Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 13 сәуір N 371

Жаңартылған

      Мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай саясатты қамтамасыз ету мақсатында,   "Мемлекеттік құпиялар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес қаулы етемін: 
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін. 
      2. Тізбеде көрсетілген мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына нақты мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған оның құзыреті шеңберінде салалық (ведомстволық) тиесіліктегі мәліметтерді, сондай-ақ өздерінің ұсынуы бойынша басқа мемлекеттік органдардың тиісті тақырыптық бағыттағы мәліметтерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік берілсін. 
      3. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөнінде өкілеттік берілген лауазымды тұлғалары нақты мәліметтерді мемлекеттік құпияларға жатқызу жөніндегі өздері қабылдаған шешімдердің негізділігі мен осы мәліметтерді уақтылы құпиясыздандыру үшін жеке жауапты болады деп белгіленсін.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы          
Президентінің              
2000 жылғы 13 сәуірдегі         
N 371 Жарлығымен            
бекітілген                

  Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының
мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген  
лауазымды тұлғаларының
Тізбесі       

  Жалпы ережелер 

       1. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе), мемлекеттік органдардың бірінші басшылары лауазымдарының атаулары мен  "Мемлекеттік құпиялар туралы"  Қазақстан Республикасы Заңының 11, 12, 13 және 14-баптарында айқындалған Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын мәліметтердің тізбесін қамтиды. 
      Көрсетілген лауазымды адамдар басқаратын мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын тізбеге енгізілген мәліметтерге билік ету өкілеттігі беріледі және олардың негізінде ведомстволық, салалық немесе бағдарламалық-мақсаттық тиесілігін ескере отырып, нақты мәліметтердің (мәліметтер тобының) құпиялылық дәрежесін айқындау үшін құпияландыруға жататын мәліметтердің ведомстволық (салалық) тізбелерін әзірлейді. 
      2. Тізбеде мынадай ұғымдар қолданылады: 
      - "арнайы объектілер" - соғыс уақытында мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, мемлекеттік және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін басқару пункттері; 
      - "әскери объектілер" - әскердің ұрыс шептері, басқару пункттері, полигондар, байланыс тораптары, базалар, қоймалар және әскери мақсаттағы басқа да құрылыстар;
      - "режимдік объектілер" - жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қосымша қауіпсіздік шаралары белгіленген әскери және арнайы объектілер, әскери бөлімдер, ұйымдар, мекемелер;
      - "әскери техника" - әскерлердің қызметін жауынгерлік, техникалық және тылдық қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдар, сондай-ақ осы құралдарды бақылауға және сынауға арналған жабдықтар мен аппаратулар, осы құралдардың құрамдас бөліктері мен жиынтықтау бұйымдары.

  

-------------------------------------------------------------------------
Мемлекеттік органдардың мәліметтерді !Қазақстан Республикасының мемлекет.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік!тік құпияларын құрайтын мәліметтер
құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік!
берілген лауазымды тұлғалары         !     
--------------------------------------------------------------------------
                   1                                 2     
--------------------------------------------------------------------------

                   1. Әскери саладағы мәліметтер

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,     1) Әскерлерді қолданудың жоспарларын,
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  Ұлттық  жедел жоспарларды, жауынгер.
трі, қауіпсіздік комитетінің төрағасы, лік басқару құжаттарын, әскерлерді 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. жауынгерлік даярлықтың әртүрлі дәре.
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. жесіне келтіру жөніндегі құжаттарды
метінің бастығы, Республикалық        ашатын мәліметтер.
ұланның қолбасшысы                                       

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіздік  2) Қазақстан Республикасы Қарулы 
комитетінің төрағасы                   Күштерінің стратегиялық өрістетілуі
                                       туралы мәліметтер.     

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,     3) Әскерлердің дамуы, саны, жауынгер.
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  лік құрамы немесе мөлшері, олардың
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық  жауынгерлік даярлығы, сондай-ақ
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,     әскери-саяси және (немесе) жедел
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. жағдай туралы мәліметтер.
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. 
метінің бастығы, Республикалық ұлан.
ның қолбасшысы          

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,      4) Әскерлердің жедел (жауынгерлік)
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  даярлығының, қызметінің қамтамасыз
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық  етілуінің жай-күйін, әскерлерді 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,     басқару жүйесінің құрамын және (не. 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. месе) жай-күйін ашатын мәліметтер. 
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. 
метінің бастығы, Республикалық ұлан.
ның қолбасшысы          

Премьер-Министр Кеңсесінiң Басшысы,  5) Әскерлердің жұмылдырушылық өрісте.
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. тілуі, адам және көлік ресурстарын
трі,Қаржы министрі, Көлік және комму. жұмылдыруды жүргізу, жұмылдырушылық,
никациялар министрі, Экономика және   өрістетілуді басқару жүйесі туралы
бюджеттiк жоспарлау министрі, Индус.  және (немесе)әскерлерді жеке құрам. 
трия және сауда министрi, Ұлттық қау.мен жасақтаудың, қару-жарақпен, әске.
іпсіздік комитетінің төрағасы, Стра. ри техникамен және басқа да материал.
тегиялық жоспарлау жөніндегі агент.  дық, қаржы қаражатымен, сондай-ақ әс.
тіктің төрағасы, Төтенше жағдайлар   кери тасымалдаумен қамтамасыз етудің 
жөніндегі агенттіктің төрағасы,      мүмкіндіктері туралы мәліметтер.
Президенттің Күзет қызметінің бастығы,
Республикалық ұланның қолбасшысы , 
Әдiлет министрi    

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       6) Қару-жарақ пен әскери техниканы
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    дамытудың бағыттарын, ұзақ мерзімді 
Қорғаныс министрі,Iшкi iстер министрi, болжамдарын немесе жоспарларын, 
Экономика және бюджеттiк жоспарлау     қару-жарақ пен әскери техниканың үл.
министрi, Индустрия және сауда минис.  гілерін жасау немесе жаңғырту жөнін.
трі, Білім және ғылым министрі, Ұлттық дегі мақсатты бағдарламалардың,
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      зерттеу, тәжірибе-конструкторлық жұ.
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік.  мыстардың мазмұнын немесе орындау
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз.  нәтижелерін, олардың тактикалық-
метінің бастығы, Республикалық ұланның техникалық сипаттамаларын ашып 
қолбасшысы, Қоршаған ортаны қорғау     көрсететін мәліметтер.
министрi                             

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   7) Қару-жарақ пен әскери техниканы
трі, Энергетика және минералдық        әзірлеудің бағыттарын, конструкция.
ресурстар министрi, Экономика және     сын,оларды даярлаудың технологиясын, 
бюджеттiк жоспарлау министрi, Көлік    изотоптық құрамын, жауынгерлік, фи.
және коммуникациялар министрі, Білім   зикалық, химиялық немесе ядролық қа.
және ғылым министрі, Индустрия және    сиеттерін қолдану немесе пайдалану 
сауда министрi, Ұлттық қауіпсіздік    тәртібін ашып көрсететін мәліметтер.
комитетінің төрағасы, Стратегиялық
жоспарлау жөніндегі агенттіктің 
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөнін.
дегі агенттіктің төрағасы, Президент.
тің Күзет қызметінің бастығы,
Республикалық ұланның қолбасшысы,
Қоршаған ортаны қорғау министрi        

Қорғаныс министрі, Экономика және      8) Бактериялық немесе медициналық 
бюджеттiк жоспарлау министрi, Білім    қорғау құралдарын (заттай түрде) шы. 
және ғылым министрі, Индустрия және    ғару және (немесе) жеткізу жөніндегі
сауда министрi, Денсаулық сақтау       өндірістік қуаттарды, жоспарлы неме.
министрi                               се іс жүзіндегі деректерді ашатын
                                       мәліметтер. 

Қорғаныс министрі, Энергетика және     9) Қорғаныстық және экономикалық 
минералдық ресурстар министрi,         маңызы зор атом ғылымы мен техника. 
Білім және ғылым министрі, Индустрия   сының немесе қару-жарақ пен әскери
және сауда министрi                    техниканың және (немесе) принципінде
                                       жаңа бұйымдар мен технологиялар      
                                       жасау мүмкіндіктерінің сапасы жөні.
                                       нен жаңа деңгейін анықтайтын жетіс.
                                       тіктерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Энергетика және     10) Ракеталық отын, баллистикалық оқ-
минералдық ресурстар министрi, Білім   дәрі, әскери мақсаттағы жарылғыш зат.
және ғылым министрі, Индустрия және    тар немесе жару құралдары, сондай-ақ
сауда министрi                         қару-жарақ пен әскери техникаға ар   
                                       налған жаңа құймалар, арнайы сұйық.  
                                       тар, отын өндірудің қасиеттерін, ре.
                                       цептурасын немесе технологиясын      
                                       ашатын мәліметтер.

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       11) Қазақстан Республикасының халық.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    аралық міндеттемелеріне сәйкес ашық
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   жариялауға жататын объектілердің
трі,Индустрия және сауда министрі,     тізбесіне кіргізілмеген әскерлердің  
Әдiлет министрi Ұлттық қауіпсіздік     орналасқан жерін, шынайы атауын,
комитетінің төрағасы, Төтенше жағдай.  ұйымдық құрылымын, қару-жарағын, 
лар жөніндегі агенттіктің төрағасы,    санын ашатын мәліметтер.
Президенттің Күзет қызметінің бастығы,
Республикалық ұланның қолбасшысы                                 

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       12) Қазақстан Республикасының инфра.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    құрылымын оның қорғаныс қабілеті мен
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   қауіпсіздігін қамтамасыз ету
трі, Индустрия және сауда министрі,    мүддесінде пайдалану туралы мәлімет.
Көлік және коммуникациялар минис.      тер.
трі, Білім және ғылым министрі, Ауыл
шаруашылығы министрі, Төтенше жағдайлар
жөніндегі агенттіктің төрағасы, Прези.
денттің Күзет қызметінің бастығы, Рес.
публикалық ұланның қолбасшысы, Энерге.
тика және минералдық ресурстар министрi,
Экономика және бюджеттiк жоспарлау
министрi, Ақпараттандыру және байланыс
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы 

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       13) Қазақстан Республикасының халық.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    аралық шарттар бюойынша міндеттеме.
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   леріне кірмейтін режимді объектілер.
трі, Төтенше жағдайлар жөніндегі       дің орналасқан жері, мақсаты, даяр.  
агенттіктің төрағасы,Жер ресурстарын   лық дәрежесі немесе қорғалуы туралы,
басқару жөніндегі агенттіктің төраға.  аталған объектілерді салу үшін жер
сы, Президенттің Күзет қызметінің      учаскелерін, жер қойнауларын немесе
бастығы, Республикалық ұланның қол.    айдындарды таңдау, бөлу туралы, сон. 
басшысы, Индустрия және сауда          дай-ақ бұл объетілерді жасау жөнінде
министрi, Энергетика және минералдық   жоспарланып немесе жүргізіліп отыр.
ресурстар министрi, Экономика және     ған іздестіру, жобалау және өзге де
бюджеттiк жоспарлау министрi, Қоршаған жұмыстар туралы мәліметтер. Мемлекет.
ортаны қорғау министрi, Мемлекеттiк    тік өкімет органдарының арнаулы      
материалдық резервтер жөнiндегi        объектілеріне қатысты нақ сондай     
агенттiктiң төрағасы                   мәліметтер.            

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       14) Мемлекеттің қорғаныс қабілеті
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   мүддесінде Қазақстан Республикасының 
трі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    өзара ұштастырылған байланыс 
төрағасы, Президенттің Күзет қызметі.  желілерін пайдалану немесе оларды 
нің бастығы, Индустрия және сауда      дамытудың болашағы туралы мәліметтер.
министрi, Ақпараттандыру және байланыс
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы      

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       15) Магистралды қалааралық байланыс
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    желілерінің, оның ішінде Қазақстан 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   желілерінің, оның ішінде Қазақстан 
трі, Ақпараттандыру және байланыс      Республикасының Үкіметі, Қорғаныс
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы, Ұлттық министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      комитеті және Ішкі істер министрлігі
Президенттің Күзет қызметінің          жалға алатын запастағы байланыс то.
бастығы                                раптарының географиялық коорди.
                                       наттарын қамтитын схемалары мен си.
                                       паттаулары бар олардың қуаттары тура.
                                       лы деректер көрсетілген жиынтық      
                                       мәліметтер. 

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   16) Әскери немесе арнаулы мақсаттағы 
трі, Ақпараттандыру және байланыс      радиоэлектрондық құралдармен радио.
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы, Ұлттық жиіліктері белдеулерінің бөлінуін
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      немесе пайдаланылуын ашатын мәлімет.
Президенттің Күзет қызметінің          тер.
бастығы                                           

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   17) Байланыстың барлық түрлерінің,
трі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    әскерлерді радиолокациялық қамтамасыз
төрағасы,Президенттің Күзет қызметінің етудің ұйымдастырылуын  немесе олар.
бастығы                                дың жұмыс істеуін ашатын мәліметтер.
      

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр.    18) Қазақстан Республикасы шекара
ағасы                                  әскерлері қызметінің негізгі түрлерін
                                       ұстауды, ұйымдастыруды немесе олар.
                                       дың нәтижелерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   19) Қос мақсаттағы құралдарды, 
трі, Энергетика және минералдық        технологияларды дамытудың бағыттарын,
ресурстар министрi, Индустрия және     бұл құралдарды, технологияларды 
сауда министрi, Білім және ғылым ми.   жасау немесе жаңғырту жөніндегі ныса.
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің налы бағдарламаларды, ғылыми-зерттеу
төрағасы, Президенттің Күзет қызметі.  және (немесе) тәжірибе-конструктор.
нің бастығы, Экономика және бюджеттiк  лық жұмыстарды орындаудың мазмұнын, 
жоспарлау министрi                     нәтижелерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   20) Қос мақсаттағы құралдарды, тех.
трі, Энергетика және минералдық        нологияларды әскери мақсаттарда
ресурстар министрi, Экономика және     қолдану туралы мәліметтер.
бюджеттiк жоспарлау министрi, Индуст.
рия және сауда министрi, Көлiк және
коммуникациялар министрi, Білім және 
ғылым министрі, Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің төрағасы, Президенттің
Күзет қызметінің бастығы               

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       21) Қазақстан Республикасының ғарыш.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    тық инфрақұрылымдарын оның қорғаныс
Қорғаныс министрі, Индустрия және      қабілеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз
сауда министрі, Білім және ғылым       ету мүддесінде дамытудың перспекти. 
министрі, Экономика және бюджеттiк     валары туралы және (немесе) оларды
жоспарлау министрi, Индустрия және     пайдалану туралы мәліметтер.
сауда министрi, Көлiк және коммуника.
циялар министрi           

Қорғаныс министрі, Экономика және      22) Мемлекеттің қорғанысы мен оның 
бюджеттiк жоспарлау министрi           қауіпсіздігі мүддесінде гидронавти.
                                       каны дамытудың жай-күйін және        
                                       (немесе) бағыттарын ашып көрсететін
                                       мәліметтер.

           2. Экономика, ғылым және техника саласындағы мәліметтер 

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       1) Қазақстан Республикасының эконо.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    микасын соғыс уақытындағы орнықты
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   жұмыс істеуге дайындауды айқындай.  
трі, Білім және ғылым министрі,Ұлттық  тын көрсеткіштер туралы мәліметтер.
қауіпсіздік комитетінің төрағасы, 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік.
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз.
метінің бастығы, Энергетика және мине.
ралдық ресурстар министрi, Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрi,
Индустрия және сауда министрi 

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   2) Ғылым мен техника саласында прин.
трі, Білім және ғылым министрі,        ципті жаңа бұйымдарды жасауға 
Көлік және коммуникациялар министрі,   пайдаланылуы мүмкін ең жаңа жетістік.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр.    тердің, экономиканың түрлі салала.
ағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі     рындағы технологиялық процестердің 
агенттіктің төрағасы, Президенттің     мәнін ашатын, сондай-ақ жария болуы 
Күзет қызметінің бастығы, Қоршаған     мемлекет мүддесіне залал келтіруі 
ортаны қорғау министрi, Энергетика     мүмкін қару-жарақтар мен әскери тех.
және минералдық ресурстар министрi,    ника мүмкіндіктерінің, олардың жау. 
Экономика және бюджеттiк жоспарлау     герлік тиімділігін арттырудың сапа. 
министрi, Индустрия және сауда         лық жаңа деңгейін анықтайтын мәлі. 
министрi                               меттер. 

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,       3) Мемлекеттің қорғанысы мен
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы     қауіпсіздігі мүдделерінде жүргізіле.
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіз.    тін ғылыми-зерттеу, тәжірибе-констр. 
дік комитетінің төрағасы, Индустрия    укторлық немесе жобалық жұмыстардың 
және сауда министрі, Көлік және ком.   мазмұнын және (немесе) бағыттарын
муникациялар министрі, Білім және      ашатын мәліметтер.
ғылым министрі, Төтенше жағдайлар жө.
ніндегі агенттіктің төрағасы, Прези.
денттің Күзет қызметінің бастығы          

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    4) Мемлекеттің қауіпсіздігі мүддесін.
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   де жүргізілетін шараларды ашатын 
трі, Еңбек және халықты әлеуметтік     кадрларды даярлау немесе бөлу туралы
қорғау министрі, Білім және ғылым ми.  мәліметтер
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
төрағасы, Мемлекеттік құпияларды қорғау
жөніндегі агенттіктің төрағасы, Прези.
денттің Күзет қызметінің бастығы, 
Экономика және бюджеттiк жоспарлау
министрi 

Қорғаныс министрі, Энергетика және     5) Гидрометеорология немесе гелиогео.
минералдық ресурстар министрі,         физика саласындағы жұмыстардың 
Қоршаған ортаны қорғау министрi,       нәтижелерін, сондай-ақ мемлекеттің 
Көлiк және коммуникациялар министрi    қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүдде.  
                                       сінде жүргізілетін арнаулы геология.
                                       лық-геофизикалық зерттеулердің       
                                       нәтижелерін ашатын мәліметтер.      

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    6) Мемлекеттік қорғаныс тапсырысының 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   жоспарын (тапсырмасын), қару-жарақ
трі, Білім және ғылым министрі, Ұлттық пен әскери техниканы беру көлемін,
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      оларды шығару жөніндегі өндірістік
Президенттің Күзет қызметінің бастығы  қуаттарды ашатын мәліметтер.
Экономика және бюджеттiк жоспарлау
министрi, Индустрия және сауда министрi

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   7) Кәсіпорындардың кооперация жөнін.
трі, Білім және ғылым министрі, Ұлттық дегі байланыстары, қару-жарақ пен 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,      әскери техниканы әзірлеушілер немесе
Президенттің Күзет қызметінің бастығы  дайындаушылар туралы мәліметтер,  
Экономика және бюджеттiк жоспарлау     егер бұл мәліметтер оларды шығару 
министрi, Индустрия және сауда         жөніндегі өндірістік қуаттар және
министрi                               (немесе) қару-жарақ пен әскери 
                                       техниканың негізгі тактикалық-техни.
                                       калық сипаттамасы туралы деректерді  
                                       ашатын болса.     

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,
Қорғаныс министрі, Индустрия және      8) Қару-жарақ пен әскери техниканы 
сауда министрі, Ұлттық қауіпсіздік     метрологиялық жағынан қамтамасыз 
комитетінің төрағасы, Экономика және   етудің жәй-күйін, әскери эталондар.
бюджеттiк жоспарлау министрi,          дың техникалық немесе метрологиялық
Президенттің Күзет қызметінің бастығы  сипаттамаларын немесе қару-жарақ пен
                                       әскери техниканың сапалық жағынан 
                                       жаңа деңгейін айқындайтын метрология.
                                       лық қамтамасыз ету құралдарын ашатын 
                                       мәліметтер. Стандарттауды дамытудың
                                       негізгі бағыттарын немесе бағдарла.
                                       маларын, сондай-ақ қару-жарақ пен    
                                       әскери техника саласындағы стандарт.
                                       тардың мазмұнын ашатын мәліметтер.

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    9) Қазақстан Республикасындағы ғылы.
Қорғаныс министрі, Экономика және      ми-техникалық прогрестің болжамды 
бюджеттiк жоспарлау министрi,          бағалануын және оның мемлекеттің 
Индустрия және сауда министрi          қорғаныс қабілетін айқындайтын бағыт.
                                       тар бойынша әлеуметтік-экономикалық
                                       салдарларын ашатын мәліметтер. 

Қорғаныс министрі, Экономика және      10) Металлургия өнеркәсібінің сирек
бюджеттiк жоспарлау министрi,          кездесетін металдарды немесе 
Индустрия және сауда министрi          стратегиялық маңызы бар басқа да
                                       материалдарды өндіруі туралы 
                                       мәліметтер.

Экономика және бюджеттiк жоспарлау     11) Қазақстан Республикасы бойынша
министрi, Энергетика және минералдық   тұтас алғанда жер қойнауларындағы
ресурстар министрi, Қоршаған ортаны    ресурстық әлеуетті, баланстық қор.  
қорғау министрi                        ларын ашатын мәліметтер немесе пай.
                                       далы қазбалардың жекелеген түрлерін
                                       өндіру туралы деректер.

                                       12) Республикалық бюджеттің Қазақстан
Қаржы министрі, Экономика және бюджет. Республикасының қауіпсіздігін қамта.
тiк жоспарлау министрi, Энергетика     масыз етуді (қорытылған көрсеткіш.
және минералдық ресурстар министрi,    терден басқа) ашатын шығыстары туралы
Экономикалық және сыбайлас жемқорлық   мәліметтер.
қылмыстарына қарсы күрес жөнiндегi
агенттiктiң (қаржы полициясы) төрағасы,
Президенттің Күзет қызметінің бастығы   

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,    13) Қару-жарақ пен әскери техниканы 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   жасау жөніндегі ғылыми-зерттеу, тәжі.
трі, Экономика және бюджеттiк          рибе-конструкторлық жұмыстарға арнал.
жоспарлау министрi, Білім және ғылым   ған шығындарды ашатын мәліметтер.
министрі, Ұлттық қауіпсіздік коми.     Арнаулы объектілердің мүдделерінде 
тетінің төрағасы, Төтенше жағдайлар    жүргізілетін жұмыстарға қатысты нақ
жөніндегі агенттіктің төрағасы,        сондай мәліметтер.
Президенттің Күзет қызметінің бастығы             

Премьер-Министр Кеңсесiнің Басшысы,    14) Қару-жарақ пен әскери техниканы,
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.   режимдік объектілерді әзірлеу, өндіру
трі, Экономика және  бюджеттiк жоспар. немесе жөндеу тапсырыстарына арналған
лау министрi, Білім және ғылым минис.  қаржыны немесе нақты шығындарды 
трі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    ашатын мәліметтер. Арнаулы объекті. 
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі  лерге де қатысты нақ сондай 
агенттіктің төрағасы, Президенттің     мәліметтер.
Күзет қызметінің бастығы, Энергетика
және минералдық ресурстар министрi,
Индустрия және сауда министрi 

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,      15) Сыртқы берешектер бойынша жинақ.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,   талған көрсеткіштерді қоспағанда,
Сыртқы істер министрі, Қаржы минис.   Қазақстан Республикасының шет мем.
трі, Экономика және бюджеттiк жоспар. лекеттермен реттелмеген есеп айыры.
лау министрi, Әдiлет министрi, Төтен. сулары жөніндегі мәліметтер.
ше жағдайлар жөніндегі агенттіктің 
төрағасы 

Қорғаныс министрі, Экономика және     16) Мемлекеттік органдар сметаларының
бюджеттiк жоспарлау министрi, Ішкі    жекелеген баптары бойынша әскерлерді
істер министрі, Қаржы министрі,       ұстауға арналған ақша қаражатының 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің        шығыстарын ашатын мәліметтер.
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі 
агенттіктің төрағасы, Президенттің 
Күзет қызметінің бастығы

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,      17) Қазақстан Республикасы ұлттық ва.
Қаржы министрі, Экономика және        лютасының банкноттары мен монеттерін 
бюджеттiк жоспарлау министрi,Ұлттық   (мерейтойлық және атаулы күндерге 
Банктің төрағасы                      арналғандардан басқа) шығару, олар.
                                      дың дизайнын әзірлеу және дайындау 
                                      туралы шешім қабылдау мәселелеріне 
                                      қатысты мәліметтер. 

Қаржы министрі, Ұлттық Банктің        18) Қазақстан Республикасы ұлттық ва.
төрағасы                              лютасының банкноттарын, мемлекеттік
                                      бағалы қағаздарды, құжаттарды қолдан
                                      жасаудан қорғаудың әдістері,
                                      сондай-ақ олардың түпнұсқалылығын 
                                      айқындаудың әдістері туралы мәлімет.
                                      тер.

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,   19) Қару-жарақ пен әскери техниканы
Қорғаныс министрі, Индустрия және     дайындау (жөндеу) жөніндегі жұмылдыру
сауда министрі,Экономика және бюд.    қуаттары, бұл қуаттарды жасау және 
жеттiк жоспарлау министрi             (немесе) дамыту (сақтау) туралы
                                      мәліметтер.     

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,  20) Жаппай қолданылатын өнімдерді,
Қорғаныс министрі, Энергетика және   шикізаттың, материалдардың страте.
минералдық ресурстар министрi,       гиялық түрлерін өндіру жөніндегі
Индустрия және сауда министрi,       жұмылдырушылық қуаттар, осы қуаттар. 
Экономика және бюджеттiк жоспарлау   ды жасау және (немесе) дамыту 
министрi, Қоршаған ортаны қорғау    (сақтау) туралы мәліметтер.
министрi             

Қорғаныс министрі, Индустрия және     21) Индикациялау, газсыздандыру, ха.
сауда министрi, Экономика және бюд.   лықты жаппай қырып-жою қаруларынан
жеттiк жоспарлау министрi, Қоршаған   химиялық қорғау құралдарын немесе 
ортаны қорғау министрi, Білім және    олар үшін жаңа сорбционды және басқа 
ғылым министрі, Төтенше жағдайлар     да материалдарды жасау мақсатында
жөніндегі агенттіктің төрағасы,       жүргізілген жұмыстарды ашатын мәлі.
Президенттің Күзет қызметінің бастығы меттер.

Қорғаныс министрі, Экономика және     22) Қорғаныстық немесе экономикалық
бюджеттiк жоспарлау министрi,         маңызы зор топографиялық, геодезия.
Энергетика және минералдық ресурстар  лық немесе картографиялық қызметтер.
министрi, Қоршаған ортаны қорғау      дің нәтижелерін ашатын мәліметтер.
министрi, Жер ресурстарын басқару
жөніндегі агенттіктің төрағасы

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  23) Көлік желілерінің, көлік 
трі, Көлік және коммуникациялар мин.  құралдарының жай-күйін, оларды әскери
истрі, Экономика және бюджеттiк жос.  мақсаттар үшін жабдықтауды, дайын.
парлау министрi, Ұлттық қауiпсiздiк   дауды, әскери тасымалдардың көлемін
комитетiнiң төрағасы, Республикалық   және қару-жарақ пен әскери техниканы
ұланның қолбасшысы, Президенттің      тасымалдау бағыттарын ашатын мәлімет.
Күзет қызметінің бастығы              тер. 

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  24) Темір жолдардың жүктерді темір
трі, Экономика және бюджеттiк жоспар. жолмен тасымалдауды қамтамасыз ету 
лау министрi, Энергетика және минерал.жөніндегі мүмкіндіктерін және (не.
дық ресурстар министрi, Қоршаған      месе) жұмылдыру резервтерін, әскери
ортаны қорғау министрi Көлік және     тасымалдауды ұйымдастыру мен олардың
коммуникациялар министрі              көлемін, энергетикалық, миниералдық,
                                      ауыл шаруашылығы шикізаттарының, 
                                      отындардың, материалдардың           
                                      стратегиялық түрлерін, қару-жарақтың
                                      немесе әскери техниканың жекелеген
                                      түрлерін тасымалдаудың көлемі мен
                                      тасымалдау бағыттарын, байланыс не.
                                      месе басқару жүйелерін ұйымдастыруды
                                      және (немесе) олардың жұмыс істеуін,
                                      сондай-ақ темір жол қозғалысының 
                                      қауіпсіздігі мен жүктердің сақталуын 
                                      қамтамасыз ету жөніндегі арнаулы     
                                      шараларды ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис.  25) Әскерлерді тиеу немесе түсіру 
трі, Көлік және коммуникациялар мин.  пункттерінің орналасқан жерін, маман.
истрі, Президенттің Күзет қызметінің  дануын, қуатын және (немесе) өткізу
бастығы                               қабілетін, оларға азық-түлік, медици.
                                      налық-санитарлық жағынан қызмет көр.
                                      сету туралы деректерді ашатын        
                                      мәліметтер.     

Қорғаныс министрі, Көлік және комму. 26) Көлік құралдарына, оның ішінде кө.
никациялар министрі, Экономика және  ліктің жекелеген түрлері бойынша жұ.
бюджеттiк жоспарлау министрi,        мылдырушылық қажеттіліктерін және 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік.(немесе) олармен жұмылдырушылық жөні.
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз.нен қамтамасыз етуді ашатын  мәлімет.
метінің бастығы                      тер.

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,     27) Қазақстан Республикасы бойынша тұ.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,  тас алғанда азаматтық қорғаныс күште.
Қорғаныс министрі, Төтенше жағдайлар рінің немесе құралдарының жай-күйін
жөніндегі агенттіктің төрағасы       ашатын мәліметтер.

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,     28) Қазақстан Республикасы экономикасы.
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,  ның жұмылдырушылық жоспарын құрылымдық 
Қорғаныс министрі, Экономика және    жағынан ұйымдастыруды немесе олардың
бюджеттiк жоспарлау министрi, Энер.  көрсеткіштерін, сондай-ақ мемлекеттік
гетика және минералдық ресурстар     органдардың немесе жекелеген ұйымдардың
министрi, Индустрия және сауда мин.  жұмылдырушылық дайындығының жай-күйін  
истрi, Қоршаған ортаны қорғау        ашатын мәліметтер.
министрi                 

Премьер-Министр Кеңсесiнiң басшысы,  29) Мемлекеттік және (немесе) жұмылды.
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. рушылық резервтердің орналасқан жерін,
трі, Экономика және бюджеттiк жоспар.нақты қорларын, олардың пайдаланылуын
лау министрi, Энергетика және мине.  мәліметтер.
ралдық ресурстар министрi, Мемлекет.
тiк материалдық резервтер жөнiндегi
агенттiктiң төрағасы, Көлік және
коммуникациялар министрі          

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,   30) Қару-жарақ пен әскери техника 
Қорғаныс министрі, Көлік және         бұйымдарына, аса маңызды азаматтық
коммуникациялар министрі, Төтенше     өнімге арналған құжаттаманың, сондай-
жағдайлар жөніндегі агенттіктің       ақ қатері жоғары, халықтың тіршілік
төрағасы, Экономика және бюджеттiк    ету жүйелерін қамтамасыз ететін  
жоспарлау министрi, Индустрия және    объектілерге және ұлттық игілік болып
сауда министрi, Энергетика және       табылатын объектілерге арналған      
минералдық ресурстар министрi         жобалық құжаттаманың сақтандыру 
                                      қорының жасалуы мен сақталуын сипат.
                                      тайтын мәліметтер, тұтас алғанда Қа.
                                      зақстан Республикасы бойынша құжат.  
                                      таманың сақтандыру қорын сақтау 
                                      объектілерін (базаларын) орналастыру
                                      туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Экономика және бюд.31) Қазақстан Республикасының өнеркә.
жеттiк жоспарлау министрi, Білім және сібін жұмылдыруға дайындау және жұ.
ғылым министрі, Төтенше жағдайлар     мылдыру саласындағы ғылыми-зерттеу 
жөніндегі агенттіктің төрағасы        жұмыстарының жоспарларын, мазмұнын
                                      немесе нәтижелерін ашатын мәліметтер.

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,      32) Қазақстан Республикасының соғыс
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,   уақыты кезіндегі шет елдермен төлем
Қорғаныс министрі, Қаржы министрі,    балансын ашатын мәліметтер.
Ұлттық Банктің төрағасы, Экономика
және бюджеттiк жоспарлау министрi 

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,   33) Елді қорғау мүдделерінде 
Энергетика және минералдық ресурстар  пайдаланылуы мүмкін кен қазу 
министрi, Индустрия және сауда        орындары, табиғи үңгірлер, метрополи.
министрi, Қорғаныс министрi, Қоршаған тендер немесе басқа да ғимараттар ту.
ортаны қорғау министрi, Ауыл шаруа.   ралы мәліметтер, сондай-ақ 300 мың 
шылығы министрi, Төтенше жағдайлар    адамнан астам тұрғындары бар қалалар.
жөнiндегi агенттiктiң төрағасы,       ды сумен жабдықтаудың, темір жол то.
Жер ресурстарын басқару жөнiндегi     раптарының, стратегиялық және қорға.
агенттiктiң төрағасы                  ныстық маңызы бар объектілердің және
                                      (немесе) оларды сумен жабдықтайтын   
                                      су құбырларының бас ғимараттарының  
                                      орналасу схемаларын ашатын мәлімет.
                                      тер.  

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 34) Қару-жарақты, әскери техниканы жа.
трі, Білім және ғылым министрі,      сауға, өндіруге және (немесе) пайдала.
Көлік және коммуникациялар министрі, нуға жағдай туғызатын, олардың күзеті.
Экономика және бюджеттiк жоспарлау   летін параметрлерін ашатын физикалық-
министрi, Индустрия және сауда       химиялық құбылыстар (өрістер) туралы
министрi, Энергетика және минералдық мәліметтер.
ресурстар министрi, Ұлттық қауіпсіз.
дік комитетінің төрағасы, Төтенше
жағдайлар жөніндегі агенттіктің
төрағасы 

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 35) Атом-энергиялық кешен объектілерін
трі, Энергетика және минералдық      жобалау, салу, пайдалану немесе олар. 
ресурстар министрi                   дың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ту. 
                                     ралы мәліметтер.

            3. Сыртқы саясат және сыртқы экономика салаларындағы     
                                 мәліметтер       

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,     1) Қазақстан Республикасының сыртқы 
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,  саясатының стратегиясы мен тактикасын 
Сыртқы істер министрі, Қорғаныс ми.  ашып беретін сыртқы саясат, сыртқы 
нистрі, Білім және ғылым министрі,   сауда, ғылыми-техникалық байланыстар
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің       мәселелері жөніндегі, күні бұрын та.
төрағасы, Күзет қызметінің бастығы   ратылуы мемлекеттің мүдделеріне нұқ.
Энергетика және минералдық ресурстар сан келтіруі мүмкін мәліметтер.
министрi, Индустрия және сауда
министрi, Экономика және бюджеттiк
жоспарлау министрi       

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,    2) Егер жария еткен жағдайда олардың 
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы, көзін анықтауға әкеп соғуы мүмкін бір 
Қорғаныс министрі, Көлік және ком.  немесе бірқатар шет мемлекеттерге қа.
муникациялар министрі, Сыртқы істер тысты сенім білдіру тәртібімен алын.
министрі, Білім және ғылым министрі,ған, саяси, әскери, ғылыми-техникалық
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр. немесе экономикалық мәселелер жөнінде.
ағасы, Президенттің Күзет қызметі.  гі мәліметтер.
нің бастығы, Энергетика және мине.
ралдық ресурстар министрi, Индустрия
және сауда министрi, Экономика және
бюджеттiк жоспарлау министрi          

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы, 3) Егер келіссөзге қатысушылардың пікі. 
Қорғаныс министрі, Сыртқы істер ми. рі бойынша бұл мәліметтерді жария ету
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік комите.  тараптардың біреуі үшін дипломатиялық 
тінің төрағасы, Экономика және бюд. шиеленістерге әкеп соқтыруы мүмкін бол.
жеттiк жоспарлау  министрi,         са, Қазақстан Республикасы Үкіметінің
Президенттің Күзет қызметінің       өкілдері мен басқа мемлекеттердің 
бастығы                             өкілдері арасындағы халықаралық қаты.
                                    настарда бірыңғай принципті көзқарас
                                    тұжырымдау жөніндегі келіссөздер       
                                    туралы мәліметтер.                    

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы, 4) Күні бұрын тарату Қазақстан Республи.
Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми.  касының қорғаныс қабілетіне, қауіпсіз.
нистрі, Сыртқы істер министрі,     дігіне, саяси немесе экономикалық мүдде.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің     леріне зиян келтіруі мүмкін халықаралық
төрағасы, Индустрия және сауда     шарттарды әзірлеу, жасасу, бекіту олар.
министрi, Энергетика және минерал. дың күшін жоюға дайындау, мазмұны немесе
дық ресурстар министрi             орындалуы туралы мәліметтер.

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,5) Егер бұл мәліметтерді жария ету тал.
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.   аптардың біреуі үшін дипломатиялық шие.
сіздік комитетінің төрағасы,       леністерге әкеп соқтыруы мүмкін болса,
Индустрия және сауда министрi,     алушы елдері көрсетілген қару-жарақтың, 
Экономика және бюджеттiк жоспарлау әскери техниканың немесе керек-жарақ.
министрi, Президенттің Күзет       тардың экспорты мен импорты туралы мәлі.
қызметінің бастығы                 меттер, сондай-ақ шет мемлекеттерге 
                                   қару-жарақты, әскери техника мен әскери 
                                   объектілерді жасауға техникалық жәрдем, 
                                   оның ішінде тегін көрсету туралы        
                                   мәліметтер.

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,  6) Шет мемлекеттермен ерекше кезеңдегі 
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Бас.   экономикалық ынтымақтастықтың мәнін неме.
шысы, Қорғаныс министрі, Төтенше  се көлемін, сондай-ақ ТМД-ға қатысушы
жағдайлар жөніндегі агенттіктің   мемлекеттердің осы мәселелер жөніндегі 
төрағасы, Президенттің Күзет қыз. сыртқы экономикалық ұйымдары әскери-
ме тінің бастығы, Индустрия және  жұмылдыру органдарының өзара іс-қимылын
сауда министрi, Энергетика және   ашатын мәліметтер.
минералдық ресурстар министрi, 
Экономика және бюджеттiк жоспарлау
министрi

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,7) Қазақстан Республикасы мен ТМД-ға қа.
Қорғаныс министрі, Индустрия және тысушы мемлекеттердің арасындағы есептік 
сауда министрі, Энергетика және   жылға арналған шикізатты, материалдарды,
минералдық ресурстар министрi,    отынды, жабдықтарды, дәрі-дәрмектерді өз.
Көлік және коммуникациялар мин.   ара беруді қамтамасыз ету жөніндегі шара.
истрі, Төтенше жағдайлар жөнінде. лардың немесе соңғыларына тұтас алғанда
гі агенттіктің төрағасы, Эконо.   Қазақстан Республикасы бойынша есептік
мика және бюджеттiк жоспарлау     жылға арналған кәсіпорындар мен объек.   
министрi, Қоршаған ортаны қорғау  тілерді салуға техникалық жәрдем көрсету
министрi                          жөніндегі шаралардың мазмұнын ашатын мә.
                                  ліметтер.

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,8) Қазақстан Республикасы мен ТМД-ға қа.
Қорғаныс министрі,Төтенше жағдай. тысушы мемлекеттердің арасындағы жалпы
лар жөніндегі агенттіктің төр.    Қазақстан Республикасы бойынша есептік
ағасы, Индустрия және сауда минис.жылға арналған экспорттық-импорттық жүк.
трi, Энергетика және минералдық   терді тасымалдау көлемін ашатын мәлімет.
ресурстар министрi, Экономика     тер.
және бюджеттiк жоспарлау министрi,
Көлiк және коммуникациялар министрi

           4. Барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру және өзге де       
                       қызметтер саласындағы мәліметтер       

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 1) Барлау, қарсы барлау немесе жедел-із.
нистрі, Әдiлет министрi,          дестіру қызметтерінің күштерін, құралда. 
Қаржы министрі, Ұлттық қауіпсіз.  рын, көздерін, әдістерін, жоспарларын,
дік комитетінің төрағасы, Прези.  жай-күйін, ұйымдастырылуын, нәтижелерін
денттің Күзет қызметінің бастығы  ашатын мәліметтер, сондай-ақ осы қызметті
Экономикалық және сыбайлас        қаржыландыру туралы деректер, егер ол    
жемқорлық қылмысқа қарсы күрес    деректер аталған мәліметтерді ашатын     
жөнiндегi агенттiктiң (қаржы      болса.
полициясы) төрағасы    

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.  2) Нақты адамдардың Қазақстан Республика.
сіздік комитетінің төрағасы       сының барлау, қарсы барлау органдарының  
                                  кадрлар құрамына қатыстылығын ашатын     
                                  мәліметтер.      

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.  3) Барлау қызметін жүзеге асыратын Қазақ.
сіздік комитетінің төрағасы       стан Республикасының органдарына құпия
                                  көмек көрсететін (көрсеткен) адамдар     
                                  туралы мәліметтер.     

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.  4) Сыртқы барлау саласында жүргізілетін
сіздік комитетінің төрағасы       жедел жұмылдыру жұмыстарының жай-күйі    
                                  мен нәтижелерін ашатын мәліметтер.     

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 5) Қазақстан Республикасының қарсы барлау
нистрі, Әдiлет министрi,Ұлттық    немесе жедел-іздестіру қызметін жүзеге 
тық қауіпсіздік комитетінің төр.  асыратын органдарымен құпиялық негізде 
ағасы, Президенттің Күзет қызме.  жұмыс істейтін (жұмыс істеген) адамдар
тінің бастығы, Экономикалық және  туралы мәліметтер.
сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы
күрес жөнiндегi агенттiктiң 
(қаржы полициясы) төрағасы

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 6) Жедел жұмылдыру жұмысының жай-күйін,
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік        нәтижелерін, сондай-ақ шараларын ашатын 
комитетінің төрағасы, Президент.  мәліметтер.  
тің Күзет қызметінің бастығы        

Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 7) Радиоэлектрондық барлау, байланыс құ.
нистрі, Қаржы министрі, Ұлттық    ралдары органдарының күштерін, құралда.
қауіпсіздік комитетінің төрағасы, рын, әдістерін, жоспарларын, жай-күйі 
Президенттің Күзет қызметінің     мен қызметінің нәтижелерін ашатын 
бастығы                           мәліметтер, сондай-ақ осы қызметті       
                                  қаржыландыру туралы деректер, егер бұл   
                                  деректер аталған мәліметтерді ашатын     
                                  болса.        

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    8) Қазақстан Республикасы шекара әскер.
төрағасы                          лерінің барлау, қарсы барлау, жедел-із.
                                  дестіру қызметінің күштерін, құралдарын,
                                  әдістерін, жоспарларын немесе нәтиже.    
                                  лерін ашатын мәліметтер, сондай-ақ осы   
                                  қызметті қаржыландыру туралы деректер,
                                  егер бұл деректер аталған мәліметтерді   
                                  ашатын болса.            

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    9) Қазақстан Республикасы шекара әскер.
төрағасы                          лерінің барлау, қарсы барлау немесе      
                                  жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыра.
                                  тын бөлімшелерімен құпиялық негізде      
                                  жұмыс істейтін (жұмыс істеген) адамдар
                                  туралы мәліметтер.     

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,  10) Президенттік, үкіметтік немесе өзге
Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшы. де арнаулы байланыс пен ақпарат түрлері.
сы, Қорғаныс министрі, Ішкі істер нің жүйелері, мемлекеттік шифрлар, код. 
министрі, Ұлттық қауіпсіздік коми.тар, оларды талдаудың әдістері немесе
тетінің төрағасы, Президенттің    құралдары, кодтандыру, құпияландыру құ.
Күзет қызметінің бастығы          ралдары туралы мәліметтер.   

Президент Әкiмшiлiгiнiң Басшысы,  11) Қазақстан Республикасының Президенті
Президенттің Күзет қызметінің бас.мен оның отбасы мүшелерінің қауіпсізді.
тығы, Ұлттық қауіпсіздік комите.  гін қамтамасыз етуді ұйымдастыру, күште.
тінің төрағасы, Ішкі істер минис. рі, құралдары және әдістері туралы, 
трі                               Қазақстан Республикасының Президенті мен
                                  оның отбасы мүшелерінің денсаулық жағ.
                                  дайы және жеке өмірі туралы мәліметтер.

Премьер-Министр Кеңсесiнiң Басшысы,12) Жоғары өкімет және басқару органда.
Президенттің Күзет қызметінің бас.рының басқа да күзетілген адамдарының
тығы, Ұлттық қауіпсіздік комите.  қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдас.
тінің төрағасы, Ішкі істер минис. тыруды, күштерін, құралдарын немесе
трі,                               әдістерін ашатын мәліметтер.

Ішкі істер министрі,Ұлттық қауіп. 13) Нақты адамдардың ұйымдасқан қылмысқа
сіздік комитетінің төрағасы,      қарсы күрес жөніндегі бөлімшелерге қатыс.
Әдiлет министрi                   тылығын, сондай-ақ олар жүргізген жедел-
                                  іздестіру және жедел-техникалық          
                                  шараларды ашатын мәліметтер.     

Ішкі істер министрі               14) Нақты адамдардың кеден және салық
                                  органдары, сондай-ақ ішкі істер орган.   
                                  дары жедел бөлімшелерінің кадрлық құра.
                                  мына қатыстылығын ашатын мәліметтер.

Ішкі істер министрі,Экономикалық  15) Қазақстан Республикасының қауіпсіз.  
және сыбайлас жемқорлық қылмысқа  дігі мүдделерін қозғайтын қылмыстық 
қарсы күрес жөнiндегi агенттiктiң істер бойынша тергеу жүргізудің күште.
(қаржы полициясы) төрағасы,       рін, құралдары мен әдістерін ашатын
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің    мәліметтер.
төрағасы, Қазақстан Республикасы.
ның Бас прокуроры

              

Мемлекеттiк органдардың мәлiмет.  16) Мемлекеттік құпияларды қорғауды 
тердi Қазақстан Республикасының   ұйымдастыруды немесе оның іс жүзіндегі
мемлекеттiк құпияларына жатқызу   жай-күйін ашатын мәліметтер.
жөнiнде өкiлеттiктер берiлген 
басшылары

Мемлекеттiк органдардың мәлiмет.  17) Ақпараттарды рұқсат етілмей алудан,
тердi Қазақстан Республикасының   шетелдік техникалық барлаудан және 
мемлекеттiк құпияларына жатқызу   техникалық арналар арқылы өтіп кетуден
жөнiнде өкiлеттiктер берiлген     қорғау жөнінде жоспарланатын және (неме.
басшылары                         се) жүргізілетін шараларды ашатын мәлі.
                                  меттер. 

      ЕСКЕРТУ. Тізбеге өзгеріc енгізілді - ҚР Президентінің 2001.11.13. N 720  жарлығымен .
      ЕСКЕРТУ. Тізбеге өзгеріc енгізілді - ҚР Президентінің 2004.05.06. N 1359  жарлығымен .