Жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер беру нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1056 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 желтоқсанда № 12709 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрық 01.01.2016 ж. бастап қолданысқа енгізіледі
      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 16-бабы 34) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Жұмыскерлерге сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін беру нормалары;

      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер беру нормалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрi Б.Б. Нұрымбетовке жүктелсiн.

      4. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрі
Т. Дүйсенова

      КЕЛІСІЛДІ

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ________________ Б. Сұлтанов

      20__ жылғы "___" ___________  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау және
әлеуметтiк даму министрiнiң
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1056 бұйрығына
1-қосымша

Жұмыскерлерге сүт беру нормасы

      Ескерту. Норма жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 30.06.2017 № 186 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

Р/с

Ауысымдағы ішетін сүтті беру нормасы

Ішетін сүт бір ауысымға майлылығы 3,2 % дейін 0,5 литрден төмендегідей химиялық заттарды өндіру немесе қолдануға байланысты жұмыстарда жұмыскердің нақты жұмыс iстеген күндерінде оның ұзақтығына қарамастан беріледі:

1.

0,5 литр

Алифатикалық және алициклдiк көмiрсутектер (қаныққан және қанықпаған):
1) метанға жататын көмiрсутектер: бутан, изобутан, пентан, изопентан, гексан, октан, изооктан, нонан;
2) этиленге жататын көмiрсутектер: бутилендер, амилендер, изобутилендер;
3) циклдiк шексiз көмiрсутектер: циклопентадиен, цициклопентадиен, марганецтiң циклопентадиенилтрикарбонилi;
4) бiр-көп ядролық хош иiстi көмiрсутектер: бензол, ксилол, толуол, этилбензол, кумол (диизотропиленбензол), ксилолдар, стиролдар, дефенил, нафталин және олардың туындылары.

2.

0,5 литр

Майлылар қатарына жататын галоген туынды көмiрсутектер:
1) фтортуындылар: фторэтилен, дифторэтилен, трифторэтилен, тетрафторэтилен, трифторпропилен, дифторэтан, декафторбутан;
2) хлортуындылар: хлорлы метил, хлорлы метилен, хлороформ, төртхлорлы көміртегі, хлорлы этил, дихлорэтан, трихлорэтан, тетрахлорэтан, трихлорпропан, титрахлорпентан, хлорлы винил, дихлорэтилен, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, гексахлорциклопентадиен, аллодан, хлоропрен, хлорлы аллил, хлорлы бутилен, гексахлорбутадиен және осы топтағы басқалары;
3) бромтуындылар: бромды метилен, бромды метил, бромды этил, дибромэтан, тетрапромэтан, дибромпропан, бромоформ және басқалары;
4) йодты туындылар: йодты метил, йодоформ, йодты этил және басқалары;
5) аралас галогентуындылар: дифторхлорметан, фтордихлорметан және басқалары.

3.

0,5 литр

Хош иiстi көмiрсутектерге жататын галогентуындылар:
хлорбензол, дихлорбензон, трихлорбензон, тетрахлорбензол, гексахлорбензол, хлорлы бензил, бензотрихлорид, хлорстирол, бромбензол, бромды бензил және басқа да осы топқа жататын галогентуындылар.

4.

0,5 литр

Бiр циклді көп ядролық көмiрсутегінiң хлортуындылары: хлорланған дифенилдер, дифенилдiң хлор қышқылы, хлориндан, хлорнафталиндер, гептахлор, ДДТ, гексахлорциклогексан, полихлорпинен, полихлоркамфен, хлортен, симазин, артазин.

5.

0,5 литр

Спирттер:
1) майлы қатарға жататын шектi және шексiз гликолдар және спирттер: метилдi спирт, аллилдi, кротонилдi және басқалары;
2) майлы қатарға жататын спирттердің галоген туындылары: октафторамилдi, тетрафторпропилдi спирт және басқалары;
3) алициклдi және хош иiстi қатардағы спирттер: бензилдi спирт, циклогексенол және басқалары.

6.

0,5 литр

Фенолдар: фенол, хлорфенолдар, пентахлорфенол, крезолдар, гидрохинон, натрийдiң пентахлорфенолы және басқалары.

7.

0,5 литр

Алициклдiк пен алифатикалық қатардағы эфирлер және олардың галогентуындылары: диметилдi, диэтилдi, диизопропилдi, дибутилдi, винилбутилдi, дивинилдi, монохлордиметилдi, дихлордиэтилдi, тетрахлордиэтилдi, этиленгликолді, пропиленгликолдi, глицириндi, полигликолдi эфирлер.

8.

0,5 литр

Фенолдардың эфирлері: гваякол, гидрохинонның монобензилдi эфирi, динил және осы топқа жататын басқалары.

9.

0,5 литр

Органикалық тотықтар және асқын тотықтар: этиленнiң, пропиленнiң, эпихлоргидриннiң тотықтары, изопропилбензолдың гидро асқын тотығы, бензоилдiң асқын тотығы, метилэтилкетонның, циклогексанонның асқын тотықтары және осы топтағы қалған қосылыстардың өкiлдерi.

10.

0,5 литр

Тиоспирттер, тиофенолдар және тиоэфирлер: метил және этилмеркаптандар, трихлортиофенол және пентахлортиофенол; 2,4-Д, трихлорфеноксисірке қышқылы тұздары.

11.

0,5 литр

Қаныққан және қанықпаған альдегидтер және кетондар: ацетальдегид, формальдегид, бензальдегид, акролеин, ацетон, бромацетон, хлорацетон, пентахлорацетон, гексахлорацетон, хлорацетофенон және осы қатарға жататын басқалары.

12.

0,5 литр

Органикалық қышқылдар, олардың ангидридтерi, амидтерi және галогенангидридтерi: малеиндi, фталдi ангидрид, қышқылдар: құмырсқа, сiрке, пропион және олардың ангидридтерi, нафтендi қышқылдар, хлорлы бензоил, хлорфеноксисiрке қышқылы, карбамин қышқылының қоспалары, тиодитиокарбаминдi қышқылдар, диметилформамид және осы топтағы басқалары, сондай-ақ диазоқоспалар, диазокетондар және диазоэфирлер.

13.

0,5 литр

Күрделі эфирлер: азотталған, азотты, күкiртті, хлорсульфонды, құмырсқа, сiрке, пропионды, акрил, мелакрил қышқылдарының эфирлері және олардың галогентуындылары.

14.

0,5 литр

Күрделi эфирлер және фосфор қышқылының амидтерi: трикрезилфосфат, тиофос, метафос, метилатилтиофос, меркаптофос, метилмекаптофос, карбофос, М-81, М-74 ДДВФ препараттары, фосфамид, хлорофос, табун, зоман, зарин, октаметил, диэтилхлормонофосфат, метилдихлорфиофосфат, диметилхлортисфосфат және қалған фосфорорганикалық улы химикаттар.

15.

0,5 литр

Майлы полиметилен қатарына жататын нитро- және амино- қосылыстар және олардың туындылары: нитроолефиндер, нитрометан, нитроэтан, нитропропан, нитробутан, нитрофоска, хлорпикрин, нитроциклогексан, метиламин, диметиламин, триметиламин, этиламин, диэтиламин, триэтиламин, этиленимин, полиэтиленимин, полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, этаноламин, циклогексиламин, дициклогексиламин және осы топқа жататын басқалары.

16.

0,5 литр

Хош иісті қатарға жататын нитро- және аминоқосылыстар және олардың туындылары: нитробензолдар, нитротолуолы, нитроксилол, динок, диносеб, нитронафталиндер, нитрохлорбензолдар, нитрофенолдар, нитро және аминоанизоанилин, ацетонанилин, хлоранимен, фенилендиаминдер, бензидин, парокфтидин.

17.

0,5 литр

Бензохинондар, нафтахинон, антрахинон, бензатрен, парабензохинон және дихлорнафтахинон.

18.

0,5 литр

Органикалық бояғыштар: антрахинонды, нитро және нитрозо- бояғыштар, азобояғыштар, азиндi, 2-метилфуран (силван).

19.

0,5 литр

Гетероциклдi қосылыстар: фуран, тетрагидрофуран, фурфурол, тиофен, индол, теридин, пиразалан, пурин, пиридиндi және пуриндi негiздер, пиколиндер, никонин қышқылы, диоксандар, пиперидин, морфолин, гексоген, барбитураттар, олардың және препараттар шығарудағы басқаларының жартылай өнiмдерi.

20.

0,5 литр

Алколоид, атропин, кокаин, опий, морфин, кадеин, стрихнин, сальсолин, омнопок, никотин, анатазин және осы дәрі-дәрмектерді шығарудағы басқалары, сондай-ақ құрамында жоғарыда көрсетiлген алколоидтар бар шикiзат пен дайын өнiмдер (темекi-махорка, сигар және сигарет өндiрiсi, темекi ферментi).

21.

0,5 литр

Борсутектiлер.

22.

0,5 литр

Галогендер және галогентуындылар: фтор, хлор, бром, йод, хлорлы, бромды, фторлы сутегi, плавиктi, кремний фторлы сутегi қышқылдары, фтор тотығы, хлордың тотығы және екi есе тотығы, хлордың троифторидi, хлорлы йод, көмiрсутегiнiң хлорлы тотығы (фосген).

23.

0,5 литр

Күкiрт қосылыстары: күкiрт сутегi, күкiрт көмiртегi, хлорлы ульфон қышқылы, күкiрттiң хлорангидридтерi, күкiрттi және күкiрт ангидридтерi.

24.

0,5 литр

Селен және оның қосылыстары: селендi ангидрид, селендi қышқыл, олардың тұздары, селеннiң хлорлы тотығы, селеннiң органикалық қосылыстары.

25.

0,5 литр

Теллур және оның қосылыстары.

26.

0,5 литр

Азот қосылыстары: гидразин және оның туындылары, азоттың тотығы, азот қышқылы, натрийдiң азидi, аммиак, натрийдiң нитритi, хлорлы азот, хлорлы нитрозил, гидроксиламин.

27.

0,5 литр

Сары (ақ) фосфор және оның қосылыстары: фосфорлы ангидрид, фосфорлы қышқыл және оның тұздары.

28.

0,5 литр

Мышьяк және оның қосылыстары: мышьякты және мышьяктың ангидридтерi, кальцийдiң арсенитi, кальцийдің арсенаты, натрийдiң арсенитi, париждік көкшөп, осароол иприт.

29.

0,5 литр

Сурма және оның қосылыстары: сурьмалы және сурьманың ангидридтерi, сурьмалы сутегi, сурманың хлоридтері.

30.

0,5 литр

Цианидтер: цианидті сутегi, натрий мен калийдiң цианидтерi, дициан, хлорциан, бромциан, кальцийдiң цианамидi, цианурхлорид, цианды бензил.

31.

0,5 литр

Нитролдар: ацетонитрол, ацетонциангидрид, акрилонитрил, этиленциангидрин, бензонитрил және басқалары.

32.

0,5 литр

Изоцианаттар, фенилизоцианат, гексаметилендиизоцианат, толуилендиизоцианат және басқалары.

33.

0,5 литр

10% жоғары кремнийдiң еркiн кристалды екi тотығы бар аэрозоль түрiндегi кремний қосылыстары.

34.

0,5 литр

Сынап және оның органикалық емес және органикалық қосылыстары: металды сынап, сынаптың цианидi, сынаптың нитраты, шытырлауық сынап, диметил сынабы, этилмеркурхлорид, этилмеркурфосфат, диэтил сынабы, хлор фенол сынабы, меркурацетат, меркуран және сынаптың басқа қоспалары.

35.

0,5 литр

Марганец және оның қоспалары: марганецтiң тотықтары, сульфат, марганецтiң хлориді, оның қалған қоспаларының аэрозольдары.

36.

0,5 литр

Бериллий және оның қоспалары: бериллий тотығы, бериллий тотығының гидраты, бериллийдiң карбиді, бериллийдің сульфаты, бериллийдің хлоридi, бериллийдің фтор тотығы және қалған бериллий қоспаларының аэрозольдары.

37.

0,5 литр

Таллий және оның қоспалары: таллийдiң хлоридi, таллийдiң сульфаты, таллийдiң ацетаты, таллийдiң нитраты, таллийдiң карбонаты және басқалары.

38.

0,5 литр

Титан және оның қоспалары.

39.

0,5 литр

Ванадий және оның қоспалары: үш тотықты, бес тотықты ванадий, аммонийдiң, натрийдiң және кальцийдiң ванадаттары, ванадийдiң хлоридтерi.

40.

0,5 литр

Хром және оның қоспалары: үш тотықты хром, хромның тотығы, хромдық кварцылар, натрийдiң бихроматы және басқалары.

41.

0,5 литр

молибден және оның қоспалары: үш тотықты молибден, аммоний молибденi.

42.

0,5 литр

Никель және оның қоспалары: никельдiң шала тотығы, никель тотығы, шала тотықты никельдiң гидраты.

43.

0,5 литр

Метанол.

44.

0,5 литр

Қалайы органикалық, бор органикалық және кремний органикалық қоспалар.

45.

0,5 литр

Қорғасын және оның қоспалары.

46.

0,5 литр

Металдардың: никель, кобальт, марганецтің карбонилдерi.

47.

0,5 литр

Литий, цезий, рубидий, қалған қышқылды жер элементтерi және олардың қоспалары.

48.

0,5 литр

Жерде сирек кездесетiн элементтер (лантанидтер) және олардың қоспалары.

49.

0,5 литр

Кадмий оксидтерi және оның басқа да қоспалары.

50.

0,5 литр

Антибиотиктер: биомицин, тетрацкилин, синтомицин, левомицетин және басқалары.

51.

0,5 литр

Микробиологиялық тектiлердiң компоненттерi: бактериялық токсиндер, микротоксиндер, бiр жасушалы балдырлардың токсиндері және басқалары.

52.

0,5 литр

Қатты әсер ететiн А және Б тiзiмiндегі улы заттарды өндiрген кездегі аэрозольдар.

53.

0,5 литр

Өндірістегі күлдің барлық түрi.

54.

0,5 литр

Пестицидтер.

55.

0,5 литр

Темір рудасын және оны байытушыларды, кокс, көмір қышқылы, әк және оны күйдіру, кокстау және жартылай кокстауды өндіру.

56.

0,5 литр

Димитил сульфид, қаныққан моноэтаноламин, N-метиланилин, дихлорэтан, метил үшбутилді эфир (МҮБЭ), 1-агидол, мұнай тобы және мұнай өңдеу өнімдері.

      Ескертпе: Ішетін сүт – сүт майлылығының массалық үлесі кемінде 10 % болатын, термиялық өңдеуге, кем дегенде пастерлеуге түскен, құрғақ сүт өнімдері және су қосылмаған, тұтынушылық ыдысқа бөлшектеп салынған сүт өнімі – сұйытылмаған, майсыздандырылған, қалпына келтірілген, байытылған сүт.

Жұмыскерлерге теңестірілген тамақ өнімдерін беру нормалары

Р/с

Ауысымға беру нормасы

Азық-түлік өнімінің атауы

1

500 грамм

Ашытылған сұйық сүт өнімдері, оның ішінде байытылған, құрамында 3,5 %-ға дейін майы бар (түрлі сұрыптағы айран, қатық, ацидофилин, майлы айран), құрамында 2,5 %-ға дейін майы бар йогурттар

2

100 грамм

Майлылығы 9 % - дан аспайтын сүзбе

3

60 грамм

Майлылығы 24 % - дан аспайтын ірімшік

      Ескертпе: "Сүт және сүт өнімінің қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентінің (033/2013 КО ТР 2013 жылғы 9 қазандағы № 67 Еуразиялық экономикалық комиссиясы Кеңесінің шешімін қабылдау) талаптарына сәйкес мынадай ұғымдар мен олардың анықтамалары белгіленген:

      1) ацидофилин – ұйытатын микроорганизмдердің (ацидофилді ашыған сүт таяқшаларын, айран саңырауқұлақтарында дайындалған лактококтар мен ашытқыларды) тең ара қатынасында пайдалана отырып өндірілген ашыған сүт өнімі;

      2) йогурт – ұйытатын микроорганизмдерді (термофилдік ашыған сүт стрептококтарын және болгар ашыған сүт таяқшаларын) пайдалана отырып өндірілген сүттің құрғақ майсыздандырылған заттарының құрамы жоғары ашыған сүт өнімі;

      3) қатық – ұйытатын микроорганизмдерді (лактококтарды және (немесе) термофилдік ашыған сүт стрептококтарын) пайдалана отырып өндірілген ашыған сүт өнімі;

      4) майлы айран – болгар ашыған сүт таяқшалары қосылған немесе қосылмаған ұйытатын микроорганизмдерді (термофилдік ашыған сүт стрептококтарын) пайдалана отырып, сүт өнімдерін қосу арқылы немесе қосусыз ашыту жолымен өндірілген ашыған сүт өнімі;

      5) сүзбе – ұйытатын микроорганизмдерді (лактококтарды және (немесе) лактококтар мен термофилдік ашыған сүт стрептококтарының қоспасын) және сүт ақуызының қышқылды немесе қышқыл-мәйекті коагуляциясы әдістерін пайдалана отырып өндірілген және сүт өнімдерін қалпына келтіру мақсатында өзін-өзі престеу және (немесе) престеу және (немесе) сепараттау (центрифугалау) және (немесе) сүттің құрамдас бөліктерін қосу арқылы немесе қосусыз ультрасүзгілеу жолымен кейіннен сарысуды жоя отырып өндірілген ашыған сүт өнімі;

      6) тұщы айран – ашыған сүт микроорганизмдерінің және ашытқылардың таза дақылдарын қосусыз айран саңырауқұлақтарында дайындалған ұйытқыны пайдалана отырып аралас ашыту (ашыған сүт және спирттік) жолымен өндірілген ашыған сүт өнімі;

      7) ірімшік – сүттің құрамдас бөліктерін ауыстыру мақсатында емес енгізілетін сүт емес компоненттерді қосу арқылы немесе қосусыз кейіннен ірімшік массасын сарысудан бөле, оны қалыптастыра, престей отырып, тұздау немесе тұздаусыз, пісіру немесе пісірусіз сүт ашыту ферменттерінің көмегімен сүт ақуызының коагуляциясын қамтамасыз ететін арнайы ашытқыларды, технологияларды пайдалану арқылы немесе пайдаланусыз немесе қышқыл немесе термоқышқыл тәсілімен сүттен, сүт өнімдерінен және (немесе) сүтті өңдеудің қосалқы өнімдерінен жасалған сүт өнімі немесе сүт құрамдас өнім.

  Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау және
әлеуметтiк даму министрiнiң
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 1056 бұйрығына
2-қосымша

Диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер беру нормалары

      Ескерту. 2-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдер (бұдан әрі – ЕПТ) жұмыскерлерге зиянды еңбек жағдайларына байланысты ЕПТ-ның бес рационына сәйкес жұмыс басталар алдында таңертеңгі ыстық ас түрінде және түскі асқа үзілісте беріледі:

      № 1 рацион (күнделікті норма граммен):

Қара бидай наны

100

Қаймақ

10

Бидай ұны

10

Ірімшік

20

Картоп ұны

1

Сары май

20

Жармалар, макарондар

25

Өсімдік майы

7

Бұршақ

10

Картоп

160

Қант

17

Қырыққабат

150

Ет (даяр күйінде)

70

Көкөніс

90

Балық (даяр күйінде)

20

Томат-пюре

7

Бауыр (даяр күйінде)

30

Жаңа піскен жемістер

130

Жұмыртқа

3/4 д.

Мүкжидек (лимон)

5

Айран

200

Кептірілген нан

5

Сүт

70

Тұз

5

Сүзбе

40

Шай

0,4


      Химиялық құрамы мен қуаттылығы: ақуыздар – 59 грамм (бұдан әрі – г.), майлар – 51 г., көмірсулар – 159 г. Қуаттылығы – 1380 килокалорий (бұдан әрі – ккал.)

      Рационға қосымша 150 миллиграмм (бұдан әрі – мг.) аскорбин қышқылы беріледі.

      Ескертпе: ЕПТ (№ 1 рацион) келесі өндірістерде негiзгi технологиялық процеспен, жөндеу және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен шеберлерге беріледі:

      1) уран мен торий радиоактивтік тұздар өндірісі (азотқышқылды уранил, сіркеқышқылды, күкіртқышқылды, хлорлы және көмірқышқылды, азотқышқылды ураниламмоний, уран тотықтары, азотқышқылды торий, сіркеқышқылды хлорлы, көмірқышқылды, қымыздыққышқылды, күкіртқышқылды және т.б.);

      2) тау-кен байыту комбинаттарында лопарит концентраты өндірісі:

      жер астындағы жұмыстар;

      жер үстіндегі жұмыстар;

      рудаларды байыту;

      3) лопарит концентратын өңдеу (зертханада);

      4) радиоактивті заттармен және ионды сәуле таратушы көздермен жұмыстар:

      уран мен торий рудаларын және концентраттарын өндіру және өңдеумен (жүк тиеу жұмыстары мен сақтауды қосқанда); уран, торий, тритий, радий, торий-228, радий-228, актиний-228, полоний, трансуран элементтері мен олардың тұздарын және қосылыстарын, кәсіпорындар мен тәжірибе өндірісі мен қондырғыларындағы уран мен торийдың бөліну өнімдерін өндіру және өңдеумен тікелей жұмыс істейтін жұмысшылар;

      өндірістік, энергетикалық, көлік және тәжірибе-өндірістік ядролық реакторларында, қуаты 0,5 кВт рентген сәулесін тудыратын қондырғылармен тікелей айналысатын жұмысшылар;

      жұмыс орындарында белсенділігі 1 милликюриден асатын нейтрон көздер (радий-бериллий, полоний-бериллий және өзге де ерекше жоғары радио уытты радиоактивті заттар негізіндегі нейтрон көздер) дайындаумен тікелей айналысатын жұмысшылар;

      радий, торий-228, радий-228, актиний-228, ашық түрдегі полоний пайдаланылатын тұрақты әсері бар радиоактивтік жарық құрамын өндірумен тікелей айналысатын жұмысшылар;

      жұмыс орнында көз белсенділігі 1 милликюриден жоғары болатын радий манациясын айырып алумен айналысатын жұмысшылар;

      зертханалық және радий, торий-228, радий-228, актиний-228, полоний, плутоний, уран 233-235, стронций-90, цезий-137, церий-144, уранның ажырау өнімдерінің бөлінбеген қоспасын, трансуран элементтерін жұмыс орнында 1 милликюриден артық мөлшерде ашық түрде қолданатын басқа жұмыстармен айналысатын жұмысшылар.

      № 2 рацион (күнделікті норма граммен):

Бидай наны

150

Балық (даяр күйінде)

25

Қара бидай наны

-

Бауыр (даяр күйінде)

25

Бидай ұны

15

Сары май

15

Жармалар, макарондар

40

Сүт (айран)

200

Картоп

100

Ірімшік

25

Көкөніс

150

Жұмыртқа

1/4 д.

Көк бұршақ

10

Тұз

5

Томат-пюре

2

Шай

0,5

Қант

35

Дәмдеуіштер қажетіне қарай 1 г.

Өсімдік майы

13

Ет (даяр күйінде)

150


      Химиялық құрамы мен қуаттылығы: ақуыздар – 63 г., майлар – 50 г., көмірсулар – 185 г. Қуаттылығы – 1481 ккал.

      Рационға қосымша:

      фтор қоспаларымен жұмыс істегенде – 2 мг. ретинол, 150 мг. аскорбин қышқылы;

      сілтілік металдармен, хлор және оның бейорганикалық қоспаларымен және азот тотықтарымен жұмыс істегенде – 2 мг. ретинол, 100 мг. аскорбин қышқылы; фосгенмен жұмыс істегенде – 100 мг. аскорбин қышқылы беріледі.

      № 2 а рацион (күнделікті норма граммен):

Бидай наны (II сорт ұн)

100

Сүт, айран, қатық

156

Қара бидай наны (қара бидай ұны)

100

Шай

0,1

Бидай ұны

6

Қант

5

Жарма (ақталған тары, қарақұмық, күріш)

15

Өсімдік майы

20

Картоп

120

Сары май

13

Көкөніс

274

Ет (даяр күйінде)

81

Жемістер мен шырындар

73

Бауыр, жүрек (даяр күйінде)

40

Кепкен жемістер

7

Қаймақ (майлығы 30%)

32

Сүзбе (майлығы 11%)

70

Тұз

4


      Химиялық құрамы мен қуаттылығы: ақуыздар – 52 г., оның ішінде малдың – 34 г., майлар – 63 г., оның ішінде өсімдік – 23 г., көмірсулар – 156 г., амин қышқылдары: триптофан – 0,6, метионин+цистин – 2,4, лизин – 3,2, фениалалин+тирозин – 3,5, гистидин – 1,2. Қуаттылығы – 1370 ккал.

      Рационға қосымша 100 мг. аскорбин қышқылы, 2 мг. ретинол, 15 мг. никотин қышқылы, 25 мг. витамин (метилметионинсульфоний хлориды), 150 мл. минералды суы беріледі.

      Ескертпе: ЕПТ (№ 2, 2 а рациондары) келесі өндірістерде негiзгi технологиялық процеспен, жөндеу және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен шеберлерге беріледі:

      1) күкiрт қышқылы өндiрiсi;

      2) сұйық хлор өндiрiсi;

      3) хлорлы әк өндiрiсi;

      4) хлорлы темiр өндiрiсі;

      5) хлорлы алюминий өндiрiсі;

      6) фосген өндiрiсі;

      7) бертолет тұзы өндiрiсі;

      8) фторлы натрий өндiрiсі;

      9) фторлы сутегі мен оның су ерітінділерінің өндiрiсі;

      10) калий тетрафторборат өндiрiсі;

      11) құрамында хромы бар шикізаттан күкіртті натрий өндірісі;

      12) таллий қолданумен монокристалл өндірісі;

      13) хлорпикрин өндiрiсі;

      14) фосген арқылы сірке ангидриді өндірісі;

      15) кетен арқылы сірке ангидриді өндірісі;

      16) құрамында хром бар рудаларды өндіру және өңдеу;

      17) құрамында фтор бар тұздар мен тұз-реактивтер өндірісі (кремний фтор сутекті алюминий, фторлы сусыз алюминий, кремний фтор сутекті калий, титан - аммоний, фторлы, титан фтор сутекті калий, фторлы магний-аммоний, кремний фтор сутекті натрий, тантал фтор сутекті калий, кремний фтор сутекті қышқыл, фторлы литий, фторлы натрий және фторлы калий):

      18) хром тұздары мен тұз-реактивтер өндірісі (азотты қышқыл хром, гидрат тотығы, күкіртқышқылды, хлорлы, сіркеқышқылды);

      19) теобромин, фенилацетамид, цианды бензил өндірісі;

      20) бериллий өндірісі (оның ішінде бериллий гидрототығы, бериллий тотығы, металл бериллий және одан жасалған бұйымдар өндірісіндегі жұмыстармен тікелей айналасатын жұмыскерлерге беріледі);

      21) темір никель және кадмий никель (сілтілік) аккумуляторлар өндірісі;

      22) алюминий термиялық тәсілмен металл хромды және құрамында хром бар қорытпалар өндірісі.

      № 3 рацион (күнделікті норма граммен):

Бидай наны

100

Картоп

100

Қара бидай наны

100

Дәмдеуіштер қажетіне қарай

Бидай ұны, макарон өнімдері

15

Томат-пюре

5

Жарма

35

Жемістер

100

Мал майы

10

Қант

35

Сүт және басқа ашыған сүт өнімдері

200

Тоң май

5

Сүзбе (майлығы 18%)

80

Ет (даяр күйінде)

100

Жұмыртқа

1/3 д.

Балық (даяр күйінде)

25

Бауыр (даяр күйінде)

20

Тұз

5

Көкөніс

160

Шай

0,5


      Көкөністі (термиялық өңдеуге жатпаған) салат, винегрет және т.б. түрлерінде беру міндетті.

      Химиялық құрамы мен қуаттылығы: ақуыздар – 64 г., майлар – 52 г., көмірсулар – 188 г. Қуаттылығы – 1466 ккал.

      Рационға қосымша 150 мг. аскорбин қышқылы, 2 г. пектин немесе 300 мл. жұмсағымен шырын.

      Ескертпе: ЕПТ (№ 3 рацион) керамикалық бояғыш заттар өндiрiсінде негiзгi технологиялық процеспен, жөндеу және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен шеберлерге беріледі:

      ЕПТ (№ 3 және 2, 2 а рациондарын апта сайын алмастырып отыру керек) келесі өндірістерде негiзгi технологиялық процеспен, жөндеу және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен шеберлерге беріледі:

      1) қорғасын глет және жоса өндірісі;

      2) қорғасын сары бояу өндірісі;

      3) қорғасын ақ бояу өндірісі;

      4) ветерилді мырыш ақ бояу өндірісі;

      5) қорғасын тұздары мен тұз-реактивтер өндірісі (хромқышқылды қорғасын, хлорлы қорғасын, екі тотықты қорғасын, темір қорғасын таяқшалары, йодты қорғасын, қымыздық қышқылды қорғасын, түйіршектелген қорғасын, қорғасын асқын тотығы, азотты қышқыл қорғасын, қорғасын тотығы, роданды қорғасын, күкіртқышқылды қорғасын, сіркеқышқылды қорғасын, күкіртті қышқылды қорғасын, қорғасын фталаты, көмірқышқылды қорғасын);

      6) қорғасын мен қалайы өндірісі:

      қорғасын мен қалайы рудаларын, концентраттарын (агломератты) балқыту, қорғасын, қалайы және құрамында қорғасын бар қорытпаларды тазарту;

      қорғасын-қалайы рудаларын байыту;

      7) мыс рудаларды, концентраттарды (агломератты) және құрамында қорғасыны бар басқа материалдарды балқыту және өңдеу;

      8) қорғасын (қышқыл) аккумуляторлары өндірісі.

      № 4 рацион (күнделікті норма граммен):

Бидай наны

100

Ет (даяр күйінде)

100

Қара бидай наны

100

Балық (даяр күйінде)

50

Бидай ұны

15

Сары май

15

Жарма, макарондар

15

Сүт (айран)

200

Картоп

150

Қаймақ

20

Көкөніс

25

Сүзбе

110

Томат-пюре

3

Жұмыртқа

1/4д.

Қант

45

Тұз

5

Өсімдік майы

10

Шай

0,5


      Химиялық құрамы мен қуаттылығы: ақуыздар – 65 г., майлар – 45 г., көмірсулар – 181 г. Қуаттылығы – 1428 ккал.

      Рационға қосымша 150 мг. аскорбин қышқылы; мышьяк, фосфор, сынап пен теллурдың қоспаларымен жұмыс істейтіндерге – 4 мг. тиамин беріледі.

      № 4 а рацион (күнделікті норма граммен):

Бидай наны

210

Жеміс, жидек, шырындар:


Бидай ұны

5

Алма

108

Қатырлақ нан

3

Өрік

34

Жарма:


Қант

8

Арпа

7

Өсімдік майы

12

Күріш

10

Ет

110

Вермишель

5

Сары май

7

Картоп

213

Сүт

57

Көкөніс:

242

Қаймақ

23

Қырыққабат

58

Сүзбе

50

Көк бұршақ

18

Жұмыртқа

1

Қызылша

48Басты пияз

13Сәбіз

88Томат-паста

5Дәмдеуіш-шөптер

12
      Химиялық құрамы мен қуаттығы: ақуыздар – 52 г., оның ішінде малдың – 26 г., майлар – 41 г., оның ішінде өсімдік – 15 г., көмірсулар – 206 г. Қуаттылығы – 1342ккал.

      Рационға қосымша 100 мг. аскорбин қышқылы және 2 мг. тиамин беріледі.

      № 4 б рацион (күнделікті норма граммен):

Бидай наны

75

Алма

10

Қара бидай наны

75

Жеміс шырындары

60

Бидай ұны

16

Қант

15

Жарма (тары, күріш, қарақұмық және т.б.)

10

Өсімдік майы

13

Макарон өнімдері

8

Сары май

18

Картоп

170

Сиыр еті (даяр күйінде)

74

Көкөніс:


Тауық еті (даяр күйінде)

37

Қырыққабат

100

Бауыр (даяр күйінде)

20

Сәбіз

82Қызылша

19

Балық (даяр күйінде)

40

Дәмдеуіш-шөптер

20Шалғам, тұрып

12

Сүт

142

Қияр

10

Қаймақ

28

Басты пияз

27

Сүзбе

40

Жұмыртқа

10

Томат-пюре

8

Лимон

1

Шай

0,1


      Химиялық құрамы мен қуаттылығы: ақуыздар – 56 г., оның ішінде малдың – 32 г., майлар – 56 г., оның ішінде өсімдік майы – 16 г., көмірсулар – 164 г., оның ішінде моно және дисахаридтар – 46 г., органикалық қышқылдар – 3,2 г., аминоқышқылдар; глютамин – 11,6, цистин+метионин – 2,2 г. Қуаттылығы – 1380 ккал.

      Рационға қосымша тиамин – 2 мг., рибофлавин – 2 мг., пиридоксин – 3 мг., ниацин – 20 мг., аскорбин қышқылы – 100 мг., токоферол – 10 мг., глютамин қышқылы – 500 мг. беріледі.

      ЕПТ (№ 4, 4 а, 4 б рациондары) келесі өндірістерде негiзгi технологиялық процеспен, жөндеу және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен шеберлерге беріледі:

      1) фосфор қышқылы өндiрiсi;

      2) фосфорлы кальций өндiрiсi;

      3) фосфорлы ангидрид өндiрiсі;

      4) сары және қызыл фосфор өндiрiсi;

      5) балқытылған фосфорлы шлактан жасалатын құрылыс заттарының өндiрісі (ұсақ тас, пемза, мақта және т.б.);

      6) бес күкiрттi фосфор өндiрiсi;

      7) металл фосфидтерi өндiрiсi (мырыш, мыс және басқа);

      8) суперфосфат, фторсыздалған фосфат, күрделi-аралас және күрделi тыңайтқыштар өндiрiсi;

      9) аммофос өндiрiсi;

      10) үшхлорлы фосфор және хлортотық фосфор өндірісі;

      11) екi тотық хлор өндiрiсi;

      12) кальций карбид өндiрiсі;

      13) теллур өндiрiсі;

      14) селен өндірісі - құрамында селен бар шламдарды байыту;

      15) ванадий бес тотығы негізінде катализатор өндірісі;

      16) аэросил өндiрiсі;

      17) ақ күйе өндiрiсі;

      18) техникалық асбест заттар өндірісі (тоқыма цехтары);

      19) бейорганикалық өнімдер. Натрий монохроматы, хромдық ангидрид, хромдық илегіш, калий және натрий хромпигі, хром тотығы өндірісі, жерасты суларын хромнан тазарту;

      20) хлорбензол, дихлорбензол, трихлорбензол, тетрахлорбензол, гексахлорбензол өндірісі;

      21) эпирхлоргидрин өндiрiсі;

      22) диносеб гербициді өндірісі;

      23) бензолдан, хлорбензолдан және бензолдың басқа туындыларынан фенол өндірісі;

      24) таза ванадий бестотығында фталды ангидрид өндірісі (қойыртылған катализаторда);

      25) төртхлорлы көміртегі өндiрiсі;

      26) дихлорэтан өндiрiсі;

      27) үшхлорэтан өндiрiсі;

      28) гексахлорэтан өндiрiсі;

      29) фенилэтил спирт өндiрiсі;

      30) гербицид өндiрiсі;

      31) өндіріс жабық ғимаратта болғанда ғана этилбензол өндірісі;

      32) аралас улағыштар өндірісі;

      33) этил сұйықтығының өндiрiсі;

      34) хлорпарапин өндiрiсі;

      35) пенапоропласт өндiрiсі;

      36) стирол, альфаметилстирол, дивинилстирол каучуктер мен латекстер, дивинилметилстирол, хлорпрен каучук, ацетилен (табиғи газдан) өндірісі;

      37) бутилкаучук өндірісі (хлорлы метил ортада);

      38) хлорвинил, оның негізінде сополимерлер, полихлорвинил шайыр өндірісі;

      39) талшықты және асбест прессматериалдар өндірісі;

      40) техникалық бензил спирті өндiрiсі;

      41) контактілі қалыптау әдісімен және механикалық тәсілмен шыны пластиктер өндірісі;

      42) апатит-нефелин рудаларды өндіру және өңдеу;

      43) құрамында фосфор бар тұздар және тұз-реактивтер өндірісі (фосфорлыватисті қышқыл аммоний, екі рет қосылған фосфорлы қышқыл барий, бесхлорлы фосфор);

      44) аэрофлоттар өндірісі (ксиленондық, крезолдық, калийбутилдық);

      45) аминөнімдер-реактивтер өндірісі (п-аминоацетофенон, аминоазо-бензол-пара, амидол, аминофенол-пара негізі, аминофенол-мета мен орто, анизидин-пара, тұз қышқылды анилин, антразо, тиоглеколь қышқылды анилид, ацетил-дифениламин, бензиламин, бутиламин, диазоаминобензол-пара, ортодианизидин, диметиламиноазобензол-пара, диметиламинобензальдегид-пара, тұз қышқылды диметилпарафенилендиамин, тұз қышқылды диметиланилин, дипикриламин, диэтиламин және оның тұздары, 2, 6-дихлорфенолиндифенолин, диэтиламин және оның тұздары, нитродифениламин, пропиламин, сульфанил қышқылы, стильбазо, толуидин тионалид, триптофан, фенилгидразин негізі, тұз қышқылды фенилгидразин, фенилендиамин-пара және оның тұздары, тұз қышқылды этиламин, дитиоанилин, азобензол, анилин, күкіртқышқылды анилин, сіркеқышқылды анилин, күкіртқышқылды аминофенол-пара, диметиланилин, дифенил-несеп, тұз қышқылды диметиламин, тұз қышқылды метиламин, альфанафтиламин, бетанафтохинон, альфанафтохинон, толидин-орто, толуидин-орта, -мета, -пара, толуилендиамид-мета, тұз қышқылды фенилгидразин, толуидин, хлоргидрат, стильбен, ацетнафталид-альфа, ацетофенон, бензо-хлор-2, 4-дихлоранилид, диметилпарафенилендиамин сульфат, барий және натрий ифениламиносульфонаты, дифенилкарбазид, диэтилпарафенилендиамин сульфаты, 2, 6-дибромфенолиндофенол, дибромфенилгидразин, дибутиламин, диметглиоксим, фенилгидрооксиламин, купферон);

      46) промедол, фенацетин, аминазин, пропазин өндірісі;

      47) нитрохлоракридин, аминохинол, трихомонацид, азидин, димеколин мен фосфакол фепраноны, армин және миотикалық дәрілер ерітінділерінің өндірісі;

      48) оксиметил қоспасының өндірісі;

      49) наганин, карбохолин, прозерин өндірісі;

      50) ампуладағы медициналық хлорэтил өндірісі;

      51) кутизон өндірісі;

      52) сынап өндірісі;

      53) экономиканың қорғасын мырыш және мыс саласында, кендер немесе жыныстар құрамында 10 пайыз және одан да көп бос кремний екі тотығы бар кендерде (шахталарда) жер астында тау-кен қазу, дайындау және тазалау жұмыстары;

      54) экономиканың қорғасын мырыш және мыс саласындағы кендер мен шахталарында құрамында кремний екі тотығы 10 пайыздан артық болған кендерді өндіру және өңдеу:

      жер астындағы тау-кен жұмыстары;

      рудаларды өңдеу;

      55) сынап толтырылған газдан айыру құралдары және сынап түзеткіштер өндірісі;

      56) арнайы химия ток көздері өндірісі (сынап, қорғасын және олардың қоспаларын пайдаланумен байланысты жұмыстарда);

      57) фенолоформальдегид, анилиноформальдегид, полиэфирноэпоксид, полиэфиримидоэпоксид лактар, шайыр және компаунд өндірісі;

      58) қабатты пластиктер, орауыш заттар мен профильді пластиктер өндірісі;

      59) миканиттер, слюдопластар, слюдоониттер және кремний органикалық, полиэфирэпоксид және полиэфиримидоэпоксидтағы жұқа шыны мата;

      60) жоғары атмосфералық қысым жағдайындағы жұмыстар:

      кессондардағы жұмыстармен тікелей айналысатын барлық жұмысшылар, инженерлік-техникалық жұмысшылар мен қызметшілер;

      жеңіл жабдықталған құтқарушы қызметі сүңгуірлерінен басқа су астындағы-техникалық, құрылыс-монтаж және жөндеу жұмыстарымен айналысатын сүңгуірлер;

      теңіз өнімдерін (трепанг, мидий, балдырлар және басқа) шығарумен айналысатын сүңгуірлер;

      емдеу барокамераларында тікелей жұмыс істейтін дәрігерлер, орта медициналық қызметкерлер және инженерлік-техникалық жұмысшылар;

      61) болат балқыту және ферроқорытпа өндірісі.

      ЕПТ (№ 3 және 4 рациондарын апта сайын алмастырып отыру керек) электр көмір заттар өндiрiсінде негiзгi технологиялық процеспен, жөндеу және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен шеберлерлерге беріледі.

      № 5 рацион (күнделікті норма граммен):

Бидай наны

100

Ет (даяр күйінде)

100

Қара бидай наны

100

Балық (даяр күйінде)

35

Бидай ұны

3

Бауыр (даяр күйінде)

25

Жарма мен макарондар

20

Сары май

17

Картоп

125

Сүт (айран)

200

Көкөніс

100

Қаймақ

10

Томат-пюре

2

Сүзбе

35

Қант

40

Жұмыртқа

1

Өсімдік майы

15

Тұз

5

Шай

0,5
      Химиялық құрамы мен қуаттылығы: ақуыздар – 58 г., майлар – 53 г., көмірсулар – 172 г. Қуаттылығы – 1438 ккал.

      Рационға қосымша 150 мг. аскорбин қышқылы және 4 мг. тиамин беріледі.

      Ескертпе: ЕПТ (№ 5 рацион) келесі өндірістерде негiзгi технологиялық процеспен, жөндеу және жабдықтарға қызмет көрсетумен толық жұмыс күні айналысатын жұмысшылар мен шеберлерге беріледі:

      1) хлорлы барий өндiрiсі;

      2) хром және марганец негізіндегі катализаторлар өндірісі;

      3) жасанды марганец қос тотығының өндірісі;

      4) қалайы органикалық қоспалар өндірісі;

      5) экстралин өндiрiсі;

      6) керосин пиролизы, пирогаз бөлу және тазарту өндірісі;

      7) хлорлы этил, трихлорэтилен мен изопропил спирт өндірісі;

      8) этилен тотығы және оның туындылары этилцеллозольва, хлорекс, этиленгликоль өндірісі;

      9) ацетальдегид өндiрiсі;

      10) синтетикалық, дивинилнитрил, полизопрен және полибутадиен каучук (СКБ, СКН, СКИ-3, СКД) өндірісі;

      11) полиизобутилен өндiрiсі;

      12) химиялық талшықтар өндiрiсі;

      13) құрамында бериллий бар тұздар және тұз-реактивтер өндірісі (азотқышқылды бериллий, бериллий тотығы, күкірттіқышқыл бериллий, көмірқышқылды бериллий, сіркеқышқылды бериллий, хлорлы бериллий, фторлы бериллий, фторлы аммоний бериллаты);

      14) марганец тұздары мен тұз-реактивтер өндірісі (көмірқышқылды марганец, асқын тотық, қостотық, азоттықышқыл, күкіртқышқыл);

      15) үш фторлы бор мен оның негізіндегі өнімдер өндірісі;

      16) гальваникалық элементтер және батареялер өндірісі, марганец рудасын өңдеу және агломераттар дайындау.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Азық-түліктің бір түрін екінші түрімен ауыстыруға осы Нормалардың 1-қосымшасына сәйкес азық-түлікті өзара алмастыру нормалары шегінде рұқсат етіледі.

      3. ЕПТ таңертеңгі ыстық тамақ мәзірін тарату рациондар бойынша ЕПТ таңертеңгі ыстық тамақтың шамамен алты күндік мәзірін тарату негізінде осы Нормаларға 2-қосымшаға сәйкес жүргізіледі.

      4. Өндіріс сипаттамасына байланысты әртүрлі санаттағы жұмыскерлерге витаминдер беру тамақтану рационын витаминдермен байыту схемасы бойынша осы Нормаларға 3-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

      А, В1, В2 витаминдері қара және түсті металлургия өндірістерінің (домна өндірісі, илемдеу және құбыр өндiрiсi) негiзгi технологиялық процесімен айналысатын жұмысшыларға беріледі.

      В және С витаминдері темекі, шылым, сигарет, сигара, шегетін және иіскейтін махорка және темекіні ферментациялаумен (темекі-махорка өндірісі) тікелей айналысатын жұмысшылар мен мамандарға беріледі.

      С және РР витаминдері нан пісіру өндірісі (жидіту агрегатының машинисі, нан пісіруші) жұмысшыларына беріледі.

  Диеталық (емдік және
профилактикалық)
тамақтануға арналған арнайы
өнімдер беру нормаларына
1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдердің таңертеңгі асын даярлау кезінде азық-түлікті өзара алмастыру нормалары

      Ескерту. 1-қосымшаның тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Алмастырылатын азық-түліктің атаулары

Салмағы килограммен (брутто)

Алмастыруға болатын азық-түліктің атаулары

Баламалы салмағы килограммен (брутто)

Ет (сиыр еті)

1

Кесілген шошқа еті

1

Ет (сиыр еті)

1

Арық қой еті

1

Ет (сиыр еті)

1

Жаңа ауланған балық

1,5

Ет (сиыр еті)

1

Балықтың жон еті

0,75

Жұмыртқа (қабықсыз)

1

Жұмыртқа үгіндісі

0,278

Қаймағы алынбаған сүт

1

Қантсыз қойыртылған пастерленген сүт

0,45

Қаймағы алынбаған сүт

1

Қаймағы алынбаған құрғақ сүт

0,13

Қаймағы алынбаған сүт

1

Айран

1

Қаймағы алынбаған сүт

1

Ацидофилин

1

Қаймағы алынбаған сүт

1

Қатық

1

Сүзбе (жаңа жасалған)

1

Кептірілген сүзбе

0,35

Сүзбе (жаңа жасалған)

1

Ірімшік (майл. 30%)

0,5

Сарымай

1

Еріткен май

0,85

Өсімдік майы

1

Өсімдік маргарины

1

Ірімшік

1

Сүзбе

2

Қаймақ

1

Сары май

0,25

Бұршақ

1

Қарақұмық жармасы

1

Әр түрлі жарма (қарақұмықтан басқа)

1

Әр түрлі жарма, бұршақта

1

Жаңа піскен картоп

1

Кептірілген картоп

0,2

Жаңа піскен көкөніс

1

Кептірілген көкөніс

0,1

Жаңа піскен жеміс, жидек

1

Жеміс шырындары

1

Жаңа піскен жеміс, жидек

1

Кептірілген жеміс

0,25


      Ескертпе: сиыр етін шошқаның, қойдың семіз еттерімен, құс етімен, тұздалған етпен, балықпен, майшабақпен және қақталған балықпен алмастыруға болмайды.

  Диеталық (емдік және
профилактикалық)
тамақтануға арналған арнайы
өнімдер беру нормаларына
2-қосымша

      Ескерту. 2-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

№ 1 рацион бойынша диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдердің таңертеңгі ыстық асының алты күндік таратылу мәзірі

      Ескерту. 1-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мәзір

№ таратып салу

Азық-түлік граммен

Қара бидай наны

Бидай наны

Бидай және картоп

Ұн, макарон, бұршақ

Картоп

Қырық қабат

Сәбіз

Қызылша

Пияз

Томат пюресі

Қант

1-күн

Қырыққабат салаты

48


264

3

Қаймақтағы бауыр

68915

70
Сүзбе пудингі

4904

1020

Жеміс

Айран

Нан, шай


100


10

2-күн

Винегрет

75

40

30

25

40

30Картоппен бірге піскен сиыр еті

611/7335


260Қырыққабатпен бірге піскен омлет

535


100


Жеміс

Айран

Нан, шай


100


10

3-күн

Көкөністен салат

413

10

80

20

45

18Бұқтырылған ет гарнирмен

6261024027

15


Ірімшік құймағы қаймақпен

49310
5

Жеміс

Айран

Нан, шай


100


10

4-күн

Қырыққабаттан салат

40


264

3

Картоппен бірге піскен балық

558/7734


260
36Шала піскен жұмыртқа

Жеміс

Айран

Нан, шай


100


10

5-күн

Маринадталған қызылша жасыл бұршақпен

82
50
923

Строгандық бауыр

6905


260
15

10


Сүзбе сүтпен

48510

Жеміс

Айран

Нан, шай


100


10

6-күн

Винегрет

76

60

30

25

40
Тефтельмен вермишель

72613

70

29

17


Ірімшікпен жұмыртқа ботқасы

506
Жеміс

Айран

Нан, шай


100


10

6 күнге жиыны


600


60/6

150/60

960

900

-

475

-

72

104

1 күнге дөңгелектелген


100


10/1

25/10

160

150

-

90

-

12

17


Азық-түлік граммен

Мәзір

Өсімдік майы

Мал майы

Қаймақ

Ірімшік

Сүзбе

Жұмыртқа

Сиыр еті

Балық

Бауыр

Сүт

Жеміс

Мүкжидек

1-күн

Қырыққабат салаты

117,5

Қаймақтағы бауыр


15

15


99
Сүзбе пудингі


10

5


90

0,25 шт


15

Жеміс130


Айран


200Нан, шай

2-күн

Винегрет

5
Картоппен бірге піскен сиыр еті


20

164100Қырыққабатпен бірге піскен омлет


1,5 шт
50Жеміс130


Айран

Нан, шай


2003-күн

Көкөністен салат15


Бұқтырылған ет гарнирмен


20

69


Ірімшік құймағы қаймақпен


5

15


70

0,25 штЖеміс130


Айран


200Нан, шай

4-күн

Қырыққабаттан салат

117,5

Картоппен бірге піскен балық

10

5


120


50Шала піскен жұмыртқа


1 штЖеміс130


Айран


200Нан, шай

5-күн

Маринадталған қызылша жасыл бұршақпен

5
Строгандық бауыр

81
Сүзбе сүтпен

80

135Жеміс130


Айран


200Нан, шай

6-күн

Винегрет10


Тефтельмен вермишель


15

9725Ірімшікпен жұмыртқа ботқасы


5


60


1,5 шт
60Жеміс

Айран


200Нан, шай

6 күнге жиыны

42

120

70

60

240

4,5 шт

430

120

180

1620

780

30

1 күнге дөңгелектелген

7

20

10

10

40

0,75 шт

70

20

30

270

130

5

№ 2 рацион бойынша диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдердің таңертеңгі ыстық асының алты күндік таратылу мәзірі

      Ескерту. 2-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мәзір

Таратылу мәзірі №

Азық-түлік граммен

Қара бидай наны

Бидай наны

Бидай ұны

Жарма және макарондар

Картоп

Қырық қабат

Сәбіз

Қызылша

Пияз

Томат пюресі

Қант

1-күн

Ірімшік, нан


100

100


Көкөніс салаты

43

110


25


25Макарон мен бұқтырылған сиыр еті

6265

5010


7

5


Қанты бар шай
15

Айран

2-күн

Ірімшік, нан


100

100


Қырыққабатты салат

51


22924


10

Жұмыртқа және күрішпен антекрот

662
50
Қанты бар шай
15

Айран
15

3-күн

Ірімшік, нан


100

100


Винегрет

76/2

55

86

25

38

37


5

Қарақұмық ботқасымен шницель

721/1
Қанты бар шай
15

Айран
15

4-күн

Ірімшік, нан


100

100


Маринадтағы балық

1235
63

Вермишельмен бауыр

6888

50

38

5

3

Қанты бар шай
15

Айран

5-күн

Ірімшік, нан


100

100


Көкөністермен бұқтырылған картоп

368/3

307


13


12Макаронмен ет

698
50

29Қанты бар шай
15

Айран

6-күн

Ірімшік, нан


100

100


Көкөністен рагу

370

110

38

63


36Етпен құймақ

70875
5

Қанты бар шай
15

Айран
15

6 күнге жиыны


600

600

93

250

582


85910

203

1 күнге дөңгелектелген


100

100

15

40

100


1502

35


Азық-түлік граммен

Мәзір

Өсімдік майы

Мал майы

Қаймақ

Ірімшік

Жұмыртқа

Сиыр еті

Балық

Бауыр

Қияр

Бұршақ

Шай

Айран

1-күн

Ірімшік, нан
25

Көкөніс салаты

10
63
Макарон мен бұқтырылған сиыр еті


15
169Қанты бар шай0,5


Айран
200

2-күн

Ірімшік, нан
25

Қырыққабатты салат

10
Жұмыртқа және күрішпен антекрот


101 д.

161Қанты бар шай0,5


Айран
200

3-күн

Ірімшік, нан
25

Винегрет

10
Қарақұмық ботқасымен шницель


151Қанты бар шай0,5


Айран
200

4-күн

Ірімшік, нан
25

Маринадтағы балық156


Вермишельмен бауыр

15

15


133

Қанты бар шай0,5


Айран
200

5-күн

Ірімшік, нан
25

Көкөністермен бұқтырылған картоп

15

15Макаронмен ет


250,25 д.

161Қанты бар шай0,5


Айран
200

6-күн

Ірімшік, нан
25

Көкөністен рагу

10

53Етпен құймақ

5

150,25 д.

164Қанты бар шай0,5


Айран
200

6 күнге жиыны

75

90


125

1,75 д.

806

156

133

63

53

3

1200

1 күнге дөңгелектелген

13

15


25

0,25 д.

150

25

25

10

10

0,5

200

№ 3 рацион бойынша диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдердің таңертеңгі ыстық асының алты күндік таратылу мәзірі

      Ескерту. 3-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мәзір

Таратылу мәзірі №

Азық-түлік граммен

Қара
нан

Нан

Печенье

Бидай ұны

Жарма макарондар

1-күнНан, май, консервілер


100

100
Макарон қосылып пісірілген сиыр еті

611
5

60

Қанты бар 2 стакан шай, печенье
502-күнНан, май, консервілер


100

100
Қарақұмық ботқасымен бауыр

687
6

46

Қанты бар 2 стакан шай, печенье
503-күнНан, май, консервілер


100

100
Тефтели күрішпен

726
12

60

Қанты бар 2 стакан шай, печенье
504-күнНан, май, консервілер


100

100
Қуырылған ет бұршақпен

644


Қанты бар 2 стакан шай, печенье
505-күнНан, май, консервілер


100

100
Тары ботқасы мен қуырынды

665

60

Қанты бар 2 стакан шай, печенье
506-күнНан, май, консервілер


100

100
Қарақұмық ботқасымен котлет

718

46

Қанты бар 2 стакан шай, печенье
506 күнге жиыны


600

600

300

23

272

1 күнге дөңгелектелген


100

100

50

4

45


Азық-түлік граммен

Мәзір

Пияз

Томат пюресі

Сәбіз

Бұршақ

Қант

Мал майы

Сиыр еті

Бауыр

Балық консервілер

Шай

1-күнНан, май, консервілер


1053


Макарон қосылып пісірілген сиыр еті

8


14


2,5

15

164
Қанты бар 2 стакан шай, печенье

30

1,5

2-күнНан, май, консервілер


1053


Қарақұмық ботқасымен бауыр


15


133Қанты бар 2 стакан шай, печенье

30

1,5

3-күнНан, май, консервілер


1053


Тефтели күрішпен

40

5

10


2,5

15

154
Қанты бар 2 стакан шай, печенье

30

1,5

4-күнНан, май, консервілер


1053


Қуырылған ет бұршақпен
200


15

155
Қанты бар 2 стакан шай, печенье

30

1,5

5-күнНан, май, консервілер


1053


Тары ботқасы мен қуырынды

36

5
15

161
Қанты бар 2 стакан шай, печенье

30

1,5

6-күнНан, май, консервілер


1053


Нан, май, консервілер


15

100
Қарақұмық ботқасымен котлет

30

1,5

6 күнге жиыны

84

10

24

200

185

150

734

133

318

9

1 күнге дөңгелектелген

15

2

6

35

32

25

130

25

130

1,5

№ 4 рацион бойынша диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдердің таңертеңгі ыстық асының алты күндік таратылу мәзірі

      Ескерту. 4-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мәзір

Таратылу мәзірі №

Азық-түлік граммен

Қара нан

Нан

Бидай ұны

Жарма, макарондар

Картоп

Қырық қабат

Сәбіз

Қызылша

Пияз

1-күнҚаймақ қосылған сүзбе

485/1/2


Қарақұмық ботқасымен бұқтырылған ет

626/7674

465


5

Нан, май, шай


100

100
Айран2- күнІрімшік қосылған вареник

48750Піскен ет қосылған картоп пісірмесі

696

300
21

Нан, май, шай


100

Айран3- күнІрімшіктен пісірілген пудинг

491
10


Піскен ет көкөніспен

661/773

200


3

3


Нан, май, шай


100

100
Айран4-күнІрімшік пісірмесі

492


Картоппен суға пісірілген немесе қыздырылып пісірілген балық

576

200

Нан, май, шай


100

100
Айран5-күнІрімшік қаймақпен

485/1/2


Макарон орамасы

725
30


Нан, май, шай


100

100
Айран6-күнІрімшік құймағы

49323Картоппен қуырылған балық

549

200

Нан, май, шай


100

100
Айран6 күнге жиыны


600

600

77

96

900

-

8

-

30

1 күнге дөңгелектелген


100

100

15

15

15

-

1

-

6


Азық-түлік граммен

Мәзір

Томат пюресі

Қант

Өсімдік майы

Мал майы

Қаймақ

Сүзбе

Жұмыртқа

Сиыр еті

Балық

Шай

Айран

1-күн
Қаймақ қосылған сүзбе


7,515

101


Қарақұмық ботқасымен бұқтырылған ет

12


5

5
112
Нан, май, шай


15


10


0,5


Айран


15

200

2- күн
Ірімшік қосылған вареник
5

30

96

0,5 д.

Піскен ет қосылған картоп пісірмесі15

161
Нан, май, шай


15

100,5


Айран200

3-күн
Ірімшіктен пісірілген пудинг


15


10


91

0,5 д.

Піскен ет көкөніспен
5

30164
Нан, май, шай


15


10


0,5


Айран200

4-күн
Ірімшік пісірмесі


10

5


30

142

1/5 д.

Картоппен суға пісірілген немесе қыздырылып пісірілген балық8

5

151Нан, май, шай
10


0,5


Айран


15

200

5-күн
Ірімшік қаймақпен


7,515

101


Макарон орамасы3
1/5 д.

154
Нан, май, шай


15


10


0,5


Айран


15

200

6-күн
Ірімшік құймағы


25


10

15

142


Картоппен қуырылған балық5

5

151Нан, май, шай


15


10


0,5


Айран


15

200

6 күнге жиыны

12

267

51

85

135

673

1,5 д.

591

305

3

1200

1 күнге дөңгелектелген

2

45

10

15

20

110

0,25 д.

100

50

0,5

200


      Ескертпе: Екінші тағамдар суға пісірілген немесе қыздырып пісірілген. Ет пен балық экстративтік заттарын шектеу.

№ 5 рацион бойынша диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдердің таңертеңгі ыстық асының алты күндік таратылу мәзірі

      Ескерту. 5-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Мәзір

Таратылу мәзірі №

Азық-түлік граммен

Қара бидай наны

Бидай наны

Бидай ұны

Жарма және макарондар

Картоп

Қырық қабат

Сәбіз

Қызылша

Пияз

Томат пюресі

Қант

1-күн

Жұмыртқа қосылған жазғы салат

43

110


25


25Қарақұмық ботқасымен ромштекс

640/766
47
Нан, шай


100

100

15

Айран
15

2-күн

Ірімшіктен жасалған пудингпен жұмыртқа

49020

Қуырылған картоп пен гуляш

6635


300
25

5


Нан, шай


100

100

15

Айран
15

3-күн

Қырыққабаттан салат

43


17525


20

Күріш пен жұмыртқа қосылған бифштекс

650
35
Нан, шай


100

100

15

Айран
15

4-күн

Қаймақ қосылған ірімшік

48520

Піскен жұмыртқа

Қуырылған балық картоппен

5636


200

5


Нан, шай


100

100

15

Айран
15

5-күн

Винегрет

76

86

25

38

37
Жұмыртқа және картоп орамасы

725/83

150

Нан, шай

100

100

15

Айран

15

6-күн

Пиязбен омлет

525

15

Макаронмен пияз қосылған бауыр

690/1

40

60

Нан, шай

100

100

Айран

15

6 күнге жиыны

600

600

19

122

760

261

50

38

187

10

240

1 күнге дөңгелектелген

100

100

3

20

125

100

3

40


Азық-түлік граммен

Мәзір

Өсімдік майы

Мал майы

Қаймақ

Сүзбе

Жұмыртқа

Сиыр еті

Балық

Бауыр

Қияр

Бұршақ

Шай

Айран

1-күн

Жұмыртқа қосылған жазғы салат

15

1 д.

63

Қарақұмық ботқасымен ромштекс

15

0,25 д.

157

Нан, шай

0,5

Айран

200

2-күн

Ірімшіктен жасалған пудингпен жұмыртқа

10

20

101

0,75 д.

Қуырылған картоп пен гуляш

7

161

Нан, шай

0,5

Айран

200

3-күн

Қырыққабаттан салат

15

Күріш пен жұмыртқа қосылған бифштекс

10

1 д.

161

Нан, шай

0,5

Айран

200

4-күн

Қаймақ қосылған ірімшік

25

101

Піскен жұмыртқа

1 д.

Қуырылған балық картоппен

15

15

216


Нан, шай0,5


Айран
200

5-күн

Винегрет

15
Жұмыртқа және картоп орамасы

15

1 д.

154

Нан, шай0,5


Айран
200

6-күн

Пиязбен омлет


101 д.
Макаронмен пияз қосылған бауыр

15

15Нан, шай0,5


Айран
200

6 күнге жиыны

90

107

60


6 д.

633

216

133

63

-

3

1200

1 күнге дөңгелектелген

15

17

10


1 д.

100

35

25

10

-

0,3

200

  Диеталық (емдік және
профилактикалық)
тамақтануға арналған арнайы
өнімдер беру нормаларына
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымшаның оң жақ жоғарғы бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 28.08.2020 № 346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Өндірiс сипаттамасына байланысты витаминдер беру

      Өндіріс сипаттамасына байланысты витаминдерді беру емдік-профилактикалық тағам түрлерiнiң бiрi болып табылады. Қара және түсті металлургиядағы ыстық цехтардағы жұмысшылар үшiн, сондай-ақ тамақ өнеркәсiбi өндiрiсiнде – нан пiсiру, табак-махорка өндiрiсiнде осы Нормаларға сәйкес витаминдер беру көзделген:

Қызметкерлер санаты

Витаминдер атауы

Күндік мөлшері, мг.

1. Қоршаған ортаның жоғарғы температурасының және қарқынды жылу сәулелерiнiң әсерiне ұшырайтын жұмыскерлер:
1) қара және түсті металлургия ұйымдарының домналық болат балқытатын, ферробалқыту, илемдеу және құбыр илемдеу, түсті және сирек кездесетін металдар құю өндiрiсiнде тiкелей айналысатын

 
 
 
 
 
 
Ретинол А
Тиамин В1
Рибофлавин В2

 
 
 
 
 
 
2
3
3

2) жидiту агрегаттарының машинистерi және нан пiсiру өндiрiсiндегi наубайшылар

Аскорбин қышқылы С
Никотин
қышқылы

150
20

2. Никотині бар шаң әсерiндегi табак-махорка және никотин өндiрiсiнде жұмыс iстейтiн жұмыскерлер

Тиамин-В1 Аскорбин қышқылы С

2
150

Тамақтану рационын витаминдермен байыту схемасы

      Тамақтану рационы витаминдерді тағамдарға тiкелей қосу (кристалл түрiнде немесе майлы ерiтiнді-ретинол, токоферол) жолымен немесе 1-2 поливитамин дражесiн беру жолымен байытылады.

      Витамин ерiтiндiсi күн сайын, судың немесе тағамның белгiлi бiр көлемiнде қажет мөлшерi болатындай етіп дайындалады.

      Витаминдердiң су ерiтiндiлерi сақтауға келмейдi.

      Витаминдер ерiтiндiсiн дайындауды жеңiлдету үшiн мына кестені пайдалану керек:

Адам
саны

Сұйықтық мөлшерi, мл.

Витамин С, дозасы:

Витамин В1

Витамин В2

100 мг.

150 мг.

1

2

3

4

5

6

1

4

100

150

3

15

5

20

500

750

15

75

10

40

1000

1500

30

150

50

200

5000

7500

150

750


      Емдік-профилактикалық тағамның таңертеңгi ыстық асын алатындарға витаминді ерiтiндiні шайына немесе кофесiне 1 шай қасықтан қосады.

      Тек қана витаминдер берiлетiн жағдайларда оларды бiрiншi не үшіншi тағамдарға қосады.

      Витаминдерді жоғары температураның бұзуын болдырмау үшiн оларды қайнап тұрған сорпаға, борщқа және т.б. салуға болмайды. Витаминдендіруді тағамдарды тарату кезiнде жүргiзедi.

      А витаминін майға ерiтедi және 1 адамға 2 мг есебiмен немесе 6600 ХБ (халықаралық бірлік) астам бiрiншi, екiншi тағамдарға қосады.

      А витаминінің әдеттегi майлы концентратында 1 мл (15 адамға қажет мөлшерде) 100000 ХБ (халықаралық бірлік) бар. Бiр адамға мөлшерi - осы концентраттың екi тамшысы.

      Е витаминін мал майына ерiтедi, екiншi тағамдардың тұздығына қосады. Е витаминін қосу (дәрiханадағы препараттың 5%-ы май ерiтiндiсiнiң 1 тамшысында 1 мг. витамин бар) мына схемамен жасалады:

Адам
саны

Мал майының мөлшерi мг.

Құрамындағы Е витамині, мг.

Е витаминінің 5% май ерiтiндiсiнiң көлемi

1

2

3

4

1

5

10

10 тамшы

5

25

50

50 тамшы

10

50

100

1 шай қасық

50

250

500

5 шай қасық

100

500

1000

10 шай қасық