"Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 2015 жылғы 7 желтоқсандағы 197 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 9 қаңтарда № 12835 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрық 01.01.2016 ж. бастап қолданысқа енгізіледі.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 3) және 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 33 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9779 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті туралы ереженің 13-тармағы 9) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6863 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағы, 2011 жылғы, № 9 (тираждың шыққан уақыты 23 қыркүйектегі 2011 жылғы) және 2011 жылғы № 33 (тираждың шыққан уақыты 01 желтоқсандағы 2011 жылғы) жарияланған «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген ведомстволық статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      бұйрықтың 1234567891011 және 12-қосымшалары осы бұйрықтың 1234567891011 және 12-қосымшаларына сәйкес редакцияда жазылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықты мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде мерзімді баспасөз басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдануын;
      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында міндетті жариялануын қамтамасыз етсін.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Ұлттық экономика министрлігі
      Статистика комитетінің төрағасы                   Ә.Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық банкінің төрағасы
      ______________ Д.Т. Ақышев
      2015 жылғы 7 желтоқсан

Қазақстан Республикасы   
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2010 жылғы 7 желтоқсандағы 
№ 197 бұйрығына 1-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушысының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 1-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны

Статистическая форма ведомственного статистического наблюдения


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.

Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7461201
Код статистической формы 7461201

Салымдар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп
Отчет о вкладах и ставках вознаграждения по ним

1-СБ

Ай сайын
Месячная

Есепті кезең Отчетный периодай месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер ұсынады.
Представляют банки второго уровня.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 8-ші (қоса алғанда) жұмыс күніне дейін.
Срок представления – до 8-го рабочего дня (включительно) месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

1. Салымдарға тартылған ақша, мың теңге
Деньги, привлеченные во вклады, тысяч тенге


Жол (шифр) коды/ Код (шифр) строк

Мынадай валютадағы талап ету бойынша және қысқа мерзімді салымдар
Вклады до востребования и краткосрочные в валюте

Мынадай валютадағы ұзақ мерзімді салымдар
Долгосрочные вклады в валюте

ұлттық национальной

еркін айырбасталымды свободно-конвертируемой

валютаның басқа түріндегі
других видах валют

ұлттық
национальной

еркін айырбасталымды свободно-конвертируемой

валютаның басқа түріндегі
других видах валют

сомасы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневз вешенная ставка вознаграждения, %

сомасы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

со масы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения,%

сомасы/сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения,%

сомасы/сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарындағы есептік кезең басындағы ақша қалдығы, барлығы оның ішінде:
Остатки денег на счетах вкладов юридических и физических лиц на начало отчетного периода, всего в том числе:

01

заңды тұлғалар
юридические лица

02

жеке тұлғалар
физические лица

03

2. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарына есептік кезеңде тартылған ақша, барлығы оның ішінде:
Привлечено денег на счета вкладов юридических и физических лиц за отчетный период, всего в том числе:

04

заңды тұлғалар
юридические лица

05

жеке тұлғалар
физические лица

06

3. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарынан есептік кезеңде алып алынған ақша, барлығы оның ішінде:
Изъято денег со счетов вкладов юридических и физических лиц за отчетный период, всего
в том числе:

07

заңды тұлғалар
юридические лица

08

жеке тұлғалар физические лица

09

4. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарындағы есептік кезең аяғындағы ақша қалдығы, барлығы оның ішінде:
Остатки денег на счетах вкладов юридических и физических лиц на конец отчетного периода, всего в том числе:

10

заңды тұлғалар
юридические лица

11

жеке тұлғалар
физические лица

12

5. Бағамдық айырма, барлығы
Курсовая разница, всего

13ххххх

6. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының көлеміндегі есептік кезеңде пайда болған басқа өзгерістер, барлығы
Другие изменения в объеме вкладов юридических и физических лиц, образовавшиеся за отчетный период, всего

14хххххх

2. Өтеу мерзімдері бойынша салымдар, мың теңге
Вклады по срокам погашения, тысяч тенге


Жол (шифр) коды Код (шифр) строк

Заңды тұлғалардың валютамен
Юридических лиц в валюте

Жеке тұлғалардың валютамен
Физических лиц в валюте

ұлттық национальной

еркін айырбасталымды свободно-конвертируемой

валютаның басқа түріндегі

других видах валют

ұлттық
национальной

еркін айырбасталымды свободно-конвертируемой

валютаның басқа түріндегі
других видах валют

сомасы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения,%

сомасы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения,%

сомасы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения,%

сомасы/сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы/ сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %/средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарындағы есептік кезең басындағы ақша қалдығы, барлығы
Остатки денег на счетах вкладов юридических и физических лиц на начало отчетного периода, всего

15

оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

талап ету бойынша
до востребования

16

шарты
условные

17

мерзімді, барлығы 
срочные, всего

18

оның ішінде:
в том числе:
1 айға дейін
до 1 месяца

19

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

20

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года21

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

22

5 жыл және одан жоғары
от 5 лет и более

23

8. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарына есептік кезеңде тартылған ақша, барлығы оның ішінде:
Привлечено денег на счета вкладов юридических и физических лиц за отчетный период, всего в том числе:

24

талап ету бойынша
до востребования

25

шартты
условные

26

мерзімді, барлығы оның ішінде:
срочные, всего:
в том числе:

27

1 айға дейін
до 1 месяца

28

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

29

3 айдан 1 жылға дейін 
от 3 месяцев до 1 года

30

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

31

5 жыл және одан жоғары
от 5 лет и более

32

9. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарынан есептік кезеңде алып алынған ақша, барлығы оның ішінде:
Изъято денег со счетов вкладов юридических и физических лиц за отчетный период, всего в том числе:

33

талап ету бойынша
до востребования

34

шарты
условные

35

мерзімді, барлығы оның ішінде:
срочные, всего в том числе:

36

1 айға дейін
до 1 месяца

37

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

38

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года39

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

40

5 жыл және одан жоғары
свыше 5 лет и более41

10. Заңды және жеке тұлғалар салымдарының шоттарындағы есептік кезең аяғындағы ақша қалдығы, барлығы оның ішінде:
Остатки денег на счетах вкладов юридических и физических лиц на конец отчетного периода, всего в том числе:

42

талап ету бойынша
до востребования

43

шартты
условные

44

мерзімді, барлығы оның ішінде:
срочные, всего в том числе:

45

1 айға дейін
до 1 месяца

46

1 айдан 3 айға дейін
от 1 до 3 месяцев

47

3 айдан 1 жылға дейін
от 3 месяцев до 1 года

48

1 жылдан 5 жылға дейін
от 1 года до 5 лет

49

5 жыл және одан жоғары
свыше 5 лет и более

50

Атауы                                  Мекенжайы
Наименование _____________________________ Адрес_____________________
        _________________________________________
Телефон _________________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _________________________________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________________ ______________
               тегі, аты және әкесінің аты         телефон
               (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель _______________________________________ ________________
                тегі, аты және әкесінің аты          қолы
                  (бар болған жағдайда)           подпись
         фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер __________________________________________ ________
                       тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                        (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

                              Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                               Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық экономика министрлігінің  
Статистика комитеті Төрағасының 
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  
№ 196 бұйрығына        
2-қосымша             

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының     
2010 жылғы 21 желтоқсандағы  
№ 351 бұйрығына       
2-қосымша           

«Салымдар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7461201, индексі 1-СБ, мерзімі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Салымдар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7461201, индексі 1-СБ, мерзімі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Салымдар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7461201, индексі 1-СБ, мерзімі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      2) бағамдық айырма – мәміле жасасқан сәттен ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты өзгерісінен болатын шетел валютасындағы активтер сомасындағы айырма;
      3) валютаның басқа түрлері – «ұлттық валюта» және «еркін айырбасталатын валюта» ұғымдарына жатпайтын барлық қалған шетел валюталары;
      4) еркін айырбасталатын валюта – басқа шетел валютасына және халықаралық төлем құралдарына еркін айырбасталатын валюта. Еркін айырбасталымды валюта толық ішкі және сыртқы қайтымдылықты, яғни елдің резиденттері мен резидент еместері (жеке және заңды тұлғалар) үшін бірдей айырбас режиміне ие;
      5) жеке тұлғалар – халық, заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және дара еңбек қызметінің өзге де нысандары;
      6) заңды тұлғалар – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар (тауар өндірумен және қызмет көрсетумен айналысатын, пайда немесе өзге де қаржылай үлес әкелмейтін кәсіпорындар немесе әлеуметтік ұйымдар. Бұлар қоғамдық бірлестіктер, партиялар, кәсіподақ ұйымдары, қоғамдық қозғалыстар, діни бірлестіктер, қайырымдылық қорлары және басқа да қоғамдық ұйымдар);
      7) қысқамерзімді салымдар – бір жылға дейінгі мерзімге тартылған салымдар;
      8) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер, жеке немесе заңды тұлға және оның құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері;
      9) салым көлеміндегі басқа өзгерістер – пассивтердегі болатын өзгерістерге байланысты қаржы ағымдары. Активтер (салымдар) көлеміндегі басқа өзгерістер шотында институциалдық бірліктер арасындағы операциялар не құнның өзгерісі себеп болмайтын бастапқы және қорытынды баланстағы активтер мен пассивтердегі өзгерістер көрсетіледі. Бұл санатқа талаптарды біржақты есептен шығару, активтер жіктемесінің өзгерісі, алынған гудвилл, апат шығындары, өтелмейтін (компенсацияланбайтын) тәркілеу (конфискация), зейнет жәрдемақы құрылымының өзгеруіне байланысты актуарлы анықталатын міндеттемедегі өзгеріс, секторлар жіктемесі және құрылымдағы өзгерістер және жоғарыдағыларға жатпайтын басқа өзгерістер жатады;
      10) ұзақмерзімді салымдар – бір жылдан жоғары мерзімге тартылған салымдар;
      11) ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі.
      3. Статистикалық нысанды резиденттермен (жеке және заңды тұлғалармен) қарыздар бойынша операцияларды жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан тұтастай алғанда банк бойынша және филиалдар бойынша толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың сегізінші жұмыс күніне (қоса алғанда) дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, VIDO электрондық байланысы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Сомалар мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан да жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      Баланстық шоттарда есепке алынған, алғашқы статистикалық деректерге кіргізілген сомалар өтеу мерзімдері бойынша бөлінуге тиіс (клиенттермен жасалатын банк салымы шарттары негізінде).
      Салымдар өтеу мерзімдері бойынша былай жіктелуге тиіс:
      1) 1 айға дейін;
      2) 1 айдан 3 айға дейін;
      3) 3 айдан 1 жылға дейін;
      4) 1 жылдан 5 жылға дейін;
      5) 5 жылдан бастап және жоғары.
      4. Статистикалық нысанды толтыру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1) 01-жолда заңды және жеке тұлғалардың салымдары шоттарындағы есепті кезеңнің басында ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      01-жол:
      барлық бағандар бойынша алдыңғы айдың есебінің осы бағандар бойынша 10-жолына сәйкес болады;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандардың 02, 03-жолдардағы сомаға тең келеді;
      2) 02-жолда есепті кезеңнің басында заңды тұлғалардың салымдары шоттарындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      Барлық бағандар бойынша 02-жолы өткен ай үшін осы бағандар бойынша 11-жолға сәйкес болады;
      3) 03-жолда есепті кезеңнің басында жеке тұлғалардың салымдары шоттарындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      Барлық бағандар бойынша 03-жол өткен ай үшін осы бағандар бойынша 12-жолға сәйкес болады;
      4) 04-жолда заңды және жеке тұлғалардың салымдары шоттарына есепті кезеңде тартылған ақша сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі. Егер салымдар шоттарына ақша тартылмаса, онда нөлдер көрсетіледі;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 04-жолы осы бағанда бойынша 05 және 06-жолдардағы сомаға тең болады;
      5) 05-жолда заңды тұлғалардың салымдары шоттарына есепті кезеңдегі тартылған ақша сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі. Егер салымдар шоттарына ақша тартылмаса, онда нөлдер көрсетіледі;
      6) 06-жолда жеке тұлғалардың салымдары шоттарына есепті кезеңдегі тартылған ақша сомасы көрсетіледі. Егер салым шоттарына ақша тартылмаса, онда нөлдер көрсетіледі;
      7) 07-жолда заңды және жеке тұлғалардың салымдары шоттарынан есепті кезеңде алынған ақша сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 07-жол осы бағандар бойынша 08 және 09-жолдардағы сомаға тең;
      8) 08-жолда заңды тұлғалардың салымдары шоттарынан есепті кезеңде алынған ақша сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      9) 09-жолда жеке тұлғалардың салымдары шоттарынан есепті кезеңде алынған ақша сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      10) 10-жолда заңды және жеке тұлғалардың салымдары шоттарындағы есепті кезең аяғындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 10-жол осы бағандар бойынша 11 және 12-жолдардағы сомаға тең;
      11) 11-жолда заңды тұлғалардың салымдары шоттарындағы есепті кезең аяғындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      12) 12-жолда жеке тұлғалардың салымдары шоттарындағы есепті кезең аяғындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      13) 13-жол бойынша бағам өзгерген кезде есептік валютадағы шетел валютасы бірлігін дәл осы санымен бухгалтерлік есеп жүйесінде, қаржылық және өзге есептілікте көрсету нәтижесінде пайда болған бағамдық айырма көрсетіледі;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 13-жол осы бағандар бойынша 01, 04 және 14-жолдарды шегере отырып 10 және 07-жолдардағы сомаға тең (13 = 10 - 01 - 04 + 07 - 14);
      14) 14-жолда есепті кезеңде пайда болған сомалар көрсетіледі, салым тарту немесе алып алу бойынша операциялар да, бағамның өзгеруі де олардың пайда болу себебі болып табылмайды. Бұл клиенттің экономиканың қай секторына жататыны, салым валютасы, салым мерзімдері өзгергенде, қате жазбалар және өзге де өзгерістер болған кезде пайда болатын сомалар;
      15) 15-жолда есепті кезең басында заңды және жеке тұлғалар бөлігінде валюта түрлері және өтеу мерзімдері бойынша салымдар шоттарындағы ақша қалдығының сомасы көрсетіледі;
      15-жол:
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша сол бағандар бойынша 16, 17, 18-жолдардағы сомаға тең;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандардың 01-жолына сәйкес келеді;
      1-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 02-жолға сәйкес келеді;
      3-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 02-жолға сәйкес келеді;
      5-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 02-жолға сәйкес келеді;
      7-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 03-жолға сәйкес келеді;
      9-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 03-жолға сәйкес келеді;
      11-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 03-жолға сәйкес келеді;
      16) 16-жолда есепті кезеңнің басында заңды және жеке тұлғалар бойынша талап ету салымдары шоттарындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      17) 17-жолда есепті кезеңнің басында заңды және жеке тұлғалар бойынша салымдар шоттарындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      18) 18-жолда есепті кезеңнің басында заңды және жеке тұлғалар бойынша мерзімді салымдар шоттарындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 18-жол осы бағандардың 19, 20, 21, 22 және 23-жолдардағы сомаға тең;
      19) 24-жолда заңды және жеке тұлғалар бойынша есепті кезеңде салымдар шоттарына тартылған ақша сомасы валюта түрлері бойынша және өтеу мерзімі бойынша көрсетіледі. Егер салымдар шоттарына ақша тартылмаса, онда есепте нөлдер көрсетіледі.
      24-жол:
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 25, 26, 27-жолдардағы сомаға тең.
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 04-жолға тең;
      1-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 05-жолға сәйкес келеді;
      3-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 05-жолға сәйкес келеді;
      5-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 05-жолға сәйкес келеді;
      7-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 06-жолға сәйкес келеді;
      9-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 06-жолға сәйкес келеді;
      11-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 06-жолға сәйкес келеді.
      20) 25-жолда есепті кезеңде талап ету бойынша салымдар шоттарына тартылған ақша сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      21) 26-жолда есепті кезеңде шартты салымдар шоттарына тартылған ақша сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      22) 27-жолда есепті кезеңде мерзімді салымдар шоттарына тартылған ақша сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 27-жол осы бағандар бойынша 28, 29, 30, 31 және 32-жолдардағы сомаға тең;
      23) 33-жолда есепті кезеңде салымдар шоттарынан алып алынған ақша сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері бойынша және өтеу мерзімі бойынша көрсетіледі.
      33-жол:
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 34, 35, және 36-жолдардағы сомаға тең;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 07-жолға сәйкес келеді;
      1-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 08-жолға сәйкес келеді;
      3-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 08-жолға сәйкес келеді;
      5-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 08-жолға сәйкес келеді;
      7-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 09-жолға сәйкес келеді;
      9-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 09-жолға сәйкес келеді;
      11-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 09-жолға сәйкес келеді.
      24) 34-жолда есепті кезеңде талап ету бойынша салымдар шоттарына тартылған ақша сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      25) 35-жолда есепті кезеңде шартты салымдар шоттарына тартылған ақша сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      26) 36-жолда есепті кезеңде мерзімді салымдар шоттарына тартылған ақша сомасы заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 36-жол осы бағандар бойынша 37, 38, 39, 40 және 41-жолдардағы сомаға тең;
      27) 42-жола заңды және жеке тұлғалар бойынша валюта түрлері және өтеу мерзімдері бойынша салымдар шоттарындағы есепті кезеңнің аяғындағы ақша қалдығының сомалары көрсетіледі.
      42-жол:
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 43, 44 және 45-жолдарға тең;
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 10-жолға сәйкес келеді;
      5 және 11-бағандар бойынша осы бағандар бойынша 10-жолға тең;
      1-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 11-жолға сәйкес келеді;
      3-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 11-жолға сәйкес келеді;
      5-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 11-жолға сәйкес келеді;
      7-баған бойынша 1 және 7-бағандар бойынша 12-жолға сәйкес келеді;
      9-баған бойынша 3 және 9-бағандар бойынша 12-жолға сәйкес келеді;
      11-баған бойынша 5 және 11-бағандар бойынша 12-жолға сәйкес келеді.
      28) 43-жолда заңды және жеке тұлғалар бөлігінде валюта түрлері бойынша талап ету бойынша салымдар шоттарындағы есепті кезеңнің аяғындағы ақша қалдығының сомалары көрсетіледі;
      29) 44-жолда заңды және жеке тұлғалар бөлігінде валюта түрлері бойынша шартты салымдар шоттарындағы есепті кезеңнің аяғындағы ақша қалдығының сомасы көрсетіледі;
      30) 45-жолда заңды және жеке тұлғалар бөлігінде валюта түрлері бойынша мерзімді салымдар шоттарындағы есепті кезеңнің аяғындағы ақша қалдығының сомасы көрсетіледі.
      1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша 45-жол осы бағандар бойынша 46, 47, 48, 49 және 50-жолдардың сомасына тең.
      5. Сыйақы мөлшерлемесі есепті кезеңде нақты тартылған орташа алынған пайыздық мөлшерлеме ретінде есептеледі.
      6. Сыйақы мөлшерлемесі:
      1) 01-жол бойынша 02 және 03-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      2) 02-жол бойынша заңды тұлғалардың есепті кезеңнің басындағы салымдары бойынша нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған көлемі ретінде есептеледі;
      3) 03-жол бойынша жеке тұлғалардың есепті кезеңнің басындағы салымдары бойынша нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған көлемі ретінде есептеледі;
      4) 04-жол бойынша 05 және 06-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      5) 05-жол бойынша заңды тұлғалардың салым шоттарына есепті кезеңдегі нақты тартылған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      6) 06-жол бойынша жеке тұлғалардың салым шоттарына есепті кезеңдегі нақты тартылған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      7) 07-жол бойынша 08 және 09-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      8) 08-жол бойынша заңды тұлғалардың салым шоттарынан есепті кезеңдегі нақты алып алынған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      9) 09-жол бойынша жеке тұлғалардың салым шоттарынан есепті кезеңдегі нақты алып алынған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      10) 10-жол бойынша 11 және 12-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      11) 11-жол бойынша заңды тұлғалардың салымдары бойынша есепті кезеңнің аяғындағы нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған көлемі ретінде есептеледі;
      12) 12-жол бойынша жеке тұлғалардың есепті кезеңнің аяғындағы салымдары бойынша нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған көлемі ретінде есептеледі;
      13) 15-жол бойынша 16, 17 және 18-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      14) 24-жол бойынша 25, 26 және 27-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      15) 33-жол бойынша 34, 33 және 36-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      16) 42-жол бойынша 43, 44 және 45-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      17) 18-жол бойынша 19, 20, 21, 22 және 23-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      18) 27-жол бойынша 28, 29, 30, 31 және 32-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      19) 36-жол бойынша 37, 38, 39, 40 және 41-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      20) 45-жол бойынша 46, 47, 48, 49 және 50-жолдарының орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
      7. Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесін есептеудің шартты мысалы:
      1) 10-жол бойынша:
      салымдар шоттарындағы ақша қалдығының және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің сомасы мынадай болды:
      заңды тұлғалардың салымдарындағы ақша қалдығы – 500 мың теңге 11%-бен;
      жеке тұлғалардың салымдарындағы ақша қалдығы – 700 мың теңге 12%-бен;
      Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі мынаған тең:
       500х11+700х12 =11,6%
           500+700
      2) 24 және 27-жолдар бойынша:
      заңды және жеке тұлғалардың салымдары шоттарына тартылған ақшаның және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің есептік айдағы сомасы мынадай болды:
      талап ету бойынша – 20 мың теңге 2%-бен;
      шартты – 15 мың теңге 9%-бен;
      1 айға дейін – 30 мың теңге 10%-бен;
      1 айдан 3 айға дейін – 40 мың теңге 12%-бен;
      3 айдан 1 жылға дейін – 60 мың теңге 14%-бен;
      1 жылдан 5 жылға дейін – 70 мың теңге 15%-бен;
      5 жылдан бастап және одан астам – 50 мың теңге 14%-бен.
      Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі:
      27-жол бойынша мынаған тең:
      30х10+40х12+60х14+70х15+50х14=13,5%
                 30+40+60+70+50
       24-жол бойынша мынаған тең: 20х2+15х9+250х13,5 = 12,5%
                                       20+15+250

Қазақстан Республикасының   
Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитеті Төрағасының 
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  
№ 196 бұйрығына        
3-қосымша             

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 3-қосымша

Приложение 3 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351


Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан

Статистическая форма по ведомственному  статистическому наблюдению

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz,  www.stat.gov.kz  сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7491201
Код статистической формы 7491201

Берілген қарыздар туралы есеп
Отчет о предоставленных займах

4-СБ

Ай сайын
Месячная

Есепті кезең Отчетный периодай месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер ұсынады.
Представляют банки второго уровня.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 8-ші (қоса алғанда) жұмыс күніне дейін.
Срок представления – до 8-го рабочего дня (включительно) месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

20____жылғы_____ берілген қарыздар туралы есеп
Отчет о предоставленных займах за ________20____года

                                         мың теңге, кезеңде
                                            тысяч тенге, за период

Қарыздың коды
Код займа

Баланстық шоттың нөмірі
Номер балансового счета

Кредиттеу объектісінің коды
Код объекта кредитования

Кепіл түрі бойынша қарыз коды
Код займа по виду залога

Қарыз алушының меншік нысанының коды
Код формы собственности заемщика

Қарыз алушының экономикалық қызмет түрінің коды
Код вида экономической деятельности заемщика

Берілген қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы ставкасы, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения по предоставленным займам, %

Сомасы
Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

Атауы                                  Мекенжайы
Наименование _____________________________ Адрес_____________________
        _________________________________________
Телефон _________________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _________________________________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________________ ______________
               тегі, аты және әкесінің аты         телефон
               (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель _______________________________________ ________________
                тегі, аты және әкесінің аты          қолы
                  (бар болған жағдайда)           подпись
         фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер __________________________________________ ________
                       тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                        (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

                              Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                               Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  
№ 197 бұйрығына 4-қосымша    

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының     
2010 жылғы 21 желтоқсандағы  
№ 351 бұйрығына        
4-қосымша         

«Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі – Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      2) валютаның басқа түрлері – «ұлттық валюта» және «еркін айырбасталатын валюта» ұғымдарына жатпайтын барлық қалған шетел валюталары;
      3) еркін айырбасталатын валюта – басқа шетел валютасына және халықаралық төлем құралдарына еркін айырбасталатын валюта. Еркін айырбасталатын валюта толық ішкі және сыртқы қайтымдылықты, яғни елдің резиденттері мен резидент еместері (жеке және заңды тұлғалар) үшін бірдей айырбастау режиміне ие;
      4) жеке тұлғалар – халық, заңды тұлғаны құрамаған дара кәсіпкерлер және дара жеке еңбек қызметін жүзеге асыратын өзге де жеке тұлғалар;
      5) заңды тұлғалар – мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызметтер көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдарының бақылауындағы кәсіпорындар мен ұйымдар); мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызметтер көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдарының бақылауында болмайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар (тауар өндіретін және қызмет көрсететін, бірақ пайда немесе өзге де қаржылай әл-ауқат әкелмейтін кәсіпорындар немесе әлеуметтік ұйымдар: қоғамдық бірлестіктер, партиялар, кәсіподақ ұйымдары, қоғамды қозғалыстар, діни бірлестіктері, қайырымдылық қорлары және басқа да қоғамдық ұйымдар);
      6) кезеңде берілген қарыздар – банк клиенттерге белгілі уақыт кезеңінде берген қарыздар;
      7) қысқамерзімді қарыздар – бір жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар;
      8) несие берешегі – клиенттің банк алдындағы негізгі борыш бойынша берешегі (кредит бойынша пайызды, өсімпұлды есептемегенде);
      9) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер;
      10) сыйақы мөлшерлемесі – жеке және заңды тұлға кредитті пайдаланғаны үшін банкке төлейтін пайыз;
      11) ұзақмерзімді қарыздар – бір жылдан асатын мерзімге берілген қарыздар;
      12) ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі.
      13) шағын кәсіпкерлік субъектілері – заңды тұлғаны құрмаған, жұмыскерлерiнiң жылдық орташа саны елу адамнан аспайтын дара кәсiпкерлер және жеке кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыратын, жұмыскерлерiнiң жылдық орташа саны елу адамнан аспайтын және жыл бойғы активтерiнiң орташа жылдық құны тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген алпыс мың еселенген айлық есептiк көрсеткiштен аспайтын заңды тұлғалар;
      3. Статистикалық нысанды резиденттермен (заңды және жеке тұлғалармен) қарыздар бойынша операцияларды жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан тұтастай алғанда банк бойынша және филиалдар бойынша толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың сегізінші жұмыс күніне дейін (қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, VIDO электрондық байланысы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Сомалар мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      Статистикалық нысанда клиенттерге есепті кезеңде ұлттық, сол сияқты шетел валютасымен берілген қарыздардың сомалары көрсетіледі.
      4. Статистикалық нысанды толтыру былайша жүзеге асырылады:
      1) 1-бағанда Нұсқаулыққа 1-қосымша бойынша кестеге сәйкес қарыздардың кодтары көрсетіледі;
      2) 2-бағанда дебеті бойынша клиенттерге берілген қарыздардың сомалары өткізілетін баланстық шоттардың жеті таңбалы нөмірлері көрсетіледі;
      3) 3-бағанда Нұсқаулыққа 2-қосымша бойынша кестеге сәйкес кредиттеу объектілерінің кодтары көрсетіледі;
      4) 4-бағанда Нұсқаулыққа 3-қосымша бойынша кестеге сәйкес кепіл түрі бойынша қарыздардың кодтары көрсетіледі.
      5) 5-бағанда Нұсқаулыққа 5-қосымша бойынша кестеге сәйкес қарыз алушылардың меншік нысандарының кодтары көрсетіледі;
      6) 6-бағанда Нұсқаулыққа 6-қосымша бойынша кестеге сәйкес қарыз алушылардың экономикалық қызметі түрлерінің кодтары көрсетіледі;
      7) 7-бағанда:
      есепті кезеңде шарттарға сәйкес нақты берілген қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемелері көрсетіледі;
      қарыздар кодтарының әрбір баланстық шоты бойынша, қарыздардың әрбір коды бойынша жиынтығы және статистикалық нысан бойынша жалпы жиынтығы шығарылады. Жиынтығын шығарған кезде қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемелері есептеледі.

«Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық
статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық)
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа
1-қосымша

Қарыздар кодтары

Коды

Қарыз кодының атауы

01

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

02

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

03

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

04

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

05

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

06

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

07

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген қысқамерзімді қарыздар

08

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ұлттық валютамен берілген ұзақмерзімді қарыздар

09

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

10

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

11

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

12

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

13

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

14

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

15

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген қысқамерзімді қарыздар

16

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ЕАВ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

17

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

18

Заңды тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

19

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

20

Заңды тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

21

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

22

Жеке тұлғаларға (шағын кәсіпкерлік субъектілерін қоспағанда) шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

23

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген қысқамерзімді қарыздар

24

Жеке тұлғаларға - шағын кәсіпкерлік субъектілеріне шетел валютасымен (ВБТ) берілген ұзақмерзімді қарыздар

«Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық
статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық)
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа
2-қосымша

Кредиттеу объектілерінің кодтары

Коды

Қарыз кодының атауы

Кредиттеу объектілері

10

Айналым қаражатына жұмсалған шығындар

Заңды және жеке тұлғалардың (шағын кәсіпкерлік субъектілері) материалдық құндылықтары, еңбекақысы және экономикалық қызметінің барлық түрлерінің басқа да ағымдағы өндірістік шығындары

11

Негізгі қорларды сатып алуға жұмсалған қаражат (лизингті қоспағанда)

Ауылшаруашылық кәсіпорындарында негізгі отарды толықтыруға жұмсалған шығындарды қоса алғанда, заңды және жеке тұлғалардың (шағын кәсіпкерлік субъектілерінің) жабдықтарын, көлік құралдарын және басқа да негізгі құрал-жабдықтарын төлеу

17

Лизинг

Үйлер, ғимараттар, машиналар, жабдықтар, мүкәммал, көлік құралдары, жер учаскелері және басқа да кез келген қолданылмайтын заттар

12

Жекешелендіретін мемлекеттік объектілерді сатып алуға берілетін қаражат

Жекешелендіретін объектілерді сатып алу

13

Жаңа құрылысқа және объектілерді қайта жаңартуға жұмсалған қаражат

Өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы объектілерді салу, қайта жаңарту, кеңейту

14

Азаматтарға тұрғын үй салуға және сатып алуға берілетін қаражат

Жеке займ алушылардың тұрғын үй құрылысын, үйлер, пәтерлер сатып алуын төлеу

15

Азаматтарға тұтынушылық мақсаттарға берілетін қаражат

Азаматтардың тұтыну мақсаттары

16

Бағалы қағаздарды сатып алуға берілген қаражат

Бағалы қағаздарды сатып алу

20

10-17 кодтар аралығында есепке алынбайтын басқа да қарыздар

10-17 кодтар аралығында есепке алынбаған басқа да кредиттеу объектілері

«Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық
статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық)
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа
3-қосымша

Кепіл түрі бойынша қарыздардың кодтары

Коды

Кепіл түрі бойынша қарыздардың кодтары

01

Ломбардтық (бағалы қағаздар мен бағалы металдар кепіліне)

02

Ипотекалық (жылжымайтын мүлік кепіліне)

03

Кредиттік карточкалар бойынша қарыздар (салым кепіліне)

04

Кепілдің басқа түрлері бойынша қарыздар

05

Бланктік (кепілсіз)

06

Кепілдіктер мен кепілдемелер

«Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық
статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық)
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа
4-қосымша

Қарыз алушылардың меншік нысандары бойынша кодтар

Коды

Қарыз алушылардың меншік нысандары кодының атауы

11

Мемлекеттік меншік

15

Жеке меншік

«Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық
статистикалық байқауының статистикалық нысанын
(коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық)
толтыру жөніндегі нұсқаулыққа
5-қосымша

Қарыз алушылардың экономикалық қызмет түрлерінің кодтары

Коды

Қарыз алушылардың экономикалық қызметінің түрі кодының атауы

01

Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы, аң аулау және осы салаларда қызметтер көрсету

02

Орман шаруашылығы және ағаш дайындау

03

Балық шаруашылығы және аквамәдениет

05

Көмір және лигнит өндіру

06

Өңделмеген мұнай және табиғи газ өндіру

07

Метал кендерін өндіру

08

Тау-кен өнеркәсібінің басқа салалары

09

Тау-кен өндіру өнеркәсібі салаларындағы техникалық қызметтер

10

Тамақ өнімдерін өндіру

11

Сусындар өндіру

12

Темекі өнімдерін өндіру

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

15

Былғары және оған жататын киім өндіру

16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдары өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

17

Қағаз және қағаз өнімдерін өндіру

18

Жазылған материалдарды басып өндіру және ұдайы өндіру

19

Кокс және мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

21

Негізгі фармациялық өнімдер және препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

23

Өзге бейметалл минералдық өнімдер өндіру

24

Металлургия өнеркәсібі

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарын өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтарды өндіру

29

Автокөлік құралдарын, тіркемелер және жартылай тіркемелерді өндіру

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

31

Жиһаз өндіру

32

Басқа да дайын бұйымдарды өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу

36

Суды жинау, өңдеу және тарату

37

Кәріз жүйесі

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды өңдеу

39

Рекультивация және қалдықтарды жою саласындағы өзге де қызметтер

41

Ғимараттар мен құрылыстарды салу

42

Азаматтық құрылыс

43

Бір салаға арналған құрылыс жұмыстары

45

Автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме және бөлшек саудасы және оларды жөндеу

46

Автомобильдер мен мотоциклдерді қоспағанда, көтерме сауда

47

Автомобильдер мен мотоциклдердің саудасынан басқа бөлшек сауда

49

Құрылықтағы көлік және құбыр арқылы тасымалдау

50

Су көлігі

51

Әуе көлігі

52

Қойма қызметі және қосалқы көлік қызметі

53

Пошталық және курьерлік қызмет

55

Тұруды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер

56

Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызметтер

58

Баспа қызметі

59

Кино-, бейнефильмдер және телевизиялық бағдарламалар, фонограмма және музыкалық жазбалар шығару

60

Бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау жөніндегі қызмет

61

Байланыс

62

Компьютерлік программалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер

63

Ақпарат қызметтерінің қызметі

64

Сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметтерін қоспағанда, қаржылық қызметтер

65

Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы қорларының қызметі

66

Қаржылық және сақтандыру қызметтерін ұсыну бойынша қосалқы қызмет

68

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

69

Құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет

70

Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңестер беру

71

Сәулет, инженерлік іздестірулер; техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет

72

Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер

73

Жарнама қызметі және нарық конъюктурасын зерттеу

74

Басқа да кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

75

Ветеринарлық қызмет

77

Жалдау, жалға беру және лизинг

78

Жұмысқа орналастыру

79

Туроператорлардың, турагенттердің және туризм саласында қызметтер көрсететін басқа да ұйымдардың қызметі

80

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жөніндегі қызмет

81

Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет

82

Әкімшілік-басқару, шаруашылық және басқа қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет

84

Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету

85

Білім беру

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

87

Тұрғын орынмен қамтамасыз ете отырып күтім-баптау жөніндегі қызмет

88

Тұрғын орынмен қамтамасыз етпей әлеуметтік қызметтер көрсету

90

Шығармашылық, өнер және ойын-сауық саласындағы қызмет

91

Кітапханалардың, мұрағаттардың, мұражайлардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі

92

Құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру жөніндегі қызмет

93

Спорт және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру саласындағы қызмет

94

Мүшелік ұйымдардың қызметі

95

Компьютерлерді, жеке пайдаланатын заттар мен тұрмыстық тауарларды жөндеу

96

Басқа да дербес қызметтер көрсету

97

Үй қызметішісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі

98

Жеке тұтынуға арналған тауарлар өндіру жөніндегі үй шаруашылықтарының қызметі

99

Аумақтан тыс ұйымдардың және органдардың қызметі

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы  
№ 197 бұйрығына 5-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 5 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 5-қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан

Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7501201
Код статистической формы 7501201

Клиенттердің ағымдағы шоттары және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп
Отчет о текущих счетах клиентов и ставках вознаграждения по ним

5-СБ

Ай сайын
Месячная

Есептік кезең
Отчетный периодай
месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер ұсынады.
Представляют банки второго уровня.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 7-ші (қоса алғанда) жұмыс күніне дейін.
Срок представления – до 7-го рабочего дня (включительно) месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

Клиенттердің валютадағы ағымдағы шоттары, мың теңге
Текущие счета клиентов в валюте, тысяч тенге


Жол (шифр) коды Код (шифр) строк

Клиенттердің валютадағы ағымдағы шоттары
Текущие счета клиентов в валюте

ұлттық
национальной

еркін айырбасталымды свободно-конвертируемой

валютаның басқа түріндегі
других видах валют

сомасы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

1. Заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есептік кезеңнің басындағы ақша қалдығы, барлығы
Остатки денег на текущих счетах юридических и физических лиц на начало отчетного периода, всего

01оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

заңды тұлғалар
юридические лица

02жеке тұлғалар
физические лица

032. Заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына есептік кезеңде түскен ақша, барлығы
Поступило денег на текущие счета юридических и физических лиц за отчетный период, всего

04оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

заңды тұлғалар
юридические лица

05жеке тұлғалар
физические лица

063. Заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарынан есептік кезеңде алып алынған ақша, барлығы
Изъято денег с текущих счетов юридических и физических лиц за отчетный период, всего

07оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

заңды тұлғалар
юридические лица

08жеке тұлғалар
физические лица

094. Заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есептік кезеңнің аяғындағы ақша қалдығы, барлығы
Остатки денег на текущих счетах юридических и физических лиц на конец отчетного периода, всего

10оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

заңды тұлғалар
юридические лица

11жеке тұлғалар
физические лица

125. Бағамдық айырма, барлығы
Курсовая разница, всего

13


х


х


х

заңды тұлғалар
юридические лица

14


х


х


х

жеке тұлғалар
физические лица

15


х


х


х

6. Заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарының көлеміндегі есептік кезеңде пайда болған басқа өзгерістер, барлығы
Другие изменения в объеме текущих счетов юридических и физических лиц, образовавшиеся за отчетный период, всего

16


х


х


х

заңды тұлғалар
юридические лица

17


х


х


х

жеке тұлғалар
физические лица

18


х


х


х

Атауы                                  Мекенжайы
Наименование _____________________________ Адрес_____________________
        _________________________________________
Телефон _________________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _________________________________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________________ ______________
               тегі, аты және әкесінің аты         телефон
               (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель _______________________________________ ________________
                тегі, аты және әкесінің аты          қолы
                  (бар болған жағдайда)           подпись
         фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер __________________________________________ ________
                       тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                        (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

                              Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                               Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы 
№ 197 бұйрығына 6-қосымша  

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының    
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына      
6-қосымша      

«Клиенттердің ағымдағы шоттары және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7501201, индексі 5-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Клиенттердің ағымдағы шоттары және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7501201, индексі 5-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық  «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Клиенттердің ағымдағы шоттары және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7501201, индексі 5-СБ, кезеңділігі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) ағымдағы шот – банк ақшаны сақтау және заңды және жеке тұлғалар ағымдағы есеп айрысуды жүзеге асыру үшін пайдаланатын шот түрі;
      2) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      3) бағамдық айырма – мәмілені жасасқан кезден бастап ұлттық валютаның шетел валютасына қатысты бағамы өзгеруі нәтижесінде туындайтын шетел валютасымен активтер сомасындағы айырма;
      4) валютаның басқа түрлері – «ұлттық валюта» және «еркін айырбасталатын валюта» ұғымдарына жатпайтын барлық қалған шетел валюталары;
      5) еркін айырбасталатын валюта – басқа шетел валютасына және халықаралық төлем құралдарына еркін айырбасталатын валюта. Толық ішкі және сыртқы қайтымдылығы, яғни бұл елдің резиденттері мен резидент еместері (жеке және заңды тұлғалар) үшін бірдей айырбас режімі бар еркін айырбасталатын валюта;
      6) жеке тұлғалар – халық, заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер және дара еңбек қызметінің нысандарын жүзеге асыратын өзге де жеке тұлғалар;
      7) заңды тұлғалар - мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарларды өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақылайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар (пайда алу мақсатында тауарлар өндірумен және қаржылық емес қызмет көрсетумен айналысатын, мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын кәсіпорындар мен ұйымдар); үй шаруашылығына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар (тауар өндірумен және қызмет көрсетумен айналысатын, бірақ пайда немесе өзге де қаржылай игілік әкелмейтін кәсіпорындар немесе әлеуметтік ұйымдар: қоғамдық бірлестіктер, партиялар, кәсіподақ ұйымдары, қоғамдық қозғалыстар, діни бірлестіктер, қайырымдылық қорлары және басқа да қоғамдық ұйымдар);
      8) респонденттер – статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді статистикалық әдіснамаға сәйкес ұсынатын екінші деңгейдегі банктер;
      9) ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі.
      3. Статистикалық нысанды резиденттердің (заңды және жеке тұлғалардың) ағымдағы шоттарында операцияларды жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан тұтастай алғанда банк бойынша және филиалдар тұрғысынан толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың жетінші жұмыс күніне дейін (қоса алғанда) криптографиялық қорғау құралдарын пайдаланумен VIDO электрондық байланыс арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Сома мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңге дейін дөңгелектенеді.
      4. Статистикалық нысан мынадай толтырылады:
      1) 01-жолда заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есепті кезең басындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      01-жол:
      барлық бағандар бойынша алдыңғы айдағы сол символдар бойынша 10-жолға сәйкес келеді;
      1, 3 және 5-бағандар сол бағандар бойынша 02 және 03-жолдардың сомасына тең;
      2) 02-жолда заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есепті кезең басындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      02-жол барлық бағандар бойынша алдыңғы айдағы сол символдар бойынша 11-жолға тең болады;
      3) 03-жолда жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есепті кезеңнің басындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      03-жол барлық бағандар бойынша алдыңғы айдағы сол бағандар бойынша 12-жолға сәйкес келеді;
      4) 04-жолда заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына есепті кезеңде түскен ақша сомасы көрсетіледі. Егер ағымдағы шоттарға ақша түспеген болса, онда нөлдер көрсетіледі.
      1, 3 және 5-бағандар бойынша 04-жол сол бағандар бойынша 05 және 06-жолдардың сомасына тең болады;
      5) 05-жолда заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарына есептік кезеңдегі түскен ақша сомасы көрсетіледі. Егер ағымдағы шоттарға ақша түспеген болса, онда есепте нөлдер көрсетіледі;
      6) 06 жолда жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына есепті кезеңдегі түскен ақша сомасы көрсетіледі. Егер ағымдағы шоттарға ақша түспеген болса, онда есепте нөлдер көрсетіледі.
      7) 07-жолда жеке және заңды тұлғалардың есепті кезеңде ағымдағы шоттарынан валюта түрлері бойынша алып алынған ақша сомалары көрсетіледі.
      1, 3 және 5-символдар бойынша 07-жол сол бағандар бойынша 08 және 09-жолдардың сомасына тең болады;
      8) 08-жолда заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарынан есептік кезеңде алып алынған ақша сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      9) 09-жолда жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарынан есептік кезеңде алып алынған ақша сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      10) 10-жолда заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есепті кезеңнің соңындағы ақша қалдығының сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      1, 3 және 5-бағандар бойынша 10-жол сол бағандар бойынша 11 және 12-бағандардың сомасына тең болады;
      11) 11-жолда заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есепті кезеңнің соңындағы ақша қалдығы сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      12) 12-жолда жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы есепті кезеңнің соңындағы ақша қалдығы сомасы валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      13) 13-жолда бағам өзгерген кезде бухгалтерлік есеп жүйесінде, қаржылық және өзге есептілікте есептік валютада шетел валютасы бірлігінің сол бір санын көрсету нәтижесінде пайда болатын бағамдық айырма көрсетіледі.
      1, 3 және 5-бағандар бойынша 13-жол мыналардың:
      01, 04 және 16 (13 = 10 - 01 - 04 + 07 – 16) жолдарды шегергенде 10 және 07-бағандардың;
      сол бағандар бойынша 14 және 15-жолдардың сомасына тең болады.
      1, 3, 5-бағандар бойынша 14-жол 02, 05 және 17 (14 = 11 – 02 - 05 + 08 - 17) жолдарды шегергенде 11 және 08-бағандардың сомасына тең болады.
      1, 3, 5-бағандар бойынша 15-жол 03, 06 және 18 (15 = 12 – 03 – 06 + 09- 18) жолдарды шегергенде 12 және 09-бағандардың сомасына тең болады;
      14) 16-жолда есепті кезеңде пайда болған сомалар көрсетіледі, ақша тарту және алып алу бойынша операциялар да, валюта бағамының өзгеруі де олардың пайда болу себебі болып табылмайды. Бұл клиенттің экономиканың қай секторына жататыны, ағымдағы шот валютасы өзгергенде, қате жазбалар және өзге де өзгерістер болған кезде пайда болатын сомалар.
      1, 3, 5-бағандар бойынша 16-жол 17 және 18-жолдардың сомасына тең болады.
      5. Сыйақы мөлшерлемесі:
      1) 01-жол бойынша 02 және 03-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      2) 02-жол бойынша заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары бойынша есепті кезеңнің басында нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемесінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі;
      3) 03-жол бойынша жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары бойынша есепті кезеңнің басында нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемесінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      4) 04-жол бойынша 05 және 06-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      5) 05-жол бойынша заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарына есепті кезеңде нақты тартылған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      6) 06-жол бойынша жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына есептік кезеңде нақты тартылған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      7) 07-жол бойынша 08 және 09-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      8) 08-жол бойынша заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарынан есепті кезеңде нақты алып алынған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
      9) 09-жол бойынша жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарынан есепті кезеңде нақты алып алынған ақша сомасы бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
      10) 10-жол бойынша 11 және 12-жолдардың орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      11) 11-жол бойынша заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары бойынша есепті кезеңнің соңында нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі;
      12) 12-жол бойынша жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары бойынша есепті кезеңнің соңында нақты қалыптасқан сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      6. Сыйақының орташа алынған мөлшерлемесін есептеудің шартты мысалы:
      1) 05-жол бойынша:
      заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарына келіп түскен ақша сомасы және есепті айда олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері:
      10 мың теңге 0,1 %-бен;
      20 мың теңге 0,2 %-бен;
      30 мың теңге 0,3 %-бен;
      40 мың теңге 0,4 %-бен;
      50 мың теңге 0,5 %-бен болды.
      Сыйақының орташа алынған мөлшерлемесі мынаған тең болады:
      10х0,1+20х0,2х30х0,3+40х0,4+50х0,5 = 0,4%;
                 10+20+30+40+50
      2) 10-жол бойынша:
      ағымдағы шоттардағы ақша қалдығының сомасы және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері:
      заңды тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы ақша қалдығы – 500 мың теңге 0,2 %-бен;
      жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарындағы ақша қалдығы – 200 мың теңге 0,8 %-бен.
      Сыйақының орташа алынған мөлшерлемесі мынаған тең болады:
      500х0,2+200х0,8 = 0,4%
         500+200

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 197 бұйрығына 7-қосымша 

 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 7 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 7-қосымша 

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан

Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7521201
Код статистической формы 7521201

Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп
Отчет о займах крестьянским (фермерским) хозяйствам и ставках вознаграждения по ним

7-СБ

Ай сайын
Месячная

Есептік кезең
Отчетный периодай месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер ұсынады.
Представляют банки второго уровня.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 9-шы (қоса алғанда) жұмыс күніне дейін.
Срок представления – до 9-го рабочего дня (включительно) месяца после отчетного периода.

БСН коды
Код БИН

Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп, мың теңге
Отчет о займах крестьянским (фермерским) хозяйствам и ставках вознаграждения по ним, тысяч тенге


Жол (шифр) коды Код (шифр) строк

Мынадай валютамен қысқа мерзімді
Краткосрочные в валюте

Мынадай валютамен ұзақ мерзімді
Долгосрочные в валюте

ұлттық национальной

еркін айырбасталымды свободно-конвертируемой

валютаның басқа түріндегі
других видах валют

ұлттық
национальной

еркін айырбасталымды свободно-конвертируемой

валютаның басқа түріндегі
других видах валют

сомасы сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, % средневзвешенная ставка вознаграждения,%

сомасы сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі,%
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, % средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

сомасы
сумма

орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
средневзвешенная ставка вознаграждения, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша есептік кезең басындағы несиелік берешек және мерзімі өткен берешек
Ссудная задолженность и просроченная задолженность по займам, предоставленным крестьянским (фермерским) хозяйствам, на начало отчетного периода

01

2. Шаруа (фермер) қожалықтарына есептік кезеңде берілген қарыздар Займы, предоставленные крестьянским (фермерским) хозяйствам за отчетный период

02

3. Шаруа (фермер) қожалықтары есептік кезеңде өтеген несиелік берешек және мерзімі өткен берешек
Ссудная задолженность и просроченная задолженность, погашенные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за отчетный период

03

4. Шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша есептік кезең аяғындағы несиелік берешек және мерзімі өткен берешек
Ссудная задолженность и просроченная задолженность по займам, предоставленным крестьянским (фермерским) хозяйствам, на конец отчетного периода

04

5.Бағамдық айырма
Курсовая разница

05


х


х


х


х


х


х

6. Шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар көлеміндегі есептік кезеңде пайда болған басқа өзгерістер
Другие изменения в объеме займов, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам, образовавшиеся за отчетный период

06


х


х


х


х


х


х

7. Шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша есептік кезең аяғындағы мерзімі өткен берешек. Просроченная задолженность по займам, предоставленным крестьянским (фермерским) хозяйствам, на конец отчетного периода

07

Атауы                                  Мекенжайы
Наименование _____________________________ Адрес_____________________
        _________________________________________
Телефон _________________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _________________________________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________________ ______________
               тегі, аты және әкесінің аты         телефон
               (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель _______________________________________ ________________
               тегі, аты және әкесінің аты          қолы
                  (бар болған жағдайда)           подпись
         фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер __________________________________________ ________
                       тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                        (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

                              Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
                              Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы 
№ 197 бұйрығына 8-қосымша  

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының   
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына     
8-қосымша         

«Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7521201, индексі 7-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7521201, индексі 7-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7521201, индексі 7-СБ, кезеңділігі айлық) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      2) бағамдық айырма – мәміле жасалған сәттен бастап шетел валютасына қатысты ұлттық валюта бағамының өзгеруі нәтижесінде туындайтын шетел валютасындағы активтер сомаларындағы айырма;
      3) берешекті өтеу – шартта белгіленген соманы белгілі мерзімде қарыз берген банктің пайдасына ақша аудару немесе қолма-қол ақша енгізу;
      4) валюталардың басқа түрлері – «ұлттық валюта» және «еркін айырбасталатын валюта» ұғымдарына жатпайтын барлық қалған шетел валюталары;
      5) еркін айырбасталатын валюта – басқа шетел валютасына және халықаралық төлем құралдарына еркін айырбасталатын валюта. Еркін айырбасталатын валюта толық ішкі және сыртқы қайтымдылықты, яғни осы елдің резиденттері мен резидент еместері (жеке және заңды тұлғалары) үшін бірдей айырбастау режіміне ие;
      6) қарыз көлеміндегі басқа өзгерістер – операцияға қатысты емес актив құнының кез келген өзгерістері. Актив көлеміндегі басқа өзгерістер қолданыстағы активтің сандық және сапалық өзгерістеріне алып келетін, сондай-ақ қолданыстағы активтер жіктелімінің өзгерістерін талап ететін оқиғалардың нәтижесі болып табылады. Бұл – клиенттің экономика секторына қатысы, қарыз валютасы, қарыз мерзімдері өзгергенде, үмітсіз борыш, қате жазбалар есептен шығарылғанда және тағы басқа жағдайларға байланысты туындайтын сомалар;
      7) қысқамерзімді қарыздар – бір жылға дейінгі мерзімге берілген қарыздар;
      8) мерзімі өткен берешек – негізгі борыш бойынша мерзімі өткен берешек;
      9) несие берешегі – клиенттің негізгі борыш (қарыз бойынша пайызды, өсімпұлды есептемегенде) бойынша банк алдындағы берешегі;
      10) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер;
      11) сыйақы мөлшерлемесі – банк клиентінің қарызды пайдаланғаны үшін төлейтін пайызы;
      12) ұзақмерзімді қарыздар – бір жылдан асатын мерзімге берілген қарыздар;
      13) ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі;
      14) шаруа (фермер) қожалығы – дара кәсiпкерлiктi жүзеге асыруы ауыл шаруашылығына арналған жерлердi ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiрумен, сондай-ақ осы өнiмдi өңдеумен және өткiзумен тығыз байланысты тұлғалардың отбасылық-еңбек бiрлестiгi. Шаруа (фермер) қожалығының субъектілері заңды тұлға құрмай және заңды тұлғаның белгілері жоқ кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар болып табылады.
      3. Статистикалық нысанды резиденттермен (жеке тұлғалармен – шаруа (фермер) қожалықтарымен) қарыздар бойынша операцияларды жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан тұтастай алғанда банк бойынша және филиалдар бөлігінде толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың тоғызыншы жұмыс күніне (қоса алғанда) дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, VIDO электрондық байланысы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Сомалар мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан да жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
      4. Статистикалық нысан төмендегідей толтырылады:
      1) 01-жолда шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша несиелік берешектің және мерзімі өткен берешектің қалдық сомасы есепті кезеңнің басындағы валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      Барлық бағандар бойынша 01-жол алдыңғы ай есебінің сол бағандары бойынша 04-жолға сәйкес келеді.
      2) 02-жолда валюталардың түрлері бойынша есепті кезеңде шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қысқамерзімді және ұзақмерзімді қарыздар сомалары көрсетіледі. Егер осы немесе басқа шоттар бойынша ақша берілмеген болса, онда 02-жолда нөлдер көрсетіледі;
      3) 03-жолда қарыздар бойынша мерзімі өткен берешекті өтеу сомасын қоса алғанда, есепті кезеңде шаруа (фермер) қожалықтары өтеген қарыздардың сомалары көрсетіледі;
      4) 04-жолда есепті кезеңнің аяғындағы шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша несиелік берешек пен мерзімі өткен берешек қалдықтарының сомалары валюта түрлері бойынша көрсетіледі;
      5) 05-жолда бағам өзгерген кезде есептік валютадағы шетел валютасының бірліктерін дәл осы санымен бухгалтерлік есеп, қаржылық және өзге есептілік жүйесінде көрсету нәтижесінде пайда болатын бағамдық айырмашылық көрсетіледі;
      6) 06-жолда актив құнының басқа өзгерістерінің сомалары көрсетіледі;
      7) 7-жолда есепті кезеңнің басындағы шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек қалдықтарының сомалары валюта түрлері бойынша көрсетіледі.
      5. Статистикалық нысанда сыйақы мөлшерлемелерін есептеу кезінде 2, 4, 6, 8, 10 және 12-бағандар бойынша шарттың бастапқы жағдайларына сәйкес берілген қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелеріне байланысты орташа алынған сыйақы мөлшерлемелері көрсетіледі.
      6. Сыйақы мөлшерлемесі:
      1) 01-жол бойынша есепті кезеңнің басындағы шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар мен мерзімі өткен қарыздар бойынша нақты пайда болған сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы сияқты есептеледі.
      01-жол бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеген кезде шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша несиелік берешектің және сол сияқты мерзімі өткен берешектің сомалары есепке алынады;
      2) 02-жол бойынша есепті кезеңдегі шаруа (фермер) қожалықтарына нақты берілген қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі;
      3) 03-жол бойынша есептік кезеңдегі шаруа (фермер) қожалықтарының нақты өтеген қарыздары бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі ретінде есептеледі.
      03-жол бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеген кезде шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша несиелік берешектің және сол сияқты мерзімі өткен берешектің сомалары есепке алынады.
      4) 04-жол бойынша есептік кезеңнің аяғындағы шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар мен мерзімі өткен қарыздар бойынша нақты пайда болған сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      04-жол бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеген кезде шаруа (фермер) қожалықтарына берілген қарыздар бойынша несиелік берешектің және сол сияқты мерзімі өткен берешектің сомалары есепке алынады.
      5) 07-жол бойынша есептік кезеңнің аяғындағы шаруа (фермер) қожалықтарына берілген мерзімі өткен қарыздар бойынша нақты пайда болған сыйақы мөлшерлемелерінің орташа алынған шамасы ретінде есептеледі.
      7. 1, 3, 5, 7, 9 және 11-бағандар бойынша арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 05-жол 01, 02 және 06-жолдарды (05 = 04 - 01 - 02 + 03 – 06) шегергенде 04 және 03-жолдардың сомасына тең:
      2) 07-жол сол бағандар бойынша 04-жолдан аз немесе тең.

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы 
№ 197 бұйрығына 9-қосымша  

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 9–қосымша

Приложение 9 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351


Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан

Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7531207
Код статистической формы 7531207

Банктердің банкаралық қарыздары мен салымдары бойынша есеп
Отчет по межбанковским займам и вкладам банков

8-СБ

Апта сайын
Еженедельная

Есепті кезең
Отчетный периодкүн
числоай месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы ұсынады.
Представляют банки второго уровня и акионерное общество «Банк Развития Казахстана».

Тапсыру мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі аптаның 2-ші (қоса алғанда) жұмыс күніне дейін

Срок представления: до 2-го рабочего дня (включительно) недели после отчетного периода

БСН коды
Код БИН

1. Берілген қарыздар және орналастырылған салымдар 
Предоставленные займы и размещенные вклады

мың валюта бірлігімен
в тысячах единиц валюты

Қарыздың, салымның мерзімі
Срок займа, вклада

Жол шифры
Шифр строки

Ұлттық валюта
Национальная валюта

USD
USD

Қарыздар
Займы

Салымдар
Вклады

Қарыздар
Займы

Салымдар Вклады

Есептік кезеңде берілген
Предоставленные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде орналастырылған
Размещенные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде берілген
Предоставленные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде орналастырылған
Размещенные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения,%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1. резидент банктер банки-резиденты

01

1 айға дейін
до 1 месяца

02

1 айдан астам 
свыше 1 месяца

03

2. резидент емес банктер
банки-нерезиденты

04

1 айға дейін
до 1 месяца

05

1 айдан астам
свыше 1 месяца

06

олардың ішінде
из них

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ресей Федерациясының банктері
банки Российской Федерации

07

1 айға дейін
до 1 месяца

08

1 айдан
астам
свыше 1 месяца

09

кестенің жалғасы

EURO
EURO

RUB
RUB

Қарыздар
Займы

Салымдар
Вклады

Қарыздар
Займы

Салымдар
Вклады

Есептік кезеңде берілген
Предоставленные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде орналастырылған
Размещенные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде берілген
Предоставленные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде орналастырылған
Размещенные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Алынған қарыздар және тартылған салымдар
      Полученные займы и привлеченные вклады

мың валюта бірлігімен
в тысячах единиц валюты

Қарыздың, салымның мерзімі
Срок займа, вклада

Жол шифры
Шифр строки

Ұлттық валюта
Национальная валюта

USD
USD

Қарыздар
Займы

Салымдар
Вклады

Қарыздар
Займы

Салымдар
Вклады

Есептік кезеңде алынған
Полученные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде тартылған
Привлеченные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде алынған
Полученные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде тартылған
Привлеченные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1. резидент банктер банки-резиденты

10

1 айға дейін
до 1 месяца

11

1 айдан астам
свыше 1 месяца

12

2. резидент емес банктер
банки-нерезиденты

13

1 айға дейін
до 1 месяца

14

1 айданастам
свыше 1 месяца

15

олардың ішінде
из них

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Ресей Федерациясының банктері
банки Российской Федерации

16

1 айға дейін
до 1 месяца

17

1 айданастам
свыше 1 месяца

18

кестенің жалғасы

EURO
EURO

RUB
RUB

Қарыздар
Займы

Салымдар
Вклады

Қарыздар
Займы

Салымдар
Вклады

Есептік кезеңде алынған
Полученные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде тартылған
Привлеченные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде алынған
Полученные за отчетный период

Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

Есептік кезеңде тартылған
Привлеченные за отчетный период

Орташа алынға сыйақы мөлшерлемесі, %
Средневзвешенная ставка вознаграждения, %

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х

х

Атауы                                 Мекенжайы
Наименование _____________________________ Адрес_____________________
        _________________________________________
Телефон _________________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _________________________________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________________ ______________
               тегі, аты және әкесінің аты          телефон
                  (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель _______________________________________ ________________
                 тегі, аты және әкесінің аты           қолы
                   (бар болған жағдайда)             подпись
             фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер __________________________________________ ________
                        тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                         (бар болған жағдайда)           подпись
                   фамилия, имя и отчество (при его наличии)

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
      Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы 
№ 197 бұйрығына    
10-қосымша     

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының   
2010 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 351 бұйрығына      
10-қосымша         

«Банктердің банкаралық қарыздары мен салымдары бойынша есеп»  ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын  (коды 7531207, 8-СБ индексі, кезеңділігі апта сайын) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Банктердің банкаралық қарыздары мен салымдары бойынша есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7531207, 8-СБ, кезеңділігі апта сайын) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Банктердің банкаралық қарыздары мен салымдары бойынша есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7531207, 8-СБ, кезеңділігі апта сайын) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      2) банкаралық операциялар – банктердің бір бірінен салымдар және қарыздар нысанында ақша тарту және орналастыру бойынша келісе отырып жасайтын операциялары;
      3) қарыз – өзара келісімге келген екі тарап: қарыз беруші және қарыз алушы арасындағы шарттың түрі. Осы шартқа сәйкес қарыз берушi ақшаны немесе негізгі белгілерімен айқындалған заттарды береді, ал заңнамада немесе шартта көзделген жағдайларда қарыз алушының меншігіне (шаруашылық жүргізу, жедел басқару) беруге міндеттенеді, ал қарыз алушы қарыз берушіге сол сомадағы ақшаны немесе сол сияқты белгідегі және сападағы заттардың бірдей санын уақтылы қайтаруға міндеттенеді;
      4) мерзімін ұзарту – қарыз шартының қолданылу мерзімін ұзарту;
      5) резидент банктер – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жері бар екінші деңгейдегі банктер, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде орналасқан жері бар филиалдары мен өкілдіктері;
      6) резидент емес банктер – Қазақстан Республикасынан тыс жерде құрылған және өздері тіркелген мемлекеттердің заңнамасы бойынша банк операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар банктер және өзге де қаржы институттары;
      7) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер.
      8) салым – бір тұлғаның (депозитор) басқа тұлғаға – банкке, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) оларды номиналды көрсеткіште (ислам банкіндегі инвестициялық депозиттен басқа) қайтару талаптарымен, олар алғашқы талап етуі бойынша немесе қандай болмасын бір мерзімнен кейін толық немесе бөліп-бөліп, алдын ала келісілген үстемесімен не онсыз, депозиторға тікелей не тапсырма бойынша үшінші тұлғаға қайтарылуға тиіс екендігіне қарамастан беретін ақшасы;
      9) ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі;
      10) шетел валютасы – шет мемлекеттің валютасы, сондай-ақ халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірліктері;
      11) EURO – Еуропалық одақ елдерінің ақша бірлігі;
      12) RUB – Ресей рублі;
      13) USD – АҚШ доллары.
      3. Статистикалық нысанды қарыздар беру (алу) және салымдарды орналастыру (тарту) бойынша банкаралық операцияларды жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан филиалдар бойынша деректер ескеріле отырып, тұтастай алғанда банк бойынша толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер апта сайын, есепті кезеңнен кейінгі аптаның екінші (қоса алғанда) жұмыс күніне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, VIDO электрондық байланысы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Сомалар мың валюта бірлігімен көрсетіледі. Бес жүз валюта бірлігінен кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз валюта бірлігіне тең және одан да жоғары сома мың бірлікке дейін дөңгелектенеді.
      4. Статистикалық нысанда қарыз беру (алу) немесе салымды орналастыру (тарту) бойынша мәмілелер жасалған сәттен бастап банктермен, оның ішінде Ұлттық Банкпен де жасалған қарыздар мен салымдар бойынша операциялар көрсетіледі.
      Статистикалық нысанға ұлттық валютада, сол секілді шетел валютасында (теңгеге қайта есептелместен) бір жылға дейінгі мерзімге берілген (алынған) қарыздардың немесе орналастырылған (тартылған) салымдардың барлық сомалары кіреді.
      Статистикалық нысанда бұрын алғашқы деректерде көрсетілген берілген (алынған) қарыздар немесе орналастырылған (тартылған) салымдар бойынша шарттардың мерзімі ұзартылған жағдайда, мерзімі ұзартылған шарттар бойынша сомалар келесі статистикалық нысанда көрсетілмейді.
      Егер мәміле жасалмаған, ал ол бойынша алғашқы деректер ұсынылып қойған жағдайда, банк Ұлттық Банкке хабарлайды және түзетілген алғашқы деректерді дәл сол күні ұсынады.
      5. Орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі былайша айқындалады:
      , мұндағы:
      – n-ші мәміле бойынша сыйақы мөлшерлемесі;
      – n-ші мәміле бойынша көлем.
      6. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 және 15-бағандар бойынша арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 01-жол сол бағандар бойынша 02 және 03-жолдардағы сомаға тең;
      2) 04-жол сол бағандар бойынша 05 және 06-жолдардағы сомаға тең;
      3) 07-жол сол бағандар бойынша 08 және 09-жолдардағы сомаға тең.
      1) 10-жол сол бағандар бойынша 11 және 12-жолдардағы сомаға тең;
      2) 13-жол сол бағандар бойынша 14 және 15-жолдардағы сомаға тең;
      3) 16-жол сол бағандар бойынша 17 және 18-жолдардағы сомаға тең.

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы 
№ 197 бұйрығына    
11-қосымша       

Мемлекеттік статистика органдары құпиялығына кепілдік береді

Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Приложение 11 к приказу исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 21 декабря 2010 года № 351 Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 351 бұйрығына 11–қосымша

Ведомстволық статистикалық байқау бойынша статистикалық нысан
Статистическая форма по ведомственному статистическому наблюдению

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тапсырылады.
Представляется Национальному Банку Республики Казахстан.

Статистикалық нысанды www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.nationalbank.kz, www.stat.gov.kz.

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7541208
Код статистической формы 7541208

Банктердің биржадан тыс операциялары туралы есеп
Отчет о внебиржевых операциях банков

9-СБ

Күн сайын
Ежедневная

Есепті кезең
Отчетный периодкүн
числоай месяц

жыл
год

Екінші деңгейдегі банктер және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы ұсынады.
Представляют банки второго уровня и акионерное общество «Банк Развития Казахстана».

Тапсыру мерзімі: есепті күннен кейінгі жұмыс күні сағат: 17:00-ге дейін.
Срок представления: до 17:00 часов рабочего дня, следующего за отчетным

БСН коды
Код БИН

201__жылғы ________________банктердің биржадан тыс операциялары туралы есеп, мың валюта бірлігімен
Отчет о внебиржевых операциях банков за ________________201__года, в тысячах единиц валюты

Валютаның атауы
Наименование валюты

Жол (шифр) коды
Код (шифр) строк

Мәмілелер көлемі
Объемы сделок

Мәміленің орташа алынған бағамы
Средневзвешенный курс сделки

Мәміленің ең төменгі бағамы
Минимальный курс сделки

Мәміленің ең жоғары бағамы
Максимальный курс сделки

сатып алу
покупка

сату
продажа

сатып алу
покупка

сату
продажа

сатып алу
покупка

сату
продажа

сатып алу
покупка

сату
продажа

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

АҚШ доллары
Доллары СШАБанкаралық операциялар, барлығы
Межбанковские операции, всего

01

оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

резидент банктермен
с банками- резидентами

02

резидент емес банктермен
с банками- нерезидентами

03

ЕУРО
ЕВРО


Банкаралық операциялар, барлығы
Межбанковские операции, всего04

оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

резидент банктермен
с банками- резидентами

05

резидент емес банктермен
с банками- нерезидентами

06

Ресей рубліРоссийские рублиБанкаралық операциялар, барлығыМежбанковские операции, всего

07

оның ішінде:
в том числе:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

резидент банктермен
с банками- резидентами

08

резидент емес банктермен
с банками- нерезидентами

09

Атауы                                 Мекенжайы
Наименование _____________________________ Адрес_____________________
        _________________________________________
Телефон _________________________________________

Электрондық почта мекенжайы
Адрес электронной почты _________________________________

Орындаушы
Исполнитель _______________________________________ ______________
               тегі, аты және әкесінің аты          телефон
                  (бар болған жағдайда)
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы
Руководитель _______________________________________ ________________
                 тегі, аты және әкесінің аты           қолы
                   (бар болған жағдайда)             подпись
             фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер __________________________________________ ________
                        тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                         (бар болған жағдайда)           подпись
                   фамилия, имя и отчество (при его наличии)

      Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
      Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы    
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті Төрағасының
2015 жылғы 7 желтоқсандағы 
№ 197 бұйрығына 12-қосымша  

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
міндетін атқарушының    
2010 жылғы 21 желтоқсандағы  
№ 351 бұйрығына 12-қосымша   

«Банктердің биржадан тыс операциялары туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7541208, индексі 9-СБ, кезеңділігі күн сайын) толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Банктердің биржадан тыс операциялары туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7541208, индексі 9-СБ, кезеңділігі күн сайын) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы
30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген және «Банктердің биржадан тыс операциялары туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанды (коды 7541208, индексі 9-СБ, кезеңділігі күн сайын) (бұдан әрі – статистикалық нысан) толтыру тәртібін нақтылайды.
      2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:
      1) алғашқы статистикалық деректер – статистикалық нысандарда алынған немесе тіркелген деректер;
      2) банктердің биржадан тыс операциялары – биржадан тыс валюталық нарықтағы Қазақстан Республикасының аумағында валюталық операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар және банкаралық валюта нарығының қатысушысы болып табылатын басқа резидент банктермен және резидент емес банктермен мәмілелер;
      3) резидент банктер – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жері бар екінші деңгейдегі банктер, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде орналасқан жері бар филиалдары мен өкілдіктері;
      4) резидент емес банктер – Қазақстан Республикасынан тыс жерде құрылған және өздері тіркелген мемлекеттердің заңнамасы бойынша банк операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар банктер және өзге де қаржы институттары;
      5) респонденттер – статистикалық әдіснамаға сәйкес статистикалық байқау объектісі бойынша деректерді ұсынатын екінші деңгейдегі банктер;
      6) EURO – Еуропалық одақ елдерінің ақша бірлігі;
      7) KZT – Қазақстан теңгесі;
      8) RUB – Ресей рублі;
      9) USD – АҚШ доллары.
      3. Статистикалық нысанды шетел валютасын сатып алу (сату) бойынша биржадан тыс мәмілелерді жүзеге асыратын банктер толтырады. Статистикалық нысан филиалдар бойынша деректер ескеріле отырып, тұтастай алғанда банк бойынша толтырылады.
      Статистикалық нысан бойынша алғашқы статистикалық деректер күн сайын, есепті күннен кейінгі жұмыс күні сағат 17:00-ге дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі – Ұлттық Банк) криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып, VIDO электрондық байланысы арқылы электрондық түрде ұсынылады.
      Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл туралы қолда бар кез келген байланыс түрімен хабардар етеді және өзгерістер және (немесе) түзетулер ескерілген түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық байланысы арқылы ұсынады.
      Сомалар мың валюта бірлігімен көрсетіледі. Бес жүз валюта бірлігінен кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз валюта бірлігіне тең және одан да жоғары сома мың бірлікке дейін дөңгелектенеді.
      4. Статистикалық нысанда банк шетел валютасын сатып алу-сату мәмілелерін жасаған сәттен бастап ұлттық валютамен валюталық жұптар, яғни KZT/USD, KZT/EURO, KZT/RUB немесе USD/KZT, EURO/KZT, RUB/KZT бойынша операциялар көрсетіледі.
      Статистикалық нысанда қолма-қол ақша нысанында, сол секілді қолма-қол ақшасыз нысанда да жасалған шетел валютасын сатып алу-сату мәмілелері көрсетіледі. Статистикалық нысанда «Своп» операциялары көрсетілмейді.
      Валютаның әрбір түрі бойынша мәмілелердің көлемін мәмілелердің орташа алынған, ең төменгі және ең жоғары бағамдарын көрсете отырып резидент банктермен және резидент емес банктермен операцияларға бөле отырып көрсету қажет.
      5. Мәмілелердің орташа алынған бағамы былайша айқындалады:

      , мұндағы:
      - n-мәміле бойынша бағам,
            - n-мәміле бойынша көлем.
      6. 1, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-бағандар бойынша арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 01-жол сол бағандар бойынша 02 және 03-жолдардағы сомаларға тең;
      2) 04-жол сол бағандар бойынша 05 және 06-жолдардағы сомаларға тең;
      3) 07-жол сол бағандар бойынша 08 және 09-жолдардағы сомаларға тең.