"Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сақтандыру төлемдерін қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 19

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 2002 жылғы 5 қазандағы N 478 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 29 қазанда тіркелді. Тіркеу N 2028. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2005 жылғы 12 наурыздағы N 78 Бұйрығымен (V053497)

Бұйырамын:

      1. "Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сақтандыру төлемдерін қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177  бұйрығына  мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сақтандыру төлемдерін қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағидада:
      көрсетілген Қағидаға N 1 "Мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің ақылы қызмет көрсетулерінің тізбесі" қосымшасында:
      "Білім берудің мемлекеттік мекемелерімен ұсынылатын қызметтер" бөлімінде:
      1) "Ақылы қызметтер коды 35 "Бастауыш кәсіби білімі бар мамандарды қайта даярлау жөніндегі қызметтер", 36 "Жоғары кәсіби білімі бар мамандарды даярлау жөніндегі қызметтер" және 37 "Мәдениет және өнер саласындағы жоғары оқу орындары мен колледждер оқытушыларының біліктілігін арттыру жөніндегі қызметтер" деген жолдармен толықтырылсын;
      2) 8 және 9-бағандардағы барлық мәтін бойынша "оқушыларды" және "оқушыларының" деген сөздер тиісінше "білім алатындарды" және "білім алушыларының" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министрдің міндетін
      атқарушы

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің   
2002 жылғы 5 қазандағы
N 478 бұйрығына   
қосымша        

Бюд.|Фу. |Ішкі|Ба.|Бағ.|Кі.|Ақы.|Ақылы|   Пайдалану      | Негіз.
жет |нк. |фу. |ғд.|дар.|ші |лы  |қыз. |   бағыттары      | деме
тү. |цио.|нк. |әк.|лама|ба.|қыз.|мет. |                  |
рі  |нал.|ция.|ім.|    |ғд.|мет.|тер. |                  |
    |дық |сы  |   |    |ар.|тер.|дің  |                  |
    |топ |    |   |    |ла.|дің |атауы|                  |
    |    |    |   |    |ма |коды|     |                  |
-------------------------------------------------------------------
1    2    3    4   5   6    7     8          9             10
-------------------------------------------------------------------
ЖБ   4    3   263 031  030, 35  Бас.   Мекемелердiң оқу- Білім беру
                       031      тауыш  материалдық база. туралы
                                кәсіби сын нығайтуға     "Қазақстан
                                білімі (139, 411, 421,   Республи.
                                бар    431), оқу жаб.    касының
                                маман. дықтарын және     Заңы,
                                дарды  оқу-тәжірибе      "Мемлекет.
                                қайта  учаскесіндегі     тік білім
                                даяр.  жұмыс үшін        мекемеле.
                                лау    мүкәммал сатып    рінің
                                жөнін. алуға (139, 411), ақылы
                                дегі   тамақтандыруды,   білім беру
                                қыз.   оқушыларға        қызметін
                                мет.   тұрмыстық және    көрсетуін.
                                тер    мәдени қызмет     ің тәртібі
                                       көрсету жөніндегі туралы"
                                       шығыстарды жабу.  ҚРҮ 1999
                                       ға (131, 139,     жылғы 22
                                       149, 153, 411),   қыркүйек.
                                       оқу-өндiрiстiк    тегі N
                                       шеберханаларды    1438 қау.
                                       және көмекші      лысы,
                                       шаруашылықты      2002 жылғы
                                       кеңейтуге (139,   15.08.N905
                                       411), оқушылар.   өзгерістер
                                       ды көтермелеуге   мен толық.
                                       және оқушыларды   тырулар
                                       әлеуметтік қор.   енгізілген
                                       ғалмаған жекеле.  Қазақстан
                                       ген топтарына     Республи.
                                       материалдық көмек касының
                                       көрсетуге (153,   "Мемлекет.
                                       159),             тік
                                       Ұзартылған күнi   Білім 
                                       бар мектептерге   мекемеле.
                                       және мектептер    рінің қар.
                                       мен мектеп-интер. жылық,
                                       наттардың ұзар.   материал.
                                       тылған күн тобын. дық және
                                       дағы оқушыларды   валюталық
                                       тамақтандыруға    түсімдерді
                                       (131, 153),       пайдала.
                                       асқаналарды ұстау нуының
                                      жөнiндегі шығыстар.тәртібін 
                                       ға (111, 112, 121,бекіту ту.
                                       131, 139. 141,    ралы" 
                                       144, 145, 411,    22.ХІ.99
                                       43l), мектеп оқу. N 1441
                                       шыларының орында. қаулысы
                                       ған жұмыстарына   
                                       ақы төлеуге (159), 
                                       экскурциялар мен   
                                       мектеп кештерiн    
                                       өткiзуге (138, 139, 
                                       141, 143, 144, 145, 
                                       146, 149, 159),     
                                       мектептердi ағымда. 
                                       ғы жөндеуiне (146)  
                                       мектеп жанындағы
                                       учаскенi дамытуға
                                       және мектеп шебер.
                                       ханаларының жабдық.
                                       тарын жаңартуға
                                       (139, 411), спорт
                                       алаңдарын салуға
                                       (139, 146, 411,
                                       421, 431), қоғам.
                                       дық-пайдалы еңбек.
                                       те көзге түскен
                                       оқушыларға степен.
                                       диялар мен сыйақы.
                                       лар беруге (159,
                                       334), сауықтыру
                                       іс-шараларына (113,
                                       121, 132, 138,
                                       139, 146, 149,
                                       153, 159), жарысқа
                                       қатысушыларды
                                       тамақтандыру,
                                       арбитрларды (сот.
                                       тарды) және меди.
                                       цина қызметкерлерi.
                                       нiң еңбегiне ақы
                                       төлеу жөнiндегi
                                       шығыстарды жабуға
                                       (131, 149, 332),
                                       қосымша оқу бағдар.
                                       ламалары бойынша
                                       оқу процесiн ұйым.
                                       дастыруға (111,
                                       121, 136, 138, 139,
                                       141, 142, 143, 144,
                                       145, 146, 149, 411,
                                       431); үйiрме жетек.
                                       шiлерiнiң еңбек
                                       ақысын төлеуге (111,
                                       121, 149); үйiрме.
                                       лердi ұйымдастыруға
                                       байланысты iс-шара.
                                       ларға (111, 121,
                                       136, 138, 139,
                                       141, 142, 143, 144,
                                       145, 146, 149, 411,
                                       431); ақылы бiлiм
                                       беру қызметтерiн
                                       көрсететiн қызмет.
                                       керлердiң еңбегiне
                                       ақы төлеуге (111,
                                       112, 121, 149)
                                       ынталандыру сипа.
                                       тында қосымшаақы,
                                       үстемақы, сыйлық
                                       және басқа да
                                       төлемдер белгiлеу.
                                       ге (112, 121);
                                       жабдықтар және
                                       мүккәммал (оның
                                       iшiнде жұмсақ) және
                                       киiм-кешек сатып
                                       алуға (139, 153,
                                       411); шаруашылық
                                       шығыстарына (138,
                                       139, 141, 142,
                                       143, 144, 145,
                                       146); үйлер мен
                                       ғимараттарды
                                       қайта жаңартуға
                                       және күрделi
                                       жөндеуге арналған
                                       шығыстар (431);
                                       демалыс лагерьлерi
                                       тәрбиешiлерiнiң
                                       және көмекшi
                                       қызметкерлерiнiң
                                       еңбегiне ақы
                                       төлеуге (111, 121,
                                       149); двигательдер.
                                       дi пайдалануға және
                                       жөнедеуге байланысты
                                       шығыстарға(146),
                                       оқу-көмекші, қосалқы
                                       шаруашылықтардың
                                       және оқу тәжірибе
                                       учаскелерінің
                                       өндірістік қызметіне
                                       байланысты шығын.
                                       дарға, оның ішінде
                                       осы қызметпен айна.
                                       лысатын қызметкер.
                                       лердің еңбегіне
                                       ақы төлеуге(111,
                                       121, 138, 139,141, 
                                       142, 143, 144, 145, 
                                       146,149, 411); 
                                       іссапар
                                       шығыстарына(136).

РБ   4    6   225 049  030  36  Жоғары Мекемелердің оқу-
                                кәсiби материалдық база.
                                білімі сын нығайтуға
                                бар    (139, 411, 421,
                                маман. 431), оқу жабдық.
                                дарды  тарын және оқу-
                                даяр.  тәжiрибе учаске.
                                лау    сіндегі жұмыс үшін
                                жөнін. мүкәммал сатып
                                дегі   алуға (139, 411)
                   __  ___      қыз.   тамақтандыруды,
                   009 039,     меттер оқушыларға тұрмыс.
                       040             тық және мәдени
                                       қызмет көрсету
                                       жөнiндегi шығыстар.
                                       ды жабуға (131, 139,
                                       149, 153, 411),
                                       оқу-өндiрiстiк
                                       шеберханаларды
                                       және көмекшi
                                       шаруашылықты
                                       кеңейтуге (139,
                                       411), оқушыларды
                                       көтермелеуге және
                                       оқушыларды әлеумет.
                                       тiк қорғалмаған
                                       жекелеген топтарына
                                       материалдық көмек
                                       көрсетуге (153, 159),
                                       Ұзартылған күнi бар
                                       мектептерге және
                                       мектептер мен
                                       мектеп-интернаттар.
                                       дың ұзартылған күн
                                       тобындағы оқушыларды
                                       тамақтандыруға (131,
                                       153), асқаналарды ұстау
                                       жөнiндегi шығыстар.
                                       ға (111, 112, 121,
                                       131, 139, 141, 144,
                                       145, 411, 431),
                                       мектеп оқушыларының
                                       орындаған жұмыста.
                                       рына ақы төлеуге
                                       (159), экскурциялар
                                       мен мектеп кештерiн
                                       өткiзуге (138, 139,
                                       141, 143, 144, 145,
                                       146, 149, 159), оқу
                                       корпустарын және
                                       бiлiм беру ұйымдары.
                                       ның жатақханаларының
                                       ағымдағы жөндеуіне
                                       (146) мектеп жанын.
                                       дағы учаскенi дамы.
                                       туға және мектеп
                                       шеберханаларының
                                       жабдықтарын жаңар.
                                       туға (139, 411),
                                       спорт алаңдарын
                                       салуға (139, 146,
                                       411, 421, 431)
                                       қоғамдық-пайдалы
                                       еңбекте көзге
                                       түскен оқушыларға
                                       степендиялар мен
                                       сыйақылар беруге
                                       (159, 334), сауық.
                                       тыру iс-шараларына
                                       (113, 121, 132,
                                       138,  139, 146,
                                       149, 153, 159),
                                       жарысқа қатысушы.
                                       ларды тамақтандыру,
                                       арбитрларды (сот.
                                       тарды) және медицина
                                       қызметкерлерiнiң
                                       еңбегiне ақы төлеу
                                       жөнiндегi шығыстар.
                                       ды жабуға (131, 149,
                                       332), қосымша оқу
                                       бағдарламалары
                                       бойынша оқу процес.
                                       сiн ұйымдастыруға
                                       (111, 121, 136,
                                       138, 139, 141, 142,
                                       143, 144, 145, 146,
                                       149, 411, 431);
                                       үйiрме жетекшiле.
                                       рiнiң еңбек ақысын
                                       төлеуге (111, 121,
                                       149); үйiрмелердi
                                       ұйымдастыруға
                                       байланысты iс-шара.
                                       ларға (111, 121,
                                       136, 138, 139,
                                       141, 142, 143,
                                       144, 145, 146,
                                       149, 41l, 431);
                                       ақылы бiлiм бepу
                                       қызметтерiн көрсе.
                                       тетiн қызметкер.
                                       лердiң еңбегiне
                                       ақы төлеуге (111,
                                       112, 121, 149)
                                       ынталандыру сипа.
                                       тында қосымшаақы,
                                       үстемақы, сыйлық
                                       және басқа да
                                       төлемдер белгiлеуге
                                       (112, 121); жабдық.
                                       тар және мүккәммал
                                       (оның iшiнде
                                       жұмсақ) және киiм-
                                       кешек сатып алуға
                                       (139, 153, 411);
                                       шаруашылық шығыс.
                                       тарына (138, 139,
                                       141, 142, 143,
                                       144, 145, 146);
                                       үйлер мен ғимарат.
                                       тарды кайта
                                       жаңартуға және
                                       күрделi жөндеуге
                                       арналған шығыстар
                                       (431); демалыс
                                       лагерьлерi тәрбие.
                                       шiлерiнiң және
                                       көмекшi қызмет.
                                       керлерiнiң еңбегi.
                                       не ақы төлеуге
                                       (111, 121, 149);
                                       музыкалық аспап.
                                       тарды жөндеуге
                                       байланысты шығыс.
                                       тарға (146);
                                       двигательдердi
                                       пайдалануға және
                                       жөндеуге байланыс.
                                       ты шығыстарға
                                       (146); оқу-өндi.
                                       рiстiк тәжiрибеге,
                                       оқушылардың
                                       концерттерiне
                                       байланысты шығын.
                                       дарға (111, 121,
                                       138, 139, 141,
                                       142, 143, 144, 145,
                                       146, 149, 411);
                                       iссапар шығыста.
                                       рына (136).
 
РБ   4    6   225 049  030, 37  Мәде.  Мекемелердiң оқу-
                  009  039,     ниет   материалдық база.
                       040      және   сын нығайтуға
                                өнер   (139, 411, 421,
                                сала.  431), оқу жаб.
                                сында. дықтарын және
                                ғы жо. оку-тәжiрибе
                                ғары   учаскесiндегi
                                оқу    жұмыс үшiн
                                орын.  мүкәммал сатып
                                дары.  алуға (139, 411),
                                мен    тамақтандыруды,
                                кол.   оқушыларға тұрмыс.
                                ледж.  тық және мәдени
                                дер    қызмет көрсету
                                оқыту. жөнiндегі шығыс.
                                шыла.  тарды жабуға (131,
                                рының  139, 149, 153,
                                бiлiк. 411), оқу-өндiрiс.
                                тiлi.  тiк шеберханаларды
                                гiн    және көмекшi шаруа.
                                артты. шылықты кеңейтуге
                                ру     (139, 411), оқушы.
                                жөнiн. ларды көтермелеуге
                                дегi   және оқушыларды
                                қыз.   әлеуметтік қорғал.
                                мет.   амаған жекелеген
                                тер    топтарына материал.
                                       дық көмек көрсе.
                                       туге (153, 159),
                                       Ұзартылған күнi
                                       баp мектептерге
                                       және мектептер
                                       мен мектеп-интер.
                                       наттардың ұзар.
                                       тылған күн
                                       тобындағы оқушы.
                                       ларды тамақтан.
                                       дыруға (131,153),
                                       асқаналарды ұстау
                                       жөнiндегi шығыс.
                                       тарға (111, 112,
                                       121, 131, 139,
                                       141, 144, 145,
                                       411, 431), мектеп
                                       оқушыларының
                                       орындаған жұмыс.
                                       тарына ақы төлеуге
                                       (159), экскурция.
                                       лар мен мектеп
                                       кештерiн өткiзуге
                                       (138, 139, 141,
                                       143, 144, 145,
                                       146, 149, 159),
                                       оқу корпустарын
                                       және бiлiм беру
                                       ұйымдарының
                                       жатаханаларының
                                       ағымдағы жөндеуi.
                                       не (146) мектеп
                                       жанындағы учас.
                                       кенi дамытуға
                                       және мектеп
                                       шеберханаларының
                                       жабдықтарын
                                       жаңартуға (139,
                                       411), спорт
                                       алаңдарын салуға
                                       (139, 146, 411,
                                       421, 431), қо.
                                       ғамдық-пайдалы
                                       еңбекте көзге
                                       түскен оқушы.
                                       ларға степендия.
                                       лар мен сыйақы.
                                       лар беруге
                                       (159, 334),
                                       сауықтыру iс-
                                       шараларына
                                       (113, 121,
                                       132, 138, 139,
                                       146, 149, 153,
                                       159), жарысқа
                                       қатысушыларды
                                       тамақтандыру,
                                       арбитрларды
                                       (соттарды) және
                                       медицина қызмет.
                                       керлерiнiң
                                       еңбегiне ақы
                                       төлеу жөнiндегi
                                       шығыстарды жабу.
                                       ға (131, 149,
                                       332), қосымша
                                       оқу бағдарла.
                                       малары бойынша
                                       оқу процесiн
                                       ұйымдастыруға
                                       (111, 121, 136,
                                       138 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146, 149,
                                       411, 431); үйiрме
                                       жетекшiлерiнiң
                                       еңбек ақысын
                                       төлеуге (111,
                                       121, 149); үйiр.
                                       мелердi ұйым.
                                       дастыруға
                                       байланысты
                                       iс-шараларға
                                       (111, 121, 136,
                                       138 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146, 149,
                                       411, 431); ақылы
                                       бiлiм бepу қызмет.
                                       терiн көрсететiн
                                       қызметкерлердiң
                                       еңбегіне ақы
                                       төлеуге (111,
                                       112, 121, 149)
                                       ынталандыру
                                       сипатында қосымша.
                                       ақы, үстемақы,
                                       сыйлық және басқа
                                       да төлемдер
                                       белгілеуге (112,
                                       121); жабдықтар
                                       және мүккәммал
                                       (оның iшiнде
                                       жұмсақ) және
                                       киiм-кешек
                                       сатып алуға
                                       (139, 153, 411);
                                       шаруашылық
                                       шығыстарына
                                       (138, 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146); үйлер
                                       мен ғимараттар.
                                       ды қайта жаңар.
                                       туға және
                                       күрделi жөндеуге
                                       арналған шығыс.
                                       тар (431); дема.
                                       лыс лагерьлерi
                                       тәрбиешiлерiнiң
                                       және көмекшi
                                       қызметкерлерiнiң
                                       еңбегіне ақы
                                       төлеуге (111,
                                       121, 149);
                                       двигательдердi
                                       пайдалануға
                                       және жөндеуге
                                       байланысты
                                       шығыстарға
                                       (146); қосалқы
                                       шаруашылықтар.
                                       ды және оқу-
                                       тәжiрибе учас.
                                       келерiнiң
                                       өндiрiстiк
                                       қызметiне
                                       байланысты
                                       шығындарға,
                                       оның iшiнде
                                       осы қызметпен
                                       айналысатын
                                       қызметкерлер.
                                       дiң еңбегiне
                                       ақы төлеуге
                                       (111, 121,
                                       138, 139, 141,
                                       142, 143, 144,
                                       145, 146, 149,
                                       411); iссапар
                                       шығыстарына
                                       (136).