Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 13 сәуір N 371

Жаңартылған

      Мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай саясатты қамтамасыз ету мақсатында, "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес қаулы етемін:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін.
      2. Тізбеде көрсетілген мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына нақты мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған оның құзыреті шеңберінде салалық (ведомстволық) тиесіліктегі мәліметтерді, сондай-ақ өздерінің ұсынуы бойынша басқа мемлекеттік органдардың тиісті тақырыптық бағыттағы мәліметтерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік берілсін.
      3. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөнінде өкілеттік берілген лауазымды тұлғалары нақты мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөніндегі өздері қабылдаған шешімдердің негізділігі мен осы мәліметтерді уақтылы құпиясыздандыру үшін жеке жауапты болады деп белгіленсін.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.    

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы         
Президентінің             
2000 жылғы 13 сәуірдегі        
N 371 Жарлығымен           
бекітілген               

Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының
мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген 
лауазымды тұлғаларының
Тізбесі

Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе), мемлекеттік органдардың бірінші басшылары лауазымдарының атаулары мен "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11 , 12 , 13 және 14-баптарында айқындалған Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын мәліметтердің тізбесін қамтиды.
      Көрсетілген лауазымды адамдар басқаратын мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын тізбеге енгізілген мәліметтерге билік ету өкілеттігі беріледі және олардың негізінде ведомстволық, салалық немесе бағдарламалық-мақсаттық тиесілігін ескере отырып, нақты мәліметтердің (мәліметтер тобының) құпиялылық дәрежесін айқындау үшін құпияландыруға жататын мәліметтердің ведомстволық (салалық) тізбелерін әзірлейді.
      Қазақстан Республикасының Президентi Әкiмшiлiгiнiң Басшысы мен Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесiнің Басшысына "Мемлекеттiк құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11 , 12 ,   13 , 14-баптарында айқындалған барлық мәлiметтердi Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөнiнде өкілеттік берiледi.
      Қазақстан Республикасы Президентінің Әкiмшiлiгі мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінiң Кеңсесi өзара келiсуден кейiн өздерiнiң құпияландыруға жататын мәліметтердің ведомстволық тізбелерін бекітеді.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2005.08.22. N 1629 жарлығымен.
      2. Тізбеде мынадай ұғымдар қолданылады:
      - "арнайы объектілер" - соғыс уақытында мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, мемлекеттік және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін басқару пункттері;
      - "әскери объектілер" - әскердің ұрыс шептері, басқару пункттері, полигондар, байланыс тораптары, базалар, қоймалар және әскери мақсаттағы басқа да құрылыстар;
      - "режимдік объектілер" - жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қосымша қауіпсіздік шаралары белгіленген әскери және арнайы объектілер, әскери бөлімдер, ұйымдар, мекемелер;
      - "әскери техника" - әскерлердің қызметін жауынгерлік, техникалық және тылдық қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдар, сондай-ақ осы құралдарды бақылауға және сынауға арналған жабдықтар мен аппаратулар, осы құралдардың құрамдас бөліктері мен жиынтықтау бұйымдары.


  -------------------------------------------------------------------------
Мемлекеттік органдардың мәліметтерді !Қазақстан Республикасының мемлекет.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік!тік құпияларын құрайтын мәліметтер
құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік!
берілген лауазымды тұлғалары         !    
--------------------------------------------------------------------------
                   1                                 2    
--------------------------------------------------------------------------

                   1. Әскери саладағы мәліметтер

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   1) Әскерлерді қолданудың
трі, Қауіпсіздік комитетінің төрағасы, жоспарларын, Ұлттық  жедел
Төтенше жағдайлар министрi, Президент- жоспарларды, жауынгерлік
тің Күзет қызметінің бастығы,Респуб-   басқару құжаттарын, әскерлерді
ликалық ұланның қолбасшысы,            жауынгерлік даярлықтың әртүрлі
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің      дәрежесіне келтіру жөніндегі
директоры                              құжаттарды ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіздік  2) Қазақстан Республикасы
комитетінің төрағасы                   Қарулы  Күштерінің
                                       стратегиялық өрістетілуі
                                       туралы мәліметтер.    

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   3) Әскерлердің дамуы, саны,
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық   жауынгерлік құрамы немесе
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      мөлшері, олардың жауынгерлік
Төтенше жағдайлар министрi, Президент- даярлығы, сондай-ақ
тің Күзет қызметінің бастығы, Респуб-  әскери-саяси және (немесе)
ликалық ұланның қолбасшысы,            жедел жағдай туралы
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің      мәліметтер.
директоры

                                      4) Әскерлердің жедел
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  (жауынгерлік) даярлығының,
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық  қызметінің қамтамасыз етілуінің
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,     жай-күйін, әскерлерді басқару
Төтенше жағдайлар министрi,           жүйесінің құрамын және (немесе)
Президенттің Күзет қызметінің         жай-күйін ашатын мәліметтер.
бастығы, Республикалық ұланның
қолбасшысы, "Сырбар" Сыртқы барлау
қызметінің директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  5) Әскерлердің жұмылдырушылық
трі, Қаржы министрі, Көлік және       өрістетілуі, адам және көлік
коммуникациялар министрі, Экономика   ресурстарын жұмылдыруды
және бюджеттiк жоспарлау министрі,    жүргізу, жұмылдырушылық
Индустрия және сауда министрi,        өрістетілуді басқару жүйесі
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің        туралы және (немесе)әскерлерді
төрағасы, Стратегиялық жоспарлау      жеке құраммен жасақтаудың,
жөніндегі агенттіктің төрағасы,       қару-жарақпен, әскери
Төтенше жағдайлар министрi,           техникамен және басқа да
Президенттің Күзет қызметінің         материалдық, қаржы қаражатымен,
бастығы, Республикалық ұланның        сондай-ақ әскери тасымалдаумен
қолбасшысы, Әдiлет министрi,          қамтамасыз етудің мүмкіндіктері
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің     туралы мәліметтер.
директоры

Қорғаныс министрі,Iшкi iстер министрi, 6) Қару-жарақ пен әскери
Экономика және бюджеттiк жоспарлау     техниканы дамытудың
министрi, Индустрия және сауда минис.  бағыттарын, ұзақ мерзімді
трі, Білім және ғылым министрі, Ұлттық болжамдарын немесе
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      жоспарларын, қару-жарақ пен
Төтенше жағдайлар министрі, Президент- әскери техниканың үлгілерін
тің Күзет қызметінің бастығы, Респуб-  жасау немесе жаңғырту
ликалық ұланның нәтижелерін, қолбасшы- жөніндегі мақсатты бағдарла-
сы, Қоршаған ортаны қорғау министрi,   малардың, зерттеу, тәжірибе-
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің      конструктордық жұмыстардың
директоры                              мазмұнын немесе орындау
                                       олардың тактикалық-техникалық
                                       сипаттамаларын ашып көрсететін
                                       мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   7) Қару-жарақ пен әскери
трі, Энергетика және минералдық        техниканы әзірлеудің
ресурстар министрi, Экономика және     бағыттарын, конструкциясын,
бюджеттiк жоспарлау министрi, Көлік    оларды даярлаудың
және коммуникациялар министрі, Білім   технологиясын, изотоптық
және ғылым министрі, Индустрия және    құрамын, жауынгерлік,
сауда министрi, Ұлттық қауіпсіздік     физикалық, химиялық немесе
комитетінің төрағасы, Стратегиялық     ядролық қасиеттерін қолдану
жоспарлау жөніндегі агенттіктің        немесе пайдалану тәртібін
төрағасы, Төтенше жағдайлар министрі,  ашып көрсететін мәліметтер.
Президенттің Күзет қызметінің бастығы,
Республикалық ұланның қолбасшысы,
Қоршаған ортаны қорғау министрi,
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің
директоры

Қорғаныс министрі, Экономика және      8) Бактериялық немесе медициналық
бюджеттiк жоспарлау министрi, Білім    қорғау құралдарын (заттай түрде) шы.
және ғылым министрі, Индустрия және    ғару және (немесе) жеткізу жөніндегі
сауда министрi, Денсаулық сақтау       өндірістік қуаттарды, жоспарлы неме.
министрi                               се іс жүзіндегі деректерді ашатын
                                       мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Энергетика және     9) Қорғаныстық және экономикалық
минералдық ресурстар министрi,         маңызы зор атом ғылымы мен техника.
Білім және ғылым министрі, Индустрия   сының немесе қару-жарақ пен әскери
және сауда министрi                    техниканың және (немесе) принципінде
                                       жаңа бұйымдар мен технологиялар     
                                       жасау мүмкіндіктерінің сапасы жөні.
                                       нен жаңа деңгейін анықтайтын жетіс.
                                       тіктерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Энергетика және     10) Ракеталық отын, баллистикалық оқ-
минералдық ресурстар министрi, Білім   дәрі, әскери мақсаттағы жарылғыш зат.
және ғылым министрі, Индустрия және    тар немесе жару құралдары, сондай-ақ
сауда министрi                         қару-жарақ пен әскери техникаға ар  
                                       налған жаңа құймалар, арнайы сұйық. 
                                       тар, отын өндірудің қасиеттерін, ре.
                                       цептурасын немесе технологиясын     
                                       ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   11) Қазақстан Республикасының
трі, Индустрия және сауда министрі,    халықаралық міндеттемелеріне
Әдiлет министрi, Ұлттық қауіпсіздік    сәйкес ашық жариялауға жататын
комитетінің төрағасы, Төтенше жағдай.  объектілердің тізбесіне
лар министрі, Президенттің Күзет       кіргізілмеген әскерлердің
қызметінің бастығы, Республикалық      орналасқан жерін, шынайы
ұланның қолбасшысы, "Сырбар"           атауын, ұйымдық құрылымын,
Сыртқы барлау қызметінің директоры     қару-жарағын, санын ашатын
                                       мәліметтер.
 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.    12) Қазақстан Республикасының
трі, Индустрия және сауда министрі,     инфрақұрылымын оның қорғаныс
Көлік және коммуникациялар минис.       қабілеті мен қауіпсіздігін
трі, Білім және ғылым министрі, Ауыл    қамтамасыз ету мүддесінде
шаруашылығы министрі, Төтенше жағдайлар пайдалану туралы мәліметтер.
министрі, Президенттің Күзет қызметінің
бастығы, Республикалық ұланның қолбас-
шысы, Энергетика және минералдық ресур-
стар министрi, Экономика және бюджеттiк
жоспарлау министрi, Ақпараттандыру
және байланыс жөнiндегi агенттiктiң
төрағасы

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   13) Қазақстан Республикасының
трі, Төтенше жағдайлар министрі,       халықаралық шарттар бойынша
Жер ресурстарын басқару жөніндегі      міндеттемелеріне кірмейтін
агенттіктің төрағасы, Президенттің     режимді объектілердің
Күзет қызметінің бастығы, Республика-  орналасқан жері, мақсаты,
лық ұланның қолбасшысы, Индустрия      даярлық дәрежесі немесе
және сауда министрi, Энергетика және   қорғалуы туралы, аталған
минералдық ресурстар министрi, Эконо-  объектілерді салу үшін жер
мика және бюджеттiк жоспарлау министрi, учаскелерін, жер қойнауларын
Қоршаған ортаны қорғау министрi,       немесе айдындарды таңдау, бөлу
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің      туралы, сондай-ақ бұл
директоры                              объектілерді жасау жөнінде
                                       жоспарланып немесе жүргізіліп
                                       отырған іздестіру, жобалау
                                       және өзге де жұмыстар туралы
                                       мәліметтер. Мемлекеттік өкімет
                                       органдарының арнаулы
                                       объектілеріне қатысты нақ
                                       сондай мәліметтер.
 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   14) Мемлекеттің қорғаныс
трі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    қабілеті мен қауіпсіздігін
төрағасы, Президенттің Күзет қызметі.  қамтамасыз ету мүддесінде
нің бастығы, Индустрия және сауда      Қазақстан Республикасының
министрi, Ақпараттандыру және байланыс өзара ұштастырылған байланыс
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы,        желілерін пайдалану немесе
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің      оларды дамытудың болашағы
директоры                              туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   15) Магистралды қалааралық
трі, Ақпараттандыру және байланыс      байланыс желілерінің, оның
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы,        ішінде Қазақстан  желілерінің,
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      оның ішінде Қазақстан
Президенттің Күзет қызметінің          Республикасының Үкіметі,
бастығы, "Сырбар" Сыртқы барлау        Қорғаныс Ұлттық министрлігі,
қызметінің директоры                   Ұлттық қауіпсіздік комитеті
                                       және Ішкі істер министрлігі
                                       жалға алатын запастағы
                                       байланыс тораптарының
                                       географиялық координаттарын
                                       қамтитын схемалары мен си.
                                       паттаулары бар олардың
                                       қуаттары туралы деректер
                                       көрсетілген жиынтық
                                       мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   16) Әскери немесе арнаулы
трі, Ақпараттандыру және байланыс      мақсаттағы радиоэлектрондық
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы, Ұлттық құралдармен радиожиіліктері
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      белдеулерінің бөлінуін немесе
Президенттің Күзет қызметінің          пайдаланылуын ашатын
бастығы, "Сырбар" Сыртқы барлау        мәліметтер.
қызметінің директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   17) Байланыстың барлық
трі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    түрлерінің, әскерлерді
төрағасы, Президенттің Күзет           радиолокациялық қамтамасыз
қызметінің бастығы, "Сырбар"           етудің ұйымдастырылуын немесе
Сыртқы барлау қызметінің директоры     олардың жұмыс істеуін ашатын
                                       мәліметтер.
 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр.    18) Қазақстан Республикасы
ағасы                                  Ұлттық қауiпсiздiк комитетi
                                       Шекара қызметінің негiзгi
                                       қызмет түрлерiн ұстауды,
                                       ұйымдастыруды немесе олардың
                                       нәтижелерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   19) Қос мақсаттағы
трі, Энергетика және минералдық        құралдарды, технологияларды
ресурстар министрi, Индустрия және     дамытудың бағыттарын, бұл
сауда министрi, Білім және ғылым ми.   құралдарды, технологияларды
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жасау немесе жаңғырту
төрағасы, Президенттің Күзет қызметі.  жөніндегі нысаналы
нің бастығы, Экономика және бюджеттiк  бағдарламаларды,
жоспарлау министрi,                    ғылыми-зерттеу және (немесе)
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің      тәжірибе-конструкторлық
директоры                              жұмыстарды орындаудың
                                       мазмұнын, нәтижелерін ашатын
                                       мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   20) Қос мақсаттағы құралдарды,
трі, Энергетика және минералдық        технологияларды әскери
ресурстар министрi, Экономика және     мақсаттарда қолдану туралы
бюджеттiк жоспарлау министрi, Индуст.  мәліметтер.
рия және сауда министрi, Білім және
ғылым министрі, Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің төрағасы, Президенттің
Күзет қызметінің бастығы,
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің
директоры

Қорғаныс министрі, Индустрия және      21) Қазақстан Республикасының ғарыш.
сауда министрі, Білім және ғылым       тық инфрақұрылымдарын оның қорғаныс
министрі, Экономика және бюджеттiк     қабілеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз
жоспарлау министрi, Индустрия және     ету мүддесінде дамытудың перспекти.
сауда министрi                         валары туралы және (немесе) оларды
                                       пайдалану туралы мәліметтер.
 

Қорғаныс министрі, Экономика және      22) Мемлекеттің қорғанысы мен оның
бюджеттiк жоспарлау министрi           қауіпсіздігі мүддесінде гидронавти.
                                       каны дамытудың жай-күйін және       
                                       (немесе) бағыттарын ашып көрсететін
                                       мәліметтер.

    2. Экономика, ғылым және техника саласындағы мәліметтер

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   1) Қазақстан Республикасының
трі, Білім және ғылым министрі,Ұлттық  экономикасын соғыс уақытындағы
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      орнықты жұмыс істеуге
Төтенше жағдайлар министрi, Президент- дайындауды айқындайтын
тің Күзет қызметінің бастығы, Энерге-  көрсеткіштер туралы
тика және минералдық ресурстар         мәліметтер.
министрi, Экономика және бюджеттiк
жоспарлау министрi, Индустрия және
сауда министрi, "Сырбар" Сыртқы
барлау қызметінің директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   2) Ғылым мен техника саласында прин.
трі, Білім және ғылым министрі,        ципті жаңа бұйымдарды жасауға
Көлік және коммуникациялар министрі,   пайдаланылуы мүмкін ең жаңа жетістік.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр.    тердің, экономиканың түрлі салала.
ағасы, Төтенше жағдайлар министрі,     рындағы технологиялық процестердің
Президенттің Күзет қызметінің бастығы, мәнін ашатын, сондай-ақ жария болуы
Қоршаған ортаны қорғау министрi,       мемлекет мүддесіне залал келтіруі
Энергетика және минералдық ресурстар   мүмкін қару-жарақтар мен әскери тех.
министрi, Экономика және бюджеттiк     ника мүмкіндіктерінің, олардың жау.
жоспарлау министрi, Индустрия және     герлік тиімділігін арттырудың сапа.
сауда министрi                         лық жаңа деңгейін анықтайтын мәлі.
                                       меттер.
 
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіз.    3) Мемлекеттің қорғанысы мен
дік комитетінің төрағасы, Индустрия    қауіпсіздігі мүдделерінде
және сауда министрі, Көлік және ком.   жүргізілетін ғылыми-зерттеу,
муникациялар министрі, Білім және      тәжірибе-конструкторлық немесе
ғылым министрі, Төтенше жағдайлар      жобалық жұмыстардың мазмұнын
министрі, Президенттің Күзет қызметі-  және (немесе) бағыттарын
нің бастығы, "Сырбар" Сыртқы барлау    ашатын мәліметтер.
қызметінің директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   4) Мемлекеттің қауіпсіздігі
трі, Еңбек және халықты әлеуметтік     мүддесінде жүргізілетін
қорғау министрі, Білім және ғылым ми.  шараларды ашатын кадрларды
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің даярлау немесе бөлу туралы
төрағасы, Мемлекеттік құпияларды       мәліметтер
қорғау жөніндегі агенттіктің төрағасы,
Президенттің Күзет қызметінің бастығы,
Экономика және бюджеттiк жоспарлау
министрi, "Сырбар" Сыртқы барлау
қызметінің директоры

Қорғаныс министрі, Энергетика және     5) Гидрометеорология немесе гелиогео.
минералдық ресурстар министрі,         физика саласындағы жұмыстардың
Қоршаған ортаны қорғау министрi,       нәтижелерін, сондай-ақ мемлекеттің
Көлiк және коммуникациялар министрi    қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүдде. 
                                       сінде жүргізілетін арнаулы геология.
                                       лық-геофизикалық зерттеулердің      
                                       нәтижелерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   6) Мемлекеттік қорғаныс тапсырысының
трі, Білім және ғылым министрі, Ұлттық жоспарын (тапсырмасын), қару-жарақ
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      пен әскери техниканы беру көлемін,
Президенттің Күзет қызметінің бастығы  оларды шығару жөніндегі өндірістік
Экономика және бюджеттiк жоспарлау     қуаттарды ашатын мәліметтер.
министрi, Индустрия және сауда министрi

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   7) Кәсіпорындардың кооперация
трі, Білім және ғылым министрі, Ұлттық жөніндегі байланыстары,
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      қару-жарақ пен әскери
Президенттің Күзет қызметінің бастығы  техниканы әзірлеушілер немесе
Экономика және бюджеттiк жоспарлау     дайындаушылар туралы
министрi, Индустрия және сауда         мәліметтер, егер бұл
министрi, "Сырбар" Сыртқы барлау       мәліметтер оларды шығару
қызметінің директоры                   жөніндегі өндірістік қуаттар
                                       және (немесе) қару-жарақ пен
                                       әскери техниканың негізгі
                                       тактикалық-техникалық
                                       сипаттамасы туралы деректерді
                                       ашатын болса. 

Қорғаныс министрі, Индустрия және      8) Қару-жарақ пен әскери техниканы
сауда министрі, Ұлттық қауіпсіздік     метрологиялық жағынан қамтамасыз
комитетінің төрағасы, Экономика және   етудің жәй-күйін, әскери эталондар.
бюджеттiк жоспарлау министрi,          дың техникалық немесе метрологиялық
Президенттің Күзет қызметінің бастығы  сипаттамаларын немесе қару-жарақ пен
                                       әскери техниканың сапалық жағынан
                                       жаңа деңгейін айқындайтын метрология.
                                       лық қамтамасыз ету құралдарын ашатын
                                       мәліметтер. Стандарттауды дамытудың
                                       негізгі бағыттарын немесе бағдарла.
                                       маларын, сондай-ақ қару-жарақ пен   
                                       әскери техника саласындағы стандарт.
                                       тардың мазмұнын ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Экономика және      9) Қазақстан Республикасындағы ғылы.
бюджеттiк жоспарлау министрi,          ми-техникалық прогрестің болжамды
Индустрия және сауда министрi          бағалануын және оның мемлекеттің
                                       қорғаныс қабілетін айқындайтын бағыт.
                                       тар бойынша әлеуметтік-экономикалық
                                       салдарларын ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Экономика және      10) Металлургия өнеркәсібінің сирек
бюджеттiк жоспарлау министрi,          кездесетін металдарды немесе
Индустрия және сауда министрi          стратегиялық маңызы бар басқа да
                                       материалдарды өндіруі туралы
                                       мәліметтер.

Экономика және бюджеттiк жоспарлау     11) Қазақстан Республикасы бойынша
министрi, Энергетика және минералдық   тұтас алғанда жер қойнауларындағы
ресурстар министрi, Қоршаған ортаны    ресурстық әлеуетті, баланстық қор. 
қорғау министрi                        ларын ашатын мәліметтер немесе пай.
                                       далы қазбалардың жекелеген түрлерін
                                       өндіру туралы деректер.
 
Қаржы министрі, Экономика және бюджет. 12) Республикалық бюджеттің
тiк жоспарлау министрi, Энергетика     Қазақстан Республикасының
және минералдық ресурстар министрi,    қауіпсіздігін қамтамасыз етуді
Экономикалық және сыбайлас жемқорлық   (қорытылған көрсеткіштерден
қылмыстарына қарсы күрес жөнiндегi     басқа) ашатын шығыстары туралы
агенттiктiң (қаржы полициясы)          мәліметтер.
төрағасы, Президенттің Күзет
қызметінің бастығы, "Сырбар" Сыртқы
барлау қызметінің директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   13) Қару-жарақ пен әскери
трі, Экономика және бюджеттiк          техниканы жасау жөніндегі
жоспарлау министрi, Білім және ғылым   ғылыми-зерттеу,
министрі, Ұлттық қауіпсіздік коми.     тәжірибе-конструкторлық
тетінің төрағасы, Төтенше жағдайлар    жұмыстарға арналған шығындарды
министрі, Президенттің Күзет           ашатын мәліметтер.
қызметінің бастығы,                    Арнаулы объектілердің
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің      мүдделерінде жүргізілетін
директоры                              жұмыстарға қатысты нақ сондай
                                       мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   14) Қару-жарақ пен әскери
трі, Экономика және  бюджеттiк жоспар. техниканы, режимдік
лау министрi, Білім және ғылым минис.  объектілерді әзірлеу, өндіру
трі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    немесе жөндеу тапсырыстарына
төрағасы, Төтенше жағдайлар министрі,  арналған қаржыны немесе нақты
Президенттің Күзет қызметінің бастығы, шығындарды ашатын мәліметтер.
Энергетика және минералдық ресурстар   Арнаулы объектілерге де
министрi, Индустрия және сауда         қатысты нақ сондай мәліметтер.
министрi, "Сырбар" Сыртқы барлау
қызметінің директоры

Сыртқы істер министрі, Қаржы минис.   15) Сыртқы берешектер бойынша жинақ.
трі, Экономика және бюджеттiк жоспар. талған көрсеткіштерді қоспағанда,
лау министрi, Әдiлет министрi, Төтен. Қазақстан Республикасының шет мем.
ше жағдайлар жөніндегі агенттіктің    лекеттермен реттелмеген есеп айыры.
төрағасы                              сулары жөніндегі мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Экономика және     16) Мемлекеттік органдар
бюджеттiк жоспарлау министрi, Ішкі    сметаларының жекелеген баптары
істер министрі, Қаржы министрі,       бойынша әскерлерді ұстауға
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің        арналған ақша қаражатының
төрағасы, Төтенше жағдайлар министрі, шығыстарын ашатын мәліметтер.
Президенттің Күзет қызметінің бастығы,
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің
директоры

Қаржы министрі, Экономика және        17) Қазақстан Республикасы
бюджеттiк жоспарлау министрi,Ұлттық   ұлттық валютасының жаңа
Банктің төрағасы                      банкноттары мен монеттерін
                                      шығару және (немесе) оларды
                                      ауыстыру туралы мәліметтер,
                                      егер оларды ауыстыру шешiм
                                      қабылданған күннен бастап және
                                      осы мәліметтерді оларды
                                      айналысқа шығару туралы
                                      жариялау үшiн бұқаралық ақпарат
                                      құралдарына берген сәтке дейін
                                      банкноттар мен монеттердi
                                      (мерейтойлық және атаулы
                                      күндерге арналғандардан басқа)
                                      айналыстан алып тастауға әкеп
                                      соқтыратын болса.

Қаржы министрі, Ұлттық Банктің        18) мемлекеттік бағалы
төрағасы, "Сырбар" Сыртқы барлау      қағаздарды, құжаттарды қолдан
қызметінің директоры                  жасаудан қорғаудың әдістері,
                                      сондай-ақ олардың түпнұсқа-
                                      лылығын айқындаудың әдістері
                                      туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Индустрия және     19) Қару-жарақ пен әскери техниканы
сауда министрі,Экономика және бюд.    дайындау (жөндеу) жөніндегі жұмылдыру
жеттiк жоспарлау министрi             қуаттары, бұл қуаттарды жасау және
                                      (немесе) дамыту (сақтау) туралы
                                      мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Энергетика және   20) Жаппай қолданылатын өнімдерді,
минералдық ресурстар министрi,       шикізаттың, материалдардың страте.
Индустрия және сауда министрi,       гиялық түрлерін өндіру жөніндегі
Экономика және бюджеттiк жоспарлау   жұмылдырушылық қуаттар, осы қуаттар.
министрi, Қоршаған ортаны қорғау     ды жасау және (немесе) дамыту
министрi                             (сақтау) туралы мәліметтер. 

Қорғаныс министрі, Индустрия және     21) Индикациялау, газсыздандыру, ха.
сауда министрi, Экономика және бюд.   лықты жаппай қырып-жою қаруларынан
жеттiк жоспарлау министрi, Қоршаған   химиялық қорғау құралдарын немесе
ортаны қорғау министрi, Білім және    олар үшін жаңа сорбционды және басқа
ғылым министрі, Төтенше жағдайлар     да материалдарды жасау мақсатында
министрі, Президенттің Күзет қызметі- жүргізілген жұмыстарды ашатын мәлі.
нің бастығы                           меттер.

Қорғаныс министрі, Экономика және     22) Қорғаныстық немесе экономикалық
бюджеттiк жоспарлау министрi,         маңызы зор топографиялық, геодезия.
Энергетика және минералдық ресурстар  лық немесе картографиялық қызметтер.
министрi, Қоршаған ортаны қорғау      дің нәтижелерін ашатын мәліметтер.
министрi, Жер ресурстарын басқару
жөніндегі агенттіктің төрағасы

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  23) Көлік желілерінің, көлік
трі, Көлік және коммуникациялар мин.  құралдарының жай-күйін, оларды
истрі, Экономика және бюджеттiк жос.  әскери мақсаттар үшін
парлау министрi, Ұлттық қауiпсiздiк   жабдықтауды, дайындауды, әскери
комитетiнiң төрағасы, Республикалық   тасымалдардың көлемін және
ұланның қолбасшысы, Президенттің      қару-жарақ пен әскери техниканы
Күзет қызметінің бастығы,             тасымалдау бағыттарын ашатын
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің     мәліметтер.
директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  24) Темір жолдардың жүктерді темір
трі, Экономика және бюджеттiк жоспар. жолмен тасымалдауды қамтамасыз ету
лау министрi, Энергетика және минерал.жөніндегі мүмкіндіктерін және (не.
дық ресурстар министрi, Қоршаған      месе) жұмылдыру резервтерін, әскери
ортаны қорғау министрi Көлік және     тасымалдауды ұйымдастыру мен олардың
коммуникациялар министрі              көлемін, энергетикалық, миниералдық,
                                      ауыл шаруашылығы шикізаттарының,
                                      отындардың, материалдардың          
                                      стратегиялық түрлерін, қару-жарақтың
                                      немесе әскери техниканың жекелеген
                                      түрлерін тасымалдаудың көлемі мен
                                      тасымалдау бағыттарын, байланыс не.
                                      месе басқару жүйелерін ұйымдастыруды
                                      және (немесе) олардың жұмыс істеуін,
                                      сондай-ақ темір жол қозғалысының
                                      қауіпсіздігі мен жүктердің сақталуын
                                      қамтамасыз ету жөніндегі арнаулы    
                                      шараларды ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  25) Әскерлерді тиеу немесе түсіру
трі, Көлік және коммуникациялар мин.  пункттерінің орналасқан жерін, маман.
истрі, Президенттің Күзет қызметінің  дануын, қуатын және (немесе) өткізу
бастығы                               қабілетін, оларға азық-түлік, медици.
                                      налық-санитарлық жағынан қызмет көр.
                                      сету туралы деректерді ашатын       
                                      мәліметтер.    

Қорғаныс министрі, Көлік және комму.  26) Көлік құралдарына, оның
никациялар министрі, Экономика және   ішінде көліктің жекелеген
бюджеттiк жоспарлау министрi, Төтенше түрлері бойынша жұмылдырушылық
жағдайлар министрі, Президенттің      қажеттіліктерін және (немесе)
Күзет қызметінің бастығы,             олармен жұмылдырушылық жөнінен
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің     қамтамасыз етуді ашатын
директоры                             мәліметтер.

                                      27) Қазақстан Республикасы бойынша тұ.
Қорғаныс министрі, Төтенше жағдайлар  тас алғанда азаматтық қорғаныс күште.
министрі                              рінің немесе құралдарының жай-күйін
                                      ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Экономика және     28) Қазақстан Республикасы
бюджеттiк жоспарлау министрi, Энер.   экономикасының жұмылдырушылық
гетика және минералдық ресурстар      жоспарын құрылымдық жағынан
министрi, Индустрия және сауда мин.   ұйымдастыруды немесе олардың
истрi, Қоршаған ортаны қорғау         көрсеткіштерін, сондай-ақ
министрi, "Сырбар" Сыртқы барлау      мемлекеттік органдардың немесе
қызметінің директоры                  жекелеген ұйымдардың
                                      жұмылдырушылық дайындығының
                                      жай-күйін ашатын мәліметтер.
 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  29) Мемлекеттік және (немесе)
трі, Экономика және бюджеттiк жоспар. жұмылдырушылық резервтердің
лау министрi, Энергетика және мине.   орналасқан жерін, нақты
ралдық ресурстар министрi, Төтенше    қорларын, олардың пайдаланылуын
жағдайлар министрi, Көлік және ком-   мәліметтер.
муникациялар министрі, "Сырбар"
Сыртқы барлау қызметінің директоры
 

Қорғаныс министрі, Көлік және        30) Қару-жарақ пен әскери техника
коммуникациялар министрі, Төтенше    бұйымдарына, аса маңызды азаматтық
жағдайлар министрі, Экономика және   өнімге арналған құжаттаманың, сондай-
бюджеттiк жоспарлау министрi,        ақ қатері жоғары, халықтың тіршілік
Индустрия және сауда министрi,       ету жүйелерін қамтамасыз ететін 
Энергетика және минералдық ресурстар объектілерге және ұлттық игілік болып
министрi                             табылатын объектілерге арналған
                                     жобалық құжаттаманың сақтандыру
                                     қорының жасалуы мен сақталуын сипат.
                                     тайтын мәліметтер, тұтас алғанда Қа.
                                     зақстан Республикасы бойынша құжат. 
                                     таманың сақтандыру қорын сақтау
                                     объектілерін (базаларын) орналастыру
                                     туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Экономика және бюд.31) Қазақстан Республикасының өнеркә.
жеттiк жоспарлау министрi, Білім және сібін жұмылдыруға дайындау және жұ.
ғылым министрі, Төтенше жағдайлар     мылдыру саласындағы ғылыми-зерттеу
министрі                              жұмыстарының жоспарларын, мазмұнын
                                      немесе нәтижелерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Қаржы министрі,    32) Қазақстан Республикасының соғыс
Ұлттық Банктің төрағасы, Экономика    уақыты кезіндегі шет елдермен төлем
және бюджеттiк жоспарлау министрi     балансын ашатын мәліметтер.

Энергетика және минералдық ресурстар  33) Елді қорғау мүдделерінде
министрi, Индустрия және сауда        пайдаланылуы мүмкін кен қазу
министрi, Қорғаныс министрi, Қоршаған орындары, табиғи үңгірлер, метрополи.
ортаны қорғау министрi, Ауыл шаруа.   тендер немесе басқа да ғимараттар ту.
шылығы министрi, Төтенше жағдайлар    ралы мәліметтер, сондай-ақ 300 мың
министрi, Жер ресурстарын басқару     адамнан астам тұрғындары бар қалалар.
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы        ды сумен жабдықтаудың, темір жол то.
                                      раптарының, стратегиялық және қорға.
                                      ныстық маңызы бар объектілердің және
                                      (немесе) оларды сумен жабдықтайтын  
                                      су құбырларының бас ғимараттарының 
                                      орналасу схемаларын ашатын мәлімет.
                                      тер. 

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 34) Қару-жарақты, әскери техниканы жа.
трі, Білім және ғылым министрі,      сауға, өндіруге және (немесе) пайдала.
Көлік және коммуникациялар министрі, нуға жағдай туғызатын, олардың күзеті.
Экономика және бюджеттiк жоспарлау   летін параметрлерін ашатын физикалық-
министрi, Индустрия және сауда       химиялық құбылыстар (өрістер) туралы
министрi, Энергетика және минералдық мәліметтер.
ресурстар министрi, Ұлттық қауіпсіз.
дік комитетінің төрағасы, Төтенше
жағдайлар министрі

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 35) Атом-энергиялық кешен объектілерін
трі, Энергетика және минералдық      жобалау, салу, пайдалану немесе олар.
ресурстар министрi                   дың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ту.
                                     ралы мәліметтер.

       3. Сыртқы саясат және сыртқы экономика салаларындағы
                              мәліметтер

Сыртқы істер министрі, Қорғаныс ми.  1) Қазақстан Республикасының
нистрі, Білім және ғылым министрі,   сыртқы саясатының стратегиясы
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің       мен тактикасын ашып беретін
төрағасы, Күзет қызметінің бастығы   сыртқы саясат, сыртқы сауда,
Энергетика және минералдық ресурстар ғылыми-техникалық байланыстар
министрi, Индустрия және сауда       мәселелері жөніндегі, күні бұрын
министрi, Экономика және бюджеттiк   таратылуы мемлекеттің
жоспарлау министрi, "Сырбар"         мүдделеріне нұқсан келтіруі
Сыртқы барлау қызметінің директоры   мүмкін мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Көлік және ком.   2) Егер жария еткен жағдайда
муникациялар министрі, Сыртқы істер  олардың көзін анықтауға әкеп
министрі, Білім және ғылым министрі, соғуы мүмкін бір немесе бірқатар
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр.  шет мемлекеттерге қатысты сенім
ағасы, Президенттің Күзет қызметі.   білдіру тәртібімен алынған,
нің бастығы, Энергетика және мине.   саяси, әскери, ғылыми-техникалық
ралдық ресурстар министрi, Индустрия немесе экономикалық мәселелер
және сауда министрi, Экономика және  жөніндегі мәліметтер.
бюджеттiк жоспарлау министрi,
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің
директоры

Қорғаныс министрі, Сыртқы істер ми. 3) Егер келіссөзге қатысушылардың
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік комите.  пікірі бойынша бұл мәліметтерді
тінің төрағасы, Экономика және бюд. жария ету тараптардың біреуі үшін
жеттiк жоспарлау  министрi,         дипломатиялық шиеленістерге әкеп
Президенттің Күзет қызметінің       соқтыруы мүмкін болса, Қазақстан
бастығы, "Сырбар" Сыртқы барлау     Республикасы Үкіметінің өкілдері
қызметінің директоры                мен басқа мемлекеттердің
                                    өкілдері арасындағы халықаралық
                                    қатынастарда бірыңғай принципті
                                    көзқарас тұжырымдау жөніндегі
                                    келіссөздер туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми.  4) Күні бұрын тарату Қазақстан
нистрі, Сыртқы істер министрі,     Республикасының қорғаныс
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің     қабілетіне, қауіпсіздігіне, саяси
төрағасы, Индустрия және сауда     немесе экономикалық мүдделеріне
министрi, Энергетика және минерал. зиян келтіруі мүмкін халықаралық
дық ресурстар министрi,            шарттарды әзірлеу, жасасу, олардың
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің  күшін жоюға дайындау, мазмұны
директоры                          немесе орындалуы туралы
                                   мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.   5) Егер бұл мәліметтерді жария ету
сіздік комитетінің төрағасы,       талаптардың біреуі үшін
Индустрия және сауда министрi,     дипломатиялық шиеленістерге әкеп
Экономика және бюджеттiк жоспарлау соқтыруы мүмкін болса, алушы
министрi, Президенттің Күзет       елдері көрсетілген қару-жарақтың,
қызметінің бастығы, "Сырбар"       әскери техниканың немесе
Сыртқы барлау қызметінің директоры керек-жарақтардың экспорты мен
                                   импорты туралы мәліметтер,
                                   сондай-ақ шет мемлекеттерге
                                   қару-жарақты, әскери техника мен
                                   әскери объектілерді жасауға
                                   техникалық жәрдем, оның ішінде
                                   тегін көрсету туралы
                                   мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Төтенше жағдай  6) Шет мемлекеттермен ерекше кезеңдегі
лар министрi, Президенттің Күзет   экономикалық ынтымақтастықтың мәнін неме.
қызметінің бастығы, Индустрия және се көлемін, сондай-ақ ТМД-ға қатысушы
сауда министрi, Энергетика және    мемлекеттердің осы мәселелер жөніндегі
минералдық ресурстар министрi,     сыртқы экономикалық ұйымдары әскери-
Экономика және бюджеттiк жоспарлау жұмылдыру органдарының өзара іс-қимылын
министрi                           ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Индустрия және 7) Қазақстан Республикасы мен
сауда министрі, Энергетика және   ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің
минералдық ресурстар министрi,    арасындағы есептік жылға арналған
Көлік және коммуникациялар мин.   шикізатты, материалдарды, отынды,
истрі, Төтенше жағдайлар мини-    жабдықтарды, дәрі-дәрмектерді өзара
стрi, Экономика және бюджеттiк    беруді қамтамасыз ету жөніндегі
жоспарлау министрi, Қоршаған      шаралардың немесе соңғыларына тұтас
ортаны қорғау министрi,           алғанда Қазақстан Республикасы
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің бойынша есептік жылға арналған
директоры                         кәсіпорындар мен объектілерді
                                  салуға техникалық жәрдем көрсету
                                  жөніндегі шаралардың мазмұнын
                                  ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі,Төтенше жағдай. 8) Қазақстан Республикасы мен ТМД-ға қа.
лар министрi, Индустрия және      тысушы мемлекеттердің арасындағы жалпы
сауда министрi, Энергетика және   Қазақстан Республикасы бойынша есептік
минералдық ресурстар министрi,    жылға арналған экспорттық-импорттық жүк.
Экономика және бюджеттiк жоспар-  терді тасымалдау көлемін ашатын мәлімет.
лау министрi, Көлiк және коммуни- тер.
кациялар министрi

       4. Барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру және өзге де
                      қызметтер саласындағы мәліметтер

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 1) Барлау, қарсы барлау қызметiнiң
нистрі, Әдiлет министрi,          қызметтерінің күштерін, құралдарын,
Қаржы министрі, Ұлттық қауіпсіз.  көздерін, әдістерін, жоспарларын,
дік комитетінің төрағасы, Прези.  жай-күйін, ұйымдастырылуын,
денттің Күзет қызметінің бастығы  нәтижелерін, сондай-ақ қылмыстық
Экономикалық және сыбайлас        процесте қылмыстық iстi дұрыс шешу
жемқорлық қылмысқа қарсы күрес    үшiн маңызы бар нақты деректер
жөнiндегi агенттiктiң (қаржы      ретінде пайдаланылмаған
полициясы) төрағасы,              жедел-iздестiру қызметінiң
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің нәтижелерiн ашып көрсететiн
директоры                         мәлiметтер. Барлау, қарсы барлау,
                                  жедел-iздестiру қызметiн
                                  қаржыландыру туралы деректер, егер
                                  олар санамаланған мәлiметтердi ашып
                                  көрсететiн болса.

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.  2) Нақты адамдардың Қазақстан
сіздік комитетінің төрағасы,      Республикасының барлау, қарсы
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің барлау органдарының кадрлар
директоры                         құрамына қатыстылығын ашатын
                                  мәліметтер.     

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.  3) Барлау қызметін жүзеге асыратын
сіздік комитетінің төрағасы,      Қазақстан Республикасының
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің органдарына құпия көмек көрсететін
директоры                         (көрсеткен) адамдар
                                  туралы мәліметтер.    

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.  4) Сыртқы барлау саласында
сіздік комитетінің төрағасы,      жүргізілетін жедел жұмылдыру
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің жұмыстарының жай-күйі
директоры                         мен нәтижелерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 5) Қазақстан Республикасының қарсы
нистрі, Әдiлет министрi, Ұлттық   барлау немесе жедел-іздестіру
тық қауіпсіздік комитетінің төр.  қызметін жүзеге асыратын
ағасы, Президенттің Күзет қызме.  органдарымен құпиялық негізде жұмыс
тінің бастығы, Экономикалық және  істейтін (жұмыс істеген) адамдар
сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы туралы мәліметтер.
күрес жөнiндегi агенттiктiң
(қаржы полициясы) төрағасы,
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің
директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 6) Жедел жұмылдыру жұмысының
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік        жай-күйін, нәтижелерін, сондай-ақ
комитетінің төрағасы, Президент.  шараларын ашатын мәліметтер.
тің Күзет қызметінің бастығы,
"Сырбар" Сыртқы барлау қызметінің
директоры

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 7) Радиоэлектрондық барлау,
нистрі, Қаржы министрі, Ұлттық    байланыс құралдары органдарының
қауіпсіздік комитетінің төрағасы, күштерін, құралдарын, әдістерін,
Президенттің Күзет қызметінің     жоспарларын, жай-күйі мен
бастығы, "Сырбар" Сыртқы барлау   қызметінің нәтижелерін ашатын
қызметінің директоры              мәліметтер, сондай-ақ осы қызметті
                                  қаржыландыру туралы деректер, егер
                                  бұл деректер аталған мәліметтерді
                                  ашатын болса.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    8) Қазақстан Республикасы Ұлттық
төрағасы, "Сырбар" Сыртқы         қауiпсiздiк комитетi Шекара
барлау қызметінің директоры       қызметiнiң барлау, қарсы барлау,
                                  жедел-іздестіру қызметінің
                                  күштерін, құралдарын, әдістерін,
                                  жоспарларын немесе нәтижелерін
                                  ашатын мәліметтер, сондай-ақ осы
                                  қызметті қаржыландыру туралы
                                  деректер, егер бұл деректер атал-
                                  ған мәліметтерді ашатын болса.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    9) Қазақстан Республикасы Ұлттық
төрағасы                          қауiпсiздiк комитетi Шекара
                                  қызметiнiң барлау,
                                  қарсы барлау немесе жедел-іздестіру
                                  қызметін жүзеге асыратын
                                  бөлімшелерімен құпиялық негізде
                                  жұмыс істейтін (жұмыс істеген)
                                  адамдар туралы мәліметтер.    

Қорғаныс министрі, Ішкі істер    10) Президенттік, үкіметтік немесе
министрі, Ұлттық қауіпсіздік ко- өзге де арнаулы байланыс пен ақпарат
митетінің төрағасы, Президенттің түрлерінің жүйелері, мемлекеттік
Күзет қызметінің бастығы,        шифрлар, кодтар, оларды талдаудың
"Сырбар" Сыртқы барлау           әдістері немесе құралдары,
қызметінің директоры             кодтандыру, құпияландыру құ.
                                 ралдары туралы мәліметтер.  

Президенттің Күзет қызметінің    11) Қазақстан Республикасының
бастығы, Ұлттық қауіпсіздік ко-  Президенті мен оның отбасы
митетінің төрағасы, Ішкі істер   мүшелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз
министрі, "Сырбар" Сыртқы барлау етуді ұйымдастыру, күштер, құралдары
қызметінің директоры             және әдістері туралы,
                                 Қазақстан Республикасының Президенті
                                 мен оның отбасы мүшелерінің
                                 денсаулық жағдайы және жеке өмірі
                                 туралы мәліметтер.

Президенттің Күзет қызметінің    12) Жоғары өкімет және басқару
бастығы, Ұлттық қауіпсіздік ко-  органдарының басқа да күзетілген
митетінің төрағасы, Ішкі істер   адамдарының қауіпсіздігін қамтамасыз
министрі, "Сырбар" Сыртқы барлау етуді ұйымдастыруды, күштерін,
қызметінің директоры             құралдарын немесе әдістерін ашатын
                                 мәліметтер.

Ішкі істер министрі,Ұлттық қауіп. 13) ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес
сіздік комитетінің төрағасы,      жөнiндегi бөлiмшелердiң күштерiн,
Әдiлет министрi, "Сырбар" Сыртқы  құралдарын және әдiстерiн,
барлау қызметінің директоры       сондай-ақ олар жүргізген
                                  жеделіздестіру және
                                  жедел-техникалық шараларды ашатын
                                  мәліметтер.    

Ішкі істер министрі, Қаржы мини-  14) Нақты адамдардың кеден және
стрі                              салық органдары, сондай-ақ ішкі
                                  істер органдары жедел
                                  бөлімшелерінің кадрлық құра.
                                  мына қатыстылығын ашатын
                                  мәліметтер.

Ішкі істер министрі,Экономикалық  15) Қазақстан Республикасының қауіпсіз. 
және сыбайлас жемқорлық қылмысқа  дігі мүдделерін қозғайтын қылмыстық
қарсы күрес жөнiндегi агенттiктiң істер бойынша тергеу жүргізудің күште.
(қаржы полициясы) төрағасы,       рін, құралдары мен әдістерін ашатын
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    мәліметтер.
төрағасы, Қазақстан Республикасы.
ның Бас прокуроры

Мемлекеттiк органдардың мәлiмет.  16) Мемлекеттік құпияларды қорғауды
тердi Қазақстан Республикасының   ұйымдастыруды немесе оның іс жүзіндегі
мемлекеттiк құпияларына жатқызу   жай-күйін ашатын мәліметтер.
жөнiнде өкiлеттiктер берiлген
басшылары

Мемлекеттiк органдардың мәлiмет.  17) Ақпараттарды рұқсат етілмей алудан,
тердi Қазақстан Республикасының   шетелдік техникалық барлаудан және
мемлекеттiк құпияларына жатқызу   техникалық арналар арқылы өтіп кетуден
жөнiнде өкiлеттiктер берiлген     қорғау жөнінде жоспарланатын және (неме.
басшылары                         се) жүргізілетін шараларды ашатын мәлі.
                                  меттер.
      Ескерту. Тізбеге өзгеріc енгізілді - ҚР Президентінің 2001.11.13. N 720 , 2004.05.06. N 1359 , 2005.08.22. N 1629 ,  2009.05.19. N 805 жарлықтарымен.