"Ақылы қызмет көрсетуді іске асырудан, демеушілік және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк сомалары мен сақтандыру өтеулерiн қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртiбi туралы қағиданы бекiту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2002 жылғы 4 наурыздағы N 88 бұйрығы.  Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 21 наурызда тіркелді. Тіркеу N 1802. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2005 жылғы 12 наурыздағы N 78 Бұйрығымен (V053497)

                                 БҰЙЫРАМЫН
      1. "Ақылы қызмет көрсетудi iске асырудан, демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк сомалары мен сақтандыру өтеулерiн қалыптастыру, пайдалану және есепке алу тәртiбi туралы қағиданы бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң 1999 жылғы 3 мамырдағы N 177  бұйрығына  мынадай өзгерiстер енгiзілсiн: 
      көрсетiлген қаулымен бекiтілген Ақылы қызмет көрсетудi iске асырудан, демеушiлiк және қайырымдылық көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттiк мекемелердiң депозиттiк сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есептеу тәртiбi туралы қағидада: 
      көрсетiлген Қағидаға N 1 "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелердiң ақылы қызмет көрсетулерiнiң тiзбесi" қосымшасында: 
      1) 10 "Заңды және жеке тұлғалар ғылыми, мәдени-бiлiм беру, оқыту, туристiк мақсаттарда ерекше қорғалатын табиғат аумақтарын пайдаланғаны үшiн төлем" ақылы қызмет көрсету кодының 1-10-бағандары қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын; 
      2) 12 "Заңды және жеке тұлғалардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды рекреациялық және шектеулi шаруашылық мақсатында пайдаланғаны үшiн ақы төлеу" ақылы қызмет көрсету кодының 1-10-бағандары алынып тасталсын. 
      2. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға қолданылады. 

    Премьер-Министрдің орынбасары
            Қаржы министрі 

                                          Қазақстан Республикасы
                                           Қаржы министрлiгiнiң
                                           2002 жылғы 4 наурызда 
                                             N 88 бұйрығына
                                               қосымша

 Ақылы қызмет көрсетудi iске асырудан, демеушілік және қайырымдылық
  көмек көрсетуден алынатын қаражаттарды, мемлекеттiк мекемелердiң
      депозиттік сомаларын қалыптастыру, пайдалану және есептеу
                 тәртiбi туралы қағидаға N 1 қосымша

        Мемлекеттiк бюджет қаражатының есебiнен ұсталатын
 мемлекеттiк мекемелердiң ақылы қызмет көрсетулерiнiң тiзбесi

 

___________________________________________________________________________
Бюджет түрі
    Функционалдық топ  
        Ішкі функция       Ақылы
           Бағд. әкімш.    қызмет.     Пайдалану бағыттары    Негіздеме
              Бағдарлама   тердің
                 Кіші      атауы
                 бағдарлама
                    Ақылы қызм. 
                    Коды
___________________________________________________________________________
1  2  3  4  5   6  7        8                 9                  10   
___________________________________________________________________________
     Мемлекеттік табиғи қорықтар және мемлекеттік ұлттық табиғи парктер  
                           көрсететін қызметтер
___________________________________________________________________________

РБ 10 5 218 45 45 10  Заңды және жеке  Табиғи кешендердi   "Ерекше қорға. 

РБ 10 3 69  37 30     тұлғаларға қыз.  сақтау және дамыту, латын табиғи 

                      меттер көрсету.  жануарлар және      аумақтар туралы"

                      ден түскен      өсімдiктер дүниесiн Қазақстан Респуб.

                      қаражат: көлiк.  қорғау, санитарлық  ликасының Заңы

                      тiк қызметтер    кесу мен күтім        Z970162_   (78-б.

                      (автокөлiктiк,   кесулерiн қоса      1-т.), "Ерекше 

                      су көлiгi, ат,   алғанда, орманда    қорғалатын   

                      түйе), киiз      қалпына келтiру     табиғи аумақтар.

                      үйлер, күркелер  және қорғау iс-     ды пайдаланғаны

                      беру жөнiндегi   шараларын жүргiзу,  және олардың

                      қызметтер;       аумақты тазалау     көрсететiн қыз. 

                      мүкәммал мен     және көркейту,      меттерi үшiн

                      жабдықты жалға   табиғи-қорықтық     төлем алудың 

                      беру; инспек.    қор объектілерiн    ережесін бекіту 

                      тор-жолсерiк     қорғаумен, турис.   туралы"   P000693_  

                      қызметi; кәсiби  тік рекреациялық    Қазақстан 

                      бейне және фото  және шектеулi       Республикасы

                      түсiру жүргiзу.  шаруашылық қызмет.  Үкіметінің 2000

                                       термен байланысты   жылғы 10 мамыр.

                                       инфрақұрылымды      дағы N 693 қау.

                                       дамыту, байланыс    лысы, 11.08. 

                                       құралдарын, көлiк   2000ж. Қазақстан

                                       пен жабдықтарды,    Республикасының

                                       өртке қарсы, орман  Табиғи монопо.

                                       қорғау және орман   лияларды реттеу,

                                       екпе мақсаттарын.   бәсекелестікті

                                       дағы механизмдер    қорғау және

                                       мен материалдарды,  шағын бизнесті

                                       қалпына келтiру     қолдау жөніндегі

                                       жұмыстары үшiн      агенттігімен

                                       тұқымдар мен көшет  келісілген 

                                       материалдарын       "Мемлекеттiк 

                                       сатып алу, табиғат  табиғи қорықтар.

                                       қорғау қызметтерi.  дың және ұлттық 

                                       не байланысты       табиғи парктер. 

                                       ғимараттар, құры.   дің аумақтарын 

                                       лыстар және өзге    пайдаланғаны 

                                       де объектiлердi     үшін төлем алу 

                                       салу,қайта жаңарту  ставкаларын және

                                       және жөндеу ерекше  олар көрсететін

                                       қорғалатын табиғи   қызметтер үшін

                                       аумақтар саласында  баға бекіту 

                                       ғылыми зерттеулер   туралы" 

                                       жүргiзу, табиғат    Қазақстан

                                       музейлерi мен       Республикасының

                                       көрмелерiн ұйым.    Табиғи ресурстар

                                       дастыру және        және қоршаған

                                       ұстау, рекреация.   ортаны қорғау 

                                       лық аймақтарды      министрлігінің

                                       дамыту және көр.    9.08.2000ж.

                                       кейту,жарнама және  N 317Б бұйрығы,

                                       баспа қызметтерiн   23.04.2001ж.

                                       жетiлдiру, эколо.   Қазақстан

                                       гиялық насихат,     Республикасының

                                       келеңсiз экология.  Табиғи монопо.

                                       лық зардаптардың    лияларды реттеу,

                                       алдын алу және жою  бәсекелестікті

                                       (131, 134, 136,     қорғау және

                                       139, 141, 142, 144, шағын бизнесті

                                       145, 146, 149, 159, қолдау жөніндегі

                                       411, 421, 431)      агенттігімен  

                                                           келісiлген      

                                                           "2001 жылғы     

                                                           арналған

                                                           "Бурабай" 

                                                           мемлекеттiк     

                                                           ұлттық табиғи   

                                                           паркінің аумағын

                                                           пайдаланғаны    

                                                           үшiн ақы төлеу  

                                                           ставкаларын     

                                                           және олар көр.  

                                                           сететiн қызмет. 

                                                           терге баға      

                                                           бекiту туралы"  

                                                           Қазақстан

                                                           Республикасы    

                                                           Президентiнің   

                                                           Iс Басқармасының

                                                           5.04.2001ж.     

                                                           бұйрығы.

___________________________________________________________________________