"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 15 қазандағы №

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 9 қаңтарда № 12837 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрық 01.01.2016 ж. бастап қолданысқа енгізіледі

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 3) және 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 33 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9779 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті туралы ереженің 13-тармағы 9) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8158 болып тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 ақпанда жарияланған «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2012 жылғы 15 қазандағы № 283 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      бұйрықтың 12345 және 6-қосымшалары осы бұйрықтың 12345 және 6-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықты мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдануын;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында міндетті жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрлігі
      Статистика комитетінің Төрағасы                     Ә. Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық банкінің төрағасы
      ______________ Д.Т. Ақышев
      2015 жылғы 7 желтоқсан

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  
№ 198 бұйрығына         
1-қосымша           

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі төрағасының
2012 жылғы 15 қазандағы
№ 283 бұйрығына
1-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 1 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 15 октября 2012 года № 283

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық
нысан коды
7471201
Код статистической
формы 7471201

Қарыздар және олар бойынша
сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп
Отчет о займах и ставках вознаграждения по ним

2-СБ

Ай сайын
Месячная


Есепті кезең
тчетный период
ай
месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер ұсынады.
Представляют банки второго уровня.

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 8-ші (қоса алғанда) жұмыс күніне дейін.
Срок представления – до 8-го рабочего дня (включительно) месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

Қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп, мың теңге
Отчет о займах и ставках вознаграждения по ним, тысяч тенге

1. Банктік қарыздар
   Банковские займы


Жол шифры
Шифр строки

Қысқа мерзімді, валютадағы
Краткосрочные в валюте

Ұзақ мерзімді, валютадағы
Долгосрочные в валюте

ұлттықнациональной

еркін
айырбасталатын
свободно-
конвертируемой

валютаның
басқа
түрлеріндегі
других видах
валют

ұлттық
национальной

еркін
айырбасталатын
свободно-
конвертируемой

валютаның
басқа
түрлеріндегі
других видах
валют

со-ма-сы

сумма

орташа алынған сыйақы мөлшер-лемесі, %
средне-взвешен-ная ставка
вознаграждения,
%

сома-сы
сум

ма

орташа алынған сыйақы мөлшерле-месі,
%
средневзвешенная ставка
вознаграждения,
%

сома-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерле-месі,
%
средневзвешенная ставка
вознаграждения,
%

сома-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерле-месі,
%
средневзвешенная ставка
вознаграждения,
%

сома-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерле-месі,
%
средневзвешенная ставка
вознаграждения,
%

сома-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі,
%
средневзвешенная
ставка
вознаграждения,
%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есептік кезең басындағы несиелік берешек және мерзімі өткен берешек, барлығы
Ссудная задолженность и просроченная задолженность по займам, предоставленным физическим и юридическим лицам, на начало отчетного периода, всего

01

оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша
в том числе по малому предпринимательству

02

2. Жеке және заңды тұлғаларға есептік кезеңде берілген қарыздар, барлығы
Займы, предоставленные физическим и юридическим лицам за отчетный период, всего

03

оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша
в том числе по малому предпринимательству

04

3. Жеке және заңды тұлғалар есептік кезеңде өтеген несиелік берешек және мерзімі өткен берешек, барлығы
Ссудная задолженность и просроченная задолженность, погашенные физическими и юридическими лицами за отчетный период, всего

05

оның ішінде
шағын кәсіпкерлік бойынша
в том числе по малому предпринимательству

06

4. Жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есептік кезең аяғындағы несиелік берешек және мерзімі өткен берешек, барлығы
Ссудная задолженность и просроченная задолженность по займам, предоставленным физическим и юридическим лицам, на конец отчетного периода, всего

07

оның ішінде  шағын кәсіпкерлік бойынша
в том числе по малому предпринимательству

08

5. Бағамдық айырма, барлығы
Курсовая разница, всего

09


х


х


х


х


х


х

оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша
в том числе по малому предпринимательству

10


х


х


х


х


х


х

6. Жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар көлемінде есептік кезеңде пайда болған басқа өзгерістер, барлығы
Другие изменения в объеме займов, предоставленных физическим и юридическим лицам, образовавшиеся за отчетный период, всего

11


х


х


х


х


х


х

оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша
в том числе по малому предпринимательству

12


х


х


х


х


х


х

7. Жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есептік кезең аяғындағы мерзімі өткен берешек, барлығы
Просроченная задолженность по займам, предоставленным физическим и юридическим лицам, на конец отчетного периода, всего

13

оның ішінде шағын кәсіпкерлік бойынша
в том числе по малому предпринимательству

14

2. Өтеу мерзімдері бойынша қарыздар, мың теңге
   Займы по срокам погашения, тысяч тенге


Жол шифры
Шифр строки

Заңды тұлғаларға, валютадағы
Юридическим лицам в валюте

Жеке тұлғаларға, валютадағы
Физическим лицам в валюте

ұлттық
национальной

еркін
айырбасталаты
свободно-
конвертируемой

валютаның
басқа
түрлеріндегі
других видах
валют

ұлттық
национальной

еркін айырбасталатын
свободно-
конвертируемой

валютаның
басқа
түрлеріндегі
других видах
валют

со-ма-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка
вознаграждения, %

со-ма-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка
вознаграждения, %

со-ма- сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерле-месі, %
средневзвешенная ставка
вознаграждения, %

сома-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка
вознаграждения, %

со-ма-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерле-месі, %
средневзвешенная ставка
вознаграждения, %

сома-сы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка
вознаграждения,%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8. Жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есептік кезең басындағы несиелік берешек және мерзімі өткен берешек, барлығы
Ссудная задолженность и просроченная задолженность по займам, предоставленным физическим и юридическим лицам, на начало отчетного периода, всего,

15

оның ішінде
қарыздарды өтеу мерзімдері
бойынша:
в том числе по
срокам погашения займов:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 айға дейін
до 1 месяца

16

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

17

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года

18

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

19

5 жылдан жоғары және одан көп
свыше 5 лет и более

20

9. Жеке және заңды тұлғаларға есептік кезеңде берілген қарыздар, барлығы
Займы, предоставленные физическим и юридическим лицам за отчетный период, всего

21

оның ішінде қарыздарды өтеу мерзімдері бойынша:
в том числе по срокам погашения займов:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 айға дейін
до 1 месяца

22

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

23

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года

24

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

25

5 жылдан жоғары және одан көп
свыше 5 лет и более

26

10. Жеке және заңды тұлғалар есептік кезеңде өтеген несиелік берешек және мерзімі өткен берешек, барлығы
Ссудная задолженность и просроченная задолженность, погашенные физическими и юридическими лицами за отчетный период, всего

27

оның ішінде қарыздарды өтеу мерзімдері бойынша:
в том числе по срокам погашения займов:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 айға дейін
до 1 месяца

28

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

29

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года

30

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

31

5 жылдан жоғары және одан көп
свыше 5 лет и более

32

11. Жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есептік кезең аяғындағы несиелік берешек және мерзімі өткен берешек, барлығы
Ссудная задолженность и просроченная задолженность по займам, предоставленным физическим и юридическим лицам, на конец отчетного периода, всего

33

оның ішінде қарыздарды өтеу мерзімдері бойынша:
в том числе по срокам погашения займов:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 айға дейін
до 1 месяца

34

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

35

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года

36

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

37

5 жылдан жоғары және одан көп
свыше 5 лет и более

38

12. Жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есептік кезең аяғындағы мерзімі өткен берешек, барлығыПросроченная задолженность по займам, предоставленным физическим и юридическим лицам, на конец отчетного периода, всего

39

оның ішінде қарыздарды өтеу мерзімдері бойынша:
в том числе по срокам погашения займов:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1 айға дейін
до 1 месяца

40

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

41

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года

42

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

43

5 жылдан жоғары және одан көп
свыше 5  лет и более

44

Атауы ____________________________ Мекенжайы ________________________
Наименование _____________________ Адрес ____________________________

Телефон _________________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _____________________________________________

Орындаушы
Исполнитель __________________________________________ ______________
       тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) телефон
            фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ___________________________________________ ____________
       тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
              фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер ____________________________________ ______________
        тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
                    фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

                                 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                                    Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсадағы  
№ 198 бұйрығына № 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
2012 жылғы 15 қазандағы   
№ 283 бұйрығына 2-қосымша 

«Қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп»
ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7471201, индексі 2-СБ, кезеңділігі айлық)
толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7471201, индексі 2-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7471201, индексі 2-СБ, кезеңділігі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      2) бағамдық айырма – мәміле жасасқан сәттен бастап ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты өзгерісінен болатын шетел валютасындағы активтер сомасындағы айырма;
      3) берешекті өтеу – белгіленген мерзімде шартпен белгіленген мөлшерде қарыз берген екінші деңгейдегі банкке (бұдан әрі - банк) ақша аудару немесе қолма-қол ақша енгізу;
      4) валютаның басқа түрлері – «ұлттық валюта» және «еркін айырбасталатын валюта» ұғымдарына жатпайтын барлық қалған шетел валюталары;
      5) еркін айырбасталатын валюта – басқа шетел валютасына және халықаралық төлем құралдарына еркін айырбасталатын валюта. Еркін айырбасталатын валюта толық ішкі және сыртқы айналымдылыққа, яғни елдің резиденттері мен резидент еместері (жеке және заңды тұлғалар) үшін бірдей айырбастау режіміне ие;
      6) жеке тұлғалар – халық, заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және дара еңбек қызметінің өзге де нысандарын жүзеге асыратын өзге де жеке тұлғалар;
      7) заңды тұлғалар – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар (тауар өндірумен және қызмет көрсетумен айналысатын, пайда немесе өзге де қаржылай үлес әкелмейтін кәсіпорындар немесе әлеуметтік ұйымдар: қоғамдық бірлестіктер, партиялар, кәсіподақ ұйымдары, қоғамдық қозғалыстар, діни бірлестіктер, қайырымдылық қорлары және басқа да қоғамдық ұйымдар);
      8) қарыз көлеміндегі басқа өзгерістер – операцияға қатысты емес актив құнының кез келген өзгерістері. Қазіргі қолданыстағы активтің сандық және сапалық өзгерістеріне әкелетін, сонымен қатар, қазіргі қолданыстағы активтің жіктемесін өзгертуді талап ететін жағдайлар нәтижесі активтер көлеміндегі басқа өзгерістер болып табылады. Жеке және заңды тұлғалардың экономика секторына тиістілігі, қарыз валютасы, қарыз мерзімі өзгергенде, үмітсіз қарыздарды есептен шығарғанда, қате жазбаларға және тағы басқа жағдайларға байланысты пайда болатын сомалар;
      9) қысқамерзімді қарыздар – бір жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар;
      10) мерзімі өткен берешек – негізгі борыш бойынша берешек;
      11) несие берешегі – жеке және заңды тұлғалардың негізгі борыш (қарыз бойынша пайызды, өсімпұлды, айыппұлды есептемегенде) бойынша банк алдындағы берешегі;
      12) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер;
      13) сыйақы мөлшерлемесі – банкке жеке және заңды тұлғалардың қарызды пайдаланғаны үшін төлейтін пайызы;
      14) ұзақмерзімді қарыздар – бір жылдан жоғары мерзімге берілген қарыздар;
      15) ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі.
      3. Статистикалық нысанды резиденттермен (жеке және заңды тұлғалармен) қарыздар бойынша операцияларды жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан жалпы банк бойынша және филиалдар бөлігінде толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – уәкілетті орган) электрондық түрде, ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың сегізінен (қоса алғанда) кешіктірмей, криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге уәкілетті органға ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер уәкілетті органға бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді уәкілетті органға электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      Қарыздар өтеу мерзімдері бойынша былайша жіктеледі:
      1) 1 айға дейін;
      2) 1 айдан 3 айға дейін;
      3) 3 айдан 1 жылға дейін;
      4) 1 жылдан 5 жылға дейін;
      5) 5 жылдан жоғары және одан көп.
      4. Статистикалық нысандар мынадай әдіс бойынша жүзеге асырылады:
      1) 01-жолда – жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша несиелік берешектің және мерзімі өткен берешектің есепті кезең басындағы қалдық сомалары көрсетіледі;
      2) 02-жолда – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша несиелік берешектің және мерзімі өткен берешектің есепті кезең басындағы қалдық сомалары көрсетіледі;
      3) 03-жолда – есепті кезеңде жеке және заңды тұлғаларға берілген қысқамерзімді және ұзақмерзімді қарыздар сомасы көрсетіледі;
      4) 04-жолда – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға есепті кезеңде берілген қысқамерзімді және ұзақмерзімді қарыздар сомасы көрсетіледі.
      Егер есепті кезеңде қарыз берілмесе, онда 03 және 04 жолдар бойынша нөлдер көрсетіледі.
      5) 05-жолда - қарыздар бойынша өтелген мерзімі өткен берешек сомасын қоса алғанда, жеке және заңды тұлғалар есепті кезеңде өтеген қарыздар сомасы көрсетіледі;
      6) 06-жолда - қарыздар бойынша өтелген мерзімі өткен берешек сомасын қоса алғанда, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғалар есепті кезеңде өтеген қарыздар сомасы көрсетіледі;
      7) 07-жолда - жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есепті кезеңнің аяғындағы несиелік берешектің және мерзімі өткен берешектің қалдық сомалары көрсетіледі;
      8) 08-жолда – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есепті кезеңнің аяғындағы несиелік берешектің және мерзімі өткен берешектің қалдық сомасы көрсетіледі;
      9) 09 және 10-жолдарда ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамы өзгерген кездегі есепті валютадағы шетел валютасының осындай бірлік санымен бухгалтерлік есеп, қаржылық және басқа есептілік жүйесінде көрсету нәтижесінде пайда болған бағамдық айырма көрсетіледі;
      10) 11 және 12-жолдарда есепті кезеңде пайда болған, пайда болу себептері қарыздарды беру және өтеу бойынша операциялар да, бағамның өзгеруі де болып табылмайтын сомалар көрсетіледі. Бұл, мысалы, жеке және заңды тұлғалардың экономиканың қай секторына, қай шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататыны, қарыз валютасы, қарыз мерзімдері өзгерген кезде пайда болатын сомалар, үмітсіз борыштарды есептен шығару, қате жазбалар және тағы сол сияқтылар байланысты туындайтын сомалар;
      11) 13-жолда - жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есепті кезең аяғындағы мерзімі өткен берешектің қалдық сомалары көрсетіледі.
      12) 14-жолда – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша есепті кезең аяғындағы мерзімі өткен берешектің қалдық сомалары көрсетіледі;
      13) 15, 16, 17, 18, 19 және 20-жолдарда - жеке және заңды тұлғалар бөлігінде есепті кезең басында қарыздар бойынша және өтеу мерзімдері бойынша несиелік берешектің және мерзімі өткен берешектің қалдық сомалары көрсетіледі;
      14) 21, 22, 23, 24, 25 және 26-жолдарда – жеке және заңды тұлғаларға есепті кезеңде берілген қарыздардың сомалары, жеке және заңды тұлғалар бөлігінде өтеу мерзімдері бойынша көрсетіледі. Егер есепті кезеңде беру болмаса, онда нөлдер көрсетіледі.
      15) 27, 28, 29, 30, 31 және 32-жолдарда – жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша өтелген мерзімі өткен берешек сомаларын қоса алғанда, жеке және заңды тұлғалар есепті кезеңде өтеген қарыздардың сомалары жеке және заңды тұлғалар бөлігінде өтеу мерзімдері бойынша көрсетіледі;
      16) 33, 34, 35, 36, 37 және 38-жолдарда – қарыздар бойынша несиелік берешектің және мерзімі өткен берешектің есепті кезең аяғындағы қалдық сомалары жеке және заңды тұлғалар бөлігінде өтеу мерзімдері бойынша көрсетіледі.
      17) 39, 40, 41, 42, 43 және 44-жолдарда – қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің есепті кезең аяғындағы қалдық сомалары жеке және заңды тұлғалар бөлігінде өтеу мерзімдері бойынша көрсетіледі.
      5. Сыйақы мөлшерлемесі:
      1) 01-жолда жеке және заңды тұлғалардың есепті кезең басындағы қарыздары және мерзімі өткен қарыздары бойынша нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      01-жолда сыйақы мөлшерлемелерін есептеу кезінде несиелік берешектің, сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомалары да ескеріледі;
      2) 02-жолда шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғалардың есепті кезең басындағы қарыздары және мерзімі өткен қарыздары бойынша нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      02-жолда сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға берілген несиелік берешектің, сондай-ақ қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомалары да ескеріледі;
      3) 03-жолда есепті кезеңде жеке және заңды тұлғаларға нақты берілген қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      4) 04-жолда есепті кезеңде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға нақты берілген қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      5) 05-жолда есепті кезеңде жеке және заңды тұлғалар нақты өтеген қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
      05-жол бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеген кезде жеке және заңды тұлғаларға берілген несиелік берешектің, сол сияқты қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомалары да ескеріледі;
      6) 06-жолда есепті кезеңде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғалар нақты өтеген қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
      06-жол бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеген кезде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға берілген несие берешегінің, сол сияқты қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомалары ескеріледі;
      7) 07-жолда есепті кезең аяғындағы жеке және заңды тұлғалардың қарыздары және мерзімі өткен қарыздары бойынша нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      07-жол бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде жеке және заңды тұлғаларға берілген несиелік берешектің, сондай-ақ қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомалары да ескеріледі;
      8) 08-жолда есепті кезеңде кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғалардың қарыздары және мерзімі өткен қарыздары бойынша нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      08-жол бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу кезінде шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғаларға берілген несиелік берешектің, сондай-ақ қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сомалары да ескеріледі.
      9) 13-жолда есепті кезеңде аяғында жеке және заңды тұлғалардың мерзімі өткен қарыздары бойынша нақты қалыптасқан орташа алынған сыйақы мөлшерлемелерінің шамасы ретінде есептеледі.
      10) 14-жолда есепті кезең аяғында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын жеке және заңды тұлғалардың мерзімі өткен қарыздары бойынша нақты қалыптасқан орташа алынған сыйақы мөлшерлемелерінің шамасы ретінде есептеледі.
      11) 15-жолда 16, 17, 18, 19 және 20-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      12) 21-жолда 22, 23, 24, 25 және 26-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      13) 27-жолда 28, 29, 30, 31 және 32-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      14) 33-жолда 34, 35, 36, 37 және 38-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      15) 39-жолда 40, 41, 42, 43 и 44-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
      6. Қарыздарды арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) барлық бағандар бойынша 01-жол алдыңғы айдағы есептің осы бағандары бойынша 07-жолға тең;
      2) 02 жол:
      барлық бағандар бойынша алдыңғы айдағы есептің осы бағандары бойынша 08-жолға тең;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 01-жолдан аз немесе тең;
      3) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 04-жол осы бағандар бойынша 03-жолдан аз немесе тең;
      4) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 06-жол осы бағандар бойынша 05-дан аз немесе тең;
      5) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 08-жол осы бағандар бойынша 07-жолдан аз немесе тең;
      6) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 09-жол 01, 03 және 11 жолдарды шегергендегі 07 және 05 жолдардың сомасына тең (09 = 07 + 05 - 01 - 03 – 11);
      7) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 10-жол 02, 04 және 12 жолдарды шегергендегі 08 және 06-жолдардың сомасына тең (10 = 08 + 06 - 02 - 04 – 12);
      8) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 13-жол осы бағандар бойынша 7-жолдан аз немесе тең;
      9) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 14-жол осы бағандар бойынша 8 және 13-жолдардан аз немесе тең.
      7. Өтеу мерзімдері бойынша қарыздарды арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 15 жол 01 жолға сәйкес келеді және осы бағандар бойынша 16, 17, 18, 19 және 20-жолдардың сомасына тең;
      2) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 16, 17 және 18-жолдардың сомасы 1, 3 және 5 бағандар бойынша 01-жолға тең;
      3) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 19 және 20-жолдардың сомасы 7, 9 және 11-бағандар бойынша 01-жолға тең;
      4) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 21-жол 03-жолға сәйкес келеді және осы бағандар бойынша 22, 23, 24, 25 және 26-жолдардың сомасына тең;
      5) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 22, 23 және 24-жолдардың сомасы 1, 3 және 5-бағандар бойынша 03-жолға тең;
      6) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 25 және 26-жолдардың сомасы 7, 9 және 11-бағандар бойынша 03-жолға тең;
      7) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 27-жол 05 жолға сәйкес келеді және осыған бағандар бойынша 28, 29, 30, 31 және 32-жолдардың сомасына тең;
      8) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 28, 29 және 30-жолдардың сомасы 1, 3 және 5-бағандар бойынша 05 жолға тең;
      9) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 31 және 32-жолдардың сомасы 7, 9 және 11-бағандар бойынша 05-жолға тең;
      10) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 33-жол 07-жолға сәйкес келеді және осыған бағандар бойынша 34, 35, 36, 37 және 38-жолдардың сомасына тең;
      11) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 34, 35 және 36-жолдардың сомасы 1, 3 және 5-бағандар бойынша 07 жолға тең;
      12) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 37 және 38-жолдардың  сомасы 7, 9 және 11-бағандар бойынша 07 жолға тең;
      13) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 39-жол 13-жолға сәйкес келеді, 33-жолдан аз немесе тең және осындай бағандар бойынша 40, 41, 42, 43 және 44-жолдардың сомасына тең;
      14) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 40-жол осындай бағандар бойынша 34-жолдардан аз немесе тең;
      15) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 41-жол осындай бағандар бойынша 35-жолдардан аз немесе тең;
      16) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 42-жол осындай бағандар бойынша 36-жолдардан аз немесе тең;
      17) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 43-жол осындай бағандар бойынша 37-жолдардан аз немесе тең;
      18) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 44-жол осындай бағандар бойынша 38-жолдардан аз немесе тең;
      19) 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 40, 41, 42, 43 және 44-жолдардың сомасы осындай бағандар бойынша 13-жолға тең.         

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  
№ 198 бұйрығына         
3-қосымша           

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі төрағасының
2012 жылғы 15 қазандағы
№ 283 бұйрығына
3-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 3 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 15 октября 2012 года № 283

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7481201
Код статистической формы 7481201

Қарыздар бойынша нақты
берешек қалдығы туралы есеп
Отчет об остатках фактической задолженности
по займам

3-СБ

Ай сайын
Месячная

Есепті кезең
Отчетный периодай
месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер ұсынады.
Представляют банки второго уровня.

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 8-ші (қоса алғанда) жұмыс күніне дейін.
Срок представления – до 8-го рабочего дня (включительно) месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

20____ жылғы __________ айға қарыздар бойынша нақты берешек
қалдығы туралы есеп, мың теңге
Отчет об остатках фактической задолженности по займам за __________
месяц 20____года, тысяч тенге

Қарыздың және қарыз бойынша жасалмаған төлемдер коды
Код займа и неплатежа по займу

Баланстық шоттың нөмірі
Номер балансового счета

Кредиттеу объектісінің коды
Код объекта кредитования

Кепіл түрі бойынша қарыз коды
Код займа по виду залога

Қарыз алушының меншік нысанының коды
Код формы собственности заемщика

Қарыз алушының экономикалық қызмет түрінің коды
Код вида экономической деятельности заемщика

Сомасы
Сумма

1

2

3

4

5

6

7

Атауы                               Мекенжайы
Наименование _______________________ Адрес __________________________
             _______________________

Телефон ___________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты            __________________________________

Орындаушы
Исполнитель ___________________________________________ _____________
             тегі, аты және әкесінің аты               телефон
                 (бар болған жағдайда)
             фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель __________________________________________ _____________
             тегі, аты және әкесінің аты                  қолы
                (бар болған жағдайда)
            фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _____________________________________ _____________
                  тегі, аты және әкесінің аты            қолы
                     (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество (при его наличии)    подпись

                            Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                               Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсадағы  
№ 198 бұйрығына № 4-қосымша 

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
2012 жылғы 15 қазандағы   
№ 283 бұйрығына 4-қосымша 

«Қарыздар бойынша нақты берешек қалдығы туралы есеп»
ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7481201, индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру
жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Қарыздар бойынша нақты берешек қалдығы туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 7481201, индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Қарыздар бойынша нақты берешек қалдығы туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанды (коды 7481201, индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      2) валюталардың басқа түрлері – «ұлттық валюта» және «еркін айырбасталатын валюта» ұғымдарына жатпайтын барлық қалған шетел валюталары;
      3) еркін айырбасталатын валюта – басқа шетел валютасына және халықаралық төлем құралдарына еркін айырбасталатын валюта. Еркін айырбасталатын валюта толық ішкі және сыртқы қайтымдылықты, яғни елдің резиденттері мен резидент еместері (жеке және заңды тұлғалары) үшін бірдей айырбастау режіміне ие;
      4) жеке тұлғалар – халық, заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және дара еңбек қызметінің нысанын жүзеге асыратын өзге де жеке тұлғалар;
      5) заңды тұлғалар – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар (тауар өндірумен және қызмет көрсетумен айналысатын, пайда немесе өзге де қаржылай үлес әкелмейтін кәсіпорындар немесе әлеуметтік ұйымдар: қоғамдық бірлестіктер, партиялар, кәсіподақ ұйымдары, қоғамдық қозғалыстар, діни бірлестіктер, қайырымдылық қорлары және басқа да қоғамдық ұйымдар);
      6) қарыз алушы – қарыз шартына қол қойған, қарыз алған және алған ақшаны қайтаруға және алған қарызды, оның ішінде қарыз бойынша сыйақы мен басқа төлемдерді толық төлеуге өзіне міндеттемелер қабылдаған жеке немесе заңды тұлға;
      7) қысқамерзімді қарыздар – бір жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар;
      8) несие берешегі – қарыз алушының банк алдындағы негізгі борыш (қарыз бойынша пайызды, өсімпұлды есептемегенде) бойынша берешегі;
      9) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер;
      10) сыйақы мөлшерлемесі – банк қарыз алушысының қарызды пайдаланғаны үшін төлейтін пайызы;
      11) ұзақмерзімді қарыздар – бір жылдан асатын мерзімге берілген қарыздар;
      12) ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі.
      3. Статистикалық нысанды резиденттермен (жеке және заңды тұлғалармен) қарыздар бойынша операцияларды жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан тұтастай алғанда банк бойынша және филиалдар бойынша толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың сегізінші жұмыс күніне (қоса алғанда) дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, VIDO электрондық байланысы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректерде қарыз алушыларға ұлттық және шетел валютасында берілген қарыздар бойынша несие берешегі мен мерзімі өткен берешек қалдықтарының сомасы көрсетіледі.
      Сомалар мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан да жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      Алғашқы статистикалық деректер статистикалық нысанға қарыздар мен қарыздар бойынша жүргізілмеген төлемдер кодтарының жүйелі тәртібімен енгізіледі. Қарыздар мен жүргізілмеген төлемдер бойынша деректер баланстық шот нөмірінің өсуі тәртібімен көрсетіледі.
      4. Статистикалық нысан төмендегідей толтырылады:
      1) 1-бағанда Нұсқаулықтың 1 және 2-қосымшалары бойынша кестелерге сәйкес қарыздар мен қарыздар бойынша жүргізілмеген төлемдердің кодтары көрсетіледі;
      2) 2-бағанда қарыз алушыларға берілген қарыздар сомаларының есебі және қарыз алушылардың банк берген қарыздар бойынша негізгі борыш сомасы бойынша мерзімі өткен берешегінің есебі жүргізілетін баланстық шоттардың жеті таңбалы нөмірлері көрсетіледі;
      3) 3-бағанда Нұсқаулықтың 3-қосымшасы бойынша кестеге сәйкес кредиттеу объектілерінің кодтары көрсетіледі;
      4) 4-бағанда Нұсқаулықтың 4-қосымшасы бойынша кестеге сәйкес кепіл түрі бойынша қарыздардың кодтары көрсетіледі;
      5) 5-бағанда Нұсқаулықтың 5-қосымшасы бойынша кестеге сәйкес қарыз алушылардың меншік нысандарының кодтары көрсетіледі;
      6) 6-бағанда Нұсқаулықтың 6-қосымшасы бойынша кестеге сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметі түрлерінің кодтары көрсетіледі;
      7) 7-бағанда:
      қарыз алушыларға берілген несие берешегі мен қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек қалдықтарының сомасы көрсетіледі;
      қарыздар мен жүргізілмеген төлемдер кодтарының әрбір баланстық шоты бойынша, қарыздар мен жүргізілмеген төлемдердің әрбір коды бойынша қорытынды және статистикалық нысан бойынша жалпы қорытынды шығарылады.

«Қарыздар бойынша нақты берешек   
қалдығы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының      
статистикалық нысанын (коды 7481201,
индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа   
1-қосымша              

                         Қарыздар кодтары

Коды

Қарыз кодының атауы

01

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

02

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

03

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

04

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

05

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

06

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

07

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

08

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

09

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

10

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

11

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

12

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

13

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

14

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

15

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

16

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

17

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

18

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

19

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

20

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

21

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

22

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

23

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

24

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

«Қарыздар бойынша нақты берешек   
қалдығы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының      
статистикалық нысанын (коды 7481201,
индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа   
2-қосымша              

         Қарыздар бойынша жүргізілмеген төлемдер кодтары

Коды

Қарыздар бойынша жүргізілмеген төлемдер кодының атауы

25

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

26

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

27

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

28

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

29

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

30

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

31

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

32

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

33

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

34

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

35

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

36

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

37

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

38

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

39

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

40

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

41

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

42

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

43

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

44

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

45

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

46

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

47

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

48

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек

«Қарыздар бойынша нақты берешек   
қалдығы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының      
статистикалық нысанын (коды 7481201,
индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа   
3-қосымша              

                Кредиттеу объектілерінің кодтары

Коды

Қарыз кодының атауы

Кредиттеу объектілері

10

Айналым қаражатына жұмсалған шығындар

Жеке тұлғалардың (шағын кәсіпкерлік субъектілерінің) және заңды тұлғалардың материалдық құндылықтары, еңбекақысы және экономикалық қызметінің басқа түрлерінің ағымдағы басқа да өндірістік шығындары

11

Негізгі қорларды сатып алуға жұмсалған қаражат (лизингті қоспағанда)

Ауылшаруашылық кәсіпорындарында негізгі отарды толықтыруға жұмсалған шығындарды қоса алғанда, жеке тұлғалардың (шағын кәсіпкерлік субъектілерінің) және заңды тұлғалардың жабдықтарын, көлік құралдарын және басқа да негізгі құрал-жабдықтарын төлеу

12

Жекешелендірілетін мемлекеттік объектілерді сатып алуға берілетін қаражат

Жекешелендірілетін объектілерді сатып алу

13

Жаңа құрылысқа және объектілерді қайта жаңартуға жұмсалған қаражат

Өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы объектілерді салу, қайта жаңарту, кеңейту

14

Азаматтарға тұрғын үй салуға және сатып алуға берілетін қаражат

Жеке қарыз алушылардың тұрғын үйін салуы, үйлер, пәтерлерді сатып алуға ақы төлеу

15

Азаматтардың тұтыну мақсаттарына берілетін қаражат

Азаматтардың тұтыну мақсаттары

16

Бағалы қағаздарды сатып алуға берілген қаражат

Бағалы қағаздар сатып алу

17

Лизинг

Үйлер, ғимараттар, машиналар, жабдықтар, мүкаммал, көлік құралдары, жер учаскелері және басқа да кез келген тұтылмайтын заттар

20

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-кодтарда есепке алынбайтын басқа да қарыздар

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-кодтарда есепке алынбайтын басқа да кредиттеу объектілері

«Қарыздар бойынша нақты берешек   
қалдығы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының      
статистикалық нысанын (коды 7481201,
индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа   
4-қосымша              

               Кепіл түрі бойынша қарыздар кодтары

Коды

Кепіл түрі бойынша қарыздар кодтарының

01

Ломбардтық (бағалы қағаздар мен қымбат бағалы металдардың кепілімен)

02

Ипотекалық (жылжымайтын мүліктің кепілімен)

03

Кредиттеу карточкалар бойынша қарыздар (салымның кепілімен)

04

Кепілдің басқа түрлері бойынша қарыздар

05

Бланкілік (кепілсіз)

06

Кепілдіктер мен кепілдемелер

«Қарыздар бойынша нақты берешек   
қалдығы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының      
статистикалық нысанын (коды 7481201,
индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа   
5-қосымша              

             Қарыз алушылар меншігі нысандарының кодтары

Коды

Қарыз алушылар меншігі нысандарының кодтары атауы

11

Мемлекеттік меншік

15

Жеке меншік

«Қарыздар бойынша нақты берешек   
қалдығы туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының      
статистикалық нысанын (коды 7481201,
индексі 3-СБ, кезеңділігі айлық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа   
6-қосымша              

   Қарыз алушылардың экономикалық қызмет түрлерінің кодтары

Коды

Қарыз алушылардың экономикалық қызмет түрі кодының атауы

01

Өсімдік және мал шаруашылығы, аулау және осы салаларда көрсетілетін қызметтер

02

Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

03

Балық шаруашылығы және аквамәдениет

05

Көмір және лигнит өндіру

06

Өңделмеген мұнай және табиғи газ өндіру

07

Металл кендерін өндіру

08

Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары

09

Кен өндіру өнеркәсібі саласындағы техникалық қызметтер

10

Тамақ өнімдерін өндіру

11

Сусындар өндіру

12

Темекі өнімдерін өндіру

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

15

Былғары және оған жататын киім өндіру

16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдары өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Жазылған материалдарды басып шығару және жаңадан өндіру

19

Кокс және мұнайды қайта өңдеу өнімдерін өндіру

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

23

Өзге бейметалл минералдық өнімдер өндіру

24

Металлургия өнеркәсібі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарын өндіру

27

Электр жабдығын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелерді өндіру

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

31

Жиһаз өндіру

32

Өзге дайын бұйымдарды өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу

36

Суды жинау, өңдеу және тарату

37

Кәріз жүйесі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды өңдеу

39

Рекультивация және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

41

Үйлер мен ғимараттарды салу

42

Азаматтық құрылыс

43

Мамандандырылған құрылыс жұмыстары

45

Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек сату, оларды жөндеу

46

Автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, көтерме сауда

47

Автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда

49

Құрлықтағы көлік қызметі және құбырмен тасымалдау

50

Су көлігі

51

Әуе көлігі

52

Жинақтау және қосалқы көлік қызметі

53

Пошталық және курьерлік қызмет

55

Тұруды ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсету

56

Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету

58

Баспа қызметі

59

Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару

60

Бағдарламалар және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет

61

Байланыс

62

Компьютерлік бағдарламалау, консультациялар беру және басқа ілеспе көрсетілетін қызметтер

63

Ақпараттық қызметтердің қызметі

64

Сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерін қоспағанда қаржы қызметтері

65

Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі

66

Қаржылық және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет

68

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

69

Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

70

Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша консультациялар беру

71

Сәулет өнері, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

72

Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер

73

Жарнама қызметі және нарық конъюнктурасын зерттеу

74

Өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринарлық қызмет

77

Жалдау, жалға беру, лизинг

78

Жұмысқа орналастыру

79

Туроператорлардың, турагенттердің және туризм саласында қызмет көрсететін өзге де ұйымдардың қызметі

80

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу жөніндегі қызмет

81

Үйлерге және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

82

Әкімшілік-басқару, шаруашылық және басқа қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

84

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

85

Білім беру

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

87

Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып әлеуметтік қызметтер көрсету

88

Тұрғын орынмен қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

90

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

91

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі

92

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет

93

Спорт және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет

94

Мүшелік ұйымдар қызметі

95

Компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке пайдаланатын заттарды жөндеу

96

Өзге де дербес қызметтер көрсету

97

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

98

Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

99

Аумақтан тыс ұйымдардың қызметі

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  
№ 198 бұйрығына         
5-қосымша           

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі төрағасының
2012 жылғы 15 қазандағы
№ 283 бұйрығына
5-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу
Председателя Агентства
Республики Казахстан
по статистике
от 15 октября 2012 года № 283

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсынылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7661204
Код статистической формы 7661204

Банктердің қаржы ағындары
және қорлары туралы есеп
Отчет банков о финансовых потоках и запасах

11-СБ

Жылдық
Годовая

Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы ұсынады.
Представляют банки второго уровня и акционерное общество «Банк Развития Казахстана».

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 марта года (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН

Банктердің қаржы ағындары және қорлары туралы есебі, мың теңге
Отчет банков о финансовых потоках и запасах, тысяч тенге

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Жол коды Код строки

Бар-
лығы
Всего

Оның ішінде
В том числе

Құнның басқа өзгерістерін талдау
Расшиф-ровка других изме-
нений стои-
мости

экономика секторы бойынша
по секторам экономики

жалпы экономика бойынша
в целом по эконо-мике

қалғандары (резидент еместер)
остальной мир (нерезиденты)

қаржы секторы
финан-
совый
сектор

оның ішінде
в том числе:

үй шаруа-шылығы секторы
сектор домаш-них хозяйств

үй шаруашылығына қызмет көрсететін КЕБ (ҮШҚКЕ)
некоммерческие организа-ции, обслуживающие домашние хозяйства (НКУОДХ)

мемлекеттік басқару органдарының секторы
сектор орга-нов госуправления

қаржы емес сектор
нефинансовый сектор

Ұлттық Банк
Нацио-
нальный Банк

банктер
банки

басқа қаржы ұйымдары (банктік емес)
другие финан-совые органи-зации (небан-ковские)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I бөлім. Қаржы активтері
Раздел I. Финансовые активы

Қолма-қол валюта
Наличная валюта

Ұлттық
Национальная


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

01

операцияларды жүргізу нәтиже-сіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

02

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

03

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

04

Шетел
Иностранная


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

05

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

06

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

07

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

08

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

09

Аударылатын депозиттер
Переводимые депозиты

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

10

операцияларды
жүргізу
нәтижесіндегі
өзгерістер
изменения в результате проведения операций

11

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

12

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

13

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

14

алынатын кірістер
доходы к получению

15

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері объем на начало отчетного периода

16

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

17

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

18

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

19

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

20

алынатын кірістер
доходы к получению

21

Басқа депозиттер
Другие депозиты

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

22

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

23

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

24

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

25

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

26

алынатын кірістер
доходы к получению

27

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

28

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

29

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

30

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

31

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

32

алынатын кірістер
доходы к получению

33

Бағалы қағаздар (акциялардан басқа)
Ценные бумаги (за исключением акций)

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

34

есепті кезеңдегі сатып алу неттосы
нетто покупка за отчетный период

35

құнды бағалаудағы айырма
разница в оценке стоимости

36

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

37

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

38

есепті кезеңде алынатын пайыздар (дивидендтер)
проценты (дивиденды) к получению за отчетный период

39

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

40

есепті кезеңдегі сатып алу неттосы нетто покупка за отчетный период

41

құнды бағалаудағы айырма
разница в оценке стоимости

42

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

43

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

44

есепті кезеңде алынатын пайыздар (дивидендтер)
проценты (дивиденды) к получению за отчетный период

45

Кредиттер және қарыздар
Кредиты и займы

Қысқа мерзімді
Краткосрочные


Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

46

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

47

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

48

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

49

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

50

нақты алынған пайыздар
проценты фактически полученные

51

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

52

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

53

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

54

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

55

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

56

нақты алынған пайыздар
проценты фактически полученные

57

Ұзақ мерзімді
Долгосрочные


Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

58

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

59

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

60

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

61

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

62

нақты алынған пайыздар
проценты фактически полученные

63

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

64

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

65

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

66

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

67

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

68

нақты алынған пайыздар
проценты фактически полученные

69

Туынды қаржы құралдары
Производные финансовые инструменты

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

70

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

71

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

72

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

73

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

74

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

75

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведе-ния операций

76

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

77

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

78

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

79

Акциялар және капиталға қатысудың басқа нысандары
Акции и другие формы участия в капитале

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

80

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

81

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

82

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

83

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

84

алынатын кірістер
доходы к получению

85

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

86

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

87

құнның бағалық өзгеруі
оценочные измене-ния стоимости

88

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

89

есепті кезеңнің со-ңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

90

алынатын кірістер
доходы к получению

91Басқа дебиторлық берешек (талаптар)
Другая дебиторская задолженность

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

92

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

93

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

94

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

95

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

96

есепті кезеңде алынатын пайыздар
проценты к получению за отчетный период

97

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

98

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

99

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

100

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

101

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

102

есепті кезеңде алынатын пайыздар
проценты к получению за отчетный период

103

Анықтама ретінде (секторлар бойынша бөлмей)
Справочно (без разбивки по секторам):


зияндарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар) специальные резервы (провизии) на покрытие убытков

104

қаржы құралдарының құнын оң түзету шоты
счета положительной корректировки стоимости финансовых инструментов

105

қаржы құралдарының құнын теріс түзету шоты
счета отрицательной корректировки стоимости финансовых инструментов

106

ІІ бөлім. Қаржы пассивтер
Раздел  II.  Финансовые пассивы

Аударылатын депозиттер
Переводимые депозиты

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

107

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

108

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

109

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

110

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

111

төленетін шығыстар
расходы к оплате

112

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

113

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

114

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

115

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

116

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

117

төленетін шығыстар
расходы к оплате

118

Басқа депозиттер
Другие депозиты

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

119

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

120

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

121

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

122

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

123

төленетін шығыстар
расходы к оплате

124

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

125

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

126

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

127

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

128

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

129

төленетін шығыстар
расходы к оплате

130

Бағалы қағаздар (акциялардан басқа)
Ценные бумаги (за исключением акций)

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

131

есепті кезеңдегі шығару
выпуск за отчетный период

132

есепті кезеңдегі сатып алу
выкуп за отчетный период

133

құнды бағалаудағы айырма
разница в оценке стоимости

134

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

135

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

136

есепті кезеңде төленетін пайыздар (дивидендтер)
проценты (дивиденды) к уплате за отчетный период

137

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері объем на начало отчетного периода

138

есепті кезеңдегі шығару
выпуск за отчетный период

139

есепті кезеңдегі сатып алу
выкуп за отчетный период

140

құнды бағалаудағы айырма
разница в оценке стоимости

141

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

142

есепті кезеңнің со-ңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

143

есепті кезеңде төленетін пайыздар (дивидендтер)
проценты (дивиденды) к уплате за отчетный период

144

Қарыздар
Займы

Қысқа мерзімді
Краткосрочные


Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері объем на начало отчетного периода

145

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

146

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

147

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

148

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

149

нақты төленген пайыздар
проценты фактически уплаченные

150

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері объем на начало отчетного периода

151

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

152

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

153

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

154

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

155

нақты төленген пайыздар
проценты фактически уплаченные

156

Ұзақ мерзімді Долгосрочные


Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

157

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

158

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

159

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

160

есепті кезеңнің со-ңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

161

нақты төленген пайыздар
проценты фактически уплаченные

162

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

163

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

164

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

165

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

166

есепті кезеңнің со-ңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

167

нақты төленген пайыздар
проценты фактически уплаченные

168

Туынды қаржы құралдары
Производные финансовые инструменты

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

169

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

170

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

171

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

172

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

173

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

174

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

175

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

176

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

177

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

178

Акциялар және капиталға қатысудың басқа нысандары
Акции и другие формы участия в капитале

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

179

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

180

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

181

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

182

есепті кезең соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

183

төленетін шығыстар
расходы к оплате

184

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

185

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

186

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

187

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

188

есепті кезең соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

189

төленетін  шығыстар
расходы к оплате

190

Басқа кредиторлық берешек
Другая кредиторская задолженность

Ұлттық валютада
В национальной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

191

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

192

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

193

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

194

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

195

есепті кезеңде төленетін пайыздар
проценты к уплате за отчетный период

196

Шетел валютасында
В иностранной валюте


есепті кезеңнің басындағы мөлшері
объем на начало отчетного периода

197

операцияларды жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер
изменения в результате проведения операций

198

құнның бағалық өзгеруі
оценочные изменения стоимости

199

басқа өзгерістер (түрін көрсетіңіз)
другие изменения (укажите вид)

200

есепті кезеңнің соңындағы мөлшері
объем на конец отчетного периода

201

есепті кезеңде төленетін пайыздар
проценты к уплате за отчетный период

202

Анықтама ретінде (секторлар бойынша бөлмей)
Справочно (без разбивки по секторам):


Қаржы емес активтері
Нефинансовые активы

203

Атауы                               Мекенжайы
Наименование _______________________ Адрес __________________________
             _______________________

Телефон ___________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты            __________________________________

Орындаушы
Исполнитель ___________________________________________ _____________
             тегі, аты және әкесінің аты               телефон
                 (бар болған жағдайда)
             фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель __________________________________________ _____________
             тегі, аты және әкесінің аты                  қолы
                (бар болған жағдайда)
            фамилия, имя и отчество (при его наличии)       подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _____________________________________ _____________
                  тегі, аты және әкесінің аты            қолы
                     (бар болған жағдайда)
              фамилия, имя и отчество (при его наличии)    подпись

                            Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                               Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсадағы  
№ 198 бұйрығына № 6-қосымша 

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
2012 жылғы 15 қазандағы   
№ 283 бұйрығына 6-қосымша 

«Банктердің қаржы ағындары және қорлары туралы есеп»
ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7661204, индексі 11-СБ, кезеңділігі жылдық) толтыру
жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Банктердің қаржы ағындары және қорлары туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7661204, индексі 11-СБ, кезеңділігі жылдық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы  30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес әзірленген және «Банктердің қаржы ағындары және қорлары туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7661204, индексі 11-СБ, кезеңділігі жылдық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) активтердің көлеміндегі басқа өзгерістер (АКБӨ) – осы тармақтың 10) және 12) тармақшаларында көрсетілген операциялар мен құнды қайта бағалауға байланысты өзгерістерден басқа, активтер мен пассивтердегі өзгерістер салдарынан туындайтын қаржы ағындары. Бұл санатқа талаптарды біржақты есептен шығару, активтерді жіктеу өзгерістері және басқа да оқиғалар кіреді. АКБӨ шоты алдыңғы кезеңдерде бастапқыда қате жіктелген деректерді түзету жағдайларында емес, активтер мен пассивтерді дұрыс жіктеу кезінде болған өзгерістерді көрсету үшін пайдаланылады;
      2) акциялар және капиталға қатысудың басқа нысандары – корпорациялардың барлық кредиторлардың талаптары қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлкінің құнына талаптарды растайтын құралдар және есепке алу құжаттары (акциялар, пайлар, үлестік қатысу сертификаттары, сондай-ақ корпоративтік кәсіпорынды тарату кезінде қалдық құнды бөлуге қатысуды қамтамасыз ететін артықшылықты акциялар);
      3) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      4) аударылатын депозиттер – айыппұл төлемей және қандай да бір шектеулерсіз алғашқы талап ету бойынша алынуы мүмкін; әртүрлі төлем тетіктері арқылы төлемдерді жүзеге асыру кезінде тікелей пайдаланылуы мүмкін депозиттер;
      5) бағалы қағаздар (акцияларды қоспағанда) – қолма-қол ақшаны, қаржы құралын немесе экономикалық құндылығы бар қандай да бір өзге объектіні ұсыну арқылы өтелуі тиіс, институционалдық бірліктерде міндеттемелерінің бар екендігін растайтын айналыстағы құралдар;
      6) басқа дебиторлық (кредиторлық) берешек – осы тармақтың 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 14) және 15) тармақшаларында көрсетілген құралдарда көрсетілмейтін барлық қалған талаптар (міндеттемелер);
      7) басқа депозиттер – банктік салым шартымен расталған барлық талаптар (аударымдардан басқа); мерзімді салымдар, талап ету бойынша салымдар, шетел валютасымен көрсетілген аударымдық емес депозиттер кіреді;
      8) қарыздар – кредитор қаражатты тікелей қарыз алушыға берген кезде құрылатын және айналыстағы емес құжаттармен расталған қаржылық активтер; осы санатқа «РЕПО» операциялары да кіреді;
      9) қолма-қол валюта – номиналдық құны белгіленген, орталық банктер немесе үкіметтер шығаратын және олардың міндеттемелері болып табылатын банкноттар және монеталар;
      10) құнды қайта бағалау – нарықтық құнының өзгеруі нәтижесіндегі және шетел валютасында көрсетілген активтер мен пассивтердің құнына әсер ететін ұлттық валютаның шетел валюталарына айырбастау бағамының өзгеруі нәтижесіндегі өзгерістер салдарынан туындайтын қаржы ағындары;
      11) қысқамерзімді қарыздар – бір жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар;
      12) операциялар – қаржылық активтерге немесе пассивтерге меншік құқығын құру, жою немесе меншік құқының ауысуы нәтижесінде институционалдық бірліктердің өзара келісімі бойынша туындайтын қаржы ағындары. Меншік құқығының ауысуы қаржылық активке немесе пассивке байланысты барлық құқықтарды, міндеттемелерді және тәуекелдерді сату, беру немесе өзге нысанда босату арқылы жүргізіледі;
      13) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер, және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;
      14) туынды қаржы құралдары – болашақта осы шарт бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру көзделетін, құны шарттың базалық активінің шамасына (шаманың ауытқуын қоса алғанда) қатысты болатын шарт;
      15) ұзақмерзімді қарыздар – бір жылдан астам мерзімге берілген қарыздар.
      3. Статистикалық нысанды екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы толтырады. Статистикалық нысан жалпы алғанда банк бойынша толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер жыл сайын, есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызына (қоса алғанда) дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, VIDO электрондық байланысы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Егер алғашқы статистикалық деректерді ұсыну мерзімі жұмыс істемейтін күнге дәл келсе, оларды ұсыну күні одан кейінгі жұмыс күні болып саналады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      4. Статистикалық нысанды толтыру төмендегідей жүзеге асырылады.
      Деректер ішкі экономика секторлары бөлігінде барлық қаржы құралдары бойынша, валюталардың түрлері бойынша (ұлттық валютада және шетел валютасында) келтіріледі. Резидент еместер бойынша деректер секторлар бойынша бөлмей, тұтас келтіріледі (12-баған).
      Кезең басындағы және аяғындағы қорлары бойынша деректер шоттар тиісті кезең үшін нақтыланған, Ұлттық Банкке ұсынылатын баланстық деректермен бірдей болады.
      Халықаралық Валюта Қорының ақша-кредит саясатын және ұлттык шоттар жүйесінің әдіснамасын жасау жөніндегі 2008 жылғы ұсынымдарына сәйкес қаржылық активтер мен пассивтерді құндық бағалау кезінде нарықтық бағаларды немесе әділ құнын (нарықтық бағаның баламасы) пайдалану негізгі қағидат болып табылады.
      Қарыздардың құнын бағалау үшін, сондай-ақ пассивтердің акциялар және капиталға қатысудың басқа нысандары түріндегі құрауыштарының көпшілігі үшін баланстық құн пайдаланылады. Қарыздар бойынша баланстық құн борыштың өтелмеген негізгі сомасынан және оған есептелген барлық пайыздардан (яғни несие бойынша жинақталған, бірақ төлем мерзімі әлі жетпеген пайыздардан) тұрады.
      Активтер жағында көрсетілетін акциялар мен капиталға қатысудың басқа нысандары нарықтық бағалары немесе әділ құны бойынша бағаланады.
      Пассивтер жағында көрсетілетін акциялар мен капиталға қатысудың басқа нысандары бойынша: меншік иелері енгізген қаражаттар бойынша – меншік құқығын растайтын, бастапқы және кейін шығарылған акциялардан түскен түсімдердің; бөлінбеген пайда бойынша – бөлінбеген кірістердің; резервтер бойынша – осындай резервтердің номиналды көлемінің номиналды сомалары баланстық құн болып табылады.
      Зияндарды жабуға арналған арнайы резервтер (провизиялар), қаржы құралдарының құнын оң және теріс түзету шоттары экономиканың секторлары бойынша бөлмей, статистикалық нысанның 1-бөлімінде, «Анықтама үшін» деген жолда («Барлығы» 2-бағанда) көрсетіледі.
      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) «акцияларды қоспағанда бағалы қағаздар» құралынан басқа статистикалық нысанның әрбір қаржы құралы бойынша (оның ішінде валюталар түрлері бойынша бөлу) есепті кезеңнің аяғындағы қорлар есепті кезеңнің басындағы қорларға плюс (минус) есепті кезеңдегі барлық өзгерістерге (операциялар жүргізу нәтижесіндегі өзгерістер, активтер құнын қайта бағалау, АКБӨ) тең.
      2) «акцияларды қоспағандағы бағалы қағаздар» құралы бойынша есепті кезеңнің аяғындағы көлем:
      1-бөлімде: есепті кезеңнің басындағы қорлар плюс (минус) нетто-есептік кезең ішіндегі сатып алу, плюс (минус) құнды бағалаудың айырмасы, плюс (минус) АКБӨ;
      2-бөлімде: есепті кезеңнің басындағы қорлар плюс есепті кезең ішіндегі шығару, минус есепті кезең ішіндегі сатып алу, плюс (минус) құнды бағалаудың айырмасы, плюс (минус) АКБӨ тең.
      3) 104, 105, 106 және 203-жолдардан басқа жолдар үшін:
      2-баған 11 және 12-бағандардың сомасына тең;
      3-баған 4, 5 және 6-бағандардың сомасына тең;
      11-баған 3, 7, 8, 9 және 10-бағандардың сомасына тең.
      104, 105, 106 және 203-жолдар бойынша деректер 2-баған бойынша ғана толтырылады.