N 771 "Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомалары мен сақтандыру өтеулерін қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағиданы бекіту

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2002 жылғы 25 желтоқсандағы N 638 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2003 жылғы 20 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 2130. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2005 жылғы 12 наурыздағы N 78 Бұйрығымен (V053497)

      1. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 27 мамырда N 771 тіркелген, "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдар нормативтік құқықтық актілерінің бюллетені" журналында 1999 жылғы N 10 жарияланған "Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомалары мен сақтандыру өтеулерін қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177  бұйрығына  (Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мынадай бұйрықтарымен өзгерістер енгізілді: 1999 жылғы 14 қыркүйектегі  N 496  - N 919 тіркелді, 1999 жылғы 18 қазандағы  N 570  - N 941 тіркелді, 1999 жылғы 8 желтоқсандағы  N 650  - N 1019 тіркелді, 2000 жылғы  20 шілдедегі  N 331  - N 1228 тіркелді,  2001 жылғы 7 ақпандағы  N 177  - N 1484 тіркелді, 2001 жылғы 28 мамырдағы  N 278  - N 1556 тіркелді, 2001 жылғы 15 тамыздағы  N 381  - N 1649 тіркелді, 2001 жылғы 19 желтоқсандағы  N 537  - N 1704 тіркелді, 2002 жылғы 4 наурыздағы  N 88  - N 1802 тіркелді, 2002 жылғы 1 шілдедегі  N 302  - N 1932 тіркелді, 2002 жылғы 15 шілдедегі  N 324  - N 1927 тіркелді, 2002 жылғы 5 қазандағы  N 478  - N 2028 тіркелді, 2002 жылғы 1 қарашадағы  N 552  - N 2046 тіркелді) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағидада:
      көрсетілген Қағидаға N 1 "Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің ақылы қызмет көрсетулерінің тізбесі" қосымшасында:
      "Мемлекеттік білім мекемелері көрсететін қызметтер" бөлімінде:
      1-ақылы қызметтердің коды бойынша:
      9-бағандағы "мектептердің деген сөзден кейін ", оқу корпустарын және жатақханалардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-ақылы қызметтердің коды бойынша:
      8-бағандағы "мектептердің, мектеп-интернаттардың" деген сөздер алынып тасталсын;
      1-5, 8, 9, 29 және 34-ақылы қызметтердің коды бойынша:
      1-6-бағандағы "РБ  4  2  613  031  030,  031" жолы мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      "РБ  4  6  225  009  040";
      үшінші жолда:
      5-баған "044" деген саннан кейін ", 049" деген санмен толықтырылсын;
      6-бағанда "030" деген саннан кейін ", 032" деген санмен толықтырылсын;
      7 және 33-ақылы қызметтер коды бойынша:
      үшінші жолда:
      5-бағандағы "044" деген саннан кейін ", 049" деген санмен толықтырылсын;
      6-бағандағы "030" деген саннан кейін ", 032" деген санмен толықтырылсын;
      ақылы қызметтердің 7-9-коды бойынша:
      8-бағанда "оқушылардың" деген сөз "оқып үйренушілердің" деген сөзбен ауыстырылсын;
      ақылы қызметтердің 24 және 31-кодтары бойынша:
      8-бағанда "оқушылар", "оқушылармен" деген сөздер өзгеріссіз сол күйінде қалсын;
      ақылы қызметтердің 36 және 37-кодтары бойынша:
      бірінші жолда:
      3-бағандағы "6" деген сан "9" деген санмен ауыстырылсын;
      6-баған "030" деген саннан кейін ", 032" деген санмен толықтырылсын;
      екінші жолда:
      1-6-бағандар мынадай редакцияда жазылсын:
      "РБ  4  6  225  009  040";
      "Мемлекеттік бюджеттің есебінен ұсталатын мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттар көрсететін қызметтер" бөлімінде:
      ақылы қызметтердің 38-коды бойынша:
      бірінші жолда:
      6-бағандағы "031" деген сан ", 030" деген санмен ауыстырылсын;
      9-бағандағы "негіздемелеріне" деген сөздің алдынан "құжаттау" деген сөзбен толықтырылсын;
      ақылы қызметтердің 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45-кодтары бойынша:
      бірінші жолда:
      6-бағандағы "031" деген сан ", 030" деген санмен толықтырылсын;
      қосымшаға сәйкес "Мемлекеттік кітапханалар және мемлекеттік мұрағат-қорықтар көрсететін қызметтер" бөлімімен толықтырылсын;
      қосымшаға сәйкес "Қазақстан Республикасының Қарулы күш әскери бөлімдері, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекаралық қызмет әскери бөлімдері көрсететін қызметтер" бөлімімен толықтырылсын.
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Министр

N 771 "Ақылы қызмет көрсетудi 
iске асырудан, демеушілiк және
қайырымдылық көмек көрсетуден 
алынатын қаражаттарды,    
мемлекеттiк мекемелердiң   
депозиттiк сомалары мен   
сақтандыру өтеулерiн     
қалыптастыру, пайдалану және 
есепке алу тәртiбi туралы  
қағиданы бекiту туралы"   
Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрiнiң      
1999 жылғы 3 мамырдағы   
N 177 бұйрығына өзгерiстер 
мен толықтырулар енгiзу туралы" 
Қазақстан Республикасы   
Қаржы министрiнiң      
2002 жылғы 25 желтоқсандағы 
N 638 бұйрығына      
қосымша          

Мемлекеттiк бюджет қаражатының есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелердiң ақылы қызмет көрсетулерiнің тiзбесi

-------------------------------------------------------------------
Бюджет түрі                |Ақылы  |                  |
   Функционалдық топ       |қызмет.|                  |
      Ішкі функция         |тердің |    Пайдалану     | Негіздеме
        Бағд. әкімш.       |атауы  |    бағыттары     |
           Бағдарлама      |       |                  |
               Кіші бағдарлама     |                  |
                     Ақылы қызм. коды                 |
-------------------------------------------------------------------
1  2  3  4   5    6   7     8             9                10
-------------------------------------------------------------------
    Мемлекеттік кiтапханалар және мемлекеттiк мұрағат-қорықтар
                       көрсететiн қызметтер
-------------------------------------------------------------------
РБ 8  3 230 024  030, 47 Мемлекет.  Мемлекеттiк кiтап.  "2002 жылға
                 032,    тік кітап. хана мекемелерiнің  арналған
                 033,    ханалар    материалдық-техни.  республика.
                 034     көрсете.   калық базасын       лық бюджет
                         тін қыз.   нығайтуға (139,     туралы"
                         меттер     411); қызметтер     "Қазақстан
                                    көрсету үшiн тар.   Республика.
РБ 8  3 263 045  030                тылған мамандарға   сының Заңы,
                                    еңбекақы төлеуге    "Мемлекеттік
                                    (149); шаруашылық   кітапхана.
                                    шығыстарға (жылы.   лар мен
                                    туға, электр        мемлекеттік
                                    энергиясына, су.    мұражай-
                                    мен жабдықтауға,    қорықтар
                                    байланыс қызмет.    ұсынатын
                                    терiне ақы төлеу.   тауарларды
                                    ге және басқа да    сатудан және
                                    коммуналдық         қызметтер
                                    шығыстарға, ағым.   көрсетуден
                                    дағы мақсаттар      түскен
                                    үшiн заттар мен     қаражатты
                                    материалдар сатып   пайдалану
                                    алуға, көлік қыз.   ережесін
                                    меттерiне ақы       бекіту
                                    төлеуге) (145,      туралы" ҚР
                                    144, 141, 142,      Үкіметінің
                                    139, 143); кiтап.   2002 жылғы
                                    хана қорларын       8 тамыздағы
                                    толықтыру үшiн      N 884
                                    әдебиеттер сатып    қаулысы
                                    алуға (411);
                                    кiтап қорының,
                                    әлеуметтiк оқудың
                                    сақтығы мәселе.
                                    лерi жөніндегi
                                    ғылыми және әдіс.
                                    темелiк әдебиеттi
                                    шығаруға (149);
                                    жеке және мемле.
                                    кеттік емес заңды
                                    тұлғалардың
                                    өтiнiштерi (өтi.
                                    нiмдерi) бойынша
                                    оқыту жүргiзу
                                    үшiн оқу құралда.
                                    рын, көрнекiлiк
                                    материалдарды
                                    сатып алуға (139,
                                    149); жеке және
                                    мемлекеттiк емес
                                    заңды тұлғалар.
                                    дың өтiнiштерi
                                    (өтiнiмдерi)
                                    бойынша жүргiзi.
                                    летiн оқыту
                                    тренингтерiне,
                                    семинарларға,
                                    конференцияларға
                                    (149); жаппай
                                    iс-шаралар
                                    жүргiзуге (әде.
                                    биет кештерiн,
                                    көрмелер, презен.
                                    тациялар, конкурс.
                                    тар, кiтап күнде.
                                    рiн, фестивальдар)
                                    (139, 149, 159);
                                    бланк өнiмдерiн,
                                    кiтапшалар, авто.
                                    рефераттар,
                                    оқырман билеттерiн
                                    талап ету парақта.
                                    рын дайындауға
                                    және таралымдауға
                                    мұқабасы басып
                                    шығаруға, кiшкене
                                    парақтарды түптеуге
                                    (139, 149); кiтапха.
                                    на басылымдарын,
                                    дыбыс баспа көшi.
                                    рiмдерiн, бейне
                                    фильмдердi,
                                    фонограммаларды
                                    сатуға (149);
                                    кiтаптарды, журнал.
                                    дарды жөндеуге,
                                    қайта жаңартуға
                                    және түптеуге,
                                    жеке баптарды,
                                    кiтаптардан,
                                    журналдардан,
                                    газеттерден алын.
                                    ған материалдар.
                                    дың фото-киносын,
                                    бейне түсiрiмiн,
                                    микро көшiруге
                                    (139, 149)
-------------------------------------------------------------------
РБ 8  1 230 050  034, 48 Мемлеке.   Мемлекеттік мұра.
                 035,    тік        жай-қорықтың
                 036     мұражай-   материалдық-тех.
                         қорықтар   никалық базасын
                         көрсететін нығайтуға (139,
                         қызметтер  411); қызметтер
                                    көрсету үшiн тар.
                                    тылатын мамандар.
                                    ға еңбекақы
                                    төлеуге (149);
                                    шаруашылық шығыс.
                                    тарға (жылытуға,
                                    электр энергиясы.
                                    на, сумен жабдық.
                                    тауға, байланыс
                                    қызметтерiне ақы
                                    төлеуге және
                                    басқа да коммунал.
                                    дық шығыстарға,
                                    ағымдағы мақсаттар
                                    үшiн заттар мен
                                    материалдар сатып
                                    алуға, көлiк
                                    қызметтерiне ақы
                                    төлеуге) (139, 141,
                                    142, 143, 144,
                                    145); үй-жайды
                                    жалдауға, жеке және
                                    мемлекеттік емес
                                    заңды тұлғалардың
                                    өтiнiштерi (өтiнiм.
                                    дерi) бойынша
                                    оқыту жүргiзу үшiн
                                    оқу құралдарын,
                                    көрнекілік материал.
                                    дарды сатып алуға
                                    (138, 139, 149)
-------------------------------------------------------------------
   Қазақстан Республикасының Қарулы күш әскери бөлiмдерi, Ұлттық
      қауіпсiздiк комитетi Шекаралық қызмет әскери бөлімдерi
                       көрсететiн қызметтер
-------------------------------------------------------------------
                                                        "Әскери
РБ 3  5 410 050  000  49 Оқшаулан.  тамақ өнiмдерiн     қызметшілер
                         ған жабық  сатып алуға (131),  мен олардың
                         гарнизон.  ағымдағы шаруашы.   отбасы
                         дарда ше.  лық мақсаттар       мүшелерінің
                         каралық    үшiн материалдар    мәртебесі
                         застава.   және тұрмыс зат.    және оларды
                         ларда қыз. тарын сатып алуға   әлеуметтік
                         мет өтке.  (139), шартты       қорғау
                         ріп жат.   негiзде тартылған   туралы"
                         қан әске.  қызметкерлердің     Қазақстан
                         ри қызмет. еңбегiне ақы        Республика.
                         шілерді    төлеуге (149),      сының Заңы,
                         және олар. коммуналдық қызмет. "Әскери
                         дың отба.  терге ақы төлеуге   қызметшілер.
                         сы мүше.   (141), электр-жылу  ді азық-
                         лерін      энергиясы (144,     түлікпен
                         ақысы      145)                ақылы қамта.
                         үшін өнім.                     масыз ету
                         мен қамта.                     және әскери
                         масыз ету                      бөлімдер
                         жөніндегі                      ұсынатын
                         қызметтер                      тауарлар мен
                                                        көрсететiн
                                                        қызметтерiн
                                                        сатудан
                                                        түскен қара.
                                                        жатты пайда.
                                                        ланудың
                                                        жекелеген
                                                        мәселелерi"
                                                        туралы ҚР
                                                        Үкiметiнің
                                                        2002 жылғы
                                                        30 қазанда.
                                                        ғы N 1152
                                                        қаулысы
-------------------------------------------------------------------