Энергия аудитін жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 400 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 22 шілдеде № 11729 болып тіркелді

Қолданыстағы

      «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 6-10) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берiлiп отырған Энергия аудитін жүргізу қағидалары бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):
      1) осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму министрі           Ә. Исекешев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      ______________ Е. Досаев
      2015 жылғы 13 маусым

Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму
министрінің      
2015 жылғы 31 наурыздағы
№ 400 бұйрығымен    
бекітілген       

Энергия аудитін жүргізу қағидалары

      1. Осы Энергия аудитін жүргізу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 5-бабы 6-10) тармақшасына сәйкес әзірленді және энергия аудитін жүргізу тәртібін айқындайды.
      2. Осы Қағидаларда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы менеджмент (энергия менеджменті) деп энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саясатын, іс-шаралар жоспарын, мониторинг рәсімдері мен әдістемелерін, энергия тұтынуды бағалауды әзірлеу мен іске асыруды және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған басқа да іс-қимылдарды қамтитын, энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге және басқару объектісінің энергия тиімділігін арттыруға бағытталған әкімшілік іс-қимылдар кешені ұғынылады.
      3. Энергия аудиті 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне және Заңға сәйкес жасалған шарт негізінде жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің) қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Шартты жасау алдында жүгінген тұлға (тапсырыс беруші) энергия аудитін жүргізуге техникалық тапсырма береді. Жұмысты аяктаған соң жүгінген тұлға (тапсырыс беруші) энергия аудиті бойынша орындалған жұмысты тиісті акт бойынша қабылдайды. Энергия аудиті бойынша техникалық тапсырманы әзірлеу және жұмыстарды қабылдау үшін жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің) (Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілері, энергетикалық ресурстарды жылына шартты отынның бір мың бес жүз және одан да көп тоннаға барабар көлемінде тұтынатын, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда) шарт жасасқанға дейін, өз штатында Оқу орталығында қайта даярлау және (немесе) біліктілікті арттырудан өткен энергия менеджері (бұдан әрі – энергия менеджері) болуға тиіс.
      4. Энергия аудитін жүргізу процесін, сапасын бақылауды ұйымдастыру, сондай-ақ энергия аудиті бойынша жұмыстарды қабылдау рәсімін жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің) энергия менеджері жүзеге асырады.
      5. Энергия аудитін жүргізудің жалпы мерзімі кемінде екі айды құрайды, бірақ шарт жасалған күннен бастап он екі айдан көп емес.
      6. Энергия аудиті тексерілетін объектінің (объектілердің) маусымдық сипаттамалары ескеріліп жүргізіледі.
      7. Энергия аудиті мынадай кезеңдер бойынша жүргізіледі:
      1) дайындық;
      2) өлшеу (сынау);
      3) талдамалық;
      4) қорытынды.
      8. Дайындық кезеңінде энергия-аудиторлық ұйым энергия аудитін өткізу бағдарламасын (бұдан әрі - Бағдарлама) (жұмысты орындау мерзімі мен жауапты тұлғаларды көрсете отырып) жасайды. Бағдарламаға тиісті аспаптық өлшеу регламенті, сондай-ақ жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің) теңгеріміндегі объектілердің толық тізбесі қоса беріледі. Энергия-аудиторлық ұйым аталған кезеңді орындау шеңберінде жүгінген тұлға (тапсырыс беруші) ұсынатын, қажетті мәліметтер мен құжаттардың (бастапқы деректердің) (олар бар болған жағдайда) тізбесін, оның ішінде:
      1) бұрынғы энергия аудиті қорытындысы бойынша әзірленген энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын және оның орындалу нәтижелерін (энергия аудитін қайта өткізген жағдайда);
      2) энергия аудитінің алдындағы кезекті бес жыл ішінде энергетикалық ресурстарды және суды өндіру, шығару, тұтыну, беру көлемдерін;
      3) негізгі үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың құрамы және олардың сипаттамаларын (объектінің мақсаты және оның құрамдас бөлігі (қосымша құрылыс), инженерлік жүйелер, энергия тиімділігі сыныбы, салыну күні, үйдің қабаттылығы, қабырғалар және шатырлар материалы, әйнектеу ауданы және әйнектеу түрі, текше метрлігі, жалпы аумағы);
      4) энергиямен жабдықтау көздері және энергия тасығыштардың параметрлері туралы мәліметтерді;
      5) өнім бірлігіне шаққанда нақты энергия тұтыну және (немесе) үйлер, құрылыстар, ғимараттар ауданының бірлігіне немесе жылынатын көлеміне шаққанда жылытуға кеткен энергетикалық ресурстар шығысын;
      6) энергетикалық және технологиялық жабдықтар туралы мәліметтерді;
      7) энергия тұтынатын электр құрылғының энергия тиімділігі сыныбын;
      8) есепке алу және бақылау аспаптары туралы мәліметтерді;
      9) энергиямен жабдықтау, жылумен жабдықтау, желдету, салқындату, сумен жабдықтау, ауамен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау жүйелері туралы мәліметтерді;
      10) жүгінген тұлға (тапсырыс беруші) қызметкерлерінің сандық құрамының ұлғаюын немесе азаюын;
      11) энергия аудиті бойынша бұрынғы қорытындының көшірмесін;
      12) энергия менеджменті жүйесінің жұмысын ұйымдастыру туралы мәліметтерді қалыптастырады.
      Мәліметтер мен құжаттарды ұсыну мерзімі Бағдарламада көрсетілуге тиіс. Дайындық кезеңінің нәтижесі энергия аудитінің жүгінген тұлғасымен келісілген және бекітілген Бағдарлама, сондай-ақ тиісті қабылдау-беру актісінде ресімделген мәліметтер мен құжаттар тізбесі болып табылады.
      9. Өлшеу кезеңінде энергия-аудиторлық ұйым мынадай іс-шараларды жүргізеді:
      1) бекітілген Бағдарламаға сәйкес жабдықтың жұмыс параметрлерін аспаптық өлшеу;
      2) бекітілген Бағдарламаға сәйкес өлшеу аспаптарын пайдалана отырып, үйлерді, құрылыстарды, ғимараттарды және оның инженерлік жүйелерін құрал-жабдықпен тексеру;
      3) кәсіпорынның штаттық құралдарынан деректерді алу (салыстырылып тексерілген).
      10. Талдамалық кезеңде энергия-аудиторлық ұйым мынадай іс-шараларды жүргізеді:
      1) өлшеу кезеңінде алынған ақпаратты және өлшеу (сынау) нәтижелерін талдау;
      2) дайындық кезеңінде алынған бастапқы деректерді талдау;
      3) үйлердің, жабдықтардың жекелеген түрлерінің және технологиялық процестердің энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштерін есептеу;
      4) нақты көрсеткіштерді нормативтік (нормаланатын) мәндермен (олар бар болған жағдайда) салыстыру;
      5) нақты энергия тиімділігі көрсеткіштері мен нормативтік (нормаланатын) мәндерінің (олар бар болған жағдайда) сәйкес келмеу себептерін анықтау және талдау;
      6) әрбір жекелеген көрсеткіш бойынша, үйлер және жабдықтардың түрлері бойынша энергия үнемдеу әлеуетінің мәнін есептеу.
      11. Қорытынды кезеңде энергия-аудиторлық ұйым жабдықтар тобы мен энергия тасымалдаушылар түрлері бойынша, технологиялық процестердің, үйлердің, құрылыстардың, ғимараттардың энергетикалық ресурстарды пайдалануын талдау нәтижелерін қорытады.
      12. Энергия аудитінің нәтижелері бойынша энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру жөніндегі қорытынды (бұдан әрі - энергия аудитінің қорытындысы) жасалады. Энергия аудитінің қорытындысы энергия аудитін жүзеге асыратын заңды тұлғаның фирмалық бланкісінде беріледі және оның басшысы бекітеді, сондай ақ энергия-аудиторлық ұйымның мөрімен куәландырылады.
      13. Энергия аудитінің қорытындысы негізгі үш бөлімнен тұратын энергия аудиті есебінен тұрады:
      1) жүгінген тұлғаның (тапсырыс берушінің), энергия-аудиторлық ұйымның деректері, жасалған шарттың нөмірі және энергия аудиті объектісі (өндірістік қызметтің сипаттамасы және технологиялық процестің сипаттауы) көрсетілетін кіріспе бөлім;
      2) ақпарат жазылған және отын-энергетикалық ресурстарды тұтыну бойынша, өнім бірлігіне шаққанда отын-энергетикалық ресурстардың меншікті шығынын айқындау бойынша, электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, ауамен жабдықтау, сумен жабдықтау жүйелері бойынша үйлер, құрылыстар және ғимараттар бойынша талдау берілген, сондай-ақ осы Қағидаларға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес ақпарат толтырылатын есептік бөлім. Бұл ретте, энергия-аудиторлық ұйым тек қоғамдық және (немесе) тұрғын үй ғимараты ғана бар жүгінген тұлғаға (тапсырыс берушіге) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес есептік бөлімді толтыру міндетті емес;
      3) ұсынымдар мен тұжырымдарды қамтитын қорытынды бөлім. Ұсынымдарда, өнім бірлігіне шаққанда, энергетикалық ресурстарды тұтынудың азайғаны және (немесе) үйлер, құрылыстар мен ғимараттар ауданының бірлігіне шаққанда, жылытуға жұмсалатын энергетикалық ресурстардың азайғаны көрсетілген және оларды орындау мерзімдері көрсетілген іс-шаралар, сондай-ақ ұсынылатын іс-шаралардағы техникалық-экономикалық негіздемелер, тұжырымдарда-энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы жүгінген тұлғаның (тарсырыс берушінің) қызметінің жалпы бағалауы, объектінің заттай және пайыз түрінде энергия үнемдеуінің ықтимал әлеуеті беріледі.
      14. Қоғамдық және (немесе) тұрғын үй ғимараты энергия аудитінің қорытындысы бойынша энергия-аудиторлық ұйым осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ғимараттың энергия тиімділігі сыныбының көрсеткiшiн толтырады.
      Энергия-аудиторлық ұйым әрбір қоғамдық және (немесе) тұрғын үй ғимараты үшін энергия тиімділігі сыныбыынң көрсеткiшiн тортырады.
      15. Энергия аудитінің қорытындысы екі данада ресімделеді: бір данасы жүгінген тұлғаға (тапсырыс берушіге) беріледі, екіншісі энергия-аудиторлық ұйымда сақталады.
      16. Энергия-аудиторлық ұйым жартыжылдық қорытындылары бойынша 15 шiлдеден және 15 қаңтардан кешiктiрмей, уәкiлеттi органға есептiк кезең iшiнде энергия аудиті бойынша берiлген барлық қорытындылардың көшiрмелерiн «PDF» форматында электрондық нысанда жiбереді.

Энергия аудитін жүргізу
қағидаларына 1-қосымша

Есеп бөлімі

1. Жалпы мәліметтер

Р/с

Атауы

Өлшем бірлігі

Базалық жыл*

Ағымдағы жыл*

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

1

Өнімді (көрсетілетін қызметтерді, жұмыстарды) өндіру көлемі

мың теңге
2

Заттай мәнде өнім өндіру
1) Негізгі өнім
2) Қосымша өнім

3

Энергия ресурстарын тұтыну

мың т. ш.т.
мың теңге1)
4

Өнім өндірудің энергия сыйымдылығы2)

мың т. ш.т.
мың теңге
5

Өндірілген өнім құнындағы энергия ресурстары үшін төленетін төлем үлесі3)

6

Орташа тізімдегі сан

адам
1) өнеркәсіптік-өндірістік персонал

адам
      -----------------------
      1) Отын-энергетикалық ресурс (ОЭР) құны берілген есеп шоттар бойынша айқындалады.
      2) Мынадай формула бойынша айқындалады 3-т. мәні (алымы)
                                             1-т. Мәні
      3) Мынадай формула бойынша айқындалады 3-т. мәні (бөлігіне)
                                             1-т мәні
      *Ағымдағы жыл – «Энергия аудиті жөніндегі шартты» жасаған жылдың соңғы күнтізбелік жылы;
      Базалық жыл – ағымдағы жылдың алдындағы соңғы күнтізбелік жыл.

2. Энергия тасымалдағыштардың жалпы тұтынылуы

Р/с

Энергия тасымалдағыштың атауы

Өлшем бірлігі

Бір жылда тұтынылған көлемі

Коммерциялық есепке алу

Ескертпе

Аспаптың типі (маркасы)

Саны

1

2

3

4

5

6

7

1

Қазандық пеш отыны
1) Газ тәрізді отын
2) Қатты отын
3) Сұйық отын
4) Отынның балама (жергілікті) түрлері
5) Шартты отынға ауыстырылатын коэффициенттер

т ш.т.

2

Электр энергиясы

МВт сағ

3

Жылу энергиясы

Гкал

1) Қысымы

МПа

2) Тура және кері су температурасы

0С

3) Будың асқын қызу температурасы

0С

4) Бу құрғақтық дәрежесі

%

4

Сығылған ауа

кН м3

1) Қысым

МПа

5

Мотор отыны:

л, т

1) бензин


2) керосин


3) дизель отыны


3. Трансформаторлық қосалқы стансалар туралы мәліметтер (бар болған кезде толтырылады)

Р/с

Өндіріс, цех, қосалқы стансаның нөмірі

Пайдалануға енгізілген жыл

Трансформатор типі

Трансформаторлар саны

Қосалқы стансаның жиынтық қуаты кВА

Жоғары/төмен кВ кернеуі

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Пайдалану бағыттары бойынша электр энергиясын тұтынушылардың белгіленген қуаты

Р/с

Электр энергиясын пайдалану бағыты

Электр қозғалтқыштардың саны мен жиынтық қуаты, кВт (цехтарда, учаскелерде, өндірістерде және т.б.)Ескертпе

№... цех

№... цех

№... цех

№... цех

Саны

Қуаты

Саны

Қуаты

Саны

Қуаты

Саны

Қуаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Технологиялық жабдық, оның ішінде:1) электр жетек, электр-термиялық жабдық
2) кептіргіштер
3) өзгелер


2

Сорғылар


3

Желдету жабдығы


4

Көтеру-көлік жабдығы


5

Сығымдағыштар


6

Пісіру жабдығы


7

Тоңазытқыш жабдық


8

Жарық беру


9

Өзгелері, оның ішінде тұрмыстық техника


Барлығы


5. Сығымдағыш жабдық туралы мәліметтер (бар болған кезде толтырылады)

Р/с

Цех, учаске, өндіріс, сығымдағыш типі

Пайдала нуға енгі зілген жыл

Саны

Өнімділі м3/мин

Қысы мы МПа

Электр жетек тің қуаты кВт

Журнал бойынша бір жыл ішіндегі сығымдағыш жұмысының уақыты сағ, жыл

Электр энергиясының есептік орташа жылдық шығыны МВт сағ.

Электр энергиясының үлесті шығыны нақты/норм.* кВт сағ/1000 м3

Салқындату жүйесі (айна лымды, су құбыры және т.б.)

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

__________
      * Нормативтік (паспорттық) деректер болмаған жағдайда мынадай формуламен есептеледі:

100х6-бағананың мәні (Е.1)
60х4-бағананың мәні

6. Тоңазытқыш жабдықтың сипаттамасы (бар болған кезде толтырылады)

                    Жылуды бұратын құрылғының типі __________________

Р/с

Агрегат көзінің типі

Пай далануға енгізіл ген жыл

Суық бойынша қуаты Гкал/сағ

Тоңазытқыш камерадағы температура 0С

Белгіленген қуат кВт

Электр энергиясының меншікті шығыны, нақты/норм. кВт сағ/Гкал

Жұмыс режимі, жазда/қыста сағ/тәул.

Конденсатордан жылу беру жүйесі

Ескертпе

Жылу тасымалдағыштыңшығыны жазда/қыста т/сағ

Салқындату жазда/ қыста... бастап... дейін 0С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
7. Жылу электр стансасының (ЖЭС) негізгі жабдығының құрамы мен жұмысы туралы мәліметтер (бар болған кезде толтырылады)

                                            Отын: негізгі ___________
                                                  резервтік__________

Р/с

ЖЭС пайдалануға берілген жылы

ЖЭС электр қуаты, жобалық/ нақты кВт

ЖЭС жылу қуаты, жобалық/ нақты Гкал

Турбоагрегаттың типі

Турбоагрегаттардың саны

Турбоагрегаттың ПӘК %

Турбоагрегатты жылдық пайдалану, жобалық/

нақты сағ

Белгіленген қуатты пайдаланудың тиімділік коэффициенті, Р нақты Р белг.

Электр энергиясын өндіруге жұмсалатын отынның үлестік шығыны г ш.т./(кВт сағ)

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
8. 20....жылы электр энергиясын тұтыну теңгерімі

                                   МВт сағ (6-бағана - пайыздармен).

Р/с

Кіріс/шығыс баптары

Жиынтық тұтыну

Оның ішінде нормативтік шығыстарды есепке алып есептік-нормативтік тұтыну

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

I

Кіріс

1

Басқа тарап көзі (есептегіштер бойынша),

2

Жеке меншік ЖЭС

II

Шығыс*

1

Технологиялық жабдық, оның ішінде:


1) электр жетек, электр-термиялық жабдық


2) кептіргіштер


3) өзгелері

2

Сорғылар

3

Желдету жабдығы

4

Көтеру-көлік жабдығы

5

Сығымдағыш

6

Пісіру жабдығы

7

Тоңазытқыш жабдық

8

Жарық беру

9

Өзгелер, оның ішінде тұрмыстық техника

Барлығы: өндірістік шығын

10

Қосалқы абоненттер

11

Пайдаланудағы шарасыз шығындар:


1) желілерде, жиынтық


2) трансформаторларда

12

Тиімді емес шығындар

Барлығы: жиынтық шығын

      ____________________
      * Электр энергиясын зауыт ішінде есепке алу болған кезде «Шығын» бабында 2-бағанада толтырылады.

9. Қазандықтың құрамы мен жұмысы туралы мәліметтер (бар болған кезде толтырылады)

                                           Отын: негізгі - табиғи газ
                                           резервтік - ______________

Р/с

Қазандық агрегатының типі

Пайдалануға берілген жылы

Саны

Өнімділік, жобалық/нақты т/сағ, Гкал/сағ

Қысым, жұм./нақты МПа

Соңғы сынақтардың деректері бойынша «таза салмағының» ПӘК %

Паспорт бойынша ПӘК %

Жылу өндіруге отынның үлес шығысы нақты/қалыпты кг ш.т./Гкал

Коммерциялық есепке алу бойынша отынның жылдық шығыны мың т. ш.т.

Құралмен есепке алу бойынша жылудың жылдық өндірілуі Гкал

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. Жылу энергиясын (бу, ыстық су) пайдаланатын технологиялық жабдықтың сипаттамасы

Р/с

Агрегатты пайдаланудың мақсаты, бағыты

Агрегаттың атауы, энергия тасымалдаушының енгізілген жылы, типі, маркасы, түрі

Агрегаттың өндірімділігі (паспорттық) өнім бойынша.../сағ

Саны

Енгізудегі/шығарудағы жұмыс параметрлері

Өнімнің бірлігіне есептегендегі жылу энергиясының меншікті шығыны Гкал/...

Паспорт бойынша ПӘК %

Конденсатты бұрғыштар: типі, саны

Жылуықшаулағыш құрылғылардың болуы конденсаттың температурасы 0С

Ескертпе (конденсаттың ластану сипаты)

Жұмыс қысымы МПа

Жұмыс температурасы 0С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11. 20... жылы жылу энергиясын есептік-нормативтік тұтыну

                                                            Гкал/жыл

Р/с

Объектінің атауы (цех, учаске және басқалар), жылу тасымалдағыш (бу, ыстық су)

Технологиялық жабдық

Орташа жылдық температураның, 0С, және жылыту кезеңінің ұзақтығының, тәул. нақты мәндері кезінде

Ескертпе

Жылыту

Ағынды желдету

Ыстық сумен қамтамасыз ету

1

2

3

4

5

6

7

1

Өндірістік үй-жайлар


1)
2)
Барлығы: өндірістік үй-жайлар бойынша


2

Жалпы өндірістік қызметтер және үй-жайлар
1)
2)
Барлығы: жалпы өндірістік қызметтер бойынша


Барлығы


12. 20... жылы жылу энергиясын тұтыну теңгерімі

                         Гкал (8, 10-бағаналары - пайызбен берілген)

Р/с

Кіріс/шығыс баптары

Сипаттамалар, параметрлер

Жиынтық тұтыну

Нормативтік шығындарды есепке ала отырып, есептік-нормативтік тұтыну

Шығындар: пайдалануда шарасыз/нақты

Конденсатты қайтару

Ескертпе

Жылу тасымалдаушы

Р қысым МПа

Температура 0С*


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Кіріс:


1

Жеке меншік қазандық


2

Басқа тараптың көзі


Жиыны, кіріс


II

Шығыс


1

Технологиялық шығындар


1) оның ішінде будың, олардан байланыс (өткір) тәсілмен


2) ыстық су


2

Жылыту және желдету, оның ішінде ауа калориферлері


3

Ыстық сумен жабдықтау


4

Басқа тараптың тұтынушылары


5

Жиынтық желілік шығындар (нормаланған)


Жиыны: өндірістік шығын


6

Қосалқы абоненттер


7

Жылыту, желдету, ыстық сумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі тиімді емес технологиялық шығындар


Жиыны: жиынтық шығын


_______________
      * Жылу тасымалдағыш болғанда «ыстық су» тік және кері судың температурасын көрсетеді.

13. Отын пайдаланатын агрегаттардың сипаттамасы (бар болған кезде толтырылады)

Р/с

Пайдаланудың тағайындалуы, бағыты

Агрегаттың атауы, типі, маркасы, тән өлшемі, пайдалануға берілген жылы

Саны

Өнім бойынша агрегаттың өнімділігі (паспорттық).../сағ

Өнімнің бірлігіне есептегендегі отынның меншікті шығыны кг ш.т./...

Жылуоқшаулағыш жабдыктың атауы және қысқаша сипаттамасы, кететін газдардың температурасы 0С

Ескертпе

20... ж. ішінде нақты

Шығын нормативі

1

2

3

4

5

6

7

8

9


14. 20... жылы қазандық пеш отынын тұтыну теңгерімі (бар болған кезде толтырылады)

                                                (мың ш.т.-пен тұтыну)

Р/с

Кіріс/шығыс баптары

Энергияны жиынтық пайдалану

Оның ішінде

Пайдалы қолдану коэффициенті

Ескертпе

Нормативтік шығындар ескерілетін, есептік-нормативтік тұтыну

Энергия шығындары: пайдалануда шарасыз/нақты

1

2

3

4

5

6

7

I

Кіріс


Жиыны: кіріс


II

Шығыс


1

Технологиялық пайдалану, оның ішінде:


1) жылытпай пайдалану (шикізат түрінде)


2) жылыту


3) кептіру


4) күйдіру (балқыту, күйдіру)


2

Жылу энергиясын өндіруге:


1) қазандықта


2) жекеменшік ЖЭС-да (электр энергиясын қоса алғанда)


Барлығы: жиынтық шығын


15. Көлік құралдарының мотор отындарын пайдалану сипаттамасы (бар болған кезде толтырылады)

Р/с

Көлік құралының атауы, (маркасы), типі, шығарылған жылы

Көлік құралдарының саны

Жүк көтергіштігі, т, жолаушылар сыйымдылығы, адам

Пайдаланылған отынның түрі

Паспорттағы деректер бойынша отынның меншікті шығыны л/км; л/(т км)

Ағымдағы жылдың жылдық көрсеткіштері

Жұмсалған отынның мөлшері,л

Отынның шығынын өлшеу тәсілі

Отынның меншікті шығыны л/(т км)

Алынған отынның мөлшері, л

Отынның кемулері

Ескертпе

Өту жолы, км

Жүк тасымалдау көлемі т км

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1416. Мотор отындарын тұтыну теңгерімі (бар болған кезде толтырылады)

Р/с

Кіріс/шығыс баптары

Жиынтық тұтыну л

Есептік нормативтік тұтыну л

Кемулер, л

Нақты меншікті шығын л/(т км)

Ескертпе

шарасыз

нақты

1

2

3

4

5

6

7

8

I

КірісЖиыны: кірісII

Шығыс1

Жүктерді тасымалдау2

Адамдарды тасымалдау3

Энергияны өндіругеЖиыны: шығыс17. Қайталама энергия ресурстарын, балама (жергілікті) отындарды және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану туралы мәліметтер (бар болған кезде толтырылады)

Р/с

Сипаттама атауы

Өлшем бірлігі

Сипаттаманың мәні

Ескертпе

1

2

3

4

5

1

Қайталама (жылу) ЕЭР
1) ЕЭР сипаттамасы
Фазалық жай-күйі
Шығыс

м3/сағҚысым

МПаТемпература

0СЛастағыштардың сипаттамалары, олардың концентрациясы

%2) ЕЭР жылдық шығуы

Гкал3) Жылдық нақты пайдалану

Гкал2

Балама (жергілікті) және жаңартылатын ОЭР түрлері
1) Атауы (түрі)
2) Негізгі сипаттамалары
Жылу өндіру жарамдылығы

ккал/кгЭнергия қондырғысының жылдық өндіруі

сағ3) Энергиялық қондырғының қуаты

Гкал/сағ, кВт4) Энергиялық қондырғының ПІК

%5) Энергияның жылдық нақты шығуы

Гкал, МВт сағ18. Шығарылатын өнімге ОЭР үлестік шығыны

Р/с

Энергия тасымалдаушылардың түрлері және өнімнің (жұмыстың) атауы

Өлшем бірлігі

Базалық жыл: жалпы зауыттағы/цехтағы нақты үлестік шығысы

Зерттеу... жылы өндіру көлемі кезінде энергияны үнемдеу бағдарламасын есепке ала отырып, өнімнің түрлері бойынша энергия тасымалдаушылардың есептік үлестік шығындары (нормативтері)

Ескертпе

Ағымдағы жыл

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Қазандық пеш отыны:

1) өнімге

кг ш.т./өлш. бірл.2) жылу энергиясын өндіруге

кг ш.т./Гкал3) электр энергиясы мен жылу энергиясын өндіруге

г ш.т./(кВт сағ), кг ш.т./Гкал2

Жылу энергиясы:

Гкал/өлш. бірл.1) өнімге

3

Электр энергиясы:

кВт сағ/өлш. бірл.
1) өнімге

2) сығылған ауа өндірісіне

кВт сағ/(кН м3)3) суық өндірісіне

кВт сағ/Гкал4

Мотор отыны:

1) бензин

л/км,
2) керосин

л/(т км)
3) дизель отыны

19. Энергия үнемдеу іс-шараларының тізбесі

Р/с

Іс-шаралар атауы, энергия ресурсының түрі

Шығыстар мың тг

Отын-энергетикалық ресурстардың жылдық үнемдеу

Енгізудің келісілген мерзімі

Өтелу мерзімі

Ескертпе


заттай түрінде

Ақшалай түрінде, мың тг (тариф бойынша)

тоқсан, жыл1

2

3

4

5

6

7

8

1

Үнемдеу бойынша іс-шаралар:1) қазандық пеш отынының, мың ш.т.2) жылу энергиясы, Гкал3) электр энергиясы, МВт сағ4) сығылған ауа, кН м3 және басқа материалдық ресурстар5) мотор отыны:6) бензин7) керосин8) дизель отыны2

Үнемдеу, барлығы:мың ш.т.ГкалМВт сағл, тоның ішінде енгізуге қабылданған іс-шаралар бойынша:мың ш.т.ГкалМВт сағл, тЭнергия аудитін жүргізу
қағидаларына 2-қосымша

Есеп бөлімі

1. Есептік шарттар

Р/с

Есептiк параметрлердiң атауы

Параметрдің белгіленуі

Өлшем бірлігі

Есептік мәні

1

2

3

4

5

1

Жылу қорғауды жобалау үшiн сыртқы ауаның есептiк температурасы

tH

0C


2

Жылыту кезеңіндегі сыртқы ауаның орташа температурасы

tom

0C


3

Жылыту кезеңіндегі ұзақтығы

zom

тәулік/жыл


4

Жылыту кезеңінің градус - тәулігі

ЖКГТ

0C тәулік/жыл


5

Жылу қорғауды жобалау үшiн iшкi ауаның есептiк температурасы

tв

0C


6

Шатырдың астының есептiк температурасы

tчерд

0C


7

Техникалық жертөленiң есептiк температурасы

tподп

0C


2. Геометриялық көрсеткіштер

Р/с

Көрсеткіш

Белгі және өлшем бірлігі

Нормативтік мәні

Жобалық есептік мәні

Нақты мәні

1

2

3

4

5

6

1

Ғимарат қабаттары алаңдарының қосындысы

Aom, м2
2

Тұрғын үйлердiң ауданы

Aж, м2
3

Есептiк алаң (қоғамдық ғимараттар)

Aр, м2
4

Жылытылатын көлем

Vоm, м3
5

Ғимарат қасбетінің шынылану коэффициенті
6

Ғимараттың тығыздық көрсеткiшi

Kкомп
7

Сыртқы ғимаратты қоршайтын құрастырылымдардың жалпы ауданы, оның iшiнде:

1) қасбеттер

Aнсум, м2
2) қабырғалар (құрастырылымдардың типі бойынша бөлек)

Aфас
3) терезелер және балкон есiктерi

Aст
4) зерәйнектер

Aок.1
5) шамдар

Aок.2
6) баспалдақты – лифт түйiндерiнiң терезелерi

Aок.3
7) сыртқы өткелдердiң балкон есiктерi

Aок.4
8) кiретiн есiктер және қақпалар (бөлек)

Aдв
9) қаптамалар (үйлестірілген)

Aесік
10) шатырасты аражабындары

Aқапт
11) «жылы» шатырастының аражабындары(балама)

Aша
12) техникалық жасырын немесе жылытылмайтын (баламалы) жер төлелердiң үстiндегі аражабындар

Aша.m
13) жүрiп өтулер үстiндегі немесе эркерлердiң астындағы аражабындар

Aжерт1
14) топырақтағы жердегі және едендегі

қабырғалар (бөлек)

Aжерт2
3. Жылу техникалық көрсеткіштер

Р/с

Көрсеткіш

Белгіленуі және өлшем бірлігі

Көрсеткіштің нормаланатын мәні

Есепті жобалық мәні

Нақты мәні

1

2

3

4

5

6

1

Сыртқы қоршаулардың жылу беруге берілген кедергiсі, оның iшiнде:

, м2·0С/Вт
1) қабырғалар (құрастырылымдарының типі бойынша бөлек)
2) терезелер және балкон есіктері
3) зерәйнектер
4) шамдар
5) баспалдақты лифт түйiндерiнiң терезелерi
6) сыртқы өткелдердiң балкон есiктерi
7) кiретiн есiк және шығыр (бөлек)
8) қаптамалар (үйлестірілген)
9) шатырасты аражабындар
10) «жылы» шатыастының аражабындары (балама)
11) техникалық жасырын немесе жылытылмайтын (баламалы) жер төлелердiң үстiндегі аражабындары
12) жүрiп өтулердің үстіндегі немесе эркерлердiң астыңдағы аражабындары
13) жердегі қабырғалардың және топырақтағы еденнің (бөлек)
4. Қосалқы көрсеткіштер

Р/с

Көрсеткіш

Көрсеткіш белгісі және өлшем бірлігі

Көрсеткіштің нормаланатын мәні

Есепті жобалық мәні

1

2

3

4

5

1

Ғимаратқа жылу берудің ортақ коэффициенті

Kжалпы, Вт/(м20C)2

Ауа алмасуды меншiктi нормасы кезінде жылыту кезеңі ішінде ғимараттың орташа ауа алмасу еселiгi

nв, ч-13

Ғимараттағы меншiктi тұрмыстық жылу шығарулар

qтұр, Вт/м24

Жобаланатын ғимарат үшiн жылу энергиясының тарифтiк бағасы

Сжылу, теңге/кВт сағ5

Құрылыс ауданындағы жылытқыш жабдықтың және жылу желiсiне қосудың меншiктi бағасы

Соm, теңге/(кВт сағ/жыл)6

Энергетикалық бiрлiктi үнемдеуден түсетін үлестік пайда

пайда, теңге/(кВт сағ/жыл)5. Үлестік сипаттамалары

Р/с

Көрсеткіш

Көрсеткіштің белгіленуі және өлшем бірлігі

Көрсеткіштің нормаланатын мәні

Көрсеткіштің есептік жобалық мәні

1

2

3

4

5

1

Ғимараттың жылуқорғайтын үлестік сипаттамасы

kоб, Вт/(м3 0С)2

Ғимараттың үлестік желдету сипаттамасы

kвент, Вт/(м3 0С)3

Ғимараттың тұрмыстық жылу шығаруының үлестік сипаттамасы

kбыт, Вт/(м3 0С)4

Ғимаратқа күн радиациясынан жылу берілуінің үлестік сипаттамасы

kрад, Вт/(м3 0С)6. Коэффициенттері

Р/с

Көрсеткіш

Көрсеткіштің белгіленуі және өлшем бірлігі

Көрсеткіштің нормаланатын мәні

1

2

3

4

1

Жылытуды автореттеу тиімділігінің коэффициенті


2

Жылытуды пәтер сайын есепке алу болған жағдайда жылу энергиясының тұрғын үй ғимараттарының жылуды тұтынуының төмендеуін есепке алу коэффициенті


3

Рекуператордың тиімділік коэффициенті

kэф


4

Жылу түсуді пайдаланудың жылу кемулерінен олардың асуы кезінде ескерілетін коэффициент


5

Жылыту жүйесінің қосымша жылу кемулерін есепке алу коэффициенті

h


7. Энергия тиiмдiлiгінiң кешендi көрсеткiштерi

Р/с

Көрсеткіш

Көрсеткіш белгісі және өлшем бірлігі

Көрсеткіштің нормативтік мәні

1

2

3

4

1

Жылыту кезеңі ішіндегі ғимараттың жылытылуына және вентиляциясына жылу энергиясы шығындарының есептік үлестік сипаттамасы

,
Вт/(м3·0С)
[Вт/(м2·0С)]


2

Жылыту мерзіміне ғимараттың жылытуына және вентиляциясына жылу энергиясы шығындарының мөлшерленген үлестік сипаттамасы

,
Вт/(м3·0С)
[Вт/(м2·0С)]


3

Энергетикалық тиімділігінің класы4

Ғимараттың жобасы жылу қорғауы бойынша нормативтік талапқа сәйкес келетін-келмейтіні8. Ғимараттың энергия тиімділігі сыныбының көрсеткіші

Ғимараттың энергия тиімділігі сыныбы

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ


ОБЪЕКТІ


ОБЪЕКТІНІҢ МЕКЕНЖАЙЫ


САЛЫНҒАН ЖЫЛЫ


ТИПІ, ҚАБАТТЫЛЫҒЫ


ЖАЛПЫ АУДАНЫ, м2


ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АУДАНЫ, м2


ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ СЫНЫПТАРЫ

БЕРІЛГЕН ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ СЫНЫБЫ

Өте жоғары А++
           А+
           А


Жоғары В+
       В


Қалыпты С+
        С
        С-


Төмендетілген D


Төмен E
Объектінің нормативтік жылу тұтынуы*


Объектінің нақты жылу тұтынуы


* ҚР СН 2.04-04-2011 сәйкес, ғимараттың аталған типі үшін белгіленген жылуды тұтыну жөніндегі нормативтік талаптар

9. Ғимараттың энергетикалық жүктемелерi

Р/с

Көрсеткіш

Белгі

Өлшем бірлігі

Мөлшері

1

2

3

4

5

1

Жылыту кезеңі ішіндегі ғимаратты жылытуға және желдетуге жұмсалған жылу энергиясының үлестік шығыны

q

кВт сағ/(м3жыл)
кВт сағ/(м2жыл)


2

Жылыту кезеңі ішіндегі ғимаратты жылытуға және желдетуге жұмсалған жылу энергиясының шығыны

кВт сағ/(жыл)


3

Жылыту кезеңі ішіндегі ғимараттың жалпы жылу кемулері

кВт сағ/(жыл)