Экономика секторларының кодтарын қолдану мен төлемдер тағайындау және соларға сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қаулы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 1999 жылғы 15 қараша N 388. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1999 жылғы 27 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 1011. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 203 (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының банк жүйесін дамытудың 1998-2000 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен бірлесіп (Шәріпов С.Б.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарына жіберіп, оларға осы қаулыны екінші деңгейдегі банктерге жіберуді міндеттесін.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2006.08.12 N 81 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.
      3. Ақпарат технологиясы департаменті (Поликарпов О.Ю.):
      1) "Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кәсіпорынмен (Абдулкаримов С.Х.) бірлесіп тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлесін және оны 2000 жылдың 1 шiлдесiнен бастап өнеркәсіптік пайдалануға енгізетін болсын.
      2) Бюджетті жоспарлау және бақылау басқармасымен (Ғалиева Д.Т.) бірлесіп Қазақстан республикасы Ұлттық Банкінің 2000 жылға арналған шығыс сметасынан тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуге қаражат қарастыратын болсын.
      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.05.16 N 195 Қаулысымен.
      4. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсін.   

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
1999 жылғы 15 қарашадағы
N 388 қаулысымен бекітілген

Экономика секторларының және төлемдер белгілеу
кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға
сәйкес мәліметтер ұсыну қағидалары

      Ескерту. Ереженің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен. 

1. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тарау жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      1. Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану және төлемдер бойынша оларға сәйкес мәліметтер ұсыну қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Ақша төлемі мен аударымы туралы» 1998 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және ақша жіберуші мен бенефициардың қодтарын, төлемдер белгілеу кодтарын қою міндеттілігі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, Қазақстан Республикасының аумағында пайдаланылатын төлем құжаттарына және басқа құжаттарға (бұдан әрі – төлем құжаттары) экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қою тәртібін және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтерді (бұдан әрі – Мәліметтер) ұсыну тәртібін, нысанын және мерзімдерін белгілейді.
      2. Төлемдердің кодын қою төлемдер бойынша берілген мәліметтер негізінде төлемдердің айқындылығын қамтамасыз ету, көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру және Қазақстан Республикасындағы ақша ағынын талдау үшін пайдаланылады.
      3. Осы Қағидаларда қолданылатын ұғымдар мыналарды бiлдiредi:
      1) валюта және бағалы металдар коды – Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының және шет мемлекеттер валютасының‚ сондай-ақ бағалы металдардың шартты‚ қысқартылған белгiсi (бұдан әрi – валюта коды);
      2) төлем белгiлеу коды – төлем белгiлеудiң шартты‚ қысқартылған цифрлық белгiсi;
      3) төлемдердің электрондық жүйесі – электрондық байланыс құралдары арқылы белгіленген электрондық форматта есеп айырысу, мәмілелер жасау, ақша аудару және ақпарат беру жүйесі;
      4) төлем жүйесi – төлем жүйелерінің қатысушылары арасында ақша аударымы мен төлемін жүргізуді қамтамасыз ететін рәсімдер, технологиялар, инфрақұрылымдар, қағидалар мен стандарттар жиынтығы;
      5) халықаралық төлемдер – елдер‚ түрлi елдер аумағында орналасқан қаржы институттары‚ ұйымдар және азаматтар арасындағы өзара төлемдер мен есеп айырысулар.
      4. Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қою тәртiбi төлемдердiң электрондық жүйесiнде, сол сияқты iшкi банктік және халықаралық төлемдердi қоса алғанда‚ банктiң тiкелей корреспонденттiк шоттар бойынша операциялары үшін де қолданылады.

2. Төлемдердің кодын қою

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      5. Төлемдердің кодын қою цифрлық және әріптік символдар жүйесінің көмегі арқылы жүзеге асырылады. Бұл жүйе төлем құжатының қосымша деректемелерінен және төлем белгілеу кодынан қалыптастырылады. Төлемдердің кодын қою жүйесі мынадай:
      I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  Х,
      мұндағы:
      I - ақша жіберушінің резиденттік белгісі,
      II - ақша жіберушінің экономика секторы,
      III - бенефициардың резиденттік белгісі,
      IV - бенефициардың экономика секторы,
      V  VI  VII - валюта және қымбат металлдар коды,
      VIII - операцияның түрі,
      IX - төлем сипаты,
      X - төлемді толық көрсету.
      Сондай-ақ төлем белгiлеу коды бар, төлем сипатының атауы болмайтын "Зейнетақы төлемдерi және жәрдемақылары" деп аталатын 0 бөлiм бұған кiрмейдi.
      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405 қаулысымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      6. I және II символдары төлем құжаттарында код - ақша жіберушінің коды қойылған жерге жасалады.
      7. III және IV символдары төлем құжаттарында КБе - бенефициардың коды қойылған жерге жасалады.

      8. Валюта және қымбат металдар коды (V VI VII символдары) - ҚР МЖ 07 ИСО 4217 - 2001 "Валюта мен қорларды белгiлеу үшiн кодтар" - Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жiктеушiлерiне сәйкес белгіленеді.
      Ескерту: 8-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405 қаулысымен, 2002.02.16 N 49 қаулысымен.
      9. VIII, IХ, X символдарды төлем белгілеу коды жасалады.
      Ескерту: 9-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының  2000.10.30 N 405 қаулысымен.

      10. Резиденттік белгі Қазақстан Республикасының валюта заңдарына сәйкес белгіленеді және мынадай тәртіппен қойылады:
      "1" - резидент
      "2" - резидент емес
      11. Экономика секторы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес экономика секторының кодына сәйкес қойылады.
      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      12. Төлемді белгілеу коды Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген Төлем белгілеу кодтарының жан-жақты кестесіне сәйкес қойылады.
      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Төлем құжаттарын толтыру тәртібі

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      13. Электрондық форматта және қағаз тасымалдауышта қалыптастырылған төлем құжаттарында ақша жіберушінің/бенефициардың резиденттiк белгісі, экономика секторларының кодтары, төлем белгілеу коды, валюта коды арнайы бөлiнген жерге қойылады.
      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      14. Ақша жіберуші төлем құжатының «Төлемді белгілеу» бағанында орындалатын міндеттемені көрсете отырып нақты операциясының мазмұнын, сондай-ақ негізінде ақша аударымы және/немесе төлем жүзеге асырылатын құжаттардың деректемелерін (оның ішінде нөмірі, күні, тегі және инициалдары) көрсетеді.
      Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу кезінде сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылған валюта көрсетіледі, егер оның төлем валютасынан айырмашылығы болса.
      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.                           15. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004 жылғы 12 ақпандағы N 18 қаулысымен.
      16. Төлем құжатына ақша жіберушінің коды қате қойылған жағдайда, ақша жіберушінің банкі төлем құжатын акцептеуден бас тартады.
      Банк және/немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлем бастамашысынан нұсқау қабылдаған кезде төлем белгілеудің цифрлық белгіленуі оның мәтіндік бөлігімен сәйкес келмеген жағдайда, төлем құжатын акцептеуден бас тартады.
      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      17. Алып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      18. Төлем құжаттарында төлем белгiлеу кодын біреуден артық қоюға болмайды.
      Бiрнеше төлем белгiленген операцияларды жүзеге асырған кезде төлем құжатына негiзгi төлемдi белгiлейтiн код қойылады.
      Ескерту. 18-тармақ толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының  2000.10.30 N 405 қаулысымен.
      18-1. Егер операция түрiнiң тақырыбы немесе төлем сипаты болып саналатын төлем белгiлеу коды егжей-тегжейлi көрсетiлсе, онда қоюға болмайды.
      Ескерту. 18-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405 қаулысымен.
      18-2. Мәліметтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық), екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер), «Қазпочта» акционерлік қоғамы, бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын, оның ішінде еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып депозиторлардың бас банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген банк шоттары бойынша жүзеге асыруымен байланысты аударым операцияларын Ұлттық Банктің лицензиясынсыз жүзеге асыратын, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – бұрын еншілес банк болған заңды тұлға) ұсынады және Ұлттық Банк Қағидаларға 3-қосымшада белгіленген, әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға сәйкес қалыптастырады.
      Бенефициар банк Мәліметтерде бенефициар кодының және шет елден түскен төлемдер бойынша төлем мақсаты кодының дұрыстығын тексереді.
      Банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға Мәліметтердің дәйектілігін растау үшін Ұлттық Банкке оның сұратуы бойынша жүргізілетін төлемдер бойынша ақпаратты, оның ішінде төлем құжаттарының көшірмелерін ұсынады.
      Ескерту. 18-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 2002.02.16 N 49; жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 08.05.2015 № 72 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      19. Мәліметтер Орталық белгілеген хабарлама форматына сәйкес электрондық түрде Ұлттық Банкке беріледі.
      Ескерту. 19-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.09.27 № 78 (2011.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      20. Мәліметтерді:
      1) Орталық – есепті айдан кейінгі айдың жетінші (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей;
      2) осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға – есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей ұсынады және Ұлттық Банк қалыптастырады;
      3) бас банк және «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Банктер туралы заң) сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк, қосылатын банк, сондай-ақ Банктер туралы заңға сәйкес қосылу жүзеге асырылатын банк – есепті айдан кейінгі айдың жиырма бірінші (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей ұсынады.
      Егер Мәліметтерді ұсыну мерзімі жұмыс емес күніне сәйкес келсе, одан кейінгі жұмыс күні Мәліметтерді ұсыну күні болып саналады.
      Ескерту. 20-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.09.27 № 78 (2011.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      21. Қағидалардың 20-тармағында көрсетілген ұйымдар:
      1) есепті айда Мәліметтерде көрсетілетін төлемдер және ақша аударымдар болмаған кезде бұл туралы Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей хабарлайды;
      2) бұрын ұсынылған Мәліметтерден қателер анықталған жағдайда қателерді түзетеді және дәйекті Мәліметтерді Ұлттық Банкке Мәліметтерді ұсыну үшін Қағидалардың 20-тармғында белгіленген мерзімдер аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде ұсынады.
      Ескерту. Қағида 21-тармақпен толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

     Ұлттық Банк
      Төрағасы

Экономика секторларының және 
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану
және төлемдер бойынша оларға сәйкес
мәліметтер ұсыну қағидаларына 
1-қосымша            

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда, өзгеріс енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2000.10.30 N 405, 2004.02.12 N 18, 2006.08.12 N 81 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2010.09.27 № 78 (2011.04.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.08.24 № 267 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.02.2015 № 28 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

               ЭКОНОМИКА СЕКТОРЛАРЫНЫҢ КОДТАРЫ

--------------------------------------------------------------------
            1              Орталық Үкiмет
            2              Аймақтық және жергiлiктi басқа органдары
            3              Орталық ұлттық банктер
            4              Басқа депозиттiк ұйымдар
            5              Басқа қаржылық ұйымдар
            6              Мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар
            7              Мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар
            8              Үй шаруашылығына қызмет ететiн
                           коммерциялық емес ұйымдар
            9              Үй шаруашылығы
--------------------------------------------------------------------
      Ескерту:
      Секторлар бойынша экономикалық қызметті бөлу өндiрiстiк немесе тұтыну аясының қарапайым бiрлiктерiн бiлдiретiн мекемелік бiрлiктердi атап көрсету арқылы жүзеге асады және олар экономикалық шешiмдердi (өндiрiс және тұтыну мәселелері бойынша) дербес қабылдайды және қаржы есепшоттарының қажетті жиынтығын жүргізумен ерекшеленеді. Әрбір жеке мекемелік бiрлiктiң өзiнiң негiзгi қызмет түріне сәйкес тұтастай бір экономика секторына қатысы бар. Жіктеу принциптері экономиканың қызметтің негiзгi түріне сәйкес секторлар бойынша топтастырылатын айқын көрсетiлетiн мекемелік бiрлiктерден тұратынын негізге алады.
      Сектор қызметтiң негiзгi бiр түрiмен айналысатын мекемелiк бiрлiктер бiрiктiрiлген экономика секторының негiзгi бөлiмшесi болып табылады. Әрбiр сектор экономиканың талдауға бейiм маңызды бөлiгi болып есептеледi және оның басқа секторлардан ерекшеленетiн экономикалық сипаттамалары бар.
      Мекемелік бiрлiк активтерге ие болатын, өзіне міндеттемелер қабылдайтын және басқа экономикалық секторлармен шаруашылық қызметпен және операциялармен айналысатын экономикалық бiрлiктi бiлдiредi.
      Қағидаларда экономиканың мынадай секторлары қолданылады: мемлекеттік басқару органдары; қаржылық ұйымдар: қаржылық емес ұйымдар; үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдар; үй шаруашылығы.
      Мемлекеттiк басқару органдары
      "1"   Орталық Yкiмет;
      "2"   Аймақтық және жергiлiктi басқару органдары;
      Қаржылық ұйымдар
      "3"   Орталық (ұлттық) банктер;
      "4"   Басқа депозиттiк ұйымдар;
      "5"   Басқа қаржылық ұйымдар;
      Қаржылық емес ұйымдар
      "6"   Мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар;
      "7"   Мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар;
      Yй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар
      "8" Yй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар;
      Үй шаруашылығы
      "9" Yй шаруашылығы.
      "Мемлекеттiк басқару органдары" секторы - ел аумағында орналасқан басқа мекемелiк бiрлiктерге қолданылатын заң, сот немесе атқарушы билiкке ие мекемелiк бiрлiктер. Мемлекеттiк басқару органдарының негiзгi қызметiне мыналар жатады: тұтастай алғанда қоғамды және жеке үй шаруашылығын тауарлармен және қызмет көрсетумен қамтамасыз етуге жауапкершiлiк: салық салу арқылы немесе басқа кiрiстер есебiнен осыған қажеттi қаржы қаражатын жинақтау; трансферттер арқылы кiрiс пен байлықты қайта бөлу және рыноктық емес өндiрiстi жүзеге асыру. Осы секторға орталық үкiмет ("1" коды), аймақтық және жергiлiктi басқару органдары ("2" коды) кiредi.
      "1" коды республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын министрлiктер, ведомстволар мен агенттiктер, ғылыми-зерттеу институттары, мекемелiк бiрлiктер - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң агенттерi, мемлекеттiк басқару органдары бақылау жасайтын және республикалық бюджет қаражатынан қаржыландырылатын қорлар, сондай-ақ мемлекеттiң бақылауындағы, мемлекеттiк органдарға тән мiндет атқаратын және рыноктық өндiрiспен айналыспайтын басқа ұйымдарды бiлдiредi;
      "2" коды облыс, қала және аудан деңгейiнде басқару қызметiн жүзеге асыратын мекемелiк бiрлiктердi және аймақтық (жергiлiктi) бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды бiлдiредi.
      "Қаржылық ұйымдар" секторы - негiзгi қызметi қаржылық делдалдық немесе қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты қосалқы қаржылық қызмет болып табылатын мекемелiк бiрлiктер. Осы секторға орталық (ұлттық) банктер ("3" коды), басқа депозиттiк ұйымдар ("4" коды) және басқа қаржылық ұйымдар ("5" коды) кiредi.
      «3» коды қаржы жүйесiнiң негiзгi аспектiлерiне бақылау жасайтын және ұлттық валютаның эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты қызмет жүргiзетiн мекемелік бiрлiктi бiлдiредi. Қаржылық қызметпен айналысатын халықаралық ұйымдар «Орталық (ұлттық) банктер» экономика секторына есепке алынады. Барлық басқа халықаралық ұйымдар «Орталық Үкімет» деген экономика секторына есепке алынады.
      "4" коды негiзгi қызмет түрi қаржылық делдалдық болып табылатын және мiндеттемелерi депозиттердiң немесе сол сияқтылардың (қолданыстағы ақшаның ұлттық сипаттауына кiретiн депозиттердiң жақын алмастырушылары) нысаны бар мекемелiк бiрлiктердi бiлдiредi. Осы топқа банктер жатады.
      "5" коды түрлi делдалдық не қосалқы қаржылық қызмет көрсететiн немесе қызметi қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты болатын, бiрақ өздерi делдалдардың қызметiн атқармайтын осы сектордың қалған барлық мекемелiк бiрлiктерiн бiлдiредi. Осы топқа кредиттік серіктестіктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы зейнетақы қорлары, ломбардтар, айырбастау пункттері, ипотекалық компаниялар, брокерлік және дилерлік компаниялар, арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдар, инвестициялық қорлар, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге де ұйымдар жатады.
      "Қаржылық емес сектор" - негiзгi қызмет түрi көбiнесе рыноктық тауарлардың және қаржылық емес қызметтiң өндiрiсi болып табылатын мекемелiк бiрлiктер. Осы секторға мемлекеттiк қаржылық емес ұйымдар ("6" коды) және мемлекеттiк емес қаржылық емес ұйымдар ("7" коды) жатады.
      "6" коды көбiнесе рыноктық өндiрiспен айналысатын және мемлекеттiк басқару органдары бақылау жасайтын мекемелiк бiрлiктердi бiлдiредi.
      "7" коды көбiнесе рыноктық өндiрiспен айналысатын және мемлекеттiк басқару органдары бақылау жасамайтын мекемелiк бiрлiктердi бiлдiредi.
      Бұдан басқа осы топқа қызметі негiзгi қызметінен кiрiс табуды көздемейтін, қосалқы болып табылатын және негiзгi корпорацияның қызмет көрсетуімен қатаң шектелген, екiншi кезектегі (қосалқы ұйымдар) болып табылатын мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдардың өкiлдiктерi мен филиалдары жатады.
      "Yй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар" секторы ("8" коды) - тауар шығаратын немесе қызмет көрсететiн, бiрақ осындай ұйымдарға бақылау жасайтын мекемелiк бiрлiктерге кiрiс немесе өзге қаржылық үлес түсiрмейтiн мекемелiк бiрлiктер - және оларға мынадай мекемелiк бiрлiктер жатады:
      1) осындай ассоциациялардың мүшелерiн тауарлармен немесе қызмет көрсетумен қамтамасыз ету үшiн тұлғалардың ассоциациялары құратын бiрлiктер. Бұндай қызмет әдеттегiдей тегiн көрсетiледi немесе жүйелi мүшелiк жарналардың есебiнен қаржыландырылады. Оларға саяси партиялар, кәсіподақтар, мешiттер, шiркеулер (храмдар) және дiни қоғамдар, қоғамдық, мәдени, ойын-сауық және спорттық клубтар және басқалары жатқызылады.
      2) негiзгi қызмет түрi қайырымдылық көмек көрсету болып табылатын бiрлiктер. Оларға қоғам мүшелерiнiң мүдделерiне қызмет көрсету үшiн қайырымдылық мақсатында құрылатын, зардап шеккендерге немесе мұқтаж адамдарға көмек көрсету жөнiндегi қайырымдылық ұйымдар мен агенттiктер жатады. Осындай үй шаруашылығына қызмет ететiн коммерциялық емес ұйымдар рыноктық емес негiзде өздерiне мұқтаж үй шаруашылықтарына тауарлар беру немесе қызмет көрсетумен айналысады. Yй шаруашылығына қызмет ететiн осындай коммерциялық емес ұйымдардың қаражаты жұртшылықтан, мемлекеттiк басқару органдарынан және резидент еместердiң трансферттерiнен түсетiн ақшалай немесе заттай нысандағы қайырмалдық есебiнен құралады (Мысалы, Тұрмысы төмен азаматтарды қолдау жөнiндегi қоғамдық қор, "Бөбек" балалар қоры).
      «Үй шаруашылығы» секторы («9» коды) жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өздерiнiң кiрiсi мен мүлкін (түгелдей немесе ішінара) бiрiктiретiн және тауарлар мен қызметтің (тұрғын үйді, тамақ өнiмдерiн және басқасын) белгiлi бір түрлерін бірге пайдаланатын жеке тұлғалардың (отбасылардың) шағын топтарынан құралатын мекемелік бiрлiктердi бiлдiредi. Осы топқа заңды тұлға құрмай-ақ кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғалар кіреді.
      Қазақстанның резидент еместерiнiң экономика секторларын анықтаған кезде мынадай секторларды атап көрсету маңызды болып табылады:
     "1"                  Орталық Yкiмет;
     "3"                  Орталық (ұлттық) банктер;
     "4"                  Басқа депозиттiк ұйымдар;
     "9"                  Yй шаруашылығы.
      Басқа ұйымдарды (басқа қаржылық ұйымдарды; мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдарды; үй шаруашылығына қызмет ететін коммерциялық емес ұйымдарды), сондай-ақ аталған ұйымдардың филиалдары мен өкiлдiктерiн, егер экономика секторын ұйымның атауы бойынша осындай анықтау мүмкін болмаса, «7» секторының кодын белгілей отырып, экономиканың бір секторына – мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар жатқызады.
      Бұндай келiсiм халықаралық шарттың мәртебесiне ие. Халықаралық ұйымдар құрудың мақсаты осы ұйымдар мүшелерiнiң ұжымдық пайдалануы үшiн рыноктық емес қызмет көрсету және/немесе қаржылық делдалдықты жүзеге асыру немесе түрлi елдердiң кредиторлары мен заемшылары арасында қаржылық ресурстарды қайта бөлу болып табылады. Халықаралық ұйымдарға белгiлi бiр артықшылықтар мен жеңiлдiктер бекiтiледi; бұндай ұйымдарға өздерi аумағында орналасқан елдердiң заңдары мен нормалары қолданылмайды. Осыған орай, осындай мекемелер, өздерi аумағында орналасқан немесе олардың қызметi қолданылатын елдi қоса есептегенде, қандай болса да елдiң резиденттерi болып саналмайды.

Экономика секторларының кодтарын  
қолдану мен төлемдер тағайындау   
және соларға сәйкес төлемдер бойынша
мәліметтер ұсыну қағидаларына   
2-қосымша             

Төлем белгілеу кодтарының жан-жақты кестесі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Төлем белгілеу кодтары

Операциялардың атауы

0-бөлім «Зейнетақы төлемдері және жәрдемақылар»

002

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің сомасынан, «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының оның активтері сомасынан түскен комиссиялық сыйақы

003

Инвестициялық шотқа аударым

004

Зейнетақы төлемдері шотына аударым

005

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған өсімпұл сомаларын қайтаруы

006

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқарушының комиссиялық сыйақысы

007

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақысы

008

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

009

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының уақтылы аударылмағаны үшін өсімпұл

010

Міндетті зейнетақы жарналары

011

014 төлем белгілеу коды бойынша зейнетақы төлемдерін қоспағанда, «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамынан немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері

012

Міндетті әлеуметтік аударымдар

013

Ерікті зейнетақы жарналары

014

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

015

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары

016

Банктің қаржыландырылған зейнетақы қаражатын және базалық зейнетақы төлемдерін қайтаруы

017

Міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

018

Инвестициялық кіріс,


оның ішінде:


«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының инвестициялық қызметінен алынған инвестициялық кіріс

019

Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл

020

Зейнетақылардан және жәрдемақылардан сомаларды ұстау, зейнетақылардан және жәрдемақылардан ұстап қалу сомаларын қайтару

021

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының қате есептелген төлемдерді қайтаруы

022

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақылар

023

Бала тууына байланысты біржолғы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару

024

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарын «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы және/немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында аудару

025

2016 жылғы 1 қаңтарға дейін әскери қызметшілердің (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерді қоспағанда), арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдар, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет қызметкерлерінің, сондай-ақ әскери, арнаулы атақтарға, сыныптық шендерге ие болу және нысанды киім киіп жүру құқықтары 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылған тұлғалардың пайдасына бюджет қаражат есебінен аударылған міндетті зейнетақы жарналары сомасынан елу пайызды қайтару

026

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының міндетті әлеуметтік ақша аудару бойынша қате есептелген немесе артық төленген сомаларды қайтаруы

027

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлем

028

Еңбек қабілетін жоғалтқан жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

029

Жергілікті бюджеттерден трансферттер

030

Республикалық бюджеттен трансферттер,


оның ішінде:


Зейнетақы төлемдерін алушыларға мемлекет кепілдіктерінің сомаларын міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамында нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша инфляция деңгейін ескере отырып төлеу


Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамынан субсидиялау


Бір жасқа толғанға дейін бала күтіп-бағуға байланысты табысты жоғалтқан жағдайда жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын әлеуметтік төлемдерді алушыларға «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамынан субсидиялау

031

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

032

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша қате есепке алынған сомаларды қайтаруы

033

Зейнетақылар

034

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

035

Мүгедектігі бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

036

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

037

Асыраушысынан айрылған жағдай бойынша мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

038

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақылар

039

Жасына байланысты мемлекеттік базалық әлеуметтік жәрдемақыларды қайтару

040

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған төлемдерді алушыларды, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерді бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

041

Зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысына қатысушыларды және мүгедектерді, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған төлемдерді алушыларды, сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы төлемдерді бар өзге тұлғаларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

042

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақылар

043

Жер асты және ашық тау-кен жұмысында, аса зиянды жұмыста және өте ауыр жұмыс жағдайларында жұмыс істеген, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар мен мемлекеттік арнайы жәрдемақылар алушыларды жерлеуге арналған жәрдемақыларды қайтару

044

Мемлекеттік арнайы жәрдемақылар төлеу

045

Мемлекеттік арнайы жәрдемақыларды қайтару

046

Асыраушысынан айрылған жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

047

Асыраушысынан айрылған жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару

048

Жұмысын жоғалтқан жағдайда «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан төленетін әлеуметтік төлемдер

049

Жұмысын жоғалтқан жағдайға арналған әлеуметтік төлемдер сомаларын қайтару


050-топ «Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

051

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына

052

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне

053

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғаларға

054

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғаларға

055

Ұлы Отан соғысында қайтыс болған әскерлердің жесірлеріне

056

Қайтыс болған әскери қызметшілер мен ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасыларына

057

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдеріне (ерлеріне)

058

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғаларға

059

Анасына немесе әкесіне, асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақылар


060-топ «Арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару»

061

Ұлы Отан соғысының қатысушылары бойынша

062

Ұлы Отан соғысының мүгедектері бойынша

063

Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген тұлғалар бойынша

064

Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар бойынша

065

Ұлы Отан соғысында қайтыс болғандардың жесірлері бойынша

066

Қайтыс болған әскери қызметшілердің және ішкі істер органдары қызметкерлерінің отбасылары бойынша

067

Қайтыс болған соғыс мүгедектері мен соғысқа қатысушылардың әйелдері (ерлері) бойынша

068

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тылдағы қайсар еңбегі мен мінсіз қызметі үшін ордендермен және медальдармен марапатталған тұлғалар бойынша

069

Анасына немесе әкесіне, баланы (қызды) асырап алушыға, мүгедек баланы тәрбиелейтін қорғаншыға (қамқоршыға) жәрдемақыны қайтару


070-топ «Азаматтардың басқа санаттарына төленетін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар»

071

1 және 2-топтағы мүгедектерге

072

3- топтағы мүгедектерге

073

16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға

074

Көп балалы аналарға

075

Ақталған азаматтарға

076

Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғаларға

077

Басқалары

078

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының аударым сомаларын қайтаруы


080-топ «Азаматтардың басқа санаттарына арнайы мемлекеттік жәрдемақыларды қайтару»

081

1 және 2-топтағы мүгедектер бойынша

082

3-топтағы мүгедектер бойынша

083

16 жасқа дейінгі мүгедек балалар бойынша

084

Көп балалы аналар бойынша

085

Ақталған азаматтар бойынша

086

Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбегі үшін зейнетақы тағайындалған тұлғалар бойынша

087

Басқалар бойынша

088

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы жинақтары бойынша кредиторлық берешегін өтеу

089

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

090

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

091

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақы, баланың бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты әлеуметтік төлемдер

092

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының қаражатынан баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақыны, баланың бір жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты әлеуметтік төлемдерді қайтару

093

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

094

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамының міндетті әлеуметтік аударымдарды уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

095

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы аудармағаны үшін қате есептелген өсімпұл сомаларын қайтаруы

096

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы қаражатынан жүктілігі және босануы бойынша әлеуметтік төлем

097

Банктердің «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамы қаражатынан жүктілігі және босануы бойынша әлеуметтік төлемді қайтаруы

098

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

099

01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 қаулысымен.

1-бөлім «Арнайы аударымдар»


110-топ «Өтеусіз аударымдар»

111

Емделуге арналған аударымдар,


оның ішінде:


емделуге ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық/ материалдық/ демеушілік көмек


бенефициар медициналық қызметтерді жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың емдеуге ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)

112

Білім беруге арналған аударымдар,


оның ішінде:


оқытуға ақы төлеу үшін қайтарымсыз қаржылық/ материалдық/ демеушілік көмек


бенефициар білім беру қызметтерін жеткізуші болып табылмаған жағдайда, бенефициардың оқытуға ақы төлеуге арналған ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)

119

Басқа да өтеусіз аударымдар,


оның ішінде:


басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін қайтарымсыз қаржылық/ материалдық/ демеушілік көмек


бенефициардың басқа да мақсаттар (емделу мен оқытудан басқа) үшін ақшаны одан әрі пайдалануы үшін жеке тұлғалардың ақша аударымдары (оның ішінде банк шотын ашпай)


зиянды өтеу, оның ішінде сот шешімі бойынша


гранттар (оның ішінде тендер бойынша жеңіп алынғандар)


аккредитив, кепілдік шарты, қарыз, басқа да шарт немесе келісімшарт бойынша (бюджетке төленетін айыппұлдар мен өсімпұлдан басқа) міндеттемелерді орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы/айыппұл/өсімпұл


әр түрлі сипаттағы өтеусіз аударымдар: қайырымдылық, сыйға тарту, алименттер, сатылған лотерея билеттері және олар бойынша ұтыстар

120

Мүшелік жарналар,


оның ішінде:


ұйымның капиталына қатысуды қамтамасыз етпейтін, бірақ ұйымның қандай да бір қызметті көрсетуін қамтамасыз ететін мүшелік жарна


«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына төленетін жарна


биржадағы шетел валюталары, бағалы қағаздар бойынша сауда-саттыққа қатысуға арналған жарна


қызметкерлердің жалақысынан ұсталған кәсіподақ жарналары


130-топ «Филиалдар мен өкілдіктерді қаржыландыру және филиалдар мен өкілдіктердің қаражатты қайтаруы»

131

Бас ұйымның өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, оның ішінде сатып алулардың барлық түрлері бойынша қаржыландыруы

132

Бас ұйымның филиалдары мен өкілдіктерінің ақша аударымдары/ақша қайтаруы

140

Жол чектері бойынша операциялар,


оның ішінде:


резидент банктің өз клиенттеріне банкке консигнация талаптарымен (клиенттің банкке консигнация талаптарымен келіп түскен жол чегін сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы


резидент банктің жол чектерінің эмитентіне сатылған жол чектері бойынша ақша сомасын аударуы


резидент банктің жол чектерінің эмитентіне банк кейіннен клиенттерге сату үшін сатып алған жол чектері сомасын төлеуі


резидент банктің өз клиенттеріне банкке алдын ала төлеу талаптарымен (клиенттің банкке алдын ала төлеу талаптарымен келіп түскен жол чегін сатып алуы) келіп түскен жол чектерін сатуы


резидент банктің банк кассасында клиентке жол чегі бойынша ақша сомасын төлеуі


жол чектері эмитентінің резидент банкке сатылған жол чектері бойынша өтеу сомасын аударуы


қосалқы агенттермен алдын ала шарт бойынша жол чектері бойынша операциялар


қосалқы агенттермен консигнация шарты бойынша жол чектері бойынша операциялар

150

Банктердің корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар,


оның ішінде:


делдал банктің корреспонденттік шоттар бойынша бір банктен екінші банкке ақша аударуы

160

Нетто-позициялар бойынша есеп айырысу,


оның ішінде:


төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша есеп айырысу ұйымына ақша аудару


төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған, операцияларды есепке алу нәтижелері бойынша банктер арасында ақша аудару


банктер арасындағы қарсы төлемдер клирингінің нәтижелері бойынша таза позициялар сомасын аудару


170-топ «Конференцияға, аукционға, тендерге қатысу»

171

Кепілдік жарнасы


оның ішінде:


конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарна


конкурсты ұйымдастырушыға конкурстық өтінімдерді және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету үшін конкурсқа қатысушы - әлеуетті жеткізушілердің ақша аударуы

172

Кепілдік жарнасын қайтару,


оның ішінде:


конференцияға, аукционға, тендерге қатысу үшін жарнаны қайтару


конкурстық өтінімді қамтамасыз ету және шарттың, оның ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомаларын қайтару


180-топ «Құжаттандырылған операциялар»

181

Аккредитив бойынша операция,


оның ішінде:


импортер-клиенттің шотынан аккредитив бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға орнын жабу шотына ақша аудару (жабу сомасы)


Клиенттің банк шотынан (аккредитив бойынша ақы төлеуді өтеу)
«Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар» шотын өтеуі


резидент банктің экспортер-клиенттің шотына ақша аударуы

182

Кепілдіктер бойынша операциялар,


оның ішінде:


кепіл-банктің клиент алдындағы кепілдік міндеттемелерін орындауы кезінде кепіл-банкке борышкер банкінің/ борышкердің ақша аударуы


кепілдік бойынша орнын жабу шотына борышкер клиенттің шотынан орнын жабу сомасын есептен шығару


клиенттің банк шотынан (кепілдік бойынша ақы төлеуді өтеу)

«Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар» шотын өтеуі

190

1-бөлім бойынша басқа да аударымдар,


оның ішінде:


1-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер


1-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


төлем мақсаты сәйкестендірілмеген жағдайда, анықтағанға дейін шоттан сомаларды кері қайтару

2-бөлім «Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар»


210-топ «Сатып алу»,


оның ішінде:


алдын ала ақыны қоса алғанда

211

Биржада теңгеге шетел валютасын сатып алу,


оның ішінде:


биржада шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

212

Монетарлық алтынды сатып алу

213

Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сатып алу,


оның ішінде:


қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол теңгені алу


банктің қолма-қол емес шетел валютасымен ақы төлеу үшін клиенттің банк шотына теңгені есептеуі


биржадан тыс шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

219

Басқа да бағалы металдарды сатып алу,


оның ішінде:


тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сатып алу


бағалы металдардың неттингі бойынша операциялар


220-топ «Сату»

221

Биржада теңгеге шетел валютасын сату

222

Монетарлық алтынды сатып алу

223

Биржадан тыс теңгеге шетел валютасын сату,


оның ішінде:


қолма- қол емес теңгеге қолма-қол шетел валютасын алу


клиенттің өзінің банк шотынан теңгемен банкке қолма-қол емес шетел валютасын сатуы

229

Басқа да бағалы металдарды сату,


оның ішінде:


тазартылған алтынды және басқа бағалы металдарды сату

230

Шетел валюталарын айырбастау,


оның ішінде:


басқа шетел валютасына екінші шетел валютасын сатып алу/сату


басқа шетел валютасына бір шетел валютасын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелердің неттингі бойынша операциялар

290

2-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


2-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған төлемдер


2-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


тазартылған бағалы металдардағы металл шоттар бойынша сыйақыны орналастыруға, өтеуге және есептеуге байланысты операциялар.

3-бөлім «Салымдар (депозиттер)»


310-топ «Салымдарды (депозиттерді) орналастыру»,


оның ішінде:


банкаралық депозиттер


қолма-қол ақша салу немесе клиент-салым иесінің өзге банк шоттарынан ақша аудару

311

Талап ету бойынша салымдарды (банктік салым шарты негізінде ашылған) орналастыру

312

Қысқамерзімді салымдарды (1 жылдан аспайтын) орналастыру

314

Ұзақмерзімді салымдарды (1 жылдан асатын) орналастыру

315

Банктің талап ету бойынша салым бойынша есептелген сыйақыны клиенттің банк шотына есептеуі

316

Банктің қысқамерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

317

Банктің ұзақмерзімді салым бойынша клиенттің банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

318

Банктің клиенттің шартты салым бойынша банк шотына есептелген сыйақыны есептеуі

319

Шартты салымдарды орналастыру


320-топ «Салымнан (депозиттен) алу»,


оның ішінде:


банкаралық депозиттерді


қолма-қол ақшаны алу немесе кейіннен клиент-салым иесінің өзге банк шотына ақша аудару жолымен негізгі соманы және есептелген сыйақыны

321

Талап ету бойынша салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу

322

Қысқамерзімді салымнан (1 жылдан аспайтын) алу,


оның ішінде:


толық соманы төлеу және ішінара алу


қысқамерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

324

Ұзақмерзімді салымнан (1 жылдан асатын) алу


толық соманы төлеу және ішінара алу


ұзақмерзімді салым бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу

329

Шартты салымнан ақша алу


330-топ «Клиенттердің ағымдағы шотына ақша орналастыру»

331

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша салу

332

Заңды тұлғаның банкке осы заңды тұлға қызметкерлерінің банк шоттарына кейіннен есептеу үшін жалақыны, еңбек демалысының ақысын аударуы

333

Банктің клиенттің банк шотына ағымдағы шот бойынша есептелген сыйақыны есептеуі

334

Банктің клиенттің банк шотына қолма-қол валютамен ақы төлеу үшін қолма-қол емес ақшаны есептеуі,


оның ішінде:


қолма-қол шетел валютасымен ақы төлеу үшін қолма-қол емес шетел валютасын (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)


қолма-қол теңгемен ақы төлеу үшін қолма-қол емес теңгені (оның ішінде комиссиялық сыйақыны ескере отырып)


340-топ «Клиенттердің ағымдағы шотынан ақша алу»

341

Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақша алу,


оның ішінде:


бас банкте ашылған ағымдағы шоттан банк филиалында

342

Клиенттің банкте ашылған өзінің бір ағымдағы шотынан осы банкте ашылған өзінің басқа ағымдағы шотына ақша аудару

343

Клиенттің бір банктегі өзінің ағымдағы шотынан басқа банктегі өзінің ағымдағы шотына ақша аудару

344

Қолма-қол емес валютаға қолма-қол ақша беру (сату),


оның ішінде:


қолма-қол емес теңгеге қолма-қол теңгені


қолма-қол емес шетел валютасына қолма-қол шетел валютасын

345

Клиенттің берілген қарыз сомасын ағымдағы шоттан қолма-қол алуы

346

Банктің чек бойынша ақша төлеуі

350

Банктің бір банктегі өзінің корреспонденттік шотынан жеке қаражатын басқа банктегі өзінің корреспонденттік шотына аударуы


360-топ «Сенімгерлікпен басқарудағы ақша»

361

Сенімгерлікпен басқаруға ақша беру

362

Сенімгерлікпен басқаруға берілген ақшаны қайтару

390

3-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


3-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген, төлем құжаттары бойынша ақша қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған салымдар (депозиттер) бойынша төлемдер


3-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

4-бөлім «Қарыздар»


410-топ «Қарыздар беру»,


оның ішінде:


банктің берілетін қарыз сомасын банк шотына есептеуі


қайтарымды қаржылық көмек беру


жеке төлем құжатымен ресімделмеген жағдайда, қарыз бойынша ілеспе төлемдер, қызмет көрсетуші банкке комиссиялық сыйақылар

411

Қысқамерзімді қарыздар беру (1 жылдан аспайтын),


оның ішінде:


овердрафт, овернайт беру

413

Ұзақмерзімді қарыздар беру (1 жылдан астам)

413

1 жылдан астам мерзімге қайтарылатын қаржылай көмек беру

419

Басқа да қарыздар беру (мерзімсіз қарыздар және басқа қарыздар),


оның ішінде:


мерзімсіз қарыздар/мерзімсіз қайтарылатын қаржылай көмек беру


420-топ «Қарыздарды өтеу»,


оның ішінде:


негізгі борышты және есептелген сыйақыны өтеу (оның ішінде, жедел)


мерзімі өткен берешекті өтеу: негізгі борыш және сыйақы


уақытша қаржылай көмекті қайтару

421

Қысқамерзімді қарыздарды өтеу (1 жылдан аспайтын),


оның ішінде:


овердрафтты, овернайтты өтеу

423

Ұзақмерзімді қарыздарды өтеу (1 жылдан астам)

424

Қаржы лизингі

429

Басқа да қарыздар,


оның ішінде:


мерзімсіз қарызды өтеу/уақытша мерзімсіз қаржылай көмекті қайтару

430

Заңды немесе жеке тұлғаларға бұрын төленген шығыстарды өтеу, оның дебиторлық берешегін өтеу

490

4-төлем бойынша басқа төлемдер,


оның ішінде:


4-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген құжаттар бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, қарыздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер


4-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару


қарызды өтеуге артық есептелген ақшаны қайтару

5-бөлім «Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар және шетелдік капиталға инвестициялар»

510

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,


оның ішінде:


Капиталдың мөлшері азайған кезде бейрезиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару


Бейрезиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу


Акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна


Капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару


Акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу


520-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу»

521

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар

522

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар

529

Басқалары


530-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу»

531

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар

532

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар

539

Басқалары


540-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды сатып алу»

541

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

542

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

543

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

544

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

545

Облигациялар

548

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқалары

549

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқалары


550-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды, вексельдерді және депозиттік сертификаттарды өтеу»

551

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

552

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

553

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

554

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар депозиттік сертификаттар

555

Облигациялар

558

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқалары

559

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқалары


560-топ «Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар»

561

Бөлінбеген таза кіріс және дивидендтер,


оның ішінде:


Бейрезиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын бейрезидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

562

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша сыйақы (пайыздық)

563

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар, вексельдер және депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы

570

Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу

580

Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу

590

Басқа төлемдер,


оның ішінде:


5-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер

590

5-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

6-бөлім «Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу»

610

Жарғылық капиталға қатысуды растайтын акцияларды және құжаттарды сатып алу, төлеп алу,


оның ішінде:


Капиталдың мөлшері азайған кезде резиденттер шығарған акциялардың құнын қайтару


Резиденттер шығарған акцияларды кері төлеп алу


Акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарна


Капиталдың мөлшері азайған кезде акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталына жарнаны қайтару


Акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы үлесті кері төлеп алу


620-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу»

621

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің айналыс мерзімі бар 1 жылдан аспайтын қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін сатып алу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын сатып алу

623

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді сатып алу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еуроноттары үшін төлемдер


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еуроноттары бойынша купон үшін төлемдер

629

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу


630-топ «Мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу»

631

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан аспайтын айналыс мерзімі бар қысқамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ұзақмерзімді ноттарын өтеу

633

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің айналыс мерзімі 1 жылдан астам 5 жылға дейін ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерін өтеу


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 1 жылдан астам 5 жылға дейін айналыс мерзімі бар ортамерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерін өтеу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді индекстелген қазынашылық міндеттемелерді өтеу


5 жылдан астам айналыс мерзімі бар ұзақмерзімді жинақ қазынашылық міндеттемелерді өтеу


Екі және үш жыл айналыс мерзімі бар арнайы ортамерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу

639

Басқа да мемлекеттік бағалы қағаздарды өтеу


640-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді сатып алу»,


оның ішінде:


Есепке алу кеңселерінің индоссамент бойынша вексельдерді төлем мерзімі басталғанға дейін вексельді ұсынушыға вексель сомасын төлей отырып қабылдауы (вексельдерді есепке алу)

641

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

642

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

645

Облигациялар

647

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

648

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

649

Басқа да мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу


650-топ «Мемлекеттік емес бағалы қағаздарды және вексельдерді өтеу»,


оның ішінде:


вексель бойынша ақы төлеу, оның ішінде инкассоға ұсынылған


Клиенттің банк есепке алған вексельдерді өтеуі

651

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар вексельдер

652

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар вексельдер

655

Облигациялар

657

1 жылдан аспайтын өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар

658

1 жылдан астам өтеу мерзімі бар басқа да борыштық мемлекеттік емес бағалы қағаздар


660-топ «Капиталға инвестициялар және бағалы қағаздар бойынша шығыстар»

661

Бөлінбеген таза кіріс және дивидендтер

661

Резиденттер шығарған акциялар бойынша дивидендтер төлеу, сондай-ақ акционерлік қоғам болып табылмайтын резидент заңды тұлғаның құрылтайшыларына пайданың бір бөлігін төлеу

662

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша (пайыздық)

663

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар және вексельдер бойынша сыйақы


670-топ «Бағалы қағаздармен кері РЕПО операцияларын ашу»

671

Мемлекеттік бағалы қағаздармен

672

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен


680-топ «Бағалы қағаздармен тікелей РЕПО операцияларын жабу»

681

Мемлекеттік бағалы қағаздармен

682

Мемлекеттік емес бағалы қағаздармен және вексельдермен

690

6-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


6-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша бұрын есепке алынбаған төлемдер


6-бөлімнің төлемдері бойынша қате есептен шығарылған соманы қайтару

7-бөлім «Тауарлар және материалдық емес активтер»

710

Жылжымайтын мүлікті және төлем белгілеу коды 711, 712 және 713 тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер,


оның ішінде:


Ауыл, орман және балық шаруашылықтарының өнімі үшін төлемдер


өңдеу өнеркәсібінің өнімі үшін төлемдер (азық-түлік өнімдері, сусындар, темекі өнімдері, тоқыма, киім, тері және теріден жасалған бұйымдар, ағаш және ағаштан жасалған бұйымдар және тығындар, сабаннан және өру материалдарынан жасалған бұйымдар, қағаз және қағаз бұйымдары, химиялық заттар және химия өнімдері, фармацевттік өнімдер және фармацевттік негізгі дәрі-дәрмектер, резеңке және пластмасса бұйымдары, минералдық металл емес басқа да бұйымдар, негізгі металдар, дайын металл бұйымдар, компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер, электр жабдығы, машиналар және жабдық, автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер, басқа да көлік жабдығы, жиһаз, басқа да дайын өнімдер)


қызметкерлердің тауарлар сатып алуы үшін есебіне берілген соманы заңды тұлғаның өз шотынан корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операциялары есепке алуға арналған банк шотына аударуы


заңды тұлға сатып алатын суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен)


тауар жеткізушіге тауар бойынша төлемді мәулетпен жасағаны үшін сыйақы

711

Тауарларды Қазақстанның аумағына әкелмей шетелден тауарлар сатып алу және сату

712

Қазақстанның аумағына бұрын әкелінген шетелдік тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелге сату

713

Қазақстанның аумағынан бұрын әкетілген отандық тауарларды олардың бастапқы жай-күйін айтарлықтай өзгертпей шетелден сатып алу


720-топ «Жылжымайтын мүлік үшін төлемдер»

721

Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік үшін төлемдер


оның ішінде:


Қазақстан Республикасының аумағындағы үйлер мен ғимараттар


Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу үшін құрылыс ұйымдарының шотына жеке тұлғалар аударатын төлемдер (Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй сатып алғаны үшін кезең-кезеңмен ақы төлеу)


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін аударымдар


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

722

Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлік үшін төлемдер,


оның ішінде:


Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі үйлер мен ғимараттар


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікке үлестік қатысуды қамтамасыз ететін аударымдар


Бірлескен қызмет шарттары бойынша Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары жердегі жылжымайтын мүлікті пайдаланудан пайданы төлеу

730

Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу,


оның ішінде мынадай төлемдер үшін:


Жер және оның қойнауы, оның ішінде жерді тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер


бағдарламалық қамтамасыз ету


патенттер


гудвилл


сауда маркалары


тауарлық белгілер

780

Ұсынылмаған тауарлар үшін қаражатты қайтару,


оның ішінде:


Ұсынылмаған тауарлар, материалдық емес активтер және тауарларды жөндеу бойынша көрсетілмеген қызмет үшін қаражатты қайтару

790

7-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


7-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражатты қайтаруды қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған тауарлар бойынша төлемдер

8-бөлім «Қызметтер»


810-топ «Көлік, қойма шаруашылығының қызметі»

811

Әуе көлігі қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен бірге әуе көлігін жалдау


әуе көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі


әуе көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі және ғарыштық көлік қызметі

812

Су көлігі қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен теңіз көлігін жалдау


теңіз жолаушылар көлігінің қызметі


теңіз жүк көлігінің қызметі


Ішкі су көлігінің жолаушылар тасымалдау бойынша қызметі


Ішкі су көлігінің жүк тасымалдау бойынша қызметі

813

Теміржол көлігінің қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен теміржол көлігін жалдау


Жолаушылардың қалааралық теміржол көлігінің қызметі


Теміржол жүк көлігінің қызметі

814

Құрлықтағы өзге көлік қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


экипажымен өзге құрлық көлігін жалдау


Жолаушылардың басқа да құрлық көлігінің қызметтері


жүк тасымалдаулары бойынша автомобиль көлігінің қызметтері және тасымалдаулар бойынша қызметтер

815

Құбыр жолы арқылы тасымалдау қызметі үшін төлемдер

816

Сақтау және қоймаға алу қызметі үшін төлемдер

817

Қосалқы көлік қызметі үшін төлемдер

818

Почта және курьерлік қызмет үшін төлемдер,


оның ішінде:


ұлттық пошта қызметтері (пошта қызметтері, газеттер және басқа да мерзімді басылымдармен, хаттармен, посылкалар және бандерольдермен байланысты қызметтер, почта бөлімшелерінің қызметтері, өзге де пошта қызметтері)


ұлттық пошта қызметтерін қоспағанда, курьерлік қызметтер (хатты, тамақты, басқа да тауарларды жеткізу бойынша курьерлік қызметтер)

819

Көлік қызметтері бойынша басқа да төлемдер

821

Құрылыс қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу бойынша жұмыстар, оның ішінде объектілер құрылысы кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


көпірлерді, жолдарды және теміржолдарды тұрғызу бойынша құрылыс жұмыстары, оның ішінде объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


өзге де инженерлік құрылыстарды салу бойынша құрылыс жұмыстары, объектілерді тұрғызу кезінде сатып алынатын және пайдаланылатын тауарлардың құны


ғимараттарды бөлшектеу және бұзу жөніндегі және құрылыс учаскесін дайындау бойынша жұмыстар


ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу


электрмонтаж жұмыстары


сумен жабдықтау, жылыту және ауаны баптау жүйелерін орнату бойынша жұмыстар


монтаждау (орнату) бойынша басқа да жұмыстар


құрылыс және аяқтау цикліндегі әрлеу жұмыстары


шатыр тіреуіш орнату бойынша жұмыстар (шатыр аражабыны)


басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары


құбырларды, байланыс желілерін және электр тарату желілерін (күш кабельдерін) төсеу бойынша жұмыстар


электр станцияларын, тау-кен және өндеу өнеркәсібі үшін құрылыстарды салу бойынша жұмыстар


өзге де құрылыстық-монтаждау жұмыстары (оның ішінде дауалдар мен қоршауларды; терезе қақпағын және қалқандарды; жолдар, әуежай мен портар үшін жарық беру және сигнализация жүйелерін орнату бойынша жұмыстар)


құрылысты аяқтау бойынша жұмыстар (сылақ жұмыстары, орнату балташылық жұмыстар, едендерді жабу және қабырғаларды қаптау бойынша жұмыстар, сырлау және шыны жасау жұмыстары)


ғимаратты және құрылысты салу үшін операторы бар жабдықты жалдау бойынша қызметтер

822

Тауарларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


құрылыс жөндеуді (құрылыс қызметтеріне қосылады), компьютерлерді жөндеуді (компьютер қызметтеріне қосылады) және мұнай мен газ ұңғымаларын (кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтерге кіреді) қоспағанда, кез келген тауарларды, оның ішінде су және әуе кемелерін және басқа көлік құралдарын жөндеу және оларға қызмет көрсету бойынша қызметтер


«Сақтандыру қызметтері үшін төлемдер» 830-топ

831

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысы (жарна),


оның ішінде:


«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының не ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы аннуитеті шарты бойынша зейнетақы жинақтарын сақтандыру ұйымына аударуы

832

Өмірді сақтандыру бойынша сақтандыру өтемақысы,


оның ішінде:


сақтандыру ұйымының өмірді сақтандыру және аннуитеттік сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін аударуы


сақтандыру ұйымының аннуитеттік сақтандыру бойынша мерзімдік/өмір бойы сақтандыру төлемдері

833

Басқа да сақтандыру сыйлықақылары,


оның ішінде:


сақтандырудың басқа түрлері бойынша (өмірді сақтандыруды қоспағанда) сақтандыру сыйлықақысы (жарна)

834

Басқа да сақтандыру өтемақысы,


оның ішінде:


сақтандыру ұйымының сақтандыру төлемдерін (өмірді сақтандыру жөніндегі төлемдерді қоспағанда) кейіннен жеке тұлғалардың шотына есеп алу үшін банкке аударуы


«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының кепілдік берілген сақтандыру төлемдерін аударуы

835

Қайта сақтандыруға беру

836

Қайта сақтандырушыға өтеу

837

Сақтандыру және қайта сақтандыру жөніндегі комиссиялық сыйақы,


оның ішінде:


сақтандыру агенттеріне комиссиялық төлемдер

838

Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сатып алу сомасын қайтару

839

Басқа да сақтандыру қызметтері,


оның ішінде:


актуарлық қызметтер


қосалқы сақтандыру қызметтері (консультациялық қызметтер, сақтандыру және зейнетақымен қамсыздандыру саласындағы бағалау жөніндегі қызметтер)

841

842 және 843 төлем мақсаты кодтары бар төлемдерді қоспағанда, қаржылық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


банкке және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы


қаржы ұйымдарының (сақтандыру ұйымдары және бірыңғай зейнетақы қоры көрсететін қызметті қоспағанда) делдалдық және қосалқы қызметтері


бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына операцияны жүзеге асырғаны үшін комиссиялық сыйақы


ақшаны қолма-қол ақшаға айналдырғаны үшін комиссиялық сыйақы


андеррайтинг шартына сәйкес сыйақы төлеу


Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінде тозған валютаны айырбастағаны үшін комиссиялық сыйақы


қарыздарды (қаржы лизингін қоса алғанда) беруге байланысты комиссиялық сыйақы


қаржылық консультациялық қызметтер

842

Интернет-банкингтің қызметі үшін комиссиялық сыйақы

843

Ұялы банкинг қызметі үшін комиссиялық сыйақы

844

Делдалдардың сауда мәмілелер бойынша қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


сауда-делдал фирмаларға, брокерлерге, дилерлерге, сауда агенттеріне теңіз және әуе кемелеріндегі сауда мәмілелерін, аукциондық мәмілелерді қоса алғанда, тауарлармен және қызметтермен жасалған сауда мәмілелерінен комиссиялық сыйақы


агенттіктердің сыйақы үшін немесе келісу негізінде ұсынылатын жылжымайтын мүлікпен байланысты қызметтері


«Басқа да іскерлік қызмет көрсету» 850-топ

851

Компьютерлік қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


компьютерлік бағдарламалау бойынша қызметтер


бағдарламалық қамтамасыз етуді шығарғаны үшін қызметтер


компьютерлік технологиялар саласындағы кеңес беру қызметтері


компьютерлік жабдықты басқару бойынша қызметтер


компьютерлерді және перифериялық құрылғыларды жинақтау, орнату, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер


ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы қызметтер


деректерді, сайттарды өңдеу бойынша қызметтер және осыған ұқсас қызметтер


процессингтік қызметтер (төлемдерді және төлем карточкаларын пайдаланумен басқа операцияларды жүзеге асыру кезінде қалыптастырылатын ақпаратты жинау, өңдеу және беру)


нақты уақыт режимінде деректер массивін құру, сақтау және олармен жұмыс істеу; деректерді табуляциялауды, компьютерлік уақытты ұжымдық пайдалану режимінде немесе сағат бойынша белгіленген кесте негізінде деректерді өңдеуді, тұрақты негізде сыртқы пайдаланушылардың есептеу кешендерін басқаруды қоса алғанда деректерді өңдеу


веб порталдарды ұстап тұру

852

Байланыс қызметі үшін төлемдер,


оның ішінде:


сымды телекоммуникациялық (деректер мен хабарламаларды беру бойынша, бекітілген телефон, телекоммуникациялық сым желілерін ұсыну бойынша, телекоммуникациялық сым желілері бойынша деректерді беру бойынша жеке желілердің, Интернеттің сым арқылы өткізілетін желіаралық байланыс, кабельдік инфрақұрылым бойынша бағдарламаларды тарату бойынша)қызметтер


сымсыз телекоммуникациялық қызметтер (мобильдік байланыс және телекоммуникациялық сымсыз желілерді ұсыну бойынша, сымсыз телекоммуникацияларды ұсыну бойынша, телекоммуникациялық сымсыз желілер бойынша деректерді беру бойынша, Интернеттің сымсыз желіаралық байланыс қызметтері, сымсыз желілер бойынша бағдарламаларды тарату бойынша жеке желілер)


спутник байланыс қызметтері


өзге де телекоммуникациялық қызметтер

853

Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін төлем,


оның ішінде:


меншік (патенттер, авторлық құқық, сауда маркалары, технологиялық процестер, дизайн сияқты) құқығын пайдаланғаны үшін төлемдер


тұпнұсқаларды және прототиптерді (кітаптар және қолжазбалар, компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, кинематография жұмыстары, дыбысжазбалары сияқты) қайта жасағаны және (немесе) жасалғандарды тартқаны үшін төлемдер

854

Заң қызметтері,


оның ішінде:


заң кеңестері мен консультациялары; заң, сот және заңнамалық процестерде қызметтерді ұсыну; заң құжаттамасын дайындау; арбитраж қызметтері

855

Лизинг (ағымдағы жалдау),


оның ішінде:


үй-жайлардың, уақытша сақтау қоймаларының, тұйық жерлердің операциялық лизингі (ағымдағы жалдау)


меншікті мүлікті жалға беру бойынша қызметтер


машиналар мен жабдықтарды операторсыз жалға беру бойынша қызметтер


жеке қолданатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жалға алу және жалға беру бойынша қызметтер


машиналарды, жабдықтарды және өзге де материалдық құралдарды жалға беру бойынша қызметтер


жалға алушының жалдау шартына сәйкес жалға берілетін үй-жай бойынша жалға берушіге төлемі (оның ішінде коммуналдық шығыстарды, байланыс қызметтері үшін, ғимаратты күзеткені үшін шығыстарды және басқаларды төлеу)


заңды тұлғаның жеке тұлғаның пайдасына осы жеке тұлғаның жеке мүлігін жалға алғаны үшін төлемі

856

Коммуналдық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


жеке тұлғалардың коммуналдық қызметтерді сатып алуы: суық, ыстық су, электр энергиясы, жылыту (газбен, ыстық сумен), кәріз, газ, лифт, үй-жайларды ұстау, қоқыс шығару, ұжымдық антенна, есептегіштерге техникалық қызмет көрсету, газ жүйесіне техникалық қызмет көрсету, радиохабар үшін ақы төлеу)

857

Ақпараттық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


бұқаралық ақпарат құралдарын жаңалық мәліметтерімен, фотография материалдарымен және тақырыпты мақалалармен жабдықтауды қоса алғанда, ақпараттық агенттіктердің қызметтері


дерекқорларды жасау, сақтау және тарату


мерзімді баспа басылымдарына поштамен және өзге де тәсілдер арқылы жеткізумен тікелей жеке жазылу; кітапханалармен және мұрағаттардың қызметтері


телефон анықтама орталықтарының қызметтері

858

Жарнама және нарық конъюнктурасын зерттеу саласындағы қызметтер,


оның ішінде:


жарнама агенттіктері арқылы жарнаманы жобалау, жасау және маркетингі


жарнама уақытын сатып алуды және сатуды қоса алғанда, жарнаманы бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру


көрмелерді және сауда жәрмеңкелерін ұйымдастыру, тауарларды шетелде жарнамалау


маркетингтік зерттеулер, түрлі проблемалар бойынша қоғам пікіріне пікіртерім жүргізу

859

Кәсіптік, ғылыми және техникалық қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


бухгалтерлік қызметтер


салық салу саласындағы кеңес беру қызметтері


басқару мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері, бас компаниялардың қызметтері


сәулет, инженерлік ізденістер саласындағы және осы салаларда техникалық консультацияларды ұсыну бойынша қызметтер


техникалық сынақтар мен талдау бойынша қызметтер


жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер


қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен эксперименттік әзірлемелер бойынша қызметтер


жобалау (дизайн) бойынша қызметтер


суретке түсіру саласындағы қызмет


ауызша және жазбаша аударма бойынша қызметтер


хатшы қызметтері


ветеринарлық қызметтер


кешенді кеңселік әкімшілік қызметтер


фотокөшірме қызметтері, құжаттарды дайындау бойынша қызметтер және өзге де мамандандырылған кеңселік қосалқы қызметтер


конференцияларды ұйымдастыру бойынша қызметтер


орау қызметтері


ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер (ветеринарлық қызметтерді қоспағанда)


орман шаруашылығы саласындағы қызметтер (орманды баптау және ағаш дайындау)


тау-кен өнеркәсібі саласындағы қосалқы қызметтер (мұнай және табиғи газ ұңғымаларын бұрғылау бойынша қызметтер, бұрғылау мұнараларын орнату, жөндеу және бөлшектеу бойынша қызметтер және мұнай мен газ өндіру саласындағы өзге де қосалқы қызметтер, өңделетін алаңда жүзеге асырылатын тасымалдау үшін табиғи газды сұйылту және қайта газдандыру бойынша қызметтер)


басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби, ғылыми және өзге де техникалық қызметтер, оның ішінде коммерциялық қосалқы қызметтер


газеттерді басу бойынша қызметтер және басқа да баспа, баспаға және таралымға дайындау, түптеу, өндеу және онымен байланысты қызметтер


кітаптарды, мерзімді және басқа басылымдарды басып шығару бойынша қызметтер


визалық қолдауды ресімдеу


радиациялық зерттеу


делдалдар сауда мәмілелері және сақтандыру агенттері жылжымайтын мүлікпен операцияларға және сақтандыруға байланысты жүргізетін бағалауды қоспағанда, бағалау бойынша қызметтер


тергеу жүргізу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер


технологиялық процестерді және автоматтандырылған өндіріс құрылғыларын бақылау үшін жабдықты жобалау бойынша қызметтер


электр энергиясын өндіру және бөлу бойынша қызметтер


суды құбырлар бойынша бөлу бойынша қызметтер


құбырлар бойынша газды отынды бөлу бойынша қызметтер


заңды тұлғаларға жуу және құрғақ тазалау бойынша қызметтер


жабдықты жинау, орнату және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер (компьютерлік жабдықты, сондай-ақ жиналатын құрылғылардан объектілерді монтаждауды және тұрғызуды қоспағанда)


ғимараттарды тазалау бойынша қызметтер (дезинфекция, дератизациия және дезинсекция, терезелерді жуу бойынша, дәстүрлі тазалау бойынша, арнайы тазалау бойынша, пештерді және мұржаларды тазалау бойынша қызметтер)


қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, қайталама шикізатты алу, рекультивация бойынша қызметтер


«Жеке тұлғаларға арналған қызметтер және мәдениет және демалыс саласындағы қызметтер» 860-топ

861

Білім беру қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


жеке тұлғаларға білім беру бойынша қызметтер үшін және заңды тұлғаларға олардың қызметкерлерін оқытқаны үшін төлемдер (мектеп жасына дейінгі тәрбие және оқыту, орта білім, жоғары білім, басқа білім, курстар, тренингтер, семинарлар, іс-тәжірибеден өту саласында)

862

Медициналық қызмет үшін төлемдер,


оның ішінде:


емханалардың қызметтері, дәрігерлік және стоматология практикасы саласындағы, адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтер, ауыруға қарау бойынша қызметтер

869

Мәдениет және демалу салаларындағы қызметтер үшін төлемдер,


оның ішінде:


шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызметтер (әртіс-орындаушылардың, авторлардың, композиторлардың, мүсіншілердің, кескіндемешілердің, графикалық суретшілердің қызметтері, көріністік іс-шараларды өндіру және ұсыну саласындағы, театр жабдықтарын пайдалану бойынша қызметтер)


кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және басқа да мәдени мекемелердің қызметі


құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру бойынша қызметтер


спорт қызметтері және демалысты ұйымдастыру бойынша қызметтер (спорт құрылыстарын пайдалану бойынша, спорт клубтарының, фитнесс клубтарының, ойын-сауық парктарының және тақырыпты парктардың, демалыс парктарының және пляждардың, фейерверктерді және «жарық пен дыбыс» көрсетілімдерін көрсету бойынша қызметтер, ойын автоматтарының қызметтері)


шаштараздар мен сән салондарының қызметтері


кино-, бейнефильмдерді және радио-, теледидар бағдарламаларын шығару бойынша қызметтер


фонограммаларды және дыбысжазбаларын шығару бойынша қызметтер


дыбыс- және бейнежазбаларды көшіру бойынша қызметтер


радиохабар саласындағы қызметтер


телебағдарламаларды жасау және тарату бойынша қызметтер, телехабарлар түпнұсқалары

871

Сапарлар,


оның ішінде:


жол жүру (билеттер) құнын қоспағанда, сатып алынған туристік жолдамалардың құны (билеттер үшін тікелей ақы төленген кезде көлік түріне қарай 811, 812, 813, 814 төлемдер мақсаттарының кодтары көрсетіледі)


билеттер құнын қоса есептегенде, туристік жолдамалардың құны (олардың ақысы бір төлем құжатымен төленген жағдайда)


саяхат бюроларының және туристік агенттердің қызметтері


өкілдік және іссапар шығыстары


заңды тұлғаның өз қызметкерінің банк шотына не корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып операцияларды есепке алуға арналған банк шотына кейіннен аудару үшін өкілдік және іссапар шығыстарының сомасын банкке аударуы

872

Тұру және тамақтану қызметтері үшін төлемдер,


оның ішінде:


қонақүйлердің қызметтері


демалыс күндеріне және басқа да қысқамерзімді тұру кезеңдеріне үй-жайларды беру бойынша қызметтер


жылжымалы саяжайлар мен тұрғын автотіркемелерге арналған кемпингтердің, тұрақтардың қызметтері


мейрамханалар қызметі мен тамақ өнімдерін жеткізу бойынша қызметтер


тапсырыс бойынша дайын тағамды жеткізу қызметтері және дайын тағамды жеткізу бойынша қызметтер


сусындармен қамтамасыз ету қызметтері


заңды тұлғаның қонақүйде тұру қызметтері үшін жеке тұлғаның пайдасына өтем жасауы

880

Көрсетілмеген қызметтер үшін қаражатты қайтару,


оның ішінде:


банктер филиалдарының клиенттерден пайдаланылмаған жол чектерінің қалдықтарын сатып алуы

890

8-бөлім бойынша басқа да төлемдер,


оның ішінде:


8-бөлімнің төлемдері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып ресімделген төлем құжаттары бойынша қаражаттың қайтарылуын қоса алғанда, бұрын есепке алынбаған қызметтер бойынша төлемдер


8-бөлімнің төлемдері бойынша қателесіп есептен шығарылған соманың қайтарылуы


көрсетілген қызметтер үшін, сондай-ақ қызмет құны азайған жағдайда артық аударылған ақшаның қайтарылуы


жеткізушінің шарт талаптарын тиісінше орындамағаны үшін қызметтердің ақшасын қайтаруы

9-бөлім «Бюджетке және бюджеттен төленетін төлемдер»


910-топ «Жалпыға белгіленген тәртіп»

911

Есептелген (есептеп шығарылған) және бюджетке төленетін өзге міндеттемелер

912

Бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұлдар

913

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін айыппұлдар

914

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша түсімдер

915

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша өсімпұлдар

916

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша айыппұлдар

917

Салық төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кезде бюджетке түсетін түсімдер

918

Салық төлеу мерзімі өзгерген (ұзартылған) кездегі өсімпұлдар

919

Салық төлеу мерзімдерін ұзартқанға дейінгі айыппұлдар

921

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша түсімдер

922

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша өсімпұлдар

923

Ұсынылмаған Тауарлар әкелу және жанама салықтар төлеу туралы өтініш бойынша өсімпұл аудару

924

Қосылған құн салығының асып кетуіне байланысты қайтарылған сомаға есептелген өсімпұл


960-топ «Бюджеттен қайтару (есепке алу)»

961

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын салық берешегін өтеу есебіне есепке алу

962

Грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген қосылған құн салығын қайтару

963

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктерге қосылған құн салығын қайтару

964

Мемлекеттік кіріс органдарының тексеру нәтижелері бойынша есептелген сомалар бойынша берешекті өтеу есебіне артық (қателесіп) төленген сомаларды есепке алу

965

Мемлекеттік кіріс органының артық қосылған құн салығын қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

966

Мемлекеттік кіріс органының салықты, төлемді қайтару мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

967

Мемлекеттік кіріс органының салықты, төлемді есепке алу мерзімін бұзғаны үшін салық төлеушінің пайдасына жасалатын өсімпұлдар

968

Салық төлеушінің өсімпұлды қайтаруы

969

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген сомалар бойынша берешекті өтеу есебіне артық (қателесіп) төленген сомаларды есепке алу


970-топ «Бюджеттен артық қосылған құн салығын қайтару (есепке алу), төленген сомаларды өзге қайтарулар (есепке алулар)»

971

Бюджеттен артық (қателесіп) төленген сомаларды банк шотына қайтару

972

Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайда болған қосылған құн салығын қайтару

973

Есепке алынған қосылған құн салығының 2009 жылғы 1 қаңтардан кейін пайда болған, есептелген салық сомасынан асқан соманы есепке алу

974

Есепке алынған қосылған құн салығының 2009 жылғы 1 қаңтардан кейін пайда болған, есептелген салық сомасынан асқан соманы қайтару

975

Бір бюджеттік жіктеу кодынан басқа бюджеттік жіктеу кодына есепке алу

976

Бір мемлекеттік кіріс органынан басқа мемлекеттік кіріс органына есепке алу

977

Нөлдік мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін пайда болған қосылған құн салығын есепке алу

978

Төленген айыппұл сомасын қайтару

979

Басқалары

991

Жеке тұлға-азаматтардан бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша түсімдер

992

Жеке тұлға-азаматтардан бюджетке төленетін міндеттемелер бойынша өсімпұлдар

993

Жеке тұлға-азаматтардан Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін алынатын айыппұлдар

994

Жеке тұлға-азаматтардан өткен жылдардың бересісін өтеттіру

995

Мемлекеттік кіріс органдары салған әкімшілік айыппұлдар

996

Тауарлар импорты кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару

997

Бейрезиденттен жұмыстарды, қызмет көрсетулерді сатып алу кезінде төленген қосылған құн салығын қайтару

998

Пайдалануға енгізілетін негізгі құрал-жабдықтар, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, сатып алынған биологиялық активтер бойынша қосылған құн салығын қайтару

      Ескерту:
      1. Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операциялар қаржы мәмілесі жасалатын базалық активтің түріне қарай тиісті бөлімнің төлем мақсатының коды (бұдан әрі – код) көрсетіле отырып коды белгіленеді.
      2. «Арнайы аударымдар» 1-бөлімі бойынша.
      «Банктердің корреспонденттік шоттары бойынша транзиттік аударымдар» 150 кодын делдал банк көрсетеді. Транзиттік төлемді алған кезде бенефициар банкі Мәліметтерді одан әрі ұсыну үшін мәмілелерге сәйкес келетін экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын көрсетеді. Бенефициар банкі осы төлемнің қажетті деректемелерін клиенттер арасындағы сатылған тауарлар немесе көрсетілген қызметтер үшін ақы төленетін шарт негізінде көрсетеді.
      «Аккредитив бойынша операция» 181 коды эмитент банк аккредитив бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге бұйрық беруші клиенттің шотынан аталған банктің шотына ақша сомасын (өтемін) аударған (аккредитивті орындаудың сыйақы сомасын аударуды қоспағанда) кезде, аккредитивті қайтарып алу кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Кепілдік берілген жағдай басталған кезде гарант банктің клиентке ақша аударуының төлем мақсатына байланысты коды белгіленеді, оның ішінде:
      1) эмитент банктің аккредитивтің қолданылу мерзіміне оның басқаруына берілген аккредитивтің сомасына осы ақшаны аккредитив бойынша төлеу үшін пайдалану ықтималдығы шартымен аккредитив бойынша ақшамен ақы төлеуі (орны жабылған аккредитивтерде);
      2) клиенттің ағымдағы шотынан резиденттің немесе бейрезиденттің пайдасына аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде);
      3) банктің «Құжаттандырылған операциялар бойынша дебиторлар» шотынан меншікті қаражаты есебінен аккредитив бойынша ақы төлеу (орны жабылмаған аккредитивтерде ақы төлеу кезінде клиенттің шотында ақшасы болмаған жағдайда);
      4) резидент банктің корреспонденттік шотына бейрезидент банктің ақша аударуы.
      «Кепілдік бойынша операциялар» 182 коды эмитент банк бұйрық беруші клиенттің шотынан осы банктің шотына кепілдік бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге ақша сомасын (өтемін) аударған (кепілдік бойынша сыйақы сомасын аударуды қоспағанда), кепілдікті жою кезінде ақшаны қайтарған кезде көрсетеді. Кепілдік жағдайы басталған кезде кепіл-банктің клиентке ақша аударуының төлем мақсатына байланысты коды белгіленеді.
      3. «Салымдар (депозиттер)» 3-бөлімі бойынша.
      «Салымдар (депозиттер)» 3-бөліміне Төлем мақсаты кодтарының толық кестесінің басқа бөлімдеріне жатқызылған тауарлар, қызметтер, арнайы аударымдар, төлемдер және (немесе) аударымдар үшін өзге адамдарға төлеген төлемдер кірмейді.
      Төлем бастамашысында қолма-қол ақшаны банк шотына есепке алу және банк шотынан алу көздері мен мақсаттары туралы ақпарат болған кезде төлем мақсатына сәйкес келетін код көрсетіледі. Аталған ақпарат болмаған жағдайда 311 «Талап еткенге дейінгі салымдарды (банктік салым шарты негізінде ашылған) орналастыру», 331 «Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша салу», 321 «Талап еткенге дейінгі салымнан (банктік салым шарты негізінде ашылған) алу», 341 «Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақшаны алу» кодтары көрсетіледі.
      4. 5 «Қазақстан Республикасының бейрезиденттері шығарған бағалы қағаздар, вексельдер мен депозиттік сертификаттар және шетел капиталына инвестициялар» және 6 «Қазақстан Республикасының резиденттері шығарған бағалы қағаздар мен вексельдер және Қазақстан Республикасы резиденттерінің жарғылық капиталына қатысу» бөлімдері бойынша бейрезидентке бағалы қағаздарды сатуды мәмілеге қатысушы резидент осы бағалы қағаздарды бейрезиденттің сатып алуы ретінде код белгілейді.
      5. 7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» және 8 «Қызметтер» бөлімдері бойынша.
      7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» және 8 «Қызметтер» бөлімдерінде тауарлар мен қызметтердің түрлері «Экономикалық қызметтің түрлері бойынша өнімнің жіктеушісі (ЭҚТӨЖ)» ҚР МЖ 04-2008 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісін және Халықаралық валюта қорының ТБН6 (Төлем балансы мен халықаралық инвестициялық позиция жөніндегі нұсқау, алтыншы басылым) халықаралық әдіснамасын ескере отырып жасалды.
      Тауарлар және материалдық емес активтер, қызметтер үшін төлемдерге алдын ала төлем (аванстық төлемдер) кіреді.
      7 «Тауарлар және материалдық емес активтер» бөліміне 2 «Шетел валютасымен және бағалы металдармен операциялар» бөліміне жатқызылған бағалы металдар кірмейді.
      «Өндірілмеген қаржылық емес активтерді сатып алу» 730 коды мына:
      1) жер және оның қойнауы, оның ішінде жер қойнауын тұрақты пайдалану құқығы үшін төлемдер;
      2) тауарлар өндіру және қызмет көрсету үшін пайдаланылатын материалдық активтер, алайда, олар өндіріс нәтижесі болып табылмайды;
      3) меншікке сатып алынған материалдық емес активтер (оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз ету, патенттер, гудвилл, сауда маркалары, тауар белгілері) үшін төлемдер кезінде көрсетіледі. Материалдық емес активтерді пайдалану құқығын алу «Зияткерлік меншік құқығын пайдалану үшін төлем» 853 коды бойынша көрсетіледі.
      Заңды тұлғалар электр энергиясын, газды және суды (коммуналдық қызметтер) пайдаланғаны үшін ақы төлеген кезде «Жылжымайтын мүлікті және 711, 712 және 713 төлем мақсатының кодтары бар тауарларды қоспағанда, тауарлар үшін төлемдер» 710 коды қойылады.
      6. «Бюджетке төлемдер және бюджеттен төлеу».
      Бұл бөлімге мемлекеттік бюджетке төлемдер және мемлекеттік бюджеттен төлемдерді қайтару (зейнетақылар мен жәрдемақыларды қоспағанда) бойынша кодтар кіреді.
      911 коды 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) көзделген есептелген (есептеп шығарылған) және өзге де бюджетке міндеттемелерді (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша; салық төлеу мерзімдері өзгергенде (ұзартылғанда), камералдық бақылау нәтижелері бойынша бюджетке міндеттемелер бойынша төленетін сомалар жатпайды.
      912 коды салықтарды, бюджетке төленетін міндетті және өзге де төлемдерді төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдың есептелген сомасын төлеген кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген; салық төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген, камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      913 коды 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексіне (Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс) сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын; салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұл сомалары жатпайды.
      914 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген сомалар туралы хабарлама негізінде төлеуге ұсынылған салықтардың, бюджетке басқа міндетті және өзге төлемдердің сомаларын (өсімпұлдар мен айыппұлдарды қоспағанда) аударған кезде қойылады.
      915 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген, салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген, камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      916 коды мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын айыппұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін салынатын (мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын салықтарды қоспағанда), салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұл сомалары жатпайды.
      917 коды төлеу мерзімі өзгертілген (ұзартылған) салықтар сомасын бюджетке төлеген кезде қойылады.
      918 коды салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған салықтарды төлеу мерзімдерін бұзғаны үшін бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген; мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген; камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      919 коды салықтарды төлеу мерзімдері ұзартылғанға дейін салынған айыппұлдардың сомалары төленген кезде қойылады. Оған салық салу саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін салынатын, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекске сәйкес есептелген, мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша салынатын айыппұл сомалары жатпайды.
      921 коды камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама негізінде төлеуге ұсынылған салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті және өзге төлемдердің (өсімпұлды қоспағанда) сомаларын аударған кезде қойылады.
      922 коды камералдық бақылау нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомаларын төлеген кезде қойылады. Оған бюджетке міндеттемелер бойынша есептелген; салықтарды төлеу мерзімдері өзгерген (ұзартылған) кезде есептелген; мемлекеттік кіріс органдары тексерулерінің нәтижелері бойынша есептелген өсімпұл сомалары жатпайды.
      924 коды қосылған құн салығының асып кетуінің қайтарылған, мемлекеттік кіріс органдары тексеру жүргізу кезінде расталмаған сомаға есептелген өсімпұлды аудару кезінде қойылады.
      968 коды салық төлеушілерге бюджетке міндеттемелер бойынша өсімпұлдардың артық немесе қателесіп төленген сомасын қайтару кезінде қойылады.
      971 коды бюджеттен артық (қателесіп) төленген салық сомаларын, басқа да міндетті және өзге төлемдерді салық төлеушінің банк шотына қайтару кезінде қойылады.
      975 коды бюджетке төленетін соманы артық немесе қателесіп төлеген, салық сомалары мен бюджетке өзге міндеттемелерді бюджеттік жіктеуіштің бір кодынан бюджеттік жіктеуіштің басқа кодына аударған кезде қойылады.
      976 коды салықтар, бюджетке басқа да міндетті және өзге төлемдерді басқа мемлекеттік кіріс органдарына қате есептеген кезде, басқа мемлекеттік кіріс органдарына артық немесе қате төленген салықты және төлемді аударған кезде қойылады.
      978 коды салық төлеушілерге бюджетке міндеттемелер бойынша төленген айыппұл сомасын қайтарған кезде қойылады.
      979 коды басқа да төлемдер, оның ішінде ресми трансферттер (субвенциялар, бюджеттен алу және басқалары) және қарыздарды қайтару үшін қойылады.
      991 коды резидент жеке тұлғалар салық сомаларын, бюджетке басқа да міндетті және өзге төлемдерді (өсімпұлдар мен айыппұлдар сомаларын қоспағанда) аудару кезінде қойылады.
      992 коды азамат жеке тұлғалар бюджетке міндеттемелерді уақтылы өтемегені үшін есептелген өсімпұл сомаларын төлеу кезінде қойылады.
      993 коды азамат жеке тұлғалар Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес есептелген әкімшілік құқық бұзушылық үшін салынатын айыппұлдар сомаларын төлеу кезінде қойылады.
      995 коды әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін мемлекеттік кіріс органдары салған, Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске сәйкес есептелген айыппұлдар сомаларын төлеу кезінде қойылады.

Экономика секторларының кодтарын  
қолдану мен төлемдер тағайындау   
және соларға сәйкес төлемдер бойынша
мәліметтер ұсыну қағидаларына   
3-қосымша             

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.12.2015 № 260 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

«Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына
сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер»

Есепті кезең: 20__ жылғы _______________

Индекс: 1-KNP

Кезеңділігі: ай сайынғы

Ұсынатындар: «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Орталық), екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – банктер), «Қазпочта» акционерлік қоғамы, бас банктің төлемдер мен ақша аударымдарын, оның ішінде еншілес банктің корреспонденттік шотын пайдалана отырып депозиторлардың бас банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілген банк шоттары бойынша жүзеге асыруымен байланысты аударым операцияларын Ұлттық Банктің лицензиясынсыз жүзеге асыратын, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – бұрын еншілес банк болған заңды тұлға) (бұдан әрі – өкіл)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімдері: есепті айдан кейінгі айдың онына дейін (қоса алғанда) ай сайын

Нысан

_________________________________________________________________
(өкілдің атауы)

Төлем жүргізу ортасы

Ақша аудару жүйесінің атауы

Төлем белгісі

Алушы банктің БСК, алушы банк клиентінің ЖСК

Бенефициар банктің БСК, бенефициар банк клиентінің ЖСК

Ақша жөнелтуші

Бенефициар

Төлемдер бойынша мәліметтерді нақтылау

Резиденттік белгісі

Экономика секторы

Елі

Резиденттік белгісі

Экономика секторы

Елі

Төлем белгілеу коды

Есепті кезеңдегі теңгемен төлемдердің және/немесе ақша аударымҒдарының саны

Теңгемен төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы

Төлем валютасының коды

Төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
___________________________________________________________ _________
          тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

Бас бухгалтер _____________________________________________ _________
                  тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)      қолы

Орындаушы________ _______________________________ ____ ______________
             лауазымы  тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  қолы   телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күн: 20 __ жылғы «____» _____________

Мөр орны (бар болса)

Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

«Экономика секторларының және  
төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес
төлемдер бойынша мәліметтер»  
әкімшілік деректерін жинауға   
арналған нысанға қосымша     

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

«Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес
төлемдер бойынша мәліметтер»

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру жөніндегі талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 26) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысанды Орталық банкаралық ақша аудару жүйесі (бұдан әрі – банкаралық жүйе) және банкаралық клиринг жүйесі арқылы жүргізілген төлемдер бойынша жасайды.
      4. Банктер, «Қазпочта» ақционерлік қоғамы, бұрын еншілес банк болған заңды тұлға (бұдан әрі – ұйымдар) ұсынатын нысан филиалдарды, және өкілдіктерді ескере отырып толтырылады және төлемдер мен ақша аударымдары жөніндегі ақпараттан тұрады, оның ішінде банк шоттарын ашпастан:
      1) Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шоттар арқылы жүргізілген;
      2) банкаралық жүйені және банкаралық клиринг жүйесін (бұдан әрі – ақша аудару жүйелері) қоспағанда, төлем жүйелері арқылы және резидент банктердің және бейрезидент банктердің ностро және лоро корреспонденттік шоттары бойынша, оның ішінде «Қазпочта» акционерлік қоғамы жүзеге асыратын пошталық ақша аударымдары бойынша жүргізілген;
      3) ұйым мен оның клиенті арасында немесе ұйымның екі клиенті арасында жүзеге асырылған, оның ішінде «Казпочта» акционерлік қоғамы жүзеге асыратын пошталық ақша аударымы (бұдан әрі – банк ішілік аударымдар) бойынша.
      5. Нысан теңгемен толтырылады. Егер төлем және ақша аударымы шетел валютасымен жасалған жағдайда, ол бойынша мәліметтер төлемді жүргізу сәтіндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгеге қайта есептеліп ұсынылады.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      1. Орталық беретін нысан төлем және/немесе ақша аударымы туралы мынадай ақпарат кіретін 16 бағаннан тұрады:
      1) 1-бағанда төлем жүргізу ортасына сәйкес келетін белгі (бұдан әрі – төлем жүргізу ортасының белгісі) көрсетіледі:
      01 – банкаралық жүйе;
      02 – банкаралық клиринг жүйесі;
      2) 2 және 3-бағандар толтырылмайды;
      3) 4-бағанда алушы банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі, алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды;
      4) 5-бағанда бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі, бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды;
      5) 6-бағанда ақша жіберушінің резиденттік белгісі көрсетіледі;
      6) 7-бағанда ақша жіберуші экономикасы секторының коды көрсетіледі;
      7) 8 және 11-бағандарда «KZ» көрсетіледі;
      8) 9-бағанда бенефициар резиденттігінің белгісі көрсетіледі;
      9) 10-бағанда бенефициар экономикасы секторының коды көрсетіледі;
      10) 12-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі;
      11) 13-бағанда есепті кезеңдегі төлемдер және/немесе ақша аударымдары саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде баған 1 мәнді қабылдайды. Жаңа төлемнің өлшемдері 1, 4 - 12, 15 және 16-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мән 1-ге ұлғайтылады, ал 14-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;
      12) 14-бағанда төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгіге дейін көрсетіледі;
      13) 15-бағанда «KZT» көрсетіледі;
      14) 16-бағанда 8-тармақта көзделген төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдері белгілерінің бірі көрсетіледі: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 17; 18; 19.
      7. Ұйымдар ұсынатын нысан төлем және/немесе ақша аударымы туралы мынадай ақпаратты қамтитын 16 бағаннан тұрады:
      1) 1-бағанда төлем жүргізу ортасының белгісі көрсетіледі:
      03 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шот;
      04 - Қазақстан Республикасы аумағындағы ақша аудару жүйесі;
      05 - шет елге/шет елден ақша аударулар жүйесі;
      06 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шотты қоспағанда, Қазақстан Республикасы шегіндегі ностро және лоро корреспонденттік шоттары;
      07 - Ұлттық Банктегі корреспонденттік шотты есептемегенде шет елге/шет елден ностро және лоро корреспонденттік шоттары;
      08 - банкішілік аударымдар.
      2) 2-бағанда төлем немесе ақша аударымы жүргізілетін ақша аудару жүйесінің атауы көрсетіледі;
      3) 3-бағанда төлем немесе ақша аударымы түрлеріне сәйкес келетін белгі (бұдан әрі – төлем белгісі) көрсетіледі:
      01 - Нысанды беретін ұйым ақша аудару жүйелері, корреспонденттік шоттар арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;
      02 - Нысанды беретін ұйым ақша аудару жүйелері мен корреспонденттік шоттар арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;
      03 - Нысанды беретін ұйым ностро корреспонденттік шоты арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;
      04 – Нысанды беретін ұйым ностро корреспонденттік шоты арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;
      05 - Нысанды беретін ұйым лоро корреспонденттік шоты арқылы жіберген төлем немесе ақша аударымы;
      06 - Нысанды беретін ұйым лоро корреспонденттік шоты арқылы алған төлем немесе ақша аударымы;
      07 - Нысанды беретін ұйымының ностро корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;
      08 - Нысанды беретін ұйымының ностро корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі;
      09 - Нысанды беретін ұйымының лоро корреспонденттік шотынан ақшаны басқа да есептен шығаруы;
      10 - Нысанды беретін ұйымының лоро корреспонденттік шотына ақшаны басқа да есептеуі;
      11 - банкішілік аударым. Нысанды беретін ұйым әрі алушы банк, әрі бенефициар банк болып табылады.
      Төлемнің «01» және «02» белгілері төлем жүргізу ортасының «04», «05» белгілері бойынша толтырылады. Төлемнің «03» - «10» белгілері төлем жүргізу ортасының «03», «06», «07» белгілері бойынша толтырылады. Төлемнің «11» белгісі төлем жүргізу ортасының «08» белгісі бойынша толтырылады;
      4) 4-бағанда банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға алушы банктің банктік сәйкестендіру кодын көрсетеді. Алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды.
      Ұлттық Банк Нысанды қалыптастыру кезінде банкішілік аударым жүргізген жағдайда алушы банктің банктік сәйкестендіру кодын және алушы банк клиентінің жеке сәйкестендіру кодын көрсетеді, өзге төлемдер және/немесе ақша аударымдары бойынша алушы банктің банктік сәйкестендіру коды ғана көрсетіледі.
      Нысанды беретін қаржы ұйымы шет елден алған төлем немесе ақша аударымы бойынша Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын алушы банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.
      Төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын алушы банктің банктік сәйкестендіру коды болмаған кезде Нысанның 4-бағаны толтырылмайды.
      5) 5-бағанда банктер, «Қазпочта» акционерлік қоғамы және бұрын еншілес банк болған заңды тұлға бенефициар банктің банктік сәйкестендіру кодын көрсетеді. Бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру коды толтырылмайды.
      Ұлттық Банк Нысанды қалыптастыру кезінде банкішілік аударым жүргізген жағдайда бенефициар банктің банктік сәйкестендіру кодын және бенефициар банк клиентінің жеке сәйкестендіру кодын көрсетеді, өзге төлемдер және/немесе ақша аударымдары бойынша бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды ғана көрсетіледі;
      Нысанды беретін ұйым шет елге жіберген төлем немесе ақша аударымы бойынша Қазақстан Республикасының бей резиденті болып табылатын бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды көрсетіледі.
      Төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда Қазақстан Республикасының резидент емесі болып табылатын бенефициар банктің банктік сәйкестендіру коды болмаған жағдайда Нысанның 5-бағаны толтырылмайды;
      6) 6-бағанда ақша жіберушінің резиденттік белгісі көрсетіледі.
      Ұйым алған төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жіберушінің резиденттігі туралы ақпарат болмаған жағдайда Нысанның 6-бағаны толтырылмайды;
      7) 7-бағанда ақша жіберуші экономикасы секторының коды көрсетіледі.
      Ұйым алған төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда ақша жіберушінің экономикасының секторы туралы ақпарат болмаған жағдайда Нысанның 7-бағаны толтырылмайды;
      8) 8-бағанда төлем немесе ақша аударымы жүргізілген елдің (төлем немесе ақша аударымы жіберілген, бастапқы ақша жөнелтушінің банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда ақша жөнелтуші ақша аударған ел) екі мәнді коды көрсетіледі.
      11-бағанда төлем немесе ақша аударымы жіберілген елдің (ақша аударылған, соңғы бенефициардың банк шоты ашылған ел не ақша аударымын банк шотын ашпай жүргізген жағдайда бенефициар ақша алған ел) екі мәнді коды көрсетіледі
      Елдің коды ҚР ҰЖ 06 ИСО 3166.1-2013 «Елдердің аттары мен олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары» деген Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.
      Халықаралық қаржы ұйымдары бойынша төлемді немесе ақша аударымын көрсеткен кезде «Халықаралық қаржы ұйымдары» ZZ коды көрсетіледі.
      04, 06 және 08 төлем жүргізу ортасының белгілері бойынша 8 және 11 бағандарда KZ (төлемдер немесе ақша аударымдары Қазақстан Республикасының аумағында жүргізіледі) көрсетіледі.
      05 төлем жүргізу ортасының белгісі бойынша (шетелге/шетелден ақша аударымдар жүйесі):
      Ұйым жіберген төлемдер немесе ақша аударымдары және басқа да ұйымның ақшасын есептен шығарулар (01, 03, 05, 07 және 09 төлем белгілері) бойынша 8-бағанда KZ көрсетіледі;
      Ұйым қабылдаған төлемдер немесе ақша аударымдары және басқа да ұйым ақшасының есептеулері (02, 04, 06, 08 және 10 төлем белгілері) бойынша 11-бағанда KZ көрсетіледі.
      9) 9-бағанда бенефициардың резиденттік белгісі көрсетіледі.
      Ұйым жіберген төлемдер бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициардың резиденттігі туралы ақпарат болмаған жағдайда 9-баған толтырылмайды;
      10) 10-бағанда бенефициар экономикасы секторының коды көрсетіледі.
      Ұйым жіберген төлем немесе ақша аударымы бойынша төлем жүргізу ортасының «04» және «05» белгілері бойынша соның негізінде төлем немесе ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттарда бенефициар экономикасының секторы туралы ақпарат болмаған жағдайда 10-баған толтырылмайды;
      11) 12-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі. Ностро немесе лоро корреспонденттік шоты бойынша шет елден келіп түскен төлемді немесе ақша аударымын көрсеткен кезде 6, 7 және 12-бағандарды Нысанды беретін ұйым корреспондент банктің төлем құжаттарының және төлем немесе ақша аударымы үшін негіздеме болып табылатын өзге құжаттардың негізінде толтырады;
      12) 13-бағанда есепті кезеңдегі төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының саны көрсетіледі. Бір төлемді көрсеткен кезде баған 1 мәнін қабылдайды. Жаңа төлемнің өлшемдері 1 - 12, 15 және 16-бағандардағы бұрыннан бар өлшемдермен сәйкес келген жағдайда, осы бағандағы мән 1-ге ұлғайтылады, ал 14-бағандағы мән жаңа төлемнің сомасына ұлғайтылады;
      13) 14-бағанда төлемдердің және/немесе ақша аударымдарының сомасы теңгемен, үтірден кейін екі белгіге дейін көрсетіледі;
      14) 15-бағанда төлем валютасының үш мәнді коды ҚР ҰЖ 07 ИСО 4217 2012 «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі;
      15) 16-бағанда жіберілген төлем немесе ақша аударымы бойынша осы 8-тармақта көзделген төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру тәсілдерінің мынадай белгілерінің бірі көрсетіледі: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 17; 18; 19.
      Алынған төлем немесе ақша аударымы бойынша «20» белгісі көрсетіледі.
      8. Ақша төлемі және аударымдарын жүзеге асыру тәсілінің белгісі ақша төлемін және аударымдарын жүзеге асырудың мынадай қолданылған тәсілдеріне байланысты айқындалады:
      01 - төлем тапсырмасын ұсыну (клиенттердің және қаржы ұйымының төлем тапсырмалары, сондай-ақ бағалы қағаздар үшін есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде бастама жасаған төлем тапсырмалары орындалған жағдайда көрсетіледі);
      02 - төлемдік талап-тапсырманы ұсыну;
      03, 04, 05, 07, және 09 – операциялар түрлердің кодтарды көрсету «Төлем тапсырмаларды, төлемдік талап-тапсырмаларды, инкассалық өкімдерді ресімдеу, пайдалану және орындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі № 179 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1155 тіркелген) белгіленген талаптарына сәйкес қолданылады;
      06 - тауарлар немесе қызмет көрсетулер үшін чектерді, жол чектерін беру (чек ұстаушыға тауарлар немесе қызмет көрсетулер үшін чектер төленген жағдайда, сондай-ақ, қолма-қол ақша алуға арналған чектерді қоспағанда, жол чектері төленуге қабылданған жағдайда көрсетіледі);
      08 - төлем хабарламасын ұсыну;
      10 - атқару парақтарының негізінде инкассалық өкімді ұсыну;
      11 - банк шотын тікелей дебеттеу (банк шотын тікелей дебеттеу арқылы бенефициардың пайдасына ақша алуға ақша жіберушінің алдын ала келісімі болған жағдайда банк шотын тікелей дебеттеу шартына, банк заемы шартына, банк шоты шартына және басқа құжаттарға сәйкес жүзеге асырылған төлемдер орындалған жағдайда көрсетіледі);
      12 - төлем ордерін ұсыну;
      17 - пошталық ақша аударымдары;
      18 - банкоматтар арқылы салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу;
      19 - ақша төлемі немесе аударымдарын жүзеге асырудың өзге де тәсілдері.

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық Банкi Басқармасының 
1999 жылғы 15 қарашадағы N 388
қаулысымен бекiтiлген   
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк жiктеушiсiн -
төлем белгiлеудiң бiрыңғай
жiктеушiсiн қолдану ережесiне
N 4 қосымша       

      Ескерту: N 4 қосымша алынып тасталынды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 16 ақпандағы N 49 қаулысымен.