Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу, сондай-ақ орналастыру, айналысқа жіберу және жою мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 77 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 10 сәуірде № 7535 тіркелді

Қолданыстағы

        «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы және  «Бағалы қағаздар рыногы туралы»2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу, сондай-ақ орналастыру, айналысқа жіберу және жою мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
      2. Мынадай қаулылардың:
      1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қаржы агенттігі үшін пруденциалдық нормативтер және қаржы агенттігі мәртебесін жоғалту тәртібі туралы» 2003 жылғы 25 шілдедегі № 251 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2449 тіркелген);
      2) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актiлерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2010 жылғы 3 қыркүйектегі № 131 қаулысының қосымшасы 3-тармағының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6554 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы 
№ 77 қаулысына қосымша 

Эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу, сондай-ақ
орналастыру, айналысқа жіберу және жою мәселелері бойынша
Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың
тізбесі

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою ережесін бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 268 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3832 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою ережесінде:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Осы Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту және акциялар шығарылымын жою ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы (бұдан әрі – Заң), «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) акционерлiк қоғамның (бұдан әрi - қоғам) акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекiту және акциялар шығарылымын жою жөнiндегi тәртiбiн айқындайды.»;
      1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу»;
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу үшiн уәкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) еркiн нысанда жасалған өтiнiштi;
      2) қоғамның құрылтай жиналысының (бiр құрылтайшының шешiмi) немесе акционерлерiнiң жиналысының (дауыс беретiн барлық акцияларды иеленушi акционердiң шешiмi) жарияланған акциялар шығару туралы шешiммен бiрге хаттама көшiрмесiн;
      3) заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктiң көшiрмелерiн;
      4) жарғының көшiрмесiн;
      5) Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қағаз тасымалдауышта мемлекеттік және орыс тiлдерiнде екi данада берілген акциялар шығарылымының проспектiсi:
      қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдiстемесiмен;
      қоғамның таза кірісті бөлу тәртібімен;
      соңғы екi қаржы жылындағы аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есептілігінің көшірмелерімен, сондай-ақ аудиторлық есептердің және эмитенттің (жаңа құрылған эмитенттерді қоспағанда) (еншілес ұйымы (ұйымдары) бар болған және аудиторлық есеппен расталған жеке қаржылық есептілік болған жағдайда жеке қаржылық есептілік ұсынылады) есептік саясатының көшірмелерімен;
      акциялар шығарылымын (еншілес ұйымы (ұйымдары) бар болған жағдайда жеке қаржылық есептілік ұсынылады) мемлекеттік тіркеуге құжаттар ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша қаржылық есептіліктің көшірмелерімен;
      құрылтайшылардың жалпы жиналысымен не акционерлік инвестициялық қордың жалғыз құрылтайшысы бекіткен инвестициялық декларациясымен (акционерлік инвестициялық қорлары үшін) бірге тігілген.
      Акциялар шығарылымының проспектiсi оған енгізілген (мемлекеттік және орыс тілдерінде) өзгерістер және (немесе) толықтырулар, осы тармақшада көрсетілген құжаттармен бірге тігілген, тiгiлген және нөмірленген парақтардың саны туралы жазба жасалатын қағаз пломбамен бекiтiледi және қоғам мөрiнiң таңбасы қойылады.
      Акциялар шығарылымының проспектiсiндегi мәлiметтер, акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттарды тапсыру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша көрсетiлетiн қоғамның қаржылық жай-күйi туралы ақпаратты (осы Ереженiң 1-қосымшасының 4 және 5-тарауларында көрсетiлетiн) қоспағанда, уәкiлеттi органға құжаттарды тапсыру күнiнiң алдындағы айдың соңғы күнiне келтiрiледi.
      Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап 1 маусымына дейiнгi кезеңде аяқталған қаржы жылы үшiн қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі болмаған жағдайда (еншілес ұйымы (ұйымдары) бар болған және аудиторлық есеппен расталған жеке қаржылық есептілік болған жағдайда жеке қаржылық есептілік ұсынылады) қоғам уәкiлеттi органға соңғы аяқталған жылдың алдындағы екi жыл үшiн аудит жасалған қаржылық есептілігін және көрсетілген кезеңге қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін ұсынады. Аяқталған қаржы жылы үшiн қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін эмитент «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есептілікті бекіткен күннен бастап бір айдың ішінде ұсынады.
      Проспектінің екi данасының әр қайсысы осы тармақшада көрсетілген мемлекеттік және орыс тілдерінде құжаттары бар (қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді қоспағанда);
      6) қаржылық есептіліксіз Acrobat Reader форматында электрондық тасымалдаушта акциялар шығаралымының проспектiсi (мемлекеттік және орыс тiлдерiнде);
      7) құрылтайшылардың акцияларды жарғылық капиталдың (акцияларды алғашқы рет шығарған жаңадан құрылған қоғамдар үшiн) ең аз мөлшеріне сәйкес келетін мөлшерде алдын ала төлегенін растайтын құжаттардың көшiрмелерi;
      8) басқарушы компаниясымен (бар болған кезде), кастодианмен және тіркеушісімен (акционерлік инвестициялық қордың акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген кезде) акционерлік инвестициялық қоры шарттарының жобалары.
      Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін, осы тармақтың 2), 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоспағанда, осы тармақта көрсетілген құжаттарды ұсынады. Осы тармақтың 5) тармақшасында көрсетілген акциялар шығарылымының проспектiсi акциялардың құнын анықтау әдiстемесi, қаржылық есептiлiгi, есеп саясаты қосылмай берiледi.»;
      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгізу»;
      56 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Қоғам уәкiлеттi органға «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 4-1), 4-2), 8), 9), 10), 10-1), 11) және 11-1) тармақшаларында және 2-2-тармағының 1) тармақшасында және 2) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген мәліметтер өзгерген, олар пайда болған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде (қоғамның тиiстi органдары шешiм қабылдаса) акциялар шығарылымының проспектiсiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу үшiн ұсынады.
      Қоғам акциялар шығарылымының проспектiсiнде көрсетiлген мәлiметтер өзгерген жағдайда уәкiлеттi органға акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды ұсына алады.
      6. Акциялар шығарылымының проспектiсiне енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу үшiн қоғам уәкiлеттi органға:
      1) еркiн нысанда жасалған өтiнiштi;
      2) акциялар шығарылымының проспектiсiне енгiзiлген, бiрiншi басшы, бас бухгалтер қол қойған және қоғам мөрiнiң таңбасымен расталған өзгерiстер мен толықтыруларды мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде екi данамен қағаз тасымалдауышта. Бұл ретте екi дананың әрқайсысында акциялар шығарылымы проспектiсiне мемлекеттік және орыс тiлдерiнде енгiзiлген өзгерiстер мен толықтырулар бар;
      3) қоғамның қаржылық есептіліксіз Acrobat Reader форматында электрондық тасымалдауышта оған енгiзiлетiн өзгерістері және толықтырулары бар акциялар шығаралымының проспектiсiн (мемлекеттік және орыс тiлдерiнде);
      4) негiзiнде акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген қоғамның органы шешiмiнің көшiрмесiн.
      Қоғам акционерлерiнiң жалпы жиналысының негiзiнде акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген шешiмiнiң үзiндi көшiрмесiн берген жағдайда, осы үзiндi көшiрмеде мынадай мәліметтер болуға тиіс:
      қоғам атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
      акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және жері;
      акционерлердің жалпы жиналысында берілген қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
      акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
      акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртiбi;
      акционерлердің жалпы жиналысында акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлген негiзiндегi мәселе бойынша дауыс беру тәртiбi;
      акционерлердiң жалпы жиналысы төрағасының (президиум мүшелерiнiң) және хатшысының тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты;
      акционерлердiң жалпы жиналысының күн тәртiбiндегi акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген негiзiндегi дауыс беруге салынған әр мәселесі бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;
      акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген негiзiндегi мәселе бойынша акционерлердiң жалпы жиналысымен қабылданған шешiмi;
      акционерлердiң жалпы жиналысымен қабылданған шешiмдер.
      Жалпы жиналыста қоғамның директорлар кеңесiн сайлау (директорлар кеңесiнiң жаңа мүшесiн сайлау) жөнiндегi мәселенi қарау кезiнде қоғамның жалпы жиналысының хаттамасынан үзiндi көшiрмесiнде директорлар кеңесiнiң сайланған мүшесi қай акционердiң өкiлi және (немесе) директорлар кеңесiнiң сайланған мүшелерiнен кiм тәуелсiз директоры болатыны көрсетiледi;
      5) әділет органының не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығын дамыту комитетінің белгiсi қойылған барлық енгiзiлген өзгерiстерi мен толықтыруларымен бiрге жарғының және заңды тұлғаны қайта тiркеу туралы куәлiктiң көшiрмесiн (қоғам атауы және (немесе) оның тұрғылықты орны өзгерген жағдайда);
      6) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу туралы куәлiктiң түпнұсқасын (қоғам атауы, саны және (немесе) акциялар түрi өзгерген жағдайда);
      7) орналастырылған акциялардың (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) жалпы санының он және одан көп пайызын иеленетін акционерлер туралы тiркеушi жарияланған акциялар санының және (немесе) олардың түрлерiнiң өзгеруі жөнiнде шешiм қабылданған күнге берген анықтаманың түпнұсқасын;
      8) тiркеушi берген акционерлiк қоғамның iрi акционерлерi туралы мәлiметтердiң өзгерген күнiнен кейiн келетiн күнгi жағдай бойынша (iрi акционерлерi туралы мәлiметтер өзгерген жағдайда) iрi акционерлерi туралы анықтаманың көшiрмесiн;
      9) қоғамның жарияланған акциялары болмаған жағдайда немесе мерзiмi өткен берешектi өтеуге олар жеткiлiксiз болғанда, оларды кейiннен орналастыруымен қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару арқылы қоғамның мерзiмi өткен салық берешегiн өтеу туралы сот шешiмiнiң көшiрмесiн ұсынады.
      7. Уәкiлеттi орган акциялар шығарылымының проспектiсiне енгiзiлген өзгерiстер мен толықтыруларды оларды алған күнінен бастап он бес күнтiзбелiк күн iшiнде қарайды.»;
      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту»;
      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «13. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi қоғам Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 24-бабының 2-тармағында белгiленген мерзiмде ұсынады.
      Күнтiзбелiк алты ай орналастырудың есепті кезеңі болып табылады.
      Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні орналастырудың бiрiншi есепті кезеңiнiң басталу күні болып табылады.
      Өткен есепті кезеңнің аяқталу күнінен кейін келетін күні келесі есепті кезеңнің басталу күні болып табылады.
      Акцияларды түпкiлiктi орналастыру күні жарияланған бағалы қағаздарды қоғам акцияларын ұстаушылар тiзiлiмi жүйесiнде (жеке шоттардың бірыңғай жүйесі) немесе номиналды ұстау есебі жүйесiнде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына есепке алу үшін қоғамның жеке шотынан барлық жарияланған акцияларды есептен шығару бойынша соңғы операцияны өткізу күні болып табылады.
      Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есептi қоғам есептiк орналастыру кезеңі аяқталған күннен бастап бiр айдың iшiнде, сондай-ақ акциялар толық орналастырылғаннан кейiнгi ай iшiнде ұсынады.»;
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Акциялар шығарылымының проспектiсiне орналастырылған акциялар санының өсуіне (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда), қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбасталуына байланысты өзгерістер енгiзiлген жағдайда, эмитент уәкiлеттi органға уәкiлеттi орган бекіткен акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке енгiзiлген өзгерiстердi және акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекiту туралы хабарламаның түпнұсқасын ұсынады.
      Көрсетiлген өзгерiстер назарға алынады, уәкiлеттi орган акцияларды орналастыру қорытындылары жөнiндегi есепті бекіту туралы хабарламаны ауыстырады.
      Қоғам уәкілетті органға қоғамның орналастырылған акциялардың санын өсірген (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда), қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаған жағдайда акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтыруларды орналастырылған акциялардың санын өсіру (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау рәсімін аяқтағаннан кейін бір ай ішінде ұсынады.»;
      мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
      «16-1. Уәкілетті орган бекіткен акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді мәліметке қабылдау үшін қоғамның орналастырылған акциялардың санын өсірген (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда), қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаған жағдайда уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:
      1) еркiн нысанда жасалған өтiнiштi;
      2) орналастырылған акциялардың санын өсіру (қоғам сатып алған акцияларды шегеріп тастағанда) және қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау аяқталған күнге ірі акционерлер туралы тіркеушінің анықтамасының көшiрмесiмен бірге тiгiлген, осы Ереженің 2-3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалған қағаз тасымалдауышта (мемлекеттік және орыс тiлдерiнде) екі данада акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер (акцияларды бөлшектеген, бір түрдегі қоғамның орналастырылған акцияларын осы қоғамның екінші түрдегі акцияларына айырбастаған жағдайда ұсынылады). Бұл ретте екі дананың әр қайсысында мемлекеттік және орыс тiлдерiндегi акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бар;
      3) Acrobat Reader форматында электрондық тасымалдауышта акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер.
      Қоғам уәкілетті орган соңғы есепті кезең ішінде акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткен жағдайда, қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбасталуына байланысты соңғы есепті кезең үшін акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер мен толықтыруларды енгізеді.
      Қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаған кезде қоғамның жай акцияларын сатып алатын тұлғалар Банктер туралы заңның 17-бабының 5-тармағында, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабының 1-1-тармағында, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының 4-тармағында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 47-бабының 2-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келеді.»;
      2021 және 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20. Акциялар шығарылымын жою үшін қоғам уәкiлеттi органға:
      1) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп тану немесе мәжбүрлеп тарату (эмитентті қайта ұйымдастыру) туралы сот шешiмiнің көшірмесін немесе қоғамды қайта ұйымдастыруға немесе таратуға байланысты жарияланған акциялар шығарылымын жою туралы қоғамы акционерлерінің (барлық дауыс беретін акцияларына иеленетін акционердің шешімі) жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесін;
      2) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлiгін, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептерін және уәкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары жөнiндегi есептi бекiту туралы хабарламасын ұсынады.
      Акциялар шығарылымын жою туралы өтiнiште тiркеушiнiң атауы, қоғам тiркеушiсiмен жасалған бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмiнiң жүйесiн жүргiзу шартының күні мен нөмiрi туралы мәліметтер болады.
      21. Сот не атқарушы өндiрiс органдары соттың жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп тану немесе заңды күшiне енген қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы шешiмiн таныған жағдайда акциялар шығарылымының күші осы шешiмнiң негiзiнде жойылады.
      Бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін қоғам акцияларының эмиссиясы болмай қалды деп танылған жағдайда осы эмиссия қоғам акцияларының эмиссиясы болмай қалды деп тану туралы шешiмнiң негiзiнде жойылады.
      Көрсетілген жағдайларда қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлiктiң (куәлiктердiң) және (немесе) ҰСН беру туралы куәлiктiң (куәлiктердiң), акциялар шығарылымының проспектiсiнiң түпнұсқаларын (егер осының алдында уәкiлеттi органға берiлген акциялар шығарылымы проспектiсi көзделмеген болса, онда бұл құжат ұсынылмайды) акция шығарылымының жойылғаны туралы хабарлама алған күннен бастап он күн iшiнде ұсынады.
      22. Осы Ереженің 20-тармағында аталған құжаттар жоғалған жағдайда қоғам уәкiлеттi органға бұқаралық ақпарат құралдарында жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы жарияланған ақпараттың көшiрмесiн ұсынады.»;
      5 және 6-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден, акциялар шығарылымы проспектiсiне жасалған өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітуден және акциялар шығарылымын жоюдан бас тарту»;
      «6. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу, акциялар шығарылымының проспектiсiне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеу, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекiту және акциялар шығарылымын жою үшін ұсынылған құжаттардың мазмұны және ресiмдеу»;
      28-тармақ алып тасталсын;
      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «29. Қаржы ұйымдарын қоса алғанда, қоғамдар бухгалтерлiк баланстан, кiрiстер мен шығыстар туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен және меншiк капиталындағы өзгерiстер туралы есептен тұратын қаржылық есептiлікті ұсынады. Қаржылық есептілікке түсiндiрме жазба қоса беріледі.»;
      7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Қорытынды ережелер»;
      1-қосымшада:
      16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері).
      Осы тармақта құрылтайшы (құрылтайшылар) алдын ала төлеген акциялар саны және түрi (түрлерi) немесе қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетiн акционерлерге тиесiлi дауыс беретiн акциялардың пайыздық ара қатынасы көрсетіледі. Егер акционер заңды тұлға болып табылған жағдайда, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталында қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленетін ірі акционерлері не қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі.
      Мәліметтерде жеке тұлға - акционердің немесе құрылтайшының тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты, туған жылы және заңды тұлға - акционердің немесе құрылтайшының толық атауы, орналасқан жері, қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызын иелену басталған күні болуы тиіс.»;
      мынадай мазмұндағы 46-1-тармақпен толықтырылсын:
      «46-1. Орналастырылған акциялардың санын өсіру (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау.
      Орналастырылған акциялардың санын өсірген (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаған жағдайда, орналастырылған акциялардың санын өсіру (қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) қоғамның орналастырылған акцияларын айырбастау тәртібі мен шарттары көрсетіледі.»;
      мынадай мазмұндағы 48-1-тармақпен толықтырылсын:
      «48-1. Акционерлік инвестициялық қор мыналарға:
      1) акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімді беру және орындау шарттары мен тәртібін;
      2) акционерлік инвестициялық қордың олардың мекен жайын және байланыс телефондарын (ол болған жағдайда) көрсете отырып акцияларды орналастыру және (немесе) сатып алу бойынша делдалдар тізбесін көрсетеді.»;
      1-1-қосымшасы осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын:
      2-қосымшасы:
      4-1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4-1. Қоғам өзiнiң акционерлеріне олардың қоғамның акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның жарғысында көрсетілген мына тәсiлдердiң бiреуiмен жеткiзгенi туралы ақпарат:
      1) хабарламаны жіберу күнін және акционер осы хабарламаны алған күнін көрсете отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;
      2) көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын және жарияланған күнін көрсетуiмен бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялау арқылы.»;
      9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «9. Акцияларды орналастыру есептi кезеңiнде акцияларды орналастыру (сату) тәсiлдерi:
      1) акциялардың немесе жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;
      2) (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған) нарықтарында жазылу арқылы:
      құрылтайшылар (жаңадан құрылған қоғамдар үшін) арасында акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын және төлем сомасын көрсету арқылы;
      акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете отырып өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;
      3) аукцион арқылы:
      акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы және соңғы сауда-саттықтарды өткізу күнін көрсете отырып ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың ең аз және ең жоғары бағасы, есепті кезеңдегі бiр жай және артықшылықты акцияның нарықтық құны (егер ол есептелген болса) көрсетiледi;
      аукционды өткiзу күнiн, акциялардың түрiн, санын және ақы төлеудiң жалпы сомасын көрсете отырып ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында;
      4) айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды айырбастау жүргізу күнін көрсете отырып қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды және (немесе) ақша міндеттемелерді айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында сатып алуға ұсынылған акциялар санын, туынды бағалы қағаздардың орналастырылуы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылған мемлекеттің атауын көрсетуімен).
      10. Акциялардың санын және төлем сомасын көрсете отырып оларға ақы төлеу тәсiлi:
      1) ақшалай (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуiн растайтын төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерi, төлем сомасы және төлеушiнiң атауы көрсетiлуi тиiс);
      2) бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентiнiң атауын, оның мекен-жайын, бағалы қағаздардың ұлттық сәйкестендіру нөмiрiн және олардың санын, бағалау актiсiн кiм дайындағанын, оның жасалған күнiн және бағалау сомасын көрсету қажет);
      3) зияткерлiк қызметтiң нәтижесiне құқығымен (зияткерлiк меншiктi бағалау актiсiн кiм дайындағанын, оның жасалған күнiн, бағалау сомасын, зияткерлiк меншiктi қабылдау - өткiзу актiсi туралы мәлiметтердi көрсету қажет);
      4) кредитор алдында берешектi өтеу шарты бойынша (кредитордың қай органы акцияларды төлеу есебiнен берешектi өтеу туралы шешiм қабылдағаны және бұл шешiмнiң қабылданған күнi, берешектi салыстырып тексеру актiсi, талап ету құқығын бағалау актiсiн кiм дайындағанын, оны жасаған күнiн, бағалау сомасын көрсету қажет);
      5) басқа да мүлiктiк құқықтармен (бағалау актiсiн кiм дайындағанын, оның жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлiктi қабылдау - өткiзу актiсiн көрсету қажет);
      6) өзге де тәсілмен.
      Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда Ереженiң 2-тармағында көрсетілген құжаттардың деректемелерін көрсету қажет.
      Акциялар төлеуiне мүлiктiк құқықтарды және өзге мүлiктi енгiзген жағдайда тиiстi лицензиясы бар бағалаушының осы мүлiктiң бағалауы туралы есептiң күнi осы мүлiктi акциялар төлеуiне енгiзген күнге дейiн алты айдан кешiктiрмей көрсетiлуi тиiс.»;
      2-1 және 2-2-қосымшалары осы қаулының 2 және 3-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын;
      осы қаулының 4-қосымшасына сәйкес редакцияда 2-3-қосымшамен толықтырылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есептi қарау ережесiнде:
      1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) және облигациялық бағдарлама шегiндегi облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу»;
      11-1 және 1-2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Эмитент облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) Заңның 12-бабының 1-тармағында белгіленген құжаттарды ұсынады.
      Эмитент агенттік облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін Заңның 12-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексіне сәйкес қаржы агенті ретінде экономика салаларында белгіленген мемлекеттік инвестициялық саясатын іске асыруға оның өкілеттілігін растайтын құжаттың көшірмесін ұсынады.
      Жай акцияларына айырбасталатын облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде айырбасталатын бағалы қағаздардың түрі, саны, облигациялары айырбасталатын акцияларды орналастыру бағасы, сондай-ақ айырбастау нәтижесінде сатып алынған облигация қайта орналастыруға жатпайтыны туралы ақпарат көрсетіледі.
      Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның) проспектiсi осы Ереженiң 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қағаз тасымалдауышта Acrobat Reader форматында және электронды тасымалдауышта мемлекеттiк және орыс тiлiнде (қоғамның қаржылық есебiн қоспағанда) екі данада жасалады. Екi дананың әр қайсысында мемлекеттiк және орыс тiлдерiндегi акциялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама) проспектiсi бар.
      Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама) ажырамас бөлігі болып табылады:
      аудиторлық есептермен расталған соңғы екi қаржы жылының ішінде эмитенттің жылдық қаржы есептіліктің көшірмелері, сондай-ақ аудиторлық есептердің және эмитенттің есептік саясатының көшірмелері (еншілес ұйымы (ұйымдары) бар болған және аудиторлық есеппен расталған жеке қаржылық есептілік болған жағдайда жеке қаржылық есептілік ұсынылады);
      облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама) мемлекеттiк тiркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсан аяғындағы жағдай бойынша эмитенттiң қаржылық есептiлiгiнің көшірмелері (еншілес ұйымы (ұйымдары) бар болған және аудиторлық есеппен расталған жеке қаржылық есептілік болған жағдайда жеке қаржылық есептілік ұсынылады);
      облигацияларды ұстаушылар өкiлдерiмен жасалған шарттардың көшірмелері;
      эмиссиялық бағалы қағаздарды ұйымдастырылмаған нарықта облигацияларды орналастыруды жоспарлайтын эмитенттер үшін қор биржасының ресми тізіміне енгізу және тұрғылықты орны мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін ұйымдармен бірге жасалған шарттардың көшірмелері (егер шартты жасау Заңның талаптарында көзделсе);
      эмитенттің кірісін жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұйымдастыру құқықтық нысанда құрылған эмитенттер үшін қатысушылары арасында бөлу тәртібі.
      Жоғарыда көрсетілген құжаттардан басқа концессиялық шарттың және кепiлдiк шарттың көшiрмелерi инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң ажырамас бөлiктерi болып табылады.
      Оригинатордың соңғы жыл үшiн аудиторлық есебi, оригинатор мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секъюритилендiрудiң осы мәмiлесi бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру шарты арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығарылымы проспектiсiнiң ажырамас бөлiгi болып табылады.
      Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның) проспектiсiндегi мәліметтер, облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеу үшiн құжаттарды берер алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша қаржылық есептілікке сәйкес көрсетiлетін эмитенттiң қаржылық жай-күйi туралы ақпаратты қоспағанда (Ереженiң 1 және 2-қосымшаларының 5-тарауында көрсетiлген), уәкiлеттi органға құжаттарды тапсыру күнiнiң алдындағы айдың соңғы күнiне келтiрiледі.
      Ағымдағы жылғы 1 қаңтардан бастап 1 маусымға дейiнгi кезеңде аяқталған қаржы жылы үшiн аудит жасалған қаржылық есеп болмаған жағдайда (еншілес ұйымы (ұйымдары) бар болған және аудиторлық есеппен расталған жеке қаржылық есептілік болған жағдайда жеке қаржылық есептілік ұсынылады) қоғам соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы екi жыл үшiн аудит жасалған қаржылық есептi уәкiлеттi органға ұсынады (аяқталған қаржы жылы үшiн аудит жасалған қаржылық есептi қоғам акционерлердiң жалпы жиналысы аудит жасалған жылдық қаржылық есептi бекiткен күннен бастап бiр ай iшiнде ұсынады).
      1-1. Облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу үшiн эмитент левереджiнiң мөлшерi (банктерді, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарын қоспағанда) (облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылатын соңғы қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес) уәкiлеттi органға құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның қорытындысы бойынша 2-ден аспайды.
      1-2. Агенттік облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі эмитенттің мынадай талаптарды сақтаған жағдайында жүзеге асырылады:
      1) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уәкілетті органға ұсыну күнінде айналыстағы бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару талаптарын (оның ішінде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді) уақтылы орындамау немесе орындамау жағдайларының болмауы;
      2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уәкілетті органға ұсыну күнінде айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) делистингі жағдайларының болмауы;
      3) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уәкілетті органға ұсынудың алдындағы соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша левереджінің мөлшері 2-ден аспайды.»;
      1-3 және 1-4-тармақтар алып тасталсын;
      1-5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-5. Егер эмитент қайта ұйымдастыру арқылы қайта құрылу жағдайда облигациялар (облигация бағдарламасы) шығарылымының проспектісі құқықтық мирасқоры эмитент болып табылатын заңды тұлғалардың қаржылық есептілігі қоса берілген, қайта құрылу нәтижесінде қайта туындаған заңды тұлғалардың тіркеу күніне дейін екі жылға дейінгі кезеңнің мәліметтерінен тұрады.»;
      2-1-тармақ алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес ең төменгі кредиттік рейтингі не басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенті облигациялар шығарылымын (шетел валютасында номиниирленген облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді қоспағанда) мемлекеттік тіркеу мынадай талаптар орындалған жағдайда жүзеге асырылады:
      1) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу жөніндегі уәкілетті органның және шет мемлекеттің бағалы қағаздар нарығын реттеу жөніндегі тиісті уәкілетті органының (бұдан әрі – резидент еместің уәкілетті органы) арасында ақпаратпен алмасу туралы келісімнің болуы;
      2) резидент емес эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізімінің «(ең жоғары санат) рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар» санатының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізуіне және олардың сонда болуына қойылатын талаптарды Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің орындауы;
      3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға резидент емес уәкілетті органның рұқсатының болуы не Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенті елінің заңнамасы бойынша осындай рұқсат талап етілмейтіні туралы резидент емес уәкілетті органның хаты (Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенті қаржы ұйымы болып табылған жағдайда);
      4) Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенті облигацияларды мемлекеттік тіркеуге өтініш беру күніне дейінгі үш ай ішіндегі кезеңде пруденциалдық нормативтерді және уәкілетті орган белгілеген өзге нормалар мен лимиттерді сақтау туралы Қазақстан Республикасының резидент емес уәкілетті органының хаты (Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенті қаржы ұйымы болып табылған жағдайда).
      Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін осы тармақта көзделген Қазақстан Республикасының резидент емес эмитенті мыналарды ұсынады:
      1) еркiн нысанда жазылған өтiнiштi;
      2) эмитент органының облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жiберу және өтеу, облигацияларды орналастыру нәтижесiнде эмитент алған қаражатты пайдалану тәртiбi, облигациялардың шығарылу көлемi, саны мен түрi, облигациялардың нақтылы құны, облигациялар ұстаушылардың құқықтары туралы мәлiметтер бар облигациялар шығару туралы шешiмiнiң көшiрмесiн;
      3) осы Ереженiң 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қағаз тасымалдауышта (мемлекеттік және орыс тiлдерiнде) екi данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдауышта (проспекттің электрондық нұсқасы эмитенттің қаржылық есебiн қоспай, мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылады) жасалған облигациялар шығарылымының проспектiсiн. Бұл ретте екі дананың әр қайсысында мемлекеттік және орыс тілдеріндегі облигациялар шығарылымы проспектісі бар;
      4) мемлекеттік және орыс тілдеріне аударылған нотариатта куәландырылған жарғының көшірмесін және оның тұрған жеріндегі мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретіндегі эмитенттің тіркелгенін растайтын құжаттың мемлекеттік және орыс тілдеріне аударылған нотариатта куәландырылған көшірмесін;
      5) қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда, эмитенттің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттар;
      6) облигацияларды ұстаушылар өкілімен шарттың көшірмесін;
      7) эмитенттің облигациялар шығарылымының проспектісінде осы облигациялар қор биржасының сауда жүйесінде айналыста болуы көзделген жағдайда эмитенттің және ол шығаратын облигациялардың қор биржасы тізімінің «(ең жоғары санат) рейтинг бағасы бар борыштық бағалы қағаздар» санатының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізуіне және олардың сонда болуына қойылатын талаптарға сәйкес келетіні туралы қор биржасының қорытындысын, сондай-ақ инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне енгізу жөнінде қор биржасының листинг комиссиясының ұсынымдарын.»;
      мынадай мазмұндағы 3-1-тармақпен толықтырылсын:
      «3-1. Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің немесе осы Қағидалардың 7-қосымшасында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының шетел валютасында номиниирленген облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу осы Қағидалардың 3-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында белгіленген талаптарға сәйкес, сондай-ақ эмитенттің мынадай талаптарды сақтаған жағдайда жүзеге асырылады:
      1) Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің немесе осы Қағидалардың 7-қосымшасында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВВ-»-дан төмен емес ең төменгі кредиттік рейтингінің не басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінің болуы;
      2) Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің немесе осы Қағидалардың 7-қосымшасында көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялар шығарылымының проспектісінде осы облигациялар бойынша сыйақыны және негізгі борышты төлеу шығарылым валютасында жүзеге асырылатыны жөнінде міндетті талабы болуы тиіс.»;
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Облигацияларды акционерлік қоғамның жай акцияларына айырбастауды жүзеге асыратын тұлғалар Заңның 47-бабының 2-тармағында, «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 17-бабының 5-тармағында, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 36-бабының 1-1-тармағында, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 21-бабының 4-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келеді.»;
      1-1233-14-тараулардың тақырыптары мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-1. Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның) проспектiсiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу»;
      «2. Айналыс мерзiмi жиырма айдан аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тiркеу»;
      «3. Облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептi қарау»;
      «3-1. Облигациялар шығарылымының күшiн жою»;
      «4. Қосымша ережелер»;
      1313-114 және 14-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «13. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін эмитенттің ең төменгі кредиттік рейтингі алдыңғы шығарылымдардың облигациялары айналыста болған кезде - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В»-дан немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасынан төмен болмауы тиіс.
      13-1. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін банктің ең төменгі кредиттік рейтингі алдыңғы шығарылымдардың облигациялары айналыста болған кезде - Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «В-»-тен немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасынан төмен болмауы тиіс.
      14. Банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым, олардың бұрын шығарылған облигациялары қайталама бағалы қағаздар нарығында айналыста болған кезде және мына:
      1) қайталама бағалы қағаздар нарығында айналыстағы облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша уақтылы орындалмаған және орындалмаған міндеттемелердің болмау;
      2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру күніне дейін соңғы аяқталған екі қаржы жылының біреуінің қорытындысы бойынша эмитенттің шығынсыз қызметі немесе оның аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған екі қаржы жылының біреуінде эмитенттің қызметінен алынған ақшалай қаражатының таза ағындары оң болып табылады;
      3) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру күніне, сондай-ақ құжаттарды беру күніне дейінгі үш ай ішіндегі кезеңде пруденциалдық нормативтерді және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген өзге де нормалар мен лимиттерді сақтамау фактілерінің болмау;
      4) осы шығарылымның облигациялары және эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңмен және сауда-саттықты ұйымдастырушысымен белгіленген эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына қатысты, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына белгілеген талаптарға сәйкес келетін (егер эмитент және осы шығарылым облигациялары қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі болжанған жағдайда) талаптарды сақтаған кезде облигациялардың шығарылымын жүзеге асырады.
      Банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талаптарды сақтаған кезде, сондай-ақ мына:
      жаңадан шығарылатын облигациялардың ипотекалық облигациялар болып табылатын;
      уәкілетті органға облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру күніне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның осы Ереженің 13-тармағында белгіленген ең төменгі кредиттік рейтингісі болатын;
      уәкілетті органға облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру күніне банктің осы Ереженің 13-1-тармағында белгіленген ең төменгі кредиттік рейтингісі болатын талаптарының біреуін сақтаған кезде облигациялардың шығарылымын жүзеге асырады.
      Осы тармақтың талаптары банкті қайта құрылымдауды жүргізу туралы сот шешіміне сәйкес жүргізілетін банктің бұрын шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді қайта құрылымдауды жүргізуі жағдайларына қолданылмайды.
      Осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасының талаптары банктің акцияларға айырбасталатын реттелген облигациялар түріндегі облигацияларының шығарылымына қолданылмайды.
      14-1. Егер эмитенттің осы Ереженің 13-тармағында белгіленген ең төменгі кредиттік рейтингісі болмаса (ипотекалық облигациялар эмитенттерін, сондай-ақ осы Ереженің 14-тармағында көрсетілген эмитенттерді қоспағанда), эмитент бұрын шығарған облигациялар бағалы қағаздардың қайталама нарығында айналыста болған кезде эмитент облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін уәкілетті органға облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің левередж шамасының есебін ұсынады.»;
      14-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «14-3. Эмитент соттың осыдан кейінгі облигациялар шығарылымын, облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу үшін құрылымды қайта қарауды өткізу жөніндегі сот шешіміне сәйкес құрылымды қайта қарауды өткізген жағдайында мынадай құжаттарды береді:
      1) еркін нысанда жазылған өтінішін;
      2) жарғының көшірмесін;
      3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін;
      4) облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасалған шарттың көшірмесін;
      5) сот бекіткен құрылымды қайта қарауды өткізу жоспарының көшірмесін қоса бере отырып, эмитент құрылымын қайта қарауды өткізу туралы сот шешімінің көшірмесін;
      6) осы Ереженің 1-қосымшасына немесе 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша екі данада жасалған қағаз тасымалдауыштағы (мемлекеттік және орыс тілдеріндегі) облигациялар шығарылымы (облигациялық бағдарлама) проспектісі және Аcrobat Reader форматындағы электронды тасымалдауышта (қоғамның қаржылық есеп беруінсіз) мемлекеттік және орыс тілдерінде бір данада. Бұл ретте әрбір екі данада мемлекеттік және орыс тілдеріндегі облигациялар шығарылымы (облигациялық бағдарлама) проспектісі бар;
      7) Банктер туралы заңның 59-3-бабының 6-тармағында көрсетілген талаптардың орындалуын растайтын мерзімді баспасөз басылымы беттерінің көшірмесін.
      Эмитент облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін осы тармақтың 1), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларымен көзделген құжаттарды береді.»;
      16-3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «16-3. Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде және есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10 (оныншы) күнінен кешіктірмейтін мерзімде тоқсан сайын уәкілетті органға облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған кезең ішінде осы Ереженің 10-қосымшасына сәйкес ақпараттарды ұсынады.»;
      1-қосымшада:
      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      «4-1. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе бизнес-сәйкестендіру нөмірі»;
      7-1 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «7-1. Егер эмитент қаржы агенттігі болып табылса, мынадай мәліметтерді көрсету қажет:
      1) эмитент соған сәйкес Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексіне сәйкес қаржы агенттігі ретінде экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатын іске асыруға уәкілетті болатын құжат;
      2) қаржы агенттігі мәртебесін иелену күні (бар болса).
      8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингiлiк агенттiктерi және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингiлiк агенттiктерi тағайындаған рейтингiлердiң болуы туралы мәлiметтер.»;
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «14. Эмитенттiң атқарушы органы.
      Осы тармақта:
      1) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функциясын жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және туған жылы не эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерiнiң әрқайсысының тегі, аты, бар болса - әкесінің аты және туған жылы;
      2) эмитенттiң жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғасы не эмитенттiң алқалы атқарушы органы мүшелерiнiң әрқайсының соңғы үш жылда атқарған және қазiргi уақытта атқаратын, оның iшiнде қоса атқарған қызметтері хронологиялық тәртіппен, олардың қызметтеріне кірісу күні және өкілеттері;
      3) эмитенттің жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғасының не эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшелерiнiң әрқайсының қатысу үлесін көрсете отырып эмитенттің және ұйымдардың төленген жарғылық капиталына қатысуы көрсетiледi.»;
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «18. Эмитенттiң акционерлерi (қатысушылары).
      Осы тармақта:
      1) эмитент (егер эмитент акционерi (қатысушысы) заңды тұлға болып табылса осы заңды тұлғаның iрi не осы заңды тұлғалардың жарғылық капиталында қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары көрсетiледi) акционерлерiнiң (қатысушыларының) жалпы саны және эмитент үлестерiнiң (орналастырылған және дауыс берушi акцияларының) он және одан да көп пайызын иеленген акционерлерлері (толық және қысқартылған атауы, заңды тұлғаның мекен-жайы не жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса - әкесінің аты) туралы ақпарат;
      2) эмитенттiң акционерлерi (қатысушылары) болып табылмайтын, бiрақ басқа ұйымдары арқылы эмитенттiң қызметiн бақылау құқығы бар тұлғалар туралы мәлiметтер көрсетiледi.
      Егер эмитент банк болып табылған жағдайда, осы тармақта, осы тармақтың 1)-2) тармақшаларында аталған ақпараттардан басқа, банктiң орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызын тiкелей немесе жанама иеленген, банктiң орналастырылған акцияларының он және одан да көп пайызын тiкелей немесе жанама дауыс беруге не банк шарттың күшiмен немесе өзге жағдаймен эмитент қабылдаған шешiмге ықпал етуге мүмкiндiгi бар акционерлер туралы ақпаратты көрсету керек.»;
      4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Эмитент қызметiнiң сипаты (эмитент IAS 27 қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес топтың құрамына кірген жағдайда, осы тарау барлық топтың шоғырландырылған қаржылық есептілік негізінде, сондай-ақ эмитенттің өзінің қаржылық есептілік негізінде де толтырылады)»;
      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «38. Облигациялар туралы мәліметтер:
      1) облигациялардың түрi (купондық немесе дисконттық, инфрақұрылымдық немесе арнайы қаржы компаниясымен шығарылатын), қамтамасыз етiлудiң болуы (қамтамасыз етiлген немесе қамтамасыз етiлмеген, оның iшiнде реттелген), номиналдық құнын немесе сыйықы мөлшерiн (индекстелген) есептеу сипаты;
      2) шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемi (облигациялар шығарылымының жалпы көлемiн номиналдық құны бойынша көрсету керек);
      3) бiр облигацияның номиналдық құны;
      4) облигациялар орналастырудың басталу күні және айналысының басталу күнi;
      5) облигациялар бойынша мыналар қоса көрсетiлген сыйақы:
      облигациялар бойынша сыйақының ставкасы;
      сыйақыны есептеу басталатын күн, сыйақы төлеудiң кезеңдiлiгi және күнi, тәртiбi және оны төлеу шарттары (егер инвестор Қазақстан Республикасының резидентi емес болып табылған жағдайда, төлем валютасы және айырбастау бағамы көрсетiледi);
      сыйақы есептеу үшiн қолданылатын уақыт кезеңi;
      индекстелген облигациялар шығару кезiндегi есептеу тәртiбi.
      Егер сыйақының ставкасы белгiленбеген болса, оның мөлшерiн белгiлеу тәртiбi көрсетiледi;
      6) мыналар қоса көрсетілген облигациялардың айналысы және өтеу туралы мәліметтер:
      облигациялардың айналыс мерзiмi және оларды өтеу шарттары;
      облигацияларды өтеу күні;
      облигациялар өтелетiн орын (орындар);
      облигацияларды өтеу тәсiлi;
      орны және облигацияларды эмитент кассасы арқылы қолма-қол ақшамен өтеу кезiнде хабарласуға тиiстi тұлғалар;
      7) облигацияларға төлем жасаудың талаптары мен тәртiбi:
      облигацияларға төлем жасаудың талаптары, тәртiбi (осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзiмi аяқталған облигацияларды қоса алғанда), есеп айырысу тәсiлдерi, оның iшiнде қайта құрылымдау жоспарында көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, көрсетiледi;
      8) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етiлген облигацияларды шығарған кезде):
      қамтамасыз етiлген облигациялар шығарылған жағдайда:
      кепiл пәнi, оның құны және кепiл пәнiн өндiрiп алу тәртiбi;
      облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары;
      егер облигациялар банктiң кепiлдiгiмен қамтамасыз етiлсе - атауын, орналасқан жерiн, байланыс телефондарын, кепiлдiк мерзiмi мен шарттарын көрсете отырып, кепiлдiк берген банктiң деректерi көрсетiледi;
      9) арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша:
      тиiстi шарттардың нөмiрлерi мен жасалған күндерiн көрсете отырып, оригинатордың, кастодиан-банктiң, басқарушы агенттiң және басқаға берiлген талап ету құқықтары бойынша төлемдердi жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жерi;
      секьюритилендiру мәмiлесiнде оригинатор қызметiнiң пәнi, құқықтары мен мiндеттерi;
      талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлiнген активтердiң құрамына кiретiн талап ету құқықтары бойынша ақша түсiмiнiң шарттары, тәртiбi мен мерзiмi және олардың орындалуына бақылау жасау тәртiбi;
      оригинатордың және секьюритилендiру мәмiлесiне қатысатын тұлғалардың секьюритилендiрудi қолдану тәжiрибесiнiң болуы;
      талап ету құқықтары бiртектiлiгiнiң критерийлерi;
      секьюритилендiру мәмiлесiн қамтамасыз ететiн бөлiнген активтер өсiмiнiң мөлшерi, құрамы мен болжамды талдауы;
      қосымша қамтамасыз ету туралы мәлiметтер;
      осы облигациялық бағдарлама шегiнде шығарылған облигациялардың әр түрлi шығарылымдарын өтеу кезектiлiгi көрсетiледi;
      10) облигация ұстаушылардың өкiлi туралы мәлiметтер (атауы, орналасқан жерi, байланыс телефондары, бiрiншi басшының, атқарушы орган мүшелерiнiң тегі, аты, бар болса - әкесiнiң аты);
      11) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде концессиялық шарттың және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң мемлекеттiң кепiлдемесiн беру туралы қаулысының деректемелерi көрсетiледi;
      12) облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртiбi:
      тiркеушiнiң атауы, оның орналасқан жерi, телефон нөмiрлерi, шарттың жасалған күнi мен нөмiрi көрсетiледi;
      13) төлем агентi туралы мәлiметтер:
      оның атауы, орналасқан жерi, телефон нөмiрлерi, тиiстi шарттың жасалған күнi мен нөмiрi көрсетiледi;
      14) эмитенттiң облигациялар шығарылымын мерзiмнен бұрын өтеу құқығы (егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығарылымы туралы шешiмiнде көзделсе).
      эмитенттiң облигацияларды мерзiмнен бұрын өтеу құқығын iске асыру тәртiбi, талаптары және мерзiмдерi көрсетiледi;
      15) төленуi осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзiмi аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын облигациялар шығарылған кезде осы облигациялардың мемлекеттiк тiркелу күнi мен нөмiрi, олардың түрi және саны қосымша көрсетiледi;
      16) облигацияларды қор биржасының ресми тiзiмiне енгiзу және олардың тiзiмде болу мәселелерi бойынша консультациялық қызметтер көрсететiн ұйымдар туралы мәліметтер (егер осындай ұйымдармен шарт жасасу мiндетi осы Заң талаптарында көзделсе);
      17) мыналар көрсетiлген облигациямен оның ұстаушысына берiлетiн құқықтар:
      эмитенттен шығарылым проспектiсiнде көзделген мерзiмде облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүлiктiк баламасын алу, сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша белгiленген пайызын алу құқығын не өзге де мүлiктiк құқықтарды алу құқықтары;
      эмитенттiң облигацияларды мерзiмнен бұрын өтеуiн талап ету құқықтары – осы проспектiде белгiленген, оның iшiнде облигациялар шығарылымы проспектiсiнде көзделген шектеулердi (ковенантты) бұзған кезде осы құқықты iске асыру талаптары, тәртiбi және мерзiмдерi;
      сыйақыларды және (немесе) негiзгi борышты төлеу облигациялар шығарылымының проспектiсiне сәйкес басқа мүлiктiк құқықтармен жүргiзiлген жағдайда осы құқықтарды, олардың сақталу тәсiлiн, бағалау тәртiбiн және көрсетiлген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаларды, сондай-ақ осы құқықтардың өтуiн iске асыру тәртiбiн сипаттау;
      18) эмитенттiң облигациялар ұстаушыларды ақпараттың мазмұнын, осы ақпаратты ашу тәртiбiн, мерзiмдерiн және тәсiлiн көрсете отырып, өзiнiң қызметi және қаржылық жағдайы туралы хабардар ету, оның iшiнде облигациялар шығарылымы проспектiсiнде көзделген шектеулердi (ковенантты) бұзғаны туралы хабардар ету тәртiбi;
      19) басталуы бойынша эмитенттiң облигациялары бойынша дефолт хабарлануы мүмкiн оқиғалар көрсетiледi.
      Облигациялар бойынша дефолт жағдайында эмитенттiң қандай шаралар қолданатыны, облигациялар бойынша сыйақылар төлеу жөнiндегi мiндеттемелер орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған кезде облигациялар ұстаушылардың құқығын қорғау рәсiмi, оның iшiнде мiндеттемелердiң қайта құрылымдау тәртiбi мен талаптары көрсетiледi.
      Эмитент облигациялар ұстаушыларға мәлiмет үшiн орындалмаған мiндеттемелердiң көлемiн, мiндеттемелердi орындамау себебiн, сондай-ақ облигациялар ұстаушылардың өзiнiң талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал iс-әрекеттерiн, оның iшiнде эмитентке, эмитенттiң облигациялар бойынша орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған жағдайдағы эмитенттiң мiндеттемелерi бойынша бiрлескен немесе қосымша жауапкершiлiктi көтеретiн тұлғаларға талап қою тәртiбiн қамтыған дефолт фактiлерi туралы ақпаратты жеткiзу тәртiбiнiң, мерзiмiнiң және тәсiлдерiнiң толық сипаттамасы көрсетiледi. Егер көрсетiлген ақпаратты ашу эмитент өзге заңды тұлғаға тапсырса осы тұлғаның толық және қысқартылған атауы және оның орналасқан жерi көрсетiледi.
      Эмитенттiң облигациялар бойынша орындамаған немесе тиiсiнше орындамаған жағдайда мiндеттемелерi бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершiлiкте болатын тұлғалармен жасалған шарттың күнi мен нөмiрi, сондай-ақ заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркеу күнi мен нөмiрi көрсетiледi;
      20) облигациялық заемның нысаналы мақсаты;
      21) опциондар туралы ақпарат:
      егер опциондар эмитенттiң облигацияларын сатып алуға мүмкiндiк берсе, онда осы тармақшада опцион жасау шарттары көрсетiледi;
      22) қор биржасының листинг комиссиясының эмитенттiң бағалы қағаздар шығару проспектiсiне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету үшiн қажеттi қосымша шектеулердi енгiзу жөнiндегi ұсынымдары.
      Эмитент қор биржасының листинг комиссиясының эмитенттiң бағалы қағаздар шығару проспектiсiне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету үшiн қажеттi қосымша шектеулердi енгiзу жөнiндегi ұсынымдарын қабылдау немесе қабылдамау негіздемелері көрсетіледі.»;
      394040-1 және 41-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «39. Айырбасталатын облигациялар:
      айырбасталатын облигациялар шығарылған және орналастырылған жағдайда облигация айырбасталатын акциялардың түрi, санаты, саны және орналастыру бағасы, акциялар бойынша құқықтары, сондай-ақ осындай айырбастау тәртiбi мен шарттары көрсетiледi (егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталатын болса, онда айырбастау аяқталу күнінен соң бір ай ішінде облигациялар шығарылымының күші жойылады, егер облигациялар шығарылымы толық айырбасталмаса, онда осы шығарылымның сатып алынған облигациялары бұдан әрі орналастырылмайды, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні жөнінде көрсету қажет).
      40. Облигацияларды орналастыру тәсiлi:
      1) облигацияларды, оның ішінде ұйымдастырылмаған нарықта орналастырудың басталу және аяқталу күні;
      2) акцияларға айырбасталған облигацияларды орналастырған кезде айырбастау шарттары көрсетiледi;
      3) облигациялар орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер:
      облигациялар орналастыруға қатысқан ұйымдардың атауы, орналасқан жері, тиiстi шарттардың күнi және нөмiрi көрсетiледi;
      40-1. Эмитент қабылдайтын өзге шектеулер (ковенанттар) және заңмен көзделмеген (егер бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).
      Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушылардың әрекет ету тәртібі, оның ішінде облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу бойынша эмитенттің іс-әрекеттері толық жазылады.
      41. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану.
      Эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаларды қолдану мақсаттары және тәртібі көрсетiледi, сондай-ақ осындай өзгерiстердi көрсете отырып алынған ақшаны бөлулерді жоспарлау кезiндегi болуы мүмкін өзгерістер пайда болған кездегі талаптар көрсетiледi.
      Арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығарылған кезде:
      бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;
      секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар және соларға сай арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден есептен шығаруға құқылы болатын шарттар көрсетіледі.
      Эмитенттiң облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалануы туралы мәліметтер көрсетiледi, сондай-ақ осындай өзгерiстердi көрсете отырып алынған ақшаны бөлулерді жоспарлау кезiндегi болуы мүмкін өзгерістер пайда болған кездегі талаптар көрсетiледi.
      Инфрақұрылымдық облигациялары шығарылған кезде:
      жасалған шарттың талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметін төлеумен байланысты шығыстар;
      облигациялар ұстаушылардың алдындағы эмитенттің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуі болып табылатын мүліктің сипаттамасы көрсетіледі.»;
      41-1-тармақ алып тасталсын;
      2-қосымшада:
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Эмитенттiң акционерлерi (қатысушылары).
      Осы тармақта:
      1) эмитент акционерлерiнiң (қатысушыларының) (егер эмитент акционері (қатысушысы) заңды тұлға болып табылсы осы заңды тұлғаның ірі акционерлері немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленген қатысушылар көрсетіледі) жалпы саны, заңды тұлғаның атауы, мекенжайы не эмитент орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталындағы үлестерiнiң) он және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің (қатысушылардың) тегі, аты;
      2) эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығы бар тұлғалар туралы мәлiметтер көрсетiледi.»;
      25-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      25-1. Эмитент қабылдайтын және заңмен көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).
      Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушылардың әрекет ету тәртібі, оның ішінде облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу бойынша эмитенттің іс-әрекеттері толық жазылады.»;
      3-қосымшада:
      3-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-2. Эмитент қабылдайтын және заңмен көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығарылымы кезінде эмитент органының шешімінде көзделсе).
      Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі эмитенттің және облигациялар ұстаушылардың әрекет ету тәртібі, оның ішінде облигацияларды мерзімнен бұрын өтеу бойынша эмитенттің іс-әрекеттері толық жазылады.»;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Облигацияларды орналастыру тәсiлi:
      1) облигацияларды орналастыру мерзiмi және тәртiбi:
      облигациялар ұйымдастырылмаған нарықта орналастырылған жағдайда облигацияларды орналастырудың басталу және аяқталу күнi (бар болған кезде) көрсетiледi;
      2) акцияларға айырбасталған облигациялар жазылу арқылы орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетiледi;
      3) облигацияларға төлем жасаудың талаптары мен тәртiбi:
      облигацияларға төлем жасаудың талаптары, тәртiбi, есеп айырысу тәсiлдерi, оның iшiнде құрылымды қайта қарау жоспарында көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, көрсетiледi.»;
      5-қосымшада:
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:
      1) орналастыру кезеңiнiң басталу күнін және аяқталу күнiн, орналастырылған облигациялар санын және әрбiр алдыңғы есептi облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептердi) бекіту күні;
      2) есеп ұсынылатын кезеңдегі орналастырудың басталу және аяқталу күні;
      3) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі;
      4) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (caуда-саттықты ұйымдастырушылар тiзiмiнiң санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бiрiншi және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы);
      5) есептi кезеңде орналастырылған облигациялардың және олардың айналысқа түскен күнінен бастап осының алдында орналастырылған барлық облигациялардың саны;
      6) облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін және нөмiрiн, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзiмi аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын орналастырылған облигациялар туралы ақпарат;
      7) есептi кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешiм қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алған кезде шеккен шығындар;
      8) шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны;
      9) облигацияларды шығару андеррайтерлерi (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат. Осы тармақта мынадай ақпарат көрсетіледі:
      бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күнi мен нөмiрi, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;
      андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемiнiң пайыздық көрсетiлiмде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер;
      бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысының атауы, андеррайтердiң қызметiн көрсетуге қоғам жасаған шарттың күнi және нөмiрi туралы, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы;
      андеррайтерлердi тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі;
      10) меншік иелерiнiң санаттары бойынша облигацияларды иеленушiлердiң саны туралы мәліметтер: резиденттер және резидент еместер; жеке және заңды тұлғалар;
      жоғарыда көрсетілген әр санаттағы тұлғалардың иеленушiлерiне жататын облигациялар санын көрсете отырып зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, екiншi деңгейдегі банктер, банктік емес ұйымдар, брокер-дилерлер және басқалар;
      осы аффилиирленген тұлғалардың деректерін көрсете отырып, аффилиирленген тұлғаларға орналастырылған облигациялар саны;
      11) орналастырылмаған облигациялардың саны көрсетiледi.»;
      10-қосымшасы осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережені бекіту туралы» 2009 жылғы 27 наурыздағы № 57 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5669 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам бағалы қағаздары шығарылымын мемлекеттік тіркеу, ислам бағалы қағаздарын орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарына ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру жөніндегі ережесінде:
      2 және 5-қосымшалары осы қаулының 6 және 7-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2012 жылғы 24 ақпандағы      
№ 77 қаулысына 1-қосымша     

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды 
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар   
шығарылымын жою ережесіне    
1-1-қосымша            

Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
куәлік

      «____» __________ 20 __ жыл    Алматы қаласы            № ____

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
____________________________________________________________ тiркеген
(заңды тұлғаны мемлекеттік тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктi
   берген органның атауы, берiлген күнi, айы, жылы және нөмiрi)
_______________________________________________ акционерлік қоғамның
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке
сай қоғамның атауы мен мекен-жайы) жарияланған акцияларының
шығарыламын мемлекеттік тіркеуге алды.

      Шығарылым ________________________________ акцияларға бөлiнген
      (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрi)
әрi оларға _________________ ұлттық сәйкестендіру нөмiрi берiлген.
      Шығарылым _________________ нөмірмен эмиссиялық бағалы
қағаздардың Мемлекеттік тiзiлiмiне енгiзiлдi.
      Шығарылым туралы қосымша ақпарат:
____________________________________________________________________.

      Куәлiкке қол қойған адамның фамилиясы, аты, әкесiнiң аты және
лауазымы, қолы, мөрi.

Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2012 жылғы 24 ақпандағы      
№ 77 қаулысына 2-қосымша     

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды 
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар   
шығарылымын жою ережесіне    
2-1-қосымша            

      Нысан

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті
бекіту жөніндегі хабарлама

      20__ жылғы «____» __________    Алматы қаласы         № ____

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті «Бағалы қағаздар рыногы
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабына сәйкес
____________________________________________________________ тіркеген
  (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті
_____________________________________________________________________
    берген органның атауы, берілген күні, айы, жылы және нөмірі)
_____________________________________________________________________
   (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке
_____________________________________________________________________
                сай қоғамның атауы мен мекенжайы)

акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекітті.

      Шығарылым _________________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
      Шығарылым _________________________________ акцияларға бөлінген
         (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі)
______________________________________________________ жағдай бойынша
  (акцияларды орналастырудың аяқталған күні, айы, жылы)
орналастырылған акциялар __________________________________________
орналастырылмаған акциялар_________________________________________
Жарғылық капитал _______________ теңге мөлшерінде қалыптастырылды.
             (сомасы цифрмен және жазбаша)

      Хабарламаға қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2012 жылғы 24 ақпандағы      
№ 77 қаулысына 3-қосымша     

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды 
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар   
шығарылымын жою ережесіне    
2-2-қосымша            

      Нысан

Акциялар шығарылымын жою туралы куәлік

      20__ жылғы «____» __________   Алматы қаласы          № ____

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
____________________________________________________________ тіркеген
   (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті
_____________________________________________________________________
      берген органның атауы, берілген күні, айы, жылы және нөмірі)
_____________________________________________________________________
    (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке
_____________________________________________________________________
                 сай қоғамның атауы мен мекенжайы)

акциялар шығарылымын жойды.

      Шығарылым _______________________ нөмірмен Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
      Шығарылым _______________________________ акцияларға бөлінген.
          (акциялардың саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі)
      Шығарылым _________________________________ байланысты жойылды.
                         (жою себебі)
      Акциялар шығарылымы ____________ бастап жойылды деп есептелсін.
                      Күні (күні/айы/жылы)

      Куәлікке қол қойған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2012 жылғы 24 ақпандағы      
№ 77 қаулысына 4-қосымша     

Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу, акцияларды 
орналастыру қорытындылары туралы
есепті бекіту және акциялар   
шығарылымын жою ережесіне    
2-3-қосымша            

      Нысан

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер
(акцияларды бөлшектеген, бір түрдегі қоғамның орналастырылған
акцияларын осы қоғамның екінші түрдегі акцияларына айырбастаған
жағдайда ұсынылады)

      1. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері.
      2. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет.
      Осы тармақта қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің күні мен нөмірі, сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы көрсетілуі тиіс.
      3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру күні және шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні).
      4. Акционерлердің жалпы жиналысында айырбастау талаптарын, акциялардың бөлшектеуі, бір түрдегі қоғамның орналастырылған акцияларын осы қоғамның екінші түрдегі акцияларына айырбастауы жүзеге асырылатын мерзімін көрсете отырып, акцияларды бөлшектеу, бір түрдегі қоғамның орналастырылған акцияларын осы қоғамның екінші түрдегі акцияларына айырбастау туралы шешім қабылданған күні.
      5. Акциялар туралы мәлімет:
      1) жарияланған акциялардың жалпы саны, оның ішінде:
      жай акциялар _____________;
      артықшылықты _____________;
      2) бөлшектеуге жатқызылған акциялар саны, акцияларды бөлшектеу тәртібі;
      3) айырбастауға жатқызылған акциялар саны және айырбастауға жатқызылмаған акциялар саны, орналастырылған акцияларды айырбастау тәртібі;
      6. Есепке енгізілген өзгерістерге бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы тұлғалар қол қояды және акционерлік қоғамының мөр бедерлемесімен расталады. Есепке енгізілген өзгерістердің бір данасы тіркеуші берген анықтаманың көшірмесімен тігіледі және тігістің түйініне және жартылай параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Мөр бедерлемесі жартылай қағаз пломбаға, жартылай құжаттың парағына түсуі және бірінші басшының қойылған қолымен куәландырылуы тиіс.

Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2012 жылғы 24 ақпандағы      
№ 77 қаулысына 5-қосымша     

Мемлекеттік емес облигациялардың  
шығарылымын мемлекеттiк тiркеу және
облигацияларды орналастыру және өтеу
қорытындылары туралы есептi қарау 
ережесiнiң 10-қосымшасы      

      Нысан

___________ жағдай бойынша (эмитенттің атауы) облигациялары
бойынша міндеттемелерді орындамау не тиісінше орындамау
фактілері туралы ақпарат

Облигация-
лардың ҰСН

Облига-
циялардың
коды

Облига-
циялардың
түрі

Өтелетін
күні

Шыға-
рылым
көлемі,
тг

Облигацияның саны

Купонды
мөлшерле-
мелердің
мөлшері

Орнала-
стырылған
облигациялар
саны

Орналас-
тырылмаған
облигациялар
саны

1

2

3

4

5

6

7

8

Кестенің жалғасы
 

Купонды
мөлшер-
лемелердің
түрі,
Купон
төлемде-
рінің
мерзім-
ділігі

Дефолт
күні

Төленген
купонды
сыйақы
сомасы

купонды
сыйақы
бойынша
берешек
сомасы

Негізгі
борыш
бойынша
берешек
сомасы

Реттелмеген борыштың
қалдығы, мың. тг.
(реттелмеген борыш деп
мерзімінен кешіктіру
үшін өсімпұл және
айыппұлды ескере отырып,
ол бойынша дефолт орын
алған берешек сомасын
есептейді)

9

10

11

12

13

14


Күні, айы, жылы

Кестенің жалғасы

Облигация ұстаушылардың
арасында Қазақстан
Республикасының
резиденті еместердің
үлесі

Облигация
ұстаушылардың
арасында қаржы
ұйымдарының үлесі
(пайызбен)

15

16Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2012 жылғы 24 ақпандағы      
№ 77 қаулысына 6-қосымша     

Ислам бағалы қағаздары    
шығарылымын мемлекеттік    
тіркеу, ислам бағалы      
қағаздарын орналастыру     
және өтеу қорытындылары    
туралы есептерді қарау,    
сондай-ақ ислам бағалы     
қағаздарына ұлттық       
сәйкестендіру нөмірлерін    
беру жөніндегі ереженің    
2-қосымшасы         

Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiк

      Алматы қаласы 20 ___ жылғы «____» ____________ № ____

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктi
      берген органның атауы, куәлiктiң берiлген күнi және нөмiрi)

тіркелген
_____________________________________________________________________
  (заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiкке
              сәйкес эмитенттiң атауы және мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
          (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)

шығарылымды мемлекеттік тіркеуге алды.

      Шығарылым______________________________________________________
_____________________________________________________________________
         (ислам бағалы қағаздары саны цифрмен және жазбаша)

бөлiндi әрi оларға бір номиналдық құны
_____________________________________________________________________
теңге болатын________________________________________________________
     (ислам бағалы қағаздарының түрі және құны цифрмен және жазбаша)

ұлттық сәйкестендіру нөмiрi берiлдi.

      Шығарылымының көлемi ___________________________ теңге болады.
             (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)

____________________________________________________________________
       (шығарылатын ислам бағалы қағаздарының жиынтық номиналдық
                    құны цифрмен және жазбаша)

      Шығарылым___________________________________________ нөмiрiмен
эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлдi.
      Шығарылым туралы қосымша ақпарат: ___________________________.
      Куәлiкке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесiнiң аты және лауазымы, қолы, мөрi.

Қазақстан Республикасының     
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2012 жылғы 24 ақпандағы      
№ 77 қаулысына 7-қосымша     

Ислам бағалы қағаздары    
шығарылымын мемлекеттік    
тіркеу, ислам бағалы      
қағаздарын орналастыру     
және өтеу қорытындылары    
туралы есептерді қарау,    
сондай-ақ ислам бағалы     
қағаздарына ұлттық       
сәйкестендіру нөмірлерін    
беру жөніндегі ереженің    
5-қосымшасы         

Нысан

Ислам бағалы қағаздарын орналастыру (өтеу) қорытындылары
туралы есептi бекiту жөнiндегi хабарлама

      Алматы қаласы 20 ___ жылғы «____» ____________ № _____

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау комитеті
_____________________________________________________________________
   (заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiктi
      берген органның атауы, куәлiктiң берiлген күнi және нөмiрi)

тіркелген ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
   (заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiкке
             сәйкес эмитенттiң атауы және мекен-жайы)
_____________________________________________________________________
           (ислам бағалы қағаздарының түрі көрсетіледі)

орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есептi бекiтті.

      Шығарылым___________________________________________ нөмірмен
эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеліміне енгізілді.
      Шығарылымның _________________________________________________
         (ислам бағалы қағаздарының түрі, саны цифрмен және жазбаша)

номиналдық құны ___________________________________ теңгеде бөлінді.
      (номиналдық құн мөлшері цифрмен және жазбаша)
_____________________________________________________________________
(ислам бағалы қағаздарын орналастырудың (өтеудің) күні, айы, жылы)
          жағдай бойынша орналастырылғандары (өтелгендері)

_______________________________________________ орналастырылмағандары
_______________________________________________________.

      Шығарылым туралы қосымша ақпарат: ___________________________.
      Хабарламаға қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесiнiң аты және лауазымы, қолы, мөрi.