
туралы" 2007
жылғы 27
шілдедегі
Заңына сәйкес


1) 1-4
сыныптардың
мұғалімдеріне


БЛЖ-дан
20 %


2) Оқу орыс
тілінде жүретін
мектептердегі
(сыныптардағы)
қазақ тілі мен
басқа да ұлттық
тілдерде жүретін
мектептердегі
(сыныптардағы)
орыс тілінің
осы пәндерді
1-4 сыныптарда
жүргізетін
мұғалімдерге


БЛЖ-дан
25 %


3) Жазбаша
жұмыстарды
тексергені үшін
5-11 (12)
сыныптар
мұғалімдеріне,
кәсіптік лицей-
лер, училищелер,
колледждер
оқытушыларына
қазақ, орыс
тілдері, басқа
ұлттық тілдер
мен әдебиет
бойынша
математика,
химия, физика,
биология, шет
тілдер,
стенография,
сызу, құрастыру,
техникалық
механика бойынша 
 
 
 
 
 

БЛЖ-дан
25 %
 
 
 

   БЛЖ-дан
20 %
аспайды

3.

Мұғалімдерге,
оқытушыларға,
өндірістік оқыту
шеберлеріне және
оқытушылық
қызметті жүргі-
зетін қызметкер-
лерге, оқыту
кабинеттерін
(зертханаларды,
шеберханаларды,
оқу-консульта-
тивтік
пункттерді):

Оқу кабинет-
терін (зерт-
ханаларды, шеберханалар-
ды, оқу-кон-
сультативтік
пункттерді)
меңгергені
үшін қосымша
ақы


Қазақстан
Республикасы-
ның "Білім
туралы" 2007
жылғы 27
шілдедегі
Заңына сәйкес


мектептерде және мектеп-интернат-
тарында, балалар
үйлерінде


БЛЖ-дан
20 %техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білім беру
ұйымдарында


БЛЖ-дан
25 %
аспайдықұрастырылған
шеберханалар
болған ретте
меңгергені үшін


БЛЖ-дан
30 %

Қосымша ақы
оқу жабдықта-
рының үлгі
тізбесіне
сәйкес аттес-
татталған және
оқу жоспарында
көзделген оқу
кабинеттері
(зертханалар,
шеберханалар,
оқу-консульта-
тивтік пункт-
тер) үшін ғана
жүргізіледі.

4.


Қызметтерді
қоса атқарға-
ны (қызмет
көрсету
аймағының
кеңеюі) үшін
қосымша ақы


Қазақстан
Республикасы-
ның 2007 жылғы
15 мамырдағы
Еңбек кодексі-
не және
Қазақстан
Республикасы-
ның "Білім
туралы" 2007
жылғы 27
шілдедегі
Заңына сәйкес

1) Білім беру
мекемелерінің
оқытушылары,
мұғалімдері мен
басқа қызметкер-
леріне кешкі,
сырттай оқу
бөлімдеріне,
мамандық бойынша
бөлімдерге
меңгерушілігі
үшін


БЛЖ-дан
30 %
аспайды


2) Директорларға күндізгі-сырттай
оқыту нысанында-
ғы, күндізгі
жалпы білім
беру мектептері
жанындағы жұмыс
істейтін жастар,
кешке (ауысым-
дық) жалпы білім
беру мектепте-
ріндегі сынып-
тарға жетекшілік
жасағаны үшін


БЛЖ-дан
20 %
аспайды


педагогикалық
қызметкерлерге
мектепке (сынып-
тарға), оның
ішінде директор
лауазымы көздел-
меген музыкалық,
көркемөнер, өнер
және т.б. басшы-
лық жасағаны
үшін


БЛЖ-дан
20 %
аспайды


директордың оқу
ісі жөніндегі
орынбасары лауа-
зымы көзделмеген
жеті жылдық
музыка мектепте-
рінде, өнер
мектептерінде
және көркемөнер
мектептерінде
оқу жұмысына
жетекшілік етуші
мұғалімге


БЛЖ-дан
20 %
аспайды


3) Кітапханашы
лауазымы көздел-
меген барлық
үлгідегі және
атаудағы мектеп-
терде, мектеп-
интернаттарда,
кәсіптік лицей-
дерде оқулықтар
даналарының
санына қарай
мұғалімдерге,
оқытушыларға
және басқа да
қызметкерлерге
оқулықтардың
кітапханалық
қорымен жұмыс
істегені үшін


БЛЖ-дан
30 %
аспайды


4) Білім беру
мекемелерінің
кітапханашы
қызметкерлеріне
оқулықтардың
кітапханалық
қорымен жұмыс
істегені үшін


БЛЖ-дан
20 %
аспайды


5) Барлық үлгі-
дегі және атау-
дағы мектептер-
дің, мектеп-
интернаттардың
(лицейлердің, гимназиялардың),
сондай-ақ
музыкалық және
көркемөнер орта
мектептерінің,
хор, хореография
колледждерінің
директорларына
(директор
лауазымы көздел-
меген мектептер-
дің педагог қызметкерлеріне)
оқу орны жанын-
дағы интернатқа,
егер интернат
меңгерушісінің
лауазымы көздел-
меген жағдайда
меңгерушілік
еткені үшін


БЛЖ-дан
25 %


6) Білім беру
ұйымдарының
педагогикалық
қызметкерлеріне
барлық үлгі мен
атаудағы мектеп-
терде, мектеп-
интернаттарда,
кәсіптік лицей-
лерде салауатты
өмір салты
бойынша сыныптан
тыс жұмыс
жүргізгені үшін


БЛЖ-дан
45 %


жетім балаларға
және ата-анасы-
ның қамқорлығын-
сыз қалған бала-
ларға арналған мектеп-интернат-
тарда, мектепке
дейінгі жастағы
балаларға арнал-
ған үйлерде және
аралас үлгідегі
балалар (тұтас
алғанда мектеп-
интернатқа,
балалар үйіне)
үйлеріндегі
педагог қызмет-
керлерге


БЛЖ-дан 60 %


7) Компьютер
техникасына
қызмет көрсету
жөніндегі маман
лауазымы көздел-
меген білім беру
мекемелерінде
компьютер
техникасына
қызмет көрсету
міндеті жүктел-
ген мұғалімдерге
, оқытушыларға
немесе басқа
қызметкерлерге
- жұмыс істейтін
әрбір компьютер
үшін


БЛЖ-дан
3,5 %-дан
аспайды


8) Оқытушыларға,
өндірістік оқыту
шеберлеріне және
оқытушылық жұмыс
жүргізуші басқа
да қызметкерлер-
ге әдістемелік
циклдық және
пәндік комиссия-
ларға басшылық
еткені үшін


БЛЖ-дан
25 %-дан
аспайды


9) Мектептердің
директорларына
немесе директор-
дың ұзартылған
жұмыс күніне
басшылық жасау
жүктелген
орынбасарларына


БЛЖ-дан
20 %


10) Интернат
ұйымдарының, интернат-үйлері-
нің, жетім бала-
лар мен ата-ана-
сының қамқорлы-
ғынсыз қалған
балаларға арнал-
ған ұйымдардың,
кәмелетке толма-
ғандарды уақытша
оқшаулау, бейім-
деу және оңалту
орталықтары мен
тәрбие колония-
ларының, кәсіп-
тік лицейлердің
және басқа да
ерекше тәрбие
жағдайларына
мұқтаж мінез-
құлқы девиантты
балалар мен
жасөспірімдерге
арналған
ұйымдардың аға
тәрбиешілеріне


БЛЖ-дан
25 %-дан
аспайды


5.


Ерекше еңбек
жағдайлары
үшін қосымша
ақы


Қазақстан
Республикасы-
ның "Білім
туралы" 2007
жылғы 27
шілдедегі
Заңына сәйкес

1) Әскери мектеп
-интернаттардың
педагог
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
25 %


2) Құрамында
кемінде екі
арнайы тобы
(сыныбы) бар
жалпы үлгідегі
оқу-тәрбие
мекемелерінің
басшыларына
қосымша ақы даму
мүмкіндігі
шектеулі, ұзақ
уақыт емдеуді,
айрықша тәрбие
жағдайын қажет
ететін оқушылар-
мен (тәрбие
алушылармен,
балалармен)
жұмыс үшін


БЛЖ-дан
30%-дан
аспайды


3) Даму және оқу
мүмкіндіктері
шектеулі, сондай
-ақ айрықша
тәрбие жағдайын
немесе ұзақ
уақыт емдеуді
қажет ететін
балалармен және жасөспірімдермен
жұмыс үшін


БЛЖ-дан
30 %-дан
аспайды

Лауазымдық
жалақыға қосымша
ақы жүргізілетін
қызметкерлердің
тізбесі мен
олардың мөлшер-
лері оқушылардың
(тәрбие алушы-
лардың, балалар-
дың) көрсетілген
санатымен қарым
қатынаста болу
ұзақтығына қарай
анықталады.

4) Кәмелетке
толмағандарды
уақытша оқшаулау
, бейімдеу және
оңалту орталық-
тары мен тәрбие
колонияларында,
кәсіптік лицей-
лерде, мектеп-
терде, кешкі
(ауысымдық)
жалпы орта білім
беру мектептері-
нде, еңбекпен
түзеу ұйымдары-
ның және еңбек-
пен тәрбиелеу
колонияларының
жанындағы оқу-
консультациялық
пункттердегі
және басқа да
мінез-құлқы
девиантты
балалар мен
жасөспірімдерге
арналған
мекемелерде
жұмыс үшін


БЛЖ-дан
30 %-дан
аспайды


5) Жабық
үлгідегі арнайы
оқу-тәрбие
мекемелеріндегі
жұмыс үшін


БЛЖ-дан
30 %-дан
аспайды


6) Жетім
балалармен және
ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған балалар-
мен жұмыс үшін


БЛЖ-дан
30 %-дан
аспайды

Жетім балаларға,
ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған балаларға
арналған балалар
үйлерінде, мектеп-интернат-
тарында және
денесінде немесе
ақыл-ойында
кемістігі бар,
ұзақ уақыт емде-
луді қажет ете-
тін, психикалық
дамуы артта
қалған балалар
контингентінің интернат-үйлері-
нде (сыныптарда,
топтарда)
қосымша ақылар
екі негіздеме
бойынша белгіле-
неді (жетім
балалар мен
ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған балалар-
мен жұмысы үшін
және даму, оқу
мүмкіндігі шек-
теулі балалармен
жұмысы үшін)

7) Мектепке
дейінгі балалар
тәрбиелеу және
білім беру
ұйымдары
тәрбиешілерінің
көмекшілеріне залалсыздандыру-
шы заттармен
жұмыс істегені
үшін


БЛЖ-дан 34 %


6.


Бейіндік
бағыттағы
жекелеген
пәндерді
тереңдете
оқытқаны үшін
қосымша ақы


Қазақстан
Республикасының
"Білім туралы"
2007 жылғы 27
шілдедегі
Заңына сәйкес

1) Олимпиада резервінің мамандандырылған мектептері мен мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінде:директорлары мен орынбасарларына;


БЛЖ-дан 40 %

бейіндік бағыт-
тағы пәндер
бойынша оқытушы-
ларға


БЛЖ-дан 40 %

2) Ауылдық жерде
қалалық үлгідегі
кенттерде орна-
ласқан ұлттық
тілдерде жалпы
білім беретін
барлық үлгідегі
және атаудағы
білім мектептері
мен мектеп-
интернаттардың
(сыныптардың,
сынып-жиынтық-
тардың және оқу-
консультациялық
пункттердің)
мұғалімдеріне 1
-11 (12) сынып-
тарда орыс тілі
мен 5-10 (12)
сыныптарда орыс
әдебиеті бойынша
сағаттары үшін


БЛЖ-дан 25 %

ауылдық жерде
қалалық үлгідегі
кенттерде
орналасқан
ұлттық тілдерде
білім беретін
техникалық және
кәсіптік, орта
білімнен кейінгі
білім беру
ұйымдарының
(топтардың,
(білімдердің,
оқу-кеңестік
пункттердің)
оқытушыларына
орыс тілі мен
орыс әдебиеті
бойынша сағат-
тары үшін


БЛЖ-дан 25 %


жалпы білім
беретін
мектептердегі
араб, қытай және
парсы тілдері
мұғалімдеріне


БЛЖ-дан 25 %


орыс тілінде
немесе басқа
тілде жалпы
білім беретін
мектептердің, мектеп-интернат-
тардың, техника-
лық және кәсіп-
тік, орта білім-
нен кейінгі
білім беру
ұйымдарының
(сыныптардың,
топтардың)
мемлекеттік және
ұлттық тілдер
мен әдебиеттер
бойынша сабақ
беретін
мұғалімдері мен
оқытушыларына


БЛЖ-дан 25 %


3) Жекелеген
пәндерді терең-
детіп оқытатын
оқу орындарының
(сыныптардың,
топтардың),
жаңашылдық,
эксперименттік
режимде жұмыс
істейтін
ұйымдардың
(лицейлердің,
гимназиялардың,
техникалық
лицейлердің,
мектепке дейінгі
және жалпы білім
беру бағытындағы
оқу тәрбие
кешендерінің),
сондай-ақ бала-
ларды тәрбиелеу
шет тілінде
жүргізілетін
мектепке дейінгі
балаларды
тәрбиелеу және
білім беру
ұйымдарының
бейіндік бағыт-
тағы пәндер
бойынша педагог
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 20 %


7.

Мемлекеттік
білім беру
мекемелерінің
педагог
қызметкерлеріне
ғылыми дәрежесі
үшін:
ғылым кандидаты
ғылым докторы

Ғылыми
дәрежесі үшін
қосымша ақы


 
 
 
 
 

1 АЖТМ*
2 АЖТМ*

Қазақстан
Республикасының
"Білім туралы"
2007 жылғы 27
шілдедегі
Заңына сәйкес.
Көрсетілген
қосымша ақы
Қазақстан
Республикасының
біліктілігі
жоғары ғылыми
кадрларды аттес-
таттау жөніндегі
уәкілетті органы
берген тиісті
дипломы болғанда
белгіленеді және
негізгі жұмысы
бойынша төленеді.
Ұйым қызметкер-
леріне осы
қосымша ақылар
олардың басшылық
және педагогика-
лық лауазымдар-
дағы қызметі
ғылыми дәрежесі-
не бейіні бойын-
ша сәйкес келген
жағдайда
белгіленеді

8.


Біліктілік деңгейі үшін қосымша ақы


Көрсетілген қосымша ақыны белгілеу тәртібі мен шарттарын білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайды


«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен және тиісті деңгейдегі бағдарлама бойынша сертификат алған бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне:бірінші (ілгері) деңгейдегі


ЛЖ-дан 100 %

екінші (негізгі) деңгейдегі


ЛЖ-дан
70 %


үшінші (базалық) деңгейдегі


ЛЖ-дан
30 %

      Ескертпе :
      1. Мектептер мен мектеп-интернаттардағы (даму және оқу мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнаулы түзету ұйымдарынан басқа) оқушы (тәрбиеленуші) саны 15-тен кем сыныптарда сынып жетекшілігі және жазба жұмыстарын тексергені үшін лауазымдық жалақыларына (ставкаларына) қосымша ақы төлеу тиісті қосымша ақылардың 50 пайызы мөлшерінде жүргізіледі. Бұл тәртіп сондай-ақ сыныптарды кіші топтарға бөлгенде де қолданылады.
      2. Оқушылардың күзгі, қысқы, көктемгі және жазғы каникулдары кезеңінде педагог қызметкерлерге еңбек ақы төлеу каникул басталар алдындағы тарифтеу кезінде белгіленген жалақы есебімен жүргізіледі.
      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің мамандандырылған бөлімшелерінің бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша педагог қызметкерлеріне, олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінің, мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт-техникалық мектебінің, спорт колледждерінің, спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың, жоғары спорт шеберлігі мектептерінің бейіндік мақсаттағы пәндер бойынша басшы және педагог қызметкерлеріне, әлеуметтік қамсыздандыру, денсаулық сақтау, мәдениет мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының педагог қызметкерлеріне, ішкі істер органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары жүйесі және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі мемлекеттік мекемелері әскери және арнайы атақтары жоқ педагог қызметкерлеріне қолданылады.
      АЖТМ* - заңнамалық актіде белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшері.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына    
5-қосымша    

      Жоғары білім және ғылым азаматтық қызметшілерінің еңбек
                  жағдайлары үшін қосымша ақылар

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының атауы
Қосымша
ақылардың
түрі
Қосымша
ақының мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.


Ғылыми
дәрежесі
үшін қосымша
ақы


Қазақстан
Республикасының
"Білім туралы"
2007 жылғы 27
шілдедегі,
"Ғылым туралы"
2001 жылғы 9
шілдедегі Заң-
дарына сәйкес.


1) Мемлекеттік
тапсырысты орындайтын
және
ғылым докторы;
ғылым кандидаты
ғылыми дәрежесі бар ғылыми қызметкерлерге
 
2) ғылым докторы;
ғылым кандидаты;
ғылыми дәрежесі бар ғылыми қызметкерлерге
(сағаттық ақы төлеу
шартымен сабақ
жүргізуге тартылатын
қызметкерлерден
басқа) педагог
қызметкерлеріне 
 
 
2 АЖТМ*
1 АЖТМ*
 
 
 
2 АЖТМ*
1 АЖТМ*

Көрсетілген қосымша
ақы Қазақстан Республикасының
біліктілігі жоғары ғылыми кадрларды
уәкілетті
органы берген
тиісті дипломы
болғанда және
негізгі жұмысы
бойынша
жүргізіледі

2.

Жоғары медициналық
оқу орындарының
клиникалық кафедра-
ларының, кадрлар
біліктілігін арттыру
және қайта даярлау
институттарының,
университеттердің
медицина факультетте-
рінің доценттеріне
Жоғары медициналық
оқу орындарының
клиникалық кафедрала-
рының, кадрлар
біліктілігін арттыру
және қайта даярлау
институттарының
ассистенттеріне

Емдеу- диагностика-
лық жұмысты
орындағаны
үшін қосымша
ақы

дәрігер-
дің АЖ
50% мөл-
шерінде

Көрсетілген
қосымша ақы
тиісті
біліктілік
санаты бар
дәрігердің
лауазымдық
ақысынан
белгіленеді

3.

Профессор-оқытушылар
қатарындағы, ғылыми
дәрежесі жоқ
қызметкерлерге

Кафедраны
меңгергені
үшін қосымша
ақы

БЛЖ-дан
20%


4.

Аса күрделі және
жауапты жұмыстарда
тұрақты жұмыспен
айналысатын жоғары
білікті жұмысшыларға

Ерекше
жағдайлар
үшін қосымша
ақы

БЛЖ-дан
25%
артық
емес


        Ескертпе :
      Жоғары медициналық оқу орындарының және кадрлар біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттарының ректорларына, оқу, ғылыми және емдеу жұмыстарының проректорларына, кафедра меңгерушілеріне, профессорларына клиникаларда және клиникалық базалар болып табылатын денсаулық сақтау мекемелерінде консультанттар ретінде емдеу-диагностика жұмыстарын жүргізгені үшін осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес қосымша ақы төленеді.
      *АЖТМ - заңнамалық актіде белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшері.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
6-қосымша    

       Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.02.05. N 111 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.06.24 № 703, 2011.08.02 N 900 Қаулыларымен.

Денсаулық сақтау азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне және
  қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары
           үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с
N

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша
ақылар мен
үстеме-
ақылардың
түрлері

Қосымша
ақылар мен
үстеме-
ақылардың
мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.


Ауыр (аса
ауыр) қол
еңбегімен шұғылдана-
тын және
еңбек жағ-
дайы зиян-
ды (ерекше
зиянды)
және
қауіпті
(ерекше
қауіпті) жұмыстарда
істейтін қызметкер-
лерге
төленетін
қосымша
ақы


Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек кодек
-сіне және
еңбек
жөніндегі
уәкілетті
орган
белгілеген
еңбек жағ-
дайлары
зиянды
өндірістер,
цехтар,
кәсіптер
мен қызмет-
тер тізімі
(тізбесі)
негізінде
қосымша ақы
барлық
медицина
және фар-
мацевтика
қызметкер-
леріне
лауазымдар
атаулары
мен соларға
теңестіріл-
ген лауа-
зымдарға
қарамастан
төленеді.
Басқа
қызметкер-
лерге
қосымша
ақыны
денсаулық
сақтау
ұйымының
басшысы
еңбек
жағдайы
зиянды (өте
зиянды)
және қауіп-
ті (өте
қауіпті)
жұмыстарға
қатысу
дәрежесіне
қарай,
жұмыс орын-
дарын
аттестаттау
нәтижелері
негізінде
белгілейді

1)

Денсаулық сақтау
ұйымдарының (бөлімше-
лерінің)  дәрігерлерінен, орта медицина қызметкерлерінен, санитарларынан басқа, қызметкерлеріне және білім беру(стационарлық және
амбулаторлық үлгіде-
гі) мекемелерінің
медицина қызметкерле-
ріне: туберкулездік
интоксикацияға шал-
дыққан, туберкулездің
бастапқы және
басылып бара жатқан
түрлерімен ауыратын,
дене дамуында ауытқуы
бар, психикасы
сақталып статодинами-
калық, сенсорлық
функциялары мен бөліс
функциялары бұзылған
балаларды; инфекциялық- паразитарлық, гериатриялық
ауытқушылықтары бар
тері-венерологиялық
(хоспис, медбикелер
күтім көрсететін үй)
психотерапевтік
бейінді аурулармен
ауыратын науқастарды
емдеу, оңалту және
сауықтыру үшін    


БЛЖ-дан 20%


2)

Денсаулық сақтау
ұйымдары мен олардың
құрылымдық бөлімшеле-
рінің  дәрігерлерінен, орта медициналық қызметкерлерінен басқа, қызметкерлеріне
күйген науқастарды
емдеу, жұмысында
үнемі рентген сәулелі
(УДЗ) диагностикасы
пайдаланылатын барлық бейіндегі бөлімшелердің қатты уланған
науқастарының
анестезиологиясы мен
реанимациясының
құрамына кіретін
экспресс-зертхана
жүргізу, емдеу және
қарап бақылау,
тастарды толқынды
соққымен дистанциялық
үгіту, физиотерапев-
тік, бальнео-балшықты
емдеу процедуралары,
эндоскопия, химия-те-
рапевтік препараттар-
ды ұзақ қолдану,
плазмоферез, гемосор-
бация және гемодиализ
үшін; барлық бейінде-
гі іріңді хирургия
бөлімшелері, жаңа
туған және шала туған
балаларға арналған
педиатриялық бөлімше-
лер, мидағы қан
айналымы бұзылған
науқастарға арналған
неврологиялық
бөлімшелер


БЛЖ-дан 20%


3)

Денсаулық сақтау
ұйымдарының (бөлімше-
лерінің) қан мен
оның компоненттерін
және сүйек кемігін
мұздатылған күйде
дайындаумен және
сақтаумен айналысатын
қызметкерлеріне,
емдеу плазмоферез,
гемосорбция және
гемодиализ бөлімшеле-
рі (кабинеттері),
күрт өзгеріп отыратын
атмосфералық қысым
немесе оның элемент-
терін қолдану
жағдайларында,
вольера жағдайында,
вокзалдардағы медици-
налық пункттерде
жұмыс істейтін басқа
да (ведомстволық)
мекемелердің медицина
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 20%


4)

Санитарлық-алдын алу
қызметтердің қызмет-
керлеріне


БЛЖ-дан 20%


5)

Аса қауіпті індеттер
қоздырғыштарымен және
оларды жұқтыруы
мүмкін материалдармен
жұмыс істейтін
қызметкерлерге;
Қызылорда облысы Арал
және Қазалы ауданда-
рының денсаулық
сақтау мекемелерінің
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 22%


6)

Денсаулық сақтау
ұйымдарының қызмет-
керлеріне және басқа
да мекемелердің
(бөлімшелердің)
медицина қызметкерле-
ріне орталық, перифе-
риялық жүйке жүйесі
зақымданған және
психикасының бұзылуы-
мен бірге ақыл-ойы
дамуында ауытқуы бар
(соның ішінде балалар
үшін); алкогольмен
қатты уланудың немесе
психоздың салдарынан
жарақатқа ұшыраған;
полиция құрылымдық
бөлімшелерінің
күшімен күзетілетін
тері-венерологиялық
аурулары бар
науқастарды емдеу
және оларға қызмет
көрсеткені үшін


БЛЖ-дан 22%


7)

Психиатриялық,
психоневрологиялық,
қарқынды бақылаудағы
мамандандырылған
үлгідегі психиатрия-
лық, наркологиялық
ұйымдардың, психиат-
риялық (психо-невро-
логиялық) денсаулық
сақтау мекемелері
жанындағы емдеу-
өндірістік (еңбек)
шеберханаларындағы
және интернат
үйлеріндегі; бейінді
ауруларды емдеуге
арналмаған бөлімшеле-
рдің, кабинеттердің,
палаталарды
қоспағанда;
психиатриялық (психо-
неврологиялық)
мекемелер, психонев-
рологиялық интернат-
үйлерінің және ақыл-
ойы кем балалардың
интернат-үйлері
жанындағы психиатрия-
лық (психоневрология-
лық) мекемелердің,
психиатриялық аурула-
рды және маскүнемдік
пен нашақорлықтан
зардап шеккен адам- дарды емдеуге арналған
бөлімшелердің, пала-
талар мен кабинеттер-
дің, басқа да денсау-
лық сақтау мекемеле-
рінің қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 22%


8)

Барооперация жасау
бөлмесінде үнемі
жұмыс істейтін
қызметкерлерге    


БЛЖ-дан 22%


9)

Маскүнемдікке, нашақорлыққа және уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдардың қызметкерлерінеБЛЖ-дан 35%10)

Жедел медициналық
жәрдем станцияларының
(бөлімшелерінің),
арнайы бригадалардың
қызметкерлеріне    


БЛЖ-дан 22%


11)

Анестезиология-реани-
мация; реанимация
және қарқынды терапия (экспресс-диагности- каны қамтамасыз ететін зертханаларды (топтарды) қоспағанда),
рентгенология, радио-
логия және рентгено-
логиялық бөлімдер,
бөлімшелері,
зертханалар, жұқпалы
аурулардың тірі
қоздырғыштарымен
(немесе ауру жануар-
лармен), ауру тудыра-
тын вирустармен,
бозғыл трепонеманы
иммобилизациялау
реакциясын қою
жөніндегі үнемі
атқарылатын жұмыс
үшін көзделген
химиялық реактивтер-
мен, аллерген
реактивтермен жұмыс
істеу кезінде барлық
бейіндегі топтар мен
кабинеттер және зерт-
ханалар, бөлімшелер
(топтар) қызметкер-
леріне


БЛЖ-дан 20%


12)

Туберкулез (туберку-
лезге қарсы) мекеме-
лерінің, диспансер-
лердің, орталық
аудандық ауруханалар
бөлімшелерінің және
басқа да денсаулық
сақтау ұйымдарының,
санаторийлердің, санаторий-профилакто-
рийлердің, емдеу-өн-
дірістік шеберханала-
рдың, бөлімшелердің,
палаталардың, тубер-
кулезбен ауыратындар-
ға арналған
оқшаулағыштардың,
емдеу-алдын алу
мекемелерінің,
интернат-үйлерінің,
туберкулезге қарсы
кабинеттердің дәрігерлерінен, орта медициналық қызметкерлерінен, санитарларынан басқа
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 60%


13)

Қарқынды бақылаудағы
мамандандырылған
үлгідегі психиатрия-
лық ауруханалардың
қызметкерлеріне    


БЛЖ-дан 60%


14)

Сот психиатриялық
сараптама (қамауға
алынған адамдарға
арналған) бөлімшеле-
рінің;


БЛЖ-дан 60%
 
 
   сот медицинасы
орталығының (бөлімше-
лерінің) қызметкерле-
ріне


БЛЖ-дан 30%


15)

ЖҚТБ-ның алдын алу
және онымен күресу
жөніндегі орталықтар-
дың қызметкерлеріне;
ЖҚТБ және АҚТҚ
жұқтырған ауруларды
диагностикалық емдеу
және оларға тікелей
қызмет көрсету үшін;
ғылыми-зерттеу
ұйымдарының, ғылыми-
өндірістік бірлестік-
тердің және олардың
құрылымдық бөлімшеле-
рінің, оның ішінде
бактериялық және
вирустық препараттар-
ды өндіру бөлімшеле-
рінің қызметкерлеріне
, ЖҚТБ проблемасы
бойынша ғылыми
тақырыпты орындағаны
үшін және ЖҚТБ мен
АҚТҚ-ға шалдыққандар-
мен байланыс жасайтын
, ЖҚТБ вирусымен және
АҚТҚ жұқтыруы мүмкін
материалмен (оның
ішінде - жануарлармен
де) жұмыс істейтін
қызметкерлерге;


БЛЖ-дан 60%

"АҚТҚ инфе-
кциясының
және ЖҚТБ-
ның алдын
алу мен
емдеу
туралы"
Қазақстан
Республика-
сының 1994
жылғы 5
қазандағы
Заңына
сәйкес.
Қызметкер-
лердің
тізбесін
денсаулық
сақтау
саласындағы
орталық
атқарушы
орган
белгілейді
 

16)

Денсаулық сақтау
ұйымдарының, маман-
дандырылған бөлімше-
лердің қызметкерлері-
не ЖҚТБ-мен ауыратын-
дарды және АҚТҚ
жұқтырғандарды емдеу
және оларға тікелей
қызмет көрсету үшін;
аурулардан және АҚТҚ
инфекциясын жұқтыр-
ғандарға консульта- циялар беру, оларды
қарау, медициналық
көмек көрсету, сот
медициналық және
паталогоанатомиялық
сараптама, сондай-ақ
халықтың қанын және
ЖҚТБ-мен ауыратындар-
дан және АҚТҚ жұқтыр-
ғандардан келіп түсе-
тін материалдарды
зертханалық зерттеу-
дің барлық түрін
жүргізгені үшін


БЛЖ-дан 60%

Қазақстан
Республика-
сының "АҚТҚ
инфекциясы-
ның және
ЖҚТБ-ның
алдын алу
мен емдеу
туралы"»
1994 жылғы
5 қазандағы
Заңына
сәйкес.
Көрсетілген
қосымша ақы
нақты жұмыс
істеген
сағат үшін
төленеді.

17)

Паталогоанатомиялық
бюролардың (бөлімдер-
дің, бөлімшелердің)
бөлімшелердің мәйіт,
тінін ағза мүшелерін
және тері дайындау
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 20%


18)

Туберкулез (туберкулезге қарсы) мекемелерінің, диспансерлерінің, аудандық орталық ауруханалардың және басқа да денсаулық сақтау ұйымдары бөлімшелерінің дәргерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, санитарларына туберкулездің мультирезистенттік түрімен ауыратын сырқаттармен жұмыс істегені үшін


БЛЖ-дан
220 %


19)

Туберкулездік (туберкулезге қарсы) мекемелерінің, диспансерлерінің, орталық аудандық ауруханалар және басқа да денсаулық сақтау ұйымдары бөлімшелерінің, санаторийлердің, санаторий-профилакторийлердің, емдеу-өндірістік шеберханалардың, бөлімшелердің, палаталардың, емдеу-алдын алу ұйымдарының туберкулезбен ауыратындарға арналған оқшаулағыштардың, интернат-үйлерінің  туберкулезге қарсы кабинеттердің, балалар туберкулезге қарсы денсаулық сақтау ұйымдарының (бөлімшелерінің) дәрігерлеріне, орта медицина қызметкерлеріне, санитарларына


БЛЖ-дан
190 %


20)

Жұмысында рентген сәулелі диагностика пайдаланылатын дәрігерлерге, орта медицина қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
80 %


21)

Жұмысында ультродыбыстық диагностика пайдаланылатын дәрігерлерге, орта медицина қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
60 %


2.


Лауазым-
дарды қоса
атқарғаны
(қызмет
көрсету
аймағын
кеңейт-
кені) үшін
қосымша
ақыДенсаулық сақтау
ұйымдарының басшы
дәрігерлеріне және
олардың дәрігер-орын-
басарларына өздері
штатына кіретін
ұйымдарда негізгі
қызметі бойынша жұмыс
уақытының шегінде
жұмыс атқаруға рұқсат
беріледі


Тиісті
мамандық
дәрігері
лауазымдықжалақысының
25%-ына
дейін


3.


Уақытша
жұмыста
жоқ қыз-
меткердің
міндетін орындағаныүшін қосы-
мша ақы


Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек
кодексіне
сәйкес

1)

Денсаулық сақтау
ұйымдарының маманда-
рына, қызметшілеріне
және жұмысшыларына


Ұйымның
жұмыс
режимін
ескеріп,
нақты
көлемге
сүйене
отырып

Ұйымның
жұмыс режи-
мін ескере
отырып, өзінің жұмыс
уақытының
шегінде
(негізгі
жұмыспен
қатар)

2)

Денсаулық сақтау
ұйымдарының маманда-
рына, қызметшілеріне
және жұмысшыларына


Ұйымның
жұмыс
режимін
ескеріп,
нақты
көлемге
сүйене
отырып

Ұйымның
жұмыс режи-
мін ескере
отырып, сол
ұйымдағы
негізгі
лауазым
бойынша
жұмыс уақы-
тынан тыс

4.


Ерекше
еңбек жағ-
дайлары
үшін
қосымша ақы1)

Денсаулық сақтау
ұйымдарының медицина
және басқа да
қызметкерлеріне:Лауазымдар
мен ұйымдардың нақты тізбесін
денсаулық
сақтау
саласындағы
орталық
атқарушы
орган бел-
гілейді

аса қауіпті инфекция-
лар қоздырғыштарымен
және оларды жұқтыруы
мүмкін материалдармен
жұмыс істейтіні үшін;


5 жылға
дейін - БЛЖ-
дан 90%,
5-тен 14
жылға дейін
БЛЖ-дан 140%, 14
жылдан жоғары - БЛЖ-
дан 170%;

табиғи және техноген-
дік сипаттағы төтен-
ше жағдайлардың сал-
дарын жою жөніндегі
жедел медициналық
көмек көрсеткені
үшін;


5 жылға
дейін-БЛЖ-
дан 20 %,
5 жылдан
жоғары -
БЛЖ-дан
40%;


алапес ауруын емдеуді
ұйымдастырғаны және
емделгені үшін;


5 жылға
дейін - БЛЖ-дан 50%,
5-тен 14
жылға дейін
БЛЖ-дан
90%, 14
жылдан жоғары - БЛЖ-дан 120%;


сот-медициналық
сараптау қызметін
жүзеге асырғаны үшін;


7 жылға
дейін - БЛЖ-дан 40 %,
7 жылдан
жоғары -
БЛЖ-дан
60%;


Ұлы Отан соғысының
мүгедектеріне және
соларға теңестірілген
адамдарға арналған
госпитальдарда және
ауруханалар құрамын-
дағы арнаулы бөлімше-
лерде медициналық
көмек көрсеткені
үшін:
медицина және
фармацевтика
қызметкерлеріне;


БЛЖ-дан 25%
дейін


басқа да
қызметкерлерге


БЛЖ-дан 20%
дейін


Қазақстан Республика-
сы Президентінің Іс
Басқармасы Медицина-
лық орталығының
мекемелерінде
медициналық көмек
көрсеткені үшін:

медицина және
дәріхана
қызметкерлеріне;


БЛЖ-дан 25%басқа да
кызметкерлерге;


БЛЖ-дан 20%


2)

сәбилер үйлерінің,
балалар үйлерінің
және жетім балаларға,
ата-анасының қамқор-
лығынсыз қалған
балаларға арналған
интернат-үйлерінің
медицина қызметкерле-
ріне


БЛЖ-дан 30%


3)

Денсаулық сақтау
ұйымдарында жұмыс
істейтін дефектолог-
тар мен логопедтерге


БЛЖ-дан 30%


4)

Маса-шіркей мен басқа да жәндіктер мен кенелер тараған аудандарда орналасқан
санитарлық-эпидемио-
логиялық станциялар-
дың энтомологтарына
және энтомологтардың көмекшілеріне


БЛЖ-дан 15%

Маса-шіркей
мен басқа
да жәндік-
тер мен
кенелер
тараған
аудандарға
жатқызу
тәртібін
денсаулық
сақтау
саласындағы
уәкілетті
орталық
атқарушы
орган
белгілейді

5)

Тікелей шұғыл
медициналық көмек
көрсету және құтқару
жұмыстарын жүргізу
үшін ұйымдастырылған
арнайы мақсаттағы
медициналық жасақтар-
дың медицина қызмет-
керлеріне


Күту және
үнемі
дайындық режиміндегі
кезекші- ліктің әр
сағаты үшін
сағаттық
ставкадан
25%


5.


Аумақтық
учаске жағдайында
медицина-
лық көмек көрсеткені
үшін қо-
сымша ақы


Ұйымдардың
лауазымда-
рының,
мамандықта-
рының нақты
тізбесін
денсаулық
сақтау
саласындағы
орталық
атқарушы
орган
белгілейді


Денсаулық сақтау
ұйымдарының медицина
қызметкерлеріне:

ауыл тұрғындарына


7 жылға
дейін БЛЖ-
дан 40%
7 жылдан
астам БЛЖ-
дан 60%қала тұрғындарына


7 жылға
дейін -БЛЖ-
дан 30%
7 жылдан
астам -БЛЖ-
дан 50%


6.


Психоэмо-
циялық
және дене
жүктемесі
үшін
қосымша
ақы


Жұмыскер-
лердің
лауазымдары
мен маман-
дықтарының
тізбесі,
олардың
психоэмо-
ционалдық
және дене
жүктемеле-
рін айқын-
дайтын
өлшемдер
осы қаулыға
22-қосымша-
сына сәйкес
белгіленеді

1)

Кардиохирургиялық, трансплантологиялық,
нейрохирургиялық және микрохирургиялық
бейінді, соның ішінде жұмысы
психоэмоционалдық және дене
жүктемесімен жоғары дәрежеде ұштасатын
балалар хирургиясы мамандары:Жоғары
маманданды-
рылған
медициналық
қызмет
көрсететін
ұйымдар

дәрігерлер:
кардиохирург; трансплантолог;
микрохирург; ангиохи
рург; нейрохирург;


БЛЖ-дан
200 %


орта медициналық
персонал: операция
медициналық бикесі;
медициналық бике;
реаниматология және
анестезиология және
қарқынды терапия
бөлімшесінің анесте-
зисткасы;


БЛЖ-дан
150%


2)

Хирургиялық жәнеакушер-гинекологиялық, неонатологиялық, гематологиялық
бейінді, соның ішінде
жұмысы психо-эмоцио-
налдық және дене
жүктемесімен жоғары
дәрежеде ұштасатын
балалар хирургиясы
мамандары:Стационар-
лық медици-
налық көмек
, оның
ішінде
жоғары
мамандан-
дырылған
медициналық
көмек көр-
сететін
ұйымдар

дәрігерлер:
неонатолог;
акушер-гинеколог;
жалпы хирург;
абдоминалды хирург;
торакальды хирург;
ангиохирург;
нейрохирург; анестезиолог-реанима-
толог;
эндокринологиялық
хирург;
уролог;
проктолог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед
(оның ішінде
травматологиялық
пункттердің);
жақ-бет хирургі;
пластикалық хирург;
камбустиолог;
офтальмолог;
оториноларинголог;
эндоскопист;
трансфузиолог;


БЛЖ-дан
150%


орта медициналық
персонал:
операция медбикесі;
перзентхана
бөлімшесінің акушері;
реаниматология және
анестезиология
бөлімшесінің
(тобының) медбикесі;
анестезисткасы;
қарқынды терапия
палатасының
медициналық бикесі;
нәрестелердің физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің, шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі;
травмотология
бейінінің медициналық
бикесі;


БЛЖ-дан 100 %

Стационар-
лық көмек,
оның ішінде
жоғары
мамандан-
дырылған
медициналық
көмек
көрсететін
ұйымдар
 
 
  Травмато-
логиялық
пункттер


хирургиялық бейінді медициналық бикесі


БЛЖ-дан
50%химиялық терапия жүргізумен айналысатын гематолог


БЛЖ-дан
80%гематологиялық сырқаттарға химиялық терапияны жүзеге асыратын медициналық бикесі


БЛЖ-дан
40%


3)

Хирургиялық бейін
мамандары, соның ішінде балалар:Консуль-
тациялық-
диагности-
калық көмек
көрсететін
ұйымдар

Дәрігерлер;
хирург;
уролог;
онколог-хирург;
маммолог;
травматолог-ортопед;
офтальмолог;
оториноларинголог;
стоматолог-хирург;
акушер-гинеколог;


БЛЖ-дан 80%

орта медициналық
персонал:
хирургиялық бейін
медициналық бикесі;


БЛЖ-дан 50%


4)

Бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының мамандары:
Дәрігерлер:
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік)
жалпы практика;


БЛЖ-дан
200 %

Ауылда
орналасқан
дәрігерлік
амбулатория,
бастапқы медициналық-санитарлық
көмек
орталығы,
емхана

Орта медициналық
персонал:
учаскелік медбике;
жалпы практикадағы
медбике;
фельдшер;
акушер;
медбике;


БЛЖ-дан
150%

Ауылда
орналасқан
медициналық
пункт,
дәрігерлік
амбулатория,
бастапқы
медициналық-
санитарлық кө-
мек орталығы,
емхана

дәрігерлер:
терапевт (учаскелік);
педиатр (учаскелік);
жалпы практика;


БЛЖ-дан
150%

Қалада
орналасқан
дәрігерлік
амбулатория,
бастапқы
медициналық-
санитарлық кө-
мек орталығы,
емхана

орта медициналық
персонал: учаскелік
медициналық бике;
жалпы практикадағы
медициналық бике;
фельдшер;
акушер;
медбике;


БЛЖ-дан
100%

Қалада
орналасқан
дәрігерлік
амбулатория,
бастапқы
медициналық-
санитарлық кө-
мек орталығы,
емхана

5)

Паталогоанатомиялық
бюролардың (бөлімше-
лердің),
сот-медициналық сараптама орталықтарының
мамандары:Тікелей
мәйіттерді
сараптаумен және мәйіт материалдарымен айналысатын
мамандар 
 


сот-медициналық сарапшы;


БЛЖ-дан
150%


паталогоанатом, оның
ішінде балалар
паталогоанатомы;


БЛЖ-дан
150 %

Тікелей
мәйіттерді
союмен
айналысатын
мамандар

6)

Жедел медициналық
жәрдем станцияларының
(бөлімшелерінің)
қызметкерлері:Жедел медици-
налық жәрдем
станциялары
(бөлімшелері)

жедел және шұғыл
медициналық жәрдем;


БЛЖ-дан
150%


жедел медициналық
жәрдем станциясының
фельдшері;


БЛЖ-дан
120%


медициналық бике;
медициналық тіркеуші,
санитар,
жүргізуші;


БЛЖ-дан
100%


7.

Жедел медициналық
жәрдем станцияларының
(бөлімшелерінің)
ауысым бойынша аға
функциясын орындағаны
үшін дәрігерлерге
(дәрігер лауазымы
болмағанда - фельд-
шерлерге)

Медицина-
лық жедел
жәрдем
станция-
ларының
(бөлімше-
лерінің)
жұмысын
ұйымдас-
тырғаны
және
басшылық
жасағаны
үшін
қосымша
ақы

БЛЖ-дан 20%


8.

Үлгі штаттық норма-
тивтерде белгіленген
тәртіппен бөлімшенің
(кабинеттердің)
меңгерушісі функция-
ларын орындағаны
үшін дәрігерлерге


БЛЖ-дан 20%


9.

Денсаулық сақтау
ұйымдарындағы, қарт-
тар мен мүгедектерге
арналған интернат
үйлеріндегі, медици-
налық комиссиялардағы
олардың атауларына
қарамастан, дәрігер
қызметін атқарушы,медицина, фармацевти-
ка, биология, химия
ғылымдарының докторы, медицина, фармацевтика, биология, химия
ғылымдарының кандидаты деген
ғылыми дәрежесі бар,
дәрігерлерге, сондай-ақ белгіленген
тәртіппен медициналық
және фармацевтикалық
қызметті атқаруға
рұқсаты бар
қызметкерлерге

Ғылыми
дәрежесі
үшін
қосымша
ақы
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
БЛЖ-дан 25%
 
  БЛЖ-дан 20%


10.

Денсаулық сақтау
ұйымдарының дәрігер-
леріне, провизорлары-на, мамандарына және
басқа да қызметкерлеріне

Диагности-
каның
немесе
емдеудің
жаңа
әдістерінпрактикаға
енгізгені
үшін,
жұмыстағы
жоғары
жетістік-
тері, аса
маңызды
немесе
шұғылжұмыстарды орындағаны
үшін,
еңбектегі
ауыртпа-
лықтар мен
қиындық-
тары үшін
үстемеақы

БЛЖ-ның
40 %-ынан
аспайды

Көрсетілген
үстемеақыны
белгілеудің
тәртібі мен
шарттарын
мемлекеттік
басқару органы
айқындайды

11.

Денсаулық сақтау
ұйымдарының
басшыларына

Ұйымдарды
дамытуға
бағыттал-
ған жұмысы
үшін, сыр-
қаттарды
диагнос-
тикалау
мен емдеу-
дің алдың-
ғы қатарлы
әдістерін,
жаңа дәрі-
лік заттар
мен меди-
циналық
жабдықты
ұйымның
практика-
сында қол-
данғаны
үшін
үстемеақы

БЛЖ-ның
150%-ынан
аспайды

Көрсетілген
үстемеақыны
белгілеудің
тәртібі мен
шарттарын
мемлекеттік
басқару органы
айқындайды

      Ескертпе:
      1. Мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне зиянды (ерекше зиянды) және қауіпті (ерекше қауіпті) еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін екі (немесе одан да көп) негіздер бойынша: туберкулез емдеу-алдын алу мекемелердегі палаталардағы, бөлімшелердегі, интернат-үйлеріндегі медицина және өзге де персоналына - БЛЖ-дан 220 % мөлшерінде, наркологиялық ұйымдардағы және маскүнемдікке, нашақорлыққа уытқұмарлыққа шалдыққан науқастарды мәжбүрлеп емдеуге арналған наркологиялық ұйымдарындағы - БЛЖ-дан 40 % мөлшерінде, 20 %-дан 22 %-ға дейін қосымша ақы көзделген басқа да ұйымдар мен құрылымдық бөлімшелеріндегі - БЛЖ-дан 23 % мөлшерінде қосымша ақылар белгіленеді.
      2. Медицина қызметкерлеріне кезекшілікте болғаны үшін еңбекақы төлеу нақты жұмыс істеген уақыты үшін жүргізіледі. Кезекшілікті ұйымдастыру және оған ақы төлеу тәртібін денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган бекітеді.
      3. Осы қосымшада белгіленген қосымша ақылар мен үстемеақылар ұлттық қауіпсіздік органдары, ішкі істер органдары жүйесінің, Қорғаныс министрлігі жүйесінің, Республикалық ұланның мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының әскери және арнайы атағы жоқ медициналық қызметкерлеріне, білім және ғылым, әлеуметтік қамсыздандыру, дене шынықтыру және спорт жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен қазыналық кәсіпорындарының медицина және ғылыми қызметкерлеріне қолданылады.
      4. Медицина қызметкерлерінің біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеу тәртібі мен шарттарын денсаулық сақтау саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2007 жылғы 27 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
7-қосымша      

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Әлеуметтік қамсыздандыру азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне
     және қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек
                   жағдайлары үшін қосымша ақылар

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атауы
Қосымша
ақылардың
түрі
Қосымша
ақының
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.


Ерекше жағдай-
лар үшін
қосымша ақы1)

Жүйке-неврологиялық
ауруларға (мүгедек-
психохроник) арнал-
ған интернат-үйлері-
нің, ақыл-ойы кеміс
балаларға арналған
интернат-үйлерінің
қызметкерлеріне:
директорларға,
олардың орынбасарла-
рына, медициналық
бөлімі меңгерушілер-
іне және бөлімшелер-
дің меңгерушілеріне,
дәрігерлерге, лауа-
зымдық атауларына
қарамастан педагоги-
калық қызметкерлер-
ге, лауазымдық
атауларына қарамас-
тан орта және кіші
медициналық
қызметкерлерге,
тәрбиешілерге, аға
тәрбиешілерге,
нұсқаушыларға,
кітапхана және клуб
қызметкерлеріне,
мәдени шараларды
ұйымдастырушыларға
(музыкалық демеушіл-
ерге), үйірмелердің
жетекшілеріне,
ауруларға қызмет
көрсетуші шаштараз-
дарға, бөлімшенің
ішіндегі жұмыс
кезінде электр
монтерлері мен слесар-сантехниктер-
ге, ауруларға қызмет
көрсетуші лифтерлер-
ге, сыпырушыларға,
бөлімшенің ішіндегі
жұмыс кезінде және
ауруларға қызмет
көрсету кезінде
барлық кәсіптің
жұмысшыларына;


 
 
БЛЖ-дан
30 %


шаруашылық, қойма
меңгерушілеріне,
қоймашыларға, касте-
ляншаларға, киім
және төсек-орын
жөндеу жөніндегі
тігіншілерге, аяқ
киім жөндеу жұмыс-
шыларына, ғимарат-
тарға қызмет көрсету
және ағымдағы жөндеу
жөніндегі жұмысшы-
ларға, атқосшыларға,
арбакештерге,
гардеробшыларға, от
жағушыларға


БЛЖ-дан
25 %


2)

Дене мүшесінің
кемістігі бар
балаларға арналған
интернат-үйлерінің
қызметкерлеріне:

директорларға, олар-
дың орынбасарларына,
мұғалімдерге,
тәрбиешілерге, аға
тәрбиешілерге,
дефектолог-мұғалім-
дерге, логопед-
мұғалімдерге,
нұсқаушыларға,
аккомпаниаторларға,
музыкалық жетекші-
лерге, үйірмелердің
жетекшілеріне,
мәдени шараларды
ұйымдастырушыларға;


БЛЖ-дан
30 %дәрігерлерге, орта
және лауазымдық
қызмет атауларына
қарамастан кіші
медициналық қызмет-
керлерге, сондай-ақ
шаруашылық, қойма
меңгерушілеріне,
қоймашыларға,
кастеляншаға, киім
және төсек-орын
жөндеу жөніндегі
тігіншілерге, аяқ
киім жөндеу жұмысшы-
ларына, ғимараттарға
қызмет көрсету және
ағымдағы жөндеу
жөніндегі жұмысшы-
ларға, атқосшыларға,
арбакештерге,
гардеробшыларға,
отжағушыларға


БЛЖ-дан
25 %


3)

Мүгедектер мен
қарттарға арналған
интернат-үйлерінде
(жалпы типтегі),
соғыс және еңбек
ардагерлеріне арнал-
ған мекемелерде
жұмыс істейтін
басшылар мен олардың
орынбасарларына,
дәрігерлерге,
лауазымдарының
атауларына қарамас-
тан орта және кіші
медициналық
персоналға:
емдеу-алдын алу
іс-шараларын және
мүгедектер мен арда-
герлерді оңалтуды
жүргізгені, медици-
налық қызметтер көр-
сеткені үшін


БЛЖ-дан 25 %


4)

Психо-неврологиялық
ауруларға (мүгедек-
психохроник) арнал-
ған интернат-үйлері-
нің жанындағы қосал-
қы ауыл шаруашылығы
және ақыл-ойы кеміс
балаларға арналған
интернат-үйлерінің
қызметкерлеріне,
басшыларына, олардың
орынбасарларына,
агрономдарға,
бригадирлерге,
есепшілерге, барлық
кәсіптегі
жұмысшыларға


БЛЖ-дан
30 %

Психоневро-
логиялық
аурулар мен
ақыл-ойы
кеміс бала-
лармен жұмыс
істеген
уақытының
бәріне

5)

Психо-неврологиялық
ауруларға (мүгедек-
психохрониктерге)
арналған интернат-
үйлерінің және ақыл-
ойы кеміс балаларға
арналған интернат-
үйлерінің жанындағы
емдеу-өндірістік
(еңбек) шеберханала-
рының қызметкерлері-
не: нұсқаушыларға,
шеберхана басшылары-
на, цех бастықтары-
на, мастерлерге,
барлық кәсіптегі
жұмысшыларына


БЛЖ-дан
30 %


6)

Мүгедектерге арнал-
ған білім беру ұйым-
дарының қызметкерле-
ріне:

(Мәтіннің мемлекеттік тілде нұсқасы берілмеген)


БЛЖ-дан
30 %дәрігерлерге,
орта және лауазым-
дарының атауларына
қарамастан кіші
медициналық қызметк-
ерлерге, шаруашылық,
қойма меңгерушілері-
не, қоймашыларға,
кастеляншаларға,
киім және төсек-орын
жөндеу жөніндегі
тігіншілерге, оқу-
өндірістік шеберха-
наларының инженер-
техник қызметкерле-
ріне, инструментші-
лерге, слесарь-сан-
техниктерге, слесарь
-электриктерге,
ғимараттарға қызмет
көрсету және ағымда-
ғы жөндеу жөніндегі
жұмысшыларға


БЛЖ-дан
25 %


7)

Барлық әлеуметтік
қамсыздандыру ұйым-
дарының қызметкерле-
ріне:

киімдер мен
төсек-орын жуу
жөніндегі машинис-
терге, аспаздарға,
ас үй-асхананың
басқа да қызметкер-
леріне, қосалқы жұмысшыларға;


БЛЖ-дан
30 %дезинфекторларға


БЛЖ-дан 25%


8)

Тұрақты тұратын орны
жоқ адамдарды әлеу-
меттік бейімдеу
орталығының қызмет-
керлеріне


БЛЖ-дан
30 %


9)

Халықты жұмыспен қамту орталықтарының қызметкерлеріне жұмыстағы ауыртпалықтар мен қиындықтары үшін


ЛЖ-дан 50 %


2.

Құрылымдық
бөлімшелердің басшы-
дәрігерлеріне
меңгерушілігі үшін


БЛЖ-дан
20 %Лауазымдық
қызметтерді
қоса атқарғаны
(қызмет көрсе-
ту аймағының
кеңеюі) немесе
атқаратын жұмыс көлемі-
нің артқаны
үшін қосымша
ақы


2007 жылғы
15 мамырдағы
Қазақстан
Республика-
сының Еңбек
кодексіне
сәйкес

3.

Әлеуметтік қорғау
ұйымдарының басшы
дәрігерлеріне және
олардың дәрігер-
орынбасарларына
өздері штатында
тұратын ұйымдарда
жұмыс уақытының
шегінде мамандығы
бойынша негізгі
лауазымы бойынша
жұмыс жүргізуге
рұқсат етіледі


Тиісті
кәсіптегі
дәрігер-
дің лауа-
зымдық
жалақысы-
ның 25%
Уақытша жоқ
қызметкердің
міндеттерін
атқарғаны үшін
қосымша ақы4.

Мамандарға,
қызметшілерге және
жұмысшыларға


Ұйымдаржұмысының
режимін
ескере
отырып,
нақты
көлеміне
қарай

Өзінің жұмыс
уақытының
шегінде
(негізгі
жұмысымен
қатар)

5.

Ғылыми дәрежесі бар
адамдарға:

 
ғылым докторы

ғылым кандидаты

Ғылыми
дәрежесі үшін
қосымша ақы


   
 
БЛЖ-дан
25%
БЛЖ-дан
20%

Әлеуметтік қамсызданды-
ру мекемеле-
рінің басшы-
ларына және
басқа қыз- меткерлеріне
ғылыми дәре-
жесі үшін
қосымша ақы
тиісті дип-
ломы бар
болғанда
төленеді.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
8-қосымша      

Мәдениет және мұрағат ісі азаматтық қызметшілеріне еңбек
              жағдайлары үшін қосымша ақылар

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының атауы
Қосымша
ақылардың
түрі
Қосымша
ақының
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.


Ерекше
жағдайлар үшін
қосымша ақы1)

Кітапханалар, клуб
мекемелері және
мұражайлар қызмет-
керлеріне:
дене немесе ақыл-ой
кемістігі бар
оқушылармен (тәр-
биеленушілермен)
жұмысы үшін;
ерекше тәрбие жағ-
дайларына мұқтаж
балалар мен жасөспі-
рімдермен (оқушылар-
мен) жұмысы үшін;
жетім балалармен
және ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған балалармен
жұмысы үшін;
қадағалауы қатал
және күшейтілген
аурулармен жұмысы
үшін;
зағип және саңырау
азаматтармен жұмысы
үшін


БЛЖ-дан
30%


2)

Үңгірлерде,
катакомбаларда,
лабиринттерде және
басқа соған ұқсас
объектілерде экскур-
сиялық қызметтер
көрсетуді жүзеге
асыратын экскурсия
жүргізушілерге


БЛЖ-дан
20%


3)

Мұрағат мекемелері-
нің басшылары мен
мамандарына:
әртүрлі тарихи
кезеңдерде (18-ға-
сырдан) бастап
жасалған құжаттар
мен;
арнаулы білім және
құжаттар мен жұмыс
істеу ережесін та-
лап ететін әртүрлі
таратушы (пергамент,
былғары, мата, қағаз, калька, шыны,
пленка, микрожарна-
ма, дисктерде және
т.б.) құжаттармен:
аудиовизуалдық қор
және деректі кино
фильм қорының
құжаттарымен;
мемлекеттік билік
және мемлекеттік
басқару органдары-
ның, оның ішінде
құпиялық сипаттағы
құжаттармен;
елдің бұрынғы және
қазіргі көрнекті
қайраткерлерінің
мұрағатты мұрасының
құжаттарымен
тұрақты және тікелей
жұмысы үшін


БЛЖ-дан
30%


4)

Қазақстан Республи-
касы ұлттық
кітапханаларының
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
30%


5)

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық мемлекеттік
кітап палатасының,
"Әзірет-Сұлтан"
Мемлекеттік тарихи-
мәдени қорық-мұра-
жайы, "Жидебай-Бөр-
лі" Абайдың Мемлек-
еттік тарихи-мәдени
және әдеби-мемориал-
дық қорық-мұражайы
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
20%


2.

Театр әртістері мен
кино актерлеріне
Театр мен опера
және балет, концерт-
тік ұйымдардың
әртістеріне

Кәсіби
шеберлігі үшін
қосымша ақы

ЛЖ-ның
50%-на
дейін

Осы қосымша
ақыны төлеу-
дің тәртібі
мен шартын
мәдениет
саласындағы
орталық
атқарушы
органдар
белгілейді.

3.

Ғылыми дәрежесі бар
басшылар мен
мамандарға:

ғылым докторы

ғылым кандидаты

Ғылыми дәреже
үшін қосымша
ақы


БЛЖ-дан
30%
БЛЖ-дан
20%

Көрсетілген
қосымша ақығылыми-әдіс-
темелік
жұмыс жүргі-
зетін қызмет
-керлерге,
Қазақстан
Республика-
сының жоғары
білікті
ғылыми
кадрларды
аттестаттау
жөніндегі
уәкілетті
органы бер-
ген тиісті
дипломы
болғанда
белгіленеді
және негізгі
жұмысы
бойынша
төленеді.

4.

Көне басылымдарды,
заттарды, кітаптар-
ды, қолжазбаларды
және т.б. қалпына
келтіру жөніндегі
өндіріс болған кезде
бірегей кітаптар,
қолжазбалар, құжат-
тар мен археология-
лық материалдар
қорларымен жұмыс
істейтін мемлекеттік
мұрағат мекемелері-
нің, республикалық
мемлекеттік мұражай
және кітапхана
мекемелерінің,
Қазақстан Республи-
касының Ұлттық
мемлекеттік кітап
палатасының, басшы-
лары мен мамандарына

Еңбек жағдай-
лары зиянды
(аса зиянды)
және қауіпті
(аса зиянды)
жұмыстармен
айналысатын қызметкерлерге
қосымша ақы

БЛЖ-дан
30%

Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек
Кодексіне сәйкес және
еңбек жөнін-
дегі уәкіле-
тті орган
белгілеген
еңбек жағда-
йлары зиянды
өндірістер,
цехтар, кә-
сіптер және
лауазымдар
тізімі (тіз-
бесі) негі-
зінде және
уәкілетті
орган белгі-
леген
тәртіппен.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
9-қосымша     

   Дене шынықтыру және спорт азаматтық қызметшілеріне еңбек
        жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.08.31 N 1109; 13.03.2014 N 238 қаулыларымен.

Р/с
N
Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың түрі
Қосымша
ақылар
мен үстемеа-қылардың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.

Олимпиадалық дайындау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдердiң спорт мектептерiнiң, олимпиада резервiнiң мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектебiнiң, балалар мен жасөспiрiмдер мамандандырылған спорт мектебiнiң, спорт колледждерiнiң, олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінің, жоғары спорттық шеберлiк мектептерiнiң, олимпиада iзбасарларын дайындау орталығының, олимпиада резервiнiң даярлық орталығы қызметкерлерiне, Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы:

Жоғары сапалы
оқу-жаттығу
процесін
тікелей қамта-
масыз ету үшін
қосымша ақылар


Көрсетілген
қосымша ақы
спортшының
алған орнын
растайтын
(жарыстар хаттамалары)
спортшының
жетістікке
жеткен күні-
нен бастап көрсеткіште-
рі және ұқ-
сас жарыстар
өткенге дей-
інгі (1, 2 немесе
4 жыл)
кезең уа-
қытында әре-
кет ететін
құжаттары
негізінде
жасалады.
Көрсетілген
қосымша ақы-
ны төлеудің
тәртібі мен
шарттарын қызметкерлерлауазымдары-
ның нақты
тізбесі бой-
ынша дене
шынықтыру
және спорт
саласындағы
орталық
атқарушы
орган
белгілейді.
Осы қосымша
ақы ең жоға-
рғы көрсет-
кіш бойынша
төленеді.

1)

Олимпиадалық
ойындарда,
Параолимпиадалық
ойындарда:

бірінші орынға


ЛЖ-дан 12%екінші орынға


ЛЖ-дан
10%үшінші орынға


ЛЖ-дан 9%төртінші орынға


ЛЖ-дан 7%бесінші орынға


ЛЖ-дан 6%алтыншы орынға


ЛЖ-дан 5%


2)

Әлем чемпионатында:

бірінші орынға


ЛЖ-дан 8%екінші орынға


ЛЖ-дан 6%екінші орынға


ЛЖ-дан 4%


3)

Азия ойындарда,
Азия Параолимпиада-
лық ойындарында,
әлем кубоктарында:

бірінші орынға


ЛЖ-дан 5%екінші орынға


ЛЖ-дан 4%үшінші орын


ЛЖ-дан
3,5%


4)

Азия чемпионатта-
рында, әлем кубогы,
әлем чемпионаты
кезеңінде (жастар
мен жасөспірімдер
арасында), Еуропа
чемпионаттарында,
ТМД және Балтық
елдері мен Ресей
өңірлерінің жасөс-
пірімдердің халықа-
ралық спорттық
ойындарында және
Бүкіләлемдік
Универсиадаларда: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
бірінші орынға


ЛЖ-дан 3%екінші орынға


ЛЖ-дан
2,5%үшінші орынға


ЛЖ-дан 2%


5)

Азия чемпионатта-
рында (жастар мен
жасөспірімдер
арасында), Азия
кубогы және Орталық
Азия ойындарында,
"Азия балалары"
Халықаралық спорт-
тық ойындарында: 
 
 
 
 
 
   
бірінші орынға


ЛЖ-дан 2%екінші орынға


ЛЖ-дан 1,5%үшінші орынға


ЛЖ-дан 1%


6)

Республика чемпион-
аттарында, ҚР Спар-
такиадаларында, ҚР
Параолимпиадалық
ойындарында: 
 
  
 


Спорт кол-
ледждері мен
республика-
лық жоғары
спорттық
шеберлік
мектептері-
нен басқа


бірінші орынға


ЛЖ-дан
1,5 %екінші орынға


ЛЖ-дан 1%үшінші орынға


ЛЖ-дан
0,5 %


7)

Республика чемпио-
наттарында (жастар
мен жасөспірімдер
арасында)


ЛЖ-дан 1%

Республик-
лық олимпиа-
даларға
дайындау
орталықтары
спорт кол-
ледждері
және
республика-
лық жоғары
спорттық
шеберлігі
мектептері-
нен басқа

2.

Олимпиадалық дайындау орталығының, балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектебiнiң, олимпиадалық резерв дайындайтын мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер мектебiнiң, мамандандырылған балалар мен жасөспiрiмдер спорт мектептерiнiң, спорт колледждерiнiң, олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінің, жоғары спорттық шеберлiк мектептерiнiң, олимпиадалық резерв iзбасарларын дайындайтын орталықтың, олимпиадалық резерв дайындау орталағының жаттықтырушы оқытушыларына, Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы:

спорттық
жарыстардың
чемпиондары
мен жеңімпаз-
дарын дайындау
үшін қосымша
ақы


Көрсетілген
қосымша ақы-
ны төлеудің
тәртібі мен
шарттарын
дене шынық-
тыру және
спорт сала-
сындағы
орталық
атқарушы
орган
белгілейді.
Осы қосымша
ақы ең
жоғарғы
көрсеткіш
бойынша
төленеді

1)

Олимпиадалық ойын-
дарда, Параолимпиа-
далық ойындарда:

бірінші орынға


ЛЖ-дан
100%екінші орынға


ЛЖ-дан
90%үшінші орынға


ЛЖ-дан
80%төртінші орынға


ЛЖ-дан
70%бесінші орынға


ЛЖ-дан
60%алтыншы орынға


ЛЖ-дан
50%


2)

Әлем чемпионат-
тарында:

бірінші орынға


ЛЖ-дан
60%екінші орынға


ЛЖ-дан
50%үшінші орынға


ЛЖ-дан
40%


3)

Азия ойындарында,
Азия Параолимпиада-
лық ойындарында,
әлем кубогтарында:

бірінші орынға


ЛЖ-дан
50%екінші орынға


ЛЖ-дан
40%
үшінші орынға


ЛЖ-дан
30%


4)

Азия чемпионатта-
рында, әлем кубогы,
әлем чемпионаты
кезеңінде (жастар
мен жасөспірімдер
арасында), Еуропа
чемпионаттарында,
ТМД және Балтық ел-
дері, Ресей өңір-
лері жасөспірімдер-
дің халықаралық
спорттық ойындарын-
да және Бүкіләлем-
дік Универсиадалар-
да:

бірінші орынға


ЛЖ-дан
40%екінші орынға


ЛЖ-дан
30%
үшінші орынға


ЛЖ-дан
20%


5)

Азия чемпионатта-
рында (жастар мен
жасөспірімдер ара-
сында), Азия және
Орталық Азия ойын-
дары кубогтарында,
"Азия балалары"
халықаралық спорт-
тық ойындарында:

бірінші орынға


ЛЖ-дан
30%екінші орынға


ЛЖ-дан
20%үшінші орынға


ЛЖ-дан
10%


6)

Республика чемпио-
наттарында, ҚР Спартакиадаларында,
ҚР Параолимпиадалық
ойындарында:Спорт кол-
ледждері мен
республика-
лық жоғары
спорт
шеберлігі
мектебінен
басқа


бірінші орынға


ЛЖ-дан
15%


екінші орынға  


ЛЖ-дан
10%үшінші орынға


ЛЖ-дан 5%

7)

Республика чемпио-
наттарында (жастар
мен аға жеткіншек-
тер арасында)


ЛЖ-дан
10%

Республика-
лық олимпиа-
далық
дайындау орталықтары,
спорт кол-
ледждері мен
жоғары
спорттық
шеберлік
мектептері-
нен басқа

3.

Спорттық атағы бар
спорт бойынша
жетекшілер мен
жаттықтырушы-
оқытушыларға:

Халықаралық кластың
спорт шебері,
"Шахмат және дойбы
бойынша гроссмейс-
тер"

"Спорт шебері"


 
 
 
 
 

Спорттық атақ
үшін үстемеақы

 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан
12%

 
 
 
БЛЖ-дан 10%

Спорттық
атақ уәкіле-
тті орталық
атқарушы ор-
ган белгіле-
ген тәртіп-
пен беріледі

 
 
 
 
Осы үстеме-
ақы ең жоға-
ры көрсеткіш
бойынша
төленеді.

4.

Ғылыми дәрежесі бар
дене шынықтыру және
спорт мамандарына,
жетекшілеріне:

ғылым докторы
 
ғылым кандидаты

Ғылыми
дәрежесі үшін
қосымша ақы


 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 25%

БЛЖ-дан 20%

Дене шынық-
тыру және
спорт меке-
мелерінің мамандарына,
жетекшілері-
не тиісті
дипломы
болған кезде
ғылыми дәре-
жесі үшін
қосымша ақы
төленеді.

5.


Кәсіби (педа-
гогикалық)
шеберлігі үшін
қосымша ақы


Осы қосымша
ақыны төлеу-
дің тәртібі
мен шартта-
рын дене
шынықтыру
және спорт
саласындағы
орталық ат-
қарушы орган
белгілейді.

1)

Республикалық маңы-
зы бар спорт ұйым-
дарының:
штаттық ұлттық командалар мен спорт резервi дирекцияларының, олимпиадалық даярлық орталықтарының, жоғары спорт шеберлiгi мектептерiнiң, олимпиада резервінің мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінің Республикалық спорт колледждерінің, Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы басшылары мен олардың орынбасаларына:

ЛЖ-дан
70%-115%2)

Штаттық ұлттық
командалар және
спорт резерві
дирекцияларының
мемлекеттік жаттық-
тырушылары, бас
жаттықтырушылары,
аға жаттықтырушыла-
ры мен спорт түрле-
рі бойынша жаттық-
тырушылары

ЛЖ-дан
55%-115%        Ескертпе :
      1. Жұмыс уақытынан тыс кездерде спорттық жарыстар мен оқу-жаттығу жиындарында қызмет көрсеткені үшін медициналық қызметкерлерге еңбекақы төлеу лауазымдық жалақысын ескере отырып нақты жұмыс істеген сағаты көлемінде спорттық жарыстарды өткізетін ұйымдар төлейді.
      2. Спорт төрешілеріне еңбекақы төлеу:
      спорт ойындарының түрлерінен басқа бір күндік спорт жарыстарына қызмет көрсеткені үшін және бір ойынға, алайда ұйымның спорттық іс-шараларының күнтізбелік жоспарлары бойынша өткізілетін спорт ойындары түрлері бойынша спорттық жарыс болатын күні екі ойыннан көп емес ойынға қызмет көрсеткені үшін:
      халықаралық санаттағы төрешіге      БЛЖ-дан 15 %
      спорт бойынша жоғары санаттағы
      ұлттық төрешіге                     БЛЖ-дан 12 %
      спорт бойынша ұлттық төрешіге       БЛЖ-дан 10 %
      1-санаттағы төрешіге                БЛЖ-дан 8 %
      спорт бойынша төрешіге              БЛЖ-дан 7 % төленеді

      3. Спорттық ойын түрлері бойынша жоғары сапалы оқу-жаттығу процесін тікелей қамтамасыз еткені үшін және спорттық жарыстардың жеңімпаздары мен чемпиондарын даярлағаны үшін спорттық ойын түрлерінен жаттықтырушы-оқытушыларға қосымша ақы төлеудің тәртібі мен шарттарын дене шынықтыру және спорт саласындағы орталық атқарушы орган белгілейді.
      4. Республика чемпионаттарында, ҚР Спартакиадаларында, Параолимпиадалық ойындарда жоғары сапалы оқу-жаттығу процестерін тікелей қамтамасыз еткені үшін төленетін қосымша ақы республикалық олимпиадалық даярлау орталығының, спорт колледждері мен жоғары спорт шеберлігі мектебінің қызметкерлеріне қолданылмайды.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
10-қосымша    

  Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің азаматтық
    қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
      ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық
   кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін
              қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атауы
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың
түрі
Қосымша
ақылар мен үсте-меақылар-
дың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1

Сотталғандарға
қызмет көрсету
жөніндегі жұмыстар-
мен айналысатын
тәртіптік батальон-
дардың қызметкерле-
ріне

Ерекше жағ-
дайлар үшін
қосымша ақы

БЛЖ-дан
20 %


2

Жұқпалы аурулардың
тірі қоздырғыштары-
мен немесе ауру
малдармен, ауру ту-
дыратын вирустармен
жұмыс істегені үшін
әскери-малдәрігер-
лік мекемелердің
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
25 %


3

Әскери комиссариат-
тардың жұмылдыру
жұмыстарына тарты-
латын мамандары мен
қызметшілеріне,
жұмылдыру жұмысының
мынадай стажы
болғанда:
1 жылдан 2 жылға
дейін;
2 жылдан 4 жылға
дейін;
4 жылдан жоғары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан
10%
БЛЖ-дан
15 %
БЛЖ-дан
20 %


4

Жер астындағы:
3 метрге дейін
3 метрден артық үң-
гірленген объекті-
лерде жұмыс істей-
тін қызметкерлерге


 
БЛЖ-дан
25 %
БЛЖ-дан
30 %

Мемлекеттік
басқару органы
бекітетін
тізбе бойынша

5

қару-жарақты, оқ-
дәрілерді, әскери
техника мен мүлікті
жөндеумен, қабыл-
даумен, сақтаумен,
берумен және оларды
күзетуді қамтамасыз
етумен;
қару-жараққа, оқ-
дәрілерге, әскери
техникаға, әскери
мүлікке есеп жүргі-
зумен тікелей
айналысатын
қызметкерлерге

Қару-жарақ-
ты, оқ-дә-
рілерді,
соғыс техникасын,
мүлкін
сақтауды
қамтамасыз
ету жөнін-
дегі жұмыс-
тың ерекше
жағдайлары
үшін қосым-
ша ақы

БЛЖ-дан
40 %
 
 
 
 
 
 
      БЛЖ-дан
30 %


6

Әскери бөлімдердің
қызметкерлеріне

Парашютпен
секіргені
үшін
үстемеақы

БЛЖ-дан
10%

Мемлекеттік
басқару органы
белгілеген тәр-
тіппен және
тізбе бойынша
секіру нормала-
рын орындауына
қарай

7

Әскердің тұрақты
жауынгерлік даярлы-
ғын тікелей қамта-
масыз етуші әскери
бөлімшелер мен
мекемелердің қыз-
меткерлеріне

Тұрақты
әскери
даярлықты
қамтамасыз
еткені үшін
үстемеақы

БЛЖ-дан
20 %

Мемлекеттік
басқару органы
бекітетін тізбе
бойынша

8

Жауынгерлік кезек-
шілікті тікелей
қамтамасыз етуші
қызметкерлерге

Жауынгерліккезекшілік-
ті атқарға-
ны үшін
үстемеақы

БЛЖ-дан
15 %

Жауынгерлік
есеп пен жауын-
герлік кезекші-
лікті атқару
командалары
құрамына енгі-
зілетін әскери
бөлімшелер мен қызметкерлердің
лауазымдары
тізбесін мемле-
кеттік басқару
органы бекітеді

9

Жүргізушілерге
тіркемесі бар
автомобильдерде
жұмыс істегені үшін

Тіркемесі
бар автомо-
бильдерде
жұмыс істе-
гені үшін
үстемеақы

БЛЖ-дан
30 %


10

Негізгі жұмысынан
босатылмаған жұмыс-
шыларға бригаданы
басқарғаны үшін
 
бригада құрамында
10 адамға дейін
болса
бригада құрамында
10 адамнан артық
болса

Бригадаға
басшылық
еткені үшін
қосымша ақы


 
 
 
 
 
БЛЖ-дан
20 %

БЛЖ-дан
35 %


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
11-қосымша    

      Ұлттық кауіпсіздік органдары жүйесінің азаматтық
   қызметшілеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен
                       үстемеақылар

Р/сN Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының атауы
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың
түрлері
Қосымша
ақылар мен
үстемақы-
лардың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1

Тергеу изоляторла-
рында тұрақты
жұмыс істейтін
қызметкерлерге

Ерекше
жағдайлар
үшін қосым-
ша ақы

БЛЖ-дан
30 %

Мемлекеттік
басқару органы
бекітетін
тізбе бойынша

2

Жұқпалы аурулардың
тірі қоздырғыштары-
мен немесе ауру
малдармен, ауру
тудыратын вирустар-
мен жұмыс істегені
үшін мамандарға


БЛЖ-дан
25%-ға
дейін

Мемлекеттік
басқару органы
бекітетін
тізбе бойынша

3

Қазақстан Республи-
касы ҰҚК Шекара
қызметі мекемелері-
нің тұрақты жауын-
герлік даярлықты
тікелей қамтамасыз
етуші қызметкерле-
ріне    

Тұрақты
әскери
даярлықты
қамтамасыз
еткені үшін

БЛЖ-дан
20 %

Мемлекеттік
басқару органы
бекітетін
тізбе бойынша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына
12-қосымша   

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жүйесінің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. 12-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.08.02 N 900 Қаулысымен.

Р/сN Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының атауы
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың
түрлері
Қосымша
ақылар мен
үстемақы-
лардың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.

Қызметкерлерге
мынадай мекемелерде
жұмыс істегені
үшін:

Ерекше
жағдайлар
үшін қосым-
ша ақы
қатаң тәртіптегі
түзеу колонияларын-
дағы
ерекше тәртіптегі
түзеу колония-
ларындағы түрмелер-
дегі
ауруханалар мен
бас бостандығынан
айрылғандарды емдеу
үшін құрылған басқа
мекемелердегі:


БЛЖ-дан
13 %
 
 
  БЛЖ-дан 15%
 
 
  БЛЖ-дан
15%-ға дейін


a)

сот үкімімен бас
бостандығынан айы-
руды қатаң тәртіп-
тегі немесе ерекше
және қатаң тәртіп
қоса алынған түзеу
колонияларында өтеу
белгіленген емделу-
дегі сотталғандар-
дың саны мекеменің
толу лимитінің
(төсек орындары
санының) 50 пайызы-
нан астамын құраған
жағдайда


БЛЖ-дан 15%


б)

сот үкімімен бас
бостандығынан
айыруды ерекше
тәртіптегі түзеу
колонияларында өтеу
белгіленген емделу-
дегі сотталғандар-
дың саны мекеменің
толу лимитінің
(төсек орындары
санының) 50 пайызы-
нан астамын құраған
жағдайда


БЛЖ-дан
15 %тергеу изоляторла-
рындағы, түзеу
мекемелеріндегі
және олардың
учаскелеріндегі,
ауруханалардағы
туберкулезбен,
ЖҚТБ-мен ауыратын
және АҚТҚ жұқтырған
сотталғандарды ұс-
тау және амбулатор-
лық емдеу үшін
арнайы құрылған
емдеу құқығындағы
мекемелердегі


БЛЖ-дан
15 %

Көрсетілген
қосымша ақы
туберкулезбен
ауыратындарды
ұстауға толық
арналмаған
аталған
мекемелердің
туберкулез-
бен, ЖҚТҚ-мен
ауыратын және
АҚТҚ жұқтыр-
ған адамдар-
мен жұмыс
істейтін қыз-
меткерлеріне
айлық жұмыс
уақыты норма-
сының кемінде
50% мөлшерін-
де белгілене-
ді


түзеу мекемелерін-
дегі, тергеу изоля-
торларындағы,
уақытша ұстау
изоляторларындағы


БЛЖ-дан
25 %

Медициналық,
педагогикалық
қызметкерлер,
сауда және
қоғамдық
тамақтандыру
қызметкөр-
лері, сондай-
ақ осы
қосымшаның
2-6-тармақ-
тарында
санамаланған
қызметкерлер
бұған
қосылмайды

2.

Түзеу мекемелері-
нің, тергеу изоля-
торларының кітапха-
на және клуб
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
20 %


3.

Түзеу мекемелері-
нің, тергеу изоля-
торларының соттал-
ғандарға арналған
қоғамдық тамақтан-
дыру (сотталғандар-
ға арналған асхана-
ның меңгерушісіне,
бас аспазына және
аспазына), сауда
(сотталғандарға
арналған дүкеннің
сатушысына)
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
20 %


4.

Түзеу мекемелері-
нің (оның ішінде
балалар үйлерінің),
тергеу изоляторлар-
ының, уақытша ұстау
изоляторларының,
сотталғандары емдеу
ге арналған емха-
налардың медицина-
лық қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
40 %


5.

Түзеу мекемелері-
нің (оның ішінде
балалар үйлерінің),
тергеу изоляторлар-
ының, сотталғандары
емдеуге арналған
ауруханалардың фар-
мацевтикалық қыз-
меткерлеріне


БЛЖ-дан
30 %


6.

Түзеу мекемелері
ауруханаларының
басқа да
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан
25 %


7.

Мына мекемелер
қызметкерлеріне:
белгілі тұрғылықты
жері, құжаттары жоқ
адамдарға арналған
қабылдау-таратушы
мекемелерінің;
 
кәмелетке толмаған-
дарды уақытша
оқшаулау, бейімдеу
және оңалту
орталықтарының,
әкімшілік тәртіппен
тұтқындалған адам-
дарға арналған
арнаулы қабылдау
орнының;
 
медициналық айық-
тырғыштың (дезин-
фекторларды
қоспағанда)

Ерекше
жағдайлар
үшін қосым-
ша ақы

БЛЖ-дан
30 %


8.

Мекемелердің
дезинфекторларына

Ерекше
жағдайлар
үшін қосым-
ша ақы

БЛЖ-дан
45 %


  Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
13-қосымша      

   Төтенше жағдайлар жөніндегі органдар жүйесінің азаматтық
қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын
   ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының
   қызметкерлеріне еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар мен
                     үстемеақылар

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атауы
Қосымша
ақылар мен
үстемеақыла-
рдың түрлері
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың мөл-
шері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1. 


Ерекше жағ-
дайлар үшін
қосымша ақы1)

"Қазселденқорғау"
мемлекеттік меке-
месінің және оның
бөлімшелерінің,
оның ішінде қауіп-
ті дүлей табиғи
құбылыстарды (жер
сілкіну, сел тас-
қындары, қар көш-
кіндері және бас-
қаны) қадағалау-
мен және олар
туралы хабарлау-
мен айналысу
қызметін ұйымдас-
тыратын және
зерттеп тексеру-
лерге, оның ішінде
әуе кемелеріндегі,
жолы қиын, шалғай-
дағы, климат және
географиялық, сон-
дай-ақ профилакти-
калық жағдайлары
күрделі биік
таулы аймақтарда
орналасқан қазіргі
аумақтардағы зерт-
теп тексерулерге;
төтенше жағдайлар
туындаған және
оларды жою кезін-
дегі авариялық
құтқару және
жөндеу-қалпына
келтіру іс-шарала-
рына қатысатын
"Болжам" ғылыми-
өндірістік кешені-
нің мамандарына,
қызметшілеріне,
жұмысшыларына.


БЛЖ-дан 40 %

Лауазымдар-
дың нақты
тізбесі
бойынша көр-
сетілген
қосымша ақы
төлеудің
тәртібі мен
шарттарын
төтенше жағ-
дайларды
болдырмау
және жою
саласындағы
орталық
атқарушы
орган белгі-
лейді

2)

Химиялық, радиаци-
ялық улану аймақ-
тарында, биік
таулы және баруы
қиын аудандарда,
табиғи және техно-
гендік сипаттағы
төтенше жағдайлар-
ды жоюда, арнаулы
жабдықтарды қол-
данумен байланысты
күрделі нысандар-
да, тікұшақ техни-
касымен десант
түсіру, өмір үшін
аса қатерлі кезде
төтенше және жедел
авариялық-құтқару,
іздестіру-құтқару
жұмыстарын тікелей
жүргізу кезіндегі
кәсіби авариялық-
құтқару қызметтері
мен құрамалардың
құтқарушыларына


өмірге
қатерлі
қысылтаяң
жағдайдағы
жұмыстың әр
сағаты үшін
сағаттық
ставкадан
35%


3)

Шыбын-шіркей мен басқа да қауіпті жәндіктер және кене тараған аудандарда
орналасқан
бөлімшелердің
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 15 %

Аумақты
шыбын-шіркей
мен басқа да
қауіпті жән-
діктер және
кене тараған
аудандарға
жатқызудың
тәртібін
азаматтардың
денсаулығын
қорғау сала-
сындағы уә-
кілетті ор-
талық атқа-
рушы орган
белгілейді

2.

Кәсіби авариялық-
құтқару қызметтері
мен құрылымдарының
құтқарушыларына

Құтқару және
шұғыл жұмыс-
тарды жүзеге
асыру кезеңі-
нде төтенше
жағдайларға
баруға тұрақ-
ты әзірлігі
үшін
үстемеақы

Күту және
тұрақты
даярлық
режиміндегі
кезекшілік-
тің әр
сағаты үшін
сағаттық
ставкадан
25%

Қазақстан
Республика-
сының
"Авариялық-
құтқару
қызметі және
құтқарушы-
лардың
мәртебесі
туралы" 1997
жылғы 27
наурыздағы
Заңына сәй-
кес кәсіби
авариялық-
құтқару қыз-
меті мен үй-
дегі құрама-
лар құтқару-
шыларының
құтқару
жұмыстарын
және шұғыл
жұмыстарды
жүзеге асыру
кезеңінде
күту және
құтқару
жұмыстары
мен шұғыл
жұмыстарға
аттануға
ұдайы дайын
болу режи-
мінде кезек-
шілік өтеу
уақыты кезе-
кшіліктің әр
сағаты үшін
сағаттың
төрттен бірі
мөлшерінде есептелінеді

3.


Ауыр (аса
ауыр) қол
еңбегімен
және еңбек
жағдайлары
зиянды (ерек-
ше зиянды)
және қауіпті
(ерекше қауіп
-ті) жұмыс-
тармен айна-
лысатын қыз-
меткерлерге
төленетін
қосымша ақы


Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек
кодексіне
сәйкес және
(немесе)
еңбек жөнін-
дегі уәкі-
летті орган
белгіленген
Еңбек
жағдайлары
зиянды өнді-
рістер, цех-
тар, кәсіп-
тер мен
лауазымдар
тізімінің(тізбесінің)
негізінде.
Аталған
қосымша ақы
еңбек жағдай
-лары зиянды
жұмыстарға
қатысу дәре-
жесіне бай-
ланысты
төленеді


"Қазселденқорғау"
пунктінің бас
диспетчерлеріне,
облыстық, өңірлік
басқармалар пункт-
терінің диспетчер-
леріне, атауларына
қарамастан
инженер-техникалық
қызметкерлерге,
оның ішінде көрсе-
тілген құрылымдық
бөлімшелердің бас-
тықтарына


БЛЖ-дан 34 %"Қазселденқорғау"
пайдалану басқар-
малары, қадағалау
постыларының, пат-
рульдық-постылық
қызметшінің,
радиожелісі
байланыс
учаскелерінің
қызметкерлеріне


БЛЖ-дан 22 %Атауларына қара-
мастан, радиостан-
циялармен жұмыс
істейтін қызмет-
керлерге, оның
ішінде зиянды
еңбек жағдайларын-
дағы жұмыстарға
қатысу деңгейіне
қарай көрсетілген
құрылымдық бөлім-
шелердің бастық-
тарына


БЛЖ-дан 22 %"Қазселденқорғау"
пайдалану басқар-
маларының, УҚТ,
ЖЖК, АЖЖ-сәуле
тарату көздері бар
жабдықтарда жұмыс
істейтін қызмет-
керлеріне


БЛЖ-дан 30 %


4.

Кәсіптік авария-
лық-құтқару қыз-
меттерінің және
құрамаларының құт-
қарушыларына:
 

Сыныптық үшінүстемеақы


 
 
 


Құтқарушылар
сыныптық бе-
рудің немесесыныптығын
растаудың
уәкілетті
атқарушы ор-
талық орган
бекіткен
тәртіпке
сәйкес.
Сыныптылық
үшін төлемқұтқарушының
кітапшасын-
дағы жазу-
ларға сәйкес
жүргізіледі


3-сыныпты маман-
құтқарушы


БЛЖ-дан 20 %


2-сыныпты маман-
құтқарушы


БЛЖ-дан 30 %


1-сыныпты маман-
құтқарушы


БЛЖ-дан 40 %


халықаралық
сыныпты маман-
құтқарушы


БЛЖ-дан 60 %

5.

Кәсіптік авария-
лық-құтқару қыз-
меттерінің және
құрылымдарының
құтқарушыларына
еңбек сіңірген
жылдарының
стажына қарай:
 

Еңбек
сіңірген
жылдары үшін
үстемеақы
3 жылдан астам


ЛЖ-дан 15%


5 жылдан астам


ЛЖ-дан 20 %10 жылдан астам


ЛЖ-дан 30 %


15 жылдан астам


ЛЖ-дан 40 %20 жылдан астам


ЛЖ-дан 50 %

6.

"Қазселденқорғау"
және "Болжам"
ғылыми-болжау
кешені мемлекеттік
мекемелері басқар-
маларының мемле-
кеттік тапсырысты
орындаушы және ғы-
лыми дәрежесі бар
қызметкерлеріне:

Ғылыми
дәрежесі үшін
қосымша ақы


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Ғылым
туралы"
Қазақстан
Республика-
сының 2001
жылғы 9 шіл-
дедегі Заңы-
на сәйкес.
Көрсетілген қосымша ақы Қазақстан
Республика-
сының жоғары
білікті ғы-
лыми кадр-
ларды аттес-
таттау сала-
сындағы уә-
кілетті ор-
ганы берген
тиісті дип-
ломы болған-
да белгіле-
неді және
негізгі жұ-
мысы бойыншажүргізіледі.
Ұйымдар қыз-меткерлеріне
бұл қосымша
ақылар, егер
басшы және
педагогика-
лық лауазым-
дағы олардың
қызметі бе-
йіні бойынша
ғылыми дәре-
жесіне сәй-
кес келген
жағдайда
белгіленеді


ғылым кандидаты


1 АЖТМ*


ғылым докторы


2 АЖТМ*

     * АЖТМ - заңнамалық актімен белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшері

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
14-қосымша      

      Ескерту. 14-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.09.14 N 1196, 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Әскери қызметшiлер мен қызметкерлер болып табылмайтын, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдары, Қарулы Күштер, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет жүйесiнiң азаматтық қызметшiлерiне, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлерiне, қазыналық кәсiпорындарының қызметкерлерiне бiрыңғай еңбек жағдайлары үшiн қосымша ақылар мен үстемеақылар

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.09.14 N 1196 Қаулысымен.

Р/с
N №
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атауы
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың
түрлері
Қосымша ақы
мен үстеме-
ақылардың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.

Шифрлау байланысы
қызметтеріндегі
жұмысы үшін маман-
дар мен қызметші-
лерге, шифр қыз-
меткерлері мен ҚБҚ
бөлімшелерінің
және ҚБҚ шифрлеу
техникасын жөндеу-
мен айналысатын
қызметкерлерге
шифр қызметі мен
ҚБҚ бөлімшелерін-
дегі жұмыс стажына
қарай:
1 жылдан астам
3 жылдан астам
5 жылдан астам

Шифрлау
байланысы
қызметіндегі
жұмысы үшін
үстемеақы


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 20%
БЛЖ-дан 30%
БЛЖ-дан 40%


2.

Жүк және жеңіл
автомобильдердің,
автобустардың
жүргізушілеріне
сыныптық білікті-
лігі үшін:
"I сыныпты
жүргізуші" (В, С,
Д, Е санаттары
болғанда)
 
"II сыныпты
жүргізуші" (В, С,
Е санаттары немесе
В, С, Д немесе Д
(Д және Е )
болғанда

Сыныптық
біліктілігі
үшін
үстемеақы


 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 35%
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 20 %


3.

Қарулы Күштерде, басқа әскерлерде және әскери құралымдарда, арнаулы мемлекеттік, құқық қорғау органдарында, мемлекеттік өртке қарсы қызмет жүйесіндегі жұмысы үшін жұмысшыларға мынадай еңбек сiңiрген жылдары үшiн:
3 жылдан астам
5 жылдан астам
10 жылдан астам
15 жылдан астам
20 жылдан астам

Қарулы Күштердегi, басқа әскерлердегі және әскери құралымдардағы, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарындағы, мемлекеттiк өртке қарсы қызметiндегi жұмысы үшiн үстемеақы


ЛЖ-дан 10 %
ЛЖ-дан 15 %
ЛЖ-дан 20 %
ЛЖ-дан 30 %
ЛЖ-дан 40 %

Еңбек сіңірген жылдары үшін үстемеақыны белгілеудің тәртібі мен шарттарын уәкілетті орталық орган белгілейді

4.


Еңбек жағдай-
лары ауыр
(ерекше ауыр)
қол еңбегінде
және зиянды
(ерекше зиян-
ды) және
қауіпті (ере-
кше қауіпті)
жұмыстарда
істейтін қыз-
меткерлерге
қосымша ақы


Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек кодек-
сіне сәйкес
және еңбек
жөніндегі
уәкілетті
орган белгі-
леген еңбек
жағдайлары
зиянды
өндірістер,
цехтар, кә-
сіптер мен
лауазымдар-
дың тізімі
(тізбесі)
негізінде

1)
 
 
 
   2)
 
 
 
 
    3)

Мамандарға,
қызметшілер мен
жұмысшыларға
 
Арнаулы техникамен
және бұйымдармен
ұдайы жұмыс істей-
тін қызметкерлерге

Залалсыздандыратын
заттарды пайдала-
нып жұмыс істейтін
үй қызметшілеріне,
қоқыс құбырлары-
ның жұмыскерлері-
не, аумақтарды
жинаушыларға

Залалсыздандыратын
заттарды пайдала-
нып өндірістік
және қызметтік үй-
жайларды;

залалсыздандыратын
заттарды пайдала-
нып дәретханалар-
ды жинау кезінде
тазалаушыларға;


БЛЖ-дан
22-34%
 
 
БЛЖ-дан 25%
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 22%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 20%
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 30%


5.

Мамандарға, қыз-
метшілерге және
жұмысшыларға

Лауазымдарды
қоса атқарға-
ны (қызмет
көрсету айма-
ғының кеңеюі)
және уақытша
болмаған
қызметкердің
міндеттерін
орындағаны
үшін қосымша
ақы

ЛЖ-дан
50 % дейін

Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек кодек-
сіне сәйкес.
Көрсетілген
қосымша ақы
басшылар мен
оның орынба-
сарларынақолданылмай-
ды

6.

Мемлекеттік және
қызметтік құпияла-
ры бар құпия және
аса құпия құжат-
тармен тұрақты
жұмыс істейтін
мамандарға

Ерекше еңбек
жағдайлары
үшін (мемле-
кеттік құпия-
ларға рұқсат
болуына және
қосымша жауа-
пкершілігіне
байланысты
кейбір құқық-
тары шектел-
гені үшін)
қосымша ақы

БЛЖ-дан 25 %

Қазақстан
Республика-
сының"Мемлекеттік
құпиялар
туралы" 1999
жылғы 15
наурыздағы
Заңына
сәйкес

7.

Байланыс
бөлімшелерінің
қызметкерлеріне

Арнайы хат-
хабар мен
мерзімдік
баспаны жібе-
ргені үшін
үстемеақы

БЛЖ-дан 30%
аспайды


8.

Жүргізушілерге
тіркемесі бар
автомобильдерде
жұмыс істегені
үшін

Тіркемесі бар
автомобиль-
дерде жұмыс
істегені үшін
үстемеақы

БЛЖ-дан 30 %


9.

Жұмысшыларға,
негізгі жұмысынан
босатылмай, брига-
даға басшылық
жасағаны үшін:
 

Бригадаға
басшылық
жасағаны үшін
қосымша ақы


 
 
 
 
бригада құрамында
10 адамға дейін
болса


БЛЖ-дан 20%бригада құрамында
10 адамнан артық
болсаБЛЖ-дан 35 %

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына     
15-қосымша       

Сот сараптамасы орталығының азаматтық қызметшілеріне
еңбек жағдайлары үшін қосымша ақылар

      Ескерту. 15-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.04.26 № 353 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

Р/с
N

Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атауы

Қосымша
ақылар мен
үстемеақыла-
рдың түрлері

Қосымша
ақы мен
үстемеақы-
лардың
мөлшері

Ескерту

1

2

3

4

5

1.


Еңбек жағдай-
лары ауыр
(ерекше ауыр)
қол еңбегінде
және зиянды
(ерекше зиян-
ды) және
қауіпті (ере-
кше қауіпті)
жұмыстарда
істейтін қызметкерлер-
ге қосымша
ақы       


Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек кодек-
сіне сәйкес
және еңбек
жөніндегі
уәкілетті
орган белгі-
леген еңбек
жағдайлары
зиянды
өндірістер,
цехтар,
кәсіптер мен
лауазымдар-
дың тізімі
(тізбесі)
негізінде

1)

Орталықтың мынадай
жұмыстарда
істейтін барлық
мамандарына


Жұмыс
стажына
байланысты:өлексе
материалдармен


2 жылға
дейін -
БЛЖ-дан
50 %;
3 жылдан 5
жылға дейін
- БЛЖ-дан
75%;
5 жылдан
астам -
БЛЖ-дан
100%зиянды (улы)
химиялық заттармен


2 жылға
дейін -
БЛЖ-дан
50 %;
3 жылдан 5
жылға дейін
- БЛЖ-дан
75%;
5 жылдан
жоғары -
БЛЖ-дан
100%дыбыс шығарушы
аппаратпен


2 жылға
дейін - БЛЖ-дан
50 %;
3 жылдан 5
жылға дейін
- БЛЖ-дан
75%;
5 жылдан
астам -
БЛЖ-дан
100%психикалық
аурулармен


2 жылға
дейін -
БЛЖ-дан
50 %;
3 жылдан 5
жылға дейін
- БЛЖ-дан
75%;
5 жылдан
астам -
БЛЖ-дан
100%күлгін сәуле
көздері бар
микроскоптармен


2 жылға
дейін -
БЛЖ-дан
50 %;
3 жылдан 5
жылға дейін
- БЛЖ-дан
75%;
5 жылдан
астам -
БЛЖ-дан
100%кернеулігі 30 кВт
асатын электронды
микроскоптармен


2 жылға
дейін -
БЛЖ-дан
50 %;
3 жылдан 5
жылға дейін
- БЛЖ-дан
75%;
5 жылдан
астам -
БЛЖ-дан
100%сот сараптамаларын жүргізу кезінде ПЭЕМ-мен жұмыс
істейтіндерге


2 жылға
дейін -
БЛЖ-дан
50 %;
3 жылдан 5
жылға дейін
- БЛЖ-дан
75%;
5 жылдан
астам -
БЛЖ-дан
100%


2)

сарапшыларға


БЛЖ-дан
100 %-ға
дейін,
жүргізіле-
тін сарап-
тамалардың
күрделілі-
гіне қарай

Кәсіпорын
басшысы
белгілеген
тәртіппен

2.

Тағайындалған
сыныптық шендері
бар қызметкерлер-
ге:
III сыныптағы
мемлекеттік
әділет кеңесшісі
I және II сыныпта-
ғы әділет
кеңесшісі
III сыныптағы
әділет кеңесшісі
және I сыныптағы
заңгер
II сыныптағы
заңгер
III сыныптағы
заңгер деген

Сыныптық шені
үшін қосымша
ақы


 
 
 

ЛЖ-дан 25%
 
ЛЖ-дан 22%
 
 
ЛЖ-дан 20%
 
 
 
ЛЖ-дан 17%
 
ЛЖ-дан 15%


3.

Сот сараптамалары-
ның әр түрін
жүргізу бойынша
біліктілік куәлігі
бар сарапшыларға

Ерекше еңбек
жағдайы үшін
қосымша ақы

Сараптама-
ның 2 түрі
- БЛЖ-дан
50%;
сараптама-
ның 3-тен
5 түріне
дейін - БЛЖ-дан
75%;
5 түрден
астам -
БЛЖ-дан
100%


4.

Орталық басшысына,
оның орынбасарла-
рына, құрылымдық
бөлімшелердің
басшыларына өздері
штатындағы ұйым-
дарда және олардың
орынбасарлары
негізгі лауазымы
бойынша жұмыс
уақыты шегінде
біліктілік куәлі-
гіне сәйкес
мамандығы бойынша
жұмыс жүргізуге
рұқсат беріледі

Қызметтерді
қоса атқарға-
ны (қызмет
көрсету айма-
ғының кеңеюі)
үшін қосымша
ақы

Тиісті
мамандық
сарапшысы-
ның лауа-
зымдық
жалақысының
30%-ына
дейін


5.

Мемлекеттік және
қызметтік құпиясы
бар құпия және аса
құпия құжаттармен
жұмыс істейтін
Орталық қызметші-
леріне


БЛЖ-дан 30%

Нақты
лауазымдар
тізбесі
бойынша
төлеудің
тәртібі мен
шарттарын
мемлекеттік
басқару
органы
белгілейді

6.

Мемлекеттік тапсы-
рысты орындайтын,
ғылыми дәрежесі
бар ғылыми
қызметкерлерге:
ғылым докторы
ғылым кандидаты

Ғылыми
дәрежесі үшін
қосымша ақы


 
 
 

2 АЖТМ*
1 АЖТМ*

Қазақстан
Республика-
сының "Ғылым
туралы" 2001
жылғы 9 шіл-
дедегі Заңы-
на сәйкес.
Көрсетілген
қосымша ақы
Қазақстан
Республика-
сының жоғары
білікті
ғылыми
кадрларды
аттестаттау
саласындағы
уәкілетті
органы бер-
ген тиісті
дипломы
болғанда
белгіленеді
және негізі
жұмысы
бойынша
жүргізіледі

*АЖТМ - заңнамалық актімен белгіленген айлық жалақының ең төменгі мөлшері

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
16-қосымша     

Ауыл шаруашылығы, орман, балық және аң аулау шаруашылығы
азаматтық қызметшілеріне еңбек жағдайы үшін үстемеақылар 

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атаулары
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың
түрлері
Үстемеақы-
лардың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.

Мемлекеттік
мекемелер мен
қазыналық
кәсіпорындардың
қызметкерлеріне

Мекеменің
дамуына
бағытталған
жұмыстар,
практикада
озық әдістер-
ді пайдалан-
ғаны үшін,
жұмыстағы
жоғары жетіс-
тіктері, аса
маңызды
немесе шұғыл
жұмыстарды
орындағаны
үшін, еңбек-
тегі күрделі-
лік және
қауырттылық
үшін үстеме-
ақы    

БЛЖ-ның 50
%-ынан
аспайды

Уәкілетті
орган
белгілеген
тәртіппен
және
шаттармен

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
17-қосымша     

Геологиялық ақпарат статистикасы, ақпаратты техникалық қорғау,
ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандарды даярлау және
біліктілігін арттыру жүйесінің азаматтық қызметшілеріне еңбек
жағдайы үшін үстемеақы және қосымша ақы

Р/с
N №
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атауы
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың
түрлері
Қосымша
ақы мен
үстемеақы-
лардың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.

Статистика жүйесі
мемлекеттік
мекемелерінің,
"Қазгеоақпарат"
республикалық гео-
логиялық ақпарат
орталығы" мемле-
кеттік мекемесінің
қызметкерлеріне

Кәсіби шебер-
лігі үшін
үстемеақы

БЛЖ-ның 60
%-нан
аспайды

Уәкілетті
орган
белгілеген
тәртіппен

2.

"Ақпаратты техни-
калық қорғау орта-
лығы", "Ақпараттық
қауіпсіздік сала-
сында мамандарды
даярлау және олар-
дың біліктілігін
арттыру орталығы"
мемлекеттік меке-
месінің мемлекет-
тік және қызмет-
тік құпияны қамти-
тын құпия және
аса құпия құжат-
тармен тұрақты
жұмыс істейтін
мамандарына

Ерекше еңбек
жағдайлары
үшін (мемле-
кеттік құпия-
ларға жібері-
луіне байла-
нысты кейбір
құқықтарының
шектелуі және
қосымша жау-
апкершілігі
үшін) қосымша
ақы

БЛЖ-ның
20%-ы

Лауазымдар-
дың нақты
тізбесі
бойынша
төлеудің
тәртібі мен
шарттарын
уәкілетті
орган
белгілейді

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
18-қосымша    

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық
стратегиялық зерттеулер институты мен Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының,
Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының азаматтық
қызметшілеріне еңбек жағдайлары үшін үстемеақылар

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2010.01.22 № 19 Қаулысымен.

Р/с
N

Қызметкерлер кәсіптерінің, лауазымдарының, санаттарының атауы

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың түрлері

Қосымша ақылар мен үстемеақылардың мөлшері

Ескертпе

1

2

3

4

5

1.

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстандық стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметшілеріне

Ғылыми зерттеулердің және ел басшыларына ұсынылатын есеп беру материалдарының жоғары сапасы үшін үстемеақы

БЛЖ-ның 60 %-ына дейін

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

1-1.

Қазақстан Республикасы Заң шығару институтының ғылыми қызметкерлеріне

Құқық саласында іргелі қолданбалы зерттеулер жүргізгені үшін

ЛЖ-ның 100 %-ыт

Мекеме басшысы белгілеген әртіппен және шарттармен

2.

Шетел тілдерін білетін және оларды күнделікті жұмыста қолданатын қызметкерлерге

Шетел тілдерін білгені үшін үстемеақы

БЛЖ-ның 25%-ы

Мекеме басшысы белгілеген тәртіппен және шарттармен

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
19-қосымша

       Ескерту. 19-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.02.19 N 190 (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.09.30 № 1122 (01.09.2011 бастап қолданысқа енгізіледі); 27.03.2014 N 269 (01.04.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

Азаматтық кызметшілер, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ұсталатын ұйымдарының қызметкерлері және қазыналық
      кәсіпорындарының қызметкерлері үшін бірыңғай көбейту,
қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының,
санаттарының
атауы
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
ларды
көбейту
түрлері
Қосымша
ақылар мен
үстемеақы-
лардың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.

Ауылдық жерде жұмыс
істейтін денсаулық
сақтау, әлеуметтік
қамсыздандыру, бі-
лім беру, мәдениет
және спорт маман-
дарына жергілікті
өкілді органдардың
шешімі бойынша
қалалық жағдайда
осындай қызмет түр-
лерімен айналысатын
мамандар ставкала-
рымен салыстырғанда
жоғары айлық (тари-
фтік ставкалар)
белгіленуі мүмкін

Ауылдық
жердегі
жұмысы үшін
көбейту

25 %-дан
кем емес

"Агроөнеркә-
сіптік
кешенді және
ауылдық
аумақтарды
дамытуды
мемлекеттік
реттеу
туралы"
Қазақстан
Республикасы-
ның 2005 жыл-
ғы 8 шілде-
дегі Заңына
сәйкес

1-1.

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын және ауылдық елді мекендерде орналасқан мекемелерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына қалалық жағдайда қызметтің осы түрлерімен айналысатын мамандардың айлықтарымен және тарифтік ставкаларымен салыстырғанда кемінде жиырма бес пайызға жоғарғы айлық және тарифтік ставкалар белгіленеді

Ауылдық жердегі жұмысы үшін көбейту

25%-дан кем
емес

"Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі Заңына сәйкес

2.

Мемлекеттік мекеме-
лер мен қазыналық
кәсіпорындарының
қызметкерлеріне
түнгі уақытта жұмыс
істегені үшін
қосымша ақы
төленеді

Түнгі уақыт-
та жұмыс
істегені
үшін қосымша
ақы

Кешкі сағат
22-ден таңғы
сағат 6-ға
дейін әр
сағат үшін
сағаттық
ставканың
50%

Қазақстан
Республикасы-
ның 2007 жыл-
ғы 15 мамыр-
дағы Еңбек
кодексіне
сәйкес

3.

Мемлекеттік мекеме-
лер мен қазыналық
кәсіпорындардың
қызметкерлеріне
мереке және демалыс
күндері жұмыс істе-
гені үшін қосымша
ақы төленеді

Мереке және
демалыс күн-
дері жұмыс
істегені
үшін қосымша
ақы

Екі есе
мөлшерден
төмен емес

Қазақстан
Республикасы-
ның 2007 жыл-
ғы 15 мамыр-
дағы Еңбек
кодексіне
сәйкес

4.

Мемлекеттік мекеме-
лердің және қазына-
лық кәсіпорындардың
қызметкерлеріне
мерзімнен тыс жұмыс
істегені үшін қосы-
мша ақы төленеді

Мерзімнен
тыс жұмыс
істегені
үшін қосымша
ақы

Әр сағат
үшін
сағаттық
ставканың
50%

Қазақстан
Республикасы-
ның 2007 жыл-
ғы 15 мамыр-
дағы Еңбек
кодексіне
сәйкес

5.

Экологиялық апат
аймақтарында тұра-
тын қызметкерлерге,
экологиялық қолай-
сыз жағдайларда
тұрғаны үшін коэф-
фициенттер қолданы-
ла отырып:
экологиялық апат
 
экологиялық
дағдарыс
 
экологиялық
дағдарыс алдындағы
жағдайдағы
аймақтары бойынша
еңбекақы
белгіленеді

Экологиялық
апат
аймақтарында
тұрғаны
үшін
коэффициент:
 
 
1,5

1,3
 

1,2 
 
 
 
 
50 %*
 
30 %*
 
20 %*

"Арал өңірін-
дегі эколо-
гиялық апат
салдарынан
зардап шеккен
азаматтарды
әлеуметтік
қорғау тура-
лы" Қазақстан
Республикасы-
ның 1992
жылғы 30
маусымдағы
Заңына сәйкес

6.

Семей ядролық
полигонында ядролық
сынақтар аумақта-
рында тұрғаны үшін
қызметкерлерге:

Радиациялық
қатер
аумағында

2 АЕК**

Қазақстан
Республика-
сының 1992
жылғы 18
желтоқсандағы
"Семей ядро-
лық сынақ
полигонындағы
ядролық
сынақтардың
салдарынан
зардап шеккен
азаматтарды
әлеуметтік
қорғау тура-
лы" Заңына
сәйкес


төтенше радиациялық
қатер
ең көп радиациялық
қатер
жоғарғы радиациялық
қатер
ең аз радиациялық
қатер мөлшерінде
жеңілдікті әлеумет-
тік-экономикалық
мәртебесі бар
аймақтар бойынша
қосымша еңбекақы
белгіленеді

тұрғаны үшін
қосымша
еңбекақы

1,75 АЕК**
 
1,5 АЕК**
 
1,25 АЕК**
 
1 АЕК**

7.


Ауыр (аса
ауыр) қол
еңбегі
жұмыстарымен
және еңбек
жағдайлары
зиянды (аса
зиянды) және
қауіпті (аса
қауіпті)
жұмыстармен
айналысатын
қызметкерлер
-ге қосымша
ақы


Қазақстан
Республика-
сының 2007
жылғы 15
мамырдағы
Еңбек кодек-
сіне сәйкес
және еңбек
жөніндегі
уәкілетті
орган белгі-
леген Еңбек
жағдайлары
зиянды кәсіп-
тер және қыз-
меттер өнді-
рістерінің,
цехтарының
тізімі
(тізбесі)
негізінде

1)

Мамандарға,
қызметшілерге және
жұмысшыларға


БЛЖ-ның
22-34 %-ы


2)

Сыпырушыларға:


БЛЖ-ның 20 %Дезинфекциялық
құралдарды пайдала-
натын өндірістік
және қызметтік
үй-жайларды;
Дезинфекциялық құ-
ралдарды пайдалана
отырып дәретхана-
ларды жинаған кезде


БЛЖ-ның 30 %


8.

"1 сынып жүргізуші-
сі" (В, С, Д, Е
санаттары болғанда)
"2 сынып жүргізуші-
сі" (В, С, Е немесе
В, С, Д немесе Д
(Д және Е) санат-
тары болғанда)
Сыныптық біліктілі-
гі бар жүк және
жеңіл автомобиль-
дер, автобустар
жүргізушілеріне

Сыныптық
біліктілігі
үшін үстеме-
ақы

БЛЖ-ның 35%
 
 
БЛЖ-ның 20%


9.

Мамандарға,
қызметшілерге және
жұмысшыларға

Уақытша
болмаған қызметкердің
міндеттерін
орындағаны
үшін
қосымшаақы

Нақты
көлеміне
қарай

Қазақстан Республикасы-
ның 2007 жыл-
ғы 15 мамыр-
дағы Еңбек
кодексіне
сәйкес

10.

Мамандарға,
қызметшілерге және
жұмысшыларға

Лауазымдарды
қоса қызмет
атқарғаны
(қызметтер
көрсету аясы
кеңігені)
үшін қосымша
ақы

ЛЖ-дан 50
%-ға дейін

Көрсетілген
қосымша
ақылар
мекемелердің
басшыларына,
олардың орын-
басарларына
қолданылмайды

11.

Бұрынғы КСРО-ның
"Халық" деген
құрметті атағы бар
қызметкерлерге және
республиканың атақ-
тарына ие болған
қызметкерлерге
 
Бұрынғы КСРО-ның
"Еңбек сіңірген"
құрметті атағы бар қызметкерлерге
және республиканың
атақтарына ие бол-
ған қызметкерлерге

Құрметті
атағы үшін
үстемеақы

БЛЖ-дан 50 %
 
 
 
 
 
 
 
       БЛЖ-дан 30 %

Заңнамаға
сәйкес

12.


Біліктілік санаты үшін қосымша ақы


Қосымша ақы қызметкерлерді аттестаттау нәтижелерінің негізінде уәкілетті орталық мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен айқындалады

1)

Басшыларға, басшылардың орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің (клиникалық бөлімшелерді қоспағанда) басшыларына денсаулық сақтауды ұйымдастыру жөніндегі санаты үшін:
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 жоғары санаттағы


БЛЖ-дан 120%


бірінші санаттағы


БЛЖ-дан 90%


екінші санаттағы


БЛЖ-дан 70%

2)

Клиникалық бөлімшелердің меңгерушілеріне:
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы
БЛЖ-дан 150%
БЛЖ-дан 120%
БЛЖ-дан 100%3)

Біліктілік деңгейі жоғары мамандарға:
дәрігерлік медициналық персоналға:
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы


 
 
 
 
БЛЖ-дан 150%
БЛЖ-дан 120%
БЛЖ-дан 100%


мұғалімдерге (3-1) тармақшада көрсетілгендерден басқа):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы

 
 
 
 
БЛЖ-дан 60%
БЛЖ-дан 35%
БЛЖ-дан 20%


басқа да қызмет салаларының мамандарына (3-2) тармақшада көрсетілгендерден басқа):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы

 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 50%
БЛЖ-дан 25%
БЛЖ-дан 15%


3-1)

Біліктілік деңгейі жоғары мұғалімдерге (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының:
мектептердің; мектеп-интернаттардың (жалпы үлгідегі, арнаулы (түзету), дарынды балаларға арналған мамандандырылған; жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 100%
БЛЖ-дан 50%
БЛЖ-дан 30%


3-2)

Біліктілік деңгейі жоғары тәрбиешілерге (балабақшалардың; шағын орталықтардың; мына: жалпы үлгідегі, арнаулы (түзету), дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаттардың, жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының, кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 90%
БЛЖ-дан 40%
БЛЖ-дан 25%


4)

Біліктілік деңгейі орташа мамандарға: орта медициналық персоналға:
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы


 
 
 
БЛЖ-дан 100%
БЛЖ-дан 70%
БЛЖ-дан 50%


мұғалімдерге (4-1) тармақшада көрсетілгендерден басқа):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы

 
 
 
 
БЛЖ-дан 50%
БЛЖ-дан 30%
БЛЖ-дан 20%


басқа да қызмет салаларының мамандарына (4-2) тармақшаларда көрсетілгендерден басқа):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы

 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 50%
БЛЖ-дан 20%
БЛЖ-дан 10%


4-1)

Біліктілік деңгейі орташа мұғалімдерге (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдардың: мектептердің; жалпы үлгідегі, арнаулы (түзеу), дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаттардың; жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру  ұйымдардағы):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 90%
БЛЖ-дан 45%
БЛЖ-дан 30%


4-2)

Біліктілік деңгейі орташа тәрбиешілерге (балабақшалардың; шағын орталықтардың; мына: жалпы үлгідегі, арнаулы (түзету), дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаттардың жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарының, кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарының):
жоғары санаттағы
бірінші санаттағы
екінші санаттағы


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БЛЖ-дан 90%
БЛЖ-дан 35%
БЛЖ-дан 20%


13


Өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін қосымша ақы


Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы № 1118 Жарлығы бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру мақсатында

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлеріне


БЛЖ-дан 100%


14

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне

Ерекше еңбек жағдайлары үшін үстемеақы

ЛЖ-дан 10%


        Ескертпе:
      *лауазымдық жалақыдан (ставкадан)
      ** АЕК - заңнама актілерінде белгіленген айлық есептік көрсеткіш

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің     
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
20-қосымша     

Мемлекеттік мекемелерде оқу сабақтарын өткізуге тартылған
қызметкерлердің еңбегіне сағат бойынша ақы төлеу

Оқитындар контингенті Сағат бойынша ақы төлеу мөлшері*
Профессор,
ғылым
докторы
Доцент,
ғылым
кандидаты
Ғылыми
дәрежесі жоқ адамдар

Бастауыш, негізгі орта,
жалпы орта, техникалық
және кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарының
оқушылары және оқушы-
лардың осыған ұқсас
басқа да санаттары,
техникалық және кәсіп-
тік, орта білімнен
кейінгі білімді талап
ететін лауазымға ие
қызметкерлер, жұмысшы-
лар, курс тыңдаушылары;
студенттер;
аспиранттар, басшы
қызметкерлер мен маман-
дардың біліктілігін
арттыру жөніндегі оқу
орындарының тыңдаушыла-
ры, дәрігерлердің
консультация өткізулері


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            0,09***
0,10****
 
0,12*****


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             0,08***
0,09****
 
0,10*****


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             0,07***
0,08****
 
0,09*****

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін
ақының мөлшері*

Оқу сабақтарын жүргізуге
қатысатын, пластикалық кейіп-
терді көрсететіндердің еңбегі-
не сағат бойынша ақы төлеу
ставкасы мынадай мөлшерде
белгіленеді:
киімсіз немесе күрделі
кейіпте кейіп көрсеткені үшін
киім киіп тұрып кейіп көрсет-
кені үшін     
 
 
 
 
 
0,04
0,03

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін
ақының мөлшері

Оқу сабақтарын өткізуге қаты-
сатын оқу-қосалқы қызметкер
қатарындағы адамдарға сағат
бойынша еңбек ақы төлеу
ставкасы ғылыми дәрежесі жоқ
адамдарға көзделген сағат
бойынша еңбек ақы төлеу
ставкасының 50-пайызы
мөлшерінде белгіленеді 
 
 
 
 
 
50%

Қызметкерлер санаты

Сағат бойынша төленетін
ақының мөлшері**

Ғылыми дәрежесі мен атағының
болуына қарамастан, денсаулық
сақтау және әлеуметтік қамсыз-
дандыру мекемелерінің консуль-
танттарына
Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясының толық
мүшелеріне және корреспондент
мүшелеріне

3%
 
 
 

 
 
25%

      Ескертпе:
      Ұзақтығы бір сағаттан кем болмайтын біржолғы консультация беруге бір сағат ретінде ақы төленеді.
      Сағат бойынша еңбек ақы төлеу демалыс үшін төленетін ақыны да ескереді.
      Сағат бойынша еңбек ақы төлеу ғылым докторының немесе кандидатының ғылыми дәрежесі үшін берілетін қосымша ақыны ескереді.
      Жоғары білімі бар жоғары оқу орындарының қызметкерлеріне негізгі лауазымы бойынша жұмыс күнінен тыс жоғары оқу орны ректорының рұқсатымен сол оқу орнында көлемі жылына 225 сағаттан аспайтын сағат бойынша еңбек ақы төлеу шарттарында педагогикалық жұмыспен шұғылдана алады.
      "Халық" деген құрметті атағы бар адамдарға сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы профессорлар, ғылым докторлары үшін көзделген мөлшерде, ал "Еңбек сіңірген" құрметті атағы бар адамдарға доценттер, ғылым кандитаттары үшін көзделген мөлшерде белгіленеді.
      Конкурстар мен байқаулардың әділқазылар алқасының мүшелеріне, сондай-ақ конкурстық жұмыс рецензенттеріне еңбек ақы төлеу студенттермен оқу сабақтарын жүргізетін адамдарға көзделген сағат бойынша еңбек ақы төлеу ставкасы бойынша жүргізіледі.
      * Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақыны және сағат бойынша ақы төлеу коэффициенттерінің тиісті мөлшерін ескере отырып анықталады
      ** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы лауазымдық жалақысынан пайызбен белгіленеді.
      *** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы:
      жоғары оқу орнына түсуге даярлау, секциялық және жаттықтырушы жұмыстары бойынша курстардың оқытушыларына еңбек ақы төлеу үшін;
      тілдерді үйрену жөніндегі курстардың оқытушыларының еңбегіне ақы төлеу үшін;
      университеттердің, педагогикалық, инженер-педагогикалық институттардың (факультеттердің) студенттері педагогикалық практика өтетін оқу-тәрбие мекемелері қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.
      **** Сағат бойынша ақы төлеу ставкасы:
      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын емтихан комиссиясының төрағалары мен мүшелеріне, сондай-ақ өндірістерден тартылатын мамандардың еңбегіне ақы төлеу үшін;
      егер студенттерге өздері берген пәндер бойынша мемлекеттік емтихан қабылдайтын немесе дипломдық жоба жетекшісі бола отырып дипломдық жобаны қорғауды қабылдайтын жағдайларда, Мемлекеттік емтихан комиссиясына қатысқаны үшін ректорлар мен проректорлардың еңбегіне ақы төлеу;
      сағат бойынша жұмыс істейтін оқытушылар өнер және мәдениет жоғары оқу орындарында арнайы пәндер бойынша жеке сабақтарды жүргізу кезінде;
      медбикелерді даярлау үшін азаматтық қорғаныс кафедрасына шақырылған медицина қызметкерлерін, қоғамдық кәсіптер факультеттеріне оқытушылық жұмыстарға тартылған адамдарға еңбек ақы төлеу үшін;
      оқуға түсу емтихандарын қабылдау кезінде;
      практикалық қызметінде шет тілін қолданғаны үшін жалақыға үстемеақыларды алатын мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінен шет тілі бойынша емтихан қабылдау кезінде;
      шет тілін жедел меңгеру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен, магистранттармен сабақ жүргізу кезінде;
      басқа жоғары оқу орындарынан тартылатын оқытушыларға студенттердің далалық және педагогикалық практикасына жетекшілік жасағаны үшін қолданылуы мүмкін;
      ***** Сағат бойынша ақы төлеу ставкалары, сондай-ақ:
      мекемелер экономикалық және құқықтық мәселелер бойынша ақылы қызметтер көрсету үшін тартатын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы мен мамандардың еңбегіне ақы төлеу үшін;
      диссертациялық зерттеулердің консультанттары ретінде тартылатын басқа ұйымдардың жетекші ғалымдары мен мамандарының еңбегіне ақы төлеу үшін (бір докторантқа жылына 50 сағат);
      басшы қызметкерлердің және мамандардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстардың тыңдаушыларымен сабақ (лекция) өткізгені үшін ақы төлеу;
      халықаралық олимпиадалардың қатысушыларымен сабақтар (лекция) өткізгені үшін еңбек ақы төлеу үшін қолданылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
21-қосымша     

Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын
және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін
мамандығы бойынша жұмыс стажын есептеу ережесі

      Ескерту. 21-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.09.14 N 1196 Қаулысымен.

      Техникалық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс стажы белгілі бір лауазымдар санатына жататын, атқаратын лауазымына сәйкес олардың лауазымдық жалақысын анықтау мақсатымен есептеледі.
      1. Еңбекақы төлеудiң тарифтiк-бiлiктiлiк кестесiне сәйкес лауазымдық жалақы алуға құқық беретiн мамандық бойынша жұмыс стажына мемлекеттiк органдарда iстеген барлық жұмыс уақыты кiредi, сондай-ақ:
      1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, офицерлiк құрамдағы адамдардың, прапорщиктердiң, мичмандардың, Қарулы күштердегi мерзiмсiз қызметтегi әскери қызметшiлердiң, iшкi, шекара әскерлерiнде, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСРО Одағының азаматтық қорғаныс басқармалары органдары мен бөлiмшелерiнде, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi мен КСРО Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетi органдары жүйесiнде, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Күзет қызметiнде, Қазақстан Республикасы «Сырбар» Сыртқы барлау қызметінде және Қазақстан Республикасының Республикалық ұланында мiндеттi әскери қызметiн өткерген;
      1-1) терiс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, арнаулы мемлекеттік органдарында қызмет өткерген;
      2) теріс себептермен қызметтен шығарылған адамдардан басқа, басшы құрамдағы адамдардың ішкі істер жүйесіндегі қызмет, прокуратура органдарындағы қызмет, Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСР Одағының сот аппараттарында, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде жұмыс істеген;
      3) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСР Одағының прокуратура органдарында, ішкі істер органдарында, соттарында, КСРО-ның мемлекеттік қауіпсіздік комитеті органдарында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары мен бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитетінде еңбек сіңірген жылдарына үстемеақы алу құқығын беретін лауазымдарда жұмыс істеген;
      4) КСРО Мемлекеттік банкі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жүйесінде жұмыс істеген;
      5) жүктілігі және босануы бойынша демалыс, сондай-ақ заңнамаға сәйкес берілген, баланы күту жөніндегі жалақысы сақталмайтын қосымша демалыс уақыты;
      6) егер шетелге жіберер алдында қызметкер мемлекеттік органдарда жұмыс істеген болса және көшу уақытын қоспағанда, шетелден қайтып келген күнінен бастап екі айдың ішінде мемлекеттік органға қызметке тұрса, шетелде жұмыс істеген;
      7) Қазақстан Республикасының Парламенті, Қазақстан Республикасының жергілікті өкілді органдары депутаттарының өкілеттіктерін тұрақты негізде жүзеге асырған;
      8) егер қызметкер курсқа түскенге дейін мемлекеттік органда жұмыс істесе және оны бітірген соң мемлекеттік органға қайта оралса, оның кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарында мемлекеттік органдар жолдамасымен жұмыстан қол үзіп оқыған;
      9) ұйымдарда мемлекеттік органдардағы мамандықтармен бірдей мамандықтар бойынша қызметтерде кейінгі жұмыс істеген уақыты кіреді.
      2. Осы Ережеге сәйкес есептелетін мамандық бойынша жұмыс стажы күнтізбелік есептеуде ескеріледі.
      3. Күнтізбелік ай ішінде лауазымдық жалақысын көбейту құқығы туындаған қызметкерлерге, стажын ескере отырып лауазымдық жалақысын есептеу осындай құқық туындаған күннен бастап жүзеге асырылады.
      4. Мамандығы бойынша жұмыс стажын құрамын тиісті мемлекеттік органның басшысы бекітетін еңбек стажын белгілеу жөніндегі комиссия анықтайды.
      Мамандығы бойынша жұмыс стажын белгілеу жөніндегі комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді. Шешімнен үзінділер екі данада жасалады және: бір данасы - кадр қызметіне, екіншісі - бухгалтерияға беріледі.
      5. Еңбек кітапшасы (ол бар болғанда) немесе жеке еңбек шарты не жұмысқа қабылдау мен жұмыстан босату туралы бұйрықтардан үзінділер, қызмет тізімі мамандығы бойынша жұмыс стажын есептеу үшін негізгі құжат болып табылады. Жұмыс істеген кезеңдері туралы қажетті жазбалар болмаған немесе қате немесе анық емес жазбалар болған жағдайда жұмыс стажын растау үшін анықтамалар, дербес шоттар және жалақы беру тізімдемелері және заңнамада көзделген жұмыс кезеңдері туралы мәліметтері бар өзге де құжаттар қабылданады. Мамандығы бойынша жұмыс стажын куәгердің мәліметі бойынша растау заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
22-қосымша  

       Ескерту. 22-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.02.05. N 111 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Денсаулық сақтау азаматтық қызметшілері, мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдарының қызметкерлері және
қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлері лауазымдары мен
мамандықтарының тізбесі мен олардың психоэмоционалдық және дене жүктемесін айқындайтын өлшемдер

Р/с
N
Қызметкерлер мамандықтарының,
лауазымдарының атауы
Психоэмоционалдық
жүктеменің өлшемдері
1 2 3

1.

Жұмысы психоэмоционалдық және
дене жүктемесінің жоғарғы дәрежесімен ұштасқан хирургия-
лық, оның ішінде балалар
хирургиясы, бейінді мамандар

Хирургиялық араласудың
нәтижесі үшін тұрақты
жүйке-эмоциялық күйзе-
ліс, кезекшілікке
байланысты қатты
шаршау, шұғыл опера-
циялық араласулар,
мәжбүрлі жұмыс істеу
қалпы, анализатор
жүйелерінің шамадан
тыс күйзелісі, жылдам
шешім қабылдау қажет-
тігі, көзге көп күш
түсу - жоғары
дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:

кардиохирург

трансплантолог

микрохирург

ангиохирург

нейрохирург

2)

орта медициналық персонал:


операция медициналық бикесі, хирургия медициналық бикесі

реаниматология және
анестезиология және интенсивті
терапия бөлімшесінің
анестезиялық медбикесі;

2.

Хирургиялық және акушер-
гинекологиялық, соның ішінде
балалар хирургиясы, бейінді
мамандар:

1-тармақтағы өлшемдер,
бірақ жүктеме дәрежесі
одан төмендеу - орташа
дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:


акушер-гинеколог


жалпы хирург


абдоминальды хирург


торакальды хирург


ангиохирург


нейрохирург


анестезиолог-реаниматолог


эндокринологиялық хирург


уролог


проктолог


онколог-хирург


маммолог


травматолог-ортопед (оның ішінде травматология пункттерінің)


жақ сүйегі-бет хирургы


пластикалық хирург


камбустиолог


офтальмолог


оториноларинголог


эндоскопист


трансфузиолог

2)

орта медициналық персонал:операция медициналық бикесі


перзентхана бөлімшесінің акушері


реаниматология және
анестезиология және интенсивті
терапия бөлімшесінің анестезист
медициналық бикесі


интенсивті терапия
палатасының медициналық бикесі


травматология пункттерінің
медициналық бикесі


3.

Амбулаториялық ұйымдардың хирур-
гиялық, оның ішінде балалар
хирургиясы бейінді мамандары

1-тармақтағы өлшемдер,
бірақ жеңіл дәрежедегі
жүктеме

1)

дәрігерлер:


хирург


уролог


онколог-хирург


маммолог


травматолог-ортопед


офтальмолог


оториноларинголог


стоматолог-хирург


акушер-гинеколог

2)

орта медициналық персонал:


хирургиялық бейінді медбике;

4.

Ауылда орналасқан алғашқы
медициналық-санитарлық көмек
ұйымдарының мамандары:

Зор шыдамдылық таныту
және аса зейінді болу,
психоэмоциялық күйзеліс - үйдегі науқастармен
және оның туысқандарымен
қарым-қатынас қиындығы,
психикалық ауытқуы бар
науқастың әдеттен тыс
мінез көрсету қаупінің
жоғарылығы, қолайсыз
жағдайлардың әсер етуі
(үй-жайдан тыс болуға
байланысты жұмыс),
патогендік инфекциямен
үнемі контактіде болу
қаупі, шамадан тыс
жүктемесі бар жұмыс - 1
дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:терапевт (учаскелік)педиатр (учаскелік)жалпы практика


2)

орта медициналық персонал:учаскелік медициналық бикежалпы практика медициналық
бикесіфельдшеракушермедициналық бике


5.

Қалада орналасқан алғашқы
медициналық-санитарлық көмек
ұйымдарының мамандары:

4-тармақтағы өлшемдер,
бірақ жүктеме дәрежесі
одан төмендеу - 2
дәрежедегі жүктеме

1)

дәрігерлер:терапевт (учаскелік)педиатр (учаскелік)жалпы практикадағы


2)

орта медициналық персонал:учаскелік медициналық бикежалпы практика медициналық
бикесіФельдшерАкушермедициналық бике


6.

Патологоанатомиялық бюролардың
(бөлімшелердің), сот-медициналық
сараптама орталықтарының
мамандары:

Мәйітті союға
байланысты жұмыс,
патогендік флорамен
байланыста болу қаупі,
қайтыс болған науқас-
тардың, қаза тапқан
және өлтірілген адам-
дардың туысқандарымен
қарым-қатынас жасау
кезіндегі психоэмоция-
лық күйзеліс

1)

тікелей мәйіттердің сараптамасы-
мен және мәйіт материалдарымен айналысатын сот-медицина-
лық сарапшысы

2)

тікелей мәйіттерді союмен
айналысатын патологоанатом,
соның ішінде балалар
патологоанатомы

7.

Жедел медициналық жәрдем
станцияларының (бөлімшелерінің)
қызметкерлері:

жоғары жедел қасиеті -
диагностика мен
емдеуде тез шешім
қабылдау, жарақат алу
қаупінің жоғарылығы,
артық дене жүктемелері
- тәуліктік жұмыс,
жоғары психоэмоциянал-
дық жүктеме - өмір мен
өлім арасында жатқан
науқастарға жедел
медициналық көмек
көрсету жөніндегі
жұмыс

1)

жедел және шұғыл медициналық
жәрдем дәрігері

2)

жедел медициналық жәрдем
станциясының фельдшері

3)

медициналық бике, медициналық
тіркеуші, санитар, жүргізуші

8

Терапиялық бейінді мамандар:


1)

Дәрігер:

Реанимацияның, қарқынды терапия мен жаңа туған нәрестелерге, оның ішінде дене салмағы 500 грамм болатын шала туған нәрестелерге күтім жасау нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, кезекшілікке және шұғыл шақыртуларға байланысты қатты шаршау, арнайы жабдықтармен тұрақты жұмыс істеу (өкпені жасанды желдету аппараттары, кювездер, реанимациялық үстелдер)

неонатолог

2)

орта медицина персоналы:

жаңа туған нәрестелер физиологиясы және патологиясы бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі

шала туған нәрестелерге күтім жасау бөлімшелерінің жаңа туған нәрестелерге күтім жасауды жүзеге асыратын медициналық бикесі

3)

дәрігер:

Жоғары өлім болуы мүмкін қатерлі қан ауруларымен ауыратын сырқаттарға химиялық терапия жүргізу нәтижесі үшін тұрақты жүйке-эмоциялық күйзеліс, тәулік бойғы кезекшілікке, дереу шешім қабылдауды талап ететін өміріне қауіп төндіретін асқынулардың жоғары пайызына байланысты қатты шаршау

химиялық терапияны жүргізумен айналысатын гематолог

4)

орта медицина персоналы:

гематологиялық сырқаттарға химиялық терапияны жүзеге асыратын медициналық бикесі

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
23-қосымша      

      РҚАО-ның ескертпесі!
      23-қосымша қызмет бабында пайдалану үшін. "Заң" Деректер базасына енгізілмейді (P09001726 қараңыз).

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына 
24-қосымша     

      Ескерту. 24-қосымшаға өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.03.25 N 282 (2008.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.05.05 N 416, 2008.08.28 N 785, 2008.08.29 N 797, 2008.12.31 N 1306 (қолданысқа енгізілу тәртібін 6-т.), 2009.01.16. N 12 (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.01.22 № 19, 2010.03.31 N 252, 2011.01.18 N 11 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.08.01 N 888, 2011.08.27 № 976, 2012.03.11 N 310, 2012.03.11 N 311, 2012.03.16 N 338, 2012.04.19 N 491 (2012.03.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.06.21 N 814, 2012.07.28 N 987 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.11.02 N 1396; 02.07.2013 № 675; 10.10.2013 № 1083 қаулыларымен.

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеу
арттыру коэффициентімен жүзеге асырылатын республикалық
мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың
тізбесі

Республикалық мемлекеттік мекемелер

      1. "Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты" мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемесі.
      2. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1306 (қолданысқа енгізілу тәртібін 6-т.) Қаулысымен.
      3. "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің мұражайы" мемлекеттік мекемесі.
      4. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 10.10.2013 № 1083 қаулысымен.
      5. "Астана қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы" мемлекеттік мекемесі.
      6. "Назарбаев орталығы" көп функциялы ғылыми-талдамалық және гуманитарлық-ағартушылық мемлекеттік мекемесі.
      7. "Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы" мемлекеттік мекемесі.
      8. "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттік мекемесі.
      9. "Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты" мемлекеттік мекемесі.
      10. "Мемлекет тарихы институты" мемлекеттік мекемесі.
      11. "О. Жәутіков атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған физика-математика орта мектеп-интернаты" мемлекеттік мекемесі.
      12. Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің "Мәдениеттер мен дiндердiң халықаралық орталығы" мемлекеттiк мекемесі.
      13. "Қазақстан Республикасы Заң шығару институты" мемлекеттік мекемесі.
      14. "Қазгеоақпарат» республикалық геологиялық ақпарат орталығы" мемлекеттік мекемесі.
      15. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Ақпаратты техникалық қорғау орталығы" мемлекеттiк мекемесi.
      16. "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Ақпараттық қауiпсiздiк саласында мамандар даярлау және олардың бiлiктiлiгiн арттыру орталығы" мемлекеттiк мекемесi.
      17. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.11.02 N 1396 Қаулысымен.
      17-1. Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Орталық коммуникациялар қызметі» мемлекеттік мекемесі.
      18. Қазақстан Республикасы Дін істері агенттігінің «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығы» мемлекеттік мекемесі.
      19. «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар

      1. "Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      2. "Күләш Байсейітова атындағы Ұлттық опера және балет театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      3. "М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      4. "М. Лермонтов атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      5. "Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      6. "Н. Сац атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      7. "Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      8. "Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      9. "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік академиялық би театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      10. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.03.11 N 311 Қаулысымен.
      11. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.03.11 N 310 Қаулысымен.
      12. "Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      13. "Ә. Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      14. "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      14. "Республикалық мемлекеттік корей музыкалық комедия театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      15. "Республикалық мемлекеттік ұйғыр музыкалық комедия театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      16. "Республикалық мемлекеттік неміс драма театры" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      17. "Қазақстан Республикасының "Салтанат" мемлекеттік би ансамблі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      18. "Қазақстан Камератасы" классикалық музыка ансамблі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      19. "Ақ жауын" мемлекеттік камералық оркестрі" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      20. "Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны.
      21. «Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң «Алмас» республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1400 қаулысына    
24-1-қосымша     

Басшыларға, мамандарға және қызметшілерге еңбекақы төлеуді жоғарылату коэффициентімен жүзеге асырылатын «Академиялық» мәртебесі бар коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың тізбесі

      Ескерту. Қаулы 24-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 25.01.2013 № 45 Қаулысымен (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі).

      1. Астана қаласы әкімдігінің «Қ. Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.
      2. Астана қаласы әкімдігінің «М. Горький атындағы Мемлекеттік академиялық орыс драма театры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына     
25-қосымша        

      Ескерту. 25-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.12.24 N 1669 Қаулысымен.   

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің
азаматтық қызметшілеріне, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ұсталатын ұйымдарының қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындарының қызметкерлеріне еңбек жағдайы үшін қосымша ақылар мен үстемеақылар

Р/с
N
Қызметкерлер
кәсіптерінің,
лауазымдарының
атауы,
санаттары
Қосымша
ақылар мен
үстемеақылар-
дың түрлері
Қосымша
ақылар мен үсте-
меақылар-
дың
мөлшері
Ескертпе
1 2 3 4 5

1.

"Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі"
РМҚК,
су жолдары қазыналық
кәсіпорындарының,
"Ақмолажолзертхана"ММ,
"Ақтөбежолзертхана"ММ, "Алматыжолзертхана" ММ, "Атыраужолзертхана"ММ,
"Батысжолзертхана" ММ,
"Жамбылжолзертхана"ММ,
"Шығысжолзертхана" ММ,
"Қарағандыжолзертхана" ММ,
"Қызылордажолзертхана" ММ,
"Қостанайжолзертхана" ММ,
"Маңғыстаужолзертхана" ММ,
"Павлодаржолзертхана" ММ,
"Солтүстікжолзертхана" ММ,
"Оңтүстікжолзертхана" ММ қызметкерлеріне

Қауырттылығы
және күрделі-
лігі үшін
қосымша ақы

ЛЖ-дан 50
% дейін

Кәсіпорын
басшысы
белгілеген
тәртіппен

2.

Су жолдары қазына-
лық кәсіпорнының,
"Ақмолажолзертха-
на" ММ,
"Ақтөбежолзертхана" ММ,
"Алматыжолзертхана" ММ,
"Атыраужолзертхана" ММ,
"Батысжолзертхана"
ММ,
"Жамбылжолзертхана" ММ,
"Шығысжолзертхана"
ММ,
"Қарағандыжолзертхана" ММ,
"Қызылордажолзертхана" ММ,
"Қостанайжолзертхана" ММ,
"Маңғыстаужолзертхана" ММ,
"Павлодаржолзертхана" ММ,
"Солтүстікжолзертхана" ММ,
"Оңтүстікжолзертхана" ММ,
мамандары мен
қызметшілеріне

Ауыр (аса
ауыр) қол еңбегі жұмыс-
тарымен және
еңбек жағдай-
лары зиянды
(аса зиянды)
және қауіпті
(аса қауіпті)
жұмыстармен
айналысатын
қызметкерлерге
қосымша ақы

ЛЖ-дан 50
% дейін

Қазақстан
Республикасы-
ның 2007 жылғы
15 мамырдағы
Еңбек кодексі-
не сәйкес және
еңбек жөнінде-
гі уәкілетті
орган белгіле-
ген Еңбек жағ-
дайлары зиянды
кәсіптер және
қызметтер өн-
дірістерінің,
цехтарының,
тізімі (тізбе-
сі) негізінде

3.

Су жолдары
қазыналық
кәсіпорындарының
қызметкерлеріне:Кәсіпорын
басшысы
белгілеген
тәртіппен

1)

сүңгуірлерге

Су астында
жұмыс істегені
үшін үстемеақы

Әр сағат
үшін
сағаттық
ставканың
100 %


2)

қызметкерлерге

Жұмысының
жүріп-тұратын
сипаты үшін
үстемеақы

Әрбір күн-
тізбелік
күн үшін
АЕК-тен*
35%


        Ескертпе:
      * АЕК - заңнамалық актімен белгіленген айлық есептік көрсеткіш.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
26-қосымша     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Дарынды балаларға арналған мектептерді мемлекеттік қолдау және дамыту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің өкімін жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 16 қыркүйектегі N 1125 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., N 38, 356-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп туралы ережеде:
      26, 27-тармақтар алынып тасталсын.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.30 № 389 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      3. "Қазақ ұлттық музыка академиясын ашу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 наурыздағы N 269 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1998 ж., N 9, 70-құжат):
      5-тармақтың екінші абзацындағы "профессор-оқытушылар құрамының еңбекақы қорына 1,75 коэффициентін қолдана отырып, жеке нормалар бойынша" деген сөздер алынып тасталсын.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
27-қосымша    

Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне үнемдеу есебінен
сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек
көрсетілетін және үстемеақы белгіленетін шығыс
түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:
      1) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30% асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:
      ел ішіндегі іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;
      елден тыс жерлерге іссапарлар және қызметтік жол жүрулер;
      үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу;
      коммуналдық қызметтерге ақы төлеу;
      байланыс қызметіне ақы төлеу;
      көлік қызметіне ақы төлеу;
      электр энергиясына ақы төлеу;
      жылуға ақы төлеу;
      ғимараттарды, үй-жайларды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды ұстау, қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу;
      өзге де қызметтер мен жұмыстар;
      өзге де ағымдағы шығыстар;
      2) қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:
      негізгі жалақы;
      өтемақы төлемдері;
      әлеуметтік салық;
      Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар;
      көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруға арналған жарналар;
      мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің жеке басын мемлекеттік міндетті сақтандыруға арналған жарналар;
      қосымша ақшалай төлемдер.
      Шығыстардың қалған түрлері бойынша қаржыландыру жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жол берілмейді.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
28-қосымша     

      Ескерту. 28-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1553 (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне үнемдеу есебінен
сыйлықақы беру жүзеге асырылатын, материалдық көмек
көрсетілетін және үстемеақы белгіленетін шығыс
түрлерінің тізбесі

      Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және үстемеақылар белгілеу шығыстардың мынадай түрлері бойынша үнемдеу есебінен жүзеге асырылады:
      1) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың жалпы көлемінің 30 % асырмай жыл ішінде, ал желтоқсанда - бір жылда үнемделген қаражаттың толық көлемінде:
      іссапарлар шығындары;
      коммуналдық қызметтер;
      электр энергиясы;
      жылу;
      байланыс қызметі;
      көлік қызметі;
      негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу;
      негізгі құралдар бойынша жалға алу ақысы;
      несие бойынша сыйақыны (мүддені) өтеу шығындары.
      2) даму жоспары бойынша үнемделген қаражаттың толық көлемінде:
      жалақы;
      салықтар және бюджетке түсетін өзге де міндетті төлемдер.
      Шығыстардың қалған түрлері бойынша даму жоспары бойынша үнемделген қаражатты сыйлықақы беруге, материалдық көмек көрсетуге және үстемеақылар белгілеуге жол берілмейді.

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1400 қаулысына  
29-қосымша      

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Базалық лауазымдық жалақының мөлшерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1607 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., N 47, 548-құжат).

      2. "Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші емес қызметкерлеріне және қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 2-3, 14-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 30 шілдедегі N 854 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 25, 271-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 24 қаңтардағы N 91 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 3, 45-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты" мемлекеттік мекемесін" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы" мемлекеттік мекемесі деп қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 30 қыркүйектегі N 1008 қаулысының 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 39, 415-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу және күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 қарашадағы N 1191 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 5-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 45, 491-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 қаңтардағы N 89 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 3, 47-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 19 тамыздағы N 867 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 30, 408-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 қыркүйектегі N 985 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 35, 465-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 7 қазандағы N 1040 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 37, 493-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 1367 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 50, 650-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 ақпандағы N 88 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 5, 44-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 сәуірдегі N 402 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 18, 220-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің "А.Н.Сызғанов атындағы Хирургия ғылыми орталығы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 15 қазандағы N 1032 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 3-тармағының 2) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 37, 528-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 8 желтоқсандағы N 1207 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 46, 602-құжат).

      16. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 27 ақпандағы N 131 қаулысы.

      17. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 610 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 23, 243-құжат).

      18. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 қарашадағы N 1156 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 44, 479-құжат).

      19. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 қаңтардағы N 1 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтырулар мен өзгерістердің 1-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 1, 6-құжат).