Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2000 жылғы 20 шілде N 331 БұйрықҚазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2000 жылғы 21 тамыз N 1228 тіркелді. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2005 жылғы 12 наурыздағы N 78 (V053497) бұйрығымен (2006 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады).

     Бұйырамын:
     1. "Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражатты, сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағиданы бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177 V990771_ бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
     атауындағы "сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын" деген сөздер "мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомалары мен сақтандыру өтеулерін" деген сөздермен ауыстырылсын;
     көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ақылы қызмет көрсетуді сатудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражатты, сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағидада:
     атауындағы "сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын" деген сөздер "мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомалары мен сақтандыру өтеулерін" деген сөздермен ауыстырылсын;
     1-тармақтағы "заңдарымен" деген сөз "заңнамалық кесімдермен" деген сөздермен ауыстырылсын;
     8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
     "Ақылы қызмет көрсетуді сатудан алынатын қаражат алатын бар мемлекеттік мекемелер жыл сайын 2-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақылы қызмет көрсетулерді сатудан алатын қаражат бойынша кірістер мен шығыстардың жеке сметасын (бұдан әрі - жеке смета) жасайды.
     Әрбір мемлекеттік мекеме осы мемлекеттік мекеме дербес есеп жүргізетініне немесе орталықтандырылған бухгалтерия қызмет көрсететіндігіне қарамастан жеке сметаларды жасайды. Орталықтандырылған бухгалтериялар қызмет көрсететін мемлекеттік мекемелердің жеке сметаларын тікелей жасау орталықтандырылған бухгалтерияның қызметкерлеріне жүктеледі.";
     11, 12, 13, 14 және 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
     "11. Мемлекеттік мекемелер жасаған жеке сметаларға мемлекет мекемелерінің басшылары қол қояды. Жеке сметаға кірістер бойынша және шығыстардың экономикалық сыныптамасының әрбір ерекшелігі бойынша есептемелер, сондай-ақ түсіндірме жазба қоса берілуі тиіс.
     12. Мемлекеттік мекемелер жеке сметаларды бюджет бағдарламасының әкімшісіне бекітуге ұсынады.
     Бюджет бағдарламасының әкімшісі 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әрбір бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша 2 данада жиынтық смета жасайды.
     Жиынтық смета мемлекеттік мекемелердің жеке сметаларының негізінде жасалады және оған бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы қол қояды. Жеке сметалардың жалпы сомасы ақылы қызмет көрсетудің әрбір түрі және сметаның әрбір көрсеткіші бойынша жиынтық сметаның сомасына тең болуы тиіс.
     13. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі жиынтық сметаны жоспарланатын жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет департаментіне немесе жергілікті қаржы органына бекітуге ұсынады.
     14. Жиынтық сметаны қарау ұсынылған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет департаменті және жергілікті қаржы органдары бұл сметаларды ақылы қызмет көрсетуді сатудан алынатын қаражаттың түсім көздерінің заңдылығына да қатысты және сол сияқты кірістерді есептеудің толықтығы мен дұрыстығына, қаражаттың мақсатты бағытталуы, шығыстарды есептеуде үнем режимін қадағалауға да қатысты қарастырады.
     15. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ұсынған жиынтық сметаларды тиістілігі бойынша функционалдық басқармалар қарайды және Бюджет департаментіне жетекшілік ететін Қаржы вице-министрі бекітеді.
     Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері ұсынған жиынтық сметаларды тиісті жергілікті қаржы органдарының басшылары бекітеді.
     Бекітілген жиынтық сметаның бір данасы жиынтық сметаны бекіткен ұйымда (Қаржы министрлігі немесе жергілікті қаржы органы) қалады, бір данасы бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне беріледі.
     Әрбір мемлекеттік мекеменің жеке сметасын бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы 3 данада бекітеді. Мемлекеттік мекеменің жеке сметасын бекітілген жиынтық сметасы болмаған жағдайда бекітуге жол берілмейді.
     Бекітілген жеке сметаның бір данасы бюджеттік бағдарламаның әкімшісінде қалады.
     Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі сметасы бекітілген мемлекеттік мекемеге осы бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша жиынтық сметаның көшірмесімен бірге, бекітілген жеке сметаның 2 данасын береді.
     Мемлекеттік мекеме бекітілген жеке сметаның бір данасын өзіне қалдырады, бекітілген жеке сметаның бір данасын Қазынашылықтың аумақтық органына ұсынады.
     Қазынашылықтың аумақтық органы бекітілген жеке сметаға сәйкес мемлекеттік мекеменің "Ақылы қызмет көрсетулерден түсетін қаражаттар" және осы шот бойынша операциялар" ағымдағы шотының ашылуын және әрекет ету мерзімінің ұзартылуын жүзеге асырады.";
     16-тармақтағы "қаражаттар сметасы" деген сөздер "Қаражат бойынша кірістер мен шығыстар сметасы" деген сөздермен ауыстырылсын;
     мынадай мазмұндағы 19-1, 19-2 және 19-3-тармақтармен толықтырылсын:
     "19-1. Ақылы қызмет көрсетулер бойынша кірістер мен шығыстардың жылдық сомасы ұлғайған жағдайда, жаңа жеке және жиынтық смета жасалады және белгіленген тәртіппен бекітіледі.
     19-2. Жеке немесе жиынтық сметаға ақылы қызмет көрсетулердің әрбір түрі бойынша ерекшеліктер мен тоқсандар арасында жылдық соманың шеңберінде өзгерістер енгізу мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
     мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне ұсынылып отырған өзгерістер бойынша негіздемелер мен есеп айырысуларды қоса бере отырып, 2-2-қосымшаға сәйкес жеке сметаның өзгеруі туралы анықтаманың жобасын ұсынады;
     бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ұсынылып отырған өзгерістер бойынша негіздемелер мен есеп айырысуларды тексереді, 2-2-қосымшаға сәйкес жиынтық сметаның өзгеруі туралы анықтаманы жасайды және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет департаментіне немесе жергілікті қаржы органына ұсынады;
     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бюджет департаментінің функционалдық басқармаларын немесе жергілікті қаржы органдары ұсынылған жиынтық сметаның өзгеруі туралы анықтаманы қарайды, енгізіліп отырған өзгерістер бойынша негіздемені және есеп айырысуды тексереді және Бюджет департаментіне жетекшілік ететін Қаржы вице-министріне немесе тиісті жергілікті қаржы органының басшысына ұсынады;
     жиынтық сметаның өзгеруі туралы анықтама 2 данада бекітіледі: бір данасы анықтаманы бекіткен ұйымда (Қаржы министрлігі немесе жергілікті қаржы органы) қалады, бір данасы бюджеттік бағдарламаның әкімшісіне беріледі;
     жиынтық сметаның өзгеруі туралы бекітілген анықтаманың негізінде бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі мемлекеттік мекеменің жеке сметасының өзгеруі туралы анықтаманы 3 данада бекітеді. Жиынтық сметаның өзгеруі туралы бекітілген анықтамасыз жеке сметаның өзгеруі туралы анықтаманы бекітуге жол берілмейді;
     бекітілген анықтаманың бір данасы бюджеттік бағдарламаның әкімшісінде қалады, екі данасын бюджеттік бағдарламаның әкімшісі сметасы бекітілген мемлекеттік мекемеге береді;
     мемлекеттік мекеме жеке сметаның өзгеруі туралы бекітілген анықтаманың бір данасын өзінде қалдырады, бір данасын Қазынашылықтың аумақтық органына ұсынады.
     19-3. Бекітілген жиынтық сметалар мен жиынтық сметаның өзгеруі туралы анықтамаларды тіркеуді - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет департаменті немесе жергілікті қаржы органдары, ал жеке сметалар мен жеке сметалардың өзгеруі туралы анықтамаларды тіркеуді бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жүзеге асырады.";
     20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
     "20. Мемлекеттік мекемелердің қаражатты бюджеттік шоттардан және заңнамаға сәйкес ашылатын басқа да шоттардан ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан алынатын қаражаттың ағымдағы шотына аударуына тыйым салынады.";
     23- тармақтағы "қолданылып жүрген заңдармен" деген сөздер "заңнамалық кесімдермен" деген сөздермен ауыстырылсын.
     24-тармақта "нормативті құқықтық" деген сөздер "заңнамалық" деген сөзбен ауыстырылсын.
     29-тармақта:
     бiрiншi абзац "борышкердiң атынан мемлекеттiк нотариустың атына ақшаларды есептеу үшiн, оларды несие берушiге беру үшiн, пайдасына жарна төленген тұлғаның жазбаша келiсiмiмен депозитке салған тұлғаға немесе сот шешiмi бойынша ақшаны қайтару үшiн, кредиторға беру үшiн және белгiленген уақыты өткен талап етiлмеген ақшаны республикалық бюджетке есептеу үшiн" деген сөздермен толықтырылсын;
     мынадай мазмұндағы сегiзiншi, тоғызыншы, оныншы, он бiрiншi, он екiншi, он үшiншi және он төртiншi абзацтармен толықтырылсын:
     "бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған сотталғандарға және психиатриялық ауруханалардан шыққан пациенттерге ақшасының қалдығын қайтару.
     Ақыл-есi кемiс балаларға арналған интернат үйлерiне, психоневрологиялық интернаттарға асырандылардың жеке шотынан ақшаны есептеу үшiн, осы қаражатты асырандылардың жеке мақсаттарына:
     азық-түлiк өнiмдерiн қосымша сатып алуға;
     қосымша медициналық көмек көрсетуге;
     дәрi-дәрмектердi қосымша сатып алуға;
     киiм-кешектер, аяқ-киiмдер мен бiрiншi кезектегі қажет заттарды, гигиена жабдықтарын қосымша сатып алуға;
     төсек және iш киiмдердi қосымша сатып алуға жұмсау құқығымен депозиттiк шоттар ашылады.";
     оныншы абзац "бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге" деген сөздерден кейiн ", жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге" деген сөздермен толықтырылсын;
     "екiншi деңгейдегі банктерде" деген сөздерден кейiн "облыстардың, Астана және Алматы қалалары әкiмдерiнiң шешiмдерi және жергiлiктi қаржы органдарының рұқсаттары негiзiнде екiншi деңгейдегi банктерде" деген сөздермен толықтырылсын;
     он бiрiншi абзацтағы "келiсiмi бойынша тиiстi мемлекеттiк мекемелер-бағдарламалардың әкiмшiлерi" деген сөздер алынып тасталсын;
     он екiншi абзацтың бiрiншi сөйлемi "Депозиттiк шоттарға" деген сөздерден кейiн "ақшаны есептеу және пайдалану бөлiгінде депозиттiк шоттарды ашуға (әрекет ету мерзiмiн ұзартуға) берiлген рұқсаттарға сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;
     35-тармақтың екiншi абзацында "салықтық" деген сөзден кейiн "және кедендiк" деген сөздермен толықтырылсын;
     Мынадай мазмұндағы 3-1-бөлiммен толықтырылсын:
     "3.1. Сақтандыру өтеулерiн есептеуге арналған ағымдағы шот
     35-1. "Автокөлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгін мiндеттi сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 31 қазандағы N 1319 қаулысына сәйкес жол-көлiк оқиғасы үшiншi адамның мүлкiн зақымдау немесе жоюға әкеп соққан жағдайда сақтандырушы сақтандыру өтеулерiн төлейдi.
     Үшiншi адам мемлекеттiк мекеме болған жағдайда сақтандыру өтеулерiн ұлттық валютада есептеу үшiн аталған мемлекеттiк мекемеге ағымдағы шот ашылады.
     35-2. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге сақтандыру өтеулерiн есептеуге арналған ағымдағы шот Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi Қазынашылықтың аумақтық органдары берген рұқсат негiзiнде, жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге тиiстi жергiлiктi қаржы органының рұқсаты негізінде. Аумақтық Қазынашылық органдарында осы Қағиданың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ашылады.
     35-3. Ағымдағы шоттың ашылуына рұқсат шот ашу туралы мемлекеттік мекеме өтінішінің және сақтандырушының жауапкершілігін анықтаған сот шешімі үшінші тұлғаның (мемлекеттік мекеменің) сақтандырушының сақтанушының алдын-ала келісімімен өзінің жауапкершілігін мойындауды және төлеу туралы мәселені шешу үшін барлық қажетті құжаттарды алуы (кінәлі тұлғаның, жәбірленушінің арыздары, МАИ органдарынан алынған құжаттардың толық бумасы) негізінде беріледі.
     35-4. Ағымдағы шотқа түскен қаражаттар зақымданған мүлікті қайта қалпына келтіруге, жекелеген тораптарды, бөлшектерді, зақымданған мүліктің заттарын жөндеуге, сондай-ақ мүлік толық апатқа ұшыраған жағдайда жаңа мүлік сатып алуға жұмсалады.
     35-5. Мемлекеттік мекеме мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есебін жасау бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің нормативтік құқықтық кесімдерінде анықталған осы ереженің 7-қосымшасына сәйкес оның ағымдағы шотына түскен сақтандыру сомаларын пайдалану жөніндегі есеп жасайды.
     35-6. Сақтандыру өтеулерін есептеуге арналған ағымдағы шотқа түсетін қаражаттардың мақсатты пайдаланылуына мемлекеттік мекеменің басшысы жауап береді.
     35-7. Ағымдағы шоттың пайдаланылмаған қаражатының қалдығы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша тиісті бюджеттің кірісіне аударуға жатады.
     Егер қаражат ағымдағы шотқа 20 желтоқсаннан кейін түссе, онда ағымдағы шоттың қаражатын пайдалану құқығы бір ай мерзімге ұзартылады.";
     Көрсетілген Қағиданың 1 және 2-қосымшалары 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
     3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес 2-1, 2-2 және 6-қосымшалармен толықтырылсын.
     2. Осы бұйрық ол Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

     Министрдің
     міндетін атқарушы

                                         Қазақстан Республикасы
                                          Қаржы министрлігінің
                                          ________ N __________
                                               бұйрығына

                                               N 1 қосымша

      Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртібі туралы қағидаға

                                                  1-қосымша

           Мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын мемлекеттік
           мекемелердің ақылы қызмет көрсетулерінің тізбесі

___________________________________________________________________________
Бюджет түрі            |   |             |              |             |Бұй.
 |Функционалдық топ   |   |Ақылы қызмет |  Пайдалану   |  Негіздеме  |рық.
 | |Ішкі функциясы    |   |көрсетулердің|  бағыттары   |             |тың
 | | |Мем. мекеме-бағ.|   |    атауы    |              |             |нө.
 | | |дар. әкімшілері |   |             |              |             |мірі
 | | |   |Бағдарлама  |   |             |              |             |мен
 | | |   |     |Кіші  |   |             |              |             |күні
 | | |   |     |бағда.|   |             |              |             |    
 | | |   |     |рлама |Ақылы қызмет көрсетулердің коды |             |   
---------------------------------------------------------------------------
1|2|3| 4 |  5  |  6   | 7 |      8      |       9      |      10     | 11
---------------------------------------------------------------------------
РБ|4|2|225|31 31|30,31,|  1 |Ақылы үйірме.|Үйірме басшы.|"Мемлекеттік  |   
 | | |   |     |32,33,|    |лерден түсе. |ларының еңбе.|білім мекеме. |

 | | |   |     |34,35,|    |тін түсімдер |гіне ақы тө. |лерінің ақылы |

 | | |   |     |36    |    |             |леуге, осы   |білім беру    |

 | | |613|     |31,30 |    |             |үйірмелерді  |қызметін көр. |

 | | |   |     |      |    |             |ұйымдастыруға|сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |             |байланысты   |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |             |жұмсалған    |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |басқа да шы. |22 қыркүйекте.|

ЖБ|4|2|263|20   |30,32,|    |             |ғыстарды жа. |гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |33,34,|    |             |буға         |лысы, "Мемле. |

 | | |   |     |35    |    |             |             |кеттік білім  |

 |4|3|263|31   |31    |    |             |             |мекемелерінің |

 | | |   |     |      |    |             |             |қаржылық, ва. |   

 | | |   |     |      |    |             |             |люталық түсім.|

 | | |   |     |      |    |             |             |дерді пайдала.|

 | | |   |     |      |    |             |             |нуының тәрті. |

 | | |   |     |      |    |             |             |бін бекіту    |

 | | |   |     |      |    |             |             |туралы" ҚРҮ   |   

 | | |   |     |      |    |             |             |1999 жылғы 22 |

 | | |   |     |      |    |             |             |қыркүйектегі  |

 | | |   |     |      |    |             |             |N 1444 қаулысы|

 |8|1|263|35   |31 (  |    |             |             |              |

 | | |   |     |егер  |    |             |             |              |   

 | | |   |     |бұл   |    |             |             |              |

 | | |   |     |бағ.  |    |             |             |              |

 | | |   |     |дарла.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ма    |    |             |             |              |

 | | |   |     |бойын.|    |             |             |              |   

 | | |   |     |ша қа.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ржыла.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ндыру |    |             |             |              |

 | | |   |     |нысаны|    |             |             |              |

 | | |   |     |анық. |    |             |             |              |

 | | |   |     |талса |    |             |             |              |

 | | |   |     |"ұстау|    |             |             |              |

 | | |   |     |")    |    |             |             |              |

-----------------------------------------------------------------------|   

РБ|4|2|225|31   |33,36 | 2  |Мектептер мен|Музыка аспап.|"Мемлекеттік  |

 | | |   |     |      |    |мектеп-интер.|тарын жөндеу.|білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |наттардың му.|ге           |лерінің ақылы |

 | | |   |     |      |    |зыка аспап.  |             |білім беру    |

 | | |   |     |      |    |тарын пайда. |             |қызметін көр. |

 | | |   |     |      |    |ланғаны үшін |             |сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |төлейтін ақы.|             |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |сы           |             |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |             |22 қыркүйекте.|  

ЖБ|4|2|263|20   |30,32,|    |             |             |гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |33,34,|    |             |             |лысы, "Мемле. |

 | | |   |     |35    |    |             |             |кеттік білім  |

 | | |   |     |      |    |             |             |мекемелерінің |

 | | |   |     |      |    |             |             |қаржылық, ма. |   

 | | |   |     |      |    |             |             |териалдық және|

 | | |   |     |      |    |             |             |валюталық тү. |

 | | |   |     |      |    |             |             |сімдерді пай. |

 | | |   |     |      |    |             |             |далануының    |

 | | |   |     |      |    |             |             |тәртібін бекі.|   

 | | |   |     |      |    |             |             |ту туралы" ҚРҮ|

 | | |   |     |      |    |             |             |1999 жылғы 22 |

 | | |   |     |      |    |             |             |қыркүйектегі  |

 | | |   |     |      |    |             |             |N 1441        |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |   

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

-----------------------------------------------------------------------|

РБ|4|2|225|31 31|30,31,|  3 |Жоғары база. |Оқу процесін.|"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |32,33,|    |лық оқу жос. |де жұмыс іс. |білім мекеме. |

 | | |   |     |34,35,|    |парын оқығаны|тейтін қыз.  |лерінің ақылы |

 | | |   |     |36    |    |үшін төлем.  |меткерлердің |білім беру    |

 | | |613|     |30,31 |    |дердің түсім.|еңбегіне ақы |қызметін көр. |

 | | |   |     |      |    |дері         |төлеуге, үс. |сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |             |темеақы, қо. |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |             |сымшаақы,    |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |сыйлықақы мен|22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |             |басқа да ын. |гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |             |таландыру си.|лысы, "Мемле. |

 | | |   |     |      |    |             |паттағы тө.  |кеттік білім  |

 | | |   |     |      |    |             |лемдерді бел.|мекемелерінің |

 | | |   |     |      |    |             |гілеу, оқушы.|қаржылық, ма. |   

 | | |   |     |      |    |             |ларды және   |териалдық және|

 | | |   |     |      |    |             |жекелеген    |валюталық пай.|

 | | |   |     |      |    |             |әлеуметтік   |далануының    |

 | | |   |     |      |    |             |қорғалған    |тәртібін бекі.|

 | | |   |     |      |    |             |оқушыларға   |ту туралы" ҚРҮ|   

 | | |   |     |      |    |             |көмек, оқу   |1999 жылғы 22 |

 | | |   |     |      |    |             |шығындары,   |қыркүйектегі  |

 | | |   |     |      |    |             |құрал-сайман.|N 1441 қаулысы|

 | | |   |     |      |    |             |дар, жабдық. |              |

 | | |   |     |      |    |             |тар (оның    |              |   

ЖБ|4|2|263|20   |30,32,|    |             |ішінде жұмсақ|              |

 | | |   |     |33,34,|    |             |) және киім- |              |

 | | |   |     |35    |    |             |кешектер са. |              |   

 | | |   |     |      |    |             |тып-алу, та. |              |

 | | |   |     |      |    |             |мақтану, ша. |              |

ЖБ|4|3|263|31   |30,31 |    |             |руашылық шы. |              |

 | | |   |     |      |    |             |ғыстар (жылу.|              |   

 | | |   |     |      |    |             |ға, электр   |              |

 | | |   |     |      |    |             |энергиясына, |              |

 | | |   |     |      |    |             |сумен жабдық.|              |

 | | |   |     |      |    |             |тауға және   |              |

 | | |   |     |      |    |             |басқа да ком.|              |   

 | | |   |     |      |    |             |муналдық шы. |              |

 | | |   |     |      |    |             |ғыстарға ақы |              |

ЖБ|4|2|263|35   |31 (  |    |             |төлеу, ағым. |              |

 | | |   |     |егер  |    |             |дағы шаруашы.|              |   

 | | |   |     |бұл   |    |             |лық мақсаттар|              |

 | | |   |     |бағ.  |    |             |үшін заттар  |              |

 | | |   |     |дарла.|    |             |мен материал.|              |

 | | |   |     |ма    |    |             |дар сатып    |              |

 | | |   |     |бойын.|    |             |алу, үйге    |              |   

 | | |   |     |ша    |    |             |қызмет көрсе.|              |

 | | |   |     |қаржы.|    |             |туге ақы тө. |              |

 | | |   |     |ланды.|    |             |леу, көлік   |              |

 | | |   |     |ру ны.|    |             |қызметіне ақы|              |

 | | |   |     |саны  |    |             |төлеу)       |              |

 | | |   |     |анық. |    |             |             |              |   

 | | |   |     |талса |    |             |             |              |   

 | | |   |     |"ұстау|    |             |             |              |   

 | | |   |     |")    |    |             |             |              |

-----------------------------------------------------------------------|   

ЖБ|4|2|263|20   |30,32,|  4 |Білім беретін|Двигательдер |"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |33,34,|    |мемлекеттік  |мен котельни.|білім мекеме. |

 | | |   |     |35    |    |мекемелерінің|лерді пайда. |лерінің ақылы |

 | | |   |     |      |    |электр двига.|лану мен жөн.|білім беру    |

 | | |   |     |      |    |тельдерді мен|деуге байла. |қызметін көр. |

 | | |   |     |      |    |қазандықтары |нысты шығыс. |сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |беретін жылу.|тарға        |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |электр энер. |             |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |гиясын берге.|             |22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |ні үшін ақы  |             |гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |             |             |лысы, "Мемле. |

 | | |   |     |      |    |             |             |кеттік білім  |

ЖБ|4|3|263|31   |30    |    |             |             |мекемелерінің |

 | | |   |     |      |    |             |             |қаржылық, ма. |   

 | | |   |     |      |    |             |             |териалдық және|

 | | |   |     |      |    |             |             |валюталық пай.|

 | | |   |     |      |    |             |             |далануының    |

 | | |   |     |      |    |             |             |тәртібін бекі.|

 | | |   |     |      |    |             |             |ту туралы" ҚРҮ|   

 | | |   |     |      |    |             |             |1999 жылғы 22 |

 | | |   |     |      |    |             |             |қыркүйектегі  |

 | | |   |     |      |    |             |             |N 1441 қаулысы|

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |   

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |   

ЖБ|8|1|263|35   |31 (  |    |             |             |              |

 | | |   |     |егер  |    |             |             |              |   

 | | |   |     |бұл   |    |             |             |              |

 | | |   |     |бағ.  |    |             |             |              |

 | | |   |     |дарла.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ма    |    |             |             |              |

 | | |   |     |бойын.|    |             |             |              |   

 | | |   |     |ша    |    |             |             |              |

 | | |   |     |қаржы.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ланды.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ру ны.|    |             |             |              |

 | | |   |     |саны  |    |             |             |              |

 | | |   |     |анық. |    |             |             |              |   

 | | |   |     |талса |    |             |             |              |

 | | |   |     |"ұстау|    |             |             |              |   

 | | |   |     |")    |    |             |             |              |

-----------------------------------------------------------------------|
РБ|4|2|225|31 31|30,31,|  5 |Мемлекеттік  |Мемлекеттік  |"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |32,33,|    |білім беру   |білім беру   |білім мекеме. |

 | | |   |     |34,35,|    |мекемелерінің|мекемелерінің|лерінің ақылы |

 | | |   |     |36    |    |оқу-көмекші  |оқу-көмекші, |білім беру    |   

 | | |613|     |30,31 |    |және қосалқы |қосалқы шару.|қызметін көр. |   

 | | |   |     |      |    |шаруашылықта.|ашылықтарының|сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |рының өндірі.|және оқу-тә. |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |стік қызметі.|жірибе учас. |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |нен түсетін  |келерінің өн.|22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |кірістер;    |дірістік қыз.|гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |мемлекеттік  |метіне байла.|лысы          |

 | | |   |     |      |    |білім беру   |нысты, оның  |              |

 | | |   |     |      |    |мекемелерінің|ішінде осы   |"Мемлекеттік  |

 | | |   |     |      |    |оқу-тәжірибе |қызметте жұ. |білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |учаскелерінің|мыс істейтін |лерінің қаржы.|

 | | |   |     |      |    |(оның ішінде |қызметкерлер.|лық, материал.|

 | | |   |     |      |    |көшет матери.|дің еңбегіне |дық және валю.|

ЖБ|4|2|263|20   |30,32,|    |алдарының,   |ақы төлеуге, |талық түсім.  |   

 | | |   |     |33,34,|    |өсімдік шару.|бұл шаруашы. |дерді пайдала.|

 | | |   |     |35    |    |ашылығының,  |лықтар тұра. |нуының тәрті. |

 | | |   |     |      |    |бақша шаруа. |тын мекеме.  |бін бекіту ту.|

 | | |   |     |      |    |шылығының,   |лердің оқу-  |ралы" ҚРҮ 1999|

 | | |   |     |      |    |мал шаруашы. |материалдық  |жылғы 22 қыр. |   

 | | |   |     |      |    |лығының) өні.|базасын ны.  |күйектегі N   |

 | | |   |     |      |    |мін сатудан  |ғайтуға, оқу-|1441 қаулысы  |

ЖБ|4|3|263|31   |30,31 |    |алатын кіріс.|тәжірибе уча.|              |

 | | |   |     |      |    |тері         |скесіне ар.  |              |

 | | |   |     |      |    |             |налған жұмыс.|              |   

 | | |   |     |      |    |             |тар үшін оқу |              |

 | | |   |     |      |    |             |жабдықтары   |              |

 | | |   |     |      |    |             |мен құрал-   |              |   

ЖБ|8|1|263|35   |31 (  |    |             |саймандар са.|              |

 | | |   |     |егер  |    |             |тып алуға,   |              |   

 | | |   |     |бұл   |    |             |қосалқы ша.  |              |

 | | |   |     |бағ.  |    |             |руашылықтар. |              |

 | | |   |     |дарла.|    |             |дың құрылысы.|              |

 | | |   |     |ма    |    |             |на, мәдени-  |              |

 | | |   |     |бойын.|    |             |бұқаралық жә.|              |   

 | | |   |     |ша    |    |             |не сауықтыру |              |

 | | |   |     |қаржы.|    |             |шараларын ұй.|              |

 | | |   |     |ланды.|    |             |ымдастыруға  |              |

 | | |   |     |ру ны.|    |             |арналған шы. |              |

 | | |   |     |саны  |    |             |ғыстарға     |              |

 | | |   |     |анық. |    |             |             |              |   

 | | |   |     |талса |    |             |             |              |   

 | | |   |     |"ұс.  |    |             |             |              |

 | | |   |     |тау") |    |             |             |              |   

ЖБ|6|1|263|33   |30    |    |             |             |              |   

-----------------------------------------------------------------------|
РБ|4|2|225|31 31|30,31,|  6 |Оқу-өндіріс. |Оқушыларды   |"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |32,33,|    |тік шеберха. |тамақтандыру,|білім мекеме. |

 | | |   |     |34,35,|    |наларда, қо. |тұрмыстық жә.|лерінің ақылы |

 | | |   |     |36    |    |салқы шаруа. |не мәдени    |білім беру    |   

 | | |613|     |30,31 |    |шылықтарда,  |қамтамасыз   |қызметін көр. |   

 | | |   |     |      |    |кәсіпорындар |етуді жақсар.|сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |мен басқа да |ту, оқу-өнді.|тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |ұйымдарда да.|рістік шебер.|ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |мыту мен оқы.|ханалар мен  |22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |тудағы тәрби.|қосалқы шару.|гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |ешілердің жұ.|ашылықтарды  |лысы          |

 | | |   |     |      |    |мысы үшін    |кеңейту, сон.|              |

 | | |   |     |      |    |алынатын мек.|дай-ақ оқушы.|"Мемлекеттік  |

 | | |   |     |      |    |теп-интернат.|ларды көтер. |білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |тардың, арна.|мелеуге және |лерінің қаржы.|

 | | |   |     |      |    |улы мектеп.  |жетім бітіру.|лық, материал.|

 | | |   |     |      |    |тердің, мүм. |шілер мен    |дық және валю.|

ЖБ|4|2|253|20   |30,32,|    |кіндігі шек. |басқа да ай. |талық түсім.  |   

 | | |   |     |34,35 |    |теулі бала.  |рықша мұқтаж |дерді пайдала.|

 | | |   |     |      |    |ларға арнал. |оқушыларға   |нуының тәрті. |

 | | |   |     |      |    |ған мектеп-  |материалдық  |бін бекіту ту.|

 | | |   |     |      |    |интернаттар. |көмек көрсе. |ралы" ҚРҮ 1999|

 | | |   |     |      |    |дың кірістері|ту, ал арнау.|жылғы 22 қыр. |   

 | | |   |     |      |    |             |лы мектептер |күйектегі N   |

 | | |   |     |      |    |             |бойынша, бұ. |1441 қаулысы  |

 | | |   |     |      |    |             |дан басқа,   |              |

 | | |   |     |      |    |             |жұмысын орын.|              |

 | | |   |     |      |    |             |даған оқушы. |              |   

 | | |   |     |      |    |             |ларға төлеу  |              |

 | | |   |     |      |    |             |жөніндегі    |              |   

 | | |   |     |      |    |             |шығыстарды   |              |   

 | | |   |     |      |    |             |жабуға       |              |

ЖБ|6|6|253|30   |      |    |             |             |              |   

-----------------------------------------------------------------------|
РБ|4|2|225|31 31|30,31,|  7 |Мектептердің |Ұзартылған   |"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |32,33,|    |ұзартылған   |күн тобындағы|білім мекеме. |

 | | |   |     |34,35,|    |күн тобы мек.|мектептердегі|лерінің ақылы |

 | | |   |     |36    |    |тептерінде   |және мектеп. |білім беру    |   

 | | |613|     |30,31 |    |және мектеп. |тер мен мек. |қызметін көр. |   

 | | |   |     |      |    |тердің ұзар. |теп-интернат.|сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |тылған күн   |тардың ұзар. |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |тобы топтар. |тылған күн   |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |ында және    |топтарындағы |22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |мектеп интер.|оқушыларды   |гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |наттарда ор. |тамақтандыру.|лысы          |

 | | |   |     |      |    |наласқан оқу.|ға           |              |

 | | |   |     |      |    |шыларды та.  |             |"Мемлекеттік  |

 | | |   |     |      |    |мақтандыруға |             |білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |ата-аналардан|             |лерінің қаржы.|

 | | |   |     |      |    |алынатын қа. |             |лық, материал.|

 | | |   |     |      |    |ражат        |             |дық және валю.|

ЖБ|4|2|263|20   |33    |    |             |             |талық түсім.  |   

 | | |   |     |      |    |             |             |дерді пайдала.|

 | | |   |     |      |    |             |             |нуының тәрті. |

 | | |   |     |      |    |             |             |бін бекіту ту.|

 | | |   |     |      |    |             |             |ралы" ҚРҮ 1999|

 | | |   |     |      |    |             |             |жылғы 22 қыр. |   

 | | |   |     |      |    |             |             |күйектегі N   |

 | | |   |     |      |    |             |             |1441 қаулысы  |

-----------------------------------------------------------------------|
РБ|4|2|225|31 31|30,31,|  8 |Жедел басқару|Асханаларды  |"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |32,33,|    |құқығындағы  |ұстау жөнін. |білім мекеме. |

 | | |   |     |34,35,|    |мемлекеттік  |дегі шығыс.  |лерінің ақылы |

 | | |   |     |36    |    |білім беру   |тарға (жала. |білім беру    |   

 | | |613|     |30,31 |    |мекемелеріне |қы, азық-тү. |қызметін көр. |   

 | | |   |     |      |    |жататын асха.|лік жабдықтар|сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |налар берген |(оның ішінде |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |азық-түлік   |жұмсақ) мен  |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |үшін оқушы.  |құрал-сайман.|22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |лардың төлем.|дар сатып    |гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |дерінен түсе.|алу, күрделі |лысы          |

 | | |   |     |      |    |тін түсімдер |жөндеу, шару.|              |

 | | |   |     |      |    |             |ашылық (жылу.|"Мемлекеттік  |

 | | |   |     |      |    |             |ға, электр   |білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |             |энергиясына, |лерінің қаржы.|

 | | |   |     |      |    |             |сумен жабдық.|лық, материал.|

 | | |   |     |      |    |             |тауға ақы тө.|дық және валю.|

ЖБ|4|2|263|20   |30,32,|    |             |леу және бас.|талық түсім.  |   

 | | |   |     |33,34,|    |             |қа да комму. |дерді пайдала.|

 | | |   |     |35    |    |             |налдық шығы. |нуының тәрті. |

 | | |   |     |      |    |             |стар, ағымда.|бін бекіту ту.|

 | | |   |     |      |    |             |ғы шаруашылық|ралы" ҚРҮ 1999|

 | | |   |     |      |    |             |мақсаттар    |жылғы 22 қыр. |   

 | | |   |     |      |    |             |үшін заттар  |күйектегі N   |

 | | |   |     |      |    |             |мен материал.|1441 қаулысы  |

 |4|3|263|31   |30    |    |             |дарды сатып  |              |

 | | |   |     |      |    |             |алу, ғимарат.|              |

 | | |   |     |      |    |             |қа қызмет    |              |   

 | | |   |     |      |    |             |көрсету жө.  |              |

 | | |   |     |      |    |             |ніндегі қыз. |              |

 | | |   |     |      |    |             |меттерге ақы |              |   

 |4|2|255|20   |31 (  |    |             |төлеу, көлік |              |

 | | |   |     |егер  |    |             |құралдарының |              |   

 | | |   |     |бұл   |    |             |қызметтеріне |              |

 | | |   |     |бағ.  |    |             |ақы төлеу)   |              |

 | | |   |     |дарла.|    |             |және басқа да|              |

 | | |   |     |ма    |    |             |шығыстар     |              |

 | | |   |     |бойын.|    |             |             |              |   

 | | |   |     |ша    |    |             |             |              |

 | | |   |     |қаржы.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ланды.|    |             |             |              |

 | | |   |     |ру ны.|    |             |             |              |

 | | |   |     |саны  |    |             |             |              |

 | | |   |     |анық. |    |             |             |              |   

 | | |   |     |талса |    |             |             |              |   

 | | |   |     |"ұс.  |    |             |             |              |

 | | |   |     |тау") |    |             |             |              |   

------------------------------------------------------------------------
РБ|4|2|225|31 31|30,31,|  9 |Оқушылардың  |Мектеп оқушы.|"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |32,33,|    |еңбегі үшін  |ларының олар.|білім мекеме. |

 | | |   |     |34,35,|    |мемлекеттік  |дың орындаған|лерінің ақылы |

 | | |   |     |36    |    |орта білім   |жұмыстары    |білім беру    |   

 | | |613|     |30,31 |    |беру мекеме. |үшін, сондай-|қызметін көр. |   

 | | |   |     |      |    |лері мен ба. |ақ Педагоги. |сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |лалар үйлері.|калық кеңес. |тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |нің кәсіпор. |тің, ата-ана.|ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |ындардан ала.|лар және оқу.|22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |тын қаражаты |шылар комите.|гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |             |тінің шешімі |лысы          |

 | | |   |     |      |    |             |бойынша: эк. |              |

 | | |   |     |      |    |             |скурсия, мек.|"Мемлекеттік  |

 | | |   |     |      |    |             |теп кештерін |білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |             |өткізуге,    |лерінің қаржы.|

 | | |   |     |      |    |             |мектептерді  |лық, материал.|

 | | |   |     |      |    |             |жөндеу мен   |дық және валю.|

ЖБ|6|1|263|33   |30    |    |             |жабдықтауға, |талық түсім.  |   

 | | |   |     |      |    |             |мектеп жанын.|дерді пайдала.|

 | | |   |     |      |    |             |дағы учаскені|нуының тәрті. |

 | | |   |     |      |    |             |дамытуға және|бін бекіту ту.|

 | | |   |     |      |    |             |мектеп шебер.|ралы" ҚРҮ 1999|

 | | |   |     |      |    |             |ханаларын    |жылғы 22 қыр. |   

 | | |   |     |      |    |             |жабдықтауға, |күйектегі N   |

 | | |   |     |      |    |             |спорт алаңда.|1441 қаулысы  |

 | | |   |     |      |    |             |рын салуға,  |              |

 | | |   |     |      |    |             |қоғамдық-пай.|              |

 | | |   |     |      |    |             |далы еңбекте |              |   

 | | |   |     |      |    |             |ерекшеленген |              |

 | | |   |     |      |    |             |оқушыларды   |              |

 | | |   |     |      |    |             |көтермелеуге,|              |   

 | | |   |     |      |    |             |сауықтыру ша.|              |

 | | |   |     |      |    |             |раларына және|              |   

 | | |   |     |      |    |             |мұқтаж оқушы.|              |

 | | |   |     |      |    |             |ларға көмек  |              |

ЖБ|6|1|263|33   |30    |    |             |көрсетуге    |              |

------------------------------------------------------------------------
РБ|10|5|218|45  |30,31,|10  |Ерекше қорға.|Табиғи кешен.|"Ерекше қорға.|

 |  | |   |    |32,33,|    |латын аумақ. |дерді сақтау |латын табиғи  |

 |  | |   |    |34,35,|    |тардың рәміз.|және дамыту, |аумақтар тура.|

 |  | |   |    |36,37,|    |дерін пайда. |жануарлар мен|лы" Қазақстан |

 |  | |   |    |38,39,|    |ланғаны үшін |өсімдік әле. |Республикасы. |

 |  | |   |    |40,41,|    |берілетін    |мін қорғау,  |ның Заңы (28- |

 |  | |   |    |42,43 |    |рұқсаттардан |санитарлық   |б., 77-б., 1- |

 |  | |   |    |      |    |алынатын қа. |кесуді және  |т., 78-б., 1- |

 |  | |   |    |      |    |ражат, заңды |күту кесуле. |т.)           |

 |  | |   |    |      |    |және жеке    |рін қоса ал. |              |

 |  | |   |    |      |    |тұлғалардың  |ғанда, орман.|              |

 |  | |   |    |      |    |ерекше қорға.|дарды қалпына|"Ерекше қорға.|

 |  | |   |    |      |    |латын табиғи |келтіру және |латын табиғи  |

 |  | |   |    |      |    |аумақтарды   |қорғау шара. |аумақтарды    |

 |  | |   |    |      |    |пайдаланғаны |ларын өткізу,|пайдаланғаны  |

 |  | |   |    |      |    |үшін төлейтін|аумақты таза.|және олардың  |

 |  | |   |    |      |    |ақысы, тәртіп|лау және кө. |көрсететін    |

 |  | |   |    |      |    |бұзушылардан |галдандыру,  |қызметтері    |

 |  | |   |    |      |    |ерекше қорға.|табиғат қо.  |үшін төлем    |

 |  | |   |    |      |    |латын табиғи |рықтарының   |алудың ереже. |

 |  | |   |    |      |    |аумақтарда   |қоры объекті.|сін бекіту ту.|

 |  | |   |    |      |    |заңнаманы бұ.|лерін қорғау.|ралы" Қазақ.  |

 |  | |   |    |      |    |за отырып,   |ға, туристік,|стан Республи.|

 |  | |   |    |      |    |олардың мем. |демалыс және |касы Үкіметі. |

 |  | |   |    |      |    |лекетке кел. |шектеулі ша. |нің 2000 жылғы|

 |  | |   |    |      |    |тірген зала. |руашылық қыз.|10 мамырдағы N|

 |  | |   |    |      |    |лының орнын  |метіне байла.|693 қаулысы   |

 |  | |   |    |      |    |толтырудан   |нысты инфра. |              |

 |  | |   |    |      |    |алынатын қа. |құрылымды да.|              |

 |  | |   |    |      |    |ражат, тәркі.|мыту, байла. |              |

 |  | |   |    |      |    |ленген көлік.|ныс, көлік   |              |

 |  | |   |    |      |    |ті, мемлекет.|құралдарын   |              |

 |  | |   |    |      |    |тік табиғат  |және жабдық. |              |

 |  | |   |    |      |    |қорығы қорын |тарды, өртке |              |

 |  | |   |    |      |    |заңсыз пайда.|қарсы, орман.|              |

 |  | |   |    |      |    |ланғаны үшін |ды қорғау жә.|              |

 |  | |   |    |      |    |қаруларды,   |не орман да. |              |

 |  | |   |    |      |    |заңсыз алын. |қылдарына ар.|              |

 |  | |   |    |      |    |ған өнімді   |налған меха. |              |

 |  | |   |    |      |    |сатудан алы. |низмдер мен  |              |

 |  | |   |    |      |    |натын қаражат|материалдар, |              |

 |  | |   |    |      |    |             |тұқымдар мен |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қалпына кел. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |тіру жұмыста.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |рына арналған|              |

 |  | |   |    |      |    |             |отырғызу ма. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |териалдарын  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |сатып алу,   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |табиғатты    |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қорғау қызме.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |тіне байла.  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |нысты ғима.  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |раттарды, құ.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |рылыстар мен |              |

 |  | |   |    |      |    |             |өзге де объ. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |ектілерді са.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |лу, қайта құ.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |ру және жөн. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |деу, қорықтар|              |

 |  | |   |    |      |    |             |мен парктер. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |дің қызметін |              |

 |  | |   |    |      |    |             |жарнамалау,  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |экологиялық  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |ағарту және  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |насихаттау,  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |теріс эколо. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |гиялық зар.  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |даптардың ал.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |дын алу және |              |

 |  | |   |    |      |    |             |оларды жою,  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |табиғат мұра.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |жайлары мен  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |көрмелерін   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |ұйымдастыру  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |және ұстау   |              |

------------------------------------------------------------------------
РБ|10|5|218|45  |39,40,|12  |Заңды және   |Табиғи кешен.|"Ерекше қорға.|

 |  | |   |    |41,42,|    |жеке тұлға.  |дерді сақтау |латын табиғи  |

 |  | |   |    |43    |    |лардың ерекше|және дамыту, |аумақтар тура.|

 |  | |   |    |      |    |қорғалатын   |жануарлар мен|лы" Қазақстан |

 |  | |   |    |      |    |табиғи аумақ.|өсімдік әле. |Республикасы. |

 |  | |   |    |      |    |тарды демалыс|мін қорғау,  |ның Заңы (28- |

 |  | |   |    |      |    |және шектеулі|санитарлық   |б., 77-б., 1- |

 |  | |   |    |      |    |шаруашылық   |кесуді және  |т., 78-б., 1- |

 |  | |   |    |      |    |мақсатында   |күту кесуле. |т.)           |

 |  | |   |    |      |    |пайдаланғаны |рін қоса ал. |              |

 |  | |   |    |      |    |үшін ақы тө. |ғанда, орман.|              |

 |  | |   |    |      |    |леу          |дарды қалпына|"Ерекше қорға.|

 |  | |   |    |      |    |             |келтіру және |латын табиғи  |

 |  | |   |    |      |    |             |қорғау шара. |аумақтарды    |

 |  | |   |    |      |    |             |ларын өткізу,|пайдаланғаны  |

 |  | |   |    |      |    |             |аумақты таза.|және олардың  |

 |  | |   |    |      |    |             |лау және кө. |көрсететін    |

 |  | |   |    |      |    |             |галдандыру,  |қызметтері    |

 |  | |   |    |      |    |             |табиғат қо.  |үшін төлем    |

 |  | |   |    |      |    |             |рықтарының   |алудың ереже. |

 |  | |   |    |      |    |             |қоры объекті.|сін бекіту ту.|

 |  | |   |    |      |    |             |лерін қорғау.|ралы" Қазақ.  |

 |  | |   |    |      |    |             |ға, туристік,|стан Республи.|

 |  | |   |    |      |    |             |демалыс және |касы Үкіметі. |

 |  | |   |    |      |    |             |шектеулі ша. |нің 2000 жылғы|

 |  | |   |    |      |    |             |руашылық қыз.|10 мамырдағы N|

 |  | |   |    |      |    |             |метіне байла.|693 қаулысы   |

 |  | |   |    |      |    |             |нысты инфра. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |құрылымды да.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |мыту, байла. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |ныс, көлік   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |құралдарын   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |және жабдық. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |тарды, өртке |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қарсы, орман.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |ды қорғау жә.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |не орман да. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қылдарына ар.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |налған меха. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |низмдер мен  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |материалдар, |              |

 |  | |   |    |      |    |             |тұқымдар мен |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қалпына кел. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |тіру жұмыста.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |рына арналған|              |

 |  | |   |    |      |    |             |отырғызу ма. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |териалдарын  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |сатып алу,   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |табиғатты    |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қорғау қызме.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |тіне байла.  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |нысты ғима.  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |раттарды, құ.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |рылыстар мен |              |

 |  | |   |    |      |    |             |өзге де объ. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |ектілерді са.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |лу, қайта құ.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |ру және жөн. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |деу, қорықтар|              |

 |  | |   |    |      |    |             |мен парктер. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |дің қызметін |              |

 |  | |   |    |      |    |             |жарнамалау,  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |экологиялық  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |ағарту және  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |насихаттау,  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |теріс эколо. |              |

 |  | |   |    |      |    |             |гиялық зар.  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |даптардың ал.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |дын алу және |              |

 |  | |   |    |      |    |             |оларды жою,  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |табиғат мұра.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |жайлары мен  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |көрмелерін   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |ұйымдастыру  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |және ұстау   |              |

------------------------------------------------------------------------
РБ| 5|2|612|51  |31,32,|17  |Санитарлық-  |Санитарлық-  |"Халықтың са. |

 |  | |   |    |33,34,|    |эпидемиологи.|эпидемиологи.|нитарлық аху. |

 |  | |   |    |35    |    |ялық станция.|ялық станция.|алы туралы"   |

 |  | |   |    |      |    |лардың үй-   |лардың үй-   |Қазақстан     |

 |  | |   |    |      |    |жайлар мен   |жайлар мен   |Республикасы. |

 |  | |   |    |      |    |басқа да объ.|басқа да объ.|ның Заңы "са. |

 |  | |   |    |      |    |ектілерге    |ектілерге    |нитарлық-эпи. |

 |  | |   |    |      |    |дезинфекция, |дезинфекция, |демиологиялық,|

 |  | |   |    |      |    |дезинсекция, |дезинсекция, |туберкулездік,|

 |  | |   |    |      |    |дератизация  |дератизация  |психоневроло. |

 |  | |   |    |      |    |жүргізу жө.  |жүргізу жө.  |гиялық мекеме.|

 |  | |   |    |      |    |ніндегі қыз. |ніндегі шығы.|лер, сот са.  |

 |  | |   |    |      |    |меттері      |старына      |раптамасы ор. |

 |  | |   |    |      |    |             |             |гандары, Қазақ|

 |  | |   |    |      |    |             |             |республикалық |

 |  | |   |    |      |    |             |             |лепрозорийі   |

 |  | |   |    |      |    |             |             |ұсынатын тау. |

 |  | |   |    |      |    |             |             |арлар мен қыз.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |мет көрсету.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |лерді сатудан |

 |  | |   |    |      |    |             |             |түскен қара.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |жатты пайдала.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |нудың ережесін|

 |  | |   |    |      |    |             |             |бекіту туралы"|

 |  | |   |    |      |    |             |             |Қазақстан Рес.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |публикасы Үкі.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |метінің 2000  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |жылғы 26 ма.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |мырдағы N 802 |

 |  | |   |    |      |    |             |             |қаулысы       |

------------------------------------------------------------------------
РБ| 5|2|612|51  |31    |18  |Кәсіптік-тех.|Кәсіптік-ги. |"Халықтың са. |

 |  |2|   |39  |      |    |никалық даяр.|гиеналық дая.|нитарлық аху. |

 |  | |   |    |      |    |лық жөніндегі|рлық жүргізу.|алы туралы"   |

 |  | |   |    |      |    |қызмет көрсе.|ге, оның іші.|Қазақстан     |

РБ|5 |2|694|39  |30    |    |тулер        |нде тартыла. |Республикасы. |

 | 5| |   |    |      |    |             |тын сарапшы. |ның Заңы "са. |

 |  | |   |    |      |    |             |лардың, оқы. |нитарлық-эпи. |

 |  | |   |    |      |    |             |тушылардың   |демиологиялық,|

ЖБ|  | |254|    |30    |    |             |еңбегіне ақы |туберкулездік,|

 |  | |   |    |      |    |             |төлеуге бай. |психоневроло. |

 |  | |   |    |      |    |             |ланысты шығы.|гиялық мекеме.|

 |  | |   |    |      |    |             |старға       |лер, сот са.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |раптамасы ор. |

 |  | |   |    |      |    |             |             |гандары, Қазақ|

 |  | |   |    |      |    |             |             |республикалық |

 |  | |   |    |      |    |             |             |лепрозорийі   |

 |  | |   |    |      |    |             |             |ұсынатын тау. |

 |  | |   |    |      |    |             |             |арлар мен қыз.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |мет көрсету.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |лерді сатудан |

 |  | |   |    |      |    |             |             |түскен қара.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |жатты пайдала.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |нудың ережесін|

 |  | |   |    |      |    |             |             |бекіту туралы"|

 |  | |   |    |      |    |             |             |Қазақстан Рес.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |публикасы Үкі.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |метінің 2000  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |жылғы 26 ма.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |мырдағы N 802 |

 |  | |   |    |      |    |             |             |қаулысы       |

------------------------------------------------------------------------
РБ| 5|2|612|51  |31,32,|19  |Санитарлық-  |Санитарлық-  |"Халықтың са. |

 |  |2|   |    |33,34,|    |эпидемиологи.|эпидемиологи.|нитарлық аху. |

 |  | |   |    |35    |    |ялық сарапта.|ялық сарапта.|алы туралы"   |

 |5 |2|694|39  |30    |    |ма және зерт.|маларды, оның|Қазақстан     |

 | 5| |254|39  |30    |    |ханаларды    |ішінде зерт. |Республикасы. |

 |  | |   |    |      |    |зерттеу жө.  |ханалық зерт.|ның Заңы "са. |

 |  | |   |    |      |    |ніндегі қыз. |теулерді     |нитарлық-эпи. |

 |  | |   |    |      |    |мет көрсету. |орындауға    |демиологиялық,|

 |  | |   |    |      |    |лер          |байланысты   |туберкулездік,|

 |  | |   |    |      |    |             |шығыстарды   |психоневроло. |

 |  | |   |    |      |    |             |жабуға, жаб. |гиялық мекеме.|

 |  | |   |    |      |    |             |дықтарды мет.|лер, сот са.  |

 |  | |   |    |      |    |             |рологиялық   |раптамасы ор. |

 |  | |   |    |      |    |             |қамтамасыз   |гандары, Қазақ|

 |  | |   |    |      |    |             |етуге байла. |республикалық |

 |  | |   |    |      |    |             |нысты шығыс. |лепрозорийі   |

 |  | |   |    |      |    |             |тарға, норма.|ұсынатын тау. |

 |  | |   |    |      |    |             |тивтік-техни.|арлар мен қыз.|

 |  | |   |    |      |    |             |калық құжат. |мет көрсету.  |

 |  | |   |    |      |    |             |тамалармен   |лерді сатудан |

 |  | |   |    |      |    |             |қамтамасыз   |түскен қара.  |

 |  | |   |    |      |    |             |етуге байла. |жатты пайдала.|

 |  | |   |    |      |    |             |нысты шығыс. |нудың ережесін|

 |  | |   |    |      |    |             |тарға        |бекіту туралы"|

 |  | |   |    |      |    |             |             |Қазақстан Рес.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |публикасы Үкі.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |метінің 2000  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |жылғы 26 ма.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |мырдағы N 802 |

 |  | |   |    |      |    |             |             |қаулысы       |

------------------------------------------------------------------------
РБ| 5|2|612|51  |31    |20  |Оқу-әдістеме.|Қазақ респуб.|"Халықтың са. |

 |  | |   |    |      |    |лік әдебиет. |ликалық сани.|нитарлық аху. |

 |  | |   |    |      |    |терді, оқу-  |тарлық-эпиде.|алы туралы"   |

 |  | |   |    |      |    |бланкті нор. |миологиялық  |Қазақстан     |

 |  | |   |    |      |    |мативтік құ. |станциялар.  |Республикасы. |

 |  | |   |    |      |    |жаттамаларды,|дың, баспа   |ның Заңы "са. |

 |  | |   |    |      |    |баспа өнім.  |өнімдерін өн.|нитарлық-эпи. |

 |  | |   |    |      |    |дерін сатудан|діруге байла.|демиологиялық,|

 |  | |   |    |      |    |түсетін қара.|нысты шығыс. |туберкулездік,|

 |  | |   |    |      |    |жат          |тарға        |психоневроло. |

 |  | |   |    |      |    |             |             |гиялық мекеме.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |лер, сот са.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |раптамасы ор. |

 |  | |   |    |      |    |             |             |гандары, Қазақ|

 |  | |   |    |      |    |             |             |республикалық |

 |  | |   |    |      |    |             |             |лепрозорийі   |

 |  | |   |    |      |    |             |             |ұсынатын тау. |

 |  | |   |    |      |    |             |             |арлар мен қыз.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |мет көрсету.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |лерді сатудан |

 |  | |   |    |      |    |             |             |түскен қара.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |жатты пайдала.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |нудың ережесін|

 |  | |   |    |      |    |             |             |бекіту туралы"|

 |  | |   |    |      |    |             |             |Қазақстан Рес.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |публикасы Үкі.|

 |  | |   |    |      |    |             |             |метінің 2000  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |жылғы 26 ма.  |

 |  | |   |    |      |    |             |             |мырдағы N 802 |

 |  | |   |    |      |    |             |             |қаулысы       |

------------------------------------------------------------------------
ЖБ| 6|1|258|32  |30,31,|21  |Өсімдік өсіру|Қамқорлыққа  |"Ақыл-есі ке. |

 |  | |   |    |33    |    |(бау-бақша), |алынғандарды |міс балаларға |

 |  | |   |    |      |    |дала шаруашы.|тамақтандыру.|арналған ин.  |

 |  | |   |    |      |    |лығы, мал ша.|ды және меди.|тернат үйлері,|

 |  | |   |    |      |    |руашылығы,   |циналық көмек|психоневроло. |

 |  | |   |    |      |    |балық аулау  |көрсетуді    |гиялық интер. |

 |  | |   |    |      |    |өнімдерін са.|жақсартуға,  |наттар, қарт. |

 |  | |   |    |      |    |тудан алына. |қосалқы шару.|тар мен мүге. |

 |  | |   |    |      |    |тын қаражат  |ашылықтардың |дектерге ар.  |

 |  | |   |    |      |    |             |материалдық- |налған жалпы  |

 |  | |   |    |      |    |             |техникалық   |үлгідегі ин.  |

 |  | |   |    |      |    |             |базасын ны.  |тернат үйлері |

 |  | |   |    |      |    |             |ғайтуға, ақыл|ұсынатын тау. |

 |  | |   |    |      |    |             |-есі кеміс   |арлар мен қыз.|

 |  | |   |    |      |    |             |балаларға ар.|мет көрсету.  |

 |  | |   |    |      |    |             |налған интер.|лерді сатудан |

 |  | |   |    |      |    |             |нат үйлерінде|түсетін қара. |

 |  | |   |    |      |    |             |және қарттар |жатты пайдала.|

 |  | |   |    |      |    |             |мен мүгедек. |ну ережесін   |

 |  | |   |    |      |    |             |терге арнал. |бекіту туралы"|

 |  | |   |    |      |    |             |ған жалпы үл.|Қазақстан Рес.|

 |  | |   |    |      |    |             |гідегі интер.|публикасы Үкі.|

 |  | |   |    |      |    |             |нат үйлерінде|метінің 2000  |

 |  | |   |    |      |    |             |тұратын қам. |жылғы 15 ма.  |

 |  | |   |    |      |    |             |қорлыққа     |мырдағы N 719 |

 |  | |   |    |      |    |             |алынғандарды |қаулысы       |

 |  | |   |    |      |    |             |көтермелеуге,|              |

 |  | |   |    |      |    |             |қосалқы шару.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |ашылықтар    |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қызметкерлер.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |інің еңбегіне|              |   

 |  | |   |    |      |    |             |ақы төлеуге, |              |

 |  | |   |    |      |    |             |интернаттарды|              |   

 |  | |   |    |      |    |             |материалдық- |              |

 |  | |   |    |      |    |             |тұрмыстық    |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қамтамасыз   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |етуге, мәдени|              |

 |  | |   |    |      |    |             |шараларды өт.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |кізуге және  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |демалысты ұй.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |ымдастыруға  |              |   

------------------------------------------------------------------------
ЖБ| 6|1|258|32  |30,31,|22  |Мүгедектердің|Қамқорлыққа  |"Ақыл-есі ке. |

 |  | |   |    |33    |    |емдеу-еңбек  |алынғандарды |міс балаларға |

 |  | |   |    |      |    |шеберханалар.|тамақтандыру.|арналған ин.  |

 |  | |   |    |      |    |да жұмыс іс. |ды және меди.|тернат үйлері,|

 |  | |   |    |      |    |тегені үшін  |циналық көмек|психоневроло. |

 |  | |   |    |      |    |алатын кіріс.|көрсетуді    |гиялық интер. |

 |  | |   |    |      |    |тері         |жақсартуға,  |наттар, қарт. |

 |  | |   |    |      |    |             |қосалқы шару.|тар мен мүге. |

 |  | |   |    |      |    |             |ашылықтардың |дектерге ар.  |

 |  | |   |    |      |    |             |материалдық- |налған жалпы  |

 |  | |   |    |      |    |             |техникалық   |үлгідегі ин.  |

 |  | |   |    |      |    |             |базасын ны.  |тернат үйлері |

 |  | |   |    |      |    |             |ғайтуға, ақыл|ұсынатын тау. |

 |  | |   |    |      |    |             |-есі кеміс   |арлар мен қыз.|

 |  | |   |    |      |    |             |балаларға ар.|мет көрсету.  |

 |  | |   |    |      |    |             |налған интер.|лерді сатудан |

 |  | |   |    |      |    |             |нат үйлерінде|түсетін қара. |

 |  | |   |    |      |    |             |және қарттар |жатты пайдала.|

 |  | |   |    |      |    |             |мен мүгедек. |ну ережесін   |

 |  | |   |    |      |    |             |терге арнал. |бекіту туралы"|

 |  | |   |    |      |    |             |ған жалпы үл.|Қазақстан Рес.|

 |  | |   |    |      |    |             |гідегі интер.|публикасы Үкі.|

 |  | |   |    |      |    |             |нат үйлерінде|метінің 2000  |

 |  | |   |    |      |    |             |тұратын қам. |жылғы 15 ма.  |

 |  | |   |    |      |    |             |қорлыққа     |мырдағы N 719 |

 |  | |   |    |      |    |             |алынғандарды |қаулысы       |

 |  | |   |    |      |    |             |көтермелеуге,|              |

 |  | |   |    |      |    |             |қосалқы шару.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |ашылықтар    |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қызметкерлер.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |інің еңбегіне|              |   

 |  | |   |    |      |    |             |ақы төлеуге, |              |

 |  | |   |    |      |    |             |интернаттарды|              |   

 |  | |   |    |      |    |             |материалдық- |              |

 |  | |   |    |      |    |             |тұрмыстық    |              |

 |  | |   |    |      |    |             |қамтамасыз   |              |

 |  | |   |    |      |    |             |етуге, мәдени|              |

 |  | |   |    |      |    |             |шараларды өт.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |кізуге және  |              |

 |  | |   |    |      |    |             |демалысты ұй.|              |

 |  | |   |    |      |    |             |ымдастыруға  |              |   

------------------------------------------------------------------------
РБ|4|2|613|31   |30,31 |24  |Спорттық іс- |Жарыстарға   |"Мемлекеттік  |   

 | | |   |     |      |    |шараларды:   |қатысушыларды|білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |төрешілік ету|тамақтандыру |лерінің ақылы |

 | | |   |     |      |    |спорттық іс- |жөніндегі,   |білім беру    |

 | | |   |     |      |    |шараларға қа.|төрешілер мен|қызметін көр. |

 | | |   |     |      |    |тысушыларды  |медициналық  |сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |тамақтандыру.|қызметкерлер.|тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |ды ұйымдасты.|дің еңбегіне |ҚРҮ 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |руға ақы тө. |ақы төлеу жө.|22 қыркүйекте.|

 | | |   |     |      |    |леу          |ніндегі шығы.|гі N 1438 қау.|

 | | |   |     |      |    |             |старды жабуға|лысы, "Мемле. |

 | | |   |     |      |    |             |             |кеттік білім  |

 | | |   |     |      |    |             |             |мекемелерінің |

 | | |   |     |      |    |             |             |қаржылық, ма. |   

 | | |   |     |      |    |             |             |териалдық және|

 | | |   |     |      |    |             |             |валюталық     |   

 | | |   |     |      |    |             |             |түсімдерді    |

 | | |   |     |      |    |             |             |пайдалануының |

 | | |   |     |      |    |             |             |тәртібін бекі.|

 | | |   |     |      |    |             |             |ту туралы" ҚРҮ|

 | | |   |     |      |    |             |             |1999 жылғы 22 |

 | | |   |     |      |    |             |             |қыркүйектегі  |   

 | | |   |     |      |    |             |             |N 1441 қаулысы|

------------------------------------------------------------------------
ЖБ|4|2|263|20   |30,32,|25  |Балалардың   |Мектеп жанын.|"Білім беру   |   

 | | |   |     |33,34,|    |мектеп жанын.|дағы күндізгі|туралы" Қазақ.|

 | | |   |     |35    |    |дағы күндізгі|лагерлердегі |стан Республи.|

 | | |   |     |      |    |лагерлерге   |балаларды та.|касының Заңы, |

 | | |   |     |      |    |келгені үшін |мақтандыруға,|"1999 жылғы   |

 | | |   |     |      |    |ата-аналардан|тәрбиешілер. |жазғы кезеңде |

 | | |   |     |      |    |алынатын қа. |мен лагердің |балалар мен   |

 | | |   |     |      |    |ражаттар     |көмекші пер. |жасөспірімдер.|

 | | |   |     |      |    |             |соналдарының |дің демалысын,|

 | | |   |     |      |    |             |қызметіне ақы|сауықтырылуын |

 | | |   |     |      |    |             |төлеуге      |және жұмыспен |

 | | |   |     |      |    |             |             |қамтылуын ұй. |

 | | |   |     |      |    |             |             |ымдастыру ту. |

 | | |   |     |      |    |             |             |ралы" Қазақ.  |   

 | | |   |     |      |    |             |             |стан Республи.|

 | | |   |     |      |    |             |             |касы Үкіметі. |   

 | | |   |     |      |    |             |             |нің 1999 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |             |19 сәуірдегі N|

 | | |   |     |      |    |             |             |432 қаулысы   |

------------------------------------------------------------------------
РБ|3|2|221|32   |30    |26  |Сот сарапта. |Сот сарапта. |"Қазақстан    |   

 | | |   |     |      |    |масы органы  |масы органы  |Республикасы  |

 | | |   |     |      |    |оның өндірі. |оның өндірі. |Әділет минист.|

 | | |   |     |      |    |сімен байла. |сімен байла. |рлігінің Сот  |

 | | |   |     |      |    |нысты шеккен |нысты шеккен |сараптамасы   |

 | | |   |     |      |    |шығыстарды   |шығыстарды   |орталығы ұсы. |

 | | |   |     |      |    |өтеу үшін сот|жабуға, сот  |натын ақылы   |

 | | |   |     |      |    |сараптамасы  |сарапшыларын |қызмет көрсе. |

 | | |   |     |      |    |органы алатын|кәсіптік дая.|тулерді іске  |

 | | |   |     |      |    |қаражат      |рлауға және  |асырудан түсе.|

 | | |   |     |      |    |             |біліктілігін |тін қаражатты |

 | | |   |     |      |    |             |арттыруға,   |пайдалану жө. |

 | | |   |     |      |    |             |сот сарапта. |ніндегі нұсқа.|

 | | |   |     |      |    |             |масы қызметін|улықты бекіту |   

 | | |   |     |      |    |             |материалдық- |туралы" Қазақ.|

 | | |   |     |      |    |             |техникалық   |стан Республи.|   

 | | |   |     |      |    |             |жетілдіруді  |касы Үкіметі. |

 | | |   |     |      |    |             |қамтамасыз   |нің 2000 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |етуге        |31 наурыздағы |

 | | |   |     |      |    |             |             |N 486 қаулысы |

------------------------------------------------------------------------
РБ|3|2|221|32   |30    |27  |Қазақстан    |Қазақстан    |"Қазақстан    |   

 | | |   |     |      |    |Республикасы |Республикасы |Республикасы  |

 | | |   |     |      |    |Білім және   |Білім және   |Әділет минист.|

 | | |   |     |      |    |ғылым минист.|ғылым мини.  |рлігінің Сот  |

 | | |   |     |      |    |рлігі бекіт. |стрлігі бе.  |сараптамасы   |

 | | |   |     |      |    |кен бағдарла.|кіткен бағ.  |орталығы ұсы. |

 | | |   |     |      |    |малардың құ. |дарламалардың|натын ақылы   |

 | | |   |     |      |    |рамына кір.  |құрамына кір.|қызмет көрсе. |

 | | |   |     |      |    |мейтін ғылыми|мейтін ғылыми|тулерді іске  |

 | | |   |     |      |    |және ғылыми- |және ғылыми- |асырудан түсе.|

 | | |   |     |      |    |әдістемелік  |әдістемелік  |тін қаражатты |

 | | |   |     |      |    |зерттеулерді |зерттеулерді |пайдалану жө. |

 | | |   |     |      |    |жүргізуден   |жүргізуге    |ніндегі нұсқа.|

 | | |   |     |      |    |алынатын     |             |улықты бекіту |   

 | | |   |     |      |    |қаражат      |             |туралы" Қазақ.|

 | | |   |     |      |    |             |             |стан Республи.|   

 | | |   |     |      |    |             |             |касы Үкіметі. |

 | | |   |     |      |    |             |             |нің 2000 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |             |31 наурыздағы |

 | | |   |     |      |    |             |             |N 486 қаулысы |

------------------------------------------------------------------------
РБ|5|3|612|36 38|32,33,|28  |Психоневроло.|Көрсетілген  |"Халықтың са. |

 | | |   |     |36    |    |гиялық (емдеу|мекемелерде  |нитарлық аху. |

 | | |   |     |30,31,|    |-өндірістік  |емделудегі   |алы туралы"   |

 | | |   |     |32    |    |(еңбек) ше.  |науқастар    |Қазақстан     |

 | | |   |     |      |    |берханалары),|үшін азық-тү.|Республикасы. |

 | | |   |     |      |    |туберкулездік|лік тағамда. |ның Заңы "са. |

 | | |   |     |      |    |мекемелер    |рын, дәрі-   |нитарлық-эпи. |

 | | |   |     |      |    |(қосалқы ша. |дәрмектерді  |демиологиялық,|

 | | |   |     |      |    |руашылықтар),|және медици. |туберкулездік,|

 | | |   |     |      |    |Қазақ респуб.|налық мақсат.|психоневроло. |

 | | |   |     |      |    |ликалық леп. |тағы өзге де |гиялық мекеме.|

 | | |   |     |      |    |розорий, (қо.|құралдарды   |лер, сот са.  |

ЖБ|5|3|254|30,32|      |    |салқы шаруа. |сатып алуға, |раптамасы ор. |

 | | |   |     |      |    |шылық) ұсына.|емдеу-өндірі.|гандары, Қазақ|

 | | |   |     |      |    |тын тауарлар |стік (еңбек) |республикалық |

 | | |   |     |      |    |мен қызмет   |шеберханала. |лепрозорийі   |

 | | |   |     |      |    |көрсетулерді |рының, қосал.|ұсынатын тау. |

 | | |   |     |      |    |сатудан түс. |қы шаруашы.  |арлар мен қыз.|

 | | |   |     |      |    |кен қаражат  |лықтардың ма.|мет көрсету.  |

 | | |   |     |      |    |             |териалдық-   |лерді сатудан |

 | | |   |     |      |    |             |техникалық   |түскен қара.  |

 | | |   |     |      |    |             |базасын ны.  |жатты пайдала.|

 | | |   |     |      |    |             |ғайтуға, ем. |нудың ережесін|

 | | |   |     |      |    |             |деу-өндіріс. |бекіту туралы"|

 | | |   |     |      |    |             |тік шеберха. |Қазақстан Рес.|

 | | |   |     |      |    |             |наларында жә.|публикасы Үкі.|

 | | |   |     |      |    |             |не қосалқы   |метінің 2000  |

 | | |   |     |      |    |             |шаруашылық.  |жылғы 26 ма.  |

 | | |   |     |      |    |             |тарды жұмыс  |мырдағы N 802 |

 | | |   |     |      |    |             |істейтін нау.|қаулысы       |

 | | |   |     |      |    |             |қастарға     |              |   

 | | |   |     |      |    |             |әлеуметтік-  |              |

 | | |   |     |      |    |             |тұрмыстық кө.|              |

 | | |   |     |      |    |             |мек көрсету. |              |

 | | |   |     |      |    |             |ге, психонев.|              |

 | | |   |     |      |    |             |рологиялық   |              |

 | | |   |     |      |    |             |мекемелердің |              |

 | | |   |     |      |    |             |жанындағы    |              |

 | | |   |     |      |    |             |емдеу-өндірі.|              |

 | | |   |     |      |    |             |стік (еңбек) |              |

 | | |   |     |      |    |             |шеберханала. |              |

 | | |   |     |      |    |             |рында жұмыс  |              |

 | | |   |     |      |    |             |істейтін нау.|              |

 | | |   |     |      |    |             |қастарға сый.|              |

 | | |   |     |      |    |             |ақылар төлеу.|              |

 | | |   |     |      |    |             |ге, емдеу-өн.|              |

 | | |   |     |      |    |             |дірістік (ең.|              |

 | | |   |     |      |    |             |бек) шеберха.|              |

 | | |   |     |      |    |             |наларында жә.|              |

 | | |   |     |      |    |             |не  қосалқы  |              |

 | | |   |     |      |    |             |шаруашылық.  |              |

 | | |   |     |      |    |             |тарды жұмыс  |              |

 | | |   |     |      |    |             |істейтін қыз.|              |

 | | |   |     |      |    |             |меткерлердің |              |

 | | |   |     |      |    |             |еңбегіне ақы |              |

ЖБ|5|3|254|30,32|      |    |             |төлеуге, ем. |              |

 | | |   |     |      |    |             |деу-өндіріс. |              |

 | | |   |     |      |    |             |тік (еңбек)  |              |

 | | |   |     |      |    |             |шеберханала. |              |

 | | |   |     |      |    |             |рының және   |              |

 | | |   |     |      |    |             |қосалқы ша.  |              |

 | | |   |     |      |    |             |руашылықтар. |              |

 | | |   |     |      |    |             |дың өндіріс. |              |

 | | |   |     |      |    |             |тік қызметіне|              |

 | | |   |     |      |    |             |байланысты   |              |

 | | |   |     |      |    |             |шығыстарды   |              |

 | | |   |     |      |    |             |жабуға       |              |

------------------------------------------------------------------------
РБ|4|2|225|31   |36    |29  |Шетел азамат.|Оқу процесін.|"Білім беру   |   

 | | |   |     |      |    |тарын оқытқа.|де жұмыс іс. |туралы" Қазақ.|

 | | |   |     |      |    |ны үшін ақы. |тейтін қыз.  |стан Республи.|

 | | |   |     |      |    |дан түсетін  |меткерлердің |касының Заңы, |

 | | |   |     |      |    |түсімдер     |еңбегіне ақы |"Мемлекеттік  |

 | | |   |     |      |    |             |төлеуге, оқу |білім мекеме. |

 | | |   |     |      |    |             |және өндіріс.|лерінің ақылы |

 | | |   |     |      |    |             |тік шығыстар.|білім беру    |

 | | |   |     |      |    |             |ға, жабдықтар|қызметін көр. |

 | | |   |     |      |    |             |мен құрал-   |сетуінің тәр. |

 | | |   |     |      |    |             |саймандар са.|тібі туралы"  |

 | | |   |     |      |    |             |тып алуға,   |Қазақстан Рес.|

 | | |   |     |      |    |             |оқушыларды   |публикасы Үкі.|

 | | |   |     |      |    |             |көтермелеуге,|метінің 1999  |   

 | | |   |     |      |    |             |сондай-ақ та.|жылғы 22 қыр. |

 | | |   |     |      |    |             |мақтануға,   |күйектегі N   |   

 | | |   |     |      |    |             |киім-кешектер|1438 қаулысы  |

 | | |   |     |      |    |             |аяқ-киім,    |              |

 | | |   |     |      |    |             |оқулықтар,   |              |

 | | |   |     |      |    |             |оқу құралда. |              |

 | | |   |     |      |    |             |рын, мектеп- |              |

 | | |   |     |      |    |             |жазу құралда.|              |

 | | |   |     |      |    |             |рын сатып    |              |

 | | |   |     |      |    |             |алуға арнал. |              |

 | | |   |     |      |    |             |ған шығыстар,|              |

 | | |   |     |      |    |             |аз қамдалған |              |

 | | |   |     |      |    |             |отбасылардағы|              |

 | | |   |     |      |    |             |өте мұқтаж   |              |

 | | |   |     |      |    |             |оқушыларға   |              |

 | | |   |     |      |    |             |ақшалай көмек|              |

 | | |   |     |      |    |             |көрсету      |              |

------------------------------------------------------------------------
РБ|5|5|612|37   |30    |30  |Сот сарапта. |Сот сарапта. |"Санитарлық-  |

 | | |   |     |      |    |масы өндірі. |масы органда.|эпидемиология.|

 | | |   |     |      |    |сіне, Қазақ. |ры ғылыми жә.|лық, туберку. |

 | | |   |     |      |    |стан Респуб. |ғылыми-әдіс. |лездік, психо.|

 | | |   |     |      |    |ликасының Бі.|темелік зерт.|неврологиялық |

 | | |   |     |      |    |лім және ғы. |теулер жүргі.|мекемелер, сот|

 | | |   |     |      |    |лым министр. |зу арқылы    |сараптамасы   |

 | | |   |     |      |    |лігі бекіткен|өзінің өнді. |органдары, Қа.|

 | | |   |     |      |    |бағдарлама.  |рісіне байла.|зақ республи. |

 | | |   |     |      |    |ларға кірмей.|нысты шеккен |калық лепрозо.|

 | | |   |     |      |    |тін, шарттар.|шығыстарды   |рийі ұсынатын |

 | | |   |     |      |    |дың негізінде|жабуға, сот- |тауарлар мен  |

 | | |   |     |      |    |орындалатын  |медициналық  |қызмет көрсе. |

 | | |   |     |      |    |ғылыми және  |сарапшыларды |тулерді сату. |

 | | |   |     |      |    |ғылыми-әдіс. |кәсіптік да. |дан түскен қа.|

 | | |   |     |      |    |темелік зер. |ярлауға және |ражатты пайда.|

 | | |   |     |      |    |ттеулер қыз. |олардың бі.  |ланудың ереже.|

 | | |   |     |      |    |мет көрсету. |ліктілігін   |сін бекіту ту.|

 | | |   |     |      |    |лерді сатудан|арттыруға,   |ралы" Қазақ.  |

 | | |   |     |      |    |түсетін қара.|сот-медицина.|стан Республи.|

 | | |   |     |      |    |жат          |лық сараптама|касы Үкіметі. |

 | | |   |     |      |    |             |органдарын   |нің 2000 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |материалдық- |26 мамырдағы  |

 | | |   |     |      |    |             |техникалық   |N 802 қаулысы |

 | | |   |     |      |    |             |қамтамасыз   |              |

 | | |   |     |      |    |             |етуді жетіл. |              |

 | | |   |     |      |    |             |діруге       |              |

------------------------------------------------------------------------

РБ|5|5|612|37   |30    |31  |Қазақстан    |Қазақстан    |"Санитарлық-  |

 | | |   |     |      |    |Республикасы |Республикасы |эпидемиология.|

 | | |   |     |      |    |Білім және   |Білім және   |лық, туберку. |

 | | |   |     |      |    |ғылым мини.  |ғылым минист.|лездік, психо.|

 | | |   |     |      |    |стрлігі бе.  |рлігі бекіт. |неврологиялық |

 | | |   |     |      |    |кіткен бағ.  |кен бағдарла.|мекемелер, сот|

 | | |   |     |      |    |дарламалардың|малардың құ. |сараптамасы   |

 | | |   |     |      |    |құрамына кір.|рамына кір.  |органдары, Қа.|

 | | |   |     |      |    |мейтін ғылыми|мейтін ғылыми|зақ республи. |

 | | |   |     |      |    |және ғылыми- |және ғылыми- |калық лепрозо.|

 | | |   |     |      |    |әдістемелік  |әдістемелік  |рийі ұсынатын |

 | | |   |     |      |    |             |зерттеулерді |тауарлар мен  |

 | | |   |     |      |    |             |жүргізуге    |қызмет көрсе. |

 | | |   |     |      |    |             |             |тулерді сату. |

 | | |   |     |      |    |             |             |дан түскен қа.|

 | | |   |     |      |    |             |             |ражатты пайда.|

 | | |   |     |      |    |             |             |ланудың ереже.|

 | | |   |     |      |    |             |             |сін бекіту ту.|

 | | |   |     |      |    |             |             |ралы" Қазақ.  |

 | | |   |     |      |    |             |             |стан Республи.|

 | | |   |     |      |    |             |             |касы Үкіметі. |

 | | |   |     |      |    |             |             |нің 2000 жылғы|

 | | |   |     |      |    |             |             |26 мамырдағы  |

 | | |   |     |      |    |             |             |N 802 қаулысы |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

 | | |   |     |      |    |             |             |              |

------------------------------------------------------------------------

                                                ҚР ҚМ
                                              ________
                                          N ______ бұйрығына
                                              N 2 қосымша     

     Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық
       көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сондай-ақ мемлекеттік
       мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және
                   есепке алу тәртібі туралы қағидаға

                                                2-қосымша

                                           Бекітемін
                                        Қаржы вице-министрі
                                     (Қаржы органының басшысы)
                                       "____" ___________ ж.

                                                        М.О.

        Мемлекеттік мекемелердің ақылы қызмет көрсетуді сатудан
    алатын қаражаты бойынша кірістер мен шығыстардың жиынтық сметасы   

                                               Кодтар
Функционалдық топ                              ________
Ішкі функция                                   ________
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі            ________
Бағдарлама                                     ________
Кіші бағдарлама                                ________
Ақылы қызметтер түрі                           ________     

                                                           мың.теңге
___________________________________________________________________________
    Көрсеткіштер    !Жол коды/ !  Тоқсан бойынша сомасы        !  Жиыны
                    !ерекшелік !-------------------------------!
                    !коды      !   1   !   2   !   3   !   4   !
---------------------------------------------------------------------------
        1           !     2    !   3   !   4   !   5   !   6   !     7
---------------------------------------------------------------------------
Кірістер, барлығы         010

 Жыл басындағы           011

 қаражаттың қалдығы      012

 Ағымдағы жылдың     

 түсімдері               020

Шығыстар, барлығы
 әрбір ерекшелік
 бойынша                 021

Бюджет кірісіне
аударуға жатады
--------------------------------------------------------------------------

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы

Қаржы қызметінің басшысы           

                                               ҚР ҚМ
                                              ________
                                          N ______ бұйрығына
                                              3-қосымша

     Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық
       көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сондай-ақ мемлекеттік
       мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және
                   есепке алу тәртібі туралы қағидаға     

                                                            2-1-қосымша

                                            Бекітемін
                                        Бюджеттік бағдарламалар
                                         әкімшісінің басшысы    
                                        "____" ___________ ж.

                                                       М.О.

        Мемлекеттік мекемелердің ақылы қызмет көрсетуді сатудан
     алатын қаражаты бойынша кірістер мен шығыстардың жиынтық сметасы        

                                              Кодтар
Функционалдық топ                              ________
Ішкі функция                                   ________     
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі            ________     
Бағдарлама                                     ________     
Кіші бағдарлама                                ________     
Ақылы қызметтер түрі                           ________          

                                                           мың.теңге
___________________________________________________________________________
    Көрсеткіштер    !Жол коды/ !  Тоқсан бойынша сомасы        !  Жиыны
                    !ерекшелік !-------------------------------!     
                    !коды      !   1   !   2   !   3   !   4   !
---------------------------------------------------------------------------
        1           !     2    !   3   !   4   !   5   !   6   !     7
---------------------------------------------------------------------------
Кірістер, барлығы         010
 Жыл басындағы           011
 қаражаттың қалдығы      012
 Ағымдағы жылдың     
 түсімдері               020

Шығыстар, барлығы
 әрбір ерекшелік       
 бойынша                 021

Бюджет кірісіне
аударуға жатады
--------------------------------------------------------------------------

Мемлекеттік мекеменің басшысы

Бас бухгалтер

                                                ҚР ҚМ
                                          2000 жылғы ________
                                          N ______ бұйрығына
                                              4-қосымша     

     Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық
       көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сондай-ақ мемлекеттік
       мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және
                   есепке алу тәртібі туралы қағидаға     

                                                            2-2-қосымша

                                            Бекітемін
                                       Қазақстан Республикасы
                                        Қаржы вице-министрі
                                     (Қаржы органының басшысы)
                            (Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы)
                                _____________________ (аты-жөні) қолы
                                 2000 жылғы  "____" ___________
                                               М.О.

       Мемлекеттік мекемелердің ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан
    алатын қаражаттары бойынша кірістер мен шығыстарының жиынтық (жеке)  
                           сметасын өзгерту туралы
                                  Анықтама     

                                               Кодтары
Функционалдық топ                              ________
Ішкі функция                                   ________     
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі            ________     
Бағдарлама                                     ________     
Кіші бағдарлама                                ________     
Ақылы қызмет көрсетулердің түрі                ________          

                                                           мың.теңге
___________________________________________________________________________
    Көрсеткіштер !Азайту !Жолдың   ! Тоқсандар бойынша сомасы      !Жиыны
                 !немесе !коды/    !-------------------------------!     
                 !ұлғайту!ерекшелік!   1   !   2   !   3   !   4   !
                 !       !коды     !       !       !       !       !
---------------------------------------------------------------------------
Кірістер, барлығы            010
 Жыл басындағы              011
 қаражаттың қалдығы            
 Ағымдағы жылдың     
 түсімдері                  012

Шығыстар, барлығы            020
 әрбір ерекшелік       
 бойынша                    

Бюджет кірісіне
аударуға жатады              021
---------------------------------------------------------------------------

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы
(мемлекеттік мекеменің)

Қаржы қызметінің басшысы
(Бас бухгалтер)     

                                                ҚР ҚМ
                                          1999 жылғы _______
                                          N ______ бұйрығына
                                              5-қосымша     

       Ақылы қызмет көрсетуді сатудан, демеушілік және қайырымдылық
       көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, сондай-ақ мемлекеттік
       мекемелердің депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және
                   есепке алу тәртібі туралы қағидаға

                                               N 6 қосымша

____________________________________
(Қазынашылықтың аумақтық органы,    
жергілікті қаржы органы)
_____ ж. "____" __________________ N ______                

                Сақтандыру өтеулерін есептеуге арналған ағымдағы
                    шот ашуға (әрекет ету мерзімін ұзартуға)
                                  РҰҚСАТНАМА

_____________________________________________________ бюджетте тұратын   
                (бюджеттің атауы)
___________________________________________________________________________
                    (мемлекеттік мекеменің атауы)
сақтандыру өтеулерін есептеуге арналған ағымдағы шот ашуға (ағымдағы
шоттың әрекет ету мерзімін ұзартуға) рұқсат етіледі
Рұқсатнама ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

негізінде берілді және ______________________________ дейін әрекет етеді.
                          (мерзімі көрсетіледі)

    М.О.

        (Қазынашылықтың аумақтық органының,
        жергілікті қаржы органының) басшысы ___________________ (қолы)

        Қаржы және жиынтық баланстар бастығы
        (бас бухгалтер)                     ___________________ (қолы)

                      ҚАЗЫНАШЫЛЫҚТЫҢ ҚОЯТЫН БЕЛГІСІ

N __________________ шот ашылды                    "____" _____________
Операциялық бөлімнің бастығы _________________________________ (қолы)