Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 шілдедегі N 784 және 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993 қаулыларына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы N 1298 Қаулысы

Қолданыстағы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      1) "Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын немесе онымен келісім бойынша тағайындалатын лауазымды адамдар бойынша кадр мәселелерін шешу тетігін жетілдірудің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 шілдедегі N 784  қаулысына :
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын немесе онымен келісім бойынша тағайындалатын орталық және жергілікті атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мемлекеттік саяси қызметшілері мен өзге де басшы лауазымды адамдары лауазымдарының тізбесінде:
      мынадай:
"Премьер-      Үкімет      Премьер-      Президентпен немесе      -
Министр                    Министрмен    оның тапсыруымен
Кеңсесінің                               Әкімшілік
Басшысы                                  Басшысымен               "

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

"Орталық        Президент   Әкімшілік     Премьер-Министрмен
атқарушы                    Басшысымен
органдардың
жауапты
хатшысы                                                          ";
 
      мынадай:

"Қорғаныс және    Президент  қорғаныс,      Премьер-Министрмен,
сыртқы істер                 сыртқы істер   Әкімшілік Басшысымен
министрлерінің               министрлері
орынбасарлары                                                    "

      деген жол жаңа редакцияда жазылсын:
 
"Қазақстан       Президент    Қорғаныс,      Премьер-
Республикасының               сыртқы         Министрмен,
қорғаныс; сыртқы              істер, ішкі    Әкімшілік
істер; ішкі                   істер, әділет  Басшысымен
істер; әділет                 министрлері
министрлерінің                мен
орынбасарлары                                                    ";

      мынадай:
 
"Премьер-         Үкімет      Премьер-
Министр Кеңсесі               Министр
Басшысының                    Кеңсесінің
орынбасарлары                 Басшысы

Премьер-         Үкімет       Премьер-                  "Мемлекеттік
Министр Кеңсесі               Министр                    қызмет
құрылымдық                    Кеңсесінің                 туралы"
бөлімшелерінің                Басшысы                    Қазақстан 
басшылары                                                Респуб-
                                                         ликасының
                                                         Заңына
                                                         сәйкес;
 
Премьер-         Үкімет       Премьер-                  "Мемлекеттік
Министр                       Министр                    қызмет
Кеңсесі                       Кеңсесінің                 туралы"
құрылымдық                    Басшысы                    Қазақстан 
бөлімшелері                                              Респуб-
басшыларының                                             ликасының
орынбасарлары,                                           Заңына
бас инспектор-                                           сәйкес;
лар, Премьер-
Министрдің
кеңесшілері мен
көмекшілері                                                       ";

      деген жолдарда "Кім тағайындайды" деген бағандағы "Үкімет" деген сөз "Премьер-Министр" деген сөзбен ауыстырылсын;

      мынадай:
 
"Министрліктердің    Үкімет    министрлер    Әкімшілік       -
комитеттерінің                               Басшысымен
төрағалары*                                                       "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
 
"Министрліктердің    министрлер   министрлер  Премьер-       -
комитеттерінің                                Министрмен,
төрағалары*                                   Әкімшілік
                                              Басшысымен          ";

      мынадай:

"Қылмыстық-          министрлер   министрлер  Премьер-
атқару жүйесі;                                Министрмен,
тіркеу                                        Әкімшілік
қызметі;                                      Басшысымен
мемлекеттік
мүлік және
жекешелендіру,
құқықтық
көмекті
ұйымдастыру
және халыққа
заң қызметтерін
көрсетуді
кедендік
бақылау; төтенше
жағдайлар
саласындағы
мемлекеттік
бақылау мен
қадағалау
комитеттері;
құқық қорғау
органдары
комитеттері
төрағаларының
орынбасарлары*                                                  "

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
 
"Ішкі істер         министрлер    министрлер    Премьер-
министрлігінің                                  Министрмен
комитеттері;                                    Әкімшілік
Төтенше                                         Басшысымен
жағдайлар
министрлігінің
өртке қарсы
қызмет; төтенше
жағдайларды
және
өнеркәсіптік
қауіпсіздікті
мемлекеттік
бақылау
комитеттері
төрағаларының
орынбасарлары*                                                   ";
 
"Әділет            министрлер    комитеттер    Премьер-
министрлігі                      төрағалары    Министрмен,
комитеттерінің;                                Әкімшілік
Қаржы                                          Басшысымен,
министрлігінің                                 жауапты
мемлекеттік                                    хатшымен
мүлік
және
жекешелендіру,
кедендік бақылау
комитеттері
төрағаларының
орынбасарлары*                                                    ";
 
      мынадай:
 
"Қаржы            Кедендік      Кедендік       Премьер-
министрлігі       бақылау       бақылау        Министрмен, 
Кедендік бақылау  комитетінің   комитеті       Әкімшілік
комитетінің       төрағасы      төрағасы       Басшысымен
облыстар, Астана
және Алматы
қалалары
кедендік бақылау
департаменттері-
нің бастықтары                                                   "

      деген жол "Кім тағайындайды" деген бағандағы "Кедендік бақылау комитетінің төрағасы" деген сөздер "Қаржы министрі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай:
"Төтенше         Төтенше         Төтенше       Премьер-       -
жағдайлар        жағдайлар       жағдайлар     Министрмен,
министрлігінің   министрі        министрімен   Әкімшілік
орталық                                        Басшысымен
аппараты
департамент-
терінің
директорлары,
облыстық,
Астана
және Алматы
қалалары
төтенше
жағдайлар
департамент-
терінің
бастықтары,
Төтенше
жағдайлар
саласындағы
мемлекеттік
бақылау және
қадағалау
комитетінің
облыстар, Астана
және   Алматы
қалалары
төтенше
жағдайлар
саласындағы
мемлекеттік
бақылау және
қадағалау
басқармалары-
ның бастықтары                                                  "

      деген жол жаңа редакцияда жазылсын:
 
"Төтенше          Төтенше       Төтенше        Премьер-
жағдайлар         жағдайлар     жағдайлар      Министрмен,
министрлігі       министрі      министрімен    Әкімшілік
Төтенше                                        Басшысымен
жағдайларды
және
өнеркәсіптік
қауіпсіздікті
мемлекеттік
бақылау және
қадағалау
комитетінің
орталық 
аппараты 
департаментте-
рінің директор-
лары, облыстық,
Астана және
Алматы 
қалаларының 
төтенше
жағдайлар
департамент-
терінің
бастықтары;
өртке
қарсы қызмет
департаментте-
рінің
облыстар, Астана
және Алматы
қалаларының
төтенше
жағдайларды
және
өнеркәсіптік
қауіпсіздікті
мемлекеттік
бақылау
басқармалары-
ның бастықтары                                                 ";

      мынадай:

"Әділет           Әділет       Әділет      Премьер-
министрлігінің    министрі     министрі    Министрмен,
облыстар,                                  Әкімшілік
Астана                                     Басшысымен
және Алматы
қалалары
әділет
департамент-
терінің
бастықтары,
Қылмыстық-
атқару жүйесі
комитетінің
орталық
аппараты
облыстар,
Астана
және Алматы
қалалары
бойынша
басқармаларының
бастықтары,
"Сот
сараптамасы
орталығы"
мемлекеттік
мекемесінің
директоры                                                       "

      деген жол жаңа редакцияда жазылсын:

"Облыстар,       жауапты                   Премьер-
Астана, Алматы   хатшы                     Министрмен,
қалалары әділет                            Әкімшілік
департаменттерінің                         Басшысымен,
бастықтары                                 Әділет
                                           министрімен           ";
 
"Әділет         «Әділет      «Әділет       Премьер-
министрлігі      министрі     министрі     Министрмен,
Қылмыстық-                                 Әкімшілік
атқару жүйесі                              Басшысымен
комитетінің
орталық
аппараты,
облыстар,
Астана және
Алматы       
қалалары
бойынша
басқармаларының
бастықтары;
"Сот
сараптамасы
орталығы"
мемлекеттік
мекемесінің
директоры                                                       ";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Үкіметі тағайындайтын немесе онымен келісім бойынша тағайындалатын орталық және жергілікті атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мемлекеттік саяси қызметшілерін және өзге де басшы лауазымды адамдарды қызметке келісу, қызметке тағайындау және қызметтен босату тәртібі туралы ережеде:
      2-тармақтағы "қаулылар" деген сөз "Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын (Премьер-Министрдің өкімдерін)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақта:
      бірінші абзацтағы "заң," деген сөзден кейін "мемлекеттік қызмет және" деген сөздермен толықтырылсын:
      алтыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Төтенше жағдайлар министрлігі Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау комитетінің орталық аппараты департаменттерінің директорлары, облыстық, Астана, Алматы қалаларының төтенше жағдайлар департаменттерінің бастықтары, Өртке қарсы қызмет комитетінің облыстар, Астана және Алматы қалаларының өртке қарсы қызмет департаменттерінің бастықтары, облыстар, Астана және Алматы қалаларының төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау басқармаларының бастықтары";

      2) "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993  қаулысында  (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 2, 327-құжат):
       көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі туралы ережеде:
      18-тармақтың екінші абзацындағы "Үкіметінің қаулыларымен" деген сөздер "Премьер-Министрінің өкімдерімен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі