Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерін іске асыру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2001 жылғы 2 шілде N 51-ө

Қолданыстағы
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының заңнамалық

кесімдерін іске асыру мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан 
Республикасының Үкіметі кесімдерінің тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) 
бекітілсін.
   2. Мемлекеттік органдар Тізбеге сәйкес нормативтік құқықтық 
кесімдердің жобаларын әзірлесін және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
бекітуіне ұсынсын.
   3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің Кеңсесіне жүктелсін.
   
   Премьер-Министр
   
                       Қазақстан Республикасы
                       Премьер-Министрінің
                       2001 жылғы 2 шілдедегі
                         N 51 өкімімен
                         бекітілген
   
    Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерін іске асыру 
   мақсатында қабылдануы қажет Қазақстан Республикасының Үкіметі 
              кесімдерінің тізбесі
---------------------------------------------------------------------------
 N ! Заңнамалық ! Үкімет кесімімен реттелуге тиісті ! Жауапты ! Үкіметке
  !кесімнің атауы!       қатынастар      ! орган ! енгізу 
  !       !                  !     !  күні
---------------------------------------------------------------------------
1  Қазақстан   Арнайы құралдар тiзбесi мен Респуб. Республи. 2001 жыл.
  Республикасы  ликалық ұланның әскери қызметшiлер. калық   дың 1 қыр.
  Президентінің iнiң оларды қолдану тәртiбi     ұлан   күйегіне
  "Республикалық                   (келісім дейін
  ұлан туралы"  Республикалық ұланды материалдық-  бойынша)
  1995 жылғы   техникалық қамтамасыз етудiң 
  5 желтоқсан.  тәртiбi мен нормалары
  дағы заң күші
  бар N 2671 

U952671_

 
  Жарлығы
   
2  "Қазақстан   Мемлекеттiк наградаларға ие болған МАКМ,   2001 жыл.
  Республикасы. азаматтарды көзiнiң тiрiсiнде    ӘдМ    дың 1 қыр.
  ның мемлекет. моральдық көтермелеудiң және оларды      күйегіне
  тік наградала. мәңгi есте қалдырудың тәртiбi мен       дейін
  ры туралы"   нысандары 
  1995 жылғы
  12 желтоқсан.
  дағы N 2676 

Z952676_

 
  Қазақстан
  Республикасы.
  ның Заңы
   
3  Қазақстан   Әуе кемелерiнiң ұшу қауiпсiздiгiне ККМ, ТЖА 2001 жылдың
  Республикасы  қауiп төндiретiн қызметтi жүзеге       1 желтоқса.
  Президентінің асыруға рұқсат беру тәртiбi         нына дейін
  "Қазақстан 
  Республикасы. Қазақстан Республикасының әуе
  ның әуе кеңіс. кеңiстiгiнде ұшудың негiзгi ережесi
  тігін пайдала.
  ну және авиа. Азаматтық, мемлекеттiк және 
  ция қызметі  эксперименттiк авиация аэродромда.
  туралы" 1995  рын, сондай-ақ әуежайларды әуе 
  жылғы 20 жел. кеңiстiгiн әртүрлi пайдаланушылар.
  тоқсандағы   мен, соның iшiнде қосалқы аэродром.
  заң күші бар  дар ретiнде бiрлесiп пайдалану
  N 2697 

U952697_

 тәртiбi
  Жарлығы
          Аэродромдар мен әуежайларды жою 
          немесе көшiру тәртiбi
   
          Тексеруден босатылып, әуе көлiгiмен 
          тасымалданатын лауазымды адамдардың
          тiзбесi
   
4  Қазақстан   Прокуратура органдарының қызметкер. Бас проку. 2001
  Республикасы  лерi мен олардың отбасы мүшелерiне  ратура   жылдың
  Президентінің медициналық және санаторий-курорттық (келісім  1 тамы.
  "Қазақстан   қызмет көрсетудiң тәртiбi      бойынша)  зына
  Республикасы.                         дейін
  ның Прокурату.
  расы туралы"
  1995 жылғы
  21 желтоқсан.
  дағы N 2709 

U952709_

 
  заң күші бар
  Жарлығы
   
5  Қазақстан   Қоғамдық қауiптi әрекеттердi тыю,  ІІМ   2001 жылдың
  Республикасы  оларды жасаған адамдарды ұстау       1 қыркүйе.
  Президентінің және iшкi iстер органдарына жеткiзу     гіне дейін
  "Қазақстан   мақсатында iшкi iстер органдары 
  Республикасы. қызметкерлерi қолданатын арнайы 
  ның ішкі істер және көлiк құралдарының тiзбесi 
  органдары 
  туралы" 1995  
  жылғы 21 жел. Iшкi iстер органдарының бөлiмшелерiн 
  тоқсандағы N  материалдық-техникалық қамтамасыз 
  2707 

U952707_

  етудiң тәртібi мен нормалары
  заң күші бар 
  Жарлығы
          Қазақстан Республикасы iшкi iстер 
          органдарының қызметкерлерiне 
          сақтандыру сомасын төлеу тәртiбi
   
          Тиiстi денсаулық сақтау мекемелерiнде
          iшкi iстер органдарының қызметкер.
          лерiне, олармен бiрге тұратын отбасы 
          мүшелерiне, сондай-ақ iшкi iстер 
          органдарының зейнеткерлерiне 
          медициналық және санаторий-курорт.
          тық қызмет көрсетудiң тәртiбi
6  Қазақстан   Қазақстан Республикасы стратегиялық  ЭСМ, 2001 жылдың
  Республикасы  объектiлерiнiң тiзбесi         ЭМРМ 1 қарашасы.
  Президентінің                        на дейін
  "Қазақстан   Зейнетақы есептеу, әскери атақ беру  ҰҚК
  Республикасы. және пайыздық үстеме ақы есептеу үшiн (келісім
  ның ұлттық   ұлттық қауiпсiздiк органдары әскери  бойынша)
  қауіпсіздік  қызметшiлерiнiң шет мемлекеттердiң 
  органдары   арнаулы қызметтерi мен ұйымдарында, 
  туралы" 1995  қылмыстық топтарда тапсырмалар 
  жылғы 21    орындаған уақытын қызмет өткерген 
  желтоқсандағы жылдарына жеңiлдiкпен қосып есептеу 
  N 2710 

Z952710_

 тәртiбi
  заң күші бар 
  Жарлығы    Ұлттық қауіпсіздік органдары маман.
          дарының iшiндегi әскери қызметшiлер.
          iнiң әскери қызметiнiң стажын қызмет 
          өткерген жылдарына қосып есептеу 
          тәртiбi
   
7  "Мәдениет   Қазақстан Республикасы мемлекеттiк   МАКМ 2001 жылдың
  туралы"    уәкiлеттi органының мәдени құндылық.     1 тамызына
  Қазақстан   тарды әкелуге және әкетуге рұқсат      дейін
  Республика.  беруiнiң тәртiбi
  сының 1996 
  жылғы 24 
  желтоқсан.
  дағы N 56-I 

Z960056_

 
  Заңы
  
8  "Табиғи және  Төтенше жағдайларды аймақтық немесе  ТЖА  2001 жылдың
  техногендік  барынша ауқымдыға жатқызу, осы        20 желтоқ.
  сипаттағы   төтенше жағдайлардың таралу ауқымын     санына
  төтенше жағ.  және аймақтарын анықтау тәртiбi       дейін
  дайлар туралы"
  Қазақстан   Табиғи және техногендiк сипаттағы
  Республикасы. төтенше жағдайлардың туындауына әкеп
  ның 1996    соққан аварияны, зiлзала мен апатты 
  жылғы 5    тексеру тәртiбi
  шілдедегі 
  N 19-I 

Z960019_

 Төтенше жағдайлар саласында хабардар
  Заңы      ету, бiлiмдi насихаттау, халықты және 
          мамандарды оқытып-үйрету тәртiбi
          Қорғау iс-шараларын, құтқару, авариялық-
          қалпына келтiру жұмыстары мен басқа 
          да шұғыл жұмыстарды жүргізу, көлiк
          құралдарын, қарулы күштердi, басқа 
          да әскерлер мен әскери құралымдарды 
          тарту, төтенше жағдай жойылғаннан 
          кейiн қоршаған ортаны сауықтыру,
          ұйымдар мен азаматтардың шаруашылық 
          қызметiн қалпына келтiру жөнiндегi 
          iс-шараларды жүргізу тәртiбi
          Төтенше жағдайлардың салдарынан 
          зардап шеккен азаматтар мен 
          қызметкерлердi әлеуметтiк қамсыздан.
          дырудың, азаматтардың денсаулығы мен 
          мүлкiне, қоршаған ортаға және 
          шаруашылық жүргізу объектiлерiне 
          келтiрiлген зиянды өтеудiң тәртiбi
   
9  Қазақстан   Пайдалы қазбалардың қоры аз кен    ЭМРМ 2002 жылдың
  Республикасы  орындарындағы жер қойнауын пайдалану     1 қаңтарына
  Президентінің құқығын беру тәртібі              дейін
  "Жер қойнауы  
  және жер    Барлаумен және (немесе) өндiрумен 
  қойнауын    байланысты емес жерасты құрылыстарын 
  пайдалану   салуды және (немесе) пайдалануды 
  туралы" 1996  жүзеге асырудың, сондай-ақ осы қызмет 
  жылғы 27    түрлерiн жүзеге асыруға жер қойнауын 
  қаңтардағы   пайдалану құқығын беру тәртiбiнiң 
  заң күші бар  ерекшелiктерi
  N 2828 

U962828_

 
  Жарлығы    Құтқару қызметтерi туралы ереже
          Қазақстан Республикасында өндiрiлген 
          жабдықтарды, материалдарды және дайын
          өнiмдердi пайдалануға, көлiктi 
          пайдалануды қоса алғанда, жер қойнауын 
          пайдалану жөнiндегi операцияларды 
          жүргiзу кезiнде жұмыс орындау мен 
          қызмет көрсету үшiн қазақстандық 
          кәсiпорындар мен ұйымдарды тартуға 
          конкурс өткiзудiң тәртiбi
10 "Өрт қауіп.  Мемлекеттiк мұқтаждар үшiн өрт сөндiру  ТЖА 2001 жылдың
  сіздігі    -техникалық өнiмдердiң түр-түрiн, оларды   20 желтоқ.
  туралы"    шығару мен жеткiзiп берудiң номенклату.   санына
  Қазақстан   расы, көлемдерi               дейін
  Республика.
  сының 1996   Өртке қарсы мемлекеттiк қызмет орган.
  жылғы 22    дарының қатардағы және басшы құрамының
  қарашадағы   қызмет өткеруi туралы ереже
  N 48-I 

Z960048_

 
  Заңы      Мемлекеттiк өртке қарсы қызметтердi
          құрудың тәртiбi
          Өртке қарсы мемлекеттiк қызмет 
          органдарының қызметкерлерiн нысанды 
          және арнаулы киiм-кешекпен қамтамасыз 
          ету нормалары, сондай-ақ олардың 
          үлгiлерi 
          Өрт сөндiру-техникалық өнiмiн өндiру
          тәртiбi
          Меншiк нысанына қарамастан ұйымдардың
          өрт сөндiру жөнiндегi жауынгерлiк 
          iс-әрекеттердi орындауға қатысатын 
          және өрт сөндiруге тартылған өртке 
          қарсы қызмет бөлiмшелерi үшiн олардың 
          аумағында өрт сөндiру кезiнде қажеттi 
          күш пен құралдарды, сондай-ақ тамақ 
          өнiмдерi мен тынығу орындарын берудiң 
          тәртiбi
          Өрт қауiпсiздiгi саласында хабардар 
          ету, бiлiмдi насихаттау, халықты және 
          мамандарды оқытып-үйрету тәртібі
          Мiндеттi түрде өртке қарсы қызмет
          құрылатын, соның ішiнде республикалық
          бюджеттiң қаражаты есебiнен ұсталатын
          салалар, ұйымдар мен объектiлердiң
          тiзбесi
11 "Тұрғын үй   Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын  ЕХҚМ, 2001 жылдың
  қатынастары  үй беруге үмiткер азаматтарды есепке  ЭСМ  1 қазанына
  туралы"    алу үшін қажетті құжаттардың тізбесі      дейін
  Қазақстан   мен нысандары
  Республика.
  сының 1997   Мемлекеттiк немесе әскери қызмет 
  жылғы 16    атқармайтын, сондай-ақ бюджеттiк
  сәуірдегі   ұйымдарда (мекемелерде) жұмыс 
  N 94-I 

Z970094_

 iстемейтiн, әлеуметтiк қорғалатын 
  Заңы      аз қамтылған азаматтарға мемлекеттiк 
          тұрғын үй қорынан тұрғын үй берудiң
          көлемi
12 "Банкроттық  Заңды тұлғаларды қала құраушыларға  ЭСМ,  2001 жылдың
  туралы"    жатқызу және олардың тiзбесiн     ЭМРМ  1 тамызына
  Қазақстан   жүргізудiң тәртiбi                дейін
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы 
  21 қаңтардағы 
  N 67-I 

Z970067_

 
  Заңы
13 "Шағын кәсіп. Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң -  Статис.   2001 
  керлікті мем. заңды тұлғалардың статистикалық есеп тика    жылдың
  лекеттік қол. беру тәртiбi             жөніндегі 1 тамы.
  дау туралы"                     агенттік, зына
  Қазақстан                      МБА    дейін
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы 
  19 маусымдағы 
  N 131-I 

Z970131_

 
  Заңы
14 "Авариялық-  Ұйымның қызметiн, егер кәсiби     ТЖА  2002 жылдың
  құтқару    авариялық-құтқару қызметтерi мен       1 ақпанына
  қызметі және  құралымдарының дайындығы мен           дейін
  құтқарушылар. объектiлерiнiң жай-күйi авариялық-
  дың мәртебесі құтқару қызметiмен қамтамасыз ету 
  туралы"    жөнiндегi белгiленген нормативтерге
  Қазақстан   сай келмесе, тоқтатып қоюдың тәртiбi
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы Төтенше жағдайлардан аумақтар мен 
  27 наурыздағы объектiлердiң қорғалу деңгейi
  N 87-I 

Z970087_

 
  Заңы      Төтенше жағдайларды жою басшыларының
          өкілеттiгi
          Құтқару және шұғыл жұмыстарды жүргiзу
          кезiнде төтенше жағдайлар аймағындағы
          ұйымдардың байланыс, көлік, мүлік
          қаражаттары мен өзге де материалдық
          қаражаттарын пайдалану ережесi
          Құтқарушы және шұғыл жұмыстарды 
          өткiзуге қатысқан құтқарушыларды 
          медициналық және психологиялық оңалту
          тәртiбi
          Авариялық-құтқару қызметтерi мен
          құралымдарының кәсiби және ерiктi
          құтқарушыларын тамақпен қамтамасыз
          етудiң нормалары
   
15 "Психиатрия.  Кәсiби қызметтiң жекелеген түрлерiн,  ДСА 2001 жылдың
  лық жәрдем   сондай-ақ жоғары қауiп көзiне        1 желтоқ.
  және оны көр. байланысты жұмысты жүзеге асыруға      санында
  сеткен кезде  арналған медициналық психиатриялық      дейін
  азаматтардың  тыйым салулардың тiзбесi
  құқықтарына
  берілетін
  кепілдіктер
  туралы"
  Қазақстан 
  Республикасының 
  1997 жылғы 
  16 сәуірдегі 
  N 96-I 

Z970096_

 
  Заңы
16 "Мемлекеттік  Мемлекеттiк органдарды статистикалық Статис.   2002
  статистика   және талдау ақпаратпен қамтамасыз ету тика    жылдың
  туралы"    мен мемлекеттiк статистикалық бақылау жөніндегі 1 тамы.
  Қазақстан   жүргізудің тәртібі          агенттігі зына
  Республикасы.                          дейін
  ның 1997 жылғы 
  7 мамырдағы 
  N 98-I 

Z970098_

 
  Заңы
17 "Азаматтық   Азаматтық қорғаныстың инженерлiк-   ТЖА  2001 жылдың
  қорғаныс    техникалық iс-шараларының мазмұны      1 қарашасы.
  туралы"    мен көлемi                  на дейін
  Қазақстан
  Республикасы. Бейбiт уақытта азаматтық қорғаныстың
  ның 1997 жылғы әскери бөлiмдерiн қолданудың тәртiбi
  7 мамырдағы
  N 100-I 

Z970100_

 
  Заңы      Қазақстан Республикасының төтенше
          жағдайлар жөнiндегi орталық атқарушы
          органында әскери қызметтi өткеру туралы
          ереже
          Азаматтық қорғаныс объектiлерін құру 
          мен ұстаудың тәртiбi
          Азаматтық қорғанысты дайындау және
          жүргiзу жөнiндегi іс-шараларды 
          жүргiзудiң тәртiбi, мерзiмi мен көлемі
   
          Республикалық азаматтық қорғаныс және
          төтенше жағдайлар қызметтерiнiң тiзбесi
          Азаматтық қорғаныс жүйесiн бейбiт
          жағдайдан соғыс жағдайына көшіру,
          эвакуация iс-шараларын жүргiзу тәртiбi
          Азаматтық қорғаныс бойынша қалаларды
          топтарға, ұйымдарды санаттарға
          жатқызудың тәртiбi мен өлшемi
          Азаматтық қорғаныс мүдделерi үшiн 
          ведомстволық бағыныстағы ұйымдарда 
          материалдық-техникалық, азық-түлiк, 
          медициналық және өзге де ресурстардың 
          қорларын құру мен оларды ұстаудың 
          және олардың жинақталуына, сақталуына, 
          жаңартылып отыруына және қолдануға 
          дайын ұстаудың тәртiбi
18 "Қазақстан   Амбулаториялық және стационарлық    ДСА  2001 жылдың
  Республикасын. жағдайларда көрсетiлетiн медициналық     1 қыркүйе.
  да азаматтар. көмектiң кепiлдi тегiн көлемiнен тыс     гіне дейін
  дың денсаулы. қоса ақы төлеу түрiнде азаматтардан 
  ғын сақтау   түсетiн қаражат есебiнен мемлекеттiк 
  туралы"    денсаулық сақтау жүйесiн қаржыландыру 
  Қазақстан   көздерiн қалыптастырудың тәртiбi
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы Мемлекеттiк денсаулық сақтау 
  19 мамырдағы  жүйесiндегi ұйымдарда ақылы медицина.
  N 111-I 

Z970111_

 лық қызмет көрсетудiң тәртiбi
  Заңы 
   
19 "Қазақстан   Жинақталған зейнетақы қаражатының   ЕХҚМ 2001 жылдың
  Республика.  нақты құны кемiген жағдайда,         1 тамызына
  сында зейне.  корпоративтiк зейнетақы қорларының      дейін
  тақымен қам.  акционерлерi ортақ жауапты болуының 
  сыздандыру   және инвестициялық кiрiс шығындарын 
  туралы"    өтеуiнiң тәртiбi
  Қазақстан 
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы 
  20 мамырдағы 
  N 136-I 

Z970136_

 
  Заңы
20 
<*>
 Жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.11.01. N 85-ө 

R010085_

 
    өкімімен. 
   
21 "Дипломатиялық Дипломатиялық қызмет қызметкерлеріне СІМ  2001 жылдың
  қызмет туралы" еңбекақы төлеудің тәртібі          1 тамызына
  Қазақстан                           дейін
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы 
  12 қарашадағы 
  N 187-I 

Z970187_

 
  Заңы
   
22 "Сот сарапта. Сот сараптамасын жүргiзудi материал. ӘдМ  2001 жылдың
  масы туралы"  дық-техникалық қамтамасыз етудiң      1 қыркүйе.
  Қазақстан   стандарттары мен талаптары         гіне дейін
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы
  12 қарашадағы
  N 188-I 

Z970188_

 
  Заңы
   
23 "Жеке кәсіп.  Жеке кәсіпкерді мемлекеттiк тiркеу  ӘдМ, 2001 жылдың
  керлік туралы" туралы куәлiктiң нысаны        МБА  1 қыркүйе.
  Қазақстан                         гіне дейін
  Республикасы.
  ның 1997 жылғы
  19 маусымдағы
  N 135-I 

Z970135_

 
  Заңы
   
24 "Қазақстан   Соғыс уақытында азаматтардың өз    ҚорМ, 2001 жылдың
  Республика.  иелiгiндегi жер учаскелерiн, ғимарат. жергі. 1 қарашасы.
  сындағы моби. тарын, құрылыстарын, көлiк құралдарын лікті на дейін
  лизациялық   және өзге де мүлiктерiн, олардың   атқа.
  даярлық және  шеккен зиянын кейiн мемлекеттiң толық рушы
  мобилизация ту. өтеуiмен қорғаныс мұқтаждары үшiн   орган.
  ралы" ҚР 1997 ұсынудың тәртiбi           дар
  жылғы 16 мау.
  сымдағы N 127-I Әскери-көлiктiк мiндеттердi орындау. ҚорМ,
   

Z970127_

 Заңы дың тәртiбi              ККМ,
                             ЭСМ
25 Қазақстан   Сотталғандарды тамақтандыру және   ӘдМ,  2001 жылдың
  Республикасы. материалдық-тұрмыстық қамтамасыз ету ІІМ  1 қарашасы.
  ның 1997 жылғы нормалары                  на дейін
  13 желтоқсан.
  дағы N 208-I  Қамқоршылық кеңес туралы ереже
   

Z970208_

 Қыл.
  мыстық атқару Жазасын өтеуден босатылатын 
  Кодексі    сотталғандарға көмек көрсету тәртiбi
   
26 "Халықтың   Қазақстан Республикасында шетелдiкке
  көші-қоны   ықтиярхат беруден бас тарту тәртiбi
  туралы"
  Қазақстан   Репатрианттарға (оралмандарға)    КДА  2001 жылдың
  Республикасы. экономиканың әртүрлi салаларында       1 қазанына
  ның 1997 жылғы инвестиция жасаған және өндіріс         дейін
  13 желтоқсан. орындарын құрған кезiнде оларға 
  дағы N 204-I  жеке тұрғын үйлер салуға жер 
   

Z970204_

 Заңы учаскелерiн бөлу, субсидиялар мен 
          заттай гранттар, біржолғы қаржылық көмек, 
          преференциялар берудің тәртібі
   
          Босқындарға, репатрианттарға 
          (оралмандарға), реэмигранттарға 
          және мәжбүрлiкпен кешiп келушiлерге 
          сараланған жәрдемақылар мен 
          жеңiлдiктер төлеудiң тәртiбi
   
27 "Энергия    Энергияны үнемдеудiң аймақтық және  ЭМРМ  2001 жылдың
  үнемдеу    жергiлiктi жүйесi құралымдарын        1 қыркүйе.
  туралы" 1997  қалыптастырудың мемлекеттiк         гіне дейін
  жылғы 25    жүйесiнiң құрылымы
  желтоқсандағы 
  N 210-I 

Z970210_

 Энергия тұтынудың нормативтерi
  Қазақстан
  Республикасы.
  ның Заңы
   
28 "Халықтың   Иондық сәулеленудiң әсерiмен     ДСА,  2001 жылдың
  радиациялық  байланысты аурулардың тiзбесiн және  ЕХҚМ  15 қазанына
  қауіпсіздігі  себептi байланыстарын айқындау          дейін
  туралы"    тәртiбi
  Қазақстан
  Республикасы. Сәулеге түсiрудiң жеке мөлшерiн    ТЖА-мен
  ның 1998 жылғы бақылау және есепке алудың ережесi  бірге
  23 сәуірдегі
  N 219-I 

Z980219_

 Азаматтардың өмiрiне және      ҚарМ-
  Заңы      денсаулығына зиян келтiрiлгенi    мен
          үшiн және олардың мүлiктерiне     бірге
          залал келтiрiлгенi үшiн өтемақы 
          түрлерi мен мөлшерiн белгiлеудiң
          тәртiбi
   
29 "Қазақстан   Ғимараттар, тұрғын жайлар және    СІМ  2001 жылдың
  Республикасы  құрылыстар салу үшiн жер учаскелерiн     1 қыркүйе.
  астанасының  беруге мұқтаж мемлекеттiк органдар      гіне дейін
  мәртебесі   мен шет мемлекеттер дипломатиялық 
  туралы"    өкiлдiктерiнiң тiзбесi
  Қазақстан
  Республикасы. Ұйымдар мен жеке тұлғалардың
  ның 1998 жылғы мұқтаждары үшiн ғимараттар, тұрғын 
  20 мамырдағы  жайлар және құрылыстар салуға жер 
  N 230 

Z980230_

 учаскелерiн беру ережесi
  Заңы 
   
30 "Атқарушылық  Борышкерден алып қойылған және банк Жоғарғы 2001 жылдың
  іс жүргізу   мекемесiнiң сақтауына берiлген    Сот жа. 1 тамызына
  және сот орын. бағалы қағаздарды, валюталық құнды. нындағы   дейін
  даушыларының  лықтарды, қымбат металдардан, асыл  Сот 
  мәртебесі   тастар мен меруерттен жасалған    әкімші.
  туралы"    зергерлiк және басқа да бұйымдарды, лігі
  Қазақстан   сондай-ақ мұндай бұйымдардың     комитеті
  Республикасы. сынықтары мен антиквариатты сатудың (келісім
  ның 1998 жылғы ережесі               бойынша),
  30 маусымдағы                    ҚарМ,
  N 253 

Z980253_

                    МКМ
  Заңы 
   
31 "Сыбайлас   Жеке және заңды тұлғалардың     Мемкіріс.  2001
  жемқорлыққа  мемлекеттiк меншiкке байланысты   мині,    жылдың
  қарсы күрес  мүлiктiк сипаттағы барлық мәмiлелер Мемқызме.  1 тамы.
  туралы"    мен қаржылық қызмет туралы есеп   тісі    зына
  Қазақстан   беруiнiң тәртiбi мен мерзiмi     агенттігі  дейін
  Республикасы.
  ның 1998 жылғы 
  2 шілдедегі 
  N 267 

Z980267_

 
  Заңы
32 "Есірткі    Ветеринарияда пайдаланылатын     ӘдМ,  2001 жылдың
  құралдары,   есiрткi құралдары мен психотроптық  АШМ   1 қарашасы.
  психотроптық  заттардың тiзбесi              на дейін
  заттар, 
  прекурсорлар 
  туралы және 
  олардың заңсыз 
  айналымы мен 
  теріс 
  пайдаланылуына 
  қарсы әрекет 
  шаралары 
  туралы" 
  Қазақстан 
  Республикасы.
  ның 1998 жылғы 
  10 шілдедегі 
  N 279 

Z980279_

 
  Заңы 
33 "Неке және   Қамқор тәрбиешiлерге тапсырылған  ӘдМ,   2001 жылдың
  отбасы туралы" баланы (балаларды) асырауға     ҚарМ   1 желтоқса.
  Қазақстан   арналған ақша қаражатын төлеудiң       нына дейін
  Республикасы. тәртiбi мен мөлшерi
  ның 1998 жылғы 
  17 желтоқсан. Кәмелетке толмаған балаларына 
  дағы N 321   өндiрiлiп алынатын алименттердi 
   

Z980321_

    ұстау жүргiзiлетiн ата-аналары 
  Заңы      алатын кiрiс көздерi
          Азаматтық хал актiлерi жазбаларын
          өзгерту, қалпына келтiру және 
          жоюдың тәртiбi
          Азаматтық хал актiлерiн тiркеу
          кiтабын сақтаудың тәртiбi мен 
          мерзiмдерi
          Шетелдiктердiң асырап алуына 
          балаларды берудiң тәртiбi
   
34 "Ұлттық    Мемлекеттiк бюджет қаражаты     МАҚМ,  2001 жылдың
  мұрағат қоры  есебiнен ұсталатын мемлекеттік    ҚарМ  1 қыркүйе.
  және мұражай. және ведомстволық мұрағаттардың       гіне дейін
  лар туралы"  жеке және заңды тұлғаларға ақылы 
  Қазақстан   қызмет көрсетуінiң тәртiбі
  Республикасы.
  ның 1998 жылғы Мемлекеттiк меншiктегі Ұлттық        2002 жылдың
  22 желтоқсан. мұрағат қорының құжаттарын уақытша      1 сәуіріне
  дағы N 326-I  Қазақстан Республикасынан тысқары        дейін
   

Z980326_

    әкетудiң ережесi
  Заңы 
   
35 "Жекелеген   Жауынгерлiк қол атыс қаруы мен оның ІІМ,  2001 жылдың
  қару түрлері. патрондарының, суық қару айналым.  ҚорМ,  1 қарашасы.
  нің айналымы. ының тәртiбi             ҰҚК   на дейін
  на мемлекеттік                   (келісім
  бақылау жасау Қызметтiк қаруды пайдаланатын ерекше бойынша)
  туралы"    жарғылық мiндеттерi бар заңды
  Қазақстан   тұлғалардың мәртебесi
  Республикасы.
  ның 1998    Қаруды қауiпсiз пайдаланудың ережесiн
  жылғы 30    бiлуiн тексерудi жүзеге асыратын 
  желтоқсандағы ұйымдардың мәртебесi
  N 339-I  
   

Z980339_

    Жауынгерлiк қол атыс қаруы мен суық
  Заңы      қаруды сатудың тәртiбi
          Қару айналымын мемлекеттiк бақылауды
          жүзеге асырудың тәртiбi
          Қарулы күштердiң басқа да әскерлер мен
          әскери құралымдардың, арнаулы орган.
          дардың жауынгерлiк қол атыс қаруын 
          сатып алуының тәртiбi
   
36 "Байланыс   Байланыс құралдарын тiркеу тәртiбi   ККМ  2002 жылдың
  туралы"                           15 наурызы.
  Қазақстан   Пошта бойынша жөнелтуге тыйым        на дейін
  Республикасы. салынған заттардың тiзбесi
  ның 1999 жылғы 
  18 мамырдағы 
  N 382-I 

Z990382_

 
  Заңы  
37 Терроршылдыққа Террорлық акциялардың салдарынан   ІІМ,     2001
  қарсы күрес  зардап шеккен адамдарды оңалтудың  ҰҚК     жылдың
  туралы"    тәртiбi               (келісім  15 тамы.
  Қазақстан                      бойынша),  зына
  Республикасы.                    ҚорМ     дейін
  ның 1999 жылғы 
  13 шілдедегі
  N 416-I 

Z990416_

 
  Заңы  
38 "Электр энер. Қорғалуы тиiстi электр энергетикасы. МҚҚА,  2001 жылдың
  гетикасы    ның маңызды объектiлерiнiң тiзбесi  ЭМРМ  1 тамызына
  туралы"                             дейін
  Қазақстан
  Республикасы.
  ның 1999
  жылғы 16
  шілдедегі
  N 438-I 

Z990438_

 
  Заңы
39 "Бұқаралық   Шетелдік бұқаралық ақпарат құрал.  МАКМ  2001 жылдың
  ақпарат құрал. дарын есепке алудың тәртібі         1 желтоқса.
  дары туралы"                        нына дейін
  Қазақстан Рес. 
  публикасының 
  1999 жылғы 
  23 шілдедегі 
  N 451-I 

Z990451_

 
  Заңы
40 "Мемлекеттік  Мемлелеттiк құпияларды қорғау    МККА,  2002 жылдың
  құпиялар ту.  жөнiндегі құрылымдық бөлімшелердi  ҚарМ,  15 сәуіріне
  ралы" Қазақ.  құру (бөлiмшелердi ұйымдастыру,   ҰҚК     дейін
  стан Респуб.  жұмыс iстеуi мен тарату тәртiбiн  (келісім
  ликасының   бекiту)               бойынша)
  1999 жылғы
  15 наурыздағы Мемлекеттiк органдар мен ұйымдарды
  N 349-I    Қазақстан Республикасының айрықша 
   

Z990349_

    режимдi, режимдi және ерекше 
  Заңы      қорғалатын объектiлерi санатына 
          жатқызу тәртiбi (шетелдiктердiң 
          болуы үшiн уақытша жабық
          аумақтардың тiзбесiн бекiту)
          Қазақстан Республикасының ұлттық
          қауiпсiздiгiне келтiрiлген шығын 
          мөлшерін анықтаудың тәртiбi
   
          Қазақстан Республикасының 
          азаматтарына оларға мемлекеттiк 
          құпиялармен жұмыс iстеуге рұқсат 
          етуге байланысты арнайы тексеру 
          жүргiзудің тәртiбi
          Мәлiметтер мен олардың көздерiн
          құпияландырудың тәртiбi
          Мемлекеттiк құпияларды құрайтын
          мәлiмет көздерiн құпиясыздандырудың
          тәртiбi
          Мемлекеттiк құпияларды құрайтын
          мәлiметтердi беру тәртiбi (соның
          iшiнде, бiрлескен және басқа да 
          жұмыстарды орындауға байланысты)
          Мемлекеттiк құпияларды құрайтын
          мәлiметтердi шет мемлекеттерге 
          берудiң ережесi
          Құқық қатынастары субъектiлерiнiң
          меншiк нысандары мен функциялары
          өзгерген кезде мемлекеттiк құпияларды
          құрайтын мәліметтерді қорғаудың
          тәртібі
   
          Лауазымды адамдар мен азаматтарға
          мемлекеттiк құпиялармен жұмыс істеуге 
          рұқсат етудi ресімдеу және қайта 
          ресiмдеудiң мерзiмдерi, мән-жайлары 
          мен тәртiбi 
          Шетелдiктерге мемлекеттiк құпиялармен
          танысуға рұқсат ету тәртiбі
   
          Лауазымды адамға және азаматқа 
          мемлекеттiк құпияларды құрайтын 
          мәліметтермен жұмыс істеуге рұқсат 
          етудiң тәртiбі
   
41 "Қылмыстың   Сезiктiлер мен айыпталушыларды тегiн  ІІМ, 2001 жылдың
  жасалуына   тамақпен қамтамасыз етудiң нормалары  ӘдМ 10 қазанына
  сезіктілер                           дейін
  мен айыпталу. Күзетте ұсталатын әйелдердi қамтамасыз
  шыларды күзет. ету 
  те ұстаудың
  тәртібі мен  Кәмелетке толмаған сезiктiлер мен 
  шарттары ту.  айыпталушыларды тамақпен қамтамасыз 
  ралы" Қазақ.  етудiң нормалары
  стан Респу.
  бликасының
  1999 жылғы
  30 наурыз.
  ындағы
  N 353-I 

Z990353_

 
  Заңы
42 "Бюджеттік   Республикылық және жергiлiктi      ҚарМ 2001 жылдың
  жүйе туралы"  бюджеттердiң жобаларын әзiрлеудiң      1 тамызына
  Қазақстан   ережесi                     дейін
  Республикасы.
  ның 1999 жылғы 
  1 сәуірдегі 
  N 357-I 

Z990357_

 
  Заңы
43 "Қылмыстық   Қылмыстық процеске қатысушы тұлғаларға ЕХҚМ, 2001 жылдың
  процеске қа.  әлеуметтiк кепiлдiктердi төлеу     ІІМ, 15 қыркүйе.
  тысушы тұлға. тәртiбiнiң ережесi           ӘдМ гіне дейін
  ларды мемле.
  кеттік қорғау 
  туралы" 
  Қазақстан Рес.
  публикасының 
  2000 жылғы 
  5 шілдедегі 
  N 72-ІІ 

Z000072_

 
  Заңы
44 "Күзет қызметі Күзет қызметi субъектiлерiнiң арнаулы  ІІМ 2001 жылдың
  туралы" Қазақ. оқу орындары туралы ереже          1 қарашасы.
  стан Республи.                       на дейін
  касының 2000  Күзетшiнi арнайы даярлау жөнiндегi
  жылғы 19 қа.  бiлiктiлiк талаптары
  зандағы N
  85-ІІ 

Z000085_

 Күзет бөлiмшелерi пайдаланатын атыс
  Заңы      қаруы мен арнайы қорғау құралдарының,
          сондай-ақ арнайы техникалық құрал.
          дардың тiзбесi
   
          Жеке күзетші құжатының үлгісі мен
          нысаны
          Күзет қызметi субъектiлерiнiң 
          қызметкерлерi пайдаланатын қару
          түрлері, үлгiлерi, модельдерi мен саны
   
45 "Мемлекеттік  Ұйымдардың жұмылдыру тапсырмаларын    МРА 2002 жылдың
  материалдық  орындауы және оларды материалдық-       ішінде
  резерв туралы" техникалық ресурстарымен қамтамасыз ету
  Қазақстан   туралы шарттар жасасудың тәртiбi
  Республикасы.
  ның 2000 жылғы Мемлекеттiк резервте материалдық
  27 қарашадағы құндылықтарды сақтауға арналған
  N 106-ІІ    ұйымдардың тiзбесi
   

Z000106_

 Заңы
          Жұмылдыру орталығын сақтауды жүзеге
          асыратын шаруашылық жүргiзушi 
          субъектiлердiң шығындарын өтеудiң 
          тәртібi
          Мемлекеттiк резервтiң азайтылмайтын
          қорында сақталуға тиiс материалдық
          құндылықтардың көлемiн пайдаланудың
          тәртiбi
46 "Бағалау қыз. Бағалау қызметi субъектiлерiнiң     ӘдМ,    2001
  меті туралы"  бағалау жөнiндегі жұмыстардың орындалу Ұлттық  жылдың
  Қазақстан   сапасына, пайдаланылатын бағалау    Банк   1 қара.
  Республикасы. қағидаттары мен әдiстерiне, бағалау   (келісім шасына
  ның 2000 жылғы жөнiндегi есептердiң мазмұны мен    бойынша), дейін
  30 қарашадағы нысанына қойылатын талаптарды қолдану  БҚҰК
  N 109-ІІ    жөнiндегi актiлердiң тiзбесi      (келісім
   

Z000109_

 Заңы                     бойынша)
          Бағалау қызметiнiң жүзеге асырылуын
          бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк
          орган туралы ереже
   
          Мүлiктi бағалау жөнiндегi қызметке
          қойылатын бiлiктiлiк талаптары
47 "Қазақстан   Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы     Ұлттық   2001
  Республика.  туралы шарттың үлгi нысаны       Банк   жылдың
  сында Тұрғын                      (келісім 1 тамы.
  үй құрылысы                      бойынша)  зына
  жинақ ақшасы                           дейін
  туралы" Қазақ.
  стан Республи.
  касының 2000 
  жылғы 7 желтоқ.
  сандағы N 110-ІІ 
   

Z000110_

 Заңы
48 Отбасы үлгі.  Отбасы үлгісіндегі балалар ауылы    ДСА 2001 жылдың
  сіндегі бала. және жасөспірімдер үйлеріне арналған     1 тамызына
  лар ауылы және аумақтардың рұқсат етілетін көлемі        дейін
  жасөспірімдер 
  үйлері туралы"
  Қазақстан Рес.
  публикасының 
  2000 жылғы 
  13 желтоқсан.
  дағы N 113-ІІ 
   

Z000113_

 Заңы
   
49 "Қаржы лизингі Жылжитын мүлік лизингі шартын мемле.  ӘдМ, 2001 жылдың
  туралы"    кеттік тіркеу тәртібі            1 қазанына
  Қазақстан                           дейін
  Республикасы. Лизинг заттарының тізбесі (тауарларды  ЭСМ,
  ның 2000 жылғы уақытша әкету және уақытша әкелу    МКМ,
  5 шілдедегі  кедендік режимінде)           ҚарМ,
  N 78-ІІ Заңы                      ЭМРМ,
   

Z000078_

                        ККМ,
                              АШМ
50 "Қазақстан   Вексель қағазы өндірісімен байланысты  Ұлттық   2001
  Республикасын. қызметке қойылатын біліктілік талаптары Банк   жылдың
  дағы аударым.                     (келісім 1 қа. 
  дық және жай                      бойынша) занына
  вексельдерге                           дейін
  қатысты 
  елтаңбалық 
  алым туралы" 
  Қазақстан 
  Республикасы.
  ның 2000 
  жылғы 15 
  желтоқсандағы 
  N 122-ІІ 
   

Z000122_

 Заңы 
   
51 "Сақтандыру  Қазақстан Республикасы Министрлер    Ұлттық   2001
  қызметі    Кабинетінің 1995 жылғы 29 желтоқсан.  Банк   жылдың
  туралы"    дағы N 1894 

P951894_

 қаулысына     (келісім 1 та. 
  Қазақстан   өзгерістер енгізу            бойынша) мызына
  Республикасы.                          дейін
  ның 2000 
  жылғы 18 
  желтоқсандағы 
  N 126-ІІ 
   

Z000126_

 Заңы 
   
52 "Трансферттік Рынок бағалары жөніндегі ресми ақпарат МКМ,   2001 
  бағаларды   көздерінің тізбесі           ЭСМ   жылдың
  қолдану                             1 та. 
  кезіндегі                            мызына
  мемлекеттік                           дейін
  бақылау 
  туралы" 
  Қазақстан 
  Республикасы.
  ның 2001 
  жылғы 5 
  қаңтардағы 
  N 136-ІІ 
   

Z010136_

 Заңы 
   
53 "Бәсеке және  Тауар рыногында монополиялық жағдайға  МБА 2001 жылдың
  монополистік  ие рынок субъектiлерiнің тауарларына     20 тамызына
  қызметті шек. (жұмыстарына, көрсететiн қызметтерiне)      дейін
  теу туралы"  бағаларды мемлекеттiк реттеудiң 
  Қазақстан   ережесі
  Республикасы.
  ның 2001 
  жылғы 19
  қаңтардағы
  N 144 
   

Z010144_

 Заңы 
   
54 "Мемлекеттік  Қорғаныстық тапсырыс өнiмдерiнiң    ЭСМ 2001 жылдың
  қорғаныстық  номенклатурасы                1 қыркүйе.
  тапсырыс                          гіне дейін
  туралы"
  Қазақстан   Толық көлемдегi қорғаныстық тапсырыс
  Республикасы.
  ның 2001
  жылғы 19
  қаңтардағы 
  N 146-ІІ  
   

Z010146_

 Заңы 
   
55 "Халықты    Шетелдiк жұмыс күшiн тарту квотасын   ЕХҚМ 2001 жылдың
  жұмыспен қамту анықтау тәртiбi               1 қазанына 
  туралы"                             дейін
  Қазақстан   Жұмыссыздарды кәсiби даярлықтан 
  Республикасы. өткiзу, бiлiктiлiгiн арттыру мен 
  ның 2001 жылғы қайта даярлаудың тәртiбi
  23 қаңтардағы 
  N 149-ІІ    Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру мен
   

Z010149_

 Заңы қаржыландырудың тәртiбi
   
56 "Жергiлiктi  Облыстық және аудандық әкімияттардың   ӘдМ 2001 жылдың
  мемлекеттiк  үлгi регламентi               1 қазанына
  басқару                             дейін
  туралы"    Облыстар және аудандар әкiмдерi 
  Қазақстан   орынбасарларының шектi саны
  Республикасы.
  ның 2001 жылғы Әкiм аппараты штат санының лимиттері 
  23 қаңтардағы 
  N 148-ІІ 
   

Z010148_

 Заңы 
   
57 "Аудиторлық  "Аудиторлық қызметтi лицензиялау    ҚарМ 2001 жылдың
  қызмет туралы" ережесiн бекiту туралы" Қазақстан      1 маусымына
  Қазақстан   Республикасының 1999 жылғы 29 маусымдағы     дейін
  Республикасы. N 878 

P990878_

 қаулысына өзгерiстер мен 
  ның 1998 жылғы толықтырулар енгiзу
  20 қарашадағы
  N 304     Аудиторлыққа кандидаттарды аттестациялау
   

Z980304_

 Заңы жөніндегі біліктілік комиссиясының
          құрамына кіретін мемлекеттік органдардың
          өкілдері
---------------------------------------------------------------------------
   
   
   Мамандар:
    Қасымбеков Б.А. 
    Икебаева Ә.Ж.