Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылға арналған заң жобалары жұмысының жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 23 ақпан N 157

Қолданыстағы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылға арналған заң жобалары жұмысының жоспары бекітілсін.
      2. Үкіметтің заң жобалары жұмысын үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жүктелсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы                
Үкіметінің 1999 жылғы                 
23 ақпандағы                      
N 157 қаулысымен                   
бекітілген                        

              Қазақстан Республикасы Үкіметінің
             1999 жылға арналған заң жобалары
                    жұмысының жоспары

|N |   Заң жобасының атауы    |    Әзірлеуші    |    Ұсыну мерзімі       |
|  |                          |                 |_______________________ |
|  |                          |                 | Әділет |Үкіметке|Парла.|
|  |                          |                 |министр.|        |ментке|
|  |                          |                 |лігіне  |        |      |

|1 |Кейбір заң актілеріне     |Еңбекәлеуметмині |        |ақпан   |ақпан |
|  |өзгерістер мен толықтыру. |                 |        |        |      |
|  |лар енгізу туралы         |                 |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|2 |Бюджет жүйесі туралы      |Қаржымині,       |        |ақпан   |ақпан |
|  |                          |Мемкірісмині     |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|3 |Қазақстан Республикасы Пре|Мемкірісмині,    |        |ақпан   |ақпан |
|  |зидентінің "Салық және бюд|Бас прокуратура  |        |        |      |
|  |жетке төленетін басқа да  |(келісім бойын.  |        |        |      |
|  |міндетті төлемдер туралы" |ша), ҰҚК (келісім|        |        |      |
|  |заң күші бар              |бойынша), Ішкііс.|        |        |      |
|  |Жарлығына өзгерістер мен  |мині, Қаржымині, |        |        |      |
|  |толықтырулар енгізу       |Ауылшармині      |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|4 |Азаматтардың жекелеген    |Еңбекәлеуметмині |        |ақпан   |ақпан |
|  |санаттарына жеңілдіктер   |                 |        |        |      |
|  |беру мәселелері бойынша   |                 |        |        |      |
|  |Қазақстан Республикасының |                 |        |        |      |
|  |кейбір заң актілеріне өзге|                 |        |        |      |
|  |рістер мен толықтырулар   |                 |        |        |      |
|  |енгізу                    |                 |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|5 |ҚазССР-інің Еңбек туралы  |Еңбекәлеуметмині |        |ақпан   |ақпан |
|  |заңдар кодексіне өзгеріс. |                 |        |        |      |
|  |тер мен толықтырулар енгі.|                 |        |        |      |
|  |зу туралы                 |                 |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|6 |Арнаулы мемлекеттік жәрдем|Еңбекәлеуметмині |        |ақпан   |ақпан |
|  |ақылар туралы             |                 |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|7 |"Қазақстан Республикасында|Еңбекәлеуметмині |        |ақпан   |ақпан |
|  |зейнетақымен қамсыздандыру|                 |        |        |      |
|  |туралы" Қазақстан Республи|                 |        |        |      |
|  |касының Заңына өзгерістер |                 |        |        |      |
|  |мен толықтырулар енгізу   |                 |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|8 |Қазақстан Республикасы    |Еңбекәлеуметмині |        |ақпан   |ақпан |
|  |Президентінің "Қазақстан  |                 |        |        |      |
|  |Республикасының Парламенті|                 |        |        |      |
|  |және оның депутаттарының  |                 |        |        |      |
|  |мәртебесі туралы" және    |                 |        |        |      |
|  |"Қазақстан Республикасында|                 |        |        |      |
|  |ғы соттар мен судьялардың |                 |        |        |      |
|  |мәртебесі туралы" консти. |                 |        |        |      |
|  |туциялық заң күші бар Жар.|                 |        |        |      |
|  |лықтарына өзгерістер мен  |                 |        |        |      |
|  |толықтырулар енгізу туралы|           |     |        |        |      |
|_ |__________________________|_________________|_______ |________|______|
|9 |Мемлекеттік борыш және мем|Қаржымині,       |        |ақпан   |ақпан |
|  |лекеттік кепілдіктер тура.|Стратегиялық     |        |        |      |
|  |лы                        |жоспарлау және   |        |        |      |
|  |                          |реформалар жөнін.|        |        |      |
|  |                          |дегі агенттік    |        |        |      |
|  |                          |(келісім бойын.  |        |        |      |
|  |                          |ша), Ұлттық Банк |        |        |      |
|  |                          |(келісім бойын.  |        |        |      |
|  |                          |ша)              |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|10|Жер қойнауын пайдалану    |Инвестициялар    |        |ақпан   |наурыз|
|  |және мұнай операцияларын  |жөніндегі агент. |        |        |      |
|  |жүргізу мәселелері бойынша|тік, Энергетика, |        |        |      |
|  |Қазақстан                 |индустрия және   |        |        |      |
|  |Республикасының кейбір заң|саудамині, Табиғи|        |        |      |
|  |актілеріне Қазақстан Респу|ресурстар және   |        |        |      |
|  |бликасында өзгерістер мен |қоршаған ортаны  |        |        |      |
|  |толықтырулар енгізу туралы|қорғаумині       |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|____  |
|11|Мекемелер туралы          |Әділетмині       |        |ақпан   |наурыз|
|  |                          |Қаржымині        |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|12|Қазақстан Республикасында |Мемкірісмині     |        |ақпан   |наурыз|
|  |спирт пен алкоголь өнімдер|                 |        |        |      |
|  |ін өндіру мен олардың айна|                 |        |        |      |
|  |лымын мемлекеттік реттеу  |                 |        |        |      |
|  |туралы                    |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|13|"Шаруа (фермер) қожалығы  |Ауылшармині      |        |ақпан   |наурыз|
|  |туралы Қазақстан Республи.|                 |        |        |      |
|  |касының Заңына өзгерістер |                 |        |        |      |
|  |мен толықтырулар енгізу ту|                 |        |        |      |
|  |ралы                      |                 |        |        |      |
|14|Демпингке қарсы шаралар   |Энергетика,      |        |ақпан   |наурыз|
|  |туралы                    |индустрия және   |        |        |      |
|  |                          |саудамині        |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|15|Субсидиялар және өтем шара|Энергетика,      |        |ақпан   |наурыз|
|  |лары туралы               |индустрия және   |        |        |      |
|  |                          |саудамині        |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|16 <*>                       |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|17|Сертификаттау туралы      |Энергетика,      |        |ақпан   |наурыз|
|  |                          |индустрия және   |        |        |      |
|  |                          |саудамині        |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|18|Стандарттау туралы        |Энергетика,      |        |ақпан   |наурыз|
|  |                          |индустрия және   |        |        |      |
|  |                          |саудамині        |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|19|Қазақстан Республикасы    |Әділетмині       |        |ақпан   |наурыз|
|  |Президентінің "Қазақстан  |                 |        |        |      |
|  |Республикасының Үкіметі   |                 |        |        |      |
|  |туралы" конституциялық заң|                 |        |        |      |
|  |күші бар Жарлығына өзгеріс|                 |        |        |      |
|  |тер мен толықтырулар енгі.|                 |        |        |      |
|  |зу туралы                 |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|20| <*>                      |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|21|Тауарлық белгілер, қызмет |Энергетика,      |        |ақпан   |наурыз|
|  |көрсету және тауарлардың  |индустрия және   |        |        |      |
|  |шыққан жері атауының белгі|саудамині        |        |        |      |
|  |лері туралы               |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|22|Қазақстан Республикасы Пре|Мемкірісмині,    |        |ақпан   |наурыз|
|  |зидентінің "Қазақстан Рес.|Қаржымині        |        |        |      |
|  |публикасындағы кеден қызме|                 |        |        |      |
|  |ті туралы" заң күші бар   |                 |        |        |      |
|  |Жарлығына                 |                 |        |        |      |
|  |өзгерістер мен толықтыру. |                 |        |        |      |
|  |лар енгізу туралы         |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|23|Еңбек (қызметтік) міндетте|Еңбекәлеуметмині |        |ақпан   |наурыз|
|  |рін орындауы кезінде бақыт|                 |        |        |      |
|  |сыз оқиғаның немесе кәсіби|                 |        |        |      |
|  |аурудың нәтижесінде зардап|                 |        |        |      |
|  |шеккен қызметкерге зиян   |                 |        |        |      |
|  |келтіргені үшін жұмыс беру|                 |        |        |      |
|  |шінің жауапкер.шілігін мін|                 |        |        |      |
|  |детті сақтандыру          |                 |        |        |      |
|  |туралы                    |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|24|Қазақстан Республикасы    |Әділетмині       |        |ақпан   |наурыз|
|  |Президентінің "Қазақстан  |                 |        |        |      |
|  |Республикасының Президенті|                 |        |        |      |
|  |туралы" конституциялық заң|                 |        |        |      |
|  |күші бар Жарлығына өзгеріс|                 |        |        |      |
|  |тер мен толықтырулар енгі |                 |        |        |      |
|  |зу туралы                 |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|25|Қазақстан Республикасы    |Әділетмині       |        |ақпан   |наурыз|
|  |Президентінің "Қазақстан  |                 |        |        |      |
|  |Республикасының Парламенті|                 |        |        |      |
|  |және оның депутаттарының  |                 |        |        |      |
|  |мәртебесі туралы" конститу|                 |        |        |      |
|  |циялық заң күші бар Жарлы.|                 |        |        |      |
|  |ғына өзгерістер мен толық.|                 |        |        |      |
|  |тырулар енгізу туралы     |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|26|Қазақстан Республикасы    |Әділетмині       |        |ақпан   |наурыз|
|  |Парламентінің комитеттері |                 |        |        |      |
|  |мен комиссиялары туралы"  |                 |        |        |      |
|  |Қазақстан Республикасының |                 |        |        |      |
|  |Заңына толықтыру енгізу   |                 |        |        |      |
|  |туралы                    |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|27|Қазақстан Республикасы    |Әділетмині       |        |ақпан   |наурыз|
|  |Президентінің "Республика.|                 |        |        |      |
|  |лық референдум туралы"    |                 |        |        |      |
|  |конституциялық заң күші   |                 |        |        |      |
|  |бар Жарлығына өзгерістер  |                 |        |        |      |
|  |мен толықтырулар енгізу   |                 |        |        |      |
|  |туралы                    |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|28|Қазақстан Республикасының |Инвестициялар    |ақпан   |наурыз  |сәуір |
|  |кейбір заң актілеріне инве|жөніндегі        |        |        |      |
|  |стиция мәселелері бойынша |агенттік         |        |        |      |
|  |өзгерістер мен толықтыру. |                 |        |        |      |
|  |лар енгізу туралы         |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|29|<*>
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|30|Қазақстан Республикасында |Әділетмині       |ақпан   |наурыз  |сәуір |
|  |ғы жергілікті мемлекеттік |                 |        |        |      |
|  |туралы                    |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|31|Қазақстан Республикасында.|Әділетмині,      |ақпан   |наурыз  |сәуір |
|  |ғы жергілікті өзін-өзі бас|Ауылшармині      |        |        |      |
|  |қару туралы               |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|32|Күштеп ықпал ету туралы   |Әділетмині       |ақпан   |наурыз  |сәуір |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|33| <*>                                                                 |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|34|Қазақстан Республикасы Пре|Ауылшармині,     |наурыз  |сәуір   |мамыр |
|  |зидентінің "Жер туралы"   |Көліккомтуримз.  |        |        |      |
|  |заң күші бар Жарлығына    |мині             |        |        |      |
|  |өзгерістер мен толықтыру. |                 |        |        |      |
|  |лар енгізу туралы         |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|34-1|Қазақстан Республикасы  |Қазақстан        |   -    |сәуір   |мамыр |
|    |Президентінің "Мемлекет.|Республикасының  |        |        |      |
|    |тік қызмет туралы" Заң  |Мемлекеттік қыз. |        |        |      |
|    |күші бар Жарлығына өзге.|мет істері жөнін.|        |        |      |
|    |рістер мен толықтырулар |дегі агентігі,   |        |        |      |
|    |енгізу туралы           |Әділетмині       |        |        |      |
|____|________________________|_________________|________|________|_____ |
|35|Бұқаралық ақпарат құралда.|Мәдениет, ақпарат|наурыз  |сәуір   |мамыр |
|  |ры туралы                 |және қоғамдық    |        |        |      |
|  |                          |келісіммині      |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|35-1|Қазақстан Респубикасында|Еңбекәлеуметмині,|наурыз  |сәуір   |мамыр |
|    |ғы еңбек туралы         | Әділетмині      |        |        |      |
|________________________________________________________________________|
|36|Күзет және күзет қызметі  |Ішкіісмині, ҰҚК  |наурыз  |сәуір   |мамыр |
|  |туралы (келісім бойынша), |Бас Прокуратура  |        |        |      |
|  |                          |(келісім бойынша)|        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|37| <*>
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|38|Қазақстан Республикасы    |Ауылшармині,     |наурыз  |сәуір   |мамыр |
|  |Президентінің "Лицензиялау|Көліккомтуризм.  |        |        |      |
|  |туралы" заң күші бар Жарлы|мині, Денсаулық  |        |        |      |
|  |ғына өзгерістер мен толық.|сақтау білім және|        |        |      |
|  |тырулар енгізу туралы     |спортмині        |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|39|"Шағын кәсіпкерлікті мемле|Шағын бизнесті   |сәуір   |мамыр   |маусым|
|  |кеттік қолдау туралы" Қа. |қолдау жөніндегі |        |        |      |
|  |зақстан Республикасының   |агенттік,        |        |        |      |
|  |Заңына өзгерістер мен то. |Ауылшармині      |        |        |      |
|  |лықтырулар енгізу туралы  |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|39-1|Мемлекеттік материалдық |Қазақстан Респуб-|сәуір   | мамыр  |мау-
|    |резерв туралы           |ликасының Энерге-|        |        |сым 
|    |                        |тика, индустрия  |        |        |
|    |                        |және сауда мини- |        |        |
|    |                        |стрлігі          |        |        |
___________________________________________________________________________
|40|Қылмыстық процеске қатысу |Ішкіісмині, ҰҚК  |сәуір   |мамыр   |маусым|
|  |шылардың, сондай-ақ қылмыс|(келісім бойын.  |        |        |      |
|  |тық процесс жүргізетін ор-|ша), Мемкіріс.   |        |        |      |
|  |гандар лауазымды адамдары-|мині, Бас Проку. |        |        |      |
|  |ның жеке басының қауіпсіз-|ратура (келісім  |        |        |      |
|  |дігі туралы               |бойынша)         |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|41|<*>                       |                 |        |        |      |
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|42 <*>
|__________________________________________________________________________
|42-1| Қылмыстық-атқару       | Ішкіісмині,     |маусым  |шілде   |тамыз |
|    | жүйесі туралы          | Бас прокуратура |        |        |      |
|    |                        |(келісім бойынша)|        |        |      |
___________________________________________________________________________
|43|2000 мың жылға арналған   |Қаржымині,       |шілде   |тамыз   |қыр.  |
|  |республикалық бюджет тура.|Экономикалық     |        |        |күйек |
|  |лы                        |жоспарлау жөнін. |        |        |      |
|  |                          |дегі агенттік    |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|44 <*>
__________________________________________________________________________
|45 <*>
|_____________________________|_________________|________|________|______|
|46|Қазақстан Республикасы    |Әділетмині       |тамыз   |қыркүйек|қазан |
|  |Президентінің "Соттар және|                 |        |        |      |
|  |судьялардың мәртебесі тура|                 |        |        |      |
|  |лы" конституциялық заң    |                 |        |        |      |
|  |күші бар Жарлығына өзгеріс|                 |        |        |      |
|  |тер мен толықтырулар енгі-|                 |        |        |      |
|  |зу туралы                 |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|47 <*>
|48 <*>
|49 <*>
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|50|Қазақстан Республикасының |Әділетмині       |қыркүйек|қазан   |қараша|
|  |Қылмыстық кодексіне өзгер.|                 |        |        |      |
|  |істер мен толықтырулар    |                 |        |        |      |
|  |енгізу туралы             |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|51| <*>
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|52| <*>
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|52-1|Өлшем бірлігін қамтама. |Қазақстан        |қазан   |қараша  |жел.  |
|    |сыз ету туралы          |Республикасының  |        |        |тоқсан|
|    |                        |Энергетика,      |        |        |      |
|    |                        |индустрия және   |        |        |      |
|    |                        |сауда министрлігі|        |        |      |
|__________________________________________________________________________
|53|Шағын кәсіпкерлік мәселеле|Шағын бизнесті   |қазан   |қараша  |жел.  |
|  |рі бойынша Қазақстан Респу|қолдау жөніндегі |        |        |тоқсан|
|  |бликасының кейбір заң акті|агенттік         |        |        |      |
|  |леріне өзгерістер мен то. |                 |        |        |      |
|  |лықтырулар енгізу туралы  |                 |        |        |      |
|__|__________________________|_________________|________|________|______|
|53-1. Қазақстан Республи.    |Әділетмині       |қазан   |қараша  |желтоқ.
|   |  касының Әкімшілік-     |                 |        |        |сан   |
|   |  құқық бұзушылық        |                 |        |        |      |
|   |  туралы кодексі         |                 |        |        |      |
|_____________________________|_________________________________________ |
|54 <*>
|________________________________________________________________________
|54-1 <*>
|55 <*>
|55-1 <*>
__________________________________________________________________________
|55-2 |Қазақстан Республикасы | Ұлттық Банк,    |        |қараша  |желтоқ|
|     |Президентінің "Банктер | Бас прокуратура |        |        |сан   |
|     |және банк қызметі тура.|(келісім бойынша)|        |        |      |
|     |лы" заң күші бар Жарлы.|Қаржымині, Кіріс.|        |        |      |
|     |ғына өзгерістер мен то.|мині, ҰҚК (келі. |        |        |      |
|     |лықтырулар енгізу тура |сім бойынша), ІІМ|        |        |      |
|     |лы"                    |                 |        |        |      |
__________________________________________________________________________
|56|Қаржы лизингі туралы      |Қаржымині,        |қазан   |қараша  |жел.  |
|  |                          |Энергетика,       |        |        |тоқсан|
|  |                          |индустрия және    |        |        |      |
|  |                          |саудамині, Ауыл.  |        |        |      |
|  |                          |шармині,          |        |        |      |
|  |                          |Мемкірісмині      |        |        |      |
|__|__________________________|_________________ |________|________|______|
|56-1 <*>    

     ЕСКЕРТУ. Жоспардан 20-жол алынып тасталды, жаңа 34-1-тармақпен толықтырылды - ҚРҮ-нің 1999.03.29. N 317 , Жоспардан 29,37-жолдар алынып тасталды, жаңа 35-1, 42-1-жолмен
толықтырылды - 1999.05.11. N 564 , Жоспар жаңа 39-1-жолмен толықтырылды - 1999.05.15. N
581 , Жоспар жаңа 52-1-жолмен толықтырылды - 1999.06.11. N 720 , Жоспар жаңа 53-1-жолмен толықтырылды, 33-жол алынып тасталды  - 1999.07.23. N 1050 , Жоспар жаңа 54-1-жолмен толықтырылды, 44-жол алынып тасталды  - 1999.07.22. N 1040 , Жоспардан 42-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.07.30. N 1079 , Жоспардан 41-жол алынып тасталды - 1999.09.20. N 1420 , Жоспардан 45-жол алынып тасталды және 55-1-жолмен толықтырылды - 1999.10.04. N 1519 , Жоспардан 49-жол алынып тасталды және 56-1-жолмен толықтырылды - 1999.11.17. N 1743 , Жоспардан 16-жол алынып тасталды және 55-2-жолмен толықтырылды - 1999.12.02. N 1826 , Жоспардан 47-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.12.10. N 1898 , Жоспардан 52-жол алынып тасталды - 1999.12.13. N 1907 , Жоспардан 55-жол алынып тасталды -
1999.12.28. N 1999 , Жоспардан 48,54,54-1,55-1,56-1-жолдар алынып тасталды - 2000.01.03. N 003 004 , 2000.01.03. N  10 , 2000.01.06. N  21 , 2000.01.08. N  31 , Жоспардан 51-жол алынып тасталды - 2000.01.26. N 134 қаулыларымен.