Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2008 жылға арналған жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 2 ақпандағы N 88 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2008 жылға арналған жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмысын үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жүктелсін.

      3. Жоспарда көзделген заң жобаларын әзірлеуші мемлекеттік органдар заң жобаларын Жоспарда белгіленген айдың 20-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                             2008 жылғы 2 ақпандағы
                                                 N 88 қаулысымен
                                                   бекітілген

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.03.25 N 286 , 2008.05.05 N 419 , 2008.05.22 N 491 ,
2008.05.30 N 521 , 2008.06.05 N 540 , 2008.06.26 N 615 , 2008.06.30
N 655 , 2008.09.19 N 866 , 2008.09.26 N 890 , 2008.10.24 N 985 ,
2008.11.05 N 1014 , 2008.11.11 N 1037 , 2008.11.12 N 1046 , 2008.11.13
N 1054 , 2008.11.27 N 1095 , 2008.12.01 N 1117 , 2008.12.18 N 1177 ,
2008.12.20 N 1191 , 2008.12.24 N 1237 , 2008.12.26 N 1280 , 2008.12.31.  N 1337 Қаулыларымен.

        Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау
         жұмыстарының 2008 жылға арналған жоспары

Р/с
N
Заң жобасының атауы Әзірлеу-
ші мем-
лекеттік
орган
Ұсыну мерзімі Заң жоба-
ларын са-
палы әзір-
леу және
уақтылы
енгізу үшін жауа-
пты адам

Әділет-мині

Үкімет

Парла-
мент

1 2 3 4 5 6 7

1

Әлеуметтік қыз-
меттер туралы

Еңбекмині

Қаңтар

Қаңтар

Маусым

С.С. Әбденов

2

"Мемлекеттік
атаулы әлеумет-
тік көмек тура-
лы" Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

Еңбекмині

Қаңтар

Қаңтар

Маусым

С.С. Әбденов

3

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
кәмелетке толма-
ғандардың істері
бойынша маман-
дандырылған
ауданаралық сот-
тар мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

ЖС

Қаңтар

Қаңтар

Ақпан

М.Т. Әлімбеков

4

"Экономиканың
стратегиялық ма-
ңызы бар салала-
рындағы меншік-
тің мемлекеттік мониторингі ту-
ралы" Қазақстан
Республикасының
Заңына толықтыру
енгізу туралы

Қаржымині

Қаңтар

Қаңтар

Ақпан

Д.Е. Ерғожин

5

"Инновациялық
қызметті мемле-
кеттік қолдау туралы" Қазақс-
тан Республика-
сының Заңына өз-
герістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ

Қаңтар

Қаңтар

Ақпан

Қ.У. Бишімбаев

6

"Мемлекеттік қорғаныстық тап-
сырыс туралы"
Қазақстан Рес-
публикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

ИСМ

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Қ.У. Бишімбаев

7

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
фармацевтикалық
және медициналық
өнеркәсіп мәсе-
лелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар ен-
гізу туралы

ИСМ

Қаңтар

Ақпан

Наурыз

Қ.У. Бишімбаев

8

"Қазақстан Рес-
публикасының
мемлекеттік рә-
міздері туралы"
Қазақстан Рес-
публикасының
Конституциялық
заңына өзгеріс-
тер енгізу
туралы

Әділет-
мині

Қаңтар

Ақпан

Сәуір

Д.Р. Құсдәулетов

9

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
оларды Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
нормаларына сәй-
кес келтіру мә-
селелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар ен-
гізу туралы

Әділет-
мині

Қаңтар

Ақпан

Сәуір

Д.Р. Құсдәулетов

10

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.05 N 540 Қаулысымен)

11

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.05 N 540 Қаулысымен)

12

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.05.30 N 521 Қаулымен)

13

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
инвестициялар
мен экспорт мә-
селелері бойынша
толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ

Қаңтар

Ақпан

Сәуір

Қ.У. Бишімбаев

14

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
балалардың қада-
ғалаусыздығының
алдын алу және
кәмелетке толма-
ғандар арасында-
ғы құқық бұзушы-
лықтарды болдыр-
мау мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

ІІМ

Қаңтар

Ақпан

Мамыр

А.Ж. Шпекбаев

14-
1

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.30 N 655 Қаулысымен)

15

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
Қазақстан Рес-
публикасының тө-
лемдер мен ақша
аударымдары, бухгалтерлік есеп және қаржы
ұйымдарының қар-
жылық есебі ту-
ралы заңнамасын
жетілдіру және
Қазақстан Рес-
публикасының Ұл-
ттық Банкі қыз-
меті мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу ту-
ралы

ҰБ

Ақпан

Наурыз

Мамыр

М.М. Сартбаев

16

Биоотын өндірісі
және айналымын
мемлекеттік
реттеу туралы

АШМ

Ақпан 

Наурыз

Мамыр

А.Қ. Күрішбаев

17

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
биоотын өндірісі
және айналымын
мемлекеттік рет-
теу мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

АШМ

Ақпан

Наурыз

Мамыр

А.Қ. Күрішбаев

17-
1

Әлеуметтік-
кәсіпкерлік
корпорациялар
туралы

ИСМ

Қаңтар

Ақпан

Маусым

Е.Қ.
Мамытбеков

17-
2

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
әлеуметтік-
кәсіпкерлік
корпорациялар
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ

Қаңтар

Ақпан

Маусым

Е.Қ.
Мамытбеков

17-
3

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
ойын бизнесі мә-
селелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар ен-
гізу туралы

ТСМ

Қаңтар

Ақпан

Маусым

Қ.А.
Өскенбаев

18

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
қала құрылысын
жоспарлау, жер
учаскелерін бө-
лу, жобалау және
салу кезінде су
қорғау және та-
биғатты қорғау
тәртібін сақтау
мәселелері бой-
ынша өзгерістер
мен толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ

Қаңтар

Наурыз

Маусым

Қ.У. Бишімбаев

19

Ғылым туралы
(жаңа редакция)

БҒМ

Наурыз 

Сәуір

Маусым

Ф.Ш. Қуанғанов

20

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне тәуелсіз салалық
реттеуіштердің қызметі мәселе-
лері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ЭБЖМ

Наурыз

Сәуір

Маусым

М.Ә. Құсайынов

21

Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.05.22 N 491 Қаулысымен

22

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
зияткерлік мен-
шік мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

Әділет-
мині

Наурыз

Сәуір

Маусым

М.Б. Бекетаев

23

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.09.26 N 890 Қаулысымен)

23-
1

Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
бюджет процесін
жетілдіру
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ЭБЖМ

Маусым

Шілде

Тамыз

Д.М.
Шәженова

24

2009 жылға ар-
налған республи-
калық бюджет
туралы

ЭБЖМ

Тамыз

Тамыз

Тамыз

М.Ә.
Құсайынов

25

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.09.26 N 890 Қаулысымен)

26

Жаңартылатын
энергия көздерін
пайдалануды
қолдау туралы

ЭМРМ

Мамыр

Маусым

Желтоқ-
сан

Д.Н.
Тұрғанов

27

Қазақстан Рес-
публикасының
Экологиялық ко-
дексіне эколо-
гиялық қауіпті
технологияларды,
техниканы және
жабдықты әкелуді
реттеу мәселеле-
рі бойынша өзге-
рістер мен то-
лықтырулар енгізу туралы

Қоршаған-
ортамині

Мамыр

Маусым

Қыр-
күйек

Ә.Х. Біралиев

28

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.26. N 615 Қаулысымен)

29

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.06.26. N 615 Қаулысымен)

30

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 1046 Қаулысымен)

31

Атқарушылық іс
жүргізу және сот
орындаушыларының
мәртебесі туралы
(жаңа редакция)

СӘК

Мамыр

Маусым

Қыр-
күйек

И.Қ. Елекеев

32

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
атқарушылық іс
жүргізу мәселе-
лері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

СӘК

Мамыр

Маусым

Қыр-
күйек

И.Қ. Елекеев

33

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
фитосанитарлық
қауіпсіздік мә-
селелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

АШМ

Маусым

Шілде

Қыр-
күйек

Д.Н. Айтжанов

34

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
валюталық реттеу
және валюталық
бақылау мәселе-
лері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ҰБ

Маусым

Шілде

Қыр-
күйек

Д.Т. Ақышев

35

Қазақстан Рес-
публикасының Жер
кодексіне өзге-
рістер мен то-
лықтырулар
енгізу туралы

ЖРА

Маусым

Шілде

Қыр-
күйек

А.П. Сизов

36

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
қылмыстық жаза-
лауды орындау
жүйесін және
қылмыстық-атқару
жүйесін одан әрі
жетілдіру мәсе-
лелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Әділет-
мині

Маусым

Шілде

Қыр-
күйек

М.Б. Бекетаев

36-1

Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

ИСМ

Мамыр

Маусым

Қазан

А.О.Қосынов

37

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.13 N 1054 Қаулысымен)

38

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.18 N 1177 Қаулыcымен)

39

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
әскери қызметші-
лердің жауапкер-
шілігі мәселе-
лері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Қорғаныс-
мині

Шілде

Тамыз

Қазан

Б.Б. Жанасаев

40

"Жер қойнауы жә-
не жер қойнауын
пайдалану тура-
лы" Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

ЭМРМ

Шілде

Тамыз

Қазан

А.Б. Баталов

41

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.05 N 1014 Қаулысымен)

42

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.05 N 1014 Қаулысымен)

42-2

Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
жалған кәсіпкер-
ліктің жолын
кесу мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Қаржымині

Мамыр

Маусым

Қараша

Р.Е.Дәленов

43

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 1046 Қаулысымен)

44

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
микроқаржылық
ұйымдарының қыз-
метін реттейтін
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ИСМ

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

Қ.У. Бишімбаев

45

"Асыл тұқымды
мал шаруашылығы
туралы" Қазақс-
тан Республика-
сының Заңына
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

АШМ

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

Д.Н. Айтжанов

46

Қазақстан Рес-
публикасының
Қылмыстық іс жүргізу кодексі-
не айқын қылмыс-
тар туралы іс
жүргізу мәселе-
лері бойынша
толықтырулар
енгізу туралы

ІІМ

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

А.Ж. Шпекбаев

47

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
аралық соттар
және халықаралық
коммерциялық тө-
релік қызметін
жетілдіру мәсе-
лелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Әділет-
мині

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

М.Б. Бекетаев

48

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
терроризмге қар-
сы іс-қимыл мә-
селелері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ҰҚК

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

Ә.Ш. Шаяхметов

49

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
ауылдық елді ме-
кендердің әлеу-
меттік сала қыз-
меткерлерін әлеуметтік қол-
дау және ынта-
ландыру мәселе-
лері бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

АШМ

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

А.Қ. Күрішбаев

50

"Мәдениет тура-
лы" Қазақстан
Республикасының
Заңына өзгеріс-
тер мен толықты-
рулар енгізу
туралы

МАМ

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

А.Ы. Бөрібаев

51

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.09.19 N 866 Қаулысымен)

52

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.11 N 1037 Қаулысымен)

53

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
міндетті және
өзара сақтандыру
мәселелері бой-
ынша өзгерістер
мен толықтырулар
енгізу туралы

ҚҚА

Тамыз

Қыр-
күйек

Қараша

Ғ.Н. Өзбеков

54

(алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 1046 Қаулысымен)

55

(алынып тасталды -  2008.11.27. N 1095 Қаулысымен)

55-1

Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне сауда-өнеркәсіп
палаталарының қызметі мәселелері бойынша толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

ИСМ

Сәуір

Мамыр

Желтоқ-
сан

Е.Қ.
Мамытбеков

55-2

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Әділетмині

Шілде

Тамыз

Желтоқсан

М.Б.Бекетаев

55-2

Қазақстан
Республикасында-
ғы сыртқы барлау
органдары туралы

ҰҚК

Шілде

Тамыз

Желтоқ-
сан

Ә.Ш.
Шаяхметов

56

Қазақстан Рес-
публикасындағы
қылмыстардың
алдын алу туралы

ІІМ

Қыр-
күйек

Қазан

Желтоқ-
сан

А.Ж. Шпекбаев

57

Қазақстан Рес-
публикасының
кейбір заңнама-
лық актілеріне
азаматтарды ұс-
тау негіздері
мен тәртібін бе-
кіту мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

ІІМ

Қыр-
күйек

Қазан

Желтоқ-
сан

А.Ж. Шпекбаев

58

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.24. N 1237 Қаулысымен)

59

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.20. N 1191 Қаулысымен)

60

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1337 Қаулысымен)

61

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1337 Қаулысымен)

62

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.10.24. N 985 Қаулыcымен)

63

"Қазақстан Рес-
публикасындағы
сайлау туралы"
Қазақстан Рес-
публикасының Ко-
нституциялық за-
ңына өзгерістер
мен толықтырулар
енгізу туралы

Әділет-
мині

Қыр-
күйек

Қазан

Желтоқ-сан

М.Б. Бекетаев

64

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.26. N 1280 Қаулысымен)

65

(алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.26. N 1280 Қаулысымен)

66

Тұтынушылардың
құқықтарын қор-
ғау туралы (жаңа
редакция)

ИСМ

Қыр-
күйек

Қазан

Желтоқ-сан

Қ.У. Бишімбаев

67

Босқындар туралы

Еңбекмині

Қыр-
күйек

Қазан

Желтоқ-сан

А.М. Құрманов

67-1

Қазақстан
Республикасының
Кеден кодексіне
Қазақстан
Республикасының
Дүниежүзілік
сауда ұйымына
кіруіне
байланысты
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

Қаржымині

Тамыз

Қараша

Желтоқ-
сан

Р.Е.Дәленов

67-2

Қазақстан
Республикасының
кейбір заңнамалық
актілеріне
қызметі үшінші
тұлғаларға зиян
келтіру қаупіне
байланысты
объектілер
иелерінің
азаматтық-
құқықтық
жауапкершілігін
міндетті
сақтандыру
мәселелері
бойынша
өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу туралы

ТЖМ

Маусым

Қараша

Желтоқ-
сан

В.В.Петров

68

Қазақстан Рес-
публикасының Қылмыстық, Қыл-
мыстық іс жүргі-
зу және Азамат-
тық іс жүргізу
кодекстеріне сот
жүйесін жетілді-
ру мәселелері
бойынша өзгеріс-
тер мен толық-
тырулар енгізу
туралы

ЖС

Қазан

Қараша

Желтоқ-сан

Ә.Т. Жүкенов

Ескертпе:
Аббревиатуралар мен қысқарған сөздердің толық жазылуы:
ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
ҚҚА - Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі
ЖС - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті
СӘК - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот әкімшілігі комитеті
ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
МАМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
министрлігі
АШМ - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
ТСМ - Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі
Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
ҰБ - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
ЕК - Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті