Теңізде мұнай операцияларын жүргізу кезінде өнімді бөлу жөніндегі келісімдер (келісім-шарттар) туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі N 68 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 100-IV Заңымен

МАЗМҰНЫ

      Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2008.12.10 N 100-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 49-баптан қараңыз) Заңымен.

      Осы Заң тараптар мүдделерінің теңгерімдiлігіне қол жеткiзу және Қазақстан Республикасы экономикасының барлық салаларының келiсiмдi дамуы үшін жағдайлар жасау мақсатында теңiзде мұнай операцияларын жүргізу кезiнде өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдердiң (келiсiм-шарттардың) (бұдан әрi - өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдердiң) шарттарымен Қазақстан Республикасының және мердiгерлердiң өзара iс-қимылының құқықтық және экономикалық негiздерiн белгiлейдi.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Заңның реттеу нысанасы

      1. Осы Заң мұнай операцияларын жүргiзуге құқық беруге, Каспий және Арал теңiздерінің қазақстандық бөлігінде өнiмдi бөлу жөнiндегі келiсiмдердi жасасуға, орындауға, өзгертуге және тоқтатуға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейдi және осындай келiсiмдердiң, сондай-ақ кейiннен Қазақстан Республикасы мен мердігердiң арасында өнімдi бөлудiң негiзгі құқықтық шарттарын айқындайды.
      2. Мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндiру, шығарылған өнiмдi бөлу, сондай-ақ оны тасымалдау, өңдеу, сақтау, өткiзу немесе оған өзгедей билiк ету процесiнде қалыптасатын қатынастар осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерiмен реттеледi.

      2-бап. Қазақстан Республикасының өнімді бөлу жөніндегі
              келiсiмдер туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмдер туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделедi және осы Заңнан, Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану , мұнай туралы заңнамалық актілерiнен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерiнен тұрады.
      2. Егер заңдарда өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдердi жасасудың, орындаудың, өзгертудің және тоқтатудың осы Заңда көзделгеннен өзгеше ережелерi белгіленген жағдайда, осы Заңның ережелерi қолданылады.
      3. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

      3-бап. Өнiмдi бөлудiң шарттарымен жер қойнауын
              пайдалану құқығы берiлетін объектілер
              ретіндегі блоктар

      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi мемлекеттiк бағдарламаларды орындау үшiн өнiмдi бөлудiң шарттарымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндiру құқығын алуға ашық немесе жабық конкурстарға қойылатын блоктарды айқындайды.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi Қазақстан Республикасының халықаралық шарттық және өзге де міндеттемелерін орындау үшiн өнiмдi бөлудiң шараларымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндіру үшiн конкурссыз негiзде беруге жататын Каспий және Арал теңiздерінің қазақстандық бөлігіндегі блоктарды айқындайды.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi арнайы жоғары технологиялық жабдықты беруге және пайдалануға, сондай-ақ жоғары технологияларды, жаңа және өңдеу өндiрiстерін, магистральдық және өзге де құбырларды дамыту, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлер салу және бірлесіп пайдалану жөніндегі ұсыныстарға кепілдік беретін ықтимал мердігерлерге өнімді бөлу жөніндегі келісімнің шарттарымен игеру үшін ұлттық компания міндетті үлеспен қатысқан кезде блоктар беруі мүмкін.
      Блоктарды тiкелей келiссөздер негiзiнде алатын ұлттық компания құзыреттi органмен келiсiм бойынша мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндiру жөнiндегi жұмыстарға келiсiмшарттың түрiн айқындауға құқылы.
      2. Блоктардың көлемiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайды.
      3. Қазақстан Республикасының Үкiметі ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету қажеттiлiгін негізге ала отырып, сондай-ақ биоресурстарды және қоршаған ортаны сақтау мақсатында, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның ұсынысы бойынша мердiгерлердiң қызметi шектелуi немесе тыйым салынуы мүмкiн аумақтың учаскелерiн айқындауы мүмкiн.

      4-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм

      1. Өнiмдi бөлудiң шарттарымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiрудi немесе өндiрудi жүргiзуге арналған келiсiм-шарт өнiмдi бөлу жөнiндегі келiсiм болып табылады.
      Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге сәйкес Қазақстан Республикасы конкурс шарттарында көрсетiлген блоктарда мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндiру жөнiндегi жұмыстарды орындау құқығын өтеусiз негiзде және белгілі бiр мерзiмге бередi. Мердiгер өзi мәлiмдеген конкурстық ұсыныстарды сөзсiз орындай отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасын , өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде көзделген ережелер мен мiндеттемелердi сақтай отырып, аталған жұмыстарды өз есебiнен және өз тәуекелiмен жүзеге асыруға мiндеттенедi.
      Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм блоктардағы жер қойнауын пайдалануға байланысты барлық қажеттi шарттарды, соның iшiнде осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерiне сәйкес өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң тараптары арасында өндiрiлген өнiмдi бөлудiң шарттары мен тәртiбiн айқындайды.
      2. Өнiмдi бөлудің шарттарымен блоктарда жер қойнауын пайдалану құқығын жүзеге асыру Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде белгiленген тәртiппен шектелуi, тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы мүмкiн.

      5-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келісiмнiң тараптары

      1. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң тараптары:
      1) Қазақстан Республикасы, оның атынан өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмде құзыреттi орган әрекет етедi;
      2) мердiгерлер - құзыретті органмен өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi жасасқан жеке және заңды тұлғалар болып табылады.
      Ұлттық компанияға республика өнiмдi бөлу жөнiнде жасасатын барлық келiсiмдерге мердiгер ретiнде кемiнде елу процент мөлшерде үлестiк қатысу құқығы берiледi.
      2. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде заңды тұлға мәртебесi жоқ бiрлестiк (консорциум) құрған бiрнеше заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мердiгер жағында әрекет етуi мүмкiн. Осы бiрлестiктің қатысушылары жер қойнауын пайдалану құқығын бiрлесiп иеленушiлер болып табылады және өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша ортақ мiндеттер мен ортақ жауапкершiлiктi мойнына алады және өз қызметiн консорциум шарты негiзiнде жүзеге асырады. Консорциум шартының әрбiр қатысушысы мердiгер тарапынан құзыреттi органмен өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге қол қояды.
      Заңды тұлғалар бiрлестiгінің (консорциумның) қатысушылары консорциум шартында трансферттiк баға белгiлеудi, салық есебiнiң ережелерi мен әкiмшiлiк жүргiзу рәсiмдерiнiң сақталмауын қоса алғанда, құпия деп танылған ақпаратты жария еткенi, қатысушы алған кiрiстерден салықтар мен бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi уақтылы және толық төлемегенi үшiн, сондай-ақ өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнен туындайтын басқа да мiндеттемелер бойынша дербес жауапкершілік туралы ереженi көздеуге құқылы.

      6-бап. Өнiмдi бөлудiң шарттарымен блоктарда жер
              қойнауын пайдалану мерзiмi

      1. Өнiмдi бөлудiң шарттарымен блоктарда жер қойнауын пайдалану құқығы құзыретті органмен өнімді бөлу жөнінде келісім жасалғаннан және ол белгіленген тәртіппен міндетті тіркелгеннен кейін туындайды.
      2. Тараптар өнімді бөлу жөніндегі келісім жасалған күнгі қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өнімді бөлу жөніндегі келісімің қолданылу мерзімін белгілейді, бірақ ол бірлескен барлау мен өндіру жөніндегі жұмыстар үшін отыз бес жылдан, өндіру жөніндегі жұмыстар үшін жиырма бес жылдан және бірегей қорлар болған жағдайда қырық бес жылдан аспауға тиіс.
      3. Мұнай өндіру бойынша жер қойнауын пайдалану құқығы мердігердің өзіне алған міндеттемелерін орындаған жағдайда игеріліп жатқан кен орны бойынша өнімді бөлу жөніндегі жаңа келісім жасасу арқылы қосымша кезеңге ұзартылуы мүмкін. Мердігер қосымша кезеңге өнімді бөлу жөнінде келісім жасасу туралы өтінімді қолда бар келісімнің қолданылу мерзімі аяқталуынан он екі ай бұрын беруге тиіс.
      Жер қойнауын ұтымды пайдалану және қорғау мақсатында мұндай мердігерге мұнайды экономикалық тұрғыдан орынды өндіруді аяқтау үшін жеткілікті мерзімге өнімді бөлу жөніндегі жаңа келісім жасасу туралы құзыретті органмен конкурссыз негізде келіссөздерге кірісуге айрықша құқық беріледі. Тараптар қосымша мерзімге өнімді бөлу жөніндегі келісімнің шарттарын жаңа келісімге қол қойылған (жасалған) күнгі қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындайды.

2-тарау. АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІ
ОРГАННЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

      7-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:
      1) өнімді бөлудің шарттарымен жер қойнауын пайдалануға берілетін блоктардың тізбесін бекітеді және конкурстың түрін айқындайды;
      2) блоктардың көлемін айқындайды;
      3) өнімді бөлу жөніндегі келісімнің негізгі экономикалық, технологиялық, геологиялық және өзге де параметрлерін, сондай-ақ конкурсқа қатысушылар үшін бірыңғай сандық өлшемдерді қоса алғанда, өнімді бөлудің шарттарымен мұнайды бірлескен барлау мен өндіру немесе өндіру құқығын беруге конкурстың шарттарын бекітеді;
      4) өнімді бөлудің шарттарымен мұнайды бірлескен барлау мен өндіру немесе өндіру құқығын алуға конкурс өткізу жөнінде комиссия құрады ;
      5) өнімді бөлудің шарттарымен мұнайды бірлескен барлау мен өндіру немесе өндіру үшін мердігерлерді таңдау бойынша конкурс өткізу  ережелерін бекітеді;
      6) өнімді бөлу жөніндегі үлгілік келісімді бекітеді;
      7) өнімді бөлу жөніндегі келісімдерде өкілетті органның мемлекеттің коммерциялық мүдделерін білдіру тәртібін бекітеді;
      8) өнімді бөлу жөніндегі келісімдерде өкілетті органды айқындайды.

      8-бап. Құзыретті органның функциялары

      Құзыретті органның функцияларына:
      1) өнімді бөлудің шарттарымен мұнайды бірлескен барлау мен өндіруді немесе өндіруді жүргізу үшін мердігерді таңдау жөнінде конкурс өткiзудi әзiрлеу және ұйымдастыру;
      2) өнiмдi бөлудiң шарттарымен конкурсқа қойылатын блоктардың тiзбесiн әзiрлеу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгізу;
      3) өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдердiң негiзгi экономикалық, технологиялық, геологиялық және өзге де параметрлерiн Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгiзу;
      4) блоктарда мұнайды бiрлескен барлау мен өндiрудің немесе өндiрудің техникалық-экономикалық негiздемесiн бекiту;
      5) мүдделi мемлекеттiк органдардың және ұлттық компанияның қатысуымен өнiмдi бөлудiң шарттарымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiруге немесе өндiруге құқық беруге арналған конкурстың шарттарын әзiрлеу және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгiзу кiредi.

      9-бап. Облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана)
              атқарушы органдардың құзыреті

      Облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана) атқарушы органдар өз құзыретi шегiнде:
      1) облыс аумағына қатысты өнiмдi бөлу жөнiндегі келiсiмдер үшiн негiзгi әлеуметтiк-экономикалық параметрлердiң ережелерiн дайындауға қатысады;
      2) өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi дайындау кезiнде құзыреттi орган тарапынан мердiгермен келiссөздерге қатысады.

      10-бап. Өзге де мемлекеттiк органдардың құзыретi

      Өзге де мемлекеттiк органдар өз құзыретi шегінде:
      1) өнiмдi бөлудiң шарттарымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндiру құқықтарын алуға арналған конкурстарды ұйымдастыруға және өткiзуге қатысады;
      2) өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдердiң сараптамасын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жүзеге асырады;
      3) блоктарда мердiгерлердiң қызметiн бақылау және қадағалау функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      11-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегі келiсiмдердегi өкiлеттi
               орган

      1. Мердiгер ретiнде бiрнеше ұйымның қатысуы көзделетiн өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдерде өкiлетті орган құрылады.
      Қазақстан Республикасының Үкiметi өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiм бойынша өкiлеттi органды айқындайды.
      2. Ұлттық компания өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын өзiнiң еншiлес ұйымына берген не жобадағы өз үлесiн сатқан жағдайда өкiлеттi органның функциялары ұлттық компанияға , сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органына не Қазақстан Республикасының Үкiметi өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша өкiлеттi органның құқықтары мен мiндеттерінің бiр бөлігін немесе барлық құқықтары мен мiндеттерiн беретiн өзге де заңды тұлғасына жүктелуi мүмкiн. Мердiгерге өкiлеттi органның функциялары жүктелуге тиiс емес.
      3. Өкiлеттi органның негізгi функциялары осы Заңмен белгiленедi және өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдердiң мiндеттi бөлiгi болып табылады.
      4. Өкiлеттi органның негiзгi функцияларына:
      1) Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдерде мемлекеттiк мүдделердi бiлдiру;
      2) мұнайды бiрлескен барлау мен өндiрудi немесе өндiрудi жүргізу кезiнде мердiгерлердiң коммерциялық қызметiне мониторингтi жүзеге асыру;
      3) өндiрiлген өнiмдегi Қазақстан Республикасының үлесiн өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде көзделетiн шарттарға сәйкес, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртіппен алу;
      4) өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге сәйкес жүргiзiлетiн операциялар бойынша өнiмдердiң өзiндiк құнының құрамына шығындар мен шығыстарды мердiгердiң енгізуiнiң негiзділігiн тексеру;
      5) мемлекеттiк органдардың бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруын қоспағанда, өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдер шарттарының сақталу мониторингi және оны бақылау;
      6) басқарушы комитет арқылы жобаны корпоративтiк басқаруға мiндеттi қатысу;
      7) өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң қолданылу мерзiмi аяқталысымен не өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң қолданылуы кезеңiнде жабдықтың және құны мердiгерге өтемдік өнiм есебiнен өтелген өзге де мүліктің пайдаланудан шығуына қарай не басқа да себептер бойынша Қазақстан Республикасына берiлуге тиiстi мүлікті мердігерден қабылдауға-беруге қатысу;
      8) мемлекеттiң агентi ретiнде өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң шарттары бойынша республиканың үлесi болып табылатын мұнайдың бiр бөлiгiн мемлекеттiң билiк етуiне беруге байланысты бұдан кейiнгi операцияларды жүзеге асыру;
      9) өткен күнтiзбелiк жылғы өтемдiк өнiм есебiнен өтелетiн шығындар бойынша белгiленген мерзiмдерде тиiсті мемлекеттiк органға есептер беру;
      10) өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмдi орындауға және бұзуға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасына және өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге сәйкес өзге де мәселелер жатады.
      5. Егер ұлттық компанияның жобадағы қатысу үлесi елу және одан да көп процент болса және ұлттық компанияның еншілес ұйымы келiсiм бойынша жұмыстарды орындау операторы болып табылса, өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдерде өкілеттi орган құрылмайды.
      Ұлттық компания жер қойнауын пайдалану құқығының бiр бөлiгiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен басқа тұлғаға берген жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкiметi өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша өкілеттi органды айқындайды.

3-тарау. ӨНIМДI БӨЛУДІҢ ШАРТТАРЫМЕН МҰНАЙ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН
ЖҮРГIЗУ ҚҰҚЫҒЫН АЛУҒА АРНАЛҒАН КОНКУРС ӨТКIЗУДІҢ
ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

      12-бап. Өнiмдi бөлудiң шарттарымен мұнай операцияларын
               жүргізу құқығын алуға арналған конкурстар
               өткiзу тәсiлдерi

      1. Өнiмдi бөлудiң шарттарымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндiру құқығын беруге арналған конкурстар әрбiр блок бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен өткiзіледi және жабық немесе ашық болуы мүмкiн.
      2. Конкурс өткiзудiң Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн ережелерiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi құратын конкурстық комиссия өнiмдi бөлудің шарттарымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiрудi немесе өндiрудi жүргiзу үшiн мердiгер таңдау мақсатымен конкурс өткiзедi.
      3. Мұнай операцияларын жүргiзу құқығын алуға арналған конкурсқа қатысуға үш және одан да көп ұсыныс түскен кезде конкурстық комиссия конкурс жеңiмпазын екi кезеңдi рәсiмдер жолымен айқындайды.

      13-бап. Мұнай операцияларын жүргiзу құқығын алудың
               айрықша тәртiбi

      1. Конкурсқа қатысушылар үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен тиiстi бiрыңғай сандық өлшемдердiң болуы мұнай операцияларын жүргізуге арналған конкурсқа ықтимал мердігерлердің қол жеткізуіне қойылатын шарттар болып табылады.
      2. Құзыреттi орган келiсiм-шарт аумағы бойынша бекiтiлген техникалық-экономикалық негiздеменiң негiзiнде және "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 41-7-бабының 1-тармағына сәйкес, 8) тармақшасын қоспағанда, бiрыңғай сандық өлшемдердi әзiрлейдi және Қазақстан Республикасының Үкiметiне енгiзедi.
      3. Құзыреттi орган конкурстың шарттарын техникалық-экономикалық есептеулер негiзiнде мүдделi мемлекеттiк органдардың және ұлттық компанияның қатысуымен әзiрлейдi және онда өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге қойылатын негiзгi экономикалық, технологиялық, геологиялық және өзге де параметрлер болуға тиiс.
      Конкурс шарттарында:
      мұнайды бiрлескен барлау мен өндiру немесе өндiру бойынша жұмыстарды жүзеге асыру кезiндегi қазақстандық мазмұн;
      Қазақстан аумағына мұнайдың белгiлi бiр көлемiн өңдеу үшiн мiндеттi жеткiзiлiм;
      жоғары технологияларды, жаңа және өңдеу өндiрiстерiн, магистральдық және өзге де құбырларды дамыту, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi салу және бiрлесiп пайдалану жөнiндегi ұсыныстар көзделуге тиiс.
      Жоғары технологияларды, жаңа және өңдеу өндiрiстерiн, магистральдық және өзге де құбырларды дамыту, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi салу және бiрлесiп пайдалану жөнiндегi ұсыныстар Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасында белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының қажеттiктерi ескерiле отырып, қалыптастырылады.
      4. Конкурсқа қатысушының жоғары технологияларды, жаңа және өңдеу өндiрiстерiн, магистральдық және өзге де құбырларды дамыту, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi салу және бiрлесіп пайдалану жөнiндегi мiндеттемелерi конкурс жеңiмпазын таңдаудың айқындаушы өлшемi болуға тиiс.
      Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң шарттарымен мұнай операцияларын жүргізу құқығын алуға конкурстық ұсыныстарды қарау кезiнде мiндеттемелердiң мынадай басымдығы белгiленедi:
      бiрiншi кезекте - мынадай бағыттар мен басымдықтар бойынша ерекшеленетiн жоғары технологиялар саласындағы мiндеттемелер:
      1) мұнай-химия, мұнай-химия өнiмдерiн одан әрi өңдейтiн өндiрiстер;
      2) мұнайды барлау мен өндiру саласындағы негiзгi қызметке жататын немесе онымен шектес өндiрiстер;
      3) жер қойнауын пайдаланушыға көрсетiлетiн сервистiк қызметке қатысты өндiрiстер;
      екiншi кезекте - жаңа және өңдеу өндiрiстерiн, магистральдық және өзге де құбырлардың объектiлерiн құру және пайдалану жөнiндегi мiндеттемелер;
      үшiншi кезекте - инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi салу және бiрлесiп пайдалану жөнiндегi мiндеттемелер.
      5. Жобаға ұлттық компания қатысқан жағдайда конкурстың шарттарында өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм мердiгерлерiнiң арасындағы оның қатысу үлесi Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған тәртiппен көрсетiлуге тиiс.

      14-бап. Өнiмдi бөлудiң шарттарымен мұнай операцияларын
               жүргiзу құқығын алуға арналған конкурстың
               жеңiмпазын анықтау және өнiмдi бөлу жөніндегі
               келiсiмдi жасасу

      1. Екi кезеңдi рәсiмдер жүргiзу кезiнде конкурстық комиссия конкурстың екiншi кезеңiне қатысу үшiн осы Заңның 13-бабының 3 және 4-тармақтарында көзделген, Қазақстан Республикасы үшiн салыстырмалы түрде тең және неғұрлым тиiмдi ұсыныстар берген қатысушылардың қысқартылған тiзiмiн (кемiнде екеу) айқындайды.
      Конкурстың түпкiлiктi жеңiмпазын айқындау мақсатында конкурстық комиссия қысқартылған тiзiмнiң қатысушыларынан конкурстық ұсынысқа қатысты қосымша ұсыныстарды немесе түсiндiрмелердi сұратып алуға құқылы. Қысқартылған тiзiмнiң қатысушылары конкурстық комиссия белгiлеген мерзiмдерде өздерiнiң конкурстық ұсыныстарын жақсартуға құқылы. Қысқартылған тiзiм қатысушыларының жақсартылған конкурстық ұсыныстарының нәтижелерi бойынша конкурстық комиссия конкурс жеңiмпазын және ұсынысы конкурс жеңiмпазының ұсынысынан кейiнгi ең үздiк деп танылған қатысушыны айқындайды.
      2. Құзыреттi орган конкурс нәтижелерi жарияланған күннен бастап бiр айдан кешіктірмей өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi әзiрлеу жөнiндегi жұмыс тобын құрады, ол бұрын айқындалған бiрыңғай сандық өлшемдердi жақсарту мүмкiндігін қоса алғанда, өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм жобасының негiзгi ережелерi бойынша конкурс жеңiмпазымен келiссөздердi жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен немесе конкурс жеңiмпазы жақсартқан бiрыңғай сандық өлшемдер, сондай-ақ осы Заңның 13-бабының 3 және 4-тармақтарында көзделген оның мiндеттемелерi өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң мiндеттi шарттары болып табылады.
      Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң конкурстың мiндеттi шарттары болып табылмайтын барлық өзге де шарттары конкурстың мiндеттi шарттарына қайшы келмеуге тиiс.
      3. Жұмыс тобының қызметiне тараптардың техникалық, экономикалық және заңгер консультанттары қатысуы мүмкiн.
      4. Жұмыс тобына құзыреттi орган тарапынан консультанттар тарту жөнiндегi шығыстарды қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
      5. Жұмыс тобы мен конкурс жеңiмпаздары арасындағы келiссөздердiң әрбiр кезеңiн жүргiзу қорытындылары бойынша оның нәтижелерi туралы хаттамаға қол қойылады.
      6. Конкурс жеңiмпазы осы Заңда белгіленген мерзiмдерде өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм жасасудан бас тартқан немесе жалтарған жағдайда, құзыреттi орган ұсынысы конкурс жеңiмпазының ұсынысынан кейiнгi ең үздiк деп танылған конкурс қатысушысына өнiмдi бөлу жөнiндегi келiссөздердi бастауды және келiсiм жасасуды ұсынады.

4-тарау. ӨНIМДI БӨЛУ ЖӨНIНДЕ КЕЛIСIМДЕР ЖАСАСУ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ ОРЫНДАУ

      15-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi жасасу тәртiбi

      1. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм өткiзілген конкурстың жеңiмпазымен Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын тәртiппен, тараптар келiскен мерзiмдерде, бiрақ құзыреттi органның өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi әзiрлеу жөніндегі жұмыс тобы құрылған күннен бастап он екi айдан кешiктiрілмей жасалады. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге қол қою тараптардың өкiлдерi арасында оның шарттары туралы келiссөздер аяқталғаннан кейiн жүзеге асырылады.
      2. Мүдделi мемлекеттiк органдармен бiрлесiп құзыреттi орган және конкурс жеңiмпазы жоғары технологияларға, жаңа және өңдеу өндiрiстерiне, магистральдық және өзге де құбырлар объектiлерiне, инфрақұрылым объектiлерiне және өзге де объектiлерге қатысты жеңiмпаз қабылдаған мiндеттемелерге сәйкес, егер бұл мiндеттемелер оның мұнай операциялары саласындағы қызметiне байланысты болмаса, өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмнiң мiндеттi бөлiгi болып табылатын қосымша шарт жасасады.
      Қосымша шартта, мердiгер өнiмдi бөлу жөніндегі келісім бойынша коммерциялық табу туралы мәлімдеген жағдайда, оны іске асыруды бастау көзделедi.

      16-бап. Жұмыстарды орындаудың шарттары

      1. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде көзделген жұмыстар мен қызмет түрлерiн мердiгер өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде белгіленген тәртiппен бекiтiлген бағдарламаларға, жобаларға, жоспарларға, бюджеттерге және сметаларға сәйкес орындайды.
      2. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстар, қоршаған ортаны қорғау, жүргiзiлетiн жұмыстардың қоршаған ортаға зиянды әсерiн болғызбауға бағытталған шараларды жүзеге асыру жөнiндегi және мұндай әсердiң салдарын жою жөнiндегi экологиялық талаптарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары сақталған жағдайда, сондай-ақ жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу, жер қойнауын, халықтың денсаулығын қорғау бойынша және қазақстандық мазмұн бойынша белгiленген тәртiппен бекiтiлген стандарттар (нормалар, ережелер) сақтала отырып орындалады.
      3. Тараптар келiскен тәртiппен Қазақстан Республикасының меншiгiне берiлетiн қондырғыларды, құрылыстарды және мүлiктi қоспағанда, мердiгер өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiм бойынша жұмыстар жүргiзiлген аумақтарды ластанудан тазартуды қамтамасыз етуге, сондай-ақ өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстар аяқталысымен теңiздегi барлық құрылыстарды, қондырғыларды және өзге де мүлiктi жоюды жүзеге асыруға мiндеттi.

      17-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша басқару
               комитетi

      Тараптар өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстарды орындау жөнiндегi қызметтi үйлестiру мақсатында басқару комитетiн құруды көздеуге тиiс. Басқару комитетiнiң құрамына әр мердiгерден саны тең өкiлдер кiредi. Құзыреттi орган өкiлдерiнiң саны мердiгерлер өкiлдерiнiң санына тең болуға тиiс.
      Басқару комитетiнiң сан құрамы, құқықтары мен мiндеттерi, сондай-ақ оның жұмыс тәртiбi өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде айқындалады.

      18-бап. Өнiм бөлу жөнiндегi келiсiмнiң операторы

      1. Мердiгер немесе мердiгердiң тапсыруы бойынша өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң операторы өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстардың орындалуын ұйымдастыруды, оның iшiнде есеп пен есептiлiк жүргiзудi осы Заңға сәйкес жүзеге асырады. Осы мақсаттар үшiн Қазақстан Республикасының аумағында мердiгер құрған заңды тұлғалар не Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын, мердiгер осы мақсаттар үшiн тартатын заңды тұлғалар қызмет нысанасы аталған жұмыстарды ұйымдастырумен шектелуге тиiс осындай оператор ретiнде әрекет етуi мүмкiн.
      2. Мердiгер өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм операторының iс-әрекетi үшiн өзiнiң жеке iс-әрекетi сияқты мемлекет алдында мүлiктiк жауаптылықта болады.
      3. Оператордың қызметiн қаржыландыруды мердiгерлер арасындағы бiрлескен қызмет туралы келiсiмде айқындалған шарттармен мердiгер бекiткен смета шегiнде мердiгер жүзеге асырады.
      4. Мердiгер оператордың қызметiн басқару үшiн мердiгердiң өкiлдерiнен операциялық комитет құруы мүмкiн.

      19-бап. Мүлiкке меншік құқығы

      1. Егер өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде өзгеше көзделмесе, жаңадан жасалған немесе мердiгер сатып алған және өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстарды орындау үшiн өзi пайдаланатын мүлiк мердiгердiң меншiгi болып табылады.
      Егер аталған мүлiк операторға берiлсе немесе оны оператор мердiгердiң қаражаты есебiнен сатып алса, бұл ереже өзгермейдi.
      2. Аталған мүлiктiң құны толық өтелген кезден бастап немесе өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң күшi тоқтатылған күннен немесе өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде көзделген шарттармен және тәртiппен тараптар келiскен өзге мерзiмнен бастап аталған мүлiкке меншiк құқығы мердiгерден мемлекетке өтуi мүмкiн. Бұл орайда өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң қолданылу мерзiмi iшiнде мердiгерге өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстар жүргiзу үшiн өтеусiз негiзде мұндай мүлiктi пайдалануға айрықша құқық берiледi және мердiгер өзiнiң пайдалануындағы мүлiктi ұстаудың ауыртпалығын және оның кездейсоқ жойылуын немесе кездейсоқ бүлiнуiн өз тәуекелiне алады.
      3. Аталған мүлiкке меншік құқығы мемлекетке өткен жағдайда, оны республикалық меншiкке жатқызу тәртiбiн, сондай-ақ осы мүлікті кейiннен пайдалану тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.

      20-бап. Мұнайды тасымалдау, сақтау және өңдеу

      1. Мердiгердің, қандай да болсын кемсiту жағдайынсыз, шарт негiзiнде магистральдық құбыр тасымалы объектiлерiне еркiн қол жеткiзуге құқығы, сондай-ақ шарт негізiнде магистральдық құбыр объектiлерiн және өзге де тасымал түрлерiн, мұнайды сақтау және өңдеу объектiлерiн еркiн пайдалануға құқығы бар.
      2. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша мердiгердiң жұмыстарды орындау шеңберiнде мұнайды сақтау, өңдеу және тасымалдау объектiлерiн салуға құқығы бар.

      21-бап. Өнімдi бөлу жөніндегi келiсiмдi орындау
               кезiндегі салықтар, алымдар және бюджетке
               төленетін басқа да мiндетті төлемдер

      1. Мемлекет пен мердiгердiң арасында өндiрілген өнiмдi бөлу шарттары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жасалатын өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмдерде көзделедi.
      2. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi орындаған кезде салық мiндеттемелерiн орындауды мердiгер өнiмдi бөлу жөнiнде келiсiмдi жасау кезiнде қолданыста болған Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге сәйкес жүзеге асырады.
      3. Мердiгердiң өтелетiн шығындары және өтелмейтiн шығындарының құрамы Қазақстан Республикасының салық заңнамасымен реттеледi.

      22-бап. Есепке алу және есептілік

      1. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстарды орындаған кезде мердiгердің қаржы-шаруашылық қызметiн есепке алу өнiмдi бөлу жөнiндегi әрбiр келiсiм бойынша жеке-жеке жүзеге асырылады, сондай-ақ ол өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге байланысты емес өзге қызметтi орындаған кезде есепке алу қызмет түрлерi бойынша бөлек жүргiзiледi. Есепке алудың тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.
      2. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстарды орындаған кезде бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есептiлiк Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен немесе мердiгер шетелдiк инвесторды таңдаған кезде шетел валютасымен жүргiзiледi. Егер бухгалтерлiк есепке алудың жүргiзiлуi шетел валютасымен жүзеге асырылған жағдайда, мемлекеттiк органдарға берiлетiн қаржы есептiлiгiнде қабылданған шетел валютасымен де, теңгемен де есептелген деректер болуға тиiс. Бұл орайда шетел валютасымен есептелген барлық деректер Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есепке алу және қаржы есептiлігітуралы заңнамасында және есептiлік жасалған күнгi бухгалтерлiк есепке алу стандарттарында белгiленген тәртіппен теңгемен есептелуге тиiс.

      23-бап. Банк шоттары және валюталық реттеу

      Мердігердің немесе оның операторының өнімді бөлу жөніндегі келісім бойынша жұмыстарды орындау үшiн ғана пайдаланылатын Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен және (немесе) Қазақстан Республикасының банктерiнде және (немесе) шетел банктерiнде шетел валютасымен банк шоттары болуға тиiс. Өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiм бойынша валюталық операцияларды жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

      24-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша құқықтар
               мен мiндеттердi беру

      1. Мердiгердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен, өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша өзiнiң құқықтары мен мiндеттерiн кез келген жеке немесе заңды тұлғаларға, егер осы тұлғалардың өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша жұмыстарды орындау үшiн қажеттi жеткiлiктi қаржылық және техникалық ресурстары мен басқару қызметiнiң тәжiрибесi болған жағдайда, толық немесе iшiнара беруге құқығы бар.
      Мердігер өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша өз құқықтарын  заңда белгіленген тәртiппен толық көлемде үшiншi тұлғаға берген кезде оған мердiгердiң жоғары технологияларды, жаңа және өңдеу өндiрiстерiн, магистральдық және өзге де құбырларды дамыту, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi салу және бiрлесiп пайдалану жөнiндегi мiндеттемелерiн инвестициялау жөнiндегi қосымша шарт бойынша барлық құқықтары мен мiндеттерi өтедi.
      Мердiгер заңда белгiленген тәртiппен үшiншi тұлғаға өз құқықтарын iшiнара берген кезде оған бiрлескен қызмет туралы шартпен келiсiлген берушi және қабылдаушы тараптар арасындағы өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша және мердiгердiң жоғары технологияларды, жаңа және өңдеу өндiрiстерiн, магистральдық және өзге де құбырларды дамыту, инфрақұрылымдық және өзге де объектiлердi салу және бiрлесiп пайдалану жөніндегі мiндеттемелерiн инвестициялау бойынша қосымша шарт жөніндегі құқықтары мен мiндеттерi өтедi.
      2. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша құқықтар мен мiндеттердi беру өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң ажырамас бөлiгi болып табылатын арнайы шарт жасасу арқылы өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде айқындалған тәртіппен жазбаша нысанда жасалады және өнiмдi бөлу жөніндегі қолданыстағы келiсiмге тиiстi өзгерiстер енгiзумен бiрлесе жүргiзіледi.
      3. Мердігер құзыретті органның келiсiмiмен Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi орындауға байланысты жасалатын шарттар бойынша өз мiндеттемелерiн қамтамасыз ету үшiн өзiне тиесiлi мүлiктiк құқықтарды (мүлiктi) кепiл ретiнде пайдалануы мүмкiн.

      25-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келісiмнiң шарттарының
               тұрақтылығы

      1. Өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмнің шарттары бүкiл қолданылу мерзiмi ішінде өз күшiн сақтайды. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдегi өзгерiстерге тараптардың өзара келiсiмi бойынша ғана жол берiледi.
      2. Егер өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң қолданылу мерзiмi iшiнде мердiгердiң өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм шеңберiндегi қызметінің коммерциялық нәтижелерiн нашарлататын немесе жақсартатын нормалар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгiленген жағдайда, өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм жасалған кезде қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңнамасын қолданған кезде ол алуы мүмкiн коммерциялық нәтижелердi мердiгерге қамтамасыз ететiн өзгерiстер өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге енгiзiледi.
      Мұндай өзгерiстердi енгiзу тәртiбi өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiммен айқындалады.
      Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу, жер қойнауын, қоршаған ортаны және халықтың денсаулығын қорғау жөнiндегi стандарттарға (нормаларға, ережелерге), соның ішінде оларды халықаралық тәжiрибеде қабылданған осындай стандарттарға (нормаларға, ережелерге) сәйкес келтiру мақсатында өзгерiстер енгiзiлген жағдайда, өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң шарттарын өзгерту туралы аталған ереже қолданылмайды.
      3. Шарттарға тараптардың келiсiмi бойынша өзгерiстер енгiзiлетiн жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы мердiгерлер мен Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары арасында жасалған өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмдер шарттарының тұрақтылығына кепiлдiк бередi.
      Осы кепілдіктер:
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерiстерге және (немесе) акцизделетiн тауарларды импорттаудың, өндiрудiң, сатудың тәртiбi мен шарттарын өзгертетiн Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының күшiне енуiне және (немесе) өзгеруiне;
      2) ұлттық және экологиялық қауіпсiздiктi, денсаулық сақтауды және имандылықты қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне енгізілетiн өзгерiстер мен толықтыруларға қолданылмайды.

      26-бап. Мердігер құқықтарының мемлекеттiк кепілдіктері

      1. Мердiгерге өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге сәйкес иемденіп алған және жүзеге асыратын мүліктiк және өзге де құқықтарының қорғалуына кепiлдік берiледi.
      2. Тиiстi қадағалау органдарының жұмыстарды қауiпсiз жүргiзудi, жер қойнауын, қоршаған ортаны, халықтың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ қоғамдық және ұлттық қауіпсiздiкті қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес беретiн нұсқамаларын қоспағанда, атқарушы билiк органдарының, сондай-ақ жергіліктi мемлекеттік басқару және өзiн-өзi басқару органдарының нормативтiк құқықтық актiлерінің күшi, егер аталған актiлер мердiгердiң өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге сәйкес иемденiп алған және жүзеге асырып жатқан құқықтарына шектеулер белгiлейтiн болса, мердігерге қолданылмайды.

      27-бап. Мемлекеттiң экономикалық мүдделерi

      Өнімдi бөлу жөнiндегi келiсiмдi қолдану процесiнде мемлекеттiң мынадай экономикалық мүдделерiне:
      1) Қазақстан Республикасының аумағында жоғары технологияларды енгізуге, жаңа және өңдеу өндiрiстерiн, магистральдық және өзге де құбырларды, инфрақұрылымдық және өзге де объектілердi құруға;
      2) мұнай операцияларын жүргiзу кезiнде өнімдi бөлу жөнiндегi келiсiмде айқындалатын мөлшерде, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерiне сәйкес, Қазақстаннан шыққан тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетiн қызметтердi пайдалануға;
      3) республиканың iшiнде өңдеу үшiн мердiгер мұнайының белгiлi бiр көлемiн жеткiзiп берудi қамтамасыз етуге;
      4) қазақстандық жұмыс күшiн тартуға және шетелдiк жұмыс күшiн пайдалануды шектеуге;
      5) қазақстандық ұйымдарды жобаның операторы ретiнде тартуға;
      6) пайда келтiретiн өнiмдегi Қазақстан Республикасының үлесiн алуға;
      7) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес алынатын белгiленген салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi алуға;
      8) кен орнының экономикалық құндылығын және пайдалы қазбалар көлемiнiң болжамды есептеулерін ескере отырып, келісім-шартта айқындалған қол қою бонусын алуға;
      9) мердігерге мұнай өндіру үшін экономикалық жағынан тиiмдi болып табылатын келiсiм-шарт аумағындағы әрбiр коммерциялық табу үшiн  коммерциялық табу бонусын алуға;
      10) ұлттық компания арқылы мемлекеттiң жобаға қатысуынан қосымша кiрiстер алуға;
      11) құны толық өтелген мүлiкті мердiгерден алуға қол жеткiзiледi.

      28-бап. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң орындалуын
               мемлекеттiк бақылау

      1. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмнің орындалуын мемлекеттік бақылауды құзыреттi орган жүзеге асырады.
      2. Өзге мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының  заңнамасында белгіленген өз құзыреті шегiнде мердігердiң қызметiн бақылауды жүзеге асырады.

      29-бап. Тараптардың өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiм
               бойынша жауаптылығы

      Тараптар өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм бойынша өз мiндеттемелерiн орындамағаны немесе тиісiнше орындамағаны үшiн келiсiмнің шарттарына және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

      30-бап. Өнімдi бөлу жөнiндегi келiсiмнiң қолданылуын
               тоқтату

      1. Өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiм оның қолданылу мерзiмi аяқталған соң немесе тараптардың келiсiмi бойынша мерзiмiнен бұрын, сондай-ақ басқа да негiздер бойынша және өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмге қол қойылған күнi қолданыста болған Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде және өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмде көзделген тәртiппен тоқтатылады.
      2. Осы Заңға сәйкес инвесторға салық салу тәсiлдерi туралы ережелерi өнiмдi бөлу жөнiндегі келiсiмге қол қойылған күннен бастап бiр жыл iшiнде күшiне енгiзілмеген өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiм осы баптың 1-тармағында көзделген шарттар сақталмастан, қол қойылған күнiнен бастап бiр жыл өткен соң қолданылуын тоқтатады.

      31-бап. Дауларды шешу

      1. Өнiмдi бөлу шарттарымен мұнайды бiрлескен барлау мен өндiрудi немесе өндiрудi жүргiзу жөніндегі қатынастарға Қазақстан Республикасының айрықша құқығы қолданылады.
      2. Өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмдердi орындауға, өзгертуге, тоқтатуға және олардың жарамсыздығына байланысты мемлекет пен мердiгер арасындағы даулар өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмнiң шарттарында көзделетiн рәсiмдерге сәйкес келiссөздер арқылы шешiледi.
      3. Дауды шешуге қол жеткiзiлмеген ретте осы баптың 2-тармағына сәйкес, өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмнiң кез келген тарапы дауды "Мұнай туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген органдардың қарауына беруге құқылы.

      32-бап. Қазақстан Республикасының өнiмдi бөлу жөніндегі
               келiсiмдер туралы заңнамасын бұзғаны үшін
               жауаптылық

      Қазақстан Республикасының өнiмдi бөлу жөнiндегi келiсiмдер туралы заңнамасының бұзылуына кiнәлi тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.

5-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР

      33-бап. Осы Заңның қолданылу тәртiбi

      1. Осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн өнiмдi бөлу жөнiндегi Қазақстан Республикасы жасасқан келiсiмдер өз күшiн сақтайды.
      2. Осы Заң қолданысқа енгiзілгенге дейiн барлау үшiн келiсiм-шарттық аумақты алған және барлауға арналған келiсiм-шарттың қолданылу кезеңiнде құзыреттi органның атына коммерциялық табу туралы мәлiмдеме жасаған мердiгерлер өздерінің қалауы бойынша құзыретті органмен конкурссыз негiзде Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану саласындағы заңнамалық актiлерiне сәйкес өнiмдi бөлу жөніндегі келiсiмдi немесе өзге де келiсiм-шарт түрлерiн жасасуға құқылы.

      34-бап. Осы Заңды қолданысқа енгiзу тәртiбi

      Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгізіледi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті