Жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандарын бекіту, Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу және кейбір шешімдердің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 маусымдағы N 511 Қаулысы

Жаңартылған

       Ескерту. Қаулының тақырыбына өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.18  N 262  Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) жер учаскесіне сәйкестендіру құжаттарының нысандары:
      жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін акт;
      тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт; 
      уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін акт;
      уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін акт;
      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.03.18  N 262  Қаулысымен.

      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
      1) "Жер учаскесіне құқығын куәландыратын құжаттардың нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 тамыздағы 851  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 35, 351-құжат);

      2) "Жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 29 қыркүйектегі N 990  қаулысы  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 39, 404-құжат).

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми түрде жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                             2006 жылғы 6 маусымдағы
                                                N 511 қаулысымен
                                                    бекітілген

           Жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін
                           Акт
    на право частной собственности на земельный участок

N________________

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі___________________________________
Меншік иесі_________________________________________________________
                         (жеке тұлғаның аты-жөні немесе
____________________________________________________________________
                   заңды тұлғаның толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне жеке меншік құқығы __________________________________
                                   (ортақ бірлескен, ортақ үлестік)

Жер учаскесінің алаңы_____________га.
Жер учаскесін нысаналы тағайындау __________________________________
____________________________________________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар_____________
____________________________________________________________________
Жер учаскесінің бөлінуі ____________________________________________
                                 (бөлінеді, бөлінбейді)
Актінің берілу негізі ______________________________________________
                            (атқарушы органның актісі және
____________________________________________________________________
  Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер)

Кадастровый номер земельного участка _______________________________
Собственник ________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество физического лица или полное
                               наименование
____________________________________________________________________
                           юридического лица, адрес)
Право частной собственности на земельный участок____________________
                                                 (общее совместное,
                                                    общее долевое)
Площадь земелыгого участка ______________га.
Целевое назначение земельного участка ______________________________
Ограничения в использовании и обременения земельного участка _______
____________________________________________________________________
Делимость земельного участка _______________________________________
                                    (делимый, неделимый)
Основание выдачи акта ______________________________________________
                      (акт исполнительного органа и иные основания,
____________________________________________________________________
        предусмотренные законодательством Республики Казахстан)

N ________                

                                 Жер учаскесінің жоспары
                             План земельного участка

Учаскенің орналасқан жері   _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________

Местоположение участка      _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________

                            Сызықтардың өлшемін шығару
                                 Выноска мер линий
                          _________________________________
                             Бұрылыстардағы  | Сызықтардың
                              нүктелердің N  |   өлшемі
                             N поворотных    |    Меры
                                 точек       |    линий
                            _________________|_______________
Шектесулерді сипаттау:      _________________|_______________
А-дан Б-ға дейін            _________________|_______________
Б-дан В-ға дейін            _________________|_______________
В-дан Г-ге дейін            _________________|_______________
                            _________________|_______________
Описание смежеств:          _________________|_______________
от А до Б                   _________________|_______________
от Б до В                   _________________|_______________
от В до Г                   _________________|_______________
                            _________________|_______________
                            _________________|_______________

                            Масштаб 1: ______________________

        Жоспар шегіндегі бөтен жер пайдаланушылар
                     (меншік иелері)
       Посторонние землепользователи (собственники)
                     в границах плана

Жоспардағы N
N на плане

Жоспар шегіндегі жер
пайдаланушылардың (меншік
иелерінің) атауы
Наименование землепользователей
(собственников) в границах плана
 

Алаңы, га
Площадь, га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осы актіні _________________________________________________ жасады
            (жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы)

Настоящий акт изготовлен ___________________________________________
             (наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)

М.О. __________________   __________________________________________
      (қолы, подпись)              (аты-жөні, Ф.И.О.)

М.П.                           200_ ж. "__" ___________ 

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік
құқығын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта
N ______ болып жазылды

                             Қосымша:

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей
актов на право собственника на земельный участок, право
землепользования за N _____________________

                            Приложение:

М.О.
М.П.
____________________________________________________________________
         (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
____________________________________________________________ басшысы

Руководитель _______________________________________________________
                       (наименование уполномоченного органа
____________________________________________________________________
               по земельным отношениям)

_______________________ аты-жөні  200 ж. "__" ___________
 (қолы, подпись)         Ф.И.О.       г.

Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі
Отметка о регистрации права на земельный участок

                                         Жер учаскесіне жеке меншік
                                           құқығын беретін актіге
                                                  1-қосымша

________________ меншіктегі жер учаскесіне (кадастрлық нөмірі_____)
(ортақ бірлескен, ортақ үлестік)
құқығы бар тұлғалардың
                           тізімі

Р/с
N

Жеке тұлғаның аты-жөні,
заңды тұлғаның толық атауы

Жер учаскесінің
алаңы
(үлесі), га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М.О.      __________________________________________________
____________________________________________________ басшысы
(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

__________  _________   ___________   _______________________
 (күні)       (айы)        (қолы)             (аты-жөні)

                                        Жер учаскесіне жеке меншік
                                           құқығын беретін актіге
                                                  2-қосымша

____________________________________________________________________
       (меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________________ ұсынылатын (берілетін)
ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің
                               тізбесі

Сызба-
дағы
учаске
N

Жерлері ерекше
режиммен
пайдаланылатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-қорғау
аймақтары, ерекше
қорғалатын табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

 
Жалпы
алаңы,
га 

Оның
ішінде
ауыл
шаруашы-
лығы
алқаптары

Одан
егіс-
тік
жерлер

Жерді
пайдала-
нудың
белгілен-
ген
режимі

  

  

  

  

  

  

М.О.               ______________________________________________
_________________________________________________________ басшысы
   (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

200__ ж. __________  _________    ___________  ___________________
          (күні)       (айы)         (қолы)          (аты-жөні)

М.О.            __________________________________________________
                (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)
_________________________________________________________ басшысы

200__ ж. __________  __________     ___________  __________________
          (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

                                             Қазақстан Республикасы 
                                                   Үкіметінің     
                                             2006 жылғы 6 маусымдағы
                                                N 511 қаулысымен 
                                                    бекітілген

             Тұрақты жер пайдалану құқығын беретін
                            Акт
            на право постоянного землепользования

N ________
Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі __________________________________
Жер пайдаланушы ____________________________________________________
                   (заңды тұлғаның толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне тұрақты жер пайдалану құқығы
Жер учаскесіне алаңы _______ га.
Жер учаскесін нысаналы тағайындау ________________________________
____________________________________________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар ____________
 
Жер учаскесінің бөлінуі ____________________________________________
                                  (бөлінеді, бөлінбейді)
Актінің берілу негізі ______________________________________________
                      (атқарушы органның актісі және Қазақстан
____________________________________________________________________
  Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер)

Кадастровый номер земельного участка _______________________________
Землепользователь __________________________________________________
____________________________________________________________________
       (полное наименование юридического лица, адрес)

Право постоянного землепользования на земельный участок
Площадь земельного участка ___________ га.
Целевое назначение земельного участка ______________________________
Ограничения в использовании и обременения земельного участка _______
____________________________________________________________________

Делимость земельного участка _______________________________________
                                   (делимый, неделимый)
Основание выдачи акта ______________________________________________
                   (акт исполнительного органа и иные основания,
____________________________________________________________________
    предусмотренные законодательством Республики Казахстан)

N ________      

                                Жер учаскесінің жоспары
                            План земельного участка

Учаскенің орналасқан жері   _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________

Местоположение участка      _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________ 

                            Сызықтардың өлшемін шығару
                                 Выноска мер линий
                          _________________________________
                             Бұрылыстардағы  | Сызықтардың
                              нүктелердің N  |   өлшемі
                             N поворотных    |    Меры
                                 точек       |    линий
                            _________________|_______________
Шектесулерді сипаттау:      _________________|_______________
А-дан Б-ға дейін            _________________|_______________
Б-дан В-ға дейін            _________________|_______________
В-дан Г-ге дейін            _________________|_______________
                            _________________|_______________
Описание смежеств:          _________________|_______________
от А до Б                   _________________|_______________
от Б до В                   _________________|_______________
от В до Г                   _________________|_______________
                            _________________|_______________
                            _________________|_______________

                            Масштаб 1: ______________________

        Жоспар шегіндегі бөтен жер пайдаланушылар
                     (меншік иелері)
       Посторонние землепользователи (собственники)
                     в границах плана

Жоспардағы N
N на плане

Жоспар шегіндегі жер
пайдаланушылардың (меншік
иелерінің) атауы
Наименование землепользователей
(собственников) в границах плана
 

Алаңы, га
Площадь, га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осы актіні _________________________________________________ жасады
           (жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы)

Настоящий акт изготовлен ___________________________________________
              (наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)

М.О. __________________   __________________________________________
      (қолы, подпись)         (аты-жөні, Ф.И.О.)

М.П.                           200_ ж. "__" ___________ 

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік
құқығын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта
N ______ болып жазылды

                             Қосымша:

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей
актов на право собственника на земельный участок, право
землепользования за N _____________________

                            Приложение:

М.О.
М.П.
____________________________________________________________________
         (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
___________________________________________________________ басшысы

Руководитель _______________________________________________________
                       (наименование уполномоченного органа
____________________________________________________________________
               по земельным отношениям)

_______________________ аты-жөні  200 ж. "__" ___________
 (қолы, подпись)          Ф.И.О.      г.

Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі
Отметка о регистрации права на земельный участок

                                             Тұрақты жер пайдалану
                                             құқығын беретін актіге
                                                    1-қосымша

Жер учаскесіне (кадастрлық нөмірі ______________) ортақ үлестік
тұрақты жер пайдалануға құқылы тұлғалардың
                             ТІЗІМІ

Р/с
N

Заңды тұлғаның толық аты

Жер учаскесінің
алаңы (үлесі), га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М.О.            ____________________________________________________
                 (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
____________________________________________________________ басшысы
   

200__ ж. __________  __________     ___________  ___________________
           (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

                                              Тұрақты жер пайдалану
                                              құқығын беретін актіге
                                                    2-қосымша
_________________________________________________________________
      (меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________________ ұсынылатын (берілетін)
ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің
                               тізбесі

Сызба-
дағы
учаске
N

Жерлері ерекше
режиммен
пайдаланылатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-қорғау
аймақтары, ерекше
қорғалатын табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

 
Жалпы
алаңы,
га 

Оның
ішінде
ауыл
шаруашы-
лығы
алқаптары

Одан
егіс-
тік
жерлер

Жерді
пайдала-
нудың
белгілен-
ген
режимі

  

  

  

  

  

  

М.О.              _________________________________________________
_________________________________________________________ басшысы
   (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)

200__ ж. __________  __________     ___________  ___________________
          (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

М.О.              __________________________________________________
                  (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)
_________________________________________________________ басшысы

200__ ж. __________  __________     ___________  __________________
          (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                             2006 жылғы 6 маусымдағы
                                                N 511 қаулысымен
                                                    бекітілген

          Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа мерзімге) өтеулі
          жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін
                             Акт
        на право временного возмездного (долгосрочного,
          краткосрочного) землепользования (аренды)

N ______________
Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі __________________________________
Жер пайдаланушы ____________________________________________________
                 (жеке тұлғаның аты-жөні немесе заңды тұлғаның
____________________________________________________________________
              толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы _____
____________________________________________________________________
жыл мерзімге _______________________________________________________
                       (ортақ бірлескен, ортақ үлестік)

Жер учаскесінің алаңы _________ га.
Жер учаскесін нысаналы тағайындау __________________________________
____________________________________________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар ____________
____________________________________________________________________
Жер учаскесінің бөлінуі ____________________________________________
                                (бөлінеді, бөлінбейді)
Актінің берілу негізі ______________________________________________
                      (атқарушы органның актісі және Қазақстан
____________________________________________________________________
Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер)

Кадастровый номер земельного участка _______________________________
Землепользователь __________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество физического лица или
____________________________________________________________________
        полное наименование юридического лица, адрес)
Право временного возмездного землепользования (аренды) на
земельный участок сроком на ___________ лет_________________________
____________________________________________________________________
              (общее совместное, общее долевое)
Площадь земельного участка _________________ га.
Целевое назначение земельного участка ______________________________
Ограничения в использовании и обременения земельного участка
____________________________________________________________________

Делимость земельного участка _______________________________________
                                   (делимый, неделимый)

Основание выдачи акта ______________________________________________
                   (акт исполнительного органа и иные основания,
____________________________________________________________________
   предусмотренные законодательством Республики Казахстан)

N ________                 

                                Жер учаскесінің жоспары
                            План земельного участка

Учаскенің орналасқан жері   _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________

Местоположение участка      _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________

      
                              Сызықтардың өлшемін шығару
                                Выноска мер линий
                          _________________________________
                             Бұрылыстардағы  | Сызықтардың
                              нүктелердің N  |   өлшемі
                             N поворотных    |    Меры
                                 точек       |    линий
                            _________________|_______________
Шектесулерді сипаттау:      _________________|_______________
А-дан Б-ға дейін            _________________|_______________
Б-дан В-ға дейін            _________________|_______________
В-дан Г-ге дейін            _________________|_______________
                            _________________|_______________
Описание смежеств:          _________________|_______________
от А до Б                   _________________|_______________
от Б до В                   _________________|_______________
от В до Г                   _________________|_______________
                            _________________|_______________
                            _________________|_______________

                            Масштаб 1: ______________________

       Жоспар шегіндегі бөтен жер пайдаланушылар
                     (меншік иелері)
       Посторонние землепользователи (собственники)
                     в границах плана

Жоспардағы N
N на плане

Жоспар шегіндегі жер
пайдаланушылардың (меншік
иелерінің) атауы
Наименование землепользователей
(собственников) в границах плана
 

Алаңы, га
Площадь, га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осы актіні _________________________________________________ жасады
            (жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы)

Настоящий акт изготовлен __________________________________________
                            (наименование предприятия, ведущего
                                   земельный кадастр)
М.О. __________________   _________________________________________
       (қолы, подпись)           (аты-жөні, Ф.И.О.)

М.П.                           200__ж. "__" ___________ 

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік
құқығын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта
N ______ болып жазылды

                             Қосымша:

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей
актов на право собственника на земельный участок, право
землепользования за N _____________________

                            Приложение:

М.О.
М.П.
____________________________________________________________________
         (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
____________________________________________________________ басшысы

Руководитель _______________________________________________________
                       (наименование уполномоченного органа
____________________________________________________________________
               по земельным отношениям)

_______________________ аты-жөні  200 ж. "__" ___________
 (қолы, подпись)         Ф.И.О.       г.

Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі
Отметка о регистрации права на земельный участок

                                     Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа
                                    мерзімге) өтеулі жер пайдалану
                                  (жалға алу) құқығын беретін актіге
                                               1-қосымша

_________________________ жер учаскесіне (кадастрлық нөмірі______)
(ортақ бірлескен, ортақ үлестік)         
уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға алуға) құқылы тұлғалардың
                           тізімі

Р/с
N

Жеке тұлғаның аты-жөні,
заңды тұлғаның толық атауы

Жер учаскесінің
алаңы
(үлесі), га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М.О.          ____________________________________________________
              (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
 _________________________________________________________ басшысы

200__ ж.________  __________   __________   ______________________
        (күні)       (айы)       (қолы)            (аты-жөні)

                                     Уақытша (ұзақ мерзімге, қысқа
                                    мерзімге) өтеулі жер пайдалану
                                  (жалға алу) құқығын беретін актіге
                                               2-қосымша

_______________________________________________________________     
___________________________________________________________________
       (меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________________ ұсынылатын (берілетін)
ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің
                               тізбесі

Сызба-
дағы
учаске
N

Жерлері ерекше
режиммен
пайдаланылатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-қорғау
аймақтары, ерекше
қорғалатын табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

 
Жалпы
алаңы,
га 

Оның
ішінде
ауыл
шаруашы-
лығы
алқаптары

Одан
егіс-
тік
жерлер

Жерді
пайдала-
нудың
белгілен-
ген
режимі

  

  

  

  

  

  

М.О.            ____________________________________________________
                (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
____________________________________________________________ басшысы

200__ ж. __________  __________     ___________  ___________________
          (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

М.О.              __________________________________________________
                  (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)
_________________________________________________________ басшысы

200__ ж. __________  __________     ___________  __________________
          (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

                                              Қазақстан Республикасы
                                                    Үкіметінің
                                             2006 жылғы 6 маусымдағы
                                                 N 511 қаулысымен
                                                       бекітілген

          Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін
                             Акт
      на право временного безвозмездного землепользования

N ______________
Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі __________________________________
Жер пайдаланушы ____________________________________________________
                 (жеке тұлғаның аты-жөні немесе заңды тұлғаның
____________________________________________________________________
              толық атауы, мекен-жайы)
Жер учаскесіне уақытша өтеуcіз жер пайдалану (жалға алу) құқығы 
____________________________________________________________________
жыл мерзімге _______________________________________________________
                       (ортақ бірлескен, ортақ үлестік)

Жер учаскесінің алаңы _________ га.
Жер учаскесін нысаналы тағайындау __________________________________
____________________________________________________________________
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар ____________
____________________________________________________________________
Жер учаскесінің бөлінуі ____________________________________________
                                (бөлінеді, бөлінбейді)
Актінің берілу негізі ______________________________________________
                      (атқарушы органның актісі және Қазақстан
____________________________________________________________________
Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер)

Кадастровый номер земельного участка _______________________________
Землепользователь __________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество физического лица или
____________________________________________________________________
        полное наименование юридического лица, адрес)
Право временного безвозмездного землепользования (аренды) на
земельный участок сроком на ___________ лет_________________________
____________________________________________________________________
              (общее совместное, общее долевое)
Площадь земельного участка _________________ га.
Целевое назначение земельного участка ______________________________
Ограничения в использовании и обременения земельного участка
____________________________________________________________________

Делимость земельного участка _______________________________________
                                   (делимый, неделимый)

Основание выдачи акта ______________________________________________
                   (акт исполнительного органа и иные основания,
____________________________________________________________________
   предусмотренные законодательством Республики Казахстан)

N ________                  

                           Жер учаскесінің жоспары
                           План земельного участка

Учаскенің орналасқан жері   _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________

Местоположение участка      _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________
                            _________________________________

                                                                                    Сызықтардың өлшемін шығару
                                Выноска мер линий
                          _________________________________
                             Бұрылыстардағы  | Сызықтардың
                              нүктелердің N  |   өлшемі
                             N поворотных    |    Меры
                                 точек       |    линий
                            _________________|_______________
Шектесулерді сипаттау:      _________________|_______________
А-дан Б-ға дейін            _________________|_______________
Б-дан В-ға дейін            _________________|_______________
В-дан Г-ге дейін            _________________|_______________
                            _________________|_______________
Описание смежеств:          _________________|_______________
от А до Б                   _________________|_______________
от Б до В                   _________________|_______________
от В до Г                   _________________|_______________
                            _________________|_______________
                            _________________|_______________

                            Масштаб 1: ______________________

        Жоспар шегіндегі бөтен жер пайдаланушылар
                     (меншік иелері)
       Посторонние землепользователи (собственники)
                     в границах плана

Жоспардағы N
N на плане

Жоспар шегіндегі жер
пайдаланушылардың (меншік
иелерінің) атауы
Наименование землепользователей
(собственников) в границах плана
 

Алаңы, га
Площадь, га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осы актіні _________________________________________________ жасады
            (жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы)

Настоящий акт изготовлен ___________________________________________
            (наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)

М.О. __________________   __________________________________________
      (қолы, подпись)               (аты-жөні, Ф.И.О.)

М.П.                           200_ ж."__" ___________ 

      Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік
құқығын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта
N ______ болып жазылды

                             Қосымша:

      Запись о выдаче настоящего акта произведена в книге записей
актов на право собственника на земельный участок, право
землепользования за N _____________________

                            Приложение:

М.О.
М.П.
________________________________________________________________
       (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
____________________________________________________________ басшысы

Руководитель _______________________________________________________
                       (наименование уполномоченного органа
____________________________________________________________________
               по земельным отношениям)

_______________________ аты-жөні  200 ж. "__" ___________
 (қолы, подпись)         Ф.И.О.       г.

Жер учаскесіне құқығын тіркеу туралы белгі
Отметка о регистрации права на земельный участок

                                       Уақытша өтеусіз жер пайдалану
                                          құқығын беретін актіге
                                                 1-қосымша

___________________________ жер учаскесіне (кадастрлық нөмірі______)
(ортақ бірлескен, ортақ үлестік) 
уақытша өтеулі өтеусіз жер пайдалануға құқылы тұлғалардың
                           тізімі

Р/с
N

Жеке тұлғаның аты-жөні,
заңды тұлғаның толық атауы

Жер учаскесінің
алаңы
(үлесі), га

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

М.О.            ____________________________________________________
                (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
____________________________________________________________ басшысы

200__ ж.________  __________   ___________    ______________________
        (күні)       (айы)        (қолы)              (аты-жөні)

                                     Уақытша өтеусіз жер пайдалану
                                          құқығын беретін актіге
                                                 2-қосымша

____________________________________________________________________
      (меншік иесінің аты-жөні, заңды тұлғаның толық атауы)
_____________________________________________ ұсынылатын (берілетін)
ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің
                              тізбесі

Сызба-
дағы
учаске
N

Жерлері ерекше
режиммен
пайдаланылатын
аумақтардың атауы
(санитарлық-қорғау
аймақтары, ерекше
қорғалатын табиғат
аумақтарының, су
қорғау мақсатындағы
және т.б. жерлер)

 
Жалпы
алаңы,
га 

Оның
ішінде
ауыл
шаруашы-
лығы
алқаптары

Одан
егіс-
тік
жерлер

Жерді
пайдала-
нудың
белгілен-
ген
режимі

  

  

  

  

  

  

М.О.            ____________________________________________________
                (жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы)
____________________________________________________________ басшысы

200__ ж. __________  __________     ___________  ___________________
          (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

М.О.              __________________________________________________
                  (қорғалатын аймақ орнатуға мүдделі органның атауы)
_________________________________________________________ басшысы

200__ ж. __________  __________     ___________  __________________
          (күні)       (айы)          (қолы)          (аты-жөні)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2006 жылғы 6 маусымдағы
N 511 қаулысымен  
бекітілген    

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар

      1. "Жердi ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатқызу және жердi осы аумақтардың резервiне қалдыру ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 қыркүйектегi N 910  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2003 ж., N 36, 369-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Жердi ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жатқызу және жердi осы аумақтардың резервiне қалдыру ережесiнде:
      мәтiндегi "жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық орган (бұдан әрi - облыстық жер ресурстарын басқару жөнiндегi орган)", "жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық орган", "облыстық жер ресурстарын басқару жөнiндегi орган", "жер ресурстарын басқару жөнiндегi облыстық органның" деген сөздер тиiсiнше "жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi орган (бұдан әрi - облыстық жер қатынастары жөнiндегi орган)", "облыстық жер қатынастары жөнiндегi орган", "облыстық жер қатынастары жөнiндегi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақта "жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган", "жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен" деген сөздер тиiсiнше "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы", "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      15-тармақта "белгiлеудi" деген сөз "белгiлеу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыруды" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Қазақстан Республикасында жер мониторингiн жүргiзу және оның деректерiн пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 қыркүйектегi N 956  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 38, 388-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында жер мониторингiн жүргiзу және оның деректерiн пайдалану ережесiнде:

      19-тармақтағы "тиiстi жер ресурстарын", "органдар" деген сөздер тиiсiнше "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жер ресурстарын", "органдары" деген сөздермен ауыстырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 қыркүйектегi N 958  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 38, 389-құжат):
      1) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында мемлекеттiк жер кадастрын жүргiзудiң ережесiнде:

      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Мемлекеттiк жер кадастрының мәлiметтерiн қалыптастыру топографиялық-геодезиялық, аэроғарыштық, картографиялық, жерге орналастыру жұмыстарын, топырақ зерттеу, геоботаникалық зерттеулер мен iздестiрулер, жер мониторингi жөнiндегi жұмыстарды, жердi сандық және сапалық есепке алуды жүргiзумен, нақты жер учаскесiне жер-кадастр iсiн жасаумен, жер-кадастр карталары мен жер учаскесiне құқықты куәландыратын құжат дайындаумен қамтамасыз етiледi.";

      7-тармақта:
      бiрiншi абзацта:
      "тиiстi аудандардың" деген сөздер "республикалық маңызы бар қаланың, астананың тиiстi аудандарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "кадастрлық бағалау құны, жердi пайдалану құқығы" деген сөздер "кадастрлық (бағалау) құны, жер учаскесiне құқығы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi абзацта "республикалық маңызы бар қалалар," деген сөздер "республикалық маңызы бар қала" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Қазақстан Республикасының бүкiл аумағында Кадастрды жүргiзу бiрыңғай жүйе бойынша жүзеге асырылады және ол жер учаскелерi туралы мәлiметтердi жинау, құжаттау, жинақтау, өңдеу, есеп жүргiзу және сақтау жөнiндегi дәйектi iс-қимыл болып табылады.";

      9-тармақта:
      бiрiншi абзацта "сипаттамаларына" деген сөз "сипаттамаларын бейнелеу және" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi абзацта "масштабы" деген сөзден кейiн "есепке алу бiрлiгiнiң мөлшерiне және" деген сөздермен толықтырылсын;

      10-тармақта "жерге орналастырудың деректерi бойынша құрылады және" деген сөздер алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
      "11-1. Мемлекеттiк меншiктегi жерлерден берiлетiн жер учаскелерiне жер-кадастрлық iстердi Кадастрды жүргiзетiн мамандандырылған мемлекеттiк кәсiпорындар облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органдарының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкiмдерiнiң шешiмдерi, Қазақстан Республикасының Жер кодексiнде белгiленген құзыретiне сәйкес, облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы бекiткен жерге құқық беру туралы жерге орналастыру жобасы және жер учаскесiнiң шекараларын белгiлеу жөнiндегi материалдар негiзiнде жүргiзедi.";

      12-тармақтың мәтiнiнде:
      "жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық органдарға", "Жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық органдар" деген сөздер "жер учаскелерiнiң орналасқан жерi бойынша облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органдарына", "Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органдары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жергiлiктi атқарушы органдардың" деген сөздер "облыстың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы органының, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округтер әкiмiнiң, олардың Қазақстан Республикасының Жер кодексiнде белгiленген құзыретiне сәйкес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "13. Азаматтардың немесе мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың меншiгiндегi жерден учаске құру бөлiнетiн жер учаскесiнiң бөлiгiмен мәмiле жасалған кезде жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органына берiлетiн олардың бөлiнетiн жер учаскесiн бөлу туралы өтiнiштерi негiзiнде жүргiзiледi.
      Өтiнiшке жер учаскесiне жеке меншiк құқығы туралы құжаттар қоса берiледi.
      Бөлiнген жер учаскесiне, Қазақстан Республикасының Жер кодексiнде белгiленген құзыретiне сәйкес, облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы бекiткен жер учаскесiн бөлу туралы жерге орналастыру жобасы және жер учаскесiнiң шекараларын белгiлеу жөнiндегi материалдар негiзiнде жаңа жер-кадастрлық iс жүргiзiледi, ал бөлiнетiн жер учаскесiне бұрын жүргiзiлген жер-кадастрлық iске тиiстi өзгерiстер енгiзiледi.";

      15-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Бiрнеше жер учаскелерiн бiреуiне бiрiктiрген кезде осы учаскелерге бұрын жүргiзiлген жер-кадастрлық iстер кiретiн, жаңа жер-кадастрлық iс жүргізіледі.";

      17-тармақта:
      "жер-кадастрлық кiтабына жазу" деген сөздерден кейiн "және бiрыңғай мемлекеттiк жер тiзiлiмiне жер учаскесi туралы мәлiметтердi енгiзу" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Бiрыңғай мемлекеттiк жер тiзiлiмi құқықтық, сәйкестендiру, экономикалық және басқа да сипаттамаларды қамтитын Кадастр құрамындағы жер учаскелерiн есепке алудың қорытынды құжаты болып табылады.";

      18-тармақтың екiншi және үшiншi абзацтары алынып тасталсын;

      23-тармақта:
      үшiншi абзац "жер-кадастрлық кiтапқа" деген сөздерден кейiн "және бiрыңғай мемлекеттiк жер тiзiлiмiне" деген сөздермен толықтырылсын;
      төртiншi абзацта:
      "республикалық маңызы бар қалалар" деген сөздер "республикалық маңызы бар қала" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "және тұтастай алғанда республика бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;

      24-тармақта:
      1) тармақшада:
      "бiрлiктердегi (ауыл (село), кент" деген сөздерден кейiн "облыстық және" деген сөздермен толықтырылсын;
      "жер ресурстарын басқару жөнiндегi аудандық (қалалық) органға" деген сөздер "республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы ұсынылған есептердi қарайды әрi бекiтедi және оларды болған өзгерiстердi жер-кадастрлық кiтапқа және бiрыңғай мемлекеттiк жер тiзiлiмiне енгiзу үшiн Кадастр жүргiзетiн мамандандырылған кәсiпорындарға жiбередi.";
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Облыстың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың), аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органдары жерлердiң бар-жоғы және олардың санаттар, жер учаскелерiнiң меншiк иелерi, жер пайдаланушылар мен алқаптардың бөлiнуi туралы жыл сайынғы есептердi (жер балансын), сондай-ақ есептi жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының аудандары (облыстық маңызы бар қалалары), республикалық маңызы бар қаласы, астанасы, облыстары бойынша мемлекеттiң жер учаскелерiн меншiкке сатуы туралы мәлiметтердi жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган әзiрлейтiн және статистика жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бекiтетiн нысандар бойынша жасайды.
      Жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жер балансының деректерi негiзiнде Қазақстан Республикасының жер балансын жасайды.
      Кадастрды жүргiзетiн мамандандырылған кәсiпорындар 5 жылда бiр рет аудандар (облыстық маңызы бар қалалар), облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана бойынша және тұтастай алғанда республика бойынша жерлердiң сапалық жағдайы туралы есептер жасайды.";

      25-тармақтың бiрiншi абзацында "және кадастрлық бағасын есепке алу" деген сөздер "есепке алу және кадастрлық бағалау" деген сөздермен ауыстырылсын;

      26-тармақта:
      бiрiншi, екiншi және үшiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "26. Жердiң бар-жоғы, олардың санаттар, жер учаскелерiнiң меншiк иелерi, жердi пайдаланушылар және алқаптар бойынша бөлiнуi туралы есептердi (жер балансын) осы Ереженiң 24-тармағына сәйкес мыналар жасайды:
      аудан және облыстық маңызы бар қала бойынша - аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы және есептi жылдың 1 қарашасынан кешiктiрмей жер қатынастары жөнiндегi облыстық уәкiлеттi органға ұсынады;
      облыс, республикалық маңызы бар қала және астана бойынша - аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың деректерi негiзiнде облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы және есептi жылдың 20 қарашасынан кешiктiрмей жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға ұсынады.";
      бесiншi абзацта:
      "Жиынтық талдамалы есептi бекiткеннен кейiн жер" деген сөздер "Жер" деген сөзбен ауыстырылсын;
      "оның көшiрмесiн" деген сөздер "жиынтық талдамалы есептiң көшiрмесiн" деген сөздермен ауыстырылсын;

      29, 30-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "29. Жер кадастрын жүргiзгенде әрбiр жер учаскесiне жер учаскесiнiң орналасқан жерiн анықтау (сәйкестендiру) мақсатында жеке, Қазақстан Республикасының аумағында қайталанбайтын, учаске бiртұтас болып тұрғанша сақталатын, кадастрлық нөмiр берiледi. Жер-кадастрлық iс те осындай нөмiрге сәйкестендiрiледi.
      30. Жеке және заңды тұлғалар жер учаскесiне кадастрлық нөмiрдi беру үшiн Кадастрды жүргiзетiн мамандандырылған кәсiпорынға өтiнiш жасайды, ал жер құқығын куәландыратын ескi үлгiдегi құжатты жаңаға ауыстыру үшiн жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органына жүгiнедi.
      Өтiнiшке жер учаскесiне құқықты куәландыратын құжаттың түпнұсқасы қоса берiледi.";

      31-тармақта "уәкiлеттi органның" деген сөздердiң алдынан "орталық" деген сөзбен толықтырылсын;

      32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "32. Жер учаскесiн сәйкестендiру жөнiндегi жұмыстардың нәтижелерi бойынша мамандандырылған кәсiпорын жер учаскесiне кадастрлық нөмiр бередi, ескi үлгiдегi құжатқа тиiстi белгi жасайды және оны өтiнiш берушiге бередi. Жер учаскесiне кадастрлық нөмiрдi бергенi туралы ақпарат жер учаскесiнiң орналасқан жерi бойынша жер қатынастары жөнiндегi тиiстi уәкiлеттi органға ұсынылады.
      Жерге құқықты куәландыратын ескi үлгiдегi құжаттарды облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы өзiнiң құзыретiне сәйкес өтiнiш берушiге беретiн құқықты куәландыратын жаңа құжатқа ауыстыру өтiнiш берушiнiң қалауы бойынша жүзеге асырылады.
      Жер-кадастрлық кiтапқа және мемлекеттiк жер тiзiлiмiне тиiстi жазба жасалады.";

      33-тармақтың бесiншi абзацында, ескертуде "және/немесе аудандағы, облыстық (аудандық) маңызы бар қаладағы", "және/немесе ауданның, облыстық (аудандық) маңызы бар қаланың" деген сөздер алынып тасталсын;

      34-тармақта "астананың iшiндегi" деген сөздерден кейiн "есептi кварталдардың кодтары мен" деген сөздермен толықтырылсын;

      39-тармақтың алтыншы абзацында "нөмiрлерi" деген сөз "кадастрлық нөмiрлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      42-тармақтың екiншi абзацы алынып тасталсын;

      44-тармақта "орны бойынша" деген сөздерден кейiн "заңнамада белгiленген тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 45-1-тармақпен толықтырылсын:
      "45-1. Жер учаскелерi жөнiндегi жер-кадастрлық iстер, жер-кадастрлық кiтаптар, бiрыңғай мемлекеттiк жер тiзiлiмi Кадастрды жүргiзетiн мамандандырылған кәсiпорынның мұрағатында тұрақты түрде сақталуға тиiс.";
      2) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген жер учаскелерiнiң кадастрлық нөмiрлерiн қалыптастыру мақсаты үшiн облыстарға, республикалық маңызы бар қалаларға, астанаға, аудандарға және облыстық (аудандық) маңызы бар қалаларға берiлетiн кодтардың тiзбесiнде:
      "Солтүстiк Қазақстан облысы - 15" деген бөлiм "Тайынша қаласы - 175" деген жолмен толықтырылсын.

      4. "Жердi сақтап қою ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 29 қыркүйектегi N 993 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2003 ж., N 39, 407-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Жердi сақтап қою ережесiнде:

      5-тармақтағы "атқарушы органдар," деген сөздерден кейiн "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақтың екiншi абзацында "аумақтық жер ресурстарын басқару" деген сөздер "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органдарының, облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумақтық жер ресурстарын басқару" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10-тармақтағы "аумақтық жер ресурстарын басқару жөнiндегi орган" деген сөздер "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы" деген сөздермен ауыстырылсын.

      5. "Жер учаскесiн немесе жер учаскесiн жалдау құқығын сату жөнiндегi сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды ұйымдастыру және өткiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 қарашадағы N 1140  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2003 ж., N 43, 464-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Жер учаскесiн немесе жер учаскесiн жалдау құқығын сату жөнiндегi сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) ұйымдастыру және өткiзу ережесiнде:

      2-тармақта:
      7) тармақшаның екiншi абзацында "жер ресурстарын басқару жөнiндегi уәкiлеттi орган" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Жер кодексiнде белгiленген олардың құзыретi шегiнде облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      11) тармақшада "жергiлiктi атқарушы орган" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Жер кодексiнде белгiленген олардың құзыретi шегiнде облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4-тармақтың 5) тармақшасы алынып тасталсын;

      42-тармақта:
      "жергiлiктi атқарушы орган", "жергiлiктi атқарушы органның" деген сөздер тиiсiнше "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органы", "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi атқарушы органының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жер ресурстарын басқару жөнiндегi", "аумақтық" деген сөздер тиiсiнше "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi", "уәкiлеттi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Жер учаскесiн немесе жер учаскесiн жалдау құқығын сату жөнiндегi сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) ұйымдастыру және өткiзу ережесiне қосымшада:
      бiрiншi абзацта "жергiлiктi атқарушы" деген сөздер "жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-бөлiмнiң 1-тармағында "Жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық орган" деген сөздер "облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi органы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-бөлiмнiң "Тараптардың заңды мекен-жайлары мен деректемелерi" деген кiшi бөлiмiнде "жергiлiктi атқарушы" деген сөздер "жер қатынастары жөнiндегi уәкiлеттi" деген сөздермен ауыстырылсын.

      6. "Астана қаласының және республикалық маңызы бар қалалардың қала маңы аймағына қосылған жердi пайдалану ережесi мен режимiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 желтоқсандағы N 1269  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2003 ж., N 47, 525-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Астана қаласының және республикалық маңызы бар қалалардың қала маңы аймағына қосылған жердi пайдалану ережесi мен режимiнде:
      мәтiндегi "жер ресурстарын басқару" деген сөздер "жер қатынастары" деген сөздермен ауыстырылсын.