Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2004 жылғы 24 желтоқсандағы N 168 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 29 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3310. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2008 жылғы 22 желтоқсандағы N 265 Бұйрығымен.

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2008.12.22 N 265 Бұйрығымен.

      "Қазақстан Республикасы Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын жасау ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 қыркүйектегі N 959 қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН :
      1. Қоса беріліп отырған бюджет шығыстарының экономикалық ерекшелігінің құрылымы бекітілсін.
      2. Бюджеттік процесс әдіснамасы және әдіснамалық талдау департаменті (Д.М.Шәженова) Заң басқармасымен (М.Д.Әйтенов) бірлесіп, осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

                                   Қазақстан Республикасы
                                  экономика және бюджеттік
                                    жоспарлау министрінің
                                 2004 жылғы 24 желтоқсандағы
                                 N 168 бұйрығымен бекітілген

        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БЮДЖЕТ ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ
     ЭКОНОМИКАЛЫҚ СЫНЫПТАМАСЫ ЕРЕКШЕЛІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

      Ескерту: Құрылымға өзгерту енгізілді - ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау министрінің 2005 жылғы 12 мамырдағы N 69 , 2006 жылғы 17 қаңтардағы N 1 , 2006 жылғы 15 тамыздағы N 118 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз), 2007.04.30. N 77 ,  2007.07.05. N 121 , 2007.09.27. N 176 , 2007.11.29. N 211 Бұйрықтарымен.

Сы-
ныпша

Ерек-
ше-
лігі

Атауы

Анықтама

Шығындардың тізбесі

110


Жалақы
111

Негізгі
жалақы

Мемлекеттік меке-
мелердің қызмет-
керлеріне лауазым-
дық міндеттеме-
лерін орындағаны
үшін ақшалай
төлемдер.
Бұл ерекшелік
бойынша лауазымдық
жалақыға тұрақты
сипаты бар және
белгіленген қосымша ақылар, үстемеақылар және көтерілімдер көрсетіледі.
Жеке табыс салы-
ғын, жинақтаушы зейнетақы қорла-
рына міндетті зейнетақы жарна-
ларын және жала-
қыдан алынатын
өзге де ұстап
қалуларды осы ерекшеліктен
аудару керек.

Депутаттардың, саяси
және әкімшілік мемле-
кеттік қызметшілердің,
судьялардың, алыс және
таяу шет елдердегі
Қазақстан Республика-
сының Төтенше және
Өкілетті Елшілерінің,
Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министр-
лігінің шет елдердегі
заңнамада  мекемелері қызметкерлерінің, әскери қызметшілердің, құқық қорғау органдары, Төтенше
жағдайлар жөніндегі министрлігінің мемле-
кеттік өртке қарсы
қызметі мен прокура-
тура органдары
қызметкерлерінің:
Лауазымдық жалақы;
Әскери атақтар бойынша
жалақы;
Арнаулы атағы үшін
қосымша ақы;
Сыныптық шен үшін
қосымша ақы;
Әскери қызметшілерге, құқық қорғау орган-   дары, қаржы полициясы мен мемлекеттік өртке қарсы күрес қызметі   қызметкерлеріне қызмет өткерудің ерекше
жағдайлары үшін
үстемеақы;
Экологиялық апат
аймақтарында және көп
жылдық ядролық жары-
лыстардың салдарынан
зардап шеккен аумақ-
тарда тұрғаны үшін 
үстемеақы;
Демалысқа ақы төлеу,
қызметкер жұмыстан
босаған жағдайда не
қызметкердің қалауы
бойынша пайдаланылмаған
демалысы үшін өтемақы;
2000 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап және 2002
жылғы 1 қаңтардан
бастап еңбекақы төлеу шарттарының өзгеруіне байланысты мемлекеттік қызметшілерге төлене- тін жалақыдағы айырма;
"Қазақстан Республика-
сы Еңбек кодексі"
Қазақстан Республикасы
кодексінің 131-бабына
сәйкес белгіленген
қосымша ақылар:
қызметтерді қоса
атқарғаны (қызмет
көрсету аймақтарын
кеңейткені) немесе
жұмыста уақытша
болмаған қызметкердің
міндеттерін орындағаны
үшін қосымша ақылар;
Басқа мемлекеттік
мекемелер қызметкер-
лерінің негізгі
жалақысы:
Лауазымдық жалақылар
(ставкалар); "Мемлекет-
тік мекемелердің мемле-
кеттік қызметші емес
қызметкерлеріне және
қазыналық кәсіпорын-
дардың қызметкерлеріне
еңбекақы төлеу жүйесі
туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметі-
нің 2002 жылғы 11 қаң-
тардағы N 41 қаулысы-
мен белгіленген тұрақ-
ты сипатқа ие қосымша
ақылар, үстемеақылар
және көтерілімдер;
2000 жылғы 1 қаңтардан
бастап және 2002 жылғы
1 қаңтардан бастап
еңбекақы төлеу
шарттарының өзгеруіне
(оның ішінде аудандық
коэффициенттің, таулы,
шөлді және сусыз жер-
лерде жұмыс істегені
үшін төленетін коэффи-
циенттердің алынып
тасталуына) байланысты
төленетін жалақыдағы
айырма; демалысқа ақы
төлеу, қызметкер жұмыс-
тан босатылған жағ-
дайда, не қызметкердің
қалауы бойынша пайдала-
нылмаған демалысы үшін
өтемақы;


112

Қосымша
ақшалай
төлемдер

Мемлекеттік мекеме
басшысының шешімі
бойынша мемлекет.
тік мекемелердің қызметкерлеріне берілетін ынтала-
ндыру, көтермелеу сипатындағы, сондай-ақ қосымша жұмыс істегені үшін ақшалай төлемдер.

Саяси және әкімшілік
мемлекеттік қызметші-
лердің, судьялардың, 
алыс және таяу шет
елдердегі Қазақстан
Республикасының
Төтенше және Өкілетті
Елшілерінің, Қазақстан
Республикасы Сыртқы
істер министрлігінің
шет елдердегі мекеме-
лері қызметкерлерінің,
әскери қызметшілердің,
құқық қорғау органдары,
Төтенше жағдайлар
жөніндегі министрлі-
гінің мемлекеттік
өртке қарсы қызметі
мен прокуратура орган-
дары қызметкерлерінің:
Смета бойынша тиісті
органды ұстауға
көзделген қаражатты
үнемдеу есебінен
мемлекеттік органның
басшысының шешімімен
белгіленген лауазымдық
жалақыға үстемеақылар;
Қазақстан Республикасы
Президентінің "Қазақ-
стан Республикасы
Президентінің кейбір
актілеріне өзгерістер
мен толықтырулар
енгізу және Қазақстан
Республикасы Президен-
тінің 1996 жылы 18 
маусымдағы N 3038
Жарлығының күші
жойылды деп тану
туралы" 2002 жылғы 21
наурыздағы N 825
Жарлығының 1-тармағы
5-тармақшасының
3-абзацына сәйкес
мемлекеттік органдар-
дың орталық аппарат-
тары әкімшілік
мемлекеттік қызметші-
лерінің сыйлықақысы;
Смета бойынша тиісті
органды ұстауға
көзделген қаражатты
үнемдеу есебінен
мемлекеттік орган
басшысының, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы
Парламентінің Палатасы
төрағаларының
шешімімен төленетін
сыйлықақылар;
"Қазақстан Республика-
сы Еңбек кодексі"
Қазақстан Республикасы
кодексінің 127, 128
және 129-баптарына
сәйкес мерзімінен тыс
жұмыстарға, түнгі
уақыттағы мереке және
демалыс күндеріндегі
жұмыстарға ақы төлеу.
Басқа мемлекеттік
мекемелер қызметкер-
лерінің қосымша
ақшалай төлемдері:
Смета бойынша тиісті
органды ұстауға
көзделген қаражатты
үнемдеу есебінен
мемлекеттік мекеме
басшысының шешімімен
қызметкерлердің
лауазымдық жалақы-
ларына ынталандыратын
үстемеақылар,
сыйлықақылар;
"Қазақстан Республи-
касындағы еңбек туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының
73-бабына сәйкес
мерзімнен тыс жұмыс-
тарға, мереке және
демалыс күндеріндегі
жұмыстарға ақы төлеу


113

Өтемақы
төлемдері

Мемлекеттік меке-
мелердің қызмет-
керлеріне бері-
летін өтемдік сипаттағы ақшалай төлемдер

Депутаттардың, саяси
және әкімшілік мемле-
кеттік қызметшілердің,
судьялардың, алыс және
таяу шет елдердегі
Қазақстан Республика-
сының Төтенше және
Өкілетті Елшілерінің,
Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министр-
лігінің шет елдердегі
мекемелері қызметкер- лерінің, әскери қыз-  метшілердің, құқық
қорғау органдары,
Төтенше жағдайлар
жөніндегі министрлігі-
нің мемлекеттік өртке
қарсы қызметі мен про-
куратура органдары
қызметкерлерінің:
"Арал өңіріндегі
экологиялық қасірет
салдарынан зардап
шеккен азаматтарды
әлеуметтік қорғау
туралы" Қазақстан Рес-
публикасы Заңының
13-бабы 1-тармағының
4-тармақшасында көз-
делген сауықтыруға
арналған материалдық
көмек;
сауықтыру үшін жәрдем-
ақы;
әскери қызметшілерге
(мерзімді әскери қыз-
меттегі қызметшілерден
басқа) және құқық қор-
ғау органдары қызмет-
керлеріне қызметтік
ауысу кезіндегі көше-
рақы жәрдемақылары;
әскери қызметшілерге,
оның ішінде мерзімді
әскери қызмет әскери
қызметшілеріне және
құқық қорғау органдары
қызметкерлеріне әскери
немесе арнайы қызмет-
тен босаған кездегі
біржолғы жәрдемақылар;
мемлекеттік қызметші-
лерге берілетін шығу
жәрдемақысы;
судьялардың қызметтен
кету кезіндегі біржол-
ғы шығу жәрдемақысы;
смета бойынша тиісті
органды ұстауға көз-
делген қаражатты үнем-
деу есебінен мемлекет-
тік орган басшысының
шешімі бойынша төле-
нетін материалдық
көмек;
аумақтық салық орган-
дарының әкімшілік мем-
лекеттік қызметшіле-
ріне еңбектегі ерекше
жағдайлары үшін
берілетін өтемақы;
мамандандырылған
медициналық-әлеуметтік
сараптама бөлімшелері-
нің мемлекеттік қыз-
метшілеріне еңбектегі
зиянды және қауіпті
жағдайлар үшін  бері-
летін өтемақы.
Басқа мемлекеттік
мекемелердің қызмет-
керлерінің өтемақы
төлемдері:
смета бойынша тиісті
органды ұстауға көз-
делген қаражатты
үнемдеу есебінен
мемлекеттік мекеме
басшысының шешімімен
қызметкерге көрсеті-
летін материалдық көмек;
"Арал өңіріндегі
экологиялық қасірет
салдарынан зардап
шеккен азаматтарды
әлеуметтік қорғау
туралы" Қазақстан
Республикасы Заңының
13-бабы 1-тармағының
4-тармақшасында көз-
делген сауықтыруға
арналған материалдық
көмек;
"Қазақстан Республика-
сы Еңбек кодексі"
Қазақстан Республикасы
кодексінің 157-бабына
сәйкес жұмысынан
айрылуына байланысты
өтемақы төлеу.


114

Соттардың, әскери
қызмет-
шілердің,
ішкі істер
органдары,
Қазақстан
Республи-
касы Қыл-
мыстық атқару жүйесі комитеті,
қаржы по-
лициясы
органдары
және мем-
лекеттік өртке қарсы қызмет қызмет-
керлері-
нің жи-
нақтаушы
зейнетақы
қорларына
міндетті
зейнетақы
жарналары

Бұл ерекшелік бойынша республика
лық және жергі- лікті бюджеттер-
дің есебінен
ұсталатын, 1998
жылғы 1 қаңтардағы
жағдай бойынша 10
жылдан аз әскери
қызмет, Қазақстан
Республикасының
ішкі істер
органдарындағы
қызмет өтілі бар Қазақстан Респуб-
ликасының әскери қызметшілердің, ішкі істер орган- дары, Қазақстан Республикасы Қылмыстық атқару жүйесі комитеті, қаржы полициясы органдары және мемлекеттік өртке қарсы қызмет қызметкерлерін ақшалай қамту
мөлшерінің 20%-ы мөлшерінде мемле- кеттік және мем- лекеттік емес жинақтаушы зей- нетақы қорларына міндетті зейнетақы
жарналары көрсе- тіледі. Жинақтауыш зейнетақы қорына судьяның ай сайынғы кірісінің 10 % мөлшерінде қосымша зейнетақы жарналары.115

Алқа
билердің
жалақысы

Алқа билерінің еңбек ақысы облыс-
тық судьяның және
оған теңестірілген
соттың лауазымдық
жалақысының жарты-
сы мөлшерінде, бі-
рақ алқа биінің
оның негізгі жұмыс
орны бойынша сотқа
қатысқан уақытына
(жұмыс күндерінің
санына) пропорцио-
налды орташа жала-
қысынан кем емес.
Алқа билерінің жа-
лақысынан ұстала-
тын дербес кіріс
салығын, жинақтау-
шы зейнетақы қоры-
на міндетті зей-
нетақы төлемін жә-
не басқа да ұста-
лымдарды осы ерек-
шеліктен аударған
жөн


120


Жұмыс
берушілер
-лердің
жарналары
121

Әлеумет-
тік салық

Мемлекеттік мекемелер бюджет. ке аударатын аударымдар, "Салық
және бюджетке төл.
енетін басқа да
міндетті төлемдер
туралы" Қазақстан
Республикасының Кодексіне сәйкес есептелген әлеу. меттік салық сома.
сының шегінде уақ.
ытша жұмысқа жар.
амсыздығы бойынша,
жүктілігі мен босануы бойынша жәр демақы төлем. дері, мерзімінде төленбеген әлеу. меттік салық сома.
сына өсімпұлдар,
айыппұлдар122 

Әлеумет-
тік сақ-
тандыру-
дың мем-
лекеттік
қорына
әлеумет-
тік ауда.
рымдар-

"Міндетті әлеумет.
тік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес мемлекеттік меке.
мелердің әлеумет.
тік сақтандырудың мемлекеттік қорына
төлейтін аударым.
дары 125

Көлік
құрал-
дарының
иелерін
азаматтық құқықтық
жауапкер-
шілікке
міндетті
сақтанды.
руға ар. налған
жарналар

Көлік құралдары
иелерінің жауап. кершілігін міндет.
ті сақтандыру бойынша сақтандыру
қызметтерін сатып алу126

Мемлекет-
тік меке-
мелердің
қызметкер
лерінің мемлекет.
тік мін.
детті же.
ке сақ-
тандыруға
жарналары

Бұл ерекшелік бой.
ынша қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамалық актiлерiмен белгіленген жағдайларда мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерін мемлекеттік міндетті жеке сақтандыру жарналары жөнін.
дегі шығындар
көрсетіледі.


130

Тауар.лар са
тып алу

131

Азық-түл.ік өнім.
дерін са.
тып алу

Мемлекеттік мекемелердің жеткізушілерге немесе бөлшектеп сатушыларға жеке мұқтаждар үшін сатып алынған тамақ  өнімдері үшін ақы  төлеуі. Жекелеген мекеме. лердің асханалар.
да тамақтанғанына
ақы төлеу.
Контингент (оқушы-
лар, мерзімді қыз-
меттің әскери қыз-
метшілері, курсан.
ттар) сапарға шығу
арқылы өткізіле.
тін  іс-шараларға
қатысқан кезде оларды тамақтанды.
руға арналған шығ.
ындар 159-ерекше.
лік бойынша жүзеге
асырылады.

жеке пайдалану үшін
мемлекеттік мекемелер-
дің азық-түлік өнім-
дерін сатып алуы және
сақтауы;
арнайы тағам;
жануарлардың тағамы;
құтқару және кезек
күттірмейтін жұмыстар-
ды жүргізу кезінде
кәсіби және ерікті
апаттан құтқару қыз-
меттерінің және құры-
лымдардың құтқарушы-
лары үшін тағам сатып
алу;
мерзімді әскери қыз-
метшілердің, әскери
оқу орындары, ішкі
істер органдарының оқу
орындары курсанттары-
ның, сотталғандардың,
қылмыс жасағандығына
күдіктілер мен кінә-
лілердің;
  Бiлiм беру ұйымдары қызметкерлерiнiң үлгі штаттарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 қарашадағы N 1168 қаулысына сәйкес егер мемлекеттік мекеменің штат санында аспаздар көзделген болса, мектеп асханаларына азық-түлік өнімдерін сатып алу.
  Егер штат санында аспаздар көзделмеген болса, онда оқушыларды тамақтандыруды ұйымдастыруды басқа заңды тұлға шарт бойынша іске асырады және бұл шығындар 149-ерекшелік бойынша көрсетіледі.


132

Дәрі-дәр.
мектер және ме-
дициналық
мақсат-
тағы өзге
де құрал-
дарды
сатып алу

Мемлекеттік меке.
мелердің бір жолғы
және бірнеше рет
пайдаланылатын дәрі-дәрмектер мен
медициналық мақ.
саттағы өзге де құралдарды сатып алуға арналған
шығындары

дәрі-дәрмектер мен
байлап-таңу құрал-
дарын, медициналық
құрал-саймандарды және
өзгелерді сатып алу;
қан сатып алу;
биопрепараттар сатып
алу;


134

Заттық мүліктер- ді, ныс-
анды және
арнаулы
киім-ке-
шектер
сатып алу, тігу
және жөн-
деу

Әскери қызметші.
лер, ішкі істер органдарының, қар.
жы полициясының
қызметкерлері, кә.
сіпқой апаттан құтқару құралым.
дарының құтқарушы.
лары, мемлекеттік
өртке қарсы қызмет
органдарының қыз-
метшілері, әскери
оқу орындарының курсанттары, әске-
ри мектеп-интер-
наттардың тәрбие-
ленушілері үшін-
мүліктік заттар,
кеден қызметінің,
прокуратура орган-
дарының қызметкер-
лері, судьялар, сот приставтары,
сот орындаушылары
үшін арнаулы және
нысанды киім-
кешектер, мемле-
кеттік орман күзе-
тінің және аң шар-
уашылығының, өсім-
діктер карантині
жөніндегі мемле-
кеттік фитосани-
тариялық қызмет
пен мемлекеттік
шекарада және
көлікте ветари-
нарлық қадаға-
лауды жүзеге асыр-
атын мемлекеттік
ветеринарлық қыз-
меттің қызметкер-
лері үшін нысанды
киім және айыру белгілерін сатып
алуға, тігуге және
жөндеуге арналған
шығындар, сондай
-ақ заттай мүлік-
ті, нысанды және
арнаулы киім-кешек
терді сатып алудың
орнына ақшалай өтемақылар135

Ерекше
жабдықтар
мен мате-
риалдар
сатып алу

Әскери мақсаттағы
заттарды, матер-
иалдарды, құрал-
дарды сатып алуға,
әскери маңызы бар объектілерді салу-
ға арналған шығын-
дар139

Өзге де
тауарлар
сатып алу

131-135 ерекшелік-
тер бойынша көрсе-
тілетін шығындар-
ды қоспағанда, бір
бірлігі үшін құны
40 есе айлық есеп-
тік көрсеткіштен
аспайтын тауарлар-
ды сатып алуға
арналған шығындар.
Сондай-ақ осы
ерекшелік бойынша
тауарлар арзан
және тез тозатын,
қызмет ету мерзімі
1 жылдан аз, бір бірлігі үшін құны
40 есе айлық есеп-
тік көрсеткіштен
асатын тауарлар
көрсетіледі.


140


Қызметтер
мен жұм-
ыстарды
сатып алу
141

Коммунал-
дық қыз-
меттерге
ақы төлеу

144 және 145-ерек-
шеліктерде көрсе-
тілетін электр энергиясы мен жылуды қоспаған-
да, суға, газға және басқа комму-
налдық қызметтер-
ге арналған шығын-
дар.
Мемлекеттік меке-
мелер ғимараттар мен үй-жайларды, мемлекеттік мекеме
болып табылмайтын ұйымдардан (тең-
герім ұстаушыдан) жалға алған жағ-
дайда, мемлекет-
тік мекеме (жалгер)
осы ерекшелік бойынша комму-
налдық қызметке ақы төлеуге
арналған қаражатты
теңгерім ұстау-
шының шотына ау-
дарады

Ыстық, суық суға, кәрізге ақы төлеу;
газға ақы төлеу;
қызметтерге уақытылы
ақы төлемегені үшін
өсімпұл.


142

Байланыс
қызмет-
теріне
ақы төлеу

Байланыстың барлық
түрлерінің қызмет-
теріне, оның ішінде
байланыс қызметте-
рін жеткізуші көр-
сететін байланыс
арналарын орнату (қосу), үзіп тастау
жөніндегі қызмет-
терге ақы төлеу.

телефондар үшін
абоненттік ақы;
қалааралық сөйлесу;
ұялы байланыс;
почта-телеграф шығындары;
үкіметтік байланыс;
факс;
электронды почта;
арнайы байланыс;
спутникті байланыс;
телетайп;
радио және т.б.


143

Көліктік
қызмет
көрсету-
лерге ақы
төлеу

Темір жол, теңіз,
жүк, әуе және ав-
томобиль көлігінің
қызметтеріне ар-
налған шығындарды
қоса алғанда, мемлекеттік меке-
мелерге заңды және
жеке тұлғалар көр-
сететін көліктік
қызметтерге арнал-
ған шығындар. Бұған, сондай-ақ тасымалдау үшін заттарды дайын-
дауға арналған
шығындар кіреді.

көлікті жалдау;
жабдықтарды, матери-
алдарды, арнайы кон-
тингентті, әскери тех-
никаны, әскерге шақы-
рылғандарды тасымал- дауға ақы төлеу және өзге де тасымалдар;


144

Электр
энергиясы
үшін ақы
төлеу

Пайдаланылған электрэнергиясы үшін төлемақы. 
Мемлекеттік меке-
мелер ғимараттар
мен үй-жайларды,
мемлекеттік мекеме
болып табылмайтын ұйымдардан
(теңгерім ұстау-
шыдан) жалға алған
жағдайда, мемле-
кеттік мекеме (жалгер) осы ерекшелік бойынша
электр энергиясы-
на ақы төлеуге ар-
налған қаражатты
теңгерім ұстаушы-
ның шотына аударады

тұтынылған электр энергиясы үшін ақы төлеу;
қызметтерге уақытылы
ақы төлемегені үшін
өсімпұл;


145

Жылуға
ақы төлеу

Барлық отынның түр-
лерін сатып алуға,
тасымалдауға, тиеу-
ге, түсіруге және
сақтауға арналған
шығындарды қоса алғанда,пайдаланыл-
ған жылу энергиясы
үшін төлемақы.
Мемлекеттік меке-
мелер ғимараттар мен үй-жайларды,
мемлекеттік мекеме
болып табылмайтын ұйымдардан (теңгерім ұстау-
шыдан) жалға алған
жағдайда,мемлекет-
тік мекеме (жалгер)
осы ерекшелік бойынша жылуға ақы төлеуге арналған қаражатты теңгерім ұстаушының шотына аударады

барлық отын түрлерін
сатып алуға, тасымал-
дауға, тиеуге,
түсіруге және сақтауға
арналған шығындарды қоса алғанда, тұтынылған жылу
энергиясы үшін ақы төлеу.
қызметтерге уақытылы ақы төлемегені үшін
өсімпұл;


146

Ғимарат-
тарды,
үй-жай-
ларды
ұстау,
оларға
қызмет
көрсету,
ағымдағы
жөндеу,
жабдықтар
мен
басқа да
негізгі
құралдар-
ды жөндеу

Ғимараттар мен
үй-жайларды ағым-
дағы жөндеуге,
жабдықтарды,
көлік құралдарын
және басқа да
негізгі құрал-
дарды ағымдағы
және күрделі жөн-
деуге, сондай-ақ
негізгі құралдарды
ұстау мен қызмет
көрсетуге тікелей
байланысты шығын-
дар.
Ғимараттар мен үй-
жайларды ағымдағы
жөндеуге арналған
шығындар - объекті-
нің техникалық
жай-күйін сақтау
және ұстап тұру
мақсатында жүйелі
түрде жүргізілетін,
ғимараттар мен
үй-жайларды жөн-
деуге арналған
шығындар.
Жабдықтарды, көлік-
тік және басқа да
негізгі құралдарды
ағымдағы және күр-
делі жөндеуге жұм-
ыстардың мынадай
түрлері жатқызылуы
мүмкін:
электр-техникалық
жабдықтардың үздік-
сіз және апатсыз
жұмыс істеуін қам-
тамасыз ету;
сыртқы инженерлік
желілерге қызмет
көрсету;
лифтілердің үздік-
сіз және апатсыз
жұмыс істеуін қам-
тамасыз ету;
ғимарат желдеткі-
шінің енгізу-шығару
жүйесінің үздіксіз
және апатсыз жұмыс
істеуін қамтамасыз
ету;
өрт қауіпсіздігін,
өрт дабылының және
түтін шығарғыштың
үздіксіз жұмыс іс-
теуін қамтамасыз
ету;
сондай-ақ жабдық-
тарды, көліктік
және басқа да не-
гізгі құралдарды
алдын ала қарау
жұмыстарын жүр-
гізу.
Ғимараттарды, үй-
жайларды, жабдық-
тарды, көліктік
және басқа да не-
гізгі құралдарды
ұстауға және оларға
қызмет көрсетуге
жұмыстардың мынадай
түрлері жатқызылуы
мүмкін:
ғимараттың ішкі үй-
жайларын және қас-
бетін, сондай-ақ
оның маңындағы ау-
мақты таза ұстау;
ғимараттардың ма-
ңындағы аумақтарды
абаттандыру мен кө-
галдандыруды жүр-
гізу және ғимарт-
тардың ішіндегі
жасыл желектерге
күтім жасау;
ғимараттардың ішкі
үй-жайларын және
оның маңындағы
аумақты санитарлық
өңдеу;
олардың маңындағы
аумақтағы қоқыс пен қарды шығару;
ғимараттарды және
оның маңындағы ау-
мақты күзетпен,
дабылмен және күзе-
ту жөніндегі басқа
да құралдармен, өрт қауіпсіздігімен
қамтамасыз ету;
ғимараттарды және
оның ішкі үй-жайла-
рын мерекелік күн-
дерге және басқа да іс-шаралар өткі-
зу кезінде безен- діру жөніндегі жұ- мыстарды орындау.
Үй-жайларды жайластыру үшін қажетті тауарларды сатып алу (бра, шамдар, люстралар, перделер, күнперделер және т.б.) 139-ерекшелік бойынша көрсетіледі.

Негізгі құралдарды
ұстау, жөндеу,
оларға қызмет көр-
сету өз күшімен не-
месе басқа ұйым
арқылы жасалғанына
қарамастан, бұл
ерекшелік бойынша
ұстауға, қызмет
көрсетуге және жөн-
деуге қатысатын штаттан тыс жеке
тұлғалардың еңбе-
гіне ақы төлеуге
(оның ішінде жала-
қыдан ұстап қалулар
мен есептеулер),
негізгі құралдарға
қызмет көрсетуге
және ұстауға қажет-
ті тауарларды, не-
гізгі құралдарды
жөндеуге пайдала-
нылатын құрылыс
материалдарын,
олардың жұмыс іс-
теуі үшін қажетті
есептегіш, ұйымдық
және телекоммуни-
кациялық техника-
лар үшін жинақтай-
тын бұйымдар, жаб-
дықтар, көлік құр-
алдары үшін қосал-
қы бөлшектер сатып
алуға арналған шы-
ғындар және ұстау-
ға, қызмет көрсету-
ге және жөндеуге
тікелей байланысты
басқа да шығындар.
Көлік құралдарына
жанар-жағармай,
принтерлерге кар-
тридждер жабдықтарға және желілер жүргізуге арналған басқа да шығыс және желілік материалдар (кабель, коннекторлар) 139-ерекшелік бойынша көрсетіледі147

Үй-жайды
жалға алу
төлемдері

Бұл ерекшелік бо-
йынша үй-жайларды
жалға алғаны үшін
төлемақы көрсеті-
леді. Жалға алынған үй-жайды ұстауға, коммунал-
дық қызметтерге арналған шығындар, электр энергиясы-
на, жылуға арнал-
ған шығындар тиіс-
ті ерекшеліктер
бойынша жіктеледі.148

Мемлекет.
тік әлеу.
меттік
тапсырыс
шеңбер.
інде қыз.
меттерге
ақы төлеу

Әлеуметтік бағдарлама-
лар мен жобалар бойынша
үкіметтік емес ұйымдар
көрсететін мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс
шеңберіндегі қызметтер-
ге ақы төлеу149

Өзге де
қызметтер
мен жұм-
ыстар

141-148-ерекшелік-
терде көрсетілмей-
тін қызметтерге,
жұмыстарға ақы төлеу жөніндегі шығындар

шарт бойынша заңды
және жеке тұлғалар
көрсететін қызмет-
тер, жұмыстар, оның
ішінде банк қызмет-
тері;
еңбек шарттары
бойынша штаттан тыс
қызметкердің, оның
ішінде жүргізуші-
лердің еңбегіне ақы
төлеу, сондай-ақ
штаттан тыс жұмыс-
керлерге, жүргі-
зушілерге төлеуге
есептелетін жалақы-
дан ұстап қалу,
жеке тұлғалардан
алынатын табыс
салығы, жұмыс беру-
шілердің жарналары;
штаттан тыс жұмыс-
шылар мен жүргізу-
шілердің еңбек шар-
ты бойынша іссапар
шығындарына ақы
төлеу.

150


Басқа да
ағымдағы шығындар
151

Ел ішінде-
гі іс-са-
парлар мен
қызметтік
сапарлар

Қазақстан Респуб- ликасы шегіндегі қызметтік іссапар- ларға арналған шығындар

Іссапарда болған уақыт
үшін тәуліктік шығыстар;
баратын жерге және
кері жол жүру жөнін-
дегі шығыстар;
тұрғын үй-жайды жалдау
жөніндегі шығыстар;
заңнамада белгіленген
басқа да шығыстар


152

Елден тыс
жерлерге
іссапарлар
мен қыз-
меттік
сапарлар

Қазақстан Республи-
касынан тысқары жерлерге қызметтік іс-сапарларға арналған шығындар

Іссапарда болған уақыт
үшін тәуліктік  шығыс- тар;
баратын жерге және кері
жол жүру жөніндегі шығыстар;
тұрғын үй-жайды жалдау
жөніндегі шығыстар;
заңнамада белгіленген
басқа да шығыстар


153

Жалпыға
бірдей
міндетті
орта білім
қорының
шығындары

Мемлекеттік жалпы
білім беретін мек-
тептердегі аз қам-
тылған отбасылардан
шыққан аса мұқтаж
оқушыларға қаржылық
және материалдық
көмек көрсетуге
арналған шығындар.
Бұл ерекшелік
бойынша шығындар
бюджетте мемле- кеттік жалпы білім
беретін мектеп-
терді ұстауға көз- делген шығындардың кемінде бір пайызы мөлшерінде айқын- далады.

киімдерді, аяқ киім-
дерді, оқулықтарды,
оқу құралдарын, мектеп-
жазба керек-жарақтарын
сатып алу;
мектептерде тамақтан-
дыруды қамтамасыз ету;
ақшалай көмек көрсету;
санаторий-курорттық
мекемелерге және дема-
лыс лагерлеріне жолда-
малар сатып алу;
оқушылардың мәдени-
бұқаралық және спорт-
тық іс-шараларға қаты-
суын қаржылық қамтама- сыз ету.


154

Алқабилер-
дің ел
ішіндегі
іссапар-
лары

Алқа билеріне кан-
дидаттардың (алқа
билерінің) елдің
ішіндегі іссапар
шығыстары республи-
калық бюджет қара-
жаты есебінен ұста-
латын мемлекеттік
мекемелер қызмет-
керлер үшін арналып
Қазақстан Республи-
касының заңнамасын-
да белгіленген тәр-
тіппен және мөлше-
рінде өтелсін

Іссапарда болған уақы-
ты үшін тәуліктік тө-
лемақылар;
баратын жеріне және
кері қайтқандағы жол
шығыстары;
тұрғын жай жалдау шы-
ғыстары;
заңнамада белгіленген
басқа да шығыстар


155

Орындау
құжатта-
рының атқарылуы

Бұл ерекшелік
бойынша атқару
құжаттарын орындау
жөніндегі шығындар
көрсетіледі.
Тартылатын заңгер-
лерге, консультант-
тарға ақы төлеу жө-
ніндегі шығындар
149-ерекшелік бо-
йынша көрсетіледі,
мемлекеттік баж
төлеу 159-ерекше-
лікте көрсетіледі.157

Ерекше
шығындар

Құқық қорғау органдарындағы, ұлттық қауіпсіздік,
қорғаныс органда- рындағы ерекше шығындар159

Өзге де
ағымдағы
шығындар

Бұл ерекшелікте
басқа ерекшелік- терге  жатқызыл-
маған ағымдағы шы- ғындар көрсетіледі.

Әскери қызметкер-
лерді, ішкі істер
органдары мен қар-
жы полициясының
қызметкерлерін
және сотталған-
дарды жерлеуге
арналған шығындар;
халықты әлеуметтік
қорғау органдары-
ның мектеп-интер-
наттарының қам-
қорлығындағыларды
жерлеуге арналған
шығындар;
өкілеттік шығындар;
жеке табыс салығын
уақытылы аударма-
ғаны үшін өсімпұл,
айыппұл;
міндетті зейнетақы
жарналарын уақытылы
төлемегені үшін
өсімпұл;
айыппұлдар, тұрақ-
сыздық айыбы,
комиссиялық төлем-
дер, кіру жарна-
лары;
қоршаған ортаны
ластағаны үшін
төлем, мемлекеттік
баж, салық және
бюджетке төленетін
басқа да міндетті
төлемдер, олар бо-
йынша өсімпұл және
айыппұлдар
(121-ерекшелік
бойынша төленетін
әлеуметтік салықтан
басқа);
сайлауларды өткізу:
кандидаттардың
мемлекеттік бұқа-
ралық ақпарат
құралдарында
сөйлеуі;
кандидаттардың сай-
лау алдындағы көп-
шілік іс-шаралар
өткізуі және үгіт-
насихат материал-
дарын шығаруы;

кандидаттардың
көліктік шығындары
(көлік жалдау,
жанар-жағармай);
кандидаттардың
жалақысын өтеу.
мәдени, спорттық
және басқа да іс-
шаралардың жеңім-
паздары мен қаты-
сушыларына әр түрлі
сыйлықтар, жүлде-
лер, естелік сый-
лықтар, ақшалай
сыйақылар, қыз-
меткерлерге еңбегі
үшін ақшалай төлем-
дерді қоспағанда,
жеке тұлғаларға,
оның ішінде мем-
лекеттік мекеме-
лердің қыметкер-
леріне көтермелеу
сипатындағы басқа
да ақшалай төлемдер;
бостандығын шектеу,
қамау немесе бос-
тандығынан айыру
түрінде жазасын
өтеуден босатыла-
тын тұлғалар үшін
тұратын жеріне
дейін жол жүру
билеттерін сатып алу;
автокөлік құрал-
дарын міндетті тех-
никалық тексеру;
мемлекеттік мекеме-
лер жұмыскерле-
рінің іссапар
шығыстарынан басқа,
сапарға шығу арқылы
өткізілетін іс-шара-
ларға байланысты
шығындар (жол жүру,
тұру, тамақтану);
мәслихат депутатта-
рының негізгі жұмыс
орны бойынша оларға
орташа жалақыларын
өтеу;
басқа ерекшеліктер
бойынша жіктелмей-
тін басқа да шығыстар;

210


Iшкі
қарыздар
бойынша
сыйақы
(мүдде)
төлемдері
211

Қазақстан
Республи-
касы Үкі-
метінің
ішкі қар-
ыздары
бойынша
сыйақылар-
ды(мүдде-
лерді)
төлеу  

Ішкі капитал рынок-
тарында қарызға алынған қаражатты пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) төлемдері (мемле- кеттік эмиссиялық
бағалы қағаздарды,
екінші деңгейдегі
банктерден алынған
кредиттерді орна- ластыру нысанында және басқа да нысандарда)212

Республи- калық бюд-
жеттен
жергілікті атқарушы
органдар
алған
қарыздар
бойынша
сыйақылар
(мүдде-
лерді)
төлеу

Жергілікті атқарушы
органдар республи- калық бюджеттен алған қарыздар бойынша сыйақы (мүдде) төлемдері220

Сыртқы
заемдар
бойынша
сыйақылар
(мүдделер-ді) төлеу

Экономиканың басқа
субъектілерінің ре-
зидент еместер ал-
дындағы міндеттеме-
лері бойынша гарант
ретінде мемлекеттік
басқару органдары
жүзеге асыратын
сыйақы (мүдде) тө-
лемдері енгізіл-
мейді. Мұндай тө-
лемдер 510-сыныпша
ерекшеліктері
бойынша көрсетіледі221

Қазақстан
Республи-
касы Үкі-
метінің
сыртқы қарыздары
бойынша
сыйақы
(мүдде)
төлемдері

Сыртқы капитал
рыноктарында
қарызға алынған
қаражатты пайда-
ланғаны үшін сыйақы
(мүдде) төлемдері
(мемлекеттік эмиссиялық бағалы
қағаздарды,
халықаралық қаржы
ұйымдарынан, шетел
мемлекеттерінің үкіметтерінен,
шетелдік коммерция-
циялық банктер мен
фирмалардан алынған
кредиттерді орна-
ластыру нысанында)


310


Заңды тұл- ғаларға
ағымдағы
трансферт- тер
311


Шаруа (фермер) қожалықтарына және заңды тұлғаларға берілетін субсидиялар 

Мемлекеттік мекеме
және қоғамдық бір-
лестік болып табылмайтын заңды тұлғаларға және шаруа (фермер) қожалықтарына берілетін субсидиялар


330


Жеке тұл-  ғаларға ағымдағы  трансферт- тер
332

Жеке тұл
ғаларға
берілетін
трансферт-
тер

Жеке тұлғалардың
иелігіндегі кір- істі ұлғайтуға, не
шығындардың немесе
зияндарының белгілі
бір түрлерін толық
немесе ішінара
өтеуге арналған
ақшалай нысандағы
төлемдер.
Жергілікті өкілетті
органдар жеке тұлға
ның (алушының) жаз-
баша өтініші бойын-
ша жәрдемақыларды қызметтерді жеткі-
зушілердің шотына аударуды көздейтін аз қамтылған отба-
сыларға (азамат-
тарға) тұрғын үй
көмегін көрсету тәртібін белгі- леген кезде бұл шығындар осы
ерекшелік бойынша
жүзеге асырылады.
Өтемақылардан алы-
натын ұстап қалулар
осы ерекшелік
бойынша аударылады.

әлеуметтік төлемдер;
әлеуметтік көмек;
заңнамаға сәйкес
қызметкерлер мен қыз-
метшілерге олардың ең-
бек міндеттерін атқа-
руға байланысты мерті-
гуден не денсаулығының
өзге де зақымдалуынан
келген залалдың орнын
толтыру;
жеке тұлғаларға бері-
летін басқа да транс- ферттер.


333

Зейнетақы-
лар

Бұл ерекшелік
бойынша зейнетақы
төлемдері көрсеті-
леді.334

Стипендия-
лар

Бұл ерекшелік
бойынша стипендия-
лар, ішкі істер
органдарының офицер
құрамы қатарынан күндізгі оқу нысаны
бойынша оқып жат-
қан әскери оқу
орындары, арнау-
лы оқу орындары
тыңдаушыларының,
адъюнкттердің сти-
пендияларын, ақша-
лай жабдықталуын
төлеу жөніндегі шы-
ғындар көрсетіледі.
Iшкі істер органда-
рының офицер құра-
мының және басшы
құрамының қатарынан
күндізгі оқу нысаны
бойынша оқып жатқан
әскери оқу орында-
ры, арнаулы оқу орындары тыңдау- шыларының, адъюнкт-
тердің ақшалай
жабдықталуы мөл-
шерінің 20%-ы мөл-
шеріндегі міндетті
зейнетақы жарнала-
рын аудару осы ерекшелік бойынша жүргізіледі.


340


Мемлекеттік
басқарудың
басқа дең- гейлеріне
берілетін
ағымдағы
трансферт.
тер
341

Субвенция-
лар

Республикалық
бюджеттен облыс
тық бюджеттерге,
республикалық
маңызы бар қа-
лалардың, аста-
наның бюджет-
теріне, облыс-
тық бюджеттен
аудандық (қалалық)
бюджеттерге бері-
летін субвен-
циялар342

Бюджеттік
алып қоюлар

Аудандық (қалалық)
бюджеттен облыстық
бюджетке немесе об-
лыстық бюджеттен
және республикалық
маңызы бар қалалар-
дың, астананың бюд-
жеттерінен респуб-
ликалық бюджетке
алынатын бюджеттік
алып қоюлар349

Мемлекеттік
басқарудың
басқа дең-
гейлеріне
берілетін
өзге де
ағымдағы
трансферт-
тер

Бюджеттердің 341,
342-ерекшеліктер
бойынша жіктелмей-
тін әр түрлі дең-
гейлері арасындағы
трансферттер


350


Шетелге
берілетін
ағымдағы
трансферт-
тер
351

Шетелдегі
ұйымдарға
ағымдағы
трансферт-
тер

Республиканың халы-
қаралық ұйымдардағы
мүшелігіне байла-
нысты шығындар

халықаралық ұйымдарды
үлестік ұстау;
мүшелік жарналар;
халықаралық ұйымдарға
кіру жарналары және
көпжақты конвенциялар.

360


Өзге де
ағымдағы
трансферт-
тер
369

Әр түрлі
өзге де
ағымдағы
трансферт-
тер

310-350-сыныпшалар-
ға жатқызылмайтын
трансферттік төлем-
дер жөніндегі шы- ғындар


410


Негізгі
капиталды
сатып алу
411

Негізгі
құралдарға
жататын
тауарларды
сатып алу

412 "Үй-жайларды,
ғимараттарды және
құрылыстарды сатып
алу "ерекшелігі
бойынша жіктелетін
үйлер мен ғимарат-
тарды және 135-ерек-
шелік бойынша жікте-
летін әскери мақсат-
тағы жабдықтарды
қоспағанда, бір бір-
лігі үшін құны 40
есе айлық есептік
көрсеткіштен асып
түсетін тауарларды
сатып алу.
Бір білігі үшін құны 40 есе айлық есептік көрсеткіш- тен аспайтын, бірақ
негізгі құралдарға
жататын тауарлар
сатып алуды 139 "Өзге де тауарлар
сатып алу" ерекше-
лігі бойынша көрсету
қажет412

Үй-жайлар, ғимараттар
мен құры- лыстарды
сатып алу

Үй-жайлар,ғимараттар
және құрылыстар са-
тып алуға арналған шығындар, сондай-ақ үй-жайлар, ғимарат- тар мен құрылыстар орналасқан жерді сатып алуға арналған
шығындар.
Егер сатып алынған
үй-жайлардың, ғима-
раттардың және құры-
лыстардың құнына ғи-
маратпен бірге сатып
алынған активтердің,
мысалы жабдықтардың
құны қосылса, онда
оларға арналған
шығындар осында
көрсетіледі.


420


Негізгі
капиталды
құру

Бұл сыныпшада құры-
лыс қызметімен бай-
ланысты өндірістік
және өндірістік емес
мақсаттағы негізгі
қорларды жаңа тиісті
объектілерді (ғима-
раттарды, құрылыстар
мен олардың кешен-
дерін және телеком-
муникацияларын) тұр-
ғызу және (немесе)
өзгерту, онымен бай-
ланысты техноло-
гиялық және инже-
нерлік жабдықты
монтаждау (демон-
таждау), құрылыс
материалдарын,
бұйымдар мен кон-
струкцияларын жа-
сау, сондай-ақ
қалпына келтіру мен
күрделі жөндеуді
қоспағанда, құры-
лысы аяқталмаған
объектілердің құры-
лысын тоқтатып қою
және өз ресурсын
тауысқан объекті-
лерді кейіннен
кәдеге жарату бой-
ынша жұмыстарды
жүргізу арқылы
құру жөніндегі
барлық шығындар
көрініс табады.
Жобаға дейінгі
құжаттаманы (тех-
никалық-экономи-
калық негіздемені)
әзірлеуге және
сараптауға ар-
налған шығындар
149-ерекшелік бо-
йынша жіктеледі.421

Ғимараттар
мен құрыл-
ыстар салу

Қайта жаңарту мен
күрделі жөндеуден
басқа, ғимараттармен
құрылыстар салуға
арналған шығындар.
Әскери мақсаттағы
үйлер мен ғимарат-
тарды салуға арнал-
ған шығындар 135-
ерекшелік бойынша
жіктеледі.422

Жолдар салу

Күрделі жөндеуден
басқа жолдар салуға
арналған шығындар


430


Күрделі
жөндеу

Бұл сыныпшада үй-
жайлар, ғимараттар,
құрылыстар және
жолдарды күрделі
жөндеуге және қайта
жаңартуға арналған
шығындар көрсе-
тіледі.
Осы шығындар күрделі
жөндеумен және қайта
жаңартумен айналыса-
тын жұмысшылардың
жалақысын (оның
ішінде жалақыдан
ұстап қалу), әлеумет
тік салықты, жинақ-
таушы зейнетақы қор-
ларына түсетін жар-
наларды, күрделі жөндеу және қайта жаңарту үшін қажетті
заттар, материалдар мен жабдықтар сатып алуды, жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасына арналған шығын-
дарды, сондай-ақ
күрделі жөндеу және
қайта жаңарту шаруа-
шылық тәсілмен
немесе келісім-шарт
бойынша жүргізілуі-
не қарамастан, күр-
делі жөндеумен және
қайта жаңартумен
тікелей байланысты
басқа да шығындарды
қамтуы мүмкін.
Жабдықтарды, көлік
құралдарын және
басқа да негізгі
құралдарды күрделі
жөндеу 146-ерекше-
лік бойынша көрсе-
тіледі431

Үй-жайлар-
ды, ғима- раттарды,
құрылыс-
тарды күр-
делі жөндеу

Үй-жайларды,ғимарат-
тарды, құрылыстарды,
сумен жабдықтау
жүйелері мен желі-
лерді, кәрізді,
электрмен жабдық- тауды, жылумен жаб-
дықтауды күрделі жөндеумен және қайта
жаңартумен байла-
нысты шығындар.432 

Жолдарды
күрделі
жөндеу

Әуеайлақтардың жол-
дарын және ұшу-қону
алаңдарын күрделі
жөндеуге байланысты
шығындар. Ағымдағы
жөндеу, ұстау, кө-
галдандыру, сондай-
ақ орташа жөндеу
(жарықтарды толтыру,
жолдардың жұқарған
учаскелерін қайтадан
жабу) 149-ерекшелік-
те басқа қызметтер
ретінде жіктеледі.


450


Жер және
материалдық
емес актив-
тер сатып
алу
451

Жер сатып
алу

Мемлекеттің жердің
кез келген түрін,
ормандарды, ішкі
суларды және пайдалы
қазбалардың кен
орындарын сатып
алуына арналған
шығындар. Егер мем-
лекет сатып алған
жерде құрылыс тұрса
және ғимараттың құны
жердің құнынан бөлек
бағаланса, құрылысты
сатып алуға арналған
шығындар 412-ерекше-
лікке жатқызылуы
тиіс. Егер құрылысты
сатып алуға арналған
шығындар жер сатып
алуға арналған
шығындардан бөлін-
бесе, жер мен
құрылыстың құнын не
осы ерекшелікке, не
болмаса жер мен
құрылыстың неғұрлым
бағалы болып табы-
луына қарай 412-
ерекшелікке жатқызу
қажет.452

Материалдық
емес актив-
тер сатып
алу

Жеке объектілер
болып табылмайтын
материалдық емес
активтерді сатып
алу (жер қойнауын
және геологиялық
ақпаратты өңдеу
құқығын сатып алу,
балық аулау кәсіпші-
лігін жүргізу, сон-
дай-ақ өзге де
концессияларға ар-
налған шығындар,
патенттерді, лицен-
зияларды және автор-
лық құқықтарды,
сауда белгілерін,
гудвилл және басқа-
ларды пайдалану,
бағдарламалық өнім-
дерді және ақпарат-
тық жүйелер үшін
оларға лицензиялар
сатып алу және
басқалар).


460


Ел ішіндегі
күрделі
трансферт-
тер

Күрделі трансферттер
дегеніміз басқару
органдарының қаржы-
лық талаптардың
туындауына немесе
өтелуіне әкеп соқ-
тырмайтын қайтарым-
сыз біржақты төлем-
дерін білдіреді.
Мұндай трансферттер
оларды алушылардың
негізгі құралдарды,
және материалдық
емес активтерді,
құрылыс қызметін
сатып алуға арналған
шығындарына, негізгі
құралдардың бұзылуы-
мен немесе бүлінуі-
мен байланысты шыға-
сыларды өтеуге
арналған.461

Заңды тұлғаларға берілетін күрделі трансферт-
тер

Негізгі құралдар мен
материалдық емес ак-
тивтерді сатып алу
үшін, сондай-ақ құ-
рылыс қызметін қар-
жыландыру үшін күр-
делі трансферттер.
Бұған сонымен қатар
кәсіпорындарға мате-
риалдық емес актив-
терді сатып алуға
берілетін трансферт-
тік төлемдерге ар-
налған шығындар да
кіреді. Алайда құры-
лыстарды салуға не-
месе тек әскери мақ-
саттарда ғана пай-
даланылатын негізгі
жабдықтарды сатып
алуға кәсіпорындарға
берілетін трансферт-
тер 311-ерекшелікте
ағымдағы трансферт-
тік төлемдер ретінде
жіктелуі тиіс.464

Мемлекеттік
басқарудың
басқа дең-
гейлеріне
күрделі
трансфеттер

Инвестициялық мақ-
саттарға негізгі
құралдар мен мате-
риалдық емес актив-
тер сатып алу үшін
мемлекеттік басқа-
рудың әр түрлі дең-
гейлеріне берілетін
трансферттерге ар-
налған шығындар және
өзге де күрделі
шығындар


470


Шетелге
күрделі
транс-
ферттер
471

Халықаралық
ұйымдарға -
және шетел-
дік мемле-
кеттердің
үкіметте-
ріне күр-
делі транс-
ферттер

Халықаралық ұйым-
дарға және шет мем-
лекеттердің үкімет
теріне күрделі мақ-
саттар үшін беріле-
тін трансферттерге
арналған шығындар.472

Шетелде стипендиаттарға оқу төлеу күрделі трансферттер

Стипендиаттарды шет елдерде оқытуға ақы төлеуге арналған күрделі трансферттерді шет елдерде мамандар даярлаудың халықаралық бағдарламасын іске асыру жөніндегі қызметтерді жеткізушіге аудару


510


Iшкі бюд-
жеттік
кредиттер

Бюджет қаражатын
қайтарымды негізде
ел ішінде бөлу511

Жергілікті
атқарушы
органдарға
берілетін
бюджеттік
кредиттер

Бюджет қаражатын
қайтарымды негізде
жергілікті атқару
органдарына бөлу512

Қарыз алушы
банктерге
берілетін
бюджеттік
кредиттер

Бюджет қаражатын
қайтарымды негізде
қарыз алушы банк-
терге бөлу514

Жеке тұл-
ғаларға
берілетін
бюджеттік
кредиттер

Бюджет қаражатын
қайтарымды негізде
жеке тұлғаларға бөлу519

Өзге де
ішкі бюд-
жеттік
кредиттер

Қайтарымды негізде
берілетін, 511-514-
ерекшеліктер бойынша
жіктелмейтін бюджет
қаражаты


520


Сыртқы
бюджеттік
кредиттер

Бюджет қаражатын
қайтарымды негізде
шет мемлекеттерге
бөлу521

Шетелдік
мемлекет-
терге
берілетін
бюджеттік
кредиттер

Шет мемлекеттерге
қайтарымды негізде
берілетін бюджет
қаражаты


610


Қаржы ак-
тивтерін
сатып алу

Ел ішіндегі заңды
тұлғалардың қатысу
үлестерін, бағалы
қағаздарын мемлекет-
тік меншікке сатып
алу жөніндегі опера-
циялармен байланысты
бюджет шығыстары611

Заңды тұл-
ғалардың
қатысу үле-
сін, бағалы
қағаздарын
сатып алу

Заңды тұлғалардың
қатысу үлестерін,
бағалы қағаздарын
сатып алуға арнал-
ған, мемлекеттік кә-
сіпорындардан басқа
заңды тұлғалардың
жарғылық капиталын
қалыптастыруға және
ұлғайтуға арналған
бюджет шығыстары612

Мемлекеттік
кәсіпорын-
дардың жар-
ғалық капи-
талын қа-
лыптастыру
және ұлғайту

Мемлекеттік кәсіпо-
рындардың жарғылық
капиталдарын қалып-
тастыруға және ұлғайтуға арналған
бюджет шығыстары


620


Елден тыс-
қары жер-
лерден қар-
жы актив-
терін сатып
алу

Елден тысқары жер-
лердегі заңды тұлға-
лардың қатысу үлес-
терін, бағалы қағаздарын мемле- кеттік меншікке
сатып алу жөніндегі
операциялармен
байланысты бюджет
шығыстары621

Халықаралық
ұйымдардың
акцияларын
сатып алу

Халықаралық ұйымдар-
дың акцияларын сатып
алуға арналған
бюджет шығыстары


710


Ішкі қа-
рыздар бо-
йынша не-
гізгі бо-
рышты өтеу

Ішкі қарыздар бойын-
ша негізгі борыш
сомасын өтеу. Ішкі
қарыздар бойынша
сыйақы төлемдері
210-сыныпшада
көрсетіледі.711

Жоғары тұр-
ған бюджет-
тік алу ал-
дында не-
гізгі бо-
рышты өтеу

Жоғары тұрған бюд-
жеттен алынған қа-
рыздар бойынша не-
гізгі борыш сомасын
өтеу712

Ішкі рынок-
та орна-
ластырылған
мемлекеттік
эмиссиялық
бағалы қа-
ғаздар бо-
йынша не-
гізгі бо-
рышты өтеу

Ішкі рынокта орна-
ластырылған мемле-
кеттік эмиссиялық
бағалы қағаздар бо-
йынша негізгі
борыш сомасын өтеу713

Қарыздың
ішкі келі-
сім-шартта-
ры бойынша
негізгі бо-
рышты өтеу

Ішкі қарыз келісім-
шарттары бойынша
негізгі борыш
сомасын өтеу


720


Сыртқы қа-
рыздар бо-
йынша не-
гізгі бо-
рышты өтеу

Сыртқы қарыздар бо-
йынша негізгі борыш
сомасын өтеу. Сыртқы
қарыздар бойынша
сыйақы (мүдде) тө-
лемдері 220-сынып-
шада көрсетіледі.721

Сыртқы ры-
нокта орна-
ластырылған
мемлекеттік
эмиссиялық
бағалы қа-
ғаздар бо-
йынша не-
гізгі бо-
рышты өтеу

Сыртқы рынокта орна-
ластырылған мемле-
кеттік эмиссиялық
бағалы қағаздар
бойынша негізгі
борыш сомасын өтеу722

Қарыздың
сыртқы ке-
лісім-шарт-
тары бойын-
ша негізгі
борышты
өтеу

Сыртқы қарыз
келісім-шарттары
бойынша негізгі
борыш сомасын өтеу