Адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үміткер адамдардың аттестациядан өту ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 25 қыркүйек N 1235

Қолданыстағы

   "Нотариат туралы" 

Z970155_

 1997 жылғы 14 шілдедегі және "Адвокаттық 
қызмет туралы" 

Z970195_

 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы 
етеді:
   1. Қоса беріліп отырған Адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысу 
құқығына үміткер адамдардың аттестациядан өту ережесі бекітілсін.
   2. Осы қаулы жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   
   Қазақстан Республикасы 
   Премьер-Министрінің 
   бірінші орынбасары


                       Қазақстан Республикасы
                       Yкiметiнiң
                       2001 жылғы 25 қыркүйектегi
                       N 1235 қаулысымен бекітiлген


       Адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысу
        құқығына үмiткер адамдардың аттестациядан
                өту ережесi

              1. Жалпы ережелер      1. Осы Адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үмiткер адамдардың аттестациядан өту ережесi (бұдан әрi - Ереже) "Нотариат туралы" 1997 жылғы 14 шiлдедегi және "Адвокаттық қызмет туралы" 1997 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес әзiрленген және адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысуға үмiткер адамдардың аттестациядан өту тәртiбi мен шарттарын белгiлейдi.
      2. Адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үмiткер адамдар Әдiлет министрлiгі құратын және Қазақстан Республикасы әдiлет органдарының, Қазақстан Республикасы Адвокаттар одағының, Республикалық нотариаттық палатаның өкiлдерiнен, Қазақстан Республикасы Парламентi екi палатасының депутаттарынан және заңгер-ғалымдардан құрылатын Әдiлет аттестациялық комиссиясында (бұдан әрi - Комиссия) аттестациядан өтедi.
      Қазақстан Республикасының Әдiлет бiлiктiлiк алқасында емтихан тапсырған адамдар, тұрақты судьялар және терiс қылықтар жасағаны және өз мiндеттерiн орындау кезiнде заңдылықты бұзғаны үшiн судья қызметiнен босатылған судьялардан басқа тұрақты судьялар болып жұмыс iстеген адамдар аттестациядан өтпейдi.
      Әдiлет аттестациялық комиссиясының құрамы мен оның жұмыс регламентiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрi бекiтедi.
      3. Аттестация екi кезеңнен тұрады:
      1) тестілеу өткiзу жолымен үмiткерлердiң қолданыстағы заңдарды бiлуiн тексеру;
      2) әңгiмелесу өткiзу жолымен үмiткерлердiң кәсiби бiлiмi мен тәжiрибелiк дағдылары деңгейiн анықтау.

               2. Аттестациядан өту үшiн құжаттарды қабылдау

      4. Адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үмiткер адам өзiн аттестацияға жiберу туралы өтiнiштi Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң кеңсесi арқылы Комиссияға жолдайды.
      Өтiнiшке мына құжаттар қоса берiлуi тиiс:
      1) фотосуретi бар жеке iс парағы;
      2) соңғы жұмыс орнынан үмiткердiң кәсiби бiлiмiн, оның іскерлiк және адамгершiлiк қасиеттерiн бағалауды қамтыған мiнездеме;
      3) жоғары заң бiлiмi туралы дипломның нотариаттық куәландырылған көшiрмесi;
      4) еңбек кiтапшасының немесе заңгерлiк мамандығы бойынша жұмыс өтiлiн растайтын өзге де құжаттың нотариаттық куәландырылған көшiрмесi;
      5) үмiткердiң өз қолымен жазған өмiрбаяны;
      6) Қазақстан Республикасының азаматы жеке куәлiгiнiң немесе паспортының ксерокөшiрмесi;
      7) наркологиялық және психиатриялық диспансерлерден медициналық анықтамалар;
      8) соттылығы және қозғалған қылмыстық iсiнiң жоқ екендiгi туралы анықтама.
      Құқық қорғау органдарының қызметкерлерi, сондай-ақ олардан жұмыстан босаған адамдар қажетті құжаттар тiзбесiне заңгерлiк мамандығы бойынша өтiлiн растайтын қызметiнiң тiзiмiнен үзiндiнi қоса бередi.
      Yмiткер Комиссия отырысына келген кезде оның жеке басын куәландыратын құжат (паспорт не жеке куәлiк) өзiнде болуы тиiс.
      5. Комиссияға келiп түскен материалдар олар келiп түскен күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей қаралады.
      Осы Ереженiң 4-тармағында көзделген құжаттар берiлмеген не тиiстi ресiмделмеген жағдайда, үмiткердiң өтiнiшi қаралмайды және келiп түскен күннен бастап 5 күннен кешiктiрiлмей өтiнiш берушiге қайтарылады.

               3. Аттестацияны өткiзудiң тәртiбi мен шарттары

      6. Аттестацияға "Адвокаттық қызмет туралы" Z970195_ не "Нотариат туралы" Z970155_ Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына (нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үмiткерлер үшiн тағлымдамадан өту туралы талаптардан басқа) сай келетiн Қазақстан Республикасының азаматтары жiберiледi.
      Yмiткердiң заңнамалық кесiмдермен қойылатын талаптарға сәйкестігін немесе сәйкессiздiгiн тексеру мақсатында Комиссия төрағасының тапсырмасы бойынша Комиссия мүшелерiнiң бiрi аттестациялық iс материалдарын зерделейдi, Қорытынды жасайды және Комиссияға ұсынады.
      7. Аттестациялық iс материалдарын қарау қорытындылары бойынша Комиссия аттестацияға жiберу туралы не жiберуден бас тарту туралы уәждi шешiм шығарады.
      8. Егер үмiткер заңнамалық кесiмдермен белгiленген талаптарға сәйкес келмесе, аттестациялауға жiберуден бас тартылуы мүмкiн.
      Аттестациялауға жiберуден бас тартылған жағдайда Комиссия азаматқа шешiм шығарылған күннен бастап 5 күннен кешiктiрмей заңнама нормаларына сiлтеме жасай отырып, уәждi шешiмдi беруге мiндеттi.
      Аттестациялауға жiберуден бас тарту заңнамамен белгiленген тәртіппен сотқа шағымдалуы мүмкiн.
      9. Аттестациялауға жiберiлген үмiткерге жақын арадағы аттестацияға жiберу туралы жазбаша хабарлама осы Ереженiң 8-тармағында белгіленген мерзiмде жiберiледi.
      Аттестациялау өтетiн орын, күнi мен уақыты туралы үмiткерге оны өткiзгенге дейiн 10 күнтiзбелiк күннен кешiктiрiлмей хабарланады.
      10. Комиссия аттестациялауды ай сайын жүргiзедi.
      11. Аттестацияға жiберiлген үмiткер қолданыстағы заңнаманы бiлуiне тестiлеуден өтедi.
      Комиссия тестiлеудi өткiзудiң адалдығын, шарттарының, уақытының, қорытындыларын есептеудiң және мазмұнының стандарттылығын қамтамасыз етедi.
      12. Тестiлеу барысында өзiнiң мазмұны және көлемi бойынша әр түрлi Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бiлу тестiлерi адвокаттық және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үмiткерлер үшiн бөлек қолданылады.
      Комиссия тестiлеуге кiретiн сұрақтардың тiзбесiн құрастырады және бекiтедi. Yмiткерлердiң білімiн бағалауға арналған сұрақтар тиiстi кәсiби қызметтi жүзеге асыру үшiн бiлудi қажет ететiн құқық салалары мен пәндерiнiң тақырыптарына сәйкес келуi тиiс. Тест жауаптарының бiреуi дұрыс болатын кемiнде үш нұсқадан тұруы тиiс.
      Адвокаттық не нотариаттық қызметпен айналысу құқығына үмiткерлердi тестiлеу бөлек жүргiзiледi.
      13. Yмiткер өз қалауы бойынша тестiлеуден мемлекеттiк тiлде немесе орыс тiлiнде өтуге құқылы.
      14. Yмiткерлер тестiлеудi өткiзу тәртiбiмен, үмiткерлердi iрiктеу рәсiмiнiң ұзақтығымен және мазмұнымен алдын ала таныстырылуы тиiс.
      15. Тестiлеу компьютер техникасы пайдалана отырып өткiзiледi.
      16. Тестiленудiң алдында үмiткер тестiлеуден өту жөнiнде егжей-тегжейлi нұсқау алады.
      Тестiлеуден өту кезiнде үмiткердiң анықтамалық, арнайы және өзге де әдебиетті, сондай-ақ қандай да бiр жазбаларды пайдалануына жол берiлмейдi.
      Yмiткер көрсетiлген талаптарды бұзған жағдайда ол тестiлеуден аластатылады және әңгiмелесуге жiберiлмейдi.
      17. Тестiлеудiң дұрыс жауаптарын есептеу пайдаланылатын компьютерлiк бағдарламаның көмегiмен өздiгiнен жүргiзiледi. Тестiлеу нәтижелерi принтерде екi данада басылады және үмiткерге жеке қол қойдыру жолымен танысу үшін ұсынылады.
      Тестiлеу нәтижелерi бар қағаздың бiр данасы үмiткерге тапсырылады, екiншiсi Комиссияға берiледi.
      18. Егер дұрыс жауаптардың саны ұсынылған сұрақтардың жалпы санының 70 және одан жоғары пайызын құраса, үмiткер тестiлеуден өттi деп саналады және әңгімелесуге жiберiледi.
      Егер дұрыс жауаптардың саны ұсынылған сұрақтардың жалпы санының 70 пайызынан аз болса, үмiткер тестiлеуден өтпедi деп саналады және әңгiмелесуге жiберiлмейдi.
      19. Тестілеу өткеннен кейiн келесi күннен кешiктірмей Комиссия үмiткермен адвокаттық немесе нотариаттық қызметтiң тәжiрибесiнен қосымша сұрақтарды қамтитын әрi кәсiби бiлiм деңгейi мен тәжiрибелiк дағдыларын анықтауға бағытталған әңгімелесу жүргiзедi.
      Yмiткерге дұрыс жауап беруi тиiс үш сұрақ қойылады.
      Қосымша сұрақтарға дұрыс жауап берген жағдайда үмiткер әңгiмелесуден өттi деп есептеледi.
      20. Тестiлеу және (немесе) әңгімелесу нәтижелерi бойынша Комиссия 1,

2-қосымшаларда белгiленген нысандар бойынша аттестациялау туралы не 
аттестацияламау туралы уәждi шешiмдi аттестация өткен күннен кейiнгі 
күннен кешiктірмей шығарады.
   21. Комиссияның шешiмi екi данада жасалады, олардың бiреуi 
аттестациялық iсте қалады, екiншiсi - шешiм шығарылған күнi үмiткерге 
берiледi.
   Тестiлеудiң нәтижелерi, сондай-ақ Комиссияның шешiмi Комиссия 
отырысының хаттамасына енгізiледi.
   Комиссияның шешiмi заңнамамен белгiленген тәртiппен шағымдалуы мүмкін.
   22. Аттестациялаудан өтпеген адам, кемiнде алты айдан кейiн 
аттестацияға жiберу туралы өтiнiшпен, Комиссияға қайта жүгiнуге құқылы.
   23. Дәлелдi себептер бойынша аттестацияға келмеген үмiткер, осы 
Ереженiң 9-тармағында көзделген тәртiппен, Комиссияның келесi отырысына 
шақырылады.
   Дәлелсiз себептермен үмiткер қайтадан келмей қалған жағдайда,оның 
өтiнiшi қараусыз қалдырылады және оның ұсынған құжаттарымен бiрге 
қайтарылады.

                       Қазақстан Республикасы
                       Yкiметiнiң
                       2001 жылғы 25 қыркүйектегi
                       N 1235 қаулысына
                         1-қосымша

  
           Әдiлет аттестациялық комиссиясының
      адвокаттық (нотариаттық) қызметпен айналысу құқығына
            үмiткердi аттестациялау туралы
                  шешiмi

   _____________ қаласы         200__ жылғы "____"________
   
   Адвокаттық (нотариаттық) қызметпен айналысу құқығына үмiткердiң    
   аты-жөнi ________________________________________________________
   _________________________________________________________________
   Аттестацияланушының жұмыс орны __________________________________
   _________________________________________________________________
   Лауазымы ________________________________________________________
   Заңгерлiк мамандығы бойынша жұмыс өтiлi _________________________

   Тестiлеу нәтижесi бойынша Әдiлет аттестациялық комиссиясы

                ШЕШIМ ШЫҒАРДЫ:

   1. ___________________________________________ аттестациялансын.
          (үмiткердiң аты-жөнi)
   2. Комиссия шешiмi Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң
   Заң қызметiн ұйымдастыру басқармасына адвокаттық (нотариаттық)
   қызметпен айналысу құқығына лицензия беруi үшiн жiберiлсiн.


   Комиссия төрағасы

   Комиссия хатшысы

   Комиссия мүшелерi


                       Қазақстан Республикасы
                       Yкiметiнiң
                       2001 жылғы 25 қыркүйектегi
                       N 1235 қаулысына
                         2-қосымша
 

          Әдiлет аттестациялық комиссиясының
     адвокаттық (нотариаттық) қызметпен айналысу құқығына
           үмiткердi аттестациялау туралы
                 шешiмi

   __________ қаласы         200 жылғы "___" ___________

   Адвокаттық (нотариаттық) қызметпен айналысу құқығына үмiткердiң
   ________________________________________________________________
   Аттестацияланушының жұмыс орны _________________________________
   ________________________________________________________________
   Лауазымы _______________________________________________________
   Заңгерлiк мамандығы бойынша жұмыс өтiлi ________________________

   Тестiлеу нәтижесi бойынша Әдiлет аттестациялық комиссиясы

               ШЕШIМ ШЫҒАРДЫ:

   1.__________________________________ адвокаттық (нотариаттық)
        (үмiткердiң аты-жөнi)
   қызметпен айналысу құқығына аттестациядан өтпедi деп саналсын.
   2._______________________________________ Әдiлет аттестациялық
   комиссиясына адвокаттық (нотариаттық) қызметпен айналысу
   құқығына аттестациядан өту үшiн қайта жүгiнуге құқылы.

   Комиссия төрағасы

   Комиссия хатшысы

   Комиссия мүшелерi
   
   
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.
   Қасымбеков Б.А.