Темекi өнiмдерiнiң қалдықтары мен (немесе) айналымы туралы декларация нысанын, ережелерi мен тапсыру мерзiмдерiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі салық комитетінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 537 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 20 қаңтарда тіркелді. Тіркеу N 2675.

      "Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңын  iске асыру мақсатында бұйырамын:
      1. Мыналар:
      1) Темекi өнiмдерiнiң қалдықтары мен (немесе) айналымы туралы декларация нысаны (бұдан әрi - Декларация);
      2) Декларацияны тапсыру ережелерi бекiтiлсiн.
      2. Декларация есептiден кейiнгi айдың 15 күнiнен кешіктiрмей, ай сайын тапсырылатын болып белгіленciн.
      3. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi Салық комитетiнiң Акциздердi әкiмшілiктендiру басқармасы (Ким Р.Ю.) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiне мемлекеттiк тіркеуге жiберсiн.
      4. Осы бұйрық 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Төраға

"Темекi өнiмдерiнiң қалдықтары 
мен (немесе) айналымы туралы 
декларация нысанын, ережелері 
мен тапсыру мерзiмдерiн бекiту
туралы" Қазақстан     
Республикасының Қаржы     
министрлiгі Салық комитетi   
Төрағасының         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 537 бұйрығымен бекiтiлген 

  Темекi өнiмдерiнiң қалдықтары мен (немесе) айналымы
туралы декларацияны тапсыру ережелерi

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ережелер "Темекi өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының  Заңына  сәйкес әзiрленген және Темекi өнiмдерiнiң қалдықтары мен (немесе) айналымы туралы декларацияны (бұдан әрi - Декларация) тапсыру ережелерiн жасау және табыс ету тәртiбiн айқындайды.

      2. Декларация Декларацияның өзiнен (440.00-нысан) және оған қосымшалардан (440.01, 440.02 және 440.03-нысандар) тұрады.

      3. Декларацияны темекi өнiмдерiн импорттау мен көтерме сатуды жүзеге асырушы тұлға темекi өнiмдерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын тұлға (бұдан әрi - декларант) уәкiлетті органның тиiстi аумақтық органына (бұдан әрi - салық органы) тапсырады. Темекi өнiмдерiн өндiрушiлер Декларация тапсырмайды.

      4. Декларация тапсырудың есептi кезеңi күнтiзбелiк ай болып табылады.

      5. Декларацияны жасау кезiнде:
      1) қағаз тасығышта - нысандар айналмалы немесе қауырсын қаламұшпен, қара немесе көк сиямен, бас баспа әрiптерiмен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады;
      2) электрондық тасығышта - нысандар Салық кодексiнiң  69-бабына  сәйкес толтырылады.

      6. Декларацияны толтыру кезiнде түзетуге, тазартуға, былғауға жол берiлмейдi.

      7. Декларация акциздер сомасын (теңге) және жеткiзу құнын көрсете отырып заттай көрсеткiштерде (дана/кг) толтырылады.
       Ескерту: 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      8. Көрсеткiштер жоқ болған кезде Декларацияның тиiстi ұяшықтары толтырылмайды.

      9. Тиiстi қосымшаларда көрсеткiштердi ашуды талап ететiн жолдарды толтыру кезiнде, аталған қосымшалар мiндеттi тәртiпте толтыруға жатады.

      10. Қосымшаларда көрсетiлуге жататын деректер жоқ болған жағдайда аталған қосымшалар берiлмейдi.

      11. Декларация қағаз тасығышта және (немесе) электрондық тасығышта табыс етiледi.

  2. Декларацияны жасау (440.00-нысан)

      12. Декларацияда декларанттардың темекi өнiмдерiнiң қалдықтары мен (немесе) айналымы көрсетiледi.

      13. "Декларант туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде декларант мынадай деректердi көрсетедi:
      1) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi;
      2) Декларация берiлетiн салық кезеңi.
      Салық кезеңi араб сандарымен көрсетiледi.
      Егер айдың нөмiрі екi белгiден кем болса, онда ол оң ұяшықта көрсетiледi;
      3) құрылтай құжаттарына сәйкес декларанттың толық атауы немесе жеке кәсiпкердiң тегi, аты, әкесiнiң аты;
      4) ЭҚЖЖ коды. Экономикалық қызметтiң жалпы жiктеуiшi (ЭҚЖЖ) бойынша қызмет түрлерiнiң коды және олардың үлес салмағы көрсетiледi.
      "ЭҚЖЖ" ұяшықтарында ЭҚЖЖ кодтары (бес белгiге дейiн) ұйым қызметiнiң түрлерi бойынша олардың үлес салмағының кему тәртiбiмен көрсетiлуi тиiс. "Yлec салмағы, %" ұяшықтарында осы қызмет түрiнiң үлес салмағын (бiр ондық белгiмен) көрсету қажет (осы ұяшықтардың сомасы 100 %-ке тең болуы мiндеттi емес).
      ЭҚЖЖ үлес салмағын есептеу үшiн салық төлеушi N1-ӨН (жылдық) мемлекеттiк статистикалық есептiлiгiнiң (бұдан әрi - МСЕ) I-бөлiмiнiң ("Өнiм") 100-жолында көрсететiн деректердi пайдалану қажет. ЭҚЖЖ үлес салмағы 100 жол бойынша 3 бағанның деректерiне 100 жолдың сәйкес бағаны деректерiнiң қатынасы ретiнде айқындалады.
      Мысалы, қызметiнiң негiзгi түрi ғимараттар құрылысы болып табылатын ұйым (ЭҚЖЖ коды 45211), N1-ӨН (жылдық) есептiң I бөлiмiнiң 100 жолында мынадай деректердi көрсеттi:

                                                           1-кесте
___________________________________________________________________
Көрсеткіш.|Жол |Есепті |     оның ішінде
тердің    |коды|кезең  |___________________________________________
атауы     |    |үшін   |Қызметтің|қосалқы (басқа да) қызмет түрлері
          |    |барлығы|негізгі  |_________________________________
          |    |       |түрі     |сауда |аңшы. |жарна.|балық|балық
          |    |       |         |      |лық   |ма    |аулау|өсіру
          |    |       |         |_________________________________
          |    |       |         | 5010 | 01500| 74400|05010|05020 
__________|____|_______|_________|______|______|______|_____|______
    1     |  2 |   3   |   4     |  5   |  6   |  7   |  8  | 9
__________|____|_______|_________|______|______|______|_____|______
Өндірілген 100  250     150       50     35     5      2     1
өнімдер.        000,0   000,0     000,0  000,0  000,0  000,0 000,0
дің
(тауарлар,
қызмет
көрсету.
лердің)
көлемі,
мың теңге
___________________________________________________________________
      Онда ЭҚЖЖ бойынша мәлiметтер кестесi мынадай түрде болады:

________________________________
ЭҚЖЖ          |     Yлес        |
              |     салмағы, %  |
______________|_________________|
45211         |  60,0           |
              |                 |
5010          |  20,0           |
              |                 |
01500         |  14,0           |
______________|_________________|

      бұл ретте, мысалы құрылыстың үлес салмағы 150 000,0 (1-кестенiң 4-бағаны)/ 250 000,0 (1-кестенiң 3-бағаны) * 100 ретiнде есептелген. Қалған ЭҚЖЖ кодтары бойынша үлес салмағы осындай жолмен есептелген.
      N 2-ШК нысанының МСЕ тапсыратын заңды тұлға - шағын кәсiпкерлiк субъектiлерi ЭҚЖЖ бойынша мәлiметтердi 2-ШК (жылдық) нысанының 2-бөлiмiнiң ("Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) шығару және оларды өндiру үшiн шығыстар туралы мәлiметтер") -  шаруашылық қызметiнiң нәтижесi") 100-107-жолдарының деректерiн негiзге ала отырып, жоғарыда көрсетiлген тәсiлмен толтырады.
      N СОЦФИН (денсау.сақ.) нысанының MCE тапсыратын денсаулық сақтау (әлеуметтiк қызмет) ұйымдары және N СОЦФИН (бiлiм) нысанының МСЕ тапсыратын бiлiм ұйымдары, жоғарыда көрсетiлген нысандар есептiлiгiн тапсырмайтын банктер, сақтандыру ұйымдары, қоғамдық, бюджеттiк және өзге де ұйымдар ЭҚЖЖ мәлiметтерiнде тек қана негiзгі қызметтің ЭҚЖЖ кодын көрсетедi;
      5) Декларацияның түрi. Декларацияның түрiне байланысты тиiстi ұяшықтар белгiленедi.
      "Бастапқы" ұяшығы, егер акциздiк тауарлармен байланысты қызметтi жүзеге асыруды бастағаннан кейiн алғаш рет декларант Декларация берiлгенде белгiленедi.
      Одан кейiнгi декларацияларды беру кезiнде "Кезектi" ұяшығы белгiленедi.
      Бұрын берiлген декларацияларға өзгерiстер мен толықтыруларды енгiзу кезiнде "Қосымша" ұяшығы белгiленедi.
      "Хабарлама бойынша" ұяшығы, егер декларант салық органынан хабарлама алынса, соның негiзiнде бұрын көрсетiлген Декларацияға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзудi қажет ететiн жағдайда белгiленедi. Бұл жағдайда декларант "Хабарлама бойынша" және "Қосымша" ұяшықтары бiр мезгiлде белгiленедi.
      Декларантты таратқанда немесе қайта құрғанда салық органына тапсыратын соңғы Декларацияда "Тарату" ұяшығы белгiленедi.
      6) берiлген қосымшалар. Берiлген қосымшалардың торкөздерi белгiленедi;
      7) хабарламаның нөмiрi мен күнi, хабарлама бойынша қосымша Декларацияны табыс еткен жағдайда толтырылады;
      8) 440.01-нысанның толтырылған беттерiнiң жалпы саны көрсетiледi;
      9) 440.02-нысанның толтырылған беттерiнiң жалпы саны көрсетiледi;
      10) 440.03-нысанның толтырылған беттерiнiң жалпы саны көрсетiледi.

      14. "Eceптi кезеңнің басындағы қалдық" бөлiмiнде:
      1) 440.00.001 жолында есептi кезеңнің басында декларантта бар фильтрлi сигареталардың қалдығы көрсетiледi;
      2) 440.00.002 жолында есептi кезеңнің басында декларантта бар фильтрсіз сигареталардың, папиростардың қалдығы көрсетiледi;
      3) 440.00.003 жолында есептi кезеңнің басында декларантта бар сигаралардың қалдығы көрсетiледi;
      4) 440.00.004 жолында есептi кезеңнің басында декларантта бар сигариллалардың қалдығы көрсетiледi;
      5) 440.00.005 жолында есепті кезеңнің басында декларантта бар тұтыну ыдысына салынған және түпкілікті тұтынуға арналған шегетін, шайнайтын, иіскейтін темекінің және өзге де темекінің (бұдан әрі - темекі) қалдығы көрсетіледі.
       Ескерту: 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      15. "Есепті кезеңде алынды" бөлімінде:
      1) 440.00.006 жолында есепті кезеңде қызметін темекі өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымы саласында жүзеге асыратын тұлғалардан келіп түскен фильтрлі сигареталардың жалпы саны көрсетіледі;
      2) 440.00.007 жолында есепті кезеңде қызметін темекі өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымы саласында жүзеге асыратын тұлғалардан келіп түскен фильтрсіз сигареталардың, папиростардың жалпы саны көрсетіледі;
      3) 440.00.008 жолында есепті кезеңде қызметін темекі өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымы саласында жүзеге асыратын тұлғалардан келіп түскен сигаралардың жалпы саны көрсетіледі;
      4) 440.00.009 жолында есепті кезеңде қызметін темекі өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымы саласында жүзеге асыратын тұлғалардан келіп түскен сигариллалардың жалпы саны көрсетіледі;
      5) 440.00.010 жолында есепті кезеңде қызметін темекі өнiмдерiнiң өндiрiлуi мен айналымы саласында жүзеге асыратын тұлғалардан келіп түскен темекінің жалпы саны көрсетіледі;
      6) 440.00.011 жолында есепті кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған фильтрлі сигареталардың, папиростардың саны көрсетіледі;
      7) 440.00.012 жолында есепті кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған фильтрсіз сигареталардың, папиростардың саны көрсетіледі;
      8) 440.00.013 жолында есепті кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған сигаралардың саны көрсетіледі;
      9) 440.00.014 жолында есепті кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған сигариллалардың саны көрсетіледі;
      10) 440.00.015 жолында есепті кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған темекінің саны көрсетіледі.
       Ескерту: 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      16. "Есепті кезеңде өткізілді":
      1) 440.00.016 жолында есепті кезеңде өткізілген фильтрлі сигареталардың жалпы саны көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 440.00.021, 440.00.026, 440.00.031 және 440.00.036 жолдарында көрсетілген шамаларды қосумен айқындалады;
      2) 440.00.017 жолында есепті кезеңде өткізілген фильтрсіз сигареталардың, папиростардың жалпы саны көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 440.00.022, 440.00.027, 440.00.032 және 440.00.037 жолдарында көрсетілген шамаларды қосумен айқындалады;
      3) 440.00.018 жолында есепті кезеңде өткізілген сигаралардың жалпы саны көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 440.00.023, 440.00.028, 440.00.033 және 440.00.038 жолдарында көрсетілген шамаларды қосумен айқындалады;
      4) 440.00.019 жолында есепті кезеңде өткізілген сигариллалардың жалпы саны көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 440.00.024, 440.00.029, 440.00.034 және 440.00.039 жолдарында көрсетілген шамаларды қосумен айқындалады;
      5) 440.00.020 жолында есепті кезеңде өткізілген темекінің жалпы саны көрсетіледі. Осы жолдың шамасы 440.00.025, 440.00.030, 440.00.035 және 440.00.040 жолдарында көрсетілген шамаларды қосумен айқындалады;
      6) 440.00.021 жолында темекі өнімдерін көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткізілген фильтрлі сигареталардың саны көрсетіледі;
      7) 440.00.022 жолында темекі өнімдерін көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткізілген фильтрсіз сигареталардың, папиростардың саны көрсетіледі;
      8) 440.00.023 жолында темекі өнімдерін көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткізілген сигаралардың саны көрсетіледі;
      9) 440.00.024 жолында темекі өнімдерін көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткізілген фильтрлі сигариллалардың саны көрсетіледі;
      10) 440.00.025 жолында темекі өнімдерін көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткізілген темекінің саны көрсетіледі;
      11) 440.00.026 жолында бөлшек саудада өзi сатқан немесе темекi өнiмдерiн бөлшек саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткiзілген фильтрлi сигареталардың саны көрсетіледі;
      12) 440.00.027 жолында бөлшек саудада өзi сатқан немесе темекi өнiмдерiн бөлшек саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткiзілген фильтрсіз сигареталардың, папиростардың саны көрсетіледі;
      13) 440.00.028 жолында бөлшек саудада өзi сатқан немесе темекi өнiмдерiн бөлшек саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткiзілген сигаралардың саны көрсетіледі;
      14) 440.00.029 жолында бөлшек саудада өзi сатқан немесе темекi өнiмдерiн бөлшек саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткiзілген фильтрлi сигариллалардың саны көрсетіледі;
      15) 440.00.030 жолында бөлшек саудада өзi сатқан немесе темекi өнiмдерiн бөлшек саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғаларға өткiзілген темекінің саны көрсетіледі;
      16) 440.00.031 жолында экспортқа өткiзілген фильтрлi сигареталардың саны көрсетiледi;
      17) 440.00.032 жолында экспортқа өткiзілген фильтрсіз сигареталардың, папиростардың саны көрсетiледi;
      18) 440.00.033 жолында экспортқа өткiзілген сигаралардың саны көрсетiледi;
      19) 440.00.034 жолында экспортқа өткiзілген сигариллалардың саны көрсетiледi;
      20) 440.00.035 жолында экспортқа өткiзілген темекінің саны көрсетiледi;
      21) 440.00.036 жолында заттай төлегенде пайдаланылған, бүлiнген, жоғалған және өзге де құжаттай расталған өткiзілген фильтрлi сигареталардың саны көрсетiледi;
      22) 440.00.037 жолында заттай төлегенде пайдаланылған, бүлiнген, жоғалған және өзге де құжаттай расталған өткiзілген фильтрсiз сигареталардың, папиростардың саны көрсетiледi;
      23) 440.00.038 жолында заттай төлегенде пайдаланылған, бүлiнген, жоғалған және өзге де құжаттай расталған өткiзілген сигаралардың саны көрсетiледi;
      24) 440.00.039 жолында заттай төлегенде пайдаланылған, бүлiнген, жоғалған және өзге де құжаттай расталған өткiзілген сигариллалардың саны көрсетiледi;
      25) 440.00.040 жолында заттай төлегенде пайдаланылған, бүлiнген, жоғалған және өзге де құжаттай расталған өткiзілген темекінің саны көрсетiледi.
       Ескерту: 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      17. "Есепті кезеңнің соңына қалдық" бөлімінде:
      1) 440.00.041 жолында есептi кезеңнің соңында декларанттағы фильтрлi сигареталардың қалдығы көрсетiледi. Осы жолдың шамасы 440.00.001 және 440.00.006 жолдарында көрсетілген шамаларды қосып, 440.00.016 жолында көрсетілген шаманы алумен айқындалады. Декларацияны келесі есепті кезең үшін тапсырған кезде, осы жолдың көрсеткіші көрсетілген декларацияның 440.00.001 жолына көшіріледі;
      2) 440.00.042 жолында есептi кезеңнің соңында декларанттағы фильтрсiз сигареталардың, папиростардың қалдығы көрсетiледi. Осы жолдың шамасы 440.00.002 және 440.00.007 жолдарында көрсетілген шамаларды қосып, 440.00.017 жолында көрсетілген шаманы алумен айқындалады. Декларацияны келесі есепті кезең үшін тапсырған кезде, осы жолдың көрсеткіші көрсетілген декларацияның 440.00.002 жолына көшіріледі;
      3) 440.00.043 жолында есептi кезеңнің соңында декларанттағы сигаралардың қалдығы көрсетiледi. Осы жолдың шамасы 440.00.003 және 440.00.008 жолдарында көрсетілген шамаларды қосып, 440.00.018 жолында көрсетілген шаманы алумен айқындалады. Декларацияны келесі есепті кезең үшін тапсырған кезде, осы жолдың көрсеткіші көрсетілген декларацияның 440.00.002 жолына көшіріледі;
      4) 440.00.044 жолында есептi кезеңнің соңында декларанттағы сигариллалардың қалдығы көрсетiледi. Осы жолдың шамасы 440.00.004 және 440.00.009 жолдарында көрсетілген шамаларды қосып, 440.00.019 жолында көрсетілген шаманы алумен айқындалады. Декларацияны келесі есепті кезең үшін тапсырған кезде осы жолдың көрсеткіші көрсетілген декларацияның 440.00.002 жолына көшіріледі;
      5) 440.00.045 жолында есептi кезеңнің соңында декларанттағы темекінің қалдығы көрсетiледi. Осы жолдың шамасы 440.00.005 және 440.00.010 жолдарында көрсетілген шамаларды қосып, 440.00.020 жолында көрсетілген шаманы алумен айқындалады. Декларацияны келесі есепті кезең үшін тапсырған кезде осы жолдың көрсеткіші көрсетілген декларацияның 440.00.003 жолына көшіріледі.
       Ескерту: 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      18. Темекi өнiмдерiнiң импорты мен көтерме өткiзудi осы Ережелердi бұзып жүзеге асырушы тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарымен көзделген жауапкершiлiкте болады.

  3. 440.01-қосымшаны жасау - Темекi өнiмдерiнiң
көлемi туралы мәлiметтер

      19. Осы Ережелерге 440.01-қосымша декларанттардың есептi кезеңде алған және өткiзген, басында және соңында қалған, дербес сәйкестендiру нөмiрлер-кодтар (бұдан әрi - ДСН-код) арқылы, атаулары бойынша темекi өнiмдерiнiң көлемi туралы ақпараттарды көрсетуге арналған.

      20. "Декларант туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде:
      1) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi;
      2) Декларация берiлетiн салық кезеңi.
      Салық кезеңi араб сандарымен көрсетiледi.
      Егер айдың нөмiрi екi белгiден кем болса, онда ол оң ұяшықта көрсетiледi.

      21. "Темекi өнiмдерiнiң көлемi" бөлiмiнде:
      1) 440.01.001 жолында Декларацияның түсiндiрiлетiн жолының, әрқайсысы жеке коды көрсетiледi;
      2) 440.01.002 жолы бес бағаннан тұрады:
      А бағанда жолдың реттiк нөмiрi көрсетiледi;
      В бағанда жеткiзушiнiң немесе алушының атауы көрсетiледi;
      С бағанда жеткiзушiнiң немесе алушының СТН-i көрсетiледi, мұндайдың импорт немесе экспорт кезiнде болмаған жағдайында бұл баған толтырылмайды;
      D бағанда темекi өнiмдерiне арналған ДСН-коды көрсетiледi. Темекi өнiмдерiне ДСН-кодын берудi темекi өнiмдерiн өндiрудi және олардың айналымына бақылау мен реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi орган жүргiзедi;
      E бағанда темекi өнiмдерiнiң жiберiлетiн, алынатын немесе қалдықтарының көлемi (дана) көрсетiледi;
      3) 440.01.003 жолында қосымшада көрсетiлген фильтрлi сигареталардың жиынтық саны көрсетiледi;
      4) 440.01.004 жолында қосымшада көрсетiлген фильтрсiз сигареталардың, папиростардың жиынтық саны көрсетiледi;
      5) 440.01.005 жолында 440.01 нысанының толтырылатын бетінде көрсетілген сигаралардың жиынтық саны көрсетіледі;
      6) 440.01.006 жолында 440.01 нысанының толтырылатын бетінде көрсетілген сигариллалардың жиынтық саны көрсетіледі;
      7) 440.01.007 жолында 440.01 нысанының толтырылатын бетінде көрсетілген темекінің жиынтық саны көрсетіледі.
       Ескерту: 21-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

  4. 440.02-қосымшаны жасау - Импорт бойынша
темекi өнiмдерiнiң түсуi туралы мәлiметтер

      22. 440.02-қосымша темекi өнiмдерiнiң импортын жүзеге асыратын тұлғалардың Қазақстан Республикасының кеден аумағына импорты туралы ақпараттарды көрсетуге арналған.

      23. "Декларант туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде:
      1) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi;
      2) Декларация берiлетiн салық кезеңi.
      Салық кезеңi араб сандарымен көрсетiледi.
      Егер айдың нөмiрi екi белгiден кем болса, онда ол оң ұяшықта көрсетiледi;
      3) ЕурАзЭҚ ТН СЭҚ коды. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық сыртқы экономикалық қызметiнiң бiрыңғай тауар номенклатурасына сәйкес тауарлардың коды көрсетiледi;
      4) темекi өнiмдерi импортталғанына сәйкес кедендiк жүк декларациясының нөмiрi;
      5) импорт бойынша келiсiм (шарт). Жеткiзушімен жасалған келiсiмнiң (шарттың) нөмiрi мен күнi көрсетiледi.
       Ескерту: 23-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      24. "Темекi өнiмдерi импортының көлемi" бөлiмiнде:
      1) 440.02.001 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын фильтрлi сигареталардың саны көрсетiледi;
      2) 440.02.002 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын фильтрсiз сигареталардың, папиростардың саны көрсетiледi;
      3) 440.02.003 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын сигаралардың саны көрсетiледi;
      4) 440.02.004 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын сигариллалардың саны көрсетiледi;
      5) 440.02.005 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын темекiнің саны көрсетiледi.
       Ескерту: 24-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      25. "Жеткiзудiң жалпы құны" бөлiмiнде:
      1) 440.02.006 жолында жеткiзушiмен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын фильтрлi сигареталардың жалпы құны көрсетiледi;
      2) 440.02.007 жолында жеткiзушімен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын фильтрсiз сигареталардың, папиростардың жалпы құны көрсетiледi;
      3) 440.02.008 жолында жеткiзушімен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын сигаралардың жалпы құны көрсетiледi;
      4) 440.02.009 жолында жеткiзушімен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын сигариллалардың жалпы құны көрсетiледi;
      5) 440.02.010 жолында жеткiзушімен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталатын темекінің жалпы құны көрсетiледi.
       Ескерту: 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      26. "Есептi кезеңде импортталған темекi өнiмдерiнiң саны" бөлiмiнде:
      1) 440.02.011 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған фильтрлi сигареталардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      2) 440.02.012 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған фильтрсiз сигареталардың, папиростардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      3) 440.02.013 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған сигаралардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      4) 440.02.014 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған сигариллалардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      5) 440.02.015 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған темекілердің саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс.
       Ескерту: 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      27. "Есептi кезеңде импортталған темекi өнiмдерiнiң құны" бөлiмiнде:
      1) 440.02.016 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған фильтрлi сигареталардың құны көрсетiледi;
      2) 440.02.017 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған фильтрсiз сигареталардың, папиростардың құны көрсетiледi;
      3) 440.02.018 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған сигаралардың құны көрсетiледi;
      4) 440.02.019 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған сигариллалардың құны көрсетiледi;
      5) 440.02.020 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағына импортталған темекінің құны көрсетiледi.
       Ескерту: 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      28. <*>
       Ескерту: 28-тармақ алынып тасталды - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

  5. 440.03-қосымшаны жасау - Экспорт бойынша
темекi өнiмдерiнiң түсуi туралы мәлiметтер

      29. 440.03-қосымша темекi өнiмдерiнiң экспортын жүзеге асыратын тұлғалардың Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспорты туралы ақпараттарды көрсетуге арналған.

      30. "Декларант туралы жалпы ақпарат" бөлiмiнде:
      1) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрi;
      2) Декларация берiлетiн салық кезеңi.
      Салық кезеңi араб сандарымен көрсетiледi.
      Егер айдың нөмiрi екi белгiден кем болса, онда ол оң ұяшықта көрсетiледi;
      3) ЕурАзЭҚ ТН СЭҚ коды. Еуразиялық экономикалық қоғамдастық сыртқы экономикалық қызметiнiң бiрыңғай тауар номенклатурасына сәйкес тауарлардың коды көрсетiледi;
      4) темекi өнiмдерi экспортталғанына сәйкес кедендiк жүк декларациясының нөмiрi;
      5) экспорт бойынша келiсiм (шарт). Жеткiзушiмен жасалған келiсiмнiң (шарттың) нөмiрi мен күнi көрсетiледi.
       Ескерту: 30-тармаққа өзгертілді - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      31. "Темекi өнiмдерi экспортының көлемi" бөлiмiнде:
      1) 440.03.001 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын фильтрлi сигареталардың саны көрсетiледi;
      2) 440.03.002 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын фильтрсiз сигареталардың, папиростардың саны көрсетiледi;
      3) 440.03.003 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын сигаралардың саны көрсетiледi;
      4) 440.03.004 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын сигариллалардың саны көрсетiледi;
      5) 440.03.005 жолы жеткiзуге жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын темекінің саны көрсетiледi.
       Ескерту: 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      32. "Экспортқа жеткiзудiң жалпы құны" бөлiмiнде:
      1) 440.03.006 жолында жеткiзушiмен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын фильтрлi сигареталардың жалпы құны көрсетiледi;
      2) 440.03.007 жолында жеткiзушiмен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын фильтрсiз сигареталардың, папиростардың жалпы құны көрсетiледi;
      3) 440.03.008 жолында жеткiзушiмен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын сигаралардың жалпы құны көрсетiледi;
      4) 440.03.009 жолында жеткiзушiмен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын сигариллалардың жалпы құны көрсетiледi;
      5) 440.03.010 жолында жеткiзушiмен жасалған шартқа (келiсiм-шартқа) сәйкес Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталатын темекінің жалпы құны көрсетiледi.
       Ескерту: 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      33. "Есептi кезеңде экспортталған темекi өнiмдерiнiң саны" бөлiмiнде:
      1) 440.03.011 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған фильтрлi сигареталардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      2) 440.03.012 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған фильтрсiз сигареталардың, папиростардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      3) 440.03.013 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған сигаралардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      4) 440.03.014 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған сигаралардың саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс;
      5) 440.03.015 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған темекілердің саны көрсетiледi. Осы жолдың көрсеткiшi 440.01-нысанда түсiндiрiлуi тиiс.
       Ескерту: 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

      34. "Есептi кезеңде экспортталған темекi өнiмдерiнiң құны" бөлiмiнде:
      1) 440.03.016 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған фильтрлi сигареталардың құны көрсетiледi;
      2) 440.03.017 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған фильтрсiз сигареталардың, папиростардың құны көрсетiледi;
      3) 440.03.018 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған сигаралардың құны көрсетiледi;
      4) 440.03.019 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған сигариллалардың құны көрсетiледi;
      5) 440.03.020 жолында есептi кезеңде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тыс экспортталған темекінің құны көрсетiледi.
       Ескерту: 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

  Нысан 440.00
"Темекi өнiмдерiнiң қалдықтары  
мен (немесе) айналымы туралы  
декларация нысанын, ережелері  
мен тапсыру мерзiмдерiн бекiту 
туралы" Қазақстан Республикасының
 Қаржы министрлiгі Салық комитетi
Төрағасының          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 537 бұйрығымен бекiтiлген  

Темекі өнімдерінің қалдықтары мен (немесе)
айналымы туралы декларация

       Ескерту: Декларацияның нысаны жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2007 жылғы 3 сәуірдегі   N 194   (қолданысқа енгізілу тәртібін   4-тармақтан   қараңыз)  бұйрығымен .

       РҚАО-ның ескертуі: Нысанды қағаз мәтіннен қараңыз.

Нысан 440.01 парақ А 

Темекі өнімдерінің көлемдері туралы мәліметтер
(Декларацияға N 1 қосымша )

РҚАО-ның ескертуі: Нысанды қағаз мәтіннен қараңыз

Нысан 440.02 бет 01 

Импорт бойынша темекі өнімдерінің түсімдері
туралы мәліметтер
(Декларацияға N 2 қосымша)

 РҚАО-ның ескертуі: Нысанды қағаз мәтіннен қараңыз

Нысан 440.03 бет 01 

Экспортқа темекі өнімдерінің түсімдері туралы мәліметтер
(Декларацияға N 3 қосымша)

РҚАО-ның ескертуі: Нысанды қағаз мәтіннен қараңыз