Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу құжаттарының нысандарын және аккредиттеу алдындағы, аккредиттеуден кейінгі шарттардың үлгілік нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008 жылғы 29 қазандағы N 430 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 14 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5356 болып енгізілді.

Жаңартылған

       Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      "С ә йкестікті ба ғ алау саласында ғ ы аккредиттеу туралы" Қ аза қ стан Республикасының Заңына сә йкес, Б Ұ ЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) 1-11 қосымшаларына сәйкес сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу құжаттарының нысандары;
      2) 12-13 қосымшаларына сәйкес аккредиттеу алдындағы, аккредиттеуден кейінгі шарттардың үлгілік нысандары бекітілсін.
      2. Қ аза қ стан Республикасы Индустрия ж ә не сауда министрлігіні ң Техникалы қ реттеу ж ә не метрология комитеті ( Ғ .М. М ұ хамбетов)
Қ аза қ стан Республикасы Әділет министрлігінде заңнамада белгіленген
т ә ртіппен осы б ұ йры қ ты ң мемлекеттік тіркелуін қ амтамасыз етсін.
      3. Осы б ұ йры қ ал ғ аш қ ы ресми жариялан ғ ан к ү нінен бастап он
к ү нтізбелік к ү н ө ткен со ң қ олданыс қ а енгізіледі

       Министр                                       В. Школьник

Қазақстан Республикасы    
Индустрия және сауда министрінің
2008 жылғы 29 қазандағы N 430
бұйрығына 1-қосымша     

___________________________ 
(ұйым атау)        

Өтінім
      1.____________________________________________________________
        (өтінім берушінің немесе оның құрылымдық бөлімшесінің атауы)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде__________________
_____________________________________ негізінде қызмет ететін,
     (нормативтік құжаттың атауы)____________________________________________________________        ( ө нім, процесстерді ң , қ ызметтерді ң , менеджмент ж ү йесіні ң ,
қ ызметкерлерді ң , сына қ , салыстырып-тексеру, калибрлеу зертханаларыны ң (орталы қ тарыны ң ) с әйкестігін растау жөніндегі органы, немесе өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды тұлға )
ретінде ө тінілген аккредиттеу саласына с ә йкес аккредиттеуді сұраймыз.
      2. Өтінім берушінің заңды мәртебесі:___________________________
_________________________________________________________________
  (атауы, құрылтайшылар (қатысушылар), заңды тұлғаның басшы органы,             тұрған жері, телефоны, факсы, электрондық поштасы,
                  веб-сайты, есептік шоты, СТН, БСК)
      3._________________________________________________________
           (өтінім беруші немесе аккредиттелуші құрылымдық бөлімше
                    басшысының тегі, аты, әкесінің аты)
      4._________________________________________________________
             (аккредиттеу жөніндегі органмен байланысқа жауапты
               қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты телефоны)
      5. Аккредиттеу аттестатының сериясы, нөмірі________________
Өтінім берушінің басшысы _____________ ___________ ______________
                  (өтінім берушінің атауы) (қолы) (аты-жөні, тегі)
                                         (мөр орны)

                                            "_____" __________жыл

      Ескерту.
      Өтінімнің 5-тармағы қайта аккредиттелген жағдайда толтырылады.

                                        Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430                                           бұйрығына 2-қосымша

                                            БЕКІТЕМІН
                      ____________________________________________
                        (аккредиттеу жөніндегі орган басшысының
                     лауазымы, аты- жөні-тегі, әкесінің аты, қолы)
                                 "____" __________ 20___ ж.
                               20___ ж. "____" __________ N ____
                      аккредиттеу аттестатының қосымшасы ___ бетте

     Өнім сәйкестігін растау жөніндегі органның аккредиттеу
                           саласы
__________________________________________________________________
( ө нім с ә йкестігін растау ж ө ніндегі органны ң атауы ж ә не мекен-жайы)

Ө німні ң (объектіні ң ) атауы

Э Қ Т ӨС коды

Э Қ Т ТН ЕВРАЗЭ Қ

С ә йкестікті растау бойынша ж ү ргізетін нормативтік- құқ ы қ ты қ актілерді ң , нормативтік- құ жаттарды ң белгісі

Ө німні ң (объектіні ң ) аны қ тау сипаттамасы (к ө рсеткіш тері)

Сынау ә діс теріне нормативтік қ ұ жаттар белгісі

1

2

3

4

5

6

      Ескертулер:
      1. Аккредиттеу саласыны ң со ңғ ы бетінде с ә йкестікті растау
ж ө ніндегі органны ң у ә кілетті т ұ л ғ асыны ң қ олы қ ойылуы ж ә не за ң ды
т ұ л ғ аны ң м ө рімен расталуы керек.
      2. Аккредиттеу саласыны ң ә р пара ғ ы аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң м ө рімен расталуы керек.
      3. С ә йкестікті растау ж ө ніндегі органны ң филиалдары осы нысан бойынша аккредиттеу саласын ресімдейді.

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 3-қосымша

                                          БЕКІТЕМІН
                       ___________________________________________
                         (аккредиттеу жөніндегі орган басшысының
                       лауазымы, аты-жөні-тегі, әкесінің аты, қолы)
                                 "____" __________ 20___ ж.
                              20___ ж. "____" __________ N _____
                      аккредиттеу аттестатының қосымшасы ____ бетте

         Менеджмент жүйесінің сәйкестігін растау жөніндегі
                    органның аккредиттеу саласы
   ____________________________________________________________
  (с ә йкестікті растау ж ө ніндегі органны ң атауы ж ә не мекен-жайы)

Менеджмент жү йесі нің атауы

Э Қ Т Ө С коды

Менеджмент ж ү йесіні ң қызмет саласы

С ә йкестікті растау бойынша ж ү ргізетін нормативтік- құқ ы қ ты қ актілерді ң , нормативтік- қ ұ жаттарды ң белгісі

Сипаттамаларды
(к ө рсеткіштерді) аны қ тау ү шін с ә йкестік ә дістеріне нормативтік құ жаттар белгісі

1

2

3

4

5

      Ескертулер:
      1. Аккредиттеу саласыны ң со ңғ ы бетінде с ә йкестікті растау
ж ө ніндегі органны ң у ә кілетті т ұ л ғ асыны ң қ олы қ ойылуы ж ә не за ң ды
т ұ л ғ аны ң м ө рімен расталуы керек.
      2. Аккредиттеу саласыны ң ә р пара ғ ы аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң м ө рімен расталуы керек.
      3. С ә йкестікті растау ж ө ніндегі органны ң филиалдары осы нысан бойынша аккредиттеу саласын ресімдейді.

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 4-қосымша

                                          БЕКІТЕМІН
                       ___________________________________________
                         (аккредиттеу жөніндегі орган басшысының
                       лауазымы, аты-жөні-тегі, әкесінің аты, қолы)
                                 "____" __________ 20___ ж.
                              20___ ж. "____" __________ N _____
                      аккредиттеу аттестатының қосымшасы ____ бетте

         Қызметкерлер сәйкестігін растау жөніндегі органның
                        аккредиттеу саласы
   _________________________________________________________
(с ә йкестігін растау ж ө ніндегі органны ң атауы ж ә не мекен-жайы)

Қ ызметті ң (объектіні ң ) атауы

Қ ызметті ң ба ғы ты (т ү рі)

Қ ызметіне нормативтік құ жаттар белгісі

Ба ғ алау т әртібі н ж ә не (немесе) т ә сілін белгілейтін құ жаттар белгісі

1

2

3

4

      Ескертулер:
      1. Аккредиттеу саласыны ң со ңғ ы бетінде с ә йкестікті растау
ж ө ніндегі органны ң у ә кілетті т ұ л ғ асыны ң қ олы қ ойылуы ж ә не за ң ды
т ұ л ғ аны ң м ө рімен расталуы керек.
      2. Аккредиттеу саласыны ң ә р пара ғ ы аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң м ө рімен расталуы керек.
      3. С ә йкестікті растау ж ө ніндегі органны ң филиалдары осы нысан бойынша аккредиттеу саласын ресімдейді.

                                      Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 5-қосымша

                                         БЕКІТЕМІН
                       ___________________________________________
                         (аккредиттеу жөніндегі орган басшысының
                             лауазымы, аты-жөні-тегі, қолы)
                                 "____" __________ 20___ ж.
                              20___ ж. "____" __________ N _____
                      аккредиттеу аттестатының қосымшасы ____ бетте

        Сынақ зертханасының (орталығының) аккредиттеу саласы
_________________________________________________________________
    (сына қ зертханасыны ң (орталы ғ ыны ң ) атауы ж ә не мекен жайы)

Ө німні ң (объектіні ң ) атауы

Э Қ Т ӨС коды

Э Қ Т ТН ЕВРАЗЭ Қ

нормативтік- құқ ы қ ты қ актілерді ң , ө німге (объектіге) нормативтік- құ жаттарды ң белгісі

Ө німні ң (объектіні ң ) аны қ тау сипаттамасы (к ө рсеткіш тері)

Сипаттамаларды (к ө рсеткіштер ді) аны қ тау
ү шін сынау
ә дістеріне нормативтік
құ жаттар белгісі

1

2

3

4

5

6

      Ескертулер:
      1. Аккредиттеу саласыны ң со ңғ ы бетінде с ә йкестікті растау
ж ө ніндегі органны ң у ә кілетті т ұ л ғ асыны ң қ олы қ ойылуы ж ә не за ң ды
т ұ л ғ аны ң м ө рімен расталуы керек.
      2. Аккредиттеу саласыны ң ә р пара ғ ы аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң м ө рімен расталуы керек.

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2010.06.03 № 99 Бұйрығымен.

                                         БЕКІТЕМІН
                       ___________________________________________
                         (аккредиттеу жөніндегі орган басшысының
                              лауазымы, аты-жөні-тегі,қолы)
                                 "____" __________ 20___ ж.
                              20___ ж. "____" __________ N _____
                      аккредиттеу аттестатының қосымшасы ____ бетте

    Салыстырып-тексеру (калибрлеу) зертханасының (орталығының)
                        аккредиттеу саласы
________________________________________________________________
(салыстырып-тексеру (калибрлеу) зертханасыны ң (орталы ғ ыны ң ) атауы
                        және мекен жайы)

Өлшем тү рінің коды

Өлшем құ рал дарын салыстырып тексеретін (калибрлейтін) топтың атауы

салыстырып тексеру/калибрлеу әдістері құжаттарының анықтамалары немесе атаулары

Метрологиялы қ сипаттама

өлшем ауқымы

дәреже, топ дәлдігі,
қателігі

кеңейтіл ген белгі сіздік

1

2

3

4

5

6

      Ескертулер:
      1. Аккредиттеу саласының соңғы бетінде басшының қолы қойылуы және заңды тұлғаның мөрімен расталуы керек.
      2. Аккредиттеу саласының әр парағы аккредиттеу жөніндегі органның мөрімен расталуы керек.
      3. Заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері аккредиттеу саласын осы нысан бойынша ресімдейді.

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 7-қосымша

                                          БЕКІТЕМІН
                           Сынақ зертханасының (орталығының) басшысы
                          _________________________________________
                          (аккредиттеу жөніндегі органы басшысының
                               лауазымы, аты- жөні-тегі, қолы)
                                  "____" __________ 20___ ж.

         Сынақ зертханасының (орталығының) төлқұжаты
_________________________________________________________________
              (сына қ зертханасыны ң (орталы ғ ыны ң ) атауы)

Зертхана (орталық) басшысының аты- жөні, тегі, әкесінің аты, лауазымы, телефоны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Зертхананың (орталық) пошталық мекен-жайы__________________________
___________________________________________________________________ Зертхана (орталы қ ) қ ызмет ететін за ң ды т ұ л ғ аны ң пошталы қ мекен-жайы_________________________________________________________
Сына қ зертханысыны ң телефоны, факсы, электронды қ поштасы, веб-сайты ___________________________________________________________________
Т ө л құ жат қ а 6 кесте кіреді
1 кесте. Зертхананың (орталы қ ) сына қ жабды қ тарымен (б ұ дан
ә рі – СЖ) жара қ тандыру

Аны қ талатын сипаттамалар
(к ө рсеткіштер)

Сына қ жабды қ тарыны ң атауы, т ұ рпаты (маркасы), дайындаушы, зауыт ж ә не т ү гендеу
н ө мірі

СЖ негізгі техникалы қ сипаттамалары

1

2

3

1 кестені ң жал ғ асы

Пайдалану ғ а енгізілген жылы

СЗ аттестаттау құ жатыны ң к ү ні ж ә не
н ө мірі, кезе ң ділігі

Ескертпе

4

5

6

      Ескерту. Сына қ зертханасы деп қ алпына келтірілген сырт қ ы
ә сер ететін факторлар ж ә не (немесе) ж ү ктемені қ айталайтын техникалы қ құ рал саналады.
2 Кесте. Зертханағ а (орталы ққ а) ө німді сынау ү шін ө лшеу
құ ралдары туралы ( ӨҚ ) м ә ліметтер

Ө німні ң (параметр лерді ң ) аны қ талатын сипаттамаларыны ң атауы, СЖ арналуы

ӨҚ атауы, т ұ рпаты, маркасы, дайындаушы, зауыт ж ә не т ү гендеу н ө мірі

Негізгі метрологиялы қ сипаттамалар

1

2

3

2 кестенің жал ғ асы

Пайдалану ғ а енгізілген жылы

Тексеру немесе аттестаттау туралы сертификат (ку ә лік) н ө мірі, к ү ні, кезе ң ділігі

Қ осымша м ә ліметтер

4

5

6

      Ескерту. Ө лшеу құ ралдары деп белгілі уа қ ыт аралы ғ ында ө лшемі ө згермеген (белгіленген кінарат шегінде), физикалы қ шама бірлігін са қ тайтын ж ә не (немесе) қ айталанатын қ алпына келтірілген метрологиялы қ сипаттамалары бар ө лшеуге арнал ғ ан техникалы қ құ рал саналады.
3 Кесте. Зертхананың (орталы қ ты ң ) талдамалы ба қ ылауда заттар мен материалдарды ң құ рамы мен қ асиеттеріні ң стандартты қ ү лгілерімен (ары қ арай – С Ү )жабды қ талуы.

Қ олданылатын С Ү арналуы ( құ ралдарды градуирлеу, ө лшеу н ә тижелері д ұ рысты ғ ын ба қ ылау, бас қ а санатты ү лгілерді аттестаттау)

С Ү қ олдану т ә ртібі белгілен ген Н Қ белгісі ж ә не атауы

С Ү атауы
ж ә не н өмір і

С Ү кім ж ә не қ ашан бекітті

1

2

3

4

3 кестенің жал ғ асы

С Ү т ұ рпатын бекіту туралы сертификат (ку ә лік) N

С Ү аттестатталған сипаттамалары

Аттестаттал ғ ан сипаттамаларды белгілеу қ ателігі

С Ү данасыны ң жарамдылы қ мерзімі

Ескертпе

5

6

7

8

9

      Ескертулер:
      1. С Ү деп ө німді сынау ж ә не зерттеу, салыстырып тексеру,
ө лшеу құ ралдарын калибрлеу ж ә не градуирлеу, сынаулар, ө лшем
ж ү ргізу ә дістемесін аттестаттау кезінде бірлік ө лшемін беру ү шін пайдаланылатын, метрологиялы қ аттестаттау н ә тижесінде м ә ні белгіленген, осы затты ң (материалды ң ) құ рамы мен қ асиетін сипаттайтын шамалар ө лшемін са қ тау ғ а ж ә не қ айталау ғ а арнал ғ ан зат немесе материалды ң құ рамы мен қ асиеттерін сипаттайтын шамалар
ө лшемін қ айталау ж ә не са қ тау ү шін арнал ғ ан зат немесе материалды ң белгілі м ө лшері т ү рінде ө лшеу құ ралдары ж ә не белгіленген т ә ртіпте стандартты қ ү лгі ретінде бекітілгені есептеледі.
      2. 4 ба ғ анда С Ү бекіту де ң гейі к ө рсетіледі (мемлекетаралы қ , мемлекеттік, салалы қ к ә сіпорындар). К ә сіпорынны ң С Ү ү шін ұ йым басшысымен қ ашан бекітілгенін к ө рсетеді.
      3. 9 ба ғ ан ғ а мемлекеттік де ң гейде С Ү тіркеу туралы
м ә ліметтер енгізеді.
4 Кесте. Сынаулар кезінде қ олданылатын нормативтік құ жаттар тізбесі

Нормативтік
құ жаттар белгісі

Нормативтік құжатта р атауы

Кім ж ә не қ ашан бекітті, құ жатты бекіткен мекеме (бұ йры ғ ыны ң ) қ аулысыны ң N, енгізілген к ү ні

1

2

3

5 Кесте. Зертханалардың персоналы туралы м ә ліметтер

Аты-ж ө ні, тегі

Лауазымы

Диплом бойынша білімі, зертханадығы (орталықтағы) маманды ғ ы бойынша е ң бек ө тілі

Ж ү ргізіле тін сынаулар т ү рі

Аттестаттау хаттамасы ны ң н ө мірі ж ә не к ү ні, д ү ркінділіг і
Біліктілі гін арттыр ғ андығ ы туралы м ә лімет

Ескерту

1

2

3

4

5

6

      Ескерту. Тіркелген зертхана қ ызметкерлерінен бас қ а сынауда
қ атыс қ ан бас қ а б ө лімшелер қ ызметкерлерін к ө рсету керек. (ол туралы 6 ба ғ анда белгі қ ойылады)
6 Кесте. Зертханалардың (орталы қ тарды ң ) ө ндірістік
б ө лмелеріні ң жа ғ дайы

Б ө лмені ң арнаулы (оны ң ішінде ж ү ргізілетін сынаулар т ү рлері)

Арнайы немесе құ рыл ғ ы

К ө лемі, м 2

Температурасы, 0 С

Ж ұ мыс орындарының жары қ тандырылуы, лк

Газдалу де ң гейі , мг/м 3

1

2

3

4

5

6

6 кестенің жал ғ асы

Шу де ң гейі, дБ

Арнайы жабды қ ты ң болуы (желдету, кедергілерден қ орғау ж.т.б.)

Ү лгілерді қ абылдау ж ә не са қ тау шарттары

Ескертпе

7

8

9

10

      Ескерту. Кесте санитарлы қ -эпидемиологиялы қ қ ызмет ұ йымыны ң мамандарымен орындал ғ ан ө ндірістік факторлар де ң гейін ө лшеу хаттамасы негізінде толтырылады. Нысан ғ а міндетті т ү рде санитарлы қ эпидемиологиялы қ қ ызмет ұ йымыны ң басшысымен қ ол қ ойыл ғ ан
санитарлы қ ережелер мен гигиеналы қ нормативтерге ө ндірістік
б ө лмелерді ң с ә йкестігі туралы т ұ жырым міндетті т ү рде қ оса жіберіледі.

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 8-қосымша

   Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2010.06.03 № 99 Бұйрығымен.    

                                          БЕКІТЕМІН
                              Заңды тұлға немесе заңды тұлғаның
                              құрылымдық бөлімше басшысы
                              ____________________________________
                               (заңды тұлға немесе заңды тұлғаның
                            құрылымдық бөлімшесінің атауы, басшының
                                аты-жөні-тегі, әкесінің аты, қолы)                                      "____" __________ 20___ ж.

    Салыстырып-тексеру зертханасының (орталығының) төлқұжаты
  ______________________________________________________________
(заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің атауы)

Заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі басшысының аты-жөні, тегі, әкесінің аты, лауазымы, телефоны
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің пошталық мекен-жайы _____________________________________________
________________________________________________________________
Заң ды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің телефоны, факсы, электрондық поштасы, веб-сайты ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Метрологиялық қызмет басшысының аты-жөні, тегі, әкесінің аты,
қызметі
________________________________________________________________
Салыстырып-тексеру зертханасы (орталығы) басшысының аты-жөні, тегі, әкесінің аты, қызметі
________________________________________________________________

Төлқұжатқа 6 кесте кіреді

1 Кесте.

Ө лшем т үрлер іні ң коды

ӨҚ салыс тырып-тексеретін топтың атауы

СҮ т ұ рпаты

Метрологиялық сипаттамал ар (д әрежесі , д ә лелдік тобы, ө лшем ау қ ымы, қ ателігі, ке ң ейтілген белгісіздік)

Салыстырып-тексеру ә дістеріне арнал ғ ан нормативтік құ жаттар (белгісі ж ә не атауы)

Қ олдана тын салыстырып-тексеру құ ралдары

1

2

3

4

5

6

2 Кесте. Кадрлар құрамы

Аты-жөні, тегі

Лауазымы

Өлшем құралдарын салыстырып-тексерушінің біліктілігі туралы мәлімет (сертификат N, берілген күні, қызме т мерзімі, өлшеу түрі)

Метрология саласындағы еңбек өтілі

Осы  лауазымына сәйкес аттестатталуы туралы мәлімет, кезеңділігі

Біліктілігін арттыру курсын бітіргендігі туралы мәліметтер (құжаттың N, қызмет мерзімі,
өлшем түрі)

1

2

3

4

5

6

3 Кесте. Кө лем бірліктеріні ң бастап қ ы эталондар тізімі

Кө лем бірліктеріні ң бастап қ ы эталондар тізімі
_________________________________________________________________
(за ң ды т ұ л ғ а немесе за ң ды т ұ л ғ аны ң құ рылымды қ б ө лімшесіні ң атауы)

Атауы

Түрі

Зауыттық нөмірі

Мүліктік нөмірі

Өлшем ауқымы

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Дәрежесі, дәлелдік тобы, қателігі, кеңейтілген белгісіздік

Салыстырып- тексеру немесе метрологиялық аттестаттау туралы құжат (N, Салыстырып- тексеру күні, қызмет мерзімі)

Пайдалануға енгізілген жылы

Аккредиттеу саласына сәйкес арналуы

6

7

8

9

4 Кесте. Кө лем бірліктеріні ң асты ңғ ы эталондар тізімі

Кө лем бірліктеріні ң асты ңғ ы эталондар тізімі

Атауы

Түрі

Зауыттық нөмірі

Мүліктік нөмірі

Дәрежесі, дәлелдік тобы, қателігі, кеңейтілген белгісіздік

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Өлшем ауқымы

Салыстырып- тексеру немесе метрологиялық аттестаттау туралы құжат (N, қызмет мерзімі)

Пайдалануға енгізілген жылы

Аккредиттеу саласына сәйкес арналуы

6

7

8

9

5 Кесте. Ө лшеу қ ажеттіліктері

Атауы

Түрі

Зауыттық нөмірі

Мүліктік нөмірі

Дәрежесі, дәлелдік тобы, қателігі, кеңейтілген белгісіздік

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Өлшем ауқымы

Салыстырып- тексеру немесе метрологиялық аттестаттау туралы құжат (N, қызмет мерзімі)

Пайдалануға енгізілген жылы

Аккредиттеу саласына сәйкес арналуы

6

7

8

9

6 Кесте. Арнайы автокө лікпен жара қ тандыру

Атауы, түрі немесе маркасы

Пайдалануға енгізілген жылы

Саны, данасы

Арналуы

1

2

3

4

7 Кесте. Ө ндірістік б ө лмелеріні ң жа ғ дайы

Өтінішкердің бөлмесінің атауы

Арнаулы бөлме (арнайы\құрылғы)

Көлемі, м 2

Температурасы, о С

Біршама ылғалдығы, %

қалып

факт

қалып

факт

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Жұмыс орындарының жарықтандырылуы, лк

Шу деңгейі, дБ

Электромагниттік кедергілердің деңгейі, А/м

Газдалу деңгейі, %

Қорытынды берген орган атауы (N, аккредиттеу аттестатының қызмет мерзімі)
N, қорытынды берген күні

қалып

факт

қалып

факт

қалып

факт

қалып

факт

6

7

8

9

10

      Ескерту. Өлшем хаттамасын қоса алғандағы қорытынды міндетті қосымша болып табылады.

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2010.06.03 № 99 Бұйрығымен. 

                                          БЕКІТЕМІН
                              Заңды тұлға немесе заңды тұлғаның
                              құрылымдық бөлімше басшысы
                              ____________________________________
                               (заңды тұлға немесе заңды тұлғаның
                            құрылымдық бөлімшесінің атауы, басшының
                                аты-жөні-тегі, әкесінің аты, қолы)                                     "____" __________ 20___ ж.

           Калибрлеу зертханасының (орталығының) төлқұжаты
________________________________________________________________
(заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің атауы)
Заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі басшысының аты-жөні, тегі, әкесінің аты, лауазымы, телефоны ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің пошталық мекен-жайы ____________ _________________________________________
Заңды тұлға немесе заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің телефоны, факсы, электрондық поштасы, веб-сайты __________________________
________________________________________________________________
Метрологиялық қызмет басшысының аты-жөні, тегі, әкесінің аты, қызметі
________________________________________________________________
Калибрлеу зертханасы (орталығы) басшысының аты-жөні, тегі, әкесінің аты, қызметі
________________________________________________________________

Төлқұжатқа 5 кесте кіреді

1 Кесте.

Өлшем түрлері нің коды

ӨҚ калибрлейтін топтың атауы

Метрологиялық сипаттамалар

Калибрлеу әдістеріне арналған нормативтік құжаттар (белгісі және атауы)

Қолданатын калибрлеу құралдары

өлшем ауқымы

дәрежесі, дәлелдік тобы, қателігі

кеңейтілген белгісіздік

1

2

3

4

5

6

7

2 Кесте. Кадрлар құрамы

Аты-жөні, тегі

Лауазымы

Білімі, мамандығы

Метрология саласындағы еңбек өтілі

Біліктілігін арттыру курсын бітіргендігі туралы мәліметтер (құжаттың N, қызмет мерзімі, өлшем түрі)

Өлшем құралдарын калибрлейтін топтар бойынша мамандандыру

1

2

3

4

5

6

3 Кесте. Қ олданыста ғ ы эталондарды ң тізімі

Атауы

Түрі

Зауыттық нөмірі

Мүліктік нөмірі

өлшем ауқымы

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

дәрежесі, дәлелдік тобы, қателігі, кеңейтілген белгісіздік

Салыстырып-тексеру (калибрлеу) немесе метрологиялық аттесттаттау туралы құжат (N, қызмет мерзімі)

Пайдалануға енгізілген жылы

Аккредиттеу саласына сәйкес арналуы

6

7

8

9

4 Кесте. Ө лшеу қ ажеттіліктері

Атауы

Түрі

Зауыттық нөмірі

Мүліктік өмірі

өлшем ауқымы

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

дәрежесі, дәлелдік тобы, қателігі

Калибрлеу және/немесе метрологиялық аттестаттау туралы құжат (N, қызмет мерзімі)

Пайдалануға енгізілген жылы

Аккредиттеу саласына сәйкес арналуы

6

7

8

9

5 Кесте. Арнайы автокө лікпен жара қ тандыру

Атауы, түрі немесе маркасы

Пайдалануға енгізілген жылы

Саны, данасы

Арналуы

1

2

3

4

6 Кесте. Ө ндірістік б ө лмелеріні ң жа ғ дайы

Өтінішкердің бөлмесінің атауы

Арнаулы бөлме(арнайы\құрылғы)

Көлемі, м 2

Температурасы, о С

Біршама ылғалдығы, %

қалып

факт

қалып

факт

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Жұмыс орындарының жарықтандырылуы, лк

Шу деңгейі, дБ

Электромагниттік кедергілердің деңгейі, А/м

Газдалу деңгейі, %

Орган атауы (N, аккредиттеу аттестатының қызмет мерзімі)
N, қорытындылау күні

қалып

факт

қалып

факт

қалып

факт

қалып

факт

6

7

8

9

10

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 10-қосымша

                                          БЕКІТЕМІН
                              Заңды тұлға басшысы
                              ____________________________________
                                (заңды тұлғаның атауы, басшының
                                аты-жөні-тегі, әкесінің аты, қолы)                                       "____" __________ 20___ ж.

  Өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды
             жүзеге асыратын заңды тұлғаның төлқұжаты
_________________________________________________________________
                     (за ң ды т ұ л ғ аны ң атауы)

Заңды тұлғаның басшысының аты- жөні, тегі, әкесінің аты, лауазымы, телефоны___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Заңды тұлғаның пошталық мекен жайы ________________________________
___________________________________________________________________
Заң ды т ұ л ғ аны ң телефоны, факсы, электронды қ поштасы, _______________

Тө л құ жат қ а 5 кесте кіреді
1 Кесте. Кадрлар құ рамы

Аты-ж ө ні, тегі

Лауазымы

Осы лауазымда ғ ы е ң бек ө тілі

Осы лауазымының с ә йкестігіне аттестаттау туралы м ә ліметтер

Біліктілігін к ө теру курсын бітіргендігі туралы м ә ліме ттер (бітірген к ү ні, жарамдылық мерзімі, ө лшем т ү рі бойынша мамандандыру)

1

2

3

4

5

2 Кесте . Өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды ұйымдастыруды және жүргізуді реттейтін құжаттардың тізімі

Нормативтік құжаттар белгісі және атауы

Кім бекітті

Қызмет мерзімі

Өзектілік күні

1

2

3

4

3 Кесте. Өлшем құралдары туралы мәліметтер

Атауы

Түрі (маркасы)

Зауыттық нөмірі

Мүліктік нөмірі

Дәлелдік тобы, дәрежесі, қателігі

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Өлшем ауқымы

Пайдалануға іске қосылған жылы

Салыстырып тексеру туралы құжаттың күні және нөмірі (метрологиялық аттесттаудың)

Аспап иесі

6

7

8

9

4 Кесте . Өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттау және әзірлеу саласында жүргізілген жұмыстар туралы ақпарат

Жұмыс атауы

Жүргізген күні

Кім үшін жүргізілді

Жүргізілген жұмыстың мақсаты

1

2

3

4

Ескерту. Ү лкен ау қ ымда ғ ы ж ұ мыс ж ү ргізілген жа ғ дайда а қ парат со ңғ ы ү ш жылмен ж ү ргізіледі.

5 Кесте. Ө ндірістік б ө лмелерді ң жа ғ дайы

Өтінішкердің бөлмесінің атауы

Арнаулы бөлме(арнайы\құрылғы)

Көлемі, м 2

Температурасы, о С

Біршама ылғалдығы, %

қалып

факт

қалып

факт

1

2

3

4

5

кестенің жалғасы

Жұмыс орындарының жарықтандырылуы, лк

Шу деңгейі, дБ

Электромагниттік кедергілердің деңгейі, А/м

Газдалу деңгейі, %

Орган атауы (N, аккредиттеу аттестатының қызмет мерзімі)
N, қорытындылау күні

қалып

факт

қалып

факт

қалып

факт

қалып

факт

6

7

8

9

10

                                        Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                         бұйрығына 11-қосымша

      Сәйкестікті бағалау жөніндегі жұмыстарды орындайтын
                қызметкерлер туралы мәліметтер
_________________________________________________________________
          (сәйкестікті растау жөніндегі органның атауы)

Аты-жөні, тегі

Білімі, оқу орнының атауы және оны бітірген жылы
Дипломы бойынша мамандығы

Жұмыс орны, лауазымы, қызметтік міндеттері, мамандығы бойынша еңбек стажы

Теоретикалық біліктілікті арттыру туралы куәлік N, оқу курсының атауы, сарапшы-аудитор аттестатының N аттестатталған күні

Қызмет саласы

1

2

3

4

5

Басшы __________________________ ____________ __________________
       (өтінім берушінің атауы)     (қолы)      (аты-жөні, тегі)
                                  (мөр орны)

                                    "_____ " ___________ 20___ жыл

      Ескертулер:
      1 бағанда кезекті тәртіпте сарапшы-аудиторлар, сәйкестікті растау жөніндегі органның мамандары, шарт бойынша шеткі ұйымнан жұмыстарға тартылған мамандар көрсетіледі.
      3 бағанда шеткі ұйымның мамандармен жасалған шарттың күні, нөмірі және мерзімі көрсетіледі.

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                        бұйрығына 12-қосымша

                    Аккредиттеу алдындағы үлгі шарты

_______________________               "____" _________________ ж.
   (жасас қ ан орны)                             (к ү ні)
_________________________________________________________________,
                      ( ұ йымны ң толы қ атауы)
Қаза қ стан Республикасы Ү кіметіні ң __________________ қ аулысына с ә йкес
                                (қ аулы к ү ні мен н ө мірі)
анықталған б ұ дан ә рі "Аккредиттеу ж ө ніндегі орган" деп аталатын
________________________________ негізінде әрекет ететін _________
        ( құ жат атауы)
__________________________________________________________________
       (у ә кілетті т ұ л ғ аны ң лауазымы, тегі, аты, ә кесіні ң аты)
т ұ л ғ асында аккредиттеу ж ө ніндегі орган ж ә не______________________
_________________________________________________________________,
                   ( ұ йымны ң толы қ атауы)
б ұ дан ә рі " Ө тінім беруші" деп аталатын___________________________
                                            ( құ жат атауы)
негізінде ә рекет ететін__________________________________________
                       (у ә кілетті т ұ л ғ аны ң лауазымы, тегі, аты,
                                     ә кесіні ң аты)
т ұ л ғ асында екінші тараптан, бірлесіп "Тараптар" деп аталатын
"С ә йкестікті ба ғ алау саласында ғ ы аккредиттеу туралы" Қ аза қ стан Республикасыны ң 2008 жыл ғ ы 5 шілдедегі За ң ына (б ұ дан ә рі – За ң )
с ә йкес т ө мендегілер туралы осы шартты (б ұ дан ә рі – Шарт) жасасты.

1. Шарт мәні

      1.1. Аккредиттеу жө ніндегі орган ___________________________
_________________________________________________________________
( ө нім, процестерді ң , қ ызметтерді ң , менеджмент ж ү йесіні ң , персоналды ң , сына қ , салыстырып-тексеру, калибрлеу зертханаларыны ң (орталы қ тарыны ң ) с әйкестігін растау жөніндегі органы, немесе өлшемдерді орындау әдістемелерін метрологиялық аттестаттауды жүзеге асыратын заңды
                              тұлға )
ретінде ___________________________________ негізінде қ ызмет ететін,
      (нормативтік құ жатты ң (тарды ң ) атауы (лары))
__________________________________________________________________
   (егер за ң ды т ұ л ғ аны ң құ рылымды қ б ө лімшесі аккредиттелсе, осы
                         б ө лімшені ң атауы)
құжаттарына сараптама ж ү ргізуге міндетті, оны орналас қ ан жерінде тексеру ж ә не аккредиттеу ө лшемдеріне с ә йкес бол ғ ан жа ғ дайда – оны аккредиттеу туралы шешім қ абылдау ғ а, ал Ө тінім беруші ө з кезегінде жоғ арыда атал ғ ан нормативтік құ жатты ң талаптарын орындау ғ а ж ә не көрсет ілген жұ мыстарды т ө леуге міндеттенеді.
      1.2. Келесі ( қ айта) аккредиттеу аккредиттеу аттестатыны ң қ ызмет мерзімі ая қ тал ғ ан ғ а дейін ж ә не Аккредиттеу субъектісіні ң аккредиттеу саласын ке ң ейткен фактісі жо қ бол ғ анда осы шартты ң талаптарына с ә йкес ( құ нын есептемегенде) ж ү ргізіледі.
      М ұ ндай аккредиттеуді ң құ нын осы шарт қ а қ осымша келісім бекітуші тараптар аны қ тайды.

2. Тараптардың құқықтары және міндеттері

      2.1. Ө тінім берушіні ң құқ ы қ тары мен міндеттері.
      2.1.1. Ө тінім беруші:
      1) құжаттарды сараптамалық нәтижелері бойынша сарапшы-аудитордың қорытындысының бір данасын алуға;
      2) орналасқан жерінде тексеру нәтижелері бойынша тексеру жөніндегі топтың есебінен бір данасын алуға;
      3) тиісті себептері бар болған жағдайда Аккредиттеу жөніндегі органнан сәйкессіздікті жою мерзімін ұзартуды жазбаша өтініш арқылы талап етуге;
      4) Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а ж ү ргізілген ж ұ мыстар бойынша
ө з ескертулерін беруге;
      5) Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а оны ң қ ызметкерлеріні ң
ә рекеттеріне ша ғ ымдану ғ а;
      6) Аккредиттеу жөніндегі органның теріс шешімін апелляция жөніндегі комиссияға шағымдануға;
      7) даулар туындаған жағдайда сотқа шағымдануға ;
      8) кез келген уа қ ытта біржа қ ты т ә ртіпте ол туралы Аккредиттеу
ж ө ніндегі орган ғ а шартты б ұ зу к ү нінен жиырма к ү н б ұ рын жазбаша хабарлай отырып, шартты б ұ зу ғ а;
      9) аккредиттеуден бас тартқан жағдайда дәлелді шешімін және олар тапсырған құжаттардың бір данасын алуға құқылы.
      2.1.2. Ө тінім беруші:
      1) аккредиттеу саласында ғ ы нормативтік құқ ы қ ты қ актілерді ң ж ә не құ жаттарды ң талаптарымен Аккредиттеу ж ө ніндегі орган белгілеген талаптарды ң орындалуын қ амтамасыз етуге;
      2) Шарт қ а с ә йкес ж ұ мыстарды т ө леуге;
      3) аккредиттеу ж ө ніндегі ж ұ мыстарды ж ү ргізу кезінде Аккредиттеу ж ө ніндегі органымен ө зара іс- қ имыл ү шін у ә кілетті т ұ л ғ аны белгілеуге;
      4) тексеру тобына орналас қ ан жері бойынша тексеру ж ү ргізу барысында ү й-жай ғ а ( ү й-жайлар ғ а), жабды қ тар ғ а ж ә не а қ парат қ а қ ол жеткізуге;
      5) Аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң тиісті шешімдерін ал ғ ан
с ә ттен бастап отыз ж ұ мыс к ү ні ішінде, ал Аккредиттеу ж ө ніндегі органмен белгіленген мерзім ұ зартыл ғ ан жа ғ дайда – осындай ұ зартыл ғ ан к ү ннен бастап екі ай ішінде құ жаттарды сараптау барысында аны қ тал ғ ан с ә йкессіздіктерді жою ғ а ж ә не сарапшы-аудиторды ң қ орытындысына с ә йкес ол туралы Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а жазбаша хабарлау ғ а;
      6) Аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң тиісті шешімдерін ал ғ ан
с ә ттен бастап жиырма ж ұ мыс к ү ні ішінде, ал Аккредиттеу ж ө ніндегі органмен белгіленген мерзім ұ зартыл ғ ан жа ғ дайда – осындай ұ зартыл ғ ан к ү ннен бастап екі ай ішінде орналас қ ан жерінде тексеру барысында
аны қ тал ғ ан с ә йкессіздіктерді жою ғ а ж ә не тексеру тобыны ң есебіні ң
қ орытындысына с ә йкес ол туралы Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а жазбаша хабарлау ғ а;
      7) орындал ғ ан ж ұ мыстар актісі ұ сыныл ғ ан к ү нінен бастап бес к ү н ішінде қ ол қ ою ғ а немесе жазбаша д ә лелденген бас тартуды ұ сыну ғ а;
      8) аккредиттелген жа ғ дайда аккредиттеуден кейінгі шарт бекітуге міндетті.
      2.1.3. Ө тінім беруші бас қ а да құқ ы қ тарды пайдаланады ж ә не Шартта ж ә не Қ аза қ стан Республикасыны ң қ олданыста ғ ы за ң намасымен көздел ген ө зге де міндеттемелерді ат қ арады.
      2.2. Аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң құқ ы қ тары мен міндеттері.
      2.2.1. Аккредиттеу ж ө ніндегі орган мыналар ғ а:
      1) Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң намасына с ә йкес Шартты б ұ зу ғ а;
      2) Шартты б ұ з ғ ан жа ғ дайда Ө тінім беруші т ө леген сомадан на қ ты орындал ғ ан ж ұ мыстар құ нын ұ стап қ алу ғ а құқ ылы.
      2.2.2. Аккредиттеу ж ө ніндегі орган:
      1) За ң да белгіленген т ә ртіпте Шарт жасал ғ ан с ә ттен бастап отыз ж ұ мыс к ү ні ішінде құ жаттар ғ а сараптама ж ү ргізуге;
      2) құ жаттарды талдау н ә тижелері бойынша Ө тінім берушіге
шешімні ң к ө шірмесін жіберуге;
      3) Ө тінім берушіні ң құ жаттарын сараптау барысында
с ә йкессіздіктер аны қ тал ғ ан ж ә не Ө тінім берушіден оларды жой ғ анды ғ ы туралы жазбаша хабарламаны ал ғ ан жа ғ дайда, осындай хабарламаны ал ғ ан с ә ттен бастап жеті к ү н ішінде құ жаттарды қ айта сараптауды ж ү ргізуге;
      4) Б ұ л туралы шешім қ абылдан ғ ан кезден бастап он ж ұ мыс к ү ні ішінде за ң да белгіленген т ә ртіпте Ө тінім берушіні орналас қ ан жері бойынша тексеруді ж ү ргізуге;
      5) Ө тінім берушіні орналас қ ан жері бойынша тексеру н ә тижелері бойынша со ңғ ысына есепті ң бір данасын беруі тиіс. Бес ж ұ мыс к ү н ішінде Ө тінім берушіні ң ескертулерін (олар бол ғ ан жа ғ дайда) ескере отырып, тиісті шешім қ абылдау ғ а ж ә не Ө тінім берушіге шешім к ө шірмесін жіберуге;
      6) Ө тінім берушіні орналас қ ан жері бойынша тексеру барысында тексеру тобыны ң ж ұ мыс мерзімінде жойылма ғ ан с ә йкессіздіктер
аны қ тал ғ ан жа ғ дайда ж ә не Ө тінім берушіден оларды жой ғ анды ғ ы туралы жазбаша хабарлама ал ғ ан кезде оны қ айта тексеру ж ү ргізуге;
      7) Ө тінім берушіні ң себептері бол ғ ан жа ғ дайда с ә йкессіздіктерді жою мерзімін екі ай ғ а дейін ұ зарту ғ а;
      8) За ң да белгіленген т ә ртіпте аккредиттеу материалдарын
қ арастыру ж ө ніндегі комиссия ғ а жинал ғ ан материалдар келіп т ү скен
с ә ттен бастап отыз ж ұ мыс к ү ні ішінде акредиттеу туралы немесе аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қ абылдау ғ а;
      9) Ө тінім беруші аккредиттеу туралы шешім қ абылда ғ ан жа ғ дайда со ңғ ысымен аккредиттеуден кейінгі шарт жасау ғ а;
      10) аккредиттеуден бас тарт қ ан жа ғ дайда Ө тінім берушіге б ұ л туралы д ә лелденген шешімді ж ә не олар тапсыр ғ ан құ жаттарды ң бір данасын жіберуге міндетті.
      2.2.3. Аккредиттеу ж ө ніндегі орган Шартта ж ә не Қ аза қ стан Республикасыны ң қ олданыста ғ ы за ң намасымен к ө зделген ө зге құқ ы қ тарды пайдаланады ж ә не ө зге міндеттемелерді ат қ арады.
      2.3. Тараптарды ң бірде біреуіні ң Шарт бойынша ө з құқ ы қ тары мен міндеттерін ү шінші т ұ л ғ алар ғ а беруге құқ ы ғ ы жо қ .
      2.4. Тараптар Шартты ң ж ә не оны орындау барысында алын ғ ан
а қ паратты ң , аккредиттеу субъектілерін тізілімге енгізуге жататын
а қ паратты қ оспа ғ анда, осы Шартты ң ж ә не аккредиттеуден кейінгі шартты ң қ олданылу мерзімі ішінде құ пиялылы ғ ын са қ тау ғ а міндеттеме алады.

3. Жұмыстың құны және есептесу тәртібі

      3.1. Ж ұ мыстарды т ө леу кезекті кезе ң ді орындау алдында кезе ң -
кезе ң імен мына т ә ртіпте ж ү зеге асырылады:
      1) құ жаттарды сараптау _________________________________ те ң ге;
                                          (сомасы)
      2) құ жаттарды қ айта сараптау____________________________ те ң ге;
                                           (сомасы)
      3) орналас қ ан жерінде тексеру___________________________ те ң ге;
                                           (сомасы)
      4) орналас қ ан жерінде қ айта тексеру_____________________ те ң ге.
                                                (сомасы)
      3.2. Құ жаттарды қ айта сараптау ж ә не (немесе) орналас қ ан жері бойынша қ айта тексеруді т ө леу тек олар қ ажет етілген жа ғ дайда ғ ана
ж ү зеге асырылады.

4. Тараптардың жауапкершілігі

      4.1. Уақтылы төлемегені үшін Өтінім беруші Аккредиттеу жөніндегі органға кешіктірудің әр жұмыс күні ішінде төленуі тиісті сомадан ______________________ көлемде, бірақ _____________________ пайыздан артық емес өсімпұл төлейді.
      4.2. Жұмыстарды орындау мерзімін бұзғаны үшін Аккредиттеу жөніндегі орган Өтінім берушіге кешіктірудің әр жұмыс күні ішінде орындалатын жұмыс құнынан ______________________ көлемде, бірақ _____________________ пайыздан артық емес өсімпұл төлейді.
      4.3. Өсімпұлды төлеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

5. Еңсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдайлары

      5.1. Тараптар, егер олар еңсерілмейтін күш (су тасқыны, жер сілкінісі, мемлекеттік органдардың жұмыстарды орындауға тыйым салатын немесе қандай да бір түрде кедергі келтіретін актілерді басып шығаруға) жағдайларының салдары болып табылса, Тараптардың кез келгеніне Шарт бойынша бұл жағдаяттар өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермеген жағдайда өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
      5.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі, еңсерілмейтін күш жағдайлары, сондай-ақ осы жағдайлармен туындаған салдар әсер еткен уақыт ішінде сәйкес уақытқа кейін шегеріледі.
      5.3. Тараптардың кез келгені еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде олар туындаған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде басқа Тарапқа осы жағдайлардың туындағаны туралы хабарлауға міндетті.
      Еңсерілмейтін күш жағдайларының болу фактісі растайтын құжаттар еңсерілмейтін күш болған жерлерде Қазақстан Республикасының оған уәкілетті мемлекеттік органдар немесе ұйымдар берген тиісті құжаттар (анықтамалар, актілер және т.б.) болып табылады.
      5.4. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары үш айдан артық жалғасатын болса және оларды тоқтату күні туралы міндетті өтінім жасау мүмкін болмаса, онда Тараптардың әрқайсысы Шартты бұзуға құқылы және бұл жағдайда Аккредиттеу жөніндегі орган Өтінім берушіге нақты орындалған жұмыстар құнын шегере отырып төленген соманы қайтаруға міндетті.
      5.5. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауаптылықтан босататын негіз ретінде кез келген жоғарыда көрсетілген жағдайларға сілтеме жасау құқығынан айырады.

6. Шартты тоқтату

      6.1. Шарт:
      1) Құжаттарды сараптаған немесе Өтінім берушіні орналасқан жері бойынша тексеру барысында анықталған сәйкессіздіктер Аккредиттеу жөніндегі орган белгілеген мерзімінде жойылмағанда;
      2) Аккредиттеу жөніндегі орган құжаттарды қайта сараптаған немесе Өтінім берушіні орналасқан жері бойынша қайта тексеру барысында аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудитордың алдыңғы қорытындыда немесе тексеру тобының алдыңғы есебінде көрсетілген сәйкессіздіктерді анықтағанда;
      3) Аккредиттеу жөніндегі орган аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайларда;
      4) Өтінім беруші таратылған;
      5) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес шарт бұзылған жағдайларда тоқтатылады.
      6.2. Шарттың бұзылғандығын қоспағанда, шарт тоқтатылған жағдайда төленген сомалар қайтарылмайды.

7. Өзге де шарттар

      7.1. Шарт Тараптар оған қол қойған күнінен бастап жасалған деп есептеледі, ал егер Шарт тіркеуді талап ететін болса, осындай тіркеу күнінен бастап есептеледі.
      7.2. Шарт екі данада, әрқайсысы мемлекеттік және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысына бір данадан жасалған.
      7.3 Шартты іске асыру барысында туындауы мүмкін келіспеушіліктер жағдайында Тараптар оларды келіссөздер жолымен шешуге міндеттеме алады.
      Дау реттелмеген жағдайда ол Аккредиттеу жөніндегі органның орналасқан орны бойынша сот органдарына қарастыруға берілетін болады.
      7.4 Шарттың факсимильдік көшірмелері, Шартқа өзгерістер мен толықтырулар заңды күшіне ие болады. Факс бойынша жоғарыда аталған құжаттардың қайсы бірін жіберген Тарап келесі он күнтізбелік күн ішінде өзге Тарапқа тиісті құжаттың түпнұсқасын жіберуі тиіс.
      7.5 Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар Тараптар қол қойған жазбаша түрде орындалған, жағдайда күшінде болады.
      7.6 Шартта көзделмеген барлық өзге жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

8. Тараптардың деректемелері және қолдары

      Өтінім беруші:                  Аккредиттеу жөніндегі орган:
_______________________________       _____________________________
(тараптың толық атауы, оның мекен  (тараптың толық атауы, оның мекен
жайы және басқа деректемелері)       жайы және басқа деректемелері) (М.О.) ________________________     (М.О.) _________________________
    (қолы, лауазымы, тегі және аты)   (қолы, лауазымы, тегі және аты)

                                       Қазақстан Республикасы
                                  Индустрия және сауда министрінің
                                    2008 жылғы 29 қазандағы N 430
                                        бұйрығына 13-қосымша

Аккредиттеуден кейінгі үлгі шарты

_______________________                  "____" _________________ ж.
    (жасас қ ан орны)                               (к ү ні)

      ______________________________________________________________,
                        ( ұ йымны ң толы қ атауы)
Қ аза қ стан Республикасы Ү кіметіні ң __________________ қ аулысына с ә йкес                    ( қ аулы к ү ні мен н ө мірі)
айқындалған б ұ дан ә рі "Аккредиттеу ж ө ніндегі орган" деп аталатын _______________________________________ негізінде әрекет ететін
     ( құ жат атауы)
____________________________________________________________________
        (у ә кілетті т ұ л ғ аны ң лауазымы, тегі, аты, ә кесіні ң аты)
т ұ л ғ асында аккредиттеу ж ө ніндегі орган бір тараптан ж ә не ___________
____________________________________________________________________,
                  ( ұ йымны ң толы қ атауы)
б ұ дан ә рі "Аккредиттеу субъектісі" деп аталатын ____________________
                                                   ( құ жат атауы)
негізінде ә рекет ететін_____________________________________________
               (у ә кілетті т ұ л ғ аны ң лауазымы, тегі, аты, ә кесіні ң аты)
т ұ л ғ асында екінші тараптан, бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар
"С ә йкестікті ба ғ алау саласында ғ ы аккредиттеу туралы" Қ аза қ стан Республикасыны ң 2008 жыл ғ ы 5 шілдедегі За ң ына (б ұ дан ә рі – За ң )
с ә йкес т ө мендегілер туралы осы шартты (б ұ дан ә рі – Шарт) жасасты.

1. Шарт мәні

      Осы шарт Аккредиттеу ж ө ніндегі орган мен Аккредиттеу субъектісі арасында аккредиттеуден кейінгі кезе ң дегі мынадай қ арым- қ атынастарды реттейді: аккредиттеу материалдарын ө зектендіру, аккредиттеу аттестатын қ айта р ә сімдеу, инспекциялы қ тексерулер, аккредиттеу белгісін пайдалану т ә ртібі, аккредиттеу аттестатын қ айтарып алу.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

      2.1. Аккредиттеу субъектісіні ң құқ ы қ тары мен міндеттері
      2.1.1. Аккредиттеу субъектісі:
      1) Аккредиттеу жөніндегі органға аккредиттеу саласын кеңейту немесе қысқарту туралы, аккредиттеу аттестатын қайтарып алу туралы, қайтарып беру немесе әрекетін тоқтату туралы өтінішпен жүгінуге;
      2) аккредиттеу белгісін пайдалану ғ а ;
      3) Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а ж ү ргізілген ж ұ мыстар бойынша
ө зіні ң ескертулерін ұ сыну ғ а;
      4) Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а оны ң қ ызметкерлеріні ң
ә рекеттеріне ша ғ ымдану ғ а;
      5) Аккредиттеу жөніндегі органның аккредиттеу материалдары бойынша теріс шешіміне Шағымдану комиссиясына шағымдануға;
      6) кез келген уа қ ытта бір жа қ ты т ә ртіпте ол туралы Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а шартты б ұ зу к ү нінен жиырма к ү н б ұ рын жазбаша хабарлап шартты б ұ зу ғ а;
      7) даулар туында ғ ан жа ғ дайда сот қ а ша ғ ымдану ғ а құқ ылы.
      2.1.2. Аккредиттеу субъектісі:
      1) Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң намасын, нормативтік құ жаттар мен аккредиттеу талаптарын са қ тау ғ а;
      2) с ә йкестікті ба ғ алау бойынша ж ұ мыстарды ж ү ргізуге ж ә не аккредиттеу саласы шегінде аккредиттеу аттестатына сілтеме жасау ғ а;
      3) Шарт қ а с ә йкес аккредиттеу белгісін пайдалану ғ а;
      4) Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ғ а аккредиттеуді ң бекітілген саласында ғ ы қ ызметті то қ тату немесе алда ғ ы тарату туралы хабарлау ғ а;
      5) Аккредиттеу ж ө ніндегі орган белгілеген мерзімдерде аккредиттеу ө лшемдеріні ң аны қ тал ғ ан с ә йкессіздіктерін жою ғ а;
      6) инспекциялы қ тексеруді ж ү зеге асыратын т ұ л ғ аларды ң ү й-жай ғ а ( ү й-жайлар ғ а), жабды қ тар ғ а, а қ парат қ а қ ол жеткізуін ж ә не олар ғ а бас қ а қ ажетті к ө мек к ө рсетуге;
      7) Аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң с ұ рау салуы бойынша
с ә йкестікті ба ғ алау бойынша қ ызметті ж ү зеге асыр ғ ан кезде олар белгілеген т ұ л ғ аларды ң қ атысуына м ү мкіндік беруге;
      8) салыстырмалы сына қ тарда, оны ң ішінде Аккредиттеу ж ө ніндегі орган ж ү ргізген ( ө лшем құ ралдарын салыстырып тексеру (калибрлеу)
н ә тижелерін салыстыру ғ а) қ атысу ғ а;
      9) аккредиттеу аттестатыны ң қ олданысы то қ та ғ ан немесе ша қ ырып алын ғ ан жа ғ дайда аккредиттеу аттестатын тиісті негіздеме келіп т ү скен к ү ннен бастап есептелетін бес ж ұ мыс к ү ні ішінде қ айтарып беруге;
      10) аккредиттеу аттестатын қ айтарып ал ғ ан, ә рекетін то қ тат қ ан, жой ғ ан, то қ тата т ұ р ғ ан немесе алып қ ой ғ ан жа ғ дайда аккредиттеуге сілтемені то қ тату ғ а;
      11) ж ұ мыстарды Шарт қ а с ә йкес т ө леуге міндетті.
      2.1.3. Аккредиттеу субъектісі ө зге құқ ы қ тарды пайдаланады ж ә не Шартта ж ә не Қ аза қ стан Республикасыны ң қ олданыста ғ ы за ң намасымен
к ө зделген ө зге де міндеттерді мойнына алады.
      2.2. Аккредиттеу ж ө ніндегі органны ң құқ ы қ тары мен міндеттері:
      2.2.1. Аккредиттеу ж ө ніндегі орган:
      1) Аккредиттеу субъектісі ұ сын ғ ан құ жаттарда бар м ә ліметтерді на қ тылау, растау немесе т ү сіндіру ү шін ө з құ зыреті шегінде қ ажетті
а қ паратты с ұ рау салу ғ а;
      2) Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң намасына с ә йкес Шартты б ұ зу ғ а;
      3) Шартты б ұ з ғ ан жа ғ дайда Аккредиттеу субъектісі т ө леген сомадан на қ ты орындал ғ ан ж ұ мыстар құ нын ұ стап қ алу ғ а құқ ылы.
      2.2.2. Аккредиттеу ж ө ніндегі орган:
      1) Қ аза қ стан Республикасыны ң за ң намасын са қ тау ғ а;
      2) аккредиттеу туралы шешім қ абылда ғ ан к ү ннен бастап жеті ж ұ мыс к ү ні ішінде Аккредиттеу субъектісіні ң аккредиттеу саласын ай қ ындайтын құ жатты бекітуге, аккредиттеу аттестатын ж ә не құ жаттарды ң с ә йкес
жина ғ ын беруге;
      3) Аккредиттеу субъектісіні ң ө тінімі бойынша бас тарту ү шін негіздеме болма ғ ан жа ғ дайда аккредиттеу саласын аны қ тайтын құ жатты
қ айта бекітумен аккредиттеу аттестатын қ айта р ә сімдеуге, аккредиттеуді ң к ө кейкестілендірілген материалдарын бекітуге;
      4) За ң да к ө зделген негіздемелер туында ғ ан жа ғ дайда аккредиттеу аттестатын қ айтарып алу ғ а;
      5) аккредиттеу аттестатын қ айтарып алу туралы шешім қ абылда ғ ан жа ғ дайда аккредиттеу субъектісіне осы шешімні ң к ө шірмесін жіберуге;
      6) аккредиттеу субъектісі аккредиттеу аттестатын қ айтарып алу ғ а негіз бол ғ ан с ә йкессіздіктерді жой ғ ан жа ғ дайда со ңғ ысына қ ыс қ а мерзімде аккредиттеу аттестатын қ айтарып беруге міндетті.
      2.2.3. Аккредиттеу жө ніндегі орган ө зге құқ ы қ тарды пайдаланады
ж ә не Шартта ж ә не Қ аза қ стан Республикасыны ң қ олданыста ғ ы за ң намасымен к ө зделген ө зге де міндеттерді ат қ арады.
      2.3. Тараптарды ң еш қ айсысы Шарт бойынша ө з құқ ы қ тары мен міндеттерін ү шінші т ұ л ғ алар ғ а беруге құқ ы ғ ы болмайды.
      2.4. Тараптар Шартты ң ж ә не оны орындау кезінде алын ғ ан
а қ паратты ң , аккредиттеу субъектісін тізілімге енгізуге жататын
а қ параттан бас қ асын, Шартты ң қ олданылу мерзімі ішінде ж ә не оны ң
қ олданысы то қ татыл ғ аннан кейін ү ш жыл бойына құ пиялылы ғ ын са қ тау ғ а міндеттеме алады.

3. Аккредиттеу аттестатын қайта рәсімдеу, аккредиттеу
материалдарын жаңарту, инспекциялық тексерулер, аккредиттеу
аттестатын қайтарып алу

      3.1. Аккредиттеу аттестатын қ айта р ә сімдеу, аккредиттеу материалдарын жа ң арту ж ә не аккредиттеу аттестатын қ айтарып алу За ң да к ө зделген негіздемелер мерзім ж ә не т ә ртіп бойынша ж ү ргізіледі.
      3.2. Инспекциялы қ тексерулер За ң да к ө зделген т ә ртіпте Аккредиттеу субъектісімен келісілген мерзімде ж ү ргізіледі.

4. Жұмыстар құны мен есеп айырысу тәртібі

      4.1. Шартты ң 4.2-тарма ғ ында к ө зделген бас қ а аккредиттеу аттестатын қ айта р ә сімдеу ж ә не аккредиттеу материалдарын жа ң арту
қ айтарусыз ж ү ргізіледі.
      4.2. За ң ны ң 22-бабыны ң 4-тарма ғ ында к ө зделген негіздемелер бойынша аккредиттеу аттестатын қ айта р ә сімдеу құ нын Тараптар қ осымша келісім жасасу жолымен ай қ ындайды.
      4.3. Бірінші инспекциялы қ тексеру құ ны _______________теңгені                                                    (сома)
құрайды, екінші инспекциялы қ тексеру құ нын Тараптар қ осымша келісім жасау жолымен ай қ ындайды.
      4.4. Кезектен тыс инспекциялы қ тексеруді т ө леу к ө рсетілген
ө тінімде немесе хабарламада к ө рсетілген б ұ зушылы қ тарды тексеру
н ә тижелері бойынша растал ғ ан жа ғ дайда ғ ана ж ү зеге асырылады, м ұ ндай тексеруді ң құ ны Шартты ң 4.3-тарма ғ ында к ө рсетілген құ нмен те ң .
      4.5 Ж ұ мыстарды т ө леу т ө леуге шотты берген к ү ннен бастап бес банктік к ү ні ішінде ж ү зеге асырылады.

5. Салыстырмалы сынаулар
(өлшем құралдарын салыстырып тексеру (калибрлеу)
нәтижелерін салыстыру)

      5.1. Аккредиттеу жөніндегі орган Аккредиттеу субъектісінің құзыреттілігін тексеру мақсатында салыстырмалы сынақтар (өлшем құралдарын салыстырып тексеру (калибрлеу) нәтижелерін салыстыру) ұйымдастыра алады.
      5.2. Салыстырмалы сынақтарға (өлшеу құралдарын салыстырып тексеру (калибрлеу) нәтижелерін салыстыру) қатысумен байланысты барлық мүмкін шығындарды Аккредиттеу субъектісі төлейді.
      Аккредиттеу субъектісінің көрсетілген шығындарын төлеуді Аккредиттеу жөніндегі орган өздерінің қарауы бойынша өз мойындарына ала алады.

6. Аккредиттеу белгісін пайдалану тәртібі

      6.1. Аккредиттеу белгісі Аккредиттеу жөніндегі орган логотипінен және Аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу аттестатының нөмірінен тұрады. Аккредиттеу субъектісіне логотипті жеке пайдалануға рұқсат етілмейді.
      6.2. Аккредиттеу белгісі Аккредиттеу субъектісінің хаттамаларында, сертификаттарында және сәйкестікті бағалау бойынша қызмет нәтижелері бойынша тек аккредиттеу саласы шегінде және аккредиттеу аттестатының әрекет ету мерзімі ішінде берілетін құжаттарға пайдаланыла алады.
      Егер Аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу белгісі пайдаланылатын көрсетілген құжаттарында аккредиттеу саласына кірмейтін сәйкестікті бағалау бойынша қызмет нәтижелері болатын жағдайда онда мұндай құжаттарда аккредиттеу белгісінің әрекет ету шегі туралы ескертпе болуы керек.
      6.3. Аккредиттеу белгісі Аккредиттеу субъектісінің аккредиттеу аттестаты қолданылу мерзімі ішінде фирмалық бланктарда, веб-сайтта, жарнамада пайдаланыла алады.
      6.4. Аккредиттеу белгісін аккредиттеу аттестатын қайтарып алу, тоқтата тұру кезеңінде, сондай-ақ осы Шарт бұзылған жағдайда пайдалануға рұқсат етілмейді.
      6.5. Аккредиттеу субъектісі қолданатын аккредиттеу белгісі аккредиттеу белгісінің техникалық сипаттамасына сәйкес болуы тиіс.

7. Тараптардың жауапкершілігі

      7.1. Уақтылы төлемегені үшін Өтінім беруші Аккредиттеу жөніндегі органға кешіктірудің әр жұмыс күні ішінде төленуі тиісті сомадан 0,1 (нөл бүтін оннан бір) көлемде, бірақ 25 (жиырма бес) пайыздан артық емес өсімпұл төлейді.
      7.2. Жұмыстарды орындау мерзімін бұзғаны үшін Аккредиттеу жөніндегі орган Өтінім берушіге кешіктірудің әр жұмыс күні ішінде орындалатын жұмыс құнынан 0,1 (нөл бүтін оннан бір) көлемде, бірақ 25 (жиырма бес) пайыздан артық емес өсімпұл төлейді.
      7.3. Өсімпұлды төлеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

8. Еңсерілмейтін күш (форс-мажор) жағдайлары

      8.1. Тараптар, егер олар еңсерілмейтін күш (су тасқыны, жер сілкінісі, мемлекеттік органдардың жұмыстарды орындауға тыйым салатын немесе қандай да бір түрде кедергі келтіретін актілерді басып шығаруға) жағдайларының салдары болып табылса, бұл жағдаяттар Тараптардың кез келгеніне Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермеген жағдайда өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.
      8.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі, еңсерілмейтін күш жағдайлары, сондай-ақ осы жағдайлармен туындаған салдар әсер еткен уақыт ішінде сәйкес уақытқа кейін шегеріледі.
      8.3. Тараптардың кез келгені еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған кезде олар туындаған күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде басқа Тарапқа осы жағдайлардың туындағаны туралы хабарлауға міндетті.
      Еңсерілмейтін күш жағдайларының болу фактісі растайтын құжаттар еңсерілмейтін күш болған жерлерде Қазақстан Республикасының оған уәкілетті мемлекеттік органдар немесе ұйымдар берген тиісті құжаттар (анықтамалар, актілер және т.б.) болып табылады.
      8.4. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары үш айдан артық жалғасатын болса және оларды тоқтату күні туралы міндетті өтінім жасау мүмкін болмаса, онда Тараптардың әрқайсысы Шартты бұзуға құқылы және бұл жағдайда Аккредиттеу жөніндегі орган Өтінім берушіге нақты орындалған жұмыстар құнын шегере отырып, төленген соманы қайтаруға міндетті.
      8.5. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тараптарды Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауаптылықтан босататын негіз ретінде кез келген жоғарыда көрсетілген жағдайларға сілтеме жасау құқығынан айырады.

9. Өзге де шарттар

      9.1. Шарт Тараптар оған қол қойған күнінен бастап жасалған деп есептеледі, ал егер Шарт тіркеуді талап ететін болса, осындай тіркеу күнінен бастап есептеледі.
      9.2. Шарт Заңның 20-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда бұзылады.
      9.3. Шарт екі данада, әрқайсысы мемлекеттік және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысына бір данадан жасалған.
      9.4. Шартты іске асыру барысында туындауы мүмкін келіспеушіліктер жағдайында Тараптар оларды келіссөздер жолымен шешуге міндеттеме алады.
      Дау реттелмеген жағдайда ол Аккредиттеу жөніндегі органның орналасқан орны бойынша сот органдарына қарастыруға берілетін болады.
      9.5. Шарттың факсимильдік көшірмелері, Шартқа өзгерістер мен толықтырулар заңды күшіне ие болады. Факс бойынша жоғарыда аталған құжаттардың қайсы бірін жіберген Тарап келесі он күнтізбелік күн ішінде өзге Тарапқа тиісті құжаттың түпнұсқасын жіберуі тиіс.
      9.6. Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар Тараптар қол қойған жазбаша түрде орындалған, жағдайда күшінде болады.
      9.7. Шартта көзделмеген барлық өзге жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

10. Тараптардың деректемелері және қолдары

      Өтінім беруші:                 Аккредиттеу жөніндегі орган:
____________________________      ___________________________
(тараптың толық атауы, оның мекен  (тараптың толық атауы, оның мекен
жайы және басқа деректемелері)       жайы және басқа деректемелері)
(М.О.) __________________________ (М.О.) ___________________________
  (қолы, лауазымы, тегі және аты)    (қолы, лауазымы, тегі және аты)