Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің тарату комиссиясының есептері мен қосымша ақпаратының нысандарын, ұсыну мерзімдерін және кезеңділігін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 227 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 12 ақпанда № 13057 болып тіркелді

      «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы және «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің (бұдан әрі – таратылатын банк) тарату комиссиялары ұсынатын есептер мен қосымша ақпараттың мынадай нысандары бекітілсін:
      1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есептің нысаны;
      2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;
      3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есептің нысаны;
      4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;
      5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;
      6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;
      7) осы қаулыға 7-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасымен ақша қозғалысы туралы есептің нысаны;
      8) осы қаулыға 8-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есептің нысаны;
      9) осы қаулыға 9-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің кепіл мүлкін сату туралы есептің нысаны;
      10) осы қаулыға 10-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есептің нысаны;
      11) осы қаулыға 11-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар туралы есептің нысаны;
      12) осы қаулыға 12-қосымшаға сәйкес тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есептің нысаны;
      13) осы қаулыға 13-қосымшаға сәйкес тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есептің нысаны;
      14) осы қаулыға 14-қосымшаға сәйкес таратылатын банк кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін мәлімделген, кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген талаптарын есепке алу журналының нысаны;
      15) осы қаулыға 15-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есептің нысаны;
      16) осы қаулыға 16-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есептің нысаны;
      17) осы қаулыға 17-қосымшаға сәйкес таратылатын банк дебиторларының жоғалған құжаттары жөніндегі есептің нысаны;
      18) осы қаулыға 18-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есептің нысаны;
      19) осы қаулыға 19-қосымшаға сәйкес аралық тарату балансының нысаны;
      20) осы қаулыға 20-қосымшаға сәйкес тарату процесінің басындағы таратылатын банк кредиторлары тізімінің нысаны;
      21) осы қаулыға 21-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу журналының нысаны;
      22) осы қаулыға 22-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;
      23) осы қаулыға 23-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің меншікті мүлкін есепке алу журналының нысаны;
      24) осы қаулыға 24-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналының нысаны;
      25) осы қаулыға 25-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есептің нысаны;
      26) осы қаулыға 26-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптары тізілімінің нысаны;
      27) осы қаулыға 27-қосымшаға сәйкес тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда таратылатын банктің аралық тарату балансының деректеріндегі ауытқулар туралы мәліметтердің нысаны;
      28) осы қаулыға 28-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар нысаны;
      29) осы қаулыға 29-қосымшаға сәйкес таратылатын банктің тарату балансының нысаны.
      2. Таратылатын банктердің тарату комиссияларының (бұдан әрі – тарату комиссиясы) есептері ретінде мыналар түсініледі:
      1) бір күнде істелген жұмыс туралы есеп (күн сайынғы есеп);
      2) бір айда істелген жұмыс туралы есеп (ай сайынғы есеп);
      3) бірінші жартыжылдықта істелген жұмыс туралы есеп (бірінші жартыжылдық үшін есеп);
      4) бір жылда істелген жұмыс туралы есеп (жылдық есеп);
      5) аралық тарату балансы;
      6) тарату туралы есеп;
      7) тарату балансы.
      3. Күн сайынғы есеп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) мынадай мерзімдерде:
      1) тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есептi күннен кейiнгi жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 11.00-ден кешіктірілмей;
      2) тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есептi күннен кейiнгi жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 16.00-ден кешіктірілмей факсимильді не электрондық байланыс арқылы ұсынылады.
      Ай сайынғы есеп Ұлттық Банкке:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есептi айдан кейiнгi айдың 6 (алтыншы) күнінен кешiктiрiлмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есептi айдан кейiнгi айдың 8 (сегізінші) күнінен кешiктiрiлмей ұсынылады.
      Бірінші жартыжылдық үшін есеп Ұлттық Банкке:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – 6 (алтыншы) шілдеден кешiктiрiлмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – 8 (сегізінші) шілдеден кешiктiрiлмей ұсынылады.
      Жылдық есеп Ұлттық Банкке:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешiктiрiлмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда – есепті жылдан кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешiктiрiлмей ұсынылады.
      4. Күн сайынғы есеп мыналар туралы мәліметтер қамтылатын банкті тарату барысының жай-күйі туралы ақпарат түрінде ұсынылады:
      1) дауларды алдын ала сотқа дейін шешу және (немесе) сот ісін жүргізу шеңберіндегі жұмыс;
      2) банктің мүлкін сату;
      3) ағымдағы шотқа және кассаға түсімдер;
      4) тарату комиссиясының қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару және басқа қызметке ауыстыру;
      5) кредиторлармен есеп айырысулар, сондай-ақ тарату комиссиясы қызметінің негізгі бағыттары бойынша оның қызметіне байланысты қосымша ақпарат.
      5. Ай сайынғы есепте мыналар қамтылады:
      1) таратылатын банктiң есептi күнгi балансы;
      2) осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшаларында көзделген есептер мен қосымша ақпарат;
      3) осы қаулының 8-тармағында көрсетілген ақпарат қамтылатын есептi кезеңдегі банкті тарату барысының жай-күйі туралы түсіндірме жазба (бұдан әрі – түсіндірме жазба).
      6. Бірінші жартыжылдықтағы есепте мыналар қамтылады:
      1) таратылатын банктiң есептi күнгi балансы;
      2) осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) және 18) тармақшаларында көзделген есептер мен қосымша ақпарат;
      3) осы қаулының 8-тармағында көрсетілген ақпарат қамтылатын түсіндірме жазба.
      Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Банктiң тарату комиссиясының екінші жартыжылдықта орындаған жұмысы туралы есебі Ұлттық Банкке ұсынылмайды.
      7. Жылдық есепте мыналар қамтылады:
      1) таратылатын банктiң есептi күнгi балансы;
      2) осы қаулының 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) және 18) тармақшаларында көзделген есептер мен қосымша ақпарат;
      3) осы қаулының 8-тармағында көрсетілген ақпарат қамтылатын түсіндірме жазба.
      8. Есептi кезеңдегі түсіндірме жазбада (ай сайынғы, жартыжылдық, жылдық есептер):
      1) өзгерістер себептері көрсетіле отырып, банктің активтері мен міндеттемелері бойынша өзгерістер;
      2) дауларды алдын ала сотқа дейін шешу және (немесе) сот ісін жүргізу шеңберіндегі жұмыстың сипаттамасы;
      3) тарату комиссиясының банктің мүлкімен жұмысы;
      4) тарату комиссиясының кредиторлармен және банктің ағымдағы берешегі бойынша жұмысының сипаттамасы;
      5) тарату ісіне шығыстар;
      6) банкті тарату ісін аяқтаудың негізгі проблемалары мен перспективалары туралы ақпарат қамтылады.
      Түсіндірме жазбада таратылатын банктiң дебиторлары құжаттарының жоғалуына байланысты жүргізілген іс-шаралар туралы және таратылатын банктiң кепіл мүлкімен жұмыс істеу туралы ақпарат көрсетіледі.
      9. Осы қаулының 1-тармағының 19) тармақшасында көзделген аралық тарату балансы мынадай құжаттар негiзiнде жасалады:
      1) баланс шоттарына жеке шоттар, банктiң талдау және синтетикалық есебінің тіркелімдері;
      2) банктiң бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен міндеттемелерін түгендеу актілері;
      3) таратылатын банктiң тарату процесiнiң басындағы балансы;
      4) тарату процесiнiң басындағы барлық баланс шоттарының талдамалары;
      5) тарату процесiнiң басындағы таратылатын банктiң баланстан тыс шоттары бойынша деректер;
      6) осы қаулының 1-тармағының 20), 21), 22), 23) және 24) тармақшаларында көзделген қосымша ақпарат.
      10. Таратылатын банктің аралық тарату балансына мынадай есептер мен құжаттар қоса берiледi:
      1) банктiң бухгалтерлік және заң құжаттарын, активтері мен міндеттемелерін түгендеу актілерінің көшірмелері бір данада;
      2) таратылатын банктің тарату процесiнiң басындағы балансының түпнұсқасы;
      3) тарату процесiнiң басындағы барлық баланс шоттары талдамаларының түпнұсқалары;
      4) тарату процесiнiң басындағы банктiң баланстан тыс шоттары бойынша деректердің түпнұсқалары;
      5) осы қаулының 1-тармағының 20), 21), 22), 23) және 24) тармақшаларында көзделген қосымша ақпарат түпнұсқада және көшірмеде бір данада;
      6) тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасау күніне дейін қоса алған кезеңдегі таратылатын банктің аралық тарату балансына айналым-сальдо ведомосі;
      7) осы қаулының 1-тармағының 25), 26) және 27) тармақшаларында көзделген есептер мен қосымша ақпарат;
      8) мыналар туралы ақпарат қамтылатын түсіндірме жазба:
      тарату комиссиясы жүргізген іс-шаралар;
      өзгерістер себептері көрсетіле отырып, тарату басталғаннан бастап аралық тарату балансын жасау күніндегі жағдай бойынша активтер мен міндеттемелер бойынша өзгерістер;
      дебиторлық және кредиторлық берешектің жағдайы;
      таратылатын банктің кепіл және меншікті мүлкі;
      тарату ісін жүргізуге кедергі келтіретін негізгі проблемалар.
      Мәжбүрлеп тарату кезінде құжаттардың түпнұсқалары бекітілгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде, ал ерікті түрде тарату кезінде – Ұлттық Банк аралық тарату балансын қарағаннан кейін тарату комиссиясына қайтарылуға тиіс.
      11. Тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау мерзімі аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оны есептіліктің нысандарымен және құжаттармен бірге екі данада Ұлттық Банкке бекіту үшін, ал ерікті түрде тарату кезінде банк акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткенге дейін – қарау үшін ұсынады.
      12. Осы қаулының 1-тармағының 28) тармақшасында көзделген таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар (бұдан әрі – кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар) тарату комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ресімделеді.
      Егер кредиторлар талаптарының тізіліміндегі өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілген аралық тарату балансында көрсетілген банктің кредиторлары алдындағы міндеттемелерінің өзгеруіне әкеп соқтыратын болса, тарату комиссиясы кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу күніндегі жағдай бойынша таратылатын банктің бухгалтерлік балансын бір мезгілде жасайды.
      13. Тарату комиссиясы Ұлттық Банкке мыналарды қоса бере отырып, бекіту (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарау үшін – банк акционерлерінің жалпы жиналысы (ерікті түрде тарату кезінде) бекіткенге дейін екі данада жасалатын кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды және бухгалтерлік балансты ұсынады:
      1) кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың енгізілу себептері туралы түсіндірме жазба және олардың негізділігін куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
      2) шоттар көрсетіле отырып, таратылатын банктің бухгалтерлік балансы баптарының талдамалары.
      Ұлттық Банк күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекітеді (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарайды (ерікті түрде тарату кезінде).
      Кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар бекітілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату кезінде) осы құжаттың бір данасы тарату комиссиясына қайтарылуға тиіс, ал екінші данасы Ұлттық Банкте қалады.
      Ерікті түрде таратылатын банктің кредиторлары талаптарының тізіліміне бекітілген өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың көшірмесі таратылатын банк акционерлерінің жалпы жиналысы оларды бекіткен күннен кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде Ұлттық Банкке назарда ұстау үшін ұсынылады.
      14. Тарату туралы есеп және таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы таратылатын банктiң iсiн аяқтау iс-шараларын толық көлемде жүргiзгеннен кейiн жасалады және мыналар:
      1) таратылатын банктi тарату туралы шешiм қабылданған күн және оны қабылдаған орган;
      2) уақытша әкімшіліктің (таратылатын банкті мәжбүрлеп тарату кезінде) және тарату комиссиясының тағайындалғаны, тарату комиссиясы құрамының өзгергені;
      3) бірінші кезектегі іс-шаралардың орындалуы, аралық тарату балансының жасалуы және бекiтілуі;
      4) таратылатын банк кредиторлары комитетiнің құрылуы, бекiтілуі және жұмыс iстеуi;
      5) таратылатын банктiң тарату процесi басталған кездегi активтерiнiң жай-күйі;
      6) таратылатын банктiң борышкерлерiнен дебиторлық берешектi өндiрiп алу бойынша жүргiзiлген iс-шаралар;
      7) таратылатын банктiң мүлкiн сату бойынша жүргiзiлген iс-шаралар;
      8) ағымдағы шот және касса бойынша ақша қозғалысы, таратылатын банктің ағымдағы шотында ақшаның болмауы;
      9) таратылатын банктiң тарату процесi басталған күндегі жағдай бойынша мiндеттемелерi туралы;
      10) таратылатын банк кредиторларының алдындағы мiндеттемелердiң орындалуы туралы ақпарат қамтылады.
      Таратылатын банкті тарату туралы есепке тарату комиссиясының таратылатын банктің ісін аяқтау бойынша іс-шаралар жүргізгенін растайтын құжаттардың көшірмелері бір данада қоса беріледі.
      15. Тарату туралы есеп және осы қаулының 1-тармағының
29) тармақшасында көзделген таратылатын банктiң тарату балансы Ұлттық Банкке келісу (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарау үшін (ерікті түрде тарату кезінде) таратылатын банк акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткенге дейін бір данада ұсынылады.
      Ұлттық Банк тарату туралы есепті және тарату балансын олар келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде келіседі (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қарайды (ерікті түрде тарату кезінде).
      Тарату туралы есеп және таратылатын банктің тарату балансы келісілгеннен кейін (мәжбүрлеп тарату кезінде) немесе қаралғаннан кейін (ерікті түрде тарату кезінде) таратылатын банктің тарату комиссиясына қайтарылады, олардың көшiрмесi Ұлттық Банкте қалады.
      16. Тарату комиссиясы:
      1) мәжбүрлеп таратылатын банктің – Ұлттық Банкпен келісілгенінен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде сотқа бекiту үшiн тарату туралы есепті және таратылатын банктің тарату балансын ұсынады;
      2) ерікті түрде таратылатын банктің – Ұлттық Банк қарағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде тарату туралы есепті және таратылатын банктің тарату балансын акционерлердің жалпы жиналысына бекiтуге шығарады.
      Мәжбүрлеп таратылатын банктiң тарату комиссиясы сотқа тарату туралы есепті ұсынғаннан кейін Ұлттық Банкке ай сайын оның сотта қаралу барысы туралы ақпарат ұсынады.
      Тарату комиссиясы бекітілген тарату туралы есептің және таратылатын банктің тарату балансының көшірмелерін Ұлттық Банкке «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімдерде ұсынады.
      17. «Тарату комиссияларының Қазақстан Республикасында таратылатын банктердің есептері мен қосымша ақпаратын ұсыну нысандарын, мерзімдерін және кезеңділігін және оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 375 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8327 тіркелген, 2013 жылғы 12 шілдеде «Егемен Қазақстан» газетінде № 169 (28108) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      18. Бақылау және қадағалау әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) Құқықтық қамтамасыз ету департаментімен (Досмұхамбетов Н.М.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
      19. Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс департаменті (Қазыбаев А.Қ.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
      20. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
      21. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                             Д. Ақышев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрлігі
      Статистика комитеті Төрағасының
      міндетін атқарушы
      _______________ Б.Иманәлиев
      2016 жылғы 13 қаңтар

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
1-қосымша       

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

       Таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есеп

      Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F1-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда 6 (алтыншы)
шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда 8 (сегізінші)
шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

           20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
               ________________________________
                 (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Шоттың нөмірі

Шоттың атауы

Сома

Өзгерістер (4-баған - 3-баған)

Алдыңғы есепті күні

Есепті күні

1

2

3

4

5


Шартты және ықтимал талаптар
6000

Аккредитивтер бойынша шоттар
6005

Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6010

Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6020

Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6025

Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6030

Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал талаптары
6040

Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары
6050

Кепілдіктер бойынша шоттар
6055

Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6075

Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6080

Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар
6100

Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар
6105

Орналастырылатын салымдар бойынша болашақтағы талаптар
6125

Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар
6126

Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар
6130

Клиенттердің жылжымайтын салымдары
6150

Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар
6155

Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар
6175

Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар
6177

Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар
6180

Вексельдер бойынша ықтимал талаптар
6200

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6205

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар
6210

Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар
6225

Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут»
6230

Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот
6240

Пайыздық своп
6300

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6305

Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар
6325

Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот»
6330

Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім
6350

Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар
6400

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар
6405

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар
6415

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар

Шартты және ықтимал міндеттемелер
6500

Аккредитивтер бойынша шоттар
6505

Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6510

Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6520

Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6525

Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6530

Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал міндеттемелері
6540

Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер
6550

Кепілдіктер бойынша шоттар
6555

Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер
6575

Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы
6580

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер
6600

Болашақта салымдар мен қарыздарды орналастыру бойынша шоттар
6605

Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер
6625

Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
6626

Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
6630

Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер
6650

Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар
6655

Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер
6675

Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер
6677

Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
6680

Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер
6700

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6705

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
6710

Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер
6725

Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот»
6730

Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім
6740

Пайыздық своп
6800

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6805

Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер
6825

Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут»
6830

Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот
6850

Өзге де туынды құралдар бойынша шартты міндеттемелер
6900

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар
6905

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер
6915

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер
6996

Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция
6997

Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция
6998

Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция
6999

Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция
Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жыл үшін қорытынды деректерді шығармастан желтоқсан үшін жасалады.
      7. 1 және 2-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысында көзделген шоттардың нөмірі және атаулары көрсетіледі.
      8. 3-бағанда алдыңғы есепті күні «Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер» алтыншы сыныбында болатын баланстан тыс шоттар бойынша таратылатын банктің қызметінің нәтижелері жиынтық мәнінде көрсетіледі.
      9. 4-бағанда есепті күні «Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер» алтыншы сыныбында болатын баланстан тыс шоттар бойынша таратылатын банктің қызметінің нәтижелері жиынтық мәнінде көрсетіледі.
      10. 5-бағанда есепті күн үшін таратылатын банк қызметінің нәтижелері 4 және 3-бағандар арасындағы айырма болып табылатын өзгеруі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
2-қосымша       

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

       Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп

     Есепті кезең: 20__ жылғы «___» __________ жағдай бойынша

      Индекс: F2-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

           20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
               ________________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Көрсеткіштер

Баланстық шот нөмірі

Тарату процесінің басында

Алдыңғы есепті күні

Есепті күні

1

2

3

4

5

6

1.

Ақша

1.1

ағымдағы шотта

1.2

Кассада

2.

Тазартылған қымбат металдар

3.

Корреспонденттік шоттар

4.

Бағалы қағаздар

5.

Бағалы қағаздар бойынша есептелген сыйақы

6.

Салымдар

6.1

есептелген сыйақы

7.

Берілген қарыздар,

7.1

заңды тұлғаларға:

7.1.1

негізгі борыш

7.1.2

есептелген сыйақы

7.1.3

Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген

7.1.4

Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген

7.1.5

шығынды

7.2

жеке тұлғаларға

7.2.1

негізгі борыш

7.2.2

есептелген сыйақы

7.2.3

Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілген

7.2.4

Кепілмен және (немесе) кепілдікпен қамтамасыз етілмеген

7.2.5

шығынды

8.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар

9.

Клиенттерге қойылатын талаптар, оның ішінде:

9.1

заңды тұлғаларға

9.2

жеке тұлғаларға

10.

Капиталға инвестициялар және реттелген борыш

11.

Тауарлық-материалдық қорлар

12.

негізгі қаражат және материалдық емес активтер, оның ішінде:

12.1

салынып жатқан (орнатылатын) негізгі құрал-жабдықтар

12.2

жер, үйлер және ғимараттар

12.3

Компьютерлік жабдық

12.4

көлік құралдары

12.5

өзге негізгі құрал-жабдықтар

12.6

материалдық емес активтер

13.

Өзге активтер

Актив бойынша жиынтығы, оның ішінде:

резервтер (провизиялар)

теріс түзету шоты

есептелген амортизация

кестенің жалғасы

Өзгерістер

Тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда

Алдыңғы есеп күні деректермен салыстырғанда

7 (6-баған – 4-баған)

8 (6-баған – 5-баған)Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банк активтерінің жай-күйі туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.
      7. 3-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысында көзделген шоттардың нөмірлері көрсетіледі.
      8. 4-бағанда тарату процесі басталғандағы жағдай бойынша «Активтер» бірінші сыныбында болатын баланстық шоттар бойынша таратылатын банктің қызметінің нәтижелері көрсетіледі.
      9. 5-бағанда алдыңғы есепті күнгі жағдай бойынша «Активтер» бірінші сыныбында болатын баланстық шоттар бойынша таратылатын банктің қызметінің нәтижелері көрсетіледі.
      10. 6-бағанда есепті күнгі жағдай бойынша «Активтер» бірінші сыныбында болатын баланстық шоттар бойынша таратылатын банктің қызметінің нәтижелері көрсетіледі.
      11. 7-бағанда тарату процесі басталғандағы деректермен салыстырғанда таратылатын банк қызметінің нәтижелері 6 және 4-бағандар арасындағы айырма болып табылатын өзгеруі көрсетіледі.
      12. 8-бағанда алдыңғы есепті күн үшін деректермен салыстырғанда таратылатын банк қызметінің нәтижелері 6 және 5-бағандар арасындағы айырма болып табылатын өзгеруі көрсетіледі.
      13. 7.1.3 және 7.2.3-жолдарда көрсетілген қарыздарға, нақты бар қолма-қол кепілмен қамтамасыз етілген және (немесе) кепілгерден борышты өндіріп алу мүмкіндігі болатын қарыздар жатады.
      14. 7.1.4 және 7.2.4-жолдарда көрсетілген қарыздарға, өтеу бойынша мерзімі өткен берешегі бар кепілмен және (немесе) кепілгерлікпен қамтамасыз етілмеген қарыздар жатады.
      15. Шығынды қарыздарға өтеу бойынша мерзімі өткен берешегі бар кепілмен және (немесе) кепілгерлікпен қамтамасыз етілмеген қарыздар жатады
      16. «Резервтер (провизиялар)», «Теріс түзету шоттары», «Есептелген амортизация» жолдары әділ құны бойынша қайта бағалаумен байланысты активтер бойынша болған жағдайда толтырылады.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
3-қосымша       

             Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

      Есепті кезең: 20__ жылғы «___» _________ жағдай бойынша

      Индекс: F3-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

           20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
               ________________________________
                 (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Міндеттеме түрі

Тарату процесінің басында (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)

Алдыңғы есепті күні

Есепті күні

Өзгерістер

тарату процесінің басындағы деректермен салыстырғанда (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша)

алдыңғы есеп күніндегі деректермен салыстырғанда

1

2

3

4

5

6 (5-баған – 3-баған)

7 (5-баған – 4-баған)

1.

Кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша міндеттемелер:


1.1

Таратылатын банк тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру арқылы өміріне немесе денсаулығына зиян келтіргені үшін жауап беретін жеке тұлғалардың талаптары


1.2

Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу және өтемақылар, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешектерді төлеу бойынша, жалақыдан ұсталған алиментті және міндетті зейнетақы жарналарын, сондай-ақ авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу бойынша


1.3

мәжбүрлеп таратылатын банк ұсынған есептеуге сәйкес кепілдік берілетін депозиттер бойынша төленген (төленетін) өтемақы сомасы бойынша депозиттерге кепілдікті міндетті түрде жүзеге асыратын ұйымдар


1.4

Жеке тұлғалардың депозиттер, оның ішінде ислам банкінде орналастырылған талап етуге дейінгі пайызсыз депозиттер және ақша аударымдары бойынша талаптары, сондай-ақ зейнетақы активтері есебінен жүзеге асырылған депозиттер бойынша талаптары; «өмірді сақтандыру» саласы бойынша тартылған қаражат есебінен жүзеге асырылған сақтандыру ұйымдарының депозиттері бойынша


1.5

Тек қана қайырымдылық қызметімен айналысатын коммерциялық емес ұйымдармен, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің ұйымдарымен және оған теңестірілген адамдардың ұйымдарымен, Қазақстан Республикасы Мүгедектерінің ерікті қоғамымен, Қазақ зағиптар қоғамымен, Қазақ саңыраулар қоғамымен және осы заңды тұлғалардың меншігі болып табылатын және олардың қаржысы есебінен құрылған өндірістік ұйымдармен, олардың банк шоттарындағы және депозитке орналастырылған қаржысы бойынша басқа да мүгедектер ұйымдарымен есеп айырысулар


1.6

Таратылатын банктің мүлкін кепілге алумен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша заңды тұлғалардың талаптары


1.7

Салық, алым және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару бойынша берешек


1.8

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа кредиторлармен есеп айырысулар


2.

Кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген басқа кредиторлар алдындағы міндеттемелер


3.

Тарату ісінің ағымдағы берешегі, оның ішінде:


3.1

тарату комиссиясы қызметкерлерінің алдында еңбекақы төлеу бойынша


3.2

ағымдағы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша банктің тарату комиссиясының берешегі


3.3

басқа берешек


4.

Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешекМіндеттемелер жиынтығы


кестенің жағасы

Есепті кезең үшін (ай, жыл) өтелген, оның ішінде

Ескерту

ақшамен

мүлікпен

қарсы талаптарды ескерумен

нотариустың депозитіне аударумен

8

9

10

11

12


Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банк міндеттемелерінің жай-күйі туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Бірінші жартыжылдыққа есепті жасау кезінде осы нысан бойынша маусым үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.
      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.
      8. 2-бағанда банк кредиторларының талаптары тізіліміне сәйкес міндеттемелердің түрі көрсетіледі.
      9. 3-бағанда тарату процесі басталғандағы жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі (кредиторлардың талап етуі бойынша).
      10. 4-бағанда алдыңғы есепті күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.
      11. 5-бағанда есепті күнгі жағдай бойынша міндеттемелер көрсетіледі.
      12. 6-бағанда тарату процесі басталғандағы деректермен (кредиторлар талаптарының тізілімі бойынша) салыстырғанда 5 және 3-бағандар арасындағы айырма болып табылатын өзгеруі көрсетіледі.
      13. 7-бағанда алдыңғы есепті күн үшін деректермен салыстырғанда міндеттемелер 5 және 4-бағандар арасындағы айырма болып табылатын өзгеруі көрсетіледі.
      14. 8-бағанда есепті кезең (жыл, ай) үшін ақшамен міндеттемені өтеу көрсетіледі.
      15. 9-бағанда есепті кезең (жыл, ай) үшін (мүлік таратылатын банктің міндеттемелерін өтеуге берілген мүліктің баланстың құны) көрсетіледі.
      16. 10-бағанда есепті кезең (жыл, ай) үшін өзара талаптарына есептеу жүргізу арқылы міндеттемені өтеу көрсетіледі.
      17. 11-бағанда есепті кезең (жыл, ай) үшін нотариустың депозитіне аудару арқылы міндеттемені өтеу көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
4-қосымша       

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Таратылатын банктің теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша
                    қозғалысы туралы есеп

     Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F4-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

            20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
                ________________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Алдыңғы есепті күндегі сальдо

Операция жасалған күн

Алғашқы құжаттың нөмірі және күні

Кіріс

Шығыс

Есепті күндегі сальдо

1

2

3

4

5

6

7Бір айдың жиынтығыБарлығы жыл ішіндеТарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша
қозғалысы туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің теңгедегі ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      7. Бірінші жартыжылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп жеке маусым үшін және жеке күнтізбелік жыл үшін жасалады.
      8. 2-бағанда теңгемен ағымдағы шот бойынша алдыңғы есепті күнгі сальдо көрсетіледі.
      9. 3-бағанда операция жасау күні көрсетіледі.
      10. 4-бағанда алғашқы құжаттың нөмірі және күні көрсетіледі.
      11. «Жылына барлығы» жолдарын толтыру кезінде 3 және 4-бағандар көрсетіледі.
      12. 5-бағанда теңгемен ағымдағы шот бойынша ақша кіріс көрсетіледі.
      13. 6-бағанда теңгемен ағымдағы шот бойынша ақша шығысы көрсетіледі.
      14. 7-бағанда теңгемен ағымдағы шот бойынша есепті күнгі сальдо көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
5-қосымша       

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Таратылатын банктің шетел валютасындағы ағымдағы шоты
               бойынша ақша қозғалысы туралы есеп

    Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F5-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

            20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
                ________________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

                                             (валюталардың бағамдары)

Алдыңғы есепті күндегі сальдо

Операция жасалған күн

Алғашқы құжаттың нөмірі және күні

Кіріс

шетел валютасында

шетел валютасында

АҚШ доллары

еу ро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

АҚШ доллары

еу ро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Бір айдың жиынтығыБарлығы жыл ішінде


кестенің жалғасы

Шығыс

Есепті күндегі сальдо

шетел валютасында

шетел валютасында

АҚШ доллары

еу ро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

12

13

14

15

16

17

18

19

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша
ақша қозғалысы туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің шетел валютасындағы ағымдағы шоты бойынша ақша қозғалысы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      6. Бірінші жартыжылдық үшін есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке маусым үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді берумен жасалады.
      7. Бірінші жартыжылдық үшін есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке желтоқсан үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді берумен жасалады.
      8. 2, 3, 4 және 5-бағандарда шетел валютасымен (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) ағымдағы шот бойынша алдыңғы есепті күні сальдо көрсетіледі.
      9. 6-бағанда операция жасау күні көрсетіледі.
      10. 7-бағанда алғашқы құжаттың нөмірі және күні.
      11. «Жылына барлығы» жолдарын толтыру кезінде 6 және 7-бағандар толтырылмайды.
      12. 8, 9, 10 және 11-бағандарында шетел валютасымен (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) ағымдағы шот бойынша кіріс көрсетіледі.
      13. 12, 13, 14 және 15-бағандарында шетел валютасымен (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) ағымдағы шот бойынша шығыс көрсетіледі.
      14. 16, 17, 18 және 19-бағандарында шетел валютасымен (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) сальдо көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
6-қосымша       

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

     Таратылатын банктің касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы
                        туралы есеп

     Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F6-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

           20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
               ________________________________
                 (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Алдыңғы есепті күндегі сальдо

Операция жасалған күн

Алғашқы құжаттың нөмірі және күні

Кіріс

Шығыс

Есепті күндегі сальдо

1

2

3

4

5

6

7Бір айдың жиынтығыБарлығы жыл ішіндеТарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы
туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің касса бойынша теңгемен ақша қозғалысы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      7. Бірінші жартыжылдықта есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке маусым үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді берумен жасалады.
      8. Бірінші жартыжылдықта есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке желтоқсан үшін және жыл үшін қорытынды деректерді берумен жасалады.
      9. «Жылына барлығы» жолдарын толтыру кезінде 3 және 4-бағандар толтырылмайды.
      10. 2-бағанда алдыңғы есепті күн үшін сальдо касса бойынша теңгемен көрсетіледі.
      11. 3-бағанда операция жасау күні көрсетіледі.
      12. 4-бағанда алғашқы құжаттың нөмірі және күні көрсетіледі.
      13. «Жылына барлығы» жолдарын толтыру кезінде 3 және 4-бағандар толтырылмайды.
      14. 5-бағанда ақша кірісі касса бойынша теңгемен көрсетіледі.
      15. 6-бағанда ақша шығысы касса бойынша теңгемен көрсетіледі.
      16. 7-бағанда есепті күн үшін сальдо касса бойынша теңгемен көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
7-қосымша       

             Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасымен ақша
                    қозғалысы туралы есеп

     Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F7-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

               20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
                    ________________________________
                      (таратылатын банктің атауы)

                                                   (валюталар бағамы)

Алдыңғы есепті күндегі сальдо

Операция жасалған күн

Алғашқы құжаттың нөмірі және күні

Кіріс

шетел валютасында

шетел валютасында

АҚШ доллары

еу ро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

АҚШ доллары

еу ро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Бір айдың жиынтығыБарлығы жыл ішінде


кестенің жалғасы

Шығыс

Есепті күндегі сальдо

шетел валютасында

шетел валютасында

АҚШ доллары

еу ро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

12

13

14

15

16

17

18

19

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасымен ақша
қозғалысы туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің касса бойынша шетел валютасымен ақша қозғалысы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      6. Бірінші жартыжылдықта есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке маусым үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді берумен жасалады.
      7. Бірінші жартыжылдықта есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке желтоқсан үшін және жыл үшін қорытынды деректерді берумен жасалады.
      8. 2, 3, 4 және 5-бағандарда алдыңғы есепті күн үшін сальдо касса бойынша шетел валютасымен ((АҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) көрсетіледі.
      9. 6-бағанда операция жасау күні көрсетіледі.
      10. 7-бағанда алғашқы құжаттың нөмірі және күні.
      11. «Жылына барлығы» жолдарын толтыру кезінде 6 және 7-бағандар толтырылмайды.
      12. 8, 9, 10 және 11-бағандарында шетел валютасымен (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) касса бойынша бойынша кіріс көрсетіледі.
      13. 12, 13, 14 және 15-бағандарында шетел валютасымен (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) касса бойынша бойынша шығыс көрсетіледі.
      14. 16, 17, 18 және 19-бағандарында есепті күн үшін сальдо касса бойынша шетел валютасымен (А ҚШ доллары, еуро, ресей рублі, өзге шетел валютасымен) сальдо көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
8-қосымша       

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Таратылатын банктің дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп

   Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F8-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

            20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
                ________________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Мәліметтер тізбесі

Заңды тұлғалар

Жеке тұлғалар

Барлығы

Ескерту

Саны

Сомасы

Саны

Сомасы

Саны

Сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Есепті күндегі дебиторлық берешек
1.1

берілген қарыздар
1.2

басқа дебиторлық берешек
2.

Сотқа берілген талап-арыздар
3.

Сотқа берілмеген талап арыздар (ескертуде талап арыздардың берілмеу себептерін көрсете отырып)
4.

Толық көлемде қанағаттандырылған талап-арыздар
5.

Ішінара қанағаттандырылған талап-арыздар
6.

Қабылдаудан бас тартылған талап-арыздар
7.

Қайтарылған талап арыздар
8.

Қозғаусыз қалдырылған талап-арыздар
9.

Соттан тыс тәртіппен өтелген
10.

Сот шешімдерін орындау:
10.1

орындалған
10.2

орындалмаған, оның ішінде:
10.2.1

өндіріп алуға мүмкіндіктің болмауы туралы актілер шығарылған
10.2.2

банкрот деп танылған
10.2.3

өзге себептермен орындалмаған
Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің дебиторлық берешегінің жай-күйі туралы» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Бірінші жартыжылдық есепті жасау кезінде есеп осы нысан бойынша маусым үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді бермей жасалады.
      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша желтоқсан үшін жылдық қорытынды деректерді бермей жасалады.
      8. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      9. 2-бағанда дебиторлық берешек бойынша мәліметтердің тізбесі (берілген қарыздар және басқа дебиторлық берешек), сондай-ақ дебиторлық берешекті өндіру бойынша жүргізілген жұмыстардың жай-күйін).
      10. 3 және 4-бағанда дебитор заңды тұлғалар саны және сомасы бойынша көрсетіледі.
      11. 5 және 6-бағанда дебитор жеке тұлғалар саны және сомасы бойынша көрсетіледі.
      12. 7-бағанда 3 және 5-бағандарды қосу арқылы алынған дебиторлардың жалпы саны көрсетіледі.
      13. 8-бағанда 4 және 6-бағандарын қосу арқылы алынған дебиторлар берешегін жалпы саны көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
9-қосымша       

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

       Таратылатын банктің кепіл мүлкін сату туралы есеп

   Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F9-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

             20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
                 ________________________________
                    (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Тарату басталғандағы дебиторлық берешек сомасы

Тарату басталғандағы кепіл мүлкі

Алдыңғы есепті күндегі дебиторлық берешек сомасы

Алдыңғы есепті күндегі кепіл мүлкі

Кепіл мүлкін сату

Саны (бірліктермен)

Құны

Саны (бірліктермен)

Сату құны

Тарату басталғаннан бастап

Есепті кезеңде

Саны (бірліктермен)

Сату құны

Саны (бірліктермен)

Сату құны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін сату құны мен дебиторлық берешек сомасының арасындағы айырма

Тарату басталғаннан бастап

Есепті кезеңде

12

(2-баған – 9-баған)

13

(5-баған – 11-баған)Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің кепіл мүлкін сату туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің кепіл мүлкін сату туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Бірінші жартыжылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке маусым үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді берумен жасалады.
      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша желтоқсан үшін жылдық қорытынды деректер берілмейді.
      8. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      9. 2-бағанда таратуды бастаған кезде дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      10. 3- және 4-бағанда таратуды бастағанда кепіл мүлкінің саны (бірлікпен) және құны көрсетіледі.
      11. 5-бағанда алдыңғы есепті күн үшін дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.
      12. 6 және 7-бағандарда алдыңғы есепті күн үшін кепіл мүлкінің саны (бірлікпен) және құны көрсетіледі.
      13. 8 және 9-бағандарда таратуды басталғаннан кепіл мүлкінің саны (бірлікпен) және құны (ұлғаю қорытындысымен) көрсетіледі.
      14. 10 және 11-бағандарда есепті кезең үшін кепіл мүлкінің саны (бірлікпен) және құны көрсетіледі.
      15. 12-бағанда Тарату басталғаннан бастап кепіл мүлкін сату құны және 2-бағаннан 9-бағанды алып тастау арқылы алынған дебиторлық берешек сомасы арасындағы айырма көрсетіледі.
      16. 13-бағанда есепті кезең үшін кепіл мүлкін сату құны және 5-бағаннан 11-бағанды алып тастау арқылы алынған дебиторлық берешек сомасы арасындағы айырма көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
10-қосымша      

          Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

    Таратылатын банктің меншікті мүлкінің жай-күйі туралы есеп

     Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F10-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

            20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
                ________________________________
                   (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Көрсеткіштер

Тарату басталғанда

Алдыңғы есепті күні

Есепті кезеңде сатылған

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Сату құны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Жер учаскелер2.

Үйлер және ғимараттар3.

Компьютерлік жабдықтар4.

Көлік құралдары5.

Аяқталмаған құрылыс6.

Басқа негізгі құрал-жабдықтар7.

Материалдық емес активтер8.

Басқа мүлік9.

Барлығыкестенің жалғасы

Есепті кезеңде есептен шығарылды

Есепті кезеңде кіріске алынды

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

Есептен шығару негізгі

Бірліктер саны

Алғашқы құжаттың нөмірі және күні

Баланстық құны

13

14

15

16

17

18

19
кестенің жалғасы

Есепті күндегі кем шығу

Есепті күні

Ескерту

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бірліктер саны

Баланстық құны

Бағалау құны

20

21

22

23

24

25Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар туралы
есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Бірінші жартыжылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша маусым үшін және жартыжылдық үшін жеке жасалады.
      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша желтоқсан үшін жеке және күнтізбелік жыл үшін жеке жасалады.
      8. 2-бағанда көрсеткіштер көрсетіледі (меншікті мүліктің атауы).
      9. 3, 4 и 5-бағандарда таратуды бастаған кезде меншікті мүлік (бірліктерінің саны, баланстық және бағаланатын құны) көрсетіледі.
      10. 6, 7- және 8-бағандарда алдыңғы есепті кезең үшін меншікті мүлік (бірліктерінің саны, баланстық және бағаланатын құны) көрсетіледі.
      11. 9, 10, 11 және 12-бағандарда есепті кезең үшін сатылған меншікті мүлік (бірліктерінің саны, баланстық және бағаланатын құны, сату құны) көрсетіледі.     
      12. 13, 14, 15 және 16-бағандарда есепті кезең үшін есептен шығарылған меншікті мүлік (бірліктерінің саны, баланстық және бағаланатын құны, есептен шығару негіздемесі) көрсетіледі.
      13. 17, 18 және 19-бағандарда есепті кезең үшін есептен жасалған меншікті мүлік (бірліктерінің саны, алғашқы құжаттың нөмірі және күні, баланстық құны) көрсетіледі.
      14. 20 және 21-бағандарда есепті күн үшін меншікті мүлік жеткіліксіздігі (бірліктерінің саны, баланстық құны) көрсетіледі.
      15. 22, 23 және 24-бағандарда есепті күн үшін меншікті мүлік (бірліктерінің саны, баланстық және бағаланатын құны) көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
11-қосымша      

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар
                           туралы есеп

     Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F11-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      aй сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

           20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
               ________________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Шығыстардың атауы

Кредиторлар комитеті бекіткен (Ұлттық Банкпен келісілген) тарату шығыстары сметасына сәйкес шығыстар сомасы

Нақты жұмсалған шығыстар сомасы

Өзгерістер (4-баған – 3-баған)

1

2

3

4

5

Ай
1.

Қызметкерлерге еңбекақы төлеу
1.1

Тарату комиссиясының төрағасына және мүшелеріне сыйақы, оның ішінде:
1.1.1

Сыйақы
1.1.2

Жеке табыс салығы
1.1.3

міндетті зейнетақы жарналары
1.2

Еңбек шарттары негізінде жұмыс істейтін тарату комиссиясына тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:
1.2.1

Лауазымдық еңбекақы
1.2.2

Жеке табыс салығы
1.2.3

Міндетті зейнетақы жарналары
1.3

Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсетуге тартылған қызметкерлерге еңбекақы төлеу, оның ішінде:
1.3.1

Көрсетілген қызметтерге ақы төлеу
1.3.2

Жеке табыс салығы
1.3.3

Зейнетақы жарналары
2.

Бюджетке аударымдар
2.1

Әлеуметтік салық
2.2

Әлеуметтік аударымдар
2.3

Мүлік салығы
2.4

Көлік құралына салық
2.5

Жер салығы
2.6

Қосымша құн салығы
2.7

Жер телімдерін пайдалану үшін төлем, қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем
2.8

Өзге салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
3.

Әкімшілік шығыстар
3.1

Қызметтік және шаруашылық мұқтаждар үшін көлік жалдау қызметтері
3.2

Байланыс қызметтері
3.3

Үйлер мен ғимараттарды күзету және сигнализация қызметтері
3.4

Көлікті күзету қызметтері
3.5

Көлік тұрағын ұсыну қызметтері
3.6

Көлікті тіркеу қызметтері
3.7

Көлікті техникалық тексеру қызметтері
3.8

Көлікті сақтандыру қызметтері
3.9

Қызметкерді жазатайым жағдайлардан мiндеттi сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеу қызметтері
3.10

Коммуналдық қызметтер
3.11

Негізгі құрал-жабдықтарды ағымдағы жөндеу, оларға техникалық, сервистік қызмет көрсету (тексеру) жұмыстары
3.12

Үй-жайды жалдау
3.13

Жылжымайтын мүлікті және тиісті құжаттаманы тіркеуші органдарда тіркеу қызметтері
3.14

Мүлікті бағалау қызметтері
3.15

Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау қызметтері
3.16

Жылыту жүйесін іске қосуға дайындау қызметтері
3.17

Сантехникалық жұмыстар
3.18

Мүлікті сақтау қызметтері
3.19

Мемлекеттік бажды төлеу
3.20

Нотариалдық куәландыру қызметтері
3.21

Мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру қызметтері
3.22

Терезелерге темір тор, есіктер дайындау және орнату қызметтері
3.23

Аукциондар өткізу қызметтері
3.24

Инкассация қызметтері
3.25

Сараптама жүргізу қызметтері
3.26

Аудит жүргізу қызметтері
3.27

Құжаттарды аудару қызметтері
3.28

Телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру немесе басқа жерге орнату
3.29

Акционерлер тізілімін актуалды жай-күйде ұстау үшін тіркеуші қызметтері
3.30

Банк шотына қызмет көрсету, банк шотын ашусыз жүзеге асырылған ақша аударымдары мен төлемдері бойынша қызметтер
3.31

Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу және оларды мұрағатқа тапсыру қызметтері
3.32

Таратуды тіркеу үшін алым төлеу
3.33

Коллекторлық қызметтер
4.

Тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу шығыстары
4.1

Офис жабдықтарын жұмыс бабында ұстау шығыстары
4.2

Көлік құралдарын ұстау шығыстары
4.3

Үй-жайларды ұстау шығыстары
4.4

Қағаз және бланк өнімдерін сатып алу шығыстары
4.5

Кеңсе тауарларын сатып алу шығыстары
4.6

Жанар-жағар май материалдарын сатып алу шығыстары
5.

Іссапар шығыстары
6.

Өзге шығыстар
7.

Болжанбаған шығыстар
Бір айдың жиынтығы
Барлығы жыл ішінде
Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар туралы
есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.
      4. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Бірінші жартыжылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке маусым үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді берумен жасалады.
      6. Бірінші жартыжылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша жеке желтоқсан үшін және жартыжылдыққа қорытынды деректерді берумен жасалады.
      7. 2-бағанда таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстардың атауы.
      8. 3-бағанда Кредиторлар комитеті бекіткен (Ұлттық Банкпен келісілген) тарату шығыстары сметасына сәйкес шығыстар сомасы.
      9. 4-бағанда нақты жұмсалған шығыстар сомасы
      10. 5-бағанда таратылатын банктің тарату комиссиясы жасаған шығыстар бойынша, 4 және 3-бағандардың айырмасын білдіретін өзгерістер көрсетіледі.
      11. 1.1.3-жол ерікті таратылатын банктің тек тарату комиссиясы толтырады.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
12-қосымша      

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

        Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп

      Есепті кезең: 20__ жылғы «___» ___________ жағдай бойынша

      Индекс: F12-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда 6 (алтыншы)
шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда 8 (сегізінші)
шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі жылдың 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

           20 ___ жылғы 1 __________ жағдай бойынша
               ________________________________
                 (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Жалға берілетін мүліктің атауы

Жалға берілетін мүліктің нақты орналасуы

Мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың болуы туралы ақпарат

Ауыртпалық туралы мәліметтер

Жалдаушының атауы

Жалдау шарты

Нөмірі, жасалу күні

Қолданылу мерзімі

Ай сайынғы жалдау ақысының мөлшері

Мүлікті ұстау шығыстарын көтеретін тарап туралы мәліметтер

Мүлікті ұстауға арналған ай сайынғы шығыстар

Жалға берілетін мүліктің құрамына кіретін мүлік бойынша сандық көрсеткіштер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Жылжымайтын мүлік


Жиынтығы2.

Жылжымалы мүлік


Жиынтығы
Барлығыкестенің жалғасы

Жалдау төлемдері бойынша нақты түсімдер сомасы

Ескерту

13

14

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Тарату комиссиясы жалға беретін мүлік туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Бірінші жартыжылдық үшін есепті жасау кезінде осы нысан бойынша маусым үшін, жартыжылдыққа қорытынды деректерді жасамай беріледі.
      7. Жылдық есепті жасау кезінде есеп осы нысан бойынша жеке желтоқсан үшін, жыл үшін қорытынды деректерді жасамай беріледі.
      8. 2-бағанда жалға берілетін мүліктің атауы (жылжымайтын мүліктің жалпы алаңы, ал көлік құралын жалға беру кезінде жалға берілетін көлік құралының шығарылған жылы) көрсетіледі.
      9. 3-бағанда жалға берілетін мүліктің нақты орналасуы көрсетіледі.
      10. 4-бағанда мүлікке құқық белгілеуші құжаттардың болуы туралы ақпарат көрсетіледі.
      11. 5-бағанда ауыртпалық салу күні және негіздемесі, ауыртпалық салған орган көрсетіледі.
      12. 6-бағанда жалдаушының атауы көрсетіледі.
      13. 7-бағанда жалдау шартының нөмірі, жасалу күні көрсетіледі.
      14. 8-бағанда жалдау шартының қолданылу мерзімі көрсетіледі.
      15. 9-бағанда жалдау шартының ай сайынғы жалдау ақысының мөлшері көрсетіледі.
      16. 10-бағанда жалдау шарты бойынша мүлікті ұстау шығыстарын көтеретін тарап туралы мәліметтер көрсетіледі.
      17. 11-бағанда жылжымайтын мүлікті ұстау бойынша коммуналды және өзге қызметтерге шығыстар сомасы көрсетіледі.
      18. 12-бағанда жылжымайтын мүліктің жалданатын алаңы, көлік құралын жалға беру кезінде оны жалға беру күні жағдай бойынша жүру көрсеткіштері көрсетіледі.
      19. 13-бағанда жалдау төлемдері бойынша нақты түсімдерің сомасы көрсетіледі.
      20. 14-бағанда жалға берілген мүлік бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.
      21. «Жиынтығы», «Барлығы» жолдарын толтыру кезінде 9 және 11-бағандар көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
13-қосымша      

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

       Тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есеп

       Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

      Индекс: F13-LKB

      Кезеңділігі: ай сайын, жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      ай сайынғы есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың 6 (алтысынан) кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті айдан
кейінгі айдың - 8 (сегізінен) кешіктірмей;
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті
жылдан кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

               20__жылғы 01________ жағдай бойынша
                  _____________________________
                   (таратылатын банктің атауы)

Лауазымының атауы

Штат кестесін бекіту (қайта бекіту) күні

Штат кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры

Штат кестесіне сәйкес қызметкерлер саны

Қызметкерлердің іс жүзіндегі саны

Жалақы мөлшері (сыйақы)

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Тарату комиссиясының төрағасы мен мүшелері
Бас офис
Бас офис бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы2.

Еңбек шарттары бойынша қызметкерлер
Бас офис
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы3.

Ақысы төленетін қызмет көрсету шарттары бойынша тартылған қызметкерлер
Бас офис
Бөлімше бойынша жиынтығы
Тарату комиссиясының бөлімшесі
Бөлімше бойынша жиынтығы
Барлығы4.

Тарату комиссиясының қызметкерлері бойынша барлығыТарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1 Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Тарату комиссиясы қызметкерлерінің саны туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың бірінші күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Ай сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн алдыңғы есептің есепті күні болып табылады.
      Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Бірінші жартыжылдық үшін есепті жасау кезінде осы нысан бойынша маусым үшін, жартыжылдыққа қорытынды деректер шығармастан жасалады.
      7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша желтоқсан үшін, жылдық қорытынды деректерді шығармастан жасалады.
      8. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      9. 2-бағанда тарату комиссиясы қызметкерлерінің штат кестесіне сәйкес лауазымның атауы көрсетіледі.
      10. 3-бағанда тарату комиссиясының штат кестесін бекіту (қайта бекіту) күні көрсетіледі.
      11. 4-бағанда штат кестесіне сәйкес еңбекақы төлеу қоры көрсетіледі.
      12. 5-бағанда штат кестесіне сәйкес қызметкерлер саны көрсетіледі.
      13. 6-бағанда тарату комиссиясы қызметкерлерінің нақты саны көрсетіледі.
      14. 7-бағанда жалақы мөлшері (тарату комиссиясының төрағасы үшін сыйақы) көрсетіледі.
      15. 8-бағанда тарату комиссиясының қызметкерлері бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
14-қосымша      

                                                                Нысан

    Таратылатын банк кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру
       үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін мәлімделген,
         кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілмеген
                  талаптарын есепке алу журналы

Шағымдарды білдіру үшін
белгіленген мерзім
                                       20___ж. «___» _________ бастап
                                       20___ж. «___» __________ дейін

              20__жылғы 01________ жағдай бойынша
            _______________________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

Кредиторлардың атауы

Өтініш жасау күні

Тарату комиссиясы таныған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Танылған сома

Баланстық шот нөмірі

ұлттық валютада (теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

кестенің жалғасы

Кредитор талаптарын тануға негіз болған құжаттардың атаулары

Кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауап

Ескерту

күні

нөмірі

8

9

10

11

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
15-қосымша      

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу
                         туралы есеп

     Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

      Индекс: F14-LKB

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті
жылдан кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

               20__жылғы 01 ________ жағдай бойынша
                  _____________________________
                   (таратылатын банктің атауы)

                                                          (мың теңге)

Дебитордың атауы

Есепті күндегі дебиторлық берешек

Шағым білдіру

Соттан тыс тәртіппен өтелген (сомасы)

Борышты өндіріп алуға шағым-талаппен сотқа өтініш жасау

Тарату комиссиясының пайдасына сот шешімі

Негізгі борыш

Есептелген сыйақы

Баланстық, баланстан тыс шоттың нөмірі

Сомасы

Күні

Сомасы

Күні

Сомасы

Күні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Берілген қарыздар, оның ішінде:1.1

Заңды тұлғаларға

Жиынтығы1.2

Жеке тұлғаларға

Жиынтығы
Барлығы2

Басқа да дебиторлар, оның ішінде:2.1

Заңды тұлғалар

Жиынтығы2.2

Жеке тұлғалар

Жиынтығы
Барлығыкестенің жалғасы

Сот шешімінің орындалуы (сомасы)

Өндіріп алудың мүмкін болмайтыны туралы қаулы

Дебиторлық берешекті өндіріп алуға бөгет жасайтын себептер

Ескерту

Орындалған

Орындалмаған

Сомасы

Күні

13

14

15

16

17

18

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

   Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
                          түсіндірме

       Таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу
                          туралы есеп

                       1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      7. 2-бағанда дебитордың атауы көрсетіледі.
      8. 3, 4 және 5-бағандарда есепті күндегі дебиторлық берешек (негізгі борыш, есептелген сыйақы, баланстық, баланстан тыс шоттың нөмірі) көрсетіледі.
      9. 6 және 7-бағандарда шағым білдіру туралы ақпарат (сомасы және күні) көрсетіледі.
      10. 8-бағанда соттан тыс тәртіппен өтеу туралы ақпарат (сомасы) көрсетіледі.
      11. 9 және 10-бағандарда борышты өндіріп алуға талап арызбен сотқа шағымдану туралы ақпарат (сомасы және күні) көрсетіледі.
      12. 13 және 14-бағандарда жиынтық мәнде сот шешімінің орындалуы туралы ақпарат (орындалған және орындалмаған) көрсетіледі.
      13. 15 және 16-бағандарда өндіріп алудың мүмкін болмайтыны туралы қаулы туралы ақпарат (сомасы және күні) көрсетіледі.
      14. 17-бағанда дебиторлық берешекті өндіріп алуға бөгет жасайтын себептер көрсетіледі.
      15. 18-бағанда дебиторлар бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
16-қосымша      

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

    Таратылатын банктің кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

     Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

      Индекс: F15-LKB

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті
жылдан кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

            20__жылғы 01 ________ жағдай бойынша
               _____________________________
                (таратылатын банктің атауы)

                                                       (мың теңгемен)

Дебитордың атауы

Банктік қарыз шартының нөмірі мен күні

Дебиторлық берешек

Кепіл мүлкінің атауы

Тарату ісінің басында

Сомасы

Баланстық (баланстан тыс) шоттың нөмірі

Саны (бірлік)

Кепіл мүлкінің құны

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін бағалау (қайта бағалау)

Бағалау/қайта бағалау жүргізілген күн

Бағалаушының атауы, бағалаушының бағалау қызметін жүзеге асыру лицензиясының деректері

Мүліктің құны

9

10

11
кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін тіркеу

Кепіл мүлкін түгендеу

Тіркеуші органның атауы

Тіркелу күні мен нөмірі

Күні

Актінің нөмірі

Түгендеу тізімдемесіне сәйкес мүліктің болуы

Түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтығы

Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар

12

13

14

15

16

17

18
кестенің жалғасы

Кепіл мүлкін сату

Сауда-саттық өткізілген күн және сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманың нөмірі

Сатып алу-сату шартының нөмірі мен күні

Ақшаның түсуін растайтын құжаттың атауы мен күні

Сату құны

19

20

21

22

кестенің жалғасы

Дебиторлық берешек сомасы мен кепіл мүлкін сату құнының арасындағы айырма

Есепті күндегі кепіл мүлкі

Ескерту

Саны (бірлік)

Кепіл мүлкінің құны

23
(4-баған – 22-баған)

24

25

26

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Таратылатын банктің кепіл мүлкінің жай-күйі туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кіші сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүзге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      7. 2-бағанда дебитордың атауы көрсетіледі.
      8. 3-бағанда банктік қарыз шартының нөмірі мен күні көрсетіледі.
      9. 4 және 5-бағандарда дебиторлық берешек бойынша ақпарат (баланстық және (баланстан тыс) шоттың сомасы және нөмірі) көрсетіледі.
      10. 6-бағанда кепіл мүлкінің атауы көрсетіледі.
      11. 7 және 8-бағандарда тарату ісінің басында дебиторлар бойынша ақпарат (бірлікте саны және кепіл мүлкінің құны) көрсетіледі.
      12. 9, 10 және 11-бағандарда кепіл мүлкін бағалау (қайта бағалау) бойынша ақпарат (бағалау (қайта бағалау) жүргізілген күні, бағалаушының атауы, бағалаушының бағалау қызметін жүзеге асыру лицензиясының нөмірі, мүліктің құны) көрсетіледі.
      13. 12 және 13-бағандарда кепіл мүлкін тіркеу туралы ақпарат (тіркеуші органның атауы, тіркеу күні мен нөмірі) көрсетіледі.
      14. 14, 15, 16, 17 және 18-бағандарда кепіл мүлкін жүргізілген түгендеу туралы ақпарат көрсетіледі (актінің нөмірі, күні, түгендеу тізімдемесіне сәйкес мүліктің болуы, түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтығы, сондай-ақ тарату комиссиясы қабылдаған шаралар).
      15. 19, 20, 21 және 22-бағандарда кепіл мүлкін сату (сауда-саттық өткізілген күн және сауда-саттық нәтижелері туралы хаттаманың нөмірі, сатып алу-сату шартының нөмірі мен күні, ақшаның түсуін растайтын құжаттың атауы мен күні, сату құны) көрсетіледі.
      16. 23-бағанда дебиторлық берешек сомасы мен кепіл мүлкін сату құнының арасындағы айырма көрсетіледі.
      17. 24 және 25-бағандарда есепті күндегі кепіл мүлкі (бірліктер саны және кепіл мүлкінің құны) көрсетіледі.
      18. 26-бағанда кепіл мүлігі бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
17-қосымша      

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

       Таратылатын банк дебиторларының жоғалған құжаттары
                        жөніндегі есеп

     Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

      Индекс: F16-LKB

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті
жылдан кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей

                                                                Нысан

               20__жылғы 01 ________ жағдай бойынша
                  _____________________________
                   (таратылатын банктің атауы)

Дебитордың атауы

Құжат-тың түрі

Дебиторлық берешек сомасы (мың тенге), оның ішінде:

Құжаттар жоғалтқан органның (тұлғаның) атауы

Құжаттар жоғалған кезең (тарату процесі басталғанға дейін (кезеңінде))

негізгі борыш

есептелген сыйақы

1

2

3

4

5

6

7

Заңды тұлғалар


Жиынтығы

Жеке тұлғалар


ЖиынтығыБарлығы


кестенің жалғасы

Материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу және қабылданған шешімдер туралы мәліметтер

Ескерту

Материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу күні

Құқық қорғау органының атауы

Құқық қорғау органы шешімінің қабылдану күні мен нөмірі

Қабылданған шешім

8

9

10

11

12


Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банк дебиторларының жоғалған құжаттары жөніндегі
есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Таратылатын банк дебиторларының жоғалған құжаттары жөніндегі есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қ азақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      6. 2-бағанда дебитордың атауы көрсетіледі.
      7. 3-бағанда құжаттың түрі көрсетіледі.
      8. 4 және 5-бағандарда дебиторлық берешек сомасы (мың теңгеде), оның ішінде негізгі борыш және есептелген сыйақы көрсетіледі.
      9. 6-бағанда құжаттар жоғалтқан органның (тұлғаның) атауы көрсетіледі.
      10. 7-бағанда құжаттар жоғалған кезең (тарату процесі басталғанға дейін және (немесе) кезеңінде) көрсетіледі.
      11. 8, 9, 10 және 11-бағандарда материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу және қабылданған шешімдер туралы мәліметтер (материалдарды құқық қорғау органдарына жіберу күні, құқық қорғау органының атауы, құқық қорғау органы шешімінің қабылдану күні мен нөмірі, қабылданған шешім
      12. 26-бағанда таратылатын банктің дебиторлардың жоғалған құжаттар бойынша өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
18-қосымша      

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

          Таратылатын банктің тарату комиссиясының басшы
      қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне
        немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық
                       істер туралы есеп

       Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

      Индексі: F17-LKB

      Кезеңділігі: жартыжылдық, жылдық

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі:
      бірінші жартыжылдық үшін есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда - 6
(алтыншы) шілдеден кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда - 8
(сегізінші) шілдеден кешіктірмей;
      жылдық есеп:
      тарату комиссиясының бөлімшелері болмаған жағдайда есепті
жылдан кейінгі жылдың - 25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
      тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда есепті жылдан
кейінгі жылдың - 30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.

                                                                Нысан

               20__жылғы 01 ________ жағдай бойынша
                  _____________________________
                   (таратылатын банктің атауы)

Қылмыстық іс қозғалған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Қылмыстық іс қозғалған күн, нөмірі

Қылмыстық іс қозғаған органның атауы

Келтірілген зиянның сомасы (мың теңгемен)

Зиянның сипаты

Тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматтық талап-арыз беруі (хаттың нөмірі мен күні)

Тарату комиссиясының азаматтық талапкер болып танылуы

Қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық талап-арызды қарау нәтижелері

Ескерту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне,
борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне
қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Жартыжылдық есеп бірінші жартыжылдық үшін ұсынылады. Жартыжылдық есептің есепті күні жылдың 1 (бірінші) шілдесі болып табылады.
      Жылдық есептің есепті күні есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары болып табылады. Алдыңғы есепті жылдың есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті жыл болып табылады.
      4. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Банкті тарату комиссиясының бөлімшелері болған жағдайда бірінші жартыжылдық үшін есеп және жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі және оның бөлімшелері бойынша деректерді ескере отырып ұсынылады.
      6. 2-бағанда қылмыстық іс қозғалған тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
      7. 3-бағанда қылмыстық іс қозғалған күні, нөмірі көрсетіледі.
      8. 4-бағанда қылмыстық іс қозғаған органның атауы туралы ақпарат көрсетіледі.
      9. 5-бағанда келтірілген зиянның сомасы (мың теңгемен) туралы ақпарат көрсетіледі.
      10. 6-бағанда зиянның сипаты туралы ақпарат көрсетіледі.
      11. 7-бағанда тарату комиссиясының қылмыстық іс шеңберінде азаматтық талап-арыз беруі (хаттың нөмірі мен күні) туралы ақпарат көрсетіледі.
      12. 8-бағанда тарату комиссиясының азаматтық талапкер деп тану туралы ақпарат көрсетіледі.
      13. 9-бағанда қылмыстық істі қарау нәтижелері, оның ішінде азаматтық талап-арызды қарау нәтижелері туралы ақпарат көрсетіледі.
      14. 10-бағанда таратылатын банктің тарату комиссиясының басшы қызметкерлеріне, борышкерлеріне, төрағасына, мүшелеріне немесе қызметкерлеріне қатысты қозғалған қылмыстық істер туралы өзге де қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
19-қосымша      

           Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

                   Аралық тарату балансы

       Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

      Индекс: F18-LKB

      Кезеңділігі: біржолғы

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде

«Бекітемін»       
___________________________
___________________________
(қолы)          
20 __ жылғы «___»___________
Мөр орны (бар болса)   

                                                                Нысан

              20__жылғы 01________ жағдай бойынша
                 _____________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

                                                          (мың теңге)

Активтер

Баланстық шоттардың нөмірлері

Тарату процесінің басында

Аралық тарату балансын жасау күніне

Өзгерістер (5-баған –  4-баған)

1

2

3

4

5

6

1.

Ақша

2.

Тазартылған қымбат металдар

3.

Корреспонденттік шоттар

4.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне қойылатын талаптар

5.

Бағалы қағаздар

6.

Басқа банктерде орналастырылған салымдар

7.

Басқа банктерге берілген қарыздар

8.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берілген қарыздар және қаржы лизингі

9.

Филиалдармен есеп айырысулар

10.

Клиенттерге қойылатын талаптар

11.

Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары

12.

Капиталға инвестициялар және реттелген борыш

13.

Төлемдер бойынша есеп айырысулар

14.

Тауарлық-материалдық қорлар

15.

Негізгі қаражат және материалдық емес активтер

16.

Сыйақы алумен байланысты есептелген кірістер

17.

Сыйақы мен шығыстардың алдын-ала төлемі

18.

Есептелген комиссиялық кірістер

19.

Мерзімі өткен комиссиялық кірістер

20.

Басқа дебиторлар

21.

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша талаптар

22.

Секьюритилендірілетін активтер


Актив бойынша жиынтығы:

кестенің жалғасы

Міндеттемелер

Баланстық шоттардың нөмірлері

Тарату процесінің басында

Аралық тарату балансын жасау күніне

Өзгерістер (5-баған – 4-баған)

1

2

3

4

5

6

1.

Корреспонденттік шоттар

2.

Басқа банктердің талап етуге дейінгі салымдары

3.

Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасы жергілікті атқару органдарынан және ұлттық басқарушы холдингінен алынған қарыздар

4.

Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар

5.

Басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар

6.

Овернайт қарыздары

7.

Мерзімді салымдар

8.

Филиалдармен есеп айырысулар

9.

Клиенттер алдындағы міндеттемелер

10.

Бағалық қағаздармен «РЕПО» операциялары

11.

Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар

12.

Реттелген борыштар

13.

Төлемдер бойынша есеп айырысулар

14.

Банктің сыйақы төлеуге байланысты есептелген шығыстары

15.

Әкімшілік-шаруашылық қызмет бойынша есептелген шығыстар

16.

Сыйақы мен кірістердің алдын ала төлемі

17.

Есептелген комиссиялық шығыстар

18.

Мерзімі өткен комиссиялық шығыстар

19.

Басқа кредиторлық берешек, оның ішінде талап етілмеген кредиторлық берешек

20.

Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша міндеттемелер

21.

Секьюритилендірілетін активтер бойынша міндеттемелер


Міндеттемелер бойынша жиынтығыМеншікті капитал

1.

Жарғылық капитал

2.

Қосымша капитал

3.

Жалпы банктік тәуекелдерге резервтер (провизиялар)

4.

Резервтік капитал және қайта бағалау резервтері

5.

Резервтерді түзету шоты

6.

Бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)

7.

Есепті кезеңдегі бөлінбеген таза пайда (жабылмаған шығын)


Меншікті капитал бойынша жиынтығы

Аралық тарату балансының есебі нысанының соңғы парағының келесі
бетінде «_____ парақта нөмірленген және тігілген» деген жазба
жазылады.

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Аралық тарату балансы

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Аралық тарату балансы» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Банк кредиторларының шағымдар (өтініштер) беру үшін белгіленген мерзімі өткеннен кейін тарату комиссиясы аралық тарату балансын жасау үшін белгіленген мерзімі аяқталған күнгі жағдай бойынша таратылатын банктің аралық тарату балансын бір айлық мерзімде жасайды және мерзімі өткеннен кейін бес жұмыс күн ішінде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынады.
      4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Аралық тарату балансы және кредиторлар талаптарының тiзiлiмi бекітілмеген жағдайда аралық тарату балансын және кредиторлар талаптары тiзiлiмiн қайта ұсыну аралық тарату балансының және кредиторлар талаптары тiзiлiмiнің бекітілмегені туралы хабарламаны алған күннен бастап бір айдан аспайды.
      7. 2-бағанда активтердің және (немесе) міндеттемелердің атауы көрсетіледі.
      8. 3-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.
      9. 4-бағанда тарату процесінің басында активтер және міндеттемелер көрсетіледі.
      10. 5-бағанда аралық тарату балансын жасау күніне активтер және (немесе) міндеттемелер көрсетіледі.
      11. 6-бағанда 5 және 4-бағандар арасындағы айырманы білдіретін активтер және (немесе) міндеттемелер бойынша өзгерістер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
20-қосымша      

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

   Тарату процесінің басындағы таратылатын банк кредиторларының
                              тізімі

       Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

      Индекс: F19-LKB

      Кезеңділігі: біржолғы

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзімі өткен
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде

                                                                Нысан

             20__жылғы 01________ жағдай бойынша
                _____________________________
                 (таратылатын банктің атауы)

Баланстық шоттың нөмірі

Кредитордың атауы

Кредитордың мекенжайы (заңды, нақты)

Тарату процесінің басындағы
кредиторлық берешек сомасы

ұлттық валютада (мың теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5
Шот бойынша жиынтығыШот бойынша жиынтығыШот бойынша жиынтығыБарлығы
Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Тарату процесінің басындағы таратылатын банк кредиторларының
тізімі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме «Тарату процесінің басындағы таратылатын банк кредиторларының тізімі» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аралық тарату балансымен бірге ұсынылады.
      4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан толтырылады және Ұлттық Банкке тұпнұсқада және көшірмеде бір данада ұсынылады.
      6. 2-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.
      7. 3-бағанда кредитордың атауы көрсетіледі.
      8. 4-бағанда кредитордың заңды және нақты мекенжайы көрсетіледі.
      9. 5-бағанда тарату процесінің басындағы кредиторлық берешек сомасы ұлттық және шетел валюталарында көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
21-қосымша      

                                                                Нысан

       Таратылатын банктің кредиторлары мәлімдеген шағымдарды
                (өтініштерді) есепке алу журналы

               20__жылғы 01________ жағдай бойынша
                  _____________________________
                   (таратылатын банктің атауы)

Кредитордың атауы

Өтініш жасау күні

Сомасы

ұлттық валютада (мың теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы таныған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Сомасы

Баланстық шоттардың нөмірлері

ұлттық валютада
(мың теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

5

6

7
кестенің жалғасы

Тарату комиссиясы танымаған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Сомасы

Баланстық шоттардың нөмірлері

ұлттық валютада
(мың теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

8

9

10кестенің жалғасы

Тарату комиссиясының кредитор талаптарын тануы (танымауы) үшін негіз болған құжаттардың атауы

Тарату комиссиясының кредиторға оның талабының танылғаны (танылмағаны) туралы жіберген жауабының нөмірі мен күні

Ескерту

11

12

13
Банк кредиторлары мәлімдеген шағымдарды (өтініштерді) есепке алу
журналының соңғы парағының келесі бетінде «_____ парақта нөмірленген
және тігілген» деген жазба жазылады.

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
22-қосымша      

                                                                Нысан

    Таратылатын банктің талап етілмеген кредиторлық берешегін
                      есепке алу журналы

              20__жылғы 01________ жағдай бойынша
                 _____________________________
                  (таратылатын банктің атауы)

Кредитордың атауы

Кредитор талап етпеген берешек

Сомасы

Баланстық шоттың нөмірі

ұлттық валютада (мың теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

Таратылатын банктің талап етілмеген кредиторлық берешегін есепке алу
журналының соңғы парағының келесі бетінде «_____ парақта нөмірленген
және тігілген» деген жазба жазылады.

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
23-қосымша      

                                                                Нысан

       Таратылатын банктің меншікті мүлкін есепке алу журналы

                20__жылғы 01________ жағдай бойынша
                    _____________________________
                     (таратылатын банктің атауы)

                                                          (мың теңге)

Мүліктің атауы

Тарату проце сінің басындағы мүліктің баланстық құны

Мүлікті түгендеу

Түгендеу акті (нөмірі мен күні)

Мүліктің іс жүзінде болуы (түгендеу тізімдемесіне сәйкес)

Түгендеу тізімдемесі деректерінің есепке алу деректерімен алшақтықтары

Тарату комиссиясы қабылдаған шаралар

кем шығуы

артылуы

1

2

3

4

5

6

7

8


Шот бойынша жиынтығы
Шот бойынша жиынтығы
Барлығыкестенің жалғасы

Мүлікті бағалау

Бағалау жүргізілген күн

Бағалаушының атауы, бағалаушының бағалау қызметін жүзеге асыру лицензиясының деректері

Мүліктің бағалау құны

9

10

11
кестенің жалғасы

Мүлікті сату

Мүлікті есептен шығару

Аралық тарату балансын жасау күніндегі баланстық құны

Ескерту

Сату құны

Сатып алу- сату шартының нөмірі мен күні

Ақшаның түсуін растайтын құжаттың атауы мен күні

Сомасы

Мүлікті есептен шығаруды растайтын құжаттың негіздемесі, атауы мен нөмірі

12

13

14

15

16

17

18
Таратылатын банктің меншікті мүлкін есепке алу журналының соңғы
парағының келесі бетінде «_____ парақта нөмірленген және тігілген»
деген жазба жазылады.

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
24-қосымша      

                                                                Нысан

   Таратылатын банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналы

               20__жылғы 01________ жағдай бойынша
                  _____________________________
                   (таратылатын банктің атауы)

                                                          (мың теңге)

Дебитордың атауы

Дебитордың мекенжайы (заңды, нақты)

Тарату процесінің басындағы дебиторлық берешек

Негізгі борыш

Есептелген сыйақы

Басқа да есептеулер

Берешектің жалпы сомасы

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Берілген қарыздар, оның ішінде:
1.1

заңды тұлғаларға


Жиынтығы
1.2

жеке тұлғаларғаЖиынтығы

Барлығы
2

Басқа да дебиторлар, оның ішінде:
2.1

заңды тұлғалар


Жиынтығы
2.2

жеке тұлғаларға


Жиынтығы

Барлығы
кестенің жалғасы

Аралық тарату балансын жасау күніндегі дебиторлық берешек

Негізгі борыш

Есептелген сыйақы

Басқа да есептеулер

Берешектің жалпы сомасы

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

Шоттың нөмірі

Сомасы

11

12

13

14

15

16

17кестенің жалғасы

Өзгерістер (17-баған 10-баған)

Өзгерістердің себептері

Ескерту

Өтеу

Есептен шығару

Есептеулер

Өзге де себептер

18

19

20

21

22

23

Таратылатын банктің дебиторлық берешегін есепке алу журналының соңғы
парағының келесі бетінде «_____ парақта нөмірленген және тігілген»
деген жазба жазылады.

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
25-қосымша      

             Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

      Таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есеп

               Есепті кезең: 20__жылғы «___»________

      Индекс: F20-LKB

      Кезеңділігі: біржолғы

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзiмі өткен
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде

                                                                Нысан

                 _____________________________
                  (таратылатын банктің атауы)
             20__жылғы 01________ жағдай бойынша

                                                       (мың теңгемен)

Шоттың нөмірі

Шоттың атауы

Сомасы

Өзгерістер (4-баған 3-баған)

Тарату процесінің басында

Аралық тарату балансын жасау күніне

1

2

3

4

5


Шартты және ықтимал талаптар
6000

Аккредитивтер бойынша шоттар
6005

Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6010

Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6020

Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6025

Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал талаптар
6030

Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал талаптары
6040

Рамбурстаушы банктің эмитент-банкке ықтимал талаптары
6050

Кепілдіктер бойынша шоттар
6055

Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6075

Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар
6080

Борышкерге форфейтинг операциялары бойынша талаптар
6100

Болашақта қарыздар салымдарын орналастыру бойынша шоттар
6105

Орналастырылатын салымдар бойынша болашақ талаптар
6125

Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты талаптар
6126

Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты талаптар
6130

Клиенттердің жылжымайтын салымдары
6150

Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар
6155

Болашақта салымдарды алу бойынша шартты талаптар
6175

Болашақта қарыздарды алу бойынша шартты талаптар
6177

Берілген қарыздар бойынша шартты талаптар
6180

Вексельдер бойынша ықтимал талаптар
6200

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6205

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты талаптар
6210

Фьючерс операциялары бойынша шартты талаптар
6225

Сатып алынған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут»
6230

Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім - қарсы шот
6240

Пайыздық своп
6300

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6305

Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты талаптар
6325

Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты талаптар - «колл/пут» - қарсы шот»
6330

Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім
6350

Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар
6400

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар
6405

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты талаптар
6415

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты талаптар

Шартты және ықтимал міндеттемелер
6500

Аккредитивтер бойынша шоттар
6505

Шығарылған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6510

Расталған орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6520

Шығарылған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6525

Расталған орны толтырылған аккредитивтер бойынша ықтимал міндеттемелер
6530

Орны толтырылмаған аккредитивтер бойынша бенефициар-банктің ықтимал міндеттемелері
6540

Рамбурстау бойынша ықтимал міндеттемелер
6550

Кепілдіктер бойынша шоттар
6555

Берілген немесе расталған кепілдіктер бойынша ықтимал міндеттемелер
6575

Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы
6580

Форфейтинг операциялары бойынша міндеттемелер
6600

Болашақта салымдар мен қарыздарды орналастыру бойынша шоттар
6605

Болашақта салымдарды орналастыру бойынша шартты міндеттемелер
6625

Болашақта берілетін қайтарып алынбайтын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
6626

Болашақта берілетін қайтарып алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
6630

Клиенттердің жылжымайтын салымдары бойынша міндеттемелер
6650

Болашақта салымдар мен қарыздарды алу бойынша шоттар
6655

Алынатын салымдар бойынша болашақ міндеттемелер
6675

Алынатын қарыздар бойынша болашақ міндеттемелер
6677

Берілген қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
6680

Вексельдер бойынша ықтимал міндеттемелер
6700

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6705

Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
6710

Фьючерс операциялары бойынша шартты міндеттемелер
6725

Сатып алынған фьючерс опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер «колл/пут» - қарсы шот»
6730

Болашақ сыйақы туралы сатып алынған келісім
6740

Пайыздық своп
6800

Бағалы қағаздарды сату бойынша және өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шоттар
6805

Бағалы қағаздарды сату бойынша шартты міндеттемелер
6825

Сатылған опциондық операциялар бойынша шартты міндеттемелер - «колл/пут»
6830

Болашақ сыйақы туралы сатылған келісім - қарсы шот
6850

Өзге де туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер
6900

Валюталық құндылықтарды сатып алу-сату бойынша шоттар
6905

Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер
6915

Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-сату бойынша шартты міндеттемелер
6996

Өзге де активтермен мәмілелер бойынша позиция
6997

Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша позиция
6998

Тазартылған қымбат металдармен мәмілелер бойынша позиция
6999

Шетел валютасымен мәмілелер бойынша позиция
Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есеп

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің баланстан тыс шоттары жөніндегі есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аралық тарату балансымен бірге ұсынылады.
      4. Нысанды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 1 және 2-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысында көзделген шоттардың нөмірлері мен атаулары көрсетіледі.
      7. 3-бағанда тарату процесінің басындағы таратылатын банк қызметінің нәтижелері «Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер» алтыншы сыныбында қамтылатын баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық мәнінде көрсетіледі.
      8. 4-бағанда аралық тарату балансын жасау күніндегі таратылатын банк қызметінің нәтижелері «Шартты және ықтимал талаптар мен міндеттемелер» алтыншы сыныбында қамтылатын баланстан тыс шоттар бойынша жиынтық мәнінде көрсетіледі.
      9. 5-бағанда 4 және 3-бағандар арасындағы айырманы білдіретін есепті кезеңдегі баланстан тыс шоттар бойынша өзгерістер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
26-қосымша      

              Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

       Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген
                  кредиторлар талаптарының тізілімі

                Есепті кезең: 20__жылғы «___»________

      Индекс: F21-LKB

      Кезеңділігі: біржолғы

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзiмі өткен
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде

«Бекітілді»     
_______________________
_______________________
(қолы)       
20___ жылғы « ___» ________
Мөр орны (бар болса)   

                                                                Нысан

                   _____________________________
                    (таратылатын банктің атауы)
                20__жылғы 01________ жағдай бойынша

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)

Тарату комиссиясы таныған талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

Танылған сома

Баланстық шот нөмірі

ұлттық валютада (теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6


1-кезек:

1.

2.

…..
1

1-кезек бойынша жиынтығы

2-кезек, оның ішінде:

1. Еңбекақы төлеу бойынша

Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы

2. Міндетті зейнетақы жарналары бойынша

Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы

3. Әлеуметтік аударымдар бойынша

Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы

4. Жалақыдан ұсталған алиментті төлеу бойынша

Жалақыдан ұсталған алиментті төлеу бойынша жиынтығы

5. Авторлық шарттар бойынша сыйақылар

Авторлық шарттар бойынша сыйақылар жиынтығы
2

2-кезек бойынша жиынтығы

3-кезек:

1.

2.

……
3

3-кезек бойынша жиынтығы

4-кезек:

1.

2.

…..
4

4-кезек бойынша жиынтығы

5-кезек:

1.

2.
5

5-кезек бойынша жиынтығы

6-кезек:

1.

2.

…..
6

6-кезек бойынша жиынтығы

7-кезек:

1.

2.

…..
7

7-кезек бойынша жиынтығы

8-кезек:

1.

2.

……
8

8-кезек бойынша жиынтығы
Барлығы:

1+2+3+4+5+6+7+8
кестенің жалғасы

Кредитор талаптарын тануға негіз болған құжаттардың атаулары

Кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауап

Ескерту

күні

нөмірі

7

8

9

10

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар
талаптары тізілімінің соңғы парағының сыртқы жағына «____ парақ
нөмірленді және тігілді» деген жазу жазылады.

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген
кредиторлар талаптарының тізілімі

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аралық тарату балансымен бірге екі данада ұсынылады.
      4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.
      5. Нысан тігіледі және нөмірленеді.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысан таратылатын банктің бас офисі мен тарату комиссиясының бөлімшелері бөлігінде толтырылады.
      7. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) көрсетіледі.
      8. 3-бағанда банктің тарату комиссиясының кредиторлар талаптарының танылғаны туралы тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні көрсетіледі.
      9. 4 және 5-бағандарда тарату комиссиясы таныған ұлттық және шетел валюталарындағы талаптар туралы ақпарат көрсетіледі.
      10. 6-бағанда баланстық шоттардың нөмірі көрсетіледі.
      11. 7-бағанда тарату комиссиясының кредитордың талаптарын тануына негіз болған құжаттардың атаулары көрсетіледі.
      12. 8 және 9-бағандарда кредиторға оның талаптарының танылғаны туралы жіберілген жауап (күні мен нөмірі) көрсетіледі.
      13. 10-бағанда таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізілімі туралы өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
27-қосымша      

          Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда таратылатын
    банктің аралық тарату балансының деректеріндегі ауытқулар
                        туралы мәліметтер

             Есепті кезең: 20__жылғы «___»________

      Индекс: F22-LKB

      Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштері өзгерген жағдайларда

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзiмі өткен
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде

                                                                Нысан

                _____________________________
                 (таратылатын банктің атауы)
              20__жылғы 01_____ жағдай бойынша

                                                       (мың теңгемен)

Баланс бабының атауы

Баланстық шот нөмірі

Тарату басталғандағы сома

Аралық тарату балансының сомасы

баланс бойынша

айналым-сальдо ведомосі бойынша

баланс бойынша

айналым-сальдо ведомосі бойынша

1

2

3

4

5

6

7Барлығы


кестенің жалғасы

Аралық тарату балансымен салыстырғанда тарату басталғандағы баланс сомасының ауытқуы

Ауытқуды растайтын бастапқы құжаттар

Ауытқу себептері

8 (6-баған 4-баған)

9

10


Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда таратылатын
банктің аралық тарату балансының деректеріндегі ауытқулар
туралы мәліметтер

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Тарату процесінің басындағы баланспен салыстырғанда таратылатын банктің аралық тарату балансының деректеріндегі ауытқулар туралы мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аралық тарату балансының деректерінде тарату процесінің басындағы баланстың деректерімен ауытқулар болған жағдайда ұсынылады.
      4. Нысанды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. 2-бағанда баланс бабының атауы көрсетіледі.
      7. 3-бағанда баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.
      8. 4 және 5-бағандарда тарату басындағы сома (баланс және айналым-сальдо ведомосі бойынша) көрсетіледі.
      9. 6 және 7-бағандарда аралық тарату балансының сомасы (баланс және айналым-сальдо ведомосі бойынша) көрсетіледі.
      10. 8-бағанда аралық тарату балансымен салыстырғанда тарату басталғандағы баланс сомасының ауытқуы көрсетіледі.
      11. 9-бағанда ауытқуды растайтын бастапқы құжаттар көрсетіледі.
      12. 10-бағанда ауытқулардың себептері көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
28-қосымша      

            Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

     Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген
      кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және
                    (немесе) толықтырулар

             Есепті кезең: 20__жылғы «___»________

      Индекс: F23-LKB

      Кезеңділігі: деректердің көрсеткіштері өзгерген жағдайларда

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: аралық тарату балансын жасау мерзiмі өткен
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде

«Бекітілді»     
_______________________
_______________________
(қолы)        
20___ жылғы « ___» ________
Мөр орны (бар болса)  

                                                                Нысан

                  _____________________________
                   (таратылатын банктің атауы)
               20__жылғы 01________ жағдай бойынша

Кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен)

Алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес сома

Өзгертілуге не толықтырылуға жататын талаптар

Тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні

өзгерістер не толықтырулар ескерілген сома

Баланстық шот нөмірі

ұлттық валютада (теңгемен)

шетел валютасында

Ұлттық валютада (теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

1

2

3

4

5

6

7

8


1-кезек:


1.


2.


...

1

1-кезек бойынша жиынтығы


2-кезек, оның ішінде:


1.Еңбекақы төлеу бойынша


Еңбекақы төлеу бойынша жиынтығы


2.Міндетті зейнетақы жарналары бойынша


Міндетті зейнетақы жарналары бойынша жиынтығы


3.Әлеуметтік аударымдар бойынша


Әлеуметтік аударымдар бойынша жиынтығы


4.Жалақыдан ұсталған алиментті төлеу бойынша


Жалақыдан ұсталған алимент ті төлеу бойынша жиынты ғы


5.Авторлық шарттар бойынша сыйақылар


Авторлық шарттар бойынша сыйақылар жиынтығы

2

2-кезек бойынша жиынтығы


3-кезек:


1.


2.


...

3

3-кезек бойынша жиынтығы


4-кезек:


1.


2.


...

4

4-кезек бойынша жиынтығы


5-кезек:


1.


2.


...

5

5-кезек бойынша жиынтығы


6-кезек:


1.


2.


...

6

6-кезек бойынша жиынтығы


7-кезек:


1.


2.


...

7

7-кезек бойынша жиынтығы


1.


2.


...


8-кезек:


1.


2.


...

8

8-кезек бойынша жиынтығы

Барлығы:

1+2+3+4+5+6+ 7+8

кестенің жалғасы

Пайда болған айырма (тиісінше 6 немесе 7-бағанның және 3 немесе 4-бағанның арасындағы)

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары)

Кредиторға оның талабының танылғаны туралы жіберілген жауаптың күні мен нөмірі

Ескерту

ұлттық валютада (теңгемен)

шетел валютасында

АҚШ доллары

еуро

ресей рублі

өзге шетел валютасы

9

10

11

12

13

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар
талаптарының тізіліміне өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың
соңғы парағының сыртқы жағына «____ парақ нөмірленді және тігілді»
деген жазу жазылады.

Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген
кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе)
толықтырулар

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (б ұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Нысан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар болған кезде ұсынылады.
      4. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      5. 2-бағанда кредиторлардың атауы (кезектілік тәртібімен) көрсетіледі.
      6. 3 және 4-бағандарда алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес ұлттық және шетел валюталарындағы сома көрсетіледі.
      7. 5-бағанда өзгертуге не толықтыруға жататын талаптарға қатысты тарату комиссиясы хаттамасының нөмірі мен күні көрсетіледі.
      8. 6 және 7-бағандарда өзгерістер не толықтырулар ескеріле отырып ұлттық және шетел валюталарындағы сома көрсетіледі.
      9. 8-бағанда баланстық шоттың нөмірі көрсетіледі.
      10. 9 және 10-бағандарда ұлттық және шетел валюталарындағы алдыңғы бекітілген кредиторлар талаптарының тізіліміне сәйкес өзгертуге не толықтыруға жататын талаптар және сома арасында туындаған айырма көрсетіледі.
      11. 11-бағанда өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу негіздемесі (оның ішінде құжаттардың атаулары) көрсетіледі.
      12. 12-бағанда кредиторға оның талабының танылғаны туралы
жіберілген жауаптың күні мен нөмірі көрсетіледі.
      13. 13-бағанда таратылатын банктің аралық тарату балансына енгізілген кредиторлар талаптарының тізіліміне өзгерістер және (немесе) толықтырулар бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 227 қаулысына    
29-қосымша      

              Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан

                 Таратылатын банктің тарату балансы

                Есепті кезең: 20__жылғы «___»________

      Индекс: F24-LKB

      Кезеңділігі: біржолғы

      Ұсынатындар: ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылатын банктердің
тарату комиссиялары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тарату комиссиясы банктің ісін аяқтау бойынша
іс-шаралар жүргізгеннен кейін

                                                                Нысан

        «Келісілді»                                «Бекітілді»
20__жылғы «____» _______ №___              20__жылғы «___»___________
Мөр орны                                                     №_______

                   _____________________________
                    (таратылатын банктің атауы)
                20__жылғы 01________ жағдай бойынша

                                                       (мың теңгемен)

Жол атауы

Сомасы

1

Жарғылық капитал, оның ішінде:


1.1

жай акциялар


1.2

артықшылық берілген акциялар


2

Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған шығыны)


3

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы
тұлға)
_________________________________________ _____________ _____________
   тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       қолы

Бас бухгалтер ___________________________________________ ___________
                 тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)         қолы

Орындаушы ________________________________________ _________ ________
        лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы   телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Таратылатын банктің тарату балансы

1. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме (б ұдан әрі – Түсіндірме) «Таратылатын банктің тарату балансы» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
      2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 74-4-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді.
      3. Таратылатын банктің тарату балансы тарату комиссиясы банктің ісін аяқтау бойынша іс-шараларды толық көлемде жүргізгеннен кейін жасалады.
      4. Нысанды жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі теңгемен белгіленеді.
      5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға), бас бухгалтер және орындаушы қол қояды.

2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме

      6. Ерікті түрде таратылатын банктің тарату балансын толтыру кезінде «келісілді» бағаны толтырылмайды.
      7. 2-бағанда тарату балансы бабының атауы көрсетіледі.
      8. 3-бағанда тарату балансы баптарының сомасы көрсетіледі.