Босқын куәлігінің, жол жүру құжатының, пана іздеген адам куәлігінің үлгілерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 29 қарашадағы № 498 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылы 15 желтоқсанда № 6682 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2013 жылғы 28 мамырдағы № 356 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ішкі істер министрінің 28.05.2013 № 356 бұйрығымен (алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      «Босқындар туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Заңы 6-бабының 7) және 11) тармақтарына сәйкесБҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) осы бұйрықтың 1–қосымшасына сәйкес, босқын куәлігінің;
      2) осы бұйрықтың 2–қосымшасына сәйкес, жол жүру құжатының;
      3) осы бұйрықтың 3–қосымшасына сәйкес, пана іздеген адамның куәлігінің үлгілері бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің № 100-п «Босқын куәлігін, жол жүру құжатын, пана іздеген адамның куәлігінің үлгілерін бекіту туралы» 2010 жылғы 30 наурыздағы бұйрығының күші жойылсын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6193 тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер Бюллетенінде 2010 жылы № 8, 381-бап жарияланған).
      3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон полициясы комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өтуін және оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары А.В. Кулиничке және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Көші-қон полициясы комитетіне жүктелсін.
      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                    С. Баймағанбетов

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2010 жылғы 29 қарашадағы
№ 498 бұйрығына   
1-қосымша      

Үлгі

(мұқабаның 1-ші беті)
(1 страница обложки)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Қазақстан Республикасының елтаңбасы
Герб Республики Казахстан

БОСҚЫН КУӘЛІГІ
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА

(мұқабаның 2-ші беті)
(2 страница обложки)

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Герб Республики Казахстан

(1-ші беті)
(1 страница)

БОСҚЫН КУӘЛІГІ
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА

____________
|            | Тегі
|            | Фамилия_______________________________________________
| Сурет орны | Аты
| Место для  | Имя___________________________________________________
|   фото     | Әкесінің аты
|            | Отчество______________________________________________
|____________|

Туған күні, айы, жылы және туған жері________________________________
Дата и место рождения________________________________________________
Азаматтығы___________________________________________________________
Гражданство
Босқын деп танылғаны және Қазақстан Республикасының қорғауында болатыны куәландырылады______________________________________________
Удостоверяется, что признан (а) беженцем и находится под защитой Республики Казахстан_________________________________________________
Комиссияның           «___» _____________20___ ж. № _____ шешімі
Решение комиссии от   «___» _____________20____г  № _______
Куәлік _________________ бастап ________________ дейін жарамды
Удостоверение действительно: с ______________ по ____________________
Куәлікті кім берген__________________________________________________
Кем выдано удостоверение
Куәлік берілген күні, айы, жылы______________________________________
Дата выдачи удостоверения

Босқынның қолы
Подпись беженца

ІІД КҚПБ бастығы
Начальник УМП ДВД
_____________________________________________________________________
         (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                                   ____________________қолы/подпись
М.О./М.П.

УБ № 00000000

2 - 6 беттер/страницы 2 – 6

Куәлік ұзартылды: ______________нен (нан)______________дейін
Удостоверение продлено: с __________________по ________________ Комиссияның «___» _____________20___ ж № ____ шешімі
Решение комиссии от «___» _____________20____г № _______

ІІД КҚПБ бастығы
Начальник УМП ДВД
_____________________________________________________________________
             (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                             ____________________қолы/подпись
М.О./М.П.

Куәлік ұзартылды:______________нен ( нан)______________дейін
Удостоверение продлено: с __________________по _____________
Комиссияның «_____» _____________20___ ж № _____ шешімі
Решение комиссии от «___» ________ 20____г № _____

ІІД КҚПБ бастығы
Начальник УМП ДВД
_____________________________________________________________________
          (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                                 ____________________қолы/подпись
М.О./М.П.

7 - 8 беттер/страницы 7-8

Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері:
Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет:

Тегі
Фамилия

Аты
Имя

Әкесінің аты
Отчество

Туыстық қатынасы
Степень родства

Туған күні, айы, жылы, және туған жері
Дата и место рожденияІІД КҚПБ бастығы
Начальник УМП ДВД
_____________________________________________________________________
          (облыс, қала атауы/наименование области, города)
                                 ____________________қолы/подпись
М.О. / М.П.

Ерекше белгілер
Особые отметки

Босқын куәлігінің сипаттамасы

      1. Қазақстан Республикасындағы босқын куәлігінің (бұдан әрі – куәлік) бланкісі барлық деректемелері мемлекеттік және орыс тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі бойынша жасалады.
      Бланк удостоверения беженца в Республике Казахстан (далее - удостоверение) изготавливается по единому образцу с указанием всех реквизитов на государственном и русском языках.
      2. Куәлік бланкісі көлемі 84х126 мм нөмірленген, ұзына бойы жіппен тігілген 14 беттен (мұқабасыз) тұрады.
      Бланк удостоверения имеет размер 84х126 мм и содержит 14 пронумерованных страниц (без обложки), прошитых нитью по всей длине.
      3. Куәлік бланкісінің нөмірі 1-беттің сол жақ төменгі бұрышында орналасқан, 8 санатты цифрлық белгілерден тұрады.
      Номер бланка удостоверения размещен по центру внизу 1 страницы, имеет цифровое обозначение из 8 разрядов.
      4. Куәліктің мұқабасы көк түсті төзімді материалдан жасалады. Мұқабаның төмеңгі орта тұсында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы орналасқан, жоғарғы орта тұсында екі қатарда:
      Обложка удостоверения изготавливается из износостойкого материала синего цвета. В нижней части лицевой обложки по центру расположен Государственный Герб Республики Казахстан, в верхней части по центру в две строки слова:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

      сөздері жазылған. Ортасында екі қатарда бас әріптермен/В середине в две строки заглавными буквами расположены слова: «БОСҚЫН КУӘЛІГІ/УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА» деген сөздері орналасқан.
      Көрсетілген жазулар мен елтаңба алтын түспен басылған.
      Указанные надписи и Герб выполнены золотистым цветом.
      5. Мұқабаның екінші бетінің ортасында Қазақстан Республикасының Елтаңбасы орналасқан.
      На второй странице обложки в середине расположен Герб Республики Казахстан.
      6. Куәліктің бірінші бетінің жоғарғы тұсында қою қара қаріппен, бас әріптермен бір қатарға:
      В верхней части первой страницы удостоверения полужирным шрифтом по центру заглавными буквами в две строки расположены слова:

"БОСҚЫН КУӘЛІГІ
УДОСТОВЕРЕНИЕ БЕЖЕНЦА"

деп жазылған.

      Төменде бірінші жолдан солға қарай «Сурет орны/Место для фото» деп жазылған, бұл жерге осы куәлік иесінің 3х4 суреті жапсырылады.
      Ниже, слева от первой строки расположены слова "Сурет орны/Место для фото", куда вклеивается фотография владельца данного удостоверения размером 3х4.
      Төменде бірінші жолдан оңға қарай, әрқайсысы жеке жолға жеке куәлігінің мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай деректері:
      Ниже, справа от первой строки, построчно указываются следующие реквизиты удостоверения на государственном и русском языках:
      "Тегі/Фамилия", "Аты/Имя", "Әкесінің аты/Отчество", "Туған күні, айы, жылы, және туған жері/Дата и место рождения" көрсетіледі.
      Осы сөздердің әрқайсысының астына куәлік иесінің деректерін толтыруға арналған сызықтар орналасқан.
      Под каждым из этих слов расположена подстрочная черта для заполнения реквизитов владельца удостоверения.
      Бірінші беттің орта тұсында сол жақта, сондай-ақ жеке жолдарда:
      В середине первой страницы слева, также подстрочно расположены слова:
        "Азаматтығы/Гражданство" деген сөздер бар.
      Төмен қарай:
      Ниже, расположены слова:
      «Босқын деп танылғаны және Қазақстан Республикасының қорғауында болатыны (екі жолға сызық сызылады, онда Тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) куәландырылады.
      Удостоверяется, что (черта в две строки, где указывается фамилия, имя, отчество), признан беженцем и находится под защитой Республики Казахстан».
Комиссияның 20___ жылғы «___» _____________ № ____ шешімі
Решение комиссии от «___» _______ 20____г № _______
      «Куәлік _______ бастап ________дейін жарамды/Удостоверение действительно: с ____ по_____
      «Куәлікті берген мекеме/Кем выдано удостоверение» (бір жолға сызық сызылады) (подстрочная черта), «Куәліктің берілген күні, айы, жылы/Дата выдачи удостоверения» (бір жолға сызық сызылады) (подстрочная черта), «Комиссияның «___» _______20___ жылғы. № _____ шешімі/Решение комиссии от «___»______20__г. №______»
      Төменде жиектің ішінде «Босқынның қолы/Подпись беженца»
      Ниже, в рамке "Босқынның қолы/Подпись беженца"
      «ІІД КҚПБ
      УМП ДВД__________________________________________________
              (облыс, қала атауы/наименование области, города)
      Басқарма бастығы
      Начальник управления___________ (қолы/подпись)».
      ІІД КҚПБ бастығының қол қоюына арналған сызықтың астында
      Под чертой, предусмотренной для подписи начальника УМП ДВД отведено место для проставления гербовой печати, обозначенное буквами М.О./М.П. әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
      7. 2-6 беттердің жоғарғы және орта бөліктерінде әр бетте жеке жолдарға мынадай сөздер жазылған:
      В верхних и средних частях 2-6 страниц дважды на каждой странице напечатаны построчно следующие слова:
      «Куәлік ______ бастап _________ дейін ұзартылды/Удостоверение продлено: с ____по_______»
      «Комиссияның 20___ жылғы «___» _______ шешімі № _____/Решение комиссии от «___» _______20____г. №________
      ІІД КҚПБ бастығы
      Начальник УМП ДВД __________ (облыс, қала атауы/ наименование области, города)
      Басқарма бастығы
      Начальник управления ___________ (қолы/подпись).
      ІІД КҚПБ бастығының қол қоюына арналған сызықтың астына
      Под чертой, предусмотренной для подписи начальника УМП ДВД, отведено место для проставления гербовой печати, обозначенное буквами М.О.
      ІІД КҚПБ бастығының қол қоюға арналған сызықтың астында, М.П. әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.
      7-8 беттердің жоғарғы орта тұсында қою қара қаріппен
      В верхней части 7-8 страниц по центру полужирным шрифтом напечатаны слова "Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері"/"Члены семьи, не достигшие восемьнадцати лет" деген сөздері жазылған.
      Төменірек 6 жол мен 5 бағаннан тұратын кесте орналасқан.
      Ниже расположена таблица, состоящая из 5 столбцов и 6 строк.
      Бірінші жолдың әрбір бағанында мынадай деректер орналасқан
      В каждом столбце первой строки расположены следующие реквизиты:
      «Тегі/Фамилия», «Аты/Имя», «Туыстық қатынасы/Степень родства», «Туған күні және туған жері/Дата и место рождения».
      ІІД КҚПБ бастығы
      Начальник УМП ДВД
_________________________________________________________________
          (облыс, қала атауы/ наименование области, города)

      Басқарма бастығы
      Начальник управления ___________________ қолы/подпись
      ІІД КҚПБ бастығының қол қоюына арналған сызықтың астына
      Под чертой, предусмотренной для подписи начальника УМП ДВД, отведено место для проставления гербовой печати, обозначенное буквами М.О./М.П. әріптерімен белгіленген елтаңбалы мөртабан басу үшін орын белгіленген.

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2010 жылғы 29 қарашадағы
№ 498 бұйрығына   
2-қосымша     

Үлгі

(мұқабаның 1-ші беті)
(1-st page of the cover)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция
Convention of 28 July 1951

(мұқабаның 2-ші беті)
(2-nd page of the cover)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ/TRAVEL DOCUMENT

      Осы жол жүру құжаты, оның иесіне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын құжат ретінде жалғыз мақсатпен берілген, ол құжат иесінің ұлты мен азаматтығына нұқсан келтірмейді және оған қатысы болмайды.
      This Travel Document is issued with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder’s nationality or citizenship.

Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
This Travel Document contains 32 pages

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

(1 бет/page 1)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT

      Иесі осы жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасынан тыс сыртқа шығу және оның аумағына қайтып келу үшін (кіруге) рұқсатқа ие.
      The holder is authorized to leave Republic of Kazakhstan and to return (enter) to Republic of Kazakhstan during the validity of this Travel Document.

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(2-ші бет / 2-nd page)

ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ1951 жылғы 28 шілдедегі Конвеция
TRAVEL DOCUMENT Convention of 28 July 1951

ТҮРІ/TҮРЕ МЕМЛЕКЕТ КОДЫ/CODE OF STATE

ҚҰЖАТТЫҢ № / DOCUMENT No.

______
|      |    Тегі/Surname
| Фото |    Аты/Given names
| 35х45|    Азаматтығы/Nationality     Жынысы/Sex    ЖСН/ID No.
|______|    Туған Кезі/Date of birth   Туған жері/Place of
            birth
            Берілген кезі/Date of issue  Құжат мерзімі/Date
            of expiry
            Берген мекеме/Authority      Қолы/Signature

(Машиночитаемая зона)

(беттер/pages 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)

ВИЗА/VISA

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(беттер/ pages 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27)

ВИЗА/VISA

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Конвенция от 28 июля 1951 года/ Convention of 28 July 1951

(28 -29 беттер/(28-29 pages)

Жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ұзартылды:
Validity of this Travel Document is extended:

Құжат мерзімін ұзартқан мекеме
Authority ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ұзартылды/Extended to _______________________________________________

М.О/Stamp _____________________
             Қолы/Signature  

Құжат мерзімін ұзартқан мекеме
Authority ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ұзартылды/Extended to _______________________________________________

М.О/Stamp _____________________
              Қолы/Signature  

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(бет/pages) 30)

Жол жүру құжаты иесімен бірге шығатын балаларының суреттері / Photographs of children
________________   _____________________
|                | |                     |
|                | |_____________________|
|                |  _____________________
|                | |                     |
|                | |                     |
|                | |                     |
|                | |                     |
|________________| |_____________________|
 
________________
|                |
|                |
|                |
|                |
|                |  
|________________|     

1 М.О/Stamp      2 М.О/Stamp      3 М.О./Stamp

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

TD № 0000000

(бет/pages) 31)
Құжат иесімен бірге 18 жасқа толмаған балалары шығады:
Holder of this document is accompanied by children below 18 whose particulars are as follows: 

Тегі, аты,
Surname, name

Жынысы
Sex

Туған күні, айы, жылы
Date of birth
30 бетті қараңыз/See page...30
М.О/Stamp

1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951

(бет/pages) 32)

Негізінде жол жүру құжаты берілген құжат немесе құжаттар
The document or documents on the basis of which this Travel Document is issued
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Босқынның жол жүру құжатының сипаттамасы
Описание проездного документа беженца

      1. Қазақстан Республикасындағы босқынның жол жүру құжаты (бұдан әрі - жол жүру құжаты) бланкісі машина оқи алатын түрде халықаралық талаптар мен стандардаттарға сай келетін, деректемелері мемлекеттік және ағылшын тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі бойынша жасалады.
      Бланк проездного документа беженца (далее именуется - проездной документ) изготавливается в машиночитаемом виде по единому образцу, удовлетворяющему международным требованиям и стандартам, с исполнением реквизитов на государственном и английском языках.
      2. Жол жүру құжаты бланкісінің көлемі 88х125 мм және нөмірленген, ұзына бойы иілген жерінен жіппен тігілген 32 беттен (мұқабасыз) тұрады.
      Бланк проездного документа имеет размер 88 x 125 мм и содержит 32 пронумерованные страницы (без обложки), прошитые нитью по всей длине сгиба.
      3. Жол жүру құжаты бланкісінің сериясы мен нөмірі 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 және 31 беттерінің төменгі жағында орналасқан.
      Жол жүру құжатының жеке деректері көрсетілген мұқабаның 3 бетінде оң жақ төменгі бұрышында, жол жүру құжаты бланкісінің сериясы мен нөмірі орналасқан.
      Жол жүру құжатының сериясы «TD» деп латын алфавитінің қарпімен белгіленеді.
      Жол жүру құжатының нөмірі 8 санатты цифрлық белгілерден тұрады.
      Серия и номер бланка проездного документа воспроизведены в нижней части страниц 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 бланка проездного документа.
      Серии бланков проездного документа обозначаются буквами латинского алфавита TD.
      Номера бланков проездного документа имеют 8 разрядов.
      4. Жол жүру құжаты бланкісінің 1 ден 32 дейін беттеріндегі нөмірлері жіппен тігілген тігістің жоғарғы бұрышында орналасқан. Осындай нөмірлер (жеке компьютерлік сызбаларды қолдану арқылы) беттердің төменгі жағына да қайталанып жазылған.
      Номера страниц с 1 по 32 бланка проездного документа расположены в верхнем углу у прошивки. Аналогичные номера (с применением индивидуальной компьютерной графики) продублированы в нижней части страниц.
      5. Куәліктің мұқабасы жасыл түсті төзімді материалдан жасалады.
      Обложка бланка проездного документа изготавливается из износостойкого материала зеленого цвета.
      6. Әр беттің (1-ші мен 3-ші беттерден басқа) төменгі бұрышында:
      В нижней части каждой страницы (кроме 1-й и 3-й страниц обложки) размещены слова:
      "1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция/Convention of 28 July 1951". сөздері орналасқан.
      7. Жол жүру құжатының 1-ші бетінің жоғарғы тұсында 2 қатарға:
      В верхней части 1-й страницы обложки бланка проездного документа по центру в 2 строки размещены слова:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»

      сөздері орналасқан.
      Орта тұсында 2 қатарға:
      В центре в 2 строки размещены слова:

«ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT»

      сөздері орналасқан.
      8. Жол жүру құжатының 2-ші бетінің жоғарғы тұсында 2 қатарға:
      В верхней части 2-й страницы обложки в 2 строки размещены слова:

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ/TRAVEL DOCUMENT»

      сөздері орналасқан.
      Беттің орта тұсында:
      По центру страницы размещен следующий текст:
      «Осы жол жүру құжаты, оның иесіне ұлттық төлқұжаттың орнына қолданыла алатын құжат ретінде жалғыз мақсатпен берілген, ол құжат иесінің ұлты мен азаматтығына нұқсан келтірмейді және оған қатысы болмайды».
      «This Travel Document is issued with a view to providing the holder with a travel document which can serve in lieu of a national passport. It is without prejudice to and in no way affects the holder's nationality or citizenship».
      сөздері орналасқан.
      Беттің төменгі тұсында:
      В нижней части страницы размещены строки:

«Жол жүру құжаты 32 беттен тұрады
This Travel Document contains 32 pages»

сөздері орналасқан.

      9. 1-ші беттің жоғарғы тұсында 4 қатарға мемлекет және құжат атаулары:
      В верхней части страницы 1 в 4 строки указано наименование государства и документа:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
TRAVEL DOCUMENT

көрсетілген.

      Төменде мынадай текст жазылған:
      Ниже размещен следующий текст:
      «Иесі осы жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ішінде, Қазақстан Республикасынан тыс сыртқа шығуға және оның аумағына қайтып келуге (кіруге) рұқсатқа ие.
      The holder is authorized to leave from Republic of Kazakhstan and to return (enter) to Republic of Kazakhstan during the validity of this Travel Document».
      10. 2-27 беттер шетелдік визаларды қою үшін және басқа қызметтік белгілерді қою үшін арналған.
      Страницы 2-27 предназначены для проставления виз иностранных государств и других служебных отметок.
      11. Мұқабаның 2-ші беті жол жүру құжаты иесінің жеке деректерін толтыруға арналған.
      2-я страница предназначена для размещения персональных данных владельца проездного документа.
      Бет 2 бөліктен тұрады:
      Страница состоит из 2 частей:
      Беттің төменгі төрттен бір бөлігі – машина оқи алатын аймақ, оған 2 қатарға машина оқи алатын жазба орналасқан – осы жол жүру құжатында халықаралдық стандарттарға сай негізгі ақпараты бар қаріпті-цифрлы код;
      Нижняя четверть страницы - машиночитаемая зона, в 2 строках которой располагается машиночитаемая запись - буквенно-цифровой код, содержащий в соответствии с международным стандартом основную информацию, имеющуюся в проездном документе;
      Беттің жоғарғы төрттен бір бөлігі- 35 х 45 көлемді оған жол жүру құжатының иесінің суреті орналасқан аймақ, мөр басылатын орын және мынадай жол жүру құжатының деректері мен оның иесінің жеке деректері жазылады:
      Верхние три четверти страницы - зона, в которой размещены фотография владельца проездного документа размером 35 x 45 мм и следующие надписи: реквизиты проездного документа и справа от фотографии персональные данные его владельца:

      «ЖОЛ ЖҮРУ ҚҰЖАТЫ
      1951 жылғы 28 шілдедегі Конвенция
      TRAVEL DOCUMENT
      Convention of 28 July 1951»;

      «Түрі/Type
      Мемлекет коды/Code of State»

      «Құжаттың №/Document No.»

      «Тегі/Surname»;
      «Аты/Given names»;
      «Азаматтығы/Nationality»;
      «Жынысы/Sex»;
      «ЖСН/ID No.»;
      «Туған кезі/Date of birth»;
      «Туған жері/Place of birth»;
      « Берілген кезі/Date of issue»;
      «Құжат мерзімі/Date of expiry»;
      «Берген мекеме/Authority»;
      «Қолы/Signature».
      12. 28-29 беттердің жоғарғы тұсында:
      В верхней части страниц 28 и 29 размещена надпись:

«Жол жүру құжатының қолданылу мерзімі ұзартылды:
Validity of this Travel Document is extended:»

      деген жазулар орналасқан.
      Төменде екі блокпен:
      Ниже двумя блоками размещены надписи:
      «Құжат мерзімін ұзартқан мекеме/Authority
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ұзартылды/Extended to _______________________________________________

      деген жазулары орналасқан.
      Әр блоктың төменгі бөліктерінде елтаңбалы мөр басу үшін
      В нижней части каждого блока обозначено место для мастичной печати -

      ” М.О/Stamp”
      және қол қоятын орын белгіленген/и место для подписи
      ”Қолы/Signature”.

TD № 0000000

      13. 30-32-ші беттерде деректер және жазба енгізілетін қатарлар Жол жүру құжатының иілген жеріне қарама-қарсы орналасады.
      На страницах 30-32 текст реквизитов и строки для внесения записей располагаются параллельно сгибу бланка проездного документа.
      30-шы бетте мынадай текст жазылған:
      На странице 30 размещен следующий текст:
      «Балаларының суреттері/Photographs of children”.
      Төменде 35 х 45 көлемді жол жүру құжатының иесімен бірге шығатын балалардың суретін орналастыру үшін нөмірленген үш рама орналасқан.
      Әр суреттің төменгі оң жақ бұрышына елтаңбалы мөр басылатын орын белгіленген.
      Ниже расположены три пронумерованные рамки размером 35 x 45 мм для размещения в них фотографий детей, следующих вместе с владельцем проездного документа. Под каждой фотографией у правого нижнего угла обозначено место для мастичной печати.
      14. 31–ші беттің жоғарғы тұсында мынадай текст жазылған:
      В верхней части страницы 31 размещен следующий текст:
      Құжат иесімен бірге 18 жасқа толмаған балалары жүреді:
      Holder of this document is accompained by children whose particulars are as follows»:
      «Тегі, аты, « Жынысы «Туған күні, айы, жылы
      Surname, Name» Sex» Date of birth»
      Балалары туралы көп жазба енгізу қажет болған кезде осы беттің төменгі бөлігінде Жол жүру құжатының келесі бетіне сілтеме басылады:
      При необходимости внесения большего числа записей о детях в нижней части этой страницы печатается ссылка на другую страницу проездного документа:
      Бетті қараңыз/See page...”.
      беттің төменгі бөлігінде елтаңбалы мөр басылатын орын белгіленген –
      В нижней части страницы обозначено место для мастичной печати –

      М.О./Stamp

      15. 32–ші бетте мынадай текст жазылған:
      На странице 32 размещены надписи:

      «Негізінде жол жүру құжаты берілген құжат немесе құжаттар»
      «The document or documents on the basis of which this Travel Document is issued»; (сызық сызылған)

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2010 жылғы 29 қарашадағы
№ 498 бұйрығына   
3-қосымша     

Үлгі

сыртқы бет
лицевая страница

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Ішкі істер министрлігі
Министретство внутренних дел

Қазақстан Республикасының елтаңбасы
Герб Республики Казахстан

Қазақстан Республикасында
пана іздеген адамның куәлігі
Свидетельство лица, ищущего убежище
в Республике Казахстан
№ ____________

1-ші бет
Страница 1

ІІД КҚПБ
УМП ДВД
_________________________________________________________________
      (облыс, қала атауы / наименование области, города)

Осы куәлік берілді:
Настоящее свидетельство выдано:

____________
|            | Тегі
|            | Фамилия_______________________________________________
| Сурет орны | Аты
| Место для  | Имя___________________________________________________
|   фото     | Әкесінің аты
|            | Отчество______________________________________________
|____________|

               М.О. / М.П.

      Туған жылы _________________________________________
      Год рождения
      Азаматтығы__________________________________________
      Гражданство
      ІІД КҚПБ босқын мәртебесін тағайындау туралы берген өтінішінің тіркелгені туралы
      В том, что ходатайство о признании беженцем зарегистрировано УМП ДВД_____________________________________________________________
                           (облыс, қала атауы)
                    (наименование области, города)

      Тіркеу № ______ бастап «________» дейін______________ 20_____ ж
      Регистрационный № _____ от «______» ______________ 20_____ г

      2 - ші бет / страницы 2

      Куәлік мерзімі «_____» _______________ бастап __________дейін
      Свидетельство действительно: с ___________ по _______________

      Куәлік берген мекеме
      Орган выдавший свидетельство___________________________________

      Куәліктін берілген күні «______» ____________20____ж
      Дата выдачи свидетельства «______» ____________20____г

      ІІД КҚПБ бастығы
      Начальник УМП ДВД _____________________________________________
                           (облыс, қала атауы/наименование области,
                                            города)
                                   ____________________қолы/подпись

Ішкі істер органдарында тіркеу
Регистрация в органах внутренних дел

      мөр/штамп

      Куәлік иесінің мекен-жайы
      Адрес проживания владельца свидетельства
      _______________________________________________________________

      ІІД ҚКПБ бастығы
      Начальник УМП ДВД
      __________________________________________________________
           (облыс, қала атауы/наименование области и города)
                                  ____________________қолы/подпись

      М. О./М.П.

      3 - ші бет/страница 3

Он сегіз жасқа толмаған отбасы мүшелері:
Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет:

Тегі, аты, әкесінің аты
Фамилия, имя, отчество

Туыстық қатысы
Степень родства

Туған жылы
Год рожденияКуәлік иесінің қолы ________________________
Подпись владельца свидетельства

4-ші бет/страница 4

      Куәлік ұзартылды: ______________нен ( нан)______________дейін
      Свидетельство продлено: с __________________по ________________

      ІІД КҚПБ бастығы
      Начальник УМП ДВД
      __________________________________________________________

      М.О./М.П.

Пана іздеген адамның куәлігінің сипаттамасы

      1. Пана іздеген адамның куәлігінің (бұдан әрі – куәлік) бланкісіндегі барлық деректемелері мемлекеттік және ресми тілдерде көрсетіліп, бірыңғай үлгі бойынша жасалады.
      Бланк свидетельства лица, ищущего убежище (далее - свидетельство) изготавливается по единому образцу с указанием всех реквизитов на государственном и русском языках.
      2. Куәлік бланкісі тығыздығы 150, көлемі 103х150 мм ақ қағазда дайындалған.
      Бланк дәл ортасынан бүгілген, куәліктің сыртқы және ішкі бөлігі 4 бетке орналасқан.
      Бланк свидетельства выполнен на белой бумаге плотностью 150, формат 103х150 мм.
      Бланк согнут пополам, наружная и внутренние части свидетельства размещены на 4-х страницах.

Сыртқы бетінің жоғарғы бөлігінде орта тұсында төрт қатарға:
В верхней части лицевой страницы в четыре строки по центру полужирным шрифтом расположены слова:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Ішкі істер министрілігі
Министерство внутренних дел

      орта тұсында
      середине по центру расположен:

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Герб Республики Казахстан

      сөздері орналасқан

      Беттің төменгі бөлігінде орта тұсында төрт қатарға:
      В нижней части страницы по центру в четыре строки расположены слова:

Қазақстан Республикасында
пана іздеген адамның куәлігі
Свидетельство лица, ищущего убежище
в Республике Казахстан
№ ____________

      сөздері орналасқан.
      Куәлік бланкісінің нөмірін ІІД КҚПБ қызметкері қолмен қояды.

      Номер бланка свидетельства проставляется от руки сотрудником УМП ДВД.
      3. Бірінші беттің жоғарғы бөлігінде мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай сөздер жазылған:
      В верхней части первой страницы расположены на государственном и русском языках следующие слова:
      ІІД КҚПБ _____ (облыс, қала атауы)/УМП ДВД ___________________(наименование области, города)».
      4. Ортасына қарай, екі қатарда/ниже в две строки, с ориентировкой по центру, расположены слова: «Осы куәлік берілді/Настоящее свидетельство выдано» деген сөздер жазылған.
      Жоғарыда көрсетілген қатардан солға қарай төменде пана іздеген адамның суреті үшін орын орналасқан, онда осы куәлік иесінің 3х4 көлемді суреті жапсырылады, оның үстінен оң төменгі жақ бөлігіне елтаңбалы мөр басылады.
      Ниже, слева от вышестоящей строки место для фотографии лица, ищущего убежище, куда вклеивается фотография владельца данного свидетельства размером 3х4, сверху которой в правом нижнем углу проставляется гербовая печать.
      Төменгі сол жақ бөлігінде әрқайсысы жеке жолда мынадай деректемелер көрсетіледі: Справа от фотографии, построчно указываются следующие сведения:
      «Тегі/Фамилия», «Аты/Имя», «Әкесінің аты/Отчество», «Туған жылы/ Год рождения», «Азаматтығы/Гражданство». Әр сөздің астында мәліметтерді толтыру үшін орын қалдырылады.
      Бұдан әрі үш жолға, мынадай сөйлем жазылады:
      Далее ниже, в три строки, расположены слова:
      «ІІД КҚПБ босқын мәртебесін тағайындау туралы берген өтінішінің тіркелгені туралы/ходатайство о признании беженцем зарегистрировано УМП ДВД____________________________________________________________
             (облыс, қала атауы/наименование области, города)
      Жоғарыдағы сөйлемнен кейін әрқайсысы жеке жолда қою қара әріппен/ниже вышестоящих слов, построчно, полужирным шрифтом расположены слова «Тіркеу №___ «___» _______20___ ж. / Регистрационный № ________ от _______ 20___ г».
      5. Екінші беттің жоғарғы бөлігінде ортасына қарай:
      В верхней части второй страницы расположены слова:
      «Куәлік мерзімі «____» бастап _______ дейін жарамды/Свидетельство действительно» с ______________ по __________», «Куәлікті берген мекеме/ Орган, выдавший свидетельство», «Куәліктің берілген күні/Дата выдачи свидетельства» деген сөздер жазылады, олардан кейін мәліметтерді толтыру үшін орын қалдырылады.
      ІІД КҚПБ бастығы _______ (облыс, қала атауы) бойынша
      Начальник УМП ДВД______________________________________________
                                 (наименование области, города)
                                    ____________________қолы/подпись

      М.О. /М.П.
      6. Беттің ортасына қарай қою қара әріппен/в нижней части второй страницы полужирным шрифтом, с ориентировкой по центру, расположены слова: «Отбасының он сегізге толмаған мүшелері/Члены семьи, не достигшие восемнадцати лет» деген сөздер жазылған, оның астында 3 жол мен бағанадан тұратын кесте орналасқан.
      Бірінші жолдың бірінші бағанасында
      В первой строке первого столбца помещены следующие слова:
      «Тегі аты, әкесінің аты/Фамилия, имя, отчество»;
      Бірінші жолдың екінші бағанасында
      Во втором столбце первой строки «Туыстық қатынасы/Степень родства»;
      Бірінші жолдың үшінші бағанасында «Туған жылы/Год рождения» деген деректер орналасқан.
      В третьем столбце первой строки
      Беттің төменгі бөлігінде қою қара қаріппен/ниже полужирным шрифтом расположены слова: «Куәлік иесінің қолы/Подпись владельца свидетельства__________» деген сөздер жазылған.
      7. Төртінші беттің жоғарғы бөлігінде ортасына қарай қою қара әріппен/в верхней части четвертой страницы с ориентировкой по центру, полужирным шрифтом напечатаны следующие слова «Куәлік _______ бастап ________ дейін ұзартылды/Свидетельство продлено: с «__» _______ по «___» _________» деген сөздер жазылған.
      ІІД КҚПБ бастығы_______ (облыс, қала атауы) бойынша
      Начальник УМП ДВД
      ________________________________________________қолы/подпись.