Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2000 жылғы 13 сәуір N 371

Жаңартылған
      Мемлекеттік құпияларды қорғау саласында бірыңғай саясатты қамтамасыз ету мақсатында, "Мемлекеттік құпиялар туралы" Z990349_ Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сәйкес қаулы етемін:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттіктер берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе) бекітілсін.
      2. Тізбеде көрсетілген мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына нақты мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған оның құзыреті шеңберінде салалық (ведомстволық) тиесіліктегі мәліметтерді, сондай-ақ өздерінің ұсынуы бойынша басқа мемлекеттік органдардың тиісті тақырыптық бағыттағы мәліметтерін Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік берілсін.
      3. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді мемлекеттік құпияларға

жатқызу жөнінде өкілеттік берілген лауазымды тұлғалары нақты мәліметтерді 
мемлекеттік құпияларға жатқызу жөніндегі өздері қабылдаған шешімдердің 
негізділігі мен осы мәліметтерді уақтылы құпиясыздандыру үшін жеке жауапты 
болады деп белгіленсін.
   4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
      Президенті
   
                         Қазақстан Республикасы
                          Президентінің
                         2000 жылғы 13 сәуірдегі
                          N 371 Жарлығымен    
                           бекітілген

    Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының
    мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген 
            лауазымды тұлғаларының Тізбесі
   
               Жалпы ережелер
   


      1. Мемлекеттік органдардың мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларына жатқызу жөніндегі өкілеттік берілген лауазымды тұлғаларының тізбесі (бұдан әрі - Тізбе), мемлекеттік органдардың бірінші басшылары лауазымдарының атаулары мен "Мемлекеттік құпиялар туралы" Z990349_ Қазақстан Республикасы Заңының 11, 12, 13 және 14-баптарында айқындалған Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын мәліметтердің тізбесін қамтиды.
      Көрсетілген лауазымды адамдар басқаратын мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларын құрайтын тізбеге енгізілген мәліметтерге билік ету өкілеттігі беріледі және олардың негізінде ведомстволық, салалық немесе бағдарламалық-мақсаттық тиесілігін ескере отырып, нақты мәліметтердің (мәліметтер тобының) құпиялылық дәрежесін айқындау үшін құпияландыруға жататын мәліметтердің ведомстволық (салалық) тізбелерін әзірлейді.
      2. Тізбеде мынадай ұғымдар қолданылады:
      - "арнайы объектілер" - соғыс уақытында мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, мемлекеттік және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін басқару пункттері;
      - "әскери объектілер" - әскердің ұрыс шептері, басқару пункттері,

полигондар, байланыс тораптары, базалар, қоймалар және әскери мақсаттағы 
басқа да құрылыстар;
   - "режимдік объектілер" - жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қосымша 
қауіпсіздік шаралары белгіленген әскери және арнайы объектілер, әскери 
бөлімдер, ұйымдар, мекемелер;
   - "әскери техника" - әскерлердің қызметін жауынгерлік, техникалық 
және тылдық қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдар, сондай-ақ осы 
құралдарды бақылауға және сынауға арналған жабдықтар мен аппаратулар, осы 
құралдардың құрамдас бөліктері мен жиынтықтау бұйымдары.
   
--------------------------------------------------------------------------
Мемлекеттік органдардың мәліметтерді !Қазақстан Республикасының мемлекет.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік!тік құпияларын құрайтын мәліметтер
құпияларына жатқызу жөнінде өкілеттік!
берілген лауазымды тұлғалары     !   
--------------------------------------------------------------------------
          1                 2   
-------------------------------------------------------------------------- 
  
          11-бап. Әскери саладағы мәліметтер
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 1) Әскерлерді қолданудың жоспарларын,
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық жедел жоспарларды, жауынгерлік басқа.
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   ру құжаттарын, әскерлерді 
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. жауынгерлік даярлықтың әртүрлі дәре.
тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. жесіне келтіру жөніндегі құжаттарды
метінің бастығы, Республикалық    ашатын мәліметтер.
ұланның қолбасшысы                 
   
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіздік 2) Қазақстан Республикасы Қарулы 
комитетінің төрағасы         Күштерінің стратегиялық өрістетілуі 
                   туралы мәліметтер.   


Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 3) Әскерлердің дамуы, саны, жауынгер. трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық лік құрамы немесе мөлшері, олардың қауіпсіздік комитетінің төрағасы, жауынгерлік даярлығы, сондай-ақ Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. әскери-саяси және (немесе) жедел тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. жағдай туралы мәліметтер. метінің бастығы, Республикалық ұлан. ның қолбасшысы
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 4) Әскерлердің жедел (жауынгерлік) трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық даярлығының, қызметінің қамтамасыз қауіпсіздік комитетінің төрағасы, етілуінің жай-күйін, әскерлерді Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. басқару жүйесінің құрамын және (не. тің төрағасы, Президенттің Күзет қыз. месе) жай-күйін ашатын мәліметтер. метінің бастығы, Республикалық ұлан. ның қолбасшысы
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 5) Әскерлердің жұмылдырушылық өрісте. трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Қаржы тілуі, адам және көлік ресурстарын министрі, Көлік және коммуникациялар жұмылдыруды жүргізу, жұмылдырушылық, министрі, Экономика министрі, Энерге. өрістетілуді басқару жүйесі туралы тика, индустрия және сауда министрі, және (немесе)әскерлерді жеке құрам. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр. мен жасақтаудың, қару-жарақпен, әске. ағасы, Стратегиялық жоспарлау жөнін. ри техникамен және басқа да материал. дегі агенттіктің төрағасы, Төтенше дық, қаржы қаражатымен, сондай-ақ әс. жағдайлар жөніндегі агенттіктің төр. кери тасымалдаумен қамтамасыз етудің ағасы, Президенттің Күзет қызметінің мүмкіндіктері туралы мәліметтер. бастығы, Республикалық ұланның қолбас. шысы
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 6) Қару-жарақ пен әскери техниканы трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энерге. дамытудың бағыттарын, ұзақ мерзімді тика, индустрия және сауда министрі, болжамдарын немесе жоспарларын, Экономика министрі, Білім және ғылым қару-жарақ пен әскери техниканың үл. министрі, Табиғи ресурстар және қор. гілерін жасау немесе жаңғырту жөнін. шаған ортаны қорғау министрі, Ұлттық дегі мақсатты бағдарламалардың, қауіпсіздік комитетінің төрағасы, зерттеу, тәжірибе-конструкторлық жұ. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі мыстардың мазмұнын немесе орындау агенттіктің төрағасы, Төтенше жағдай. нәтижелерін, олардың тактикалық- лар жөніндегі агенттіктің төрағасы, техникалық сипаттамаларын ашып Президенттің Күзет қызметінің бастығы, көрсететін мәліметтер. Республикалық ұланның қолбасшысы
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 7) Қару-жарақ пен әскери техниканы трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энерге. әзірлеудің бағыттарын, конструкция. тика, индустрия және сауда министрі, сын,оларды даярлаудың технологиясын, Көлік және коммуникациялар министрі, изотоптық құрамын, жауынгерлік, фи. Білім және ғылым министрі, Табиғи зикалық, химиялық немесе ядролық қа.

ресурстар және қоршаған ортаны    сиеттерін қолдану немесе пайдалану 
қорғау министрі, Ұлттық қауіпсіздік  тәртібін ашып көрсететін мәліметтер.
комитетінің төрағасы, Стратегиялық
жоспарлау жөніндегі агенттіктің 
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөнін.
дегі агенттіктің төрағасы, Президент.
тің Күзет қызметінің бастығы,
Республикалық ұланның қолбасшысы   
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 8) Бактериялық немесе медициналық 
трия және сауда министрі, Білім және қорғау құралдарын (заттай түрде) шы. 
ғылым министрі, Экономика министрі,  ғару және (немесе) жеткізу жөніндегі
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі аг. өндірістік қуаттарды, жоспарлы неме.
енттіктің төрағасы, Денсаулық сақтау се іс жүзіндегі деректерді ашатын
ісі жөніндегі агенттіктің төрағасы  мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 9) Қорғаныстық және экономикалық 
трия және сауда министрі, Білім және маңызы зор атом ғылымы мен техника. 
ғылым министрі            сының немесе қару-жарақ пен әскери
                   техниканың және (немесе) принципінде
                   жаңа бұйымдар мен технологиялар   
                   жасау мүмкіндіктерінің сапасы жөні.
                   нен жаңа деңгейін анықтайтын жетіс.
                   тіктерін ашатын мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 10) Ракеталық отын, баллистикалық оқ-
трия және сауда министрі, Білім және дәрі, әскери мақсаттағы жарылғыш зат.
ғылым министрі            тар немесе жару құралдары, сондай-ақ
                   қару-жарақ пен әскери техникаға ар  
                   налған жаңа құймалар, арнайы сұйық. 
                   тар, отын өндірудің қасиеттерін, ре.
                   цептурасын немесе технологиясын   
                   ашатын мәліметтер.


Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 11) Қазақстан Республикасының халық. трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энерге. аралық міндеттемелеріне сәйкес ашық тика, индустрия және сауда министрі, жариялауға жататын объектілердің Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тізбесіне кіргізілмеген әскерлердің төрағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі орналасқан жерін, шынайы атауын, агенттіктің төрағасы, Президенттің ұйымдық құрылымын, қару-жарағын, Күзет қызметінің бастығы, Республика. санын ашатын мәліметтер. лық ұланның қолбасшысы
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 12) Қазақстан Республикасының инфра. трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энерге. құрылымын оның қорғаныс қабілеті мен тика, индустрия және сауда министрі, қауіпсіздігін қамтамасыз ету Көлік және коммуникациялар минис. мүддесінде пайдалану туралы мәлімет.

трі, Экономика министрі, Білім және  тер.
ғылым министрі, Ауыл шаруашылығы ми.
нистрі, Стратегиялық жоспарлау жөнін.
дегі агенттіктің төрағасы, Төтенше 
жағдайлар жөніндегі агенттіктің төр.
ағасы, Президенттің Күзет қызметінің 
бастығы, Республикалық ұланның қол.
басшысы   
 
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 13) Қазақстан Республикасының халық.
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энерге. аралық шарттар бюойынша міндеттеме. 
тика, индустрия және сауда министрі, леріне кірмейтін режимді объектілер.
Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны дің орналасқан жері, мақсаты, даяр.
қорғау министрі, Төтенше жағдайлар  лық дәрежесі немесе қорғалуы туралы,
жөніндегі агенттіктің төрағасы,    аталған объектілерді салу үшін жер 
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі   учаскелерін, жер қойнауларын немесе
агенттіктің төрағасы, Жер ресурстарын айдындарды таңдау, бөлу туралы, сон.
басқару жөніндегі агенттіктің төраға. дай-ақ бұл объетілерді жасау жөнінде
сы, Президенттің Күзет қызметінің   жоспарланып немесе жүргізіліп отыр.
бастығы, Республикалық ұланның қол.  ған іздестіру, жобалау және өзге де
басшысы                жұмыстар туралы мәліметтер. Мемлекет.
                   тік өкімет органдарының арнаулы   
                   объектілеріне қатысты нақ сондай   
                   мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 14) Мемлекеттің қорғаныс қабілеті 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Көлік  мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету
және коммуникациялар министрі, Ұлттық мүддесінде Қазақстан Республикасының
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   өзара ұштастырылған байланыс 
Президенттің Күзет қызметінің     желілерін пайдалану немесе оларды 
бастығы                дамытудың болашағы туралы мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 15) Магистралды қалааралық байланыс
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Көлік  желілерінің, оның ішінде Қазақстан
және коммуникациялар министрі, Ұлттық Республикасының Үкіметі, Қорғаныс 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік
Президенттің Күзет қызметінің     комитеті және Ішкі істер министрлігі
бастығы                жалға алатын запастағы байланыс то.
                   раптарының географиялық коорди.   
                   наттарын қамтитын схемалары мен си.
                   паттаулары бар олардың қуаттары тура.
                   лы деректер көрсетілген жиынтық   
                   мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 16) Әскери немесе арнаулы мақсаттағы 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Көлік  радиоэлектрондық құралдармен радио.
және коммуникациялар министрі,Ұлттық жиіліктері белдеулерінің бөлінуін
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   немесе пайдаланылуын ашатын мәлімет.
Президенттің Күзет қызметінің     тер.
бастығы                
      
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 17) Байланыстың барлық түрлерінің,
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Ұлттық әскерлерді радиолокациялық қамтамасыз
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   етудің ұйымдастырылуын немесе олардың
Президенттің Күзет қызметінің     жұмыс істеуін ашатын мәліметтер.
бастығы                
   
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр.  18) Қазақстан Республикасы шекара
ағасы                 әскерлері қызметінің негізгі түрлерін
                   ұстауды, ұйымдастыруды немесе олар.
                   дың нәтижелерін ашатын мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 19) Қос мақсаттағы құралдарды, 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы,     технологияларды дамытудың бағыттарын,
Экономика министрі, Энергетика,    бұл құралдарды, технологияларды 
индустрия және сауда министрі,Білім  жасау немесе жаңғырту жөніндегі ныса.
және ғылым министрі, Ұлттық      налы бағдарламаларды, ғылыми-зерттеу
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   және (немесе) тәжірибе-конструктор.
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі   лық жұмыстарды орындаудың мазмұнын, 
агенттіктің төрағасы, Президенттің  нәтижелерін ашатын мәліметтер.
Күзет қызметінің бастығы


Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 20) Қос мақсаттағы құралдарды, тех. трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энерге. нологияларды әскери мақсаттарда тика, индустрия және сауда министрі, қолдану туралы мәліметтер. Білім және ғылым министрі, Экономика

министрі, Ұлттық қауіпсіздік комите.
тінің төрағасы, Стратегиялық жоспар.
лау жөніндегі агенттіктің төрағасы,
Президенттің Күзет қызметінің бастығы 
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 21) Қазақстан Республикасының ғарыш.
трия және сауда министрі, Экономика  тық инфрақұрылымдарын оның қорғаныс 
министрі, Білім және ғылым министрі, қабілеті мен қауіпсіздігін қамтамасыз
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі аг. ету мүддесінде дамытудың перспекти.
енттіктің төрағасы          валары туралы және (немесе) оларды
                   пайдалану туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Экономика минис.  22) Мемлекеттің қорғанысы мен оның 
трі, Стратегиялық жоспарлау жөнін.  қауіпсіздігі мүддесінде гидронавти.
дегі агенттіктің төрағасы       каны дамытудың жай-күйін және    
                   (немесе) бағыттарын ашып көрсететін
                   мәліметтер.

     12-бап. Экономика, ғылым және техника саласындағы мәліметтер Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 1) Қазақстан Республикасының эконо. 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Қаржы  микасын соғыс уақытындағы орнықты 
министрі, Экономика министрі, Білім  жұмыс істеуге дайындауды айқындай.
және ғылым министрі, Энергетика,   тын көрсеткіштер туралы мәліметтер.
индустрия және сауда министрі, Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің төрағасы, 
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі 
агенттіктің төрағасы, Төтенше жағ.
дайлар жөніндегі агенттіктің төрағасы,  
Президенттің Күзет қызметінің бастығы    
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 2) Ғылым мен техника саласында прин. 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Білім  ципті жаңа бұйымдарды жасауға 
және ғылым министрі, Табиғи ресурстар пайдаланылуы мүмкін ең жаңа жетістік.
және қоршаған ортаны қорғау министрі, тердің, экономиканың түрлі салала.
Энергетика, индустрия және сауда ми. рындағы технологиялық процестердің 
нистрі, Көлік және коммуникациялар  мәнін ашатын, сондай-ақ жария болуы 
министрі, Экономика министрі, Ұлттық мемлекет мүддесіне залал келтіруі 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   мүмкін қару-жарақтар мен әскери тех.
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі   ника мүмкіндіктерінің, олардың жау. 
агенттіктің төрағасы, Төтенше жағ.  герлік тиімділігін арттырудың сапа. 
дайлар жөніндегі агенттіктің төрағасы, лық жаңа деңгейін анықтайтын мәлі. 
Президенттің Күзет қызметінің бастығы меттер. 
   
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіпсіз.  3) Мемлекеттің қорғанысы мен 

дік комитетінің төрағасы, Энергетика, қауіпсіздігі мүдделерінде жүргізіле. индустрия және сауда министрі, Көлік тін ғылыми-зерттеу, тәжірибе-констр. және коммуникациялар министрі, Эконо. укторлық немесе жобалық жұмыстардың мика министрі, Білім және ғылым ми. мазмұнын және (немесе) бағыттарын

нистрі, Табиғи ресурстар және қоршаған ашатын мәліметтер.
ортаны қорғау министрі, Мемлекеттік  
құпияларды қорғау жөніндегі агенттік.
тің төрағасы, Стратегиялық жоспарлау 
жөніндегі агенттіктің төрағасы, Тө.
тенше жағдайлар жөніндегі агенттіктің
төрағасы, Президенттің Күзет қызметі.
нің бастығы   


Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 4) Мемлекеттің қауіпсіздігі трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Еңбек мүддесінде жүргізілетін шараларды және халықты әлеуметтік қорғау минис. ашатын кадрларды даярлау немесе бөлу трі, Білім және ғылым министрі, Ұлттық туралы мәліметтер қауіпсіздік комитетінің төрағасы,

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі аг.
енттіктің төрағасы, Мемлекеттік қызмет 
істері жөніндегі агенттіктің төрағасы,
Мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі 
агенттіктің төрағасы, Президенттің Күзет 
қызметінің бастығы   
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 5) Гидрометеорология немесе гелиогео.
трия және сауда министрі, Табиғи ре. физика саласындағы жұмыстардың 
сурстар және қоршаған ортаны қорғау  нәтижелерін, сондай-ақ мемлекеттің 
министрі               қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүдде. 
                   сінде жүргізілетін арнаулы геология.
                   лық-геофизикалық зерттеулердің    
                   нәтижелерін ашатын мәліметтер. 
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 6) Мемлекеттік қорғаныс тапсырысының 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Білім  жоспарын (тапсырмасын), қару-жарақ 
және ғылым министрі, Энергетика,   пен әскери техниканы беру көлемін,
индустрия және сауда министрі,    оларды шығару жөніндегі өндірістік
Экономика министрі, Ұлттық қауіпсіз. қуаттарды ашатын мәліметтер.
дік комитетінің төрағасы, Стратегия. 
лық жоспарлау жөніндегі агенттіктің
төрағасы, Президенттің Күзет 
қызметінің бастығы     
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 7) Кәсіпорындардың кооперация жөнін.
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энерге. дегі байланыстары, қару-жарақ пен 
тика, индустрия және сауда министрі, әскери техниканы әзірлеушілер немесе
Білім және ғылым министрі, Ұлттық   дайындаушылар туралы мәліметтер, 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   егер бұл мәліметтер оларды шығару 
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі аг. жөніндегі өндірістік қуаттар және
енттіктің төрағасы, Президенттің   (немесе) қару-жарақ пен әскери 
Күзет қызметінің бастығы       техниканың негізгі тактикалық-техни.
                   калық сипаттамасы туралы деректерді 
                   ашатын болса.
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 8) Қару-жарақ пен әскери техниканы 
трия және сауда министрі, Ұлттық   метрологиялық жағынан қамтамасыз 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,   етудің жәй-күйін, әскери эталондар.
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі аг. дың техникалық немесе метрологиялық
енттіктің төрағасы, Президенттің   сипаттамаларын немесе қару-жарақ пен
Күзет қызметінің бастығы       әскери техниканың сапалық жағынан 
                   жаңа деңгейін айқындайтын метрология.
                   лық қамтамасыз ету құралдарын ашатын 
                   мәліметтер. Стандарттауды дамытудың
                   негізгі бағыттарын немесе бағдарла.
                   маларын, сондай-ақ қару-жарақ пен  
                   әскери техника саласындағы стандарт.
                   тардың мазмұнын ашатын мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 9) Қазақстан Республикасындағы ғылы.
трия және сауда министрі, Экономика  ми-техникалық прогрестің болжамды 
министрі, Стратегиялық жоспарлау   бағалануын және оның мемлекеттің 
жөніндегі агенттіктің төрағасы    қорғаныс қабілетін айқындайтын бағыт.
                   тар бойынша әлеуметтік-экономикалық
                   салдарларын ашатын мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 10) Металлургия өнеркәсібінің сирек
трия және сауда министрі, Табиғи ре. кездесетін металдарды немесе 
сурстар және қоршаған ортаны қорғау  стратегиялық маңызы бар басқа да
министрі, Стратегиялық жоспарлау   материалдарды өндіруі туралы 
жөніндегі агенттіктің төрағасы    мәліметтер.
  
Энергетика, индустрия және сауда ми. 11) Қазақстан Республикасы бойынша
нистрі, Экономика министрі, Табиғи  тұтас алғанда жер қойнауларындағы
ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ресурстық әлеуетті, баланстық қор. 
министрі, Стратегиялық жоспарлау   ларын ашатын мәліметтер немесе пай.
жөніндегі агенттіктің төрағасы    далы қазбалардың жекелеген түрлерін
                   өндіру туралы деректер.   
   
Энергетика, индустрия және сауда ми. 12) Республикалық бюджеттің Қазақстан
нистрі, Қаржы министрі, Мемлекеттік  Республикасының қауіпсіздігін қамта.
кіріс министрі, Экономика министрі,  масыз етуді (қорытылған көрсеткіш.
Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны терден басқа) ашатын шығыстары туралы
қорғау министрі, Стратегиялық жоспар. мәліметтер.
лау жөніндегі агенттіктің төрағасы,
Президенттің Күзет қызметінің бастығы 
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 13) Қару-жарақ пен әскери техниканы 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энер.  жасау жөніндегі ғылыми-зерттеу, тәжі.
гетика, индустрия және сауда минис.  рибе-конструкторлық жұмыстарға арнал.
трі, Экономика министрі, Білім    ған шығындарды ашатын мәліметтер.
және ғылым министрі, Ұлттық қауіпсіз. Арнаулы объектілердің мүдделерінде 
дік комитетінің төрағасы, Стратегия. жүргізілетін жұмыстарға қатысты нақ
лық жоспарлау жөніндегі агенттіктің  сондай мәліметтер.
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі
агенттіктің төрағасы, Президенттің
Күзет қызметінің бастығы    
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 14) Қару-жарақ пен әскери техниканы, 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энер.  режимдік объектілерді әзірлеу, өндіру
гетика, индустрия және сауда минис.  немесе жөндеу тапсырыстарына арналған
трі, Білім және ғылым министрі, Эко. қаржыны немесе нақты шығындарды 
номика минстрі, Ұлттық қауіпсіздік  ашатын мәліметтер. Арнаулы объекті. 
комитетінің төрағасы, Стратегиялық  лерге де қатысты нақ сондай 
жоспарлау жөніндегі агенттіктің төр. мәліметтер.
ағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі
агенттіктің төрағасы, Президенттің
Күзет қызметінің бастығы     
   
Сыртқы істер министрі, Қаржы минис.  15) Сыртқы берешектер бойынша жинақ.
трі, Экономика министрі, Мемлекеттік талған көрсеткіштерді қоспағанда, 
кіріс министрі, Стратегиялық жоспар. Қазақстан Республикасының шет мем.
лау жөніндегі агенттіктің төрағасы,  лекеттермен реттелмеген есеп айыры.
Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттік. сулары жөніндегі мәліметтер.
тің төрағасы  
                   

Қорғаныс министрі, Экономика минис.  16) Мемлекеттік органдар сметаларының
трі, Ішкі істер министрі-Ішкі әскер. жекелеген баптары бойынша әскерлерді
лер қолбасшысы, Қаржы министрі, Эко. ұстауға арналған ақша қаражатының 
номика министрі, Ұлттық қауіпсіздік  шығыстарын ашатын мәліметтер.
комитетінің төрағасы, Стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі агенттіктің төр.
ағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі 
агенттіктің төрағасы, Президенттің 
Күзет қызметінің бастығы  
   
Қаржы министрі, Мемлекеттік кіріс   17) Қазақстан Республикасы ұлттық ва.
министрі, Экономика министрі, Ұлттық лютасының банкноттары мен монеттерін 
Банктің төрағасы           (мерейтойлық және атаулы күндерге
                   арналғандардан басқа) шығару, олар. 
                   дың дизайнын әзірлеу және дайындау  
                   туралы шешім қабылдау мәселелеріне  
                   қатысты мәліметтер. 
   
Қаржы министрі, Мемлекеттік кіріс ми. 18) Қазақстан Республикасы ұлттық ва.
нистрі, Ұлттық Банктің төрағасы    лютасының банкноттарын, мемлекеттік
                   бағалы қағаздарды, құжаттарды қолдан
                   жасаудан қорғаудың әдістері,
                   сондай-ақ олардың түпнұсқалылығын 
                   айқындаудың әдістері туралы мәлімет.
                   тер.

Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 19) Қару-жарақ пен әскери техниканы
трия және сауда министрі, Экономика  дайындау (жөндеу) жөніндегі жұмылдыру
министрі, Стратегиялық жоспарлау жөн. қуаттары, бұл қуаттарды жасау және 
індегі агенттіктің төрағасы      (немесе) дамыту (сақтау) туралы   
                   мәліметтер.


Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 20) Жаппай қолданылатын өнімдерді, трия және сауда министрі, Табиғи шикізаттың, материалдардың страте. ресурстар және қоршаған ортаны қорғау гиялық түрлерін өндіру жөніндегі министрі, Экономика министрі, Страте. жұмылдырушылық қуаттар, осы қуаттар. гиялық жоспарлау жөніндегі агенттік. ды жасау және (немесе) дамыту тің төрағасы (сақтау) туралы мәліметтер.
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 21) Индикациялау, газсыздандыру, ха. трия және сауда министрі, Табиғи лықты жаппай қырып-жою қаруларынан ресурстар және қоршаған ортаны қорғау химиялық қорғау құралдарын немесе министрі, Білім және ғылым министрі, олар үшін жаңа сорбционды және басқа Стратегиялық жоспарлау жөніндегі да материалдарды жасау мақсатында агенттіктің төрағасы, Төтенше жағдай. жүргізілген жұмыстарды ашатын мәлі. лар жөніндегі агенттіктің төрағасы, меттер. Президенттің Күзет қызметінің бастығы

Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 22) Қорғаныстық немесе экономикалық
трия және сауда министрі, Табиғи   маңызы зор топографиялық, геодезия.
ресурстар және қоршаған ортаны қорғау лық немесе картографиялық қызметтер.
министрі, Стратегиялық жоспарлау жө. дің нәтижелерін ашатын мәліметтер.
ніндегі агенттіктің төрағасы, Жер ре.
сурстарын басқару жөніндегі агенттік.
тің төрағасы   
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 23) Көлік желілерінің, көлік 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Көлік  құралдарының жай-күйін, оларды әскери
және коммуникациялар министрі, Энер. мақсаттар үшін жабдықтауды, дайын.
гетика, индустрия және сауда минис.  дауды, әскери тасымалдардың көлемін
трі, Стратегиялық жоспарлау жөніндегі және қару-жарақ пен әскери техниканы
агенттіктің төрағасы, Президенттің  тасымалдау бағыттарын ашатын мәлімет.
Күзет қызметінің бастығы       тер.
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 24) Темір жолдардың жүктерді темір
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энер.  жолмен тасымалдауды қамтамасыз ету 
гетика, индустрия және сауда минис.  жөніндегі мүмкіндіктерін және (не.
трі, Көлік және коммуникациялар ми.  месе) жұмылдыру резервтерін, әскери
нистрі, Экономика министрі,Табиғи   тасымалдауды ұйымдастыру мен олардың
ресурстар және қоршаған ортаны қорғау көлемін, энергетикалық, миниералдық,
министрі, Стратегиялық жоспарлау жөн. ауыл шаруашылығы шикізаттарының, 
індегі агенттіктің төрағасы      отындардың, материалдардың      
                   стратегиялық түрлерін, қару-жарақтың
                   немесе әскери техниканың жекелеген
                   түрлерін тасымалдаудың көлемі мен
                   тасымалдау бағыттарын, байланыс не.
                   месе басқару жүйелерін ұйымдастыруды
                   және (немесе) олардың жұмыс істеуін,
                   сондай-ақ темір жол қозғалысының 
                   қауіпсіздігі мен жүктердің сақталуын 
                   қамтамасыз ету жөніндегі арнаулы   
                   шараларды ашатын мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 25) Әскерлерді тиеу немесе түсіру 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Көлік  пункттерінің орналасқан жерін, маман.
және коммуникациялар министрі, Энер. дануын, қуатын және (немесе) өткізу
гетика, индустрия және сауда минис.  қабілетін, оларға азық-түлік, медици.
трі, Президенттің Күзет қызметінің  налық-санитарлық жағынан қызмет көр.
бастығы                сету туралы деректерді ашатын    
                   мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Көлік және комму. 26) Көлік құралдарына, оның ішінде кө.
никациялар министрі, Энергетика,   ліктің жекелеген түрлері бойынша жұ.
индустрия және сауда министрі, Стра. мылдырушылық қажеттіліктерін және 
тегиялық жоспарлау жөніндегі агент. (немесе) олармен жұмылдырушылық жөні.
тіктің төрағасы, Төтенше жағдайлар  нен қамтамасыз етуді ашатын мәлімет.
жөніндегі агенттіктің төрағасы,   тер. 
Президенттің Күзет қызметінің бастығы   
   
Қорғаныс министрі, Экономика минис. 27) Қазақстан Республикасы бойынша тұ.
трі, Төтенше жағдайлар жөніндегі  тас алғанда азаматтық қорғаныс күште.
агенттіктің төрағасы        рінің немесе құралдарының жай-күйін  
                  ашатын мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Экономика минис. 28) Қазақстан Республикасы экономикасы.
трі, Энергетика, индустрия және   ның жұмылдырушылық жоспарын құрылымдық 
сауда министрі, Табиғи ресурстар  жағынан ұйымдастыруды немесе олардың
және қоршаған ортаны қорғау минис. көрсеткіштерін, сондай-ақ мемлекеттік
трі, Стратегиялық жоспарлау жөнін. органдардың немесе жекелеген ұйымдардың
дегі агенттіктің төрағасы      жұмылдырушылық дайындығының жай-күйін 
                  ашатын мәліметтер.


Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 29) Мемлекеттік және (немесе) жұмылды. трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Эконо. рушылық резервтердің орналасқан жерін, мика министрі, Мемлекеттік кіріс ми. нақты қорларын, олардың пайдаланылуын нистрі, Энергетика, индустрия және ашатын мәліметтер.

сауда министрі, Стратегиялық жоспар.
лау жөніндегі агенттіктің төрағасы,
Көлік және коммуникациялар министрі   
   
Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 30) Қару-жарақ пен әскери техника 
трия және сауда министрі, Көлік және бұйымдарына, аса маңызды азаматтық
коммуникациялар министрі, Стратегия. өнімге арналған құжаттаманың, сондай-
лық жоспарлау жөніндегі агенттіктің  ақ қатері жоғары, халықтың тіршілік
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі ету жүйелерін қамтамасыз ететін 
агенттіктің төрағасы         объектілерге және ұлттық игілік болып
                   табылатын объектілерге арналған   
                   жобалық құжаттаманың сақтандыру 
                   қорының жасалуы мен сақталуын сипат. 
                   тайтын мәліметтер, тұтас алғанда Қа.
                   зақстан Республикасы бойынша құжат. 
                   таманың сақтандыру қорын сақтау 
                   объектілерін (базаларын) орналастыру
                   туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Энергетика, индус. 31) Қазақстан Республикасының өнеркә.
трия және сауда министрі, Білім және сібін жұмылдыруға дайындау және жұ.
ғылым министрі, Стратегиялық жоспар. мылдыру саласындағы ғылыми-зерттеу 
лау жөніндегі агенттіктің төрағасы,  жұмыстарының жоспарларын, мазмұнын
Төтенше жағдайлар жөніндегі агент.  немесе нәтижелерін ашатын мәліметтер.
тіктің төрағасы  
   
Қорғаныс министрі, Қаржы министрі,  32) Қазақстан Республикасының соғыс
Экономика министрі, Ұлттық Банктің  уақыты кезіндегі шет елдермен төлем
төрағасы, Стратегиялық жоспарлау жө. балансын ашатын мәліметтер.
ніндегі агенттіктің төрағасы   
   
Энергетика, индустрия және сауда ми. 33) Елді қорғау мүдделерінде 
нистрі, Қорғаныс министрі,Табиғи ре. пайдаланылуы мүмкін кен қазу 
сурстар және қоршаған ортаны қорғау  орындары, табиғи үңгірлер, метрополи.
министрі, Төтенше жағдайлар жөніндегі тендер немесе басқа да ғимараттар ту.
агенттіктің төрағасы, Жер ресурстарын ралы мәліметтер, сондай-ақ 300 мың 
басқару жөніндегі агенттіктің төраға. адамнан астам тұрғындары бар қалалар.
сы                  ды сумен жабдықтаудың, темір жол то.
                   раптарының, стратегиялық және қорға.
                   ныстық маңызы бар объектілердің және
                   (немесе) оларды сумен жабдықтайтын  
                   су құбырларының бас ғимараттарының 
                   орналасу схемаларын ашатын мәлімет.
                   тер.


Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 34) Қару-жарақты, әскери техниканы жа. трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Білім сауға, өндіруге және (немесе) пайдала. және ғылым министрі, Табиғи ресурс. нуға жағдай туғызатын, олардың күзеті. тар және қоршаған ортаны қорғау ми. летін параметрлерін ашатын физикалық- нистрі, Энергетика, индустрия және химиялық құбылыстар (өрістер) туралы

сауда министрі, Көлік және коммуни. мәліметтер.
кациялар министрі, Ұлттық қаіпсіздік
комитетінің төрағасы, Стратегиялық 
жоспарлау жөніндегі агенттіктің төр.
ағасы, Төтенше жағдайлар жөніндегі
агенттіктің төрағасы   
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер минис. 35) Атом-энергиялық кешен объектілерін
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, Энер. жобалау, салу, пайдалану немесе олар. 
гетика, индустрия және сауда минис. дың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ту. 
трі                 ралы мәліметтер.

      13-бап. Сыртқы саясат және сыртқы экономика салаларындағы   
                 мәліметтер
   
Сыртқы істер министрі, Қорғаныс ми. 1) Қазақстан Республикасының сыртқы 
нистрі, Білім және ғылым министрі,  саясатының стратегиясы мен тактикасын 
Энергетика, индустрия және сауда ми. ашып беретін сыртқы саясат, сыртқы 
нистрі,Экономика министрі, Ұлттық  сауда, ғылыми-техникалық байланыстар 
қауіпсіздік комитетінің төрағасы,  мәселелері жөніндегі, күні бұрын та.
Стратегиялық жоспарлау жөніндегі аг. ратылуы мемлекеттің мүдделеріне нұқ.
енттіктің төрағасы, Президенттің   сан келтіруі мүмкін мәліметтер. 
Күзет қызметінің бастығы 


Қорғаныс министрі, Экономика минис. 2) Егер жария еткен жағдайда олардың трі, Энергетика, индустрия және көзін анықтауға әкеп соғуы мүмкін бір сауда министрі, Көлік және коммуни. немесе бірқатар шет мемлекеттерге қа. кациялар министрі, Сыртқы істер ми. тысты сенім білдіру тәртібімен алын. нистрі, Білім және ғылым министрі, ған, саяси, әскери, ғылыми-техникалық Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төр. немесе экономикалық мәселелер жөнінде.

ағасы, Стратегиялық жоспарлау жө.  гі мәліметтер.
ніндегі агенттіктің төрағасы, Пре.
зиденттің Күзет қызметінің бастығы   
   
Қорғаныс министрі, Сыртқы істер ми. 3) Егер келіссөзге қатысушылардың пікі.
нистрі, Ұлттық қауіпсіздік комите. рі бойынша бұл мәліметтерді жария ету 
тінің төрағасы, Стратегиялық жос.  тараптардың біреуі үшін дипломатиялық 
парлау жөніндегі агенттіктің төр.  шиеленістерге әкеп соқтыруы мүмкін бол.
ағасы, Президенттің Күзет қызметі. са, Қазақстан Республикасы Үкіметінің
нің бастығы             өкілдері мен басқа мемлекеттердің 
                  өкілдері арасындағы халықаралық қаты.
                  настарда бірыңғай принципті көзқарас
                  тұжырымдау жөніндегі келіссөздер    
                  туралы мәліметтер.        
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 4) Күні бұрын тарату Қазақстан Республи.
нистрі-Ішкі әскерлер қолбасшысы,  касының қорғаныс қабілетіне, қауіпсіз.
Экономика министрі, Сыртқы істер  дігіне, саяси немесе экономикалық мүдде.
министрі, Энергетика, индустрия  леріне зиян келтіруі мүмкін халықаралық
және сауда министрі, Ұлттық қауіп. шарттарды әзірлеу, жасасу, бекіту олар.
сіздік комитетінің төрағасы    дың күшін жоюға дайындау, мазмұны немесе
                  орындалуы туралы мәліметтер.

Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп.  5) Егер бұл мәліметтерді жария ету тал.
сіздік комитетінің төрағасы, Энер. аптардың біреуі үшін дипломатиялық шие.
гетика, индустрия және сауда ми.  леністерге әкеп соқтыруы мүмкін болса,
нистрі, Экономика министрі, Стра. алушы елдері көрсетілген қару-жарақтың,
тегиялық жоспарлау жөніндегі аг.  әскери техниканың немесе керек-жарақ.
енттіктің төрағасы, Президенттің  тардың экспорты мен импорты туралы мәлі.
Күзет қызметінің бастығы      меттер, сондай-ақ шет мемлекеттерге 
                  қару-жарақты, әскери техника мен әскери 
                  объектілерді жасауға техникалық жәрдем, 
                  оның ішінде тегін көрсету туралы    
                  мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Энергетика,  6) Шет мемлекеттермен ерекше кезеңдегі
индустрия және сауда министрі,  экономикалық ынтымақтастықтың мәнін неме.
Экономика министрі, Стратегиялық се көлемін, сондай-ақ ТМД-ға қатысушы
жоспарлау жөніндегі агенттіктің  мемлекеттердің осы мәселелер жөніндегі 
төрағасы, Төтенше жағдайлар жө.  сыртқы экономикалық ұйымдары әскери-
ніндегі агенттіктің төрағасы,   жұмылдыру органдарының өзара іс-қимылын
Президенттің Күзет қызметінің   ашатын мәліметтер.
бастығы
   
Қорғаныс министрі, Энергетика,  7) Қазақстан Республикасы мен ТМД-ға қа.
индустрия және сауда министрі,  тысушы мемлекеттердің арасындағы есептік 
Экономика министрі, Табиғи ресур. жылға арналған шикізатты, материалдарды,
стар және қоршаған ортаны қорғау отынды, жабдықтарды, дәрі-дәрмектерді өз.
министрі, Көлік және коммуника.  ара беруді қамтамасыз ету жөніндегі шара.
циялар министрі, Стратегиялық   лардың немесе соңғыларына тұтас алғанда
жоспарлау жөніндегі агенттіктің  Қазақстан Республикасы бойынша есептік
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөн. жылға арналған кәсіпорындар мен объек.  
індегі агенттіктің төрағасы    тілерді салуға техникалық жәрдем көрсету
                 жөніндегі шаралардың мазмұнын ашатын мә.
                 ліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Энергетика,  8) Қазақстан Республикасы мен ТМД-ға қа.
индустрия және сауда министрі,  тысушы мемлекеттердің арасындағы жалпы
Экономика министрі, Мемлекеттік  Қазақстан Республикасы бойынша есептік
кіріс министрі, Стратегиялық   жылға арналған экспорттық-импорттық жүк.
жоспарлау жөніндегі агенттіктің  терді тасымалдау көлемін ашатын мәлімет.
төрағасы, Төтенше жағдайлар жөн. тер.
індегі агенттіктің төрағасы   
   
     14-бап. Барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру және өзге де    
            қызметтер саласындағы мәліметтер
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 1) Барлау, қарсы барлау немесе жедел-із.
нистрі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, дестіру қызметтерінің күштерін, құралда. 
Қаржы министрі, Ұлттық қауіпсіз. рын, көздерін, әдістерін, жоспарларын,
дік комитетінің төрағасы, Прези. жай-күйін, ұйымдастырылуын, нәтижелерін
денттің Күзет қызметінің бастығы ашатын мәліметтер, сондай-ақ осы қызметті
                 қаржыландыру туралы деректер, егер ол  
                 деректер аталған мәліметтерді ашатын   
                 болса.
   
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп. 2) Нақты адамдардың Қазақстан Республика.
сіздік комитетінің төрағасы    сының барлау, қарсы барлау органдарының 
                 кадрлар құрамына қатыстылығын ашатын   
                 мәліметтер. 
   
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп. 3) Барлау қызметін жүзеге асыратын Қазақ.
сіздік комитетінің төрағасы    стан Республикасының органдарына құпия
                 көмек көрсететін (көрсеткен) адамдар   
                 туралы мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Ұлттық қауіп. 4) Сыртқы барлау саласында жүргізілетін
сіздік комитетінің төрағасы    жедел жұмылдыру жұмыстарының жай-күйі  
                 мен нәтижелерін ашатын мәліметтер.


Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 5) Қазақстан Республикасының қарсы барлау нистрі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, немесе жедел-іздестіру қызметін жүзеге Мемлекеттік кіріс министрі, Ұлт. асыратын органдарымен құпиялық негізде тық қауіпсіздік комитетінің төр. жұмыс істейтін (жұмыс істеген) адамдар ағасы, Президенттің Күзет қызме. туралы мәліметтер. тінің бастығы
Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 6) Жедел жұмылдыру жұмысының жай-күйін, нистрі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, нәтижелерін, сондай-ақ шараларын ашатын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметтер.

төрағасы, Президенттің Күзет қыз.
метінің бастығы  
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 7) Радиоэлектрондық барлау, байланыс құ.
нистрі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, ралдары органдарының күштерін, құралда.
Қаржы министрі, Ұлттық қауіпсіз. рын, әдістерін, жоспарларын, жай-күйі 
дік комитетінің төрағасы, Прези. мен қызметінің нәтижелерін ашатын 
денттің Күзет қызметінің бастығы мәліметтер, сондай-ақ осы қызметті    
                 қаржыландыру туралы деректер, егер бұл  
                 деректер аталған мәліметтерді ашатын   
                 болса.  
   
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің  8) Қазақстан Республикасы шекара әскер.
төрағасы             лерінің барлау, қарсы барлау, жедел-із.
                 дестіру қызметінің күштерін, құралдарын,
                 әдістерін, жоспарларын немесе нәтиже.  
                 лерін ашатын мәліметтер, сондай-ақ осы  
                 қызметті қаржыландыру туралы деректер,
                 егер бұл деректер аталған мәліметтерді  
                 ашатын болса.    
   
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің  9) Қазақстан Республикасы шекара әскер.
төрағасы             лерінің барлау, қарсы барлау немесе   
                 жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыра.
                 тын бөлімшелерімен құпиялық негізде   
                 жұмыс істейтін (жұмыс істеген) адамдар
                 туралы мәліметтер.
   
Қорғаныс министрі, Ішкі істер ми. 10) Президенттік, үкіметтік немесе өзге 
нистрі-Ішкі әскерлер қолбасшысы, де арнаулы байланыс пен ақпарат түрлері.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің  нің жүйелері, мемлекеттік шифрлар, код.
төрағасы, Президенттің Күзет қыз. тар, оларды талдаудың әдістері немесе
метінің бастығы          құралдары, кодтандыру, құпияландыру құ.
                 ралдары туралы мәліметтер.
  
Президенттің Күзет қызметінің бас.11) Қазақстан Республикасының Президенті
тығы, Ұлттық қауіпсіздік комите. мен оның отбасы мүшелерінің қауіпсізді.
тінің төрағасы, Ішкі істер минис. гін қамтамасыз етуді ұйымдастыру, күште. 
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы   рі, құралдары және әдістері туралы,
                 Қазақстан Республикасының Президенті мен
                 оның отбасы мүшелерінің денсаулық жағ.
                 дайы және жеке өмірі туралы мәліметтер.

Президенттің Күзет қызметінің бас.12) Жоғары өкімет және басқару органда.
тығы, Ұлттық қауіпсіздік комите. рының басқа да күзетілген адамдарының
тінің төрағасы, Ішкі істер минис. қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдас.
трі-Ішкі әскерлер қолбасшысы   тыруды, күштерін, құралдарын немесе
                 әдістерін ашатын мәліметтер.

Ішкі істер министрі-Ішкі әскер.  13) Нақты адамдардың ұйымдасқан қылмысқа
лер қолбасшысы, Ұлттық қауіпсіз. қарсы күрес жөніндегі бөлімшелерге қатыс.
дік комитетінің төрағасы     тылығын, сондай-ақ олар жүргізген жедел-
                 іздестіру және жедел-техникалық     
                 шараларды ашатын мәліметтер.
   
Мемлекеттік кіріс министрі, Ішкі 14) Нақты адамдардың кеден және салық  
істер министрі-Ішкі әскерлер   органдары, сондай-ақ ішкі істер орган.  
қолбасшысы            дары жедел бөлімшелерінің кадрлық құра.
                 мына қатыстылығын ашатын мәліметтер.

Ішкі істер министрі-Ішкі әскер.  15) Қазақстан Республикасының қауіпсіз. 
лер қолбасшысы, Мемлекеттік кіріс дігі мүдделерін қозғайтын қылмыстық 
министрі, Ұлттық қауіпсіздік коми. істер бойынша тергеу жүргізудің күште.
тетінің төрағасы, Қазақстан Респу. рін, құралдары мен әдістерін ашатын 
бликасының Бас прокуроры      мәліметтер. 
   
   
Ішкі істер министрі-Ішкі әскер.  16) Мемлекеттік құпияларды қорғауды 
лер қолбасшысы, Қорғаныс минис.  ұйымдастыруды немесе оның іс жүзіндегі
трі, Мемлекеттік құпияларды    жай-күйін ашатын мәліметтер.
қорғау жөніндегі агенттіктің төр.
ағасы, Ұлттық қауіпсіздік коми.
тетінің төрағасы   
   
Ішкі істер министрі-Ішкі әскер.  17) Ақпараттарды рұқсат етілмей алудан,
лер қолбасшысы, Қорғаныс минис.  шетелдік техникалық барлаудан және 
трі, Мемлекеттік құпияларды    техникалық арналар арқылы өтіп кетуден
қорғау жөніндегі агенттіктің төр. қорғау жөнінде жоспарланатын және (неме.
ағасы, Ұлттық қауіпсіздік коми.  се) жүргізілетін шараларды ашатын мәлі.
тетінің төрағасы, Президенттің  меттер.
Күзет қызметінің бастығы 
   
   ЕСКЕРТУ. Тізбе өзгерді - ҚР Президентінің 2001.11.13. N 720 

U010720_

 
       жарлығымен.
   
   Оқығандар:
   Қасымбеков Б.А. 
   Икебаева Ә.Ж.