Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1286 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 19 қыркүйектегі N 1411 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009.09.19. N 1411 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығын iске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Iс-шаралар жоспары) бекiтілсiн.

      2. Орталық және жергіліктi атқарушы органдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынысты және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың басшылары (келiсiм бойынша):
      1) Iс-шаралар жоспарын iске асыру жөнiнде шаралар қабылдасын;
      2) жарты жылдың және жылдың қорытындылары бойынша 10 шілдеге және 10 қаңтарға Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiне Iс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы ақпарат ұсынсын.

      3. Жергiлiктi атқарушы органдардың басшыларына бiр ай мерзімде ақпараттандыру жөнiндегi өңiрлiк бағдарламаларды әзірлеу және Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiне қарауға енгiзу ұсынылсын.

      4. Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi жарты жылда бір рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-күнiнен кешiктiрмей Іс-шаралар жоспарының орындалу барысы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан Республикасының Үкiметiне ұсынуды қамтамасыз етсiн.

      5. Осы қаулының орындалу барысын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары С.М.Мыңбаевқа жүктелсiн.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2004 жылғы 8 желтоқсандағы    
N 1286 қаулысына        
қосымша             

        Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет"
  қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк
   бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары

       Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.02.09.  N 95 , 2007.02.16. N  117 қаулыларымен.
__________________________________________________________________
N  |               | Аяқтау |  Жауапты   |Орындау|Болжанып|Қаржы-
р/с| Іс-шаралар    | нысаны |орындаушылар|мерзімі|отырған |ландыру
   |               |        |            |       |шығыстар| көзі
   |               |        |            |       | (мың   |
   |               |        |            |       | теңге) |
__________________________________________________________________
1         2           3          4          5       6        7
__________________________________________________________________
       1. Нормативтік-құқықтық және әдіснамалық қамтамасыз
                        етуді жетілдіру
__________________________________________________________________
1.  Қазақстан Рес-  Қазақ-     АБА        2005    Жоқ
    публикасының    стан                  жылғы
    ұлттық инфра-   Респуб-               1-тоқ-
    құрылымын       ликасы-               сан
    қалыптастыру    ның
    және дамыту     Үкiметi
    жөніндегі       қаулы-
    жұмыстарды      сының
    үйлестіру       жобасы
    бойынша Ко-
    миссия туралы
    epeжеге өзге-
    рiстер мен
    толықтырулар
    енгізу
 
  2.  Интернет же-    Ведом-   АБА, ҰҚК     2005    Жоқ
    лiсi қазақ-     ствалық  (келісім     жылғы
    стандық сег-    норма-   бойынша)     2-тоқ-
    ментiнiң до-    тивтiк                сан
    мендік кеңiс-   құқықтық
    тiгiн бөлу      кесiмнiң
    тәртiбiн        жобасы
    әзiрлеу
 
  3.  Мемлекеттік     Қазақ-   АБА, ҰҚҚ,    2005    Жоқ
    органдардың     стан        ПМК       жылғы
    бiрыңғай кө-    Респуб-  (келісім     3-тоқ-
    лiктiк орта-    ликасы-  бойынша)     сан
    сының жұмыс     ның
    iстеуiн         Үкiметi
    регламент-      қаулы-
    тейтін норма-   сының
    тивтік-құқық-   жобасы
    тық кесiм-
    дердi әзiрлеу
 
  4.  Ақпараттық      АБА-ға   ЭБЖМ, "ҰАТ"  2005    Жоқ
    ресурстар мен   ақпарат      АҚ       жылғы
    ақпараттық               (келiсiм     4-тоқ-
    жүйелердiң               бойынша)     сан
    Мемлекеттік
    тiркелiмiнiң
    жұмыс iстеуi
    жөнiнде ұсы-
    ныстар
    әзiрлеу
 
  5.  Білiм берудi    Ведомс-  БҒМ, АБА     2006    Жоқ
    ақпараттан-     твалық                жылғы
    дыру және       норма-                2-тоқ-
    қашықтықтан     тивтік                сан
    оқыту жүйесiн   құқықтық
    дамыту сала-    кесiм-
    сындағы нор-    нiң
    мативтiк құ-    жобасы
    қықтық ке-
    сiмдердi
    әзiрлеу
 
  6.  Ақпараттан-     АБА-ға   АБА, MACM,   2006    2006 жыл Республи-
    дыру саласын-   ақпарат    ПМК,       жылғы   - 3000   калық
    дағы әр түрлi            Қаржыминi,   2-тоқ-           бюджет
    аспекттердi              ЭБЖМ, ИСМ,   сан
    реттейтін                  БҒМ,
    Қазақстан                Әділетминi,
    Республика-                ҚРҰБ
    сының қол-               (келiсім
    даныстағы                бойынша),
    заңнамаларына              ҰҚК
    талдау жүр-              (келiсiм 
    гізу                      бойынша)
 
  7.  "Электрондық    Ведом-   АБА, ПМК,    2006    2006 жыл Республи-
    үкiмет" ақпа-   ствалық  МАСМ, ҰҚК    жылғы   - 2500   калық
    раттық жүйе-    норма-   (келiсiм     3-тоқ-           бюджет
    лерiнде         тивтік   бойынша),    сан
    айналатын       құқық-   "ҰАТ" АҚ
    хабарларды      тық ке-  (келiсiм
    ресiмдеудiң,    сiмнiң   бойынша)
    өңдеудiң,       жобасы
    олармен алма-
    судың бiрың-
    ғай ережесiн
    әзiрлеу және
    бекiту
 
  8.  "Ақпарат-       Қазақ-   АБА, ӘМ      2006    Жоқ
    тандыру ту-     стан                  жылғы
    ралы" Қазақ-    Респуб-               3-тоқ-
    стан Рес-       ликасы                сан
    публикасы-      Заңының
    ның Заңына      жобасы
    өзгерiстер      
    мен толықты-
    рулар енгізу
 
  9.  Мемлекеттiк     норма-   АБА, ПМК,    2006    2006 жыл Республи-
    электрондық     тивтік   МАСМ,        жылғы   - 5000   калық
    қызметтердi     құқық-   "ҰАТ" АҚ     4-тоқ-           бюджет
    құру, қабыл-    тық ке-  (келiсім     сан
    дау, сүйемел-   сімнің   бойынша)
    деу және да-    жобасы
    мыту жөнiн-
    дегi регла-
    менттi,
    сондай-ақ
    оларды құжат-
    таудың стан-
    дарттық ны-
    сандарын әзiр-
    леу
 
  10. Әкімшiлiк       АБА-ға   АБА, ПМК,    2006    2006 жыл Республи-
    рәсiмдердiң     ақпарат    MACM,      жылғы   - 40000  калық
    реинжини-                Әділетминi,  4-тоқ-  2007 жыл бюджет
    рингiн жүр-                ПМК,       сан     - 40000
    гiзу тетiк-              Қаржыминi,
    терiн әзiр-              ЭБЖМ, МҚА
    леу мақса-               (келiсім
    тында мем-               бойынша),
    лекеттік                 ИСМ, ҚРҰБ
    қызметтер                (келiсім
    көрсетудiң               бойынша), 
    регламент-                 ҰҚК
    терiне талдау            (келiсім
    жүргізу және             бойынша)
    мемлекеттік
    басқару
    жүйесiн жаң-
    ғырту жөнiнде
    ұсыныстар
    әзiрлеу
 
  11. Деректер мен    Ведом-   АБА, ПМК,    2007    2006 жыл Республи-
    электрондық     ствалық  ИСМ, "ҰАТ"   жылғы   - 85600  калық
    қызметтердi     норма-   АҚ (келі-    2-тоқ-  2007 жыл бюджет
    бiрiктiрудiң    тивтік   сім бойын-   сан     - 12300
    бiрыңғай те-    құқық-   ша)
    тігін қамта-    тық ке-
    масыз ететiн    сімнің
    ұлттық және/    жобасы
    немесе халық-
    аралық стан-
    дарттарды,
    оның iшiнде
    жалпы мемле-
    кеттік жiк-
    теуiштер мен
    анықтамалық-
    тарды әзiрлеу
    және қабылдау
 
  12. "Әкiмшілiк      Қазақ-   Әділетмині,  2007    Жоқ
    рәсiмдер        стан     АБА,         жылғы
    туралы" Қазақ.  Респуб-  ПМК          1-2-тоқ-
    стан Республи.  ликасы                сан
    касының Заңына  Заңының
    өзгерiстер      жобасы
    мен толықты.
    рулар енгiзу

        2. "Электрондық үкiмет" қызметiне қол жеткiзудi
       қамтамасыз ету және АТК саласындағы ақпараттық
       теңсiздiктi жою мен бiлiм беру деңгейiн арттыру
             жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1.  "Электрондық    АБА-ға   БҒМ, АБА,    2005    Жоқ
    үкiмет" жөнiн-  ақпарат    ИСМ        жылғы
    дегi оқыту                            4-тоқ-
    курсының бағ-                         сан
    дарламаларын
    әзiрлеу және
    оны жалпы орта,
    жоғары және
    орта кәсіптік
    білім берудiң
    оқыту бағдар-
    ламаларына ен-
    гiзу, сондай-
    ақ барлық мүд-
    делi мемлекет-
    тiк органдар
    үшiн оқыту
    курстарын
    ұйымдастыру
 
  2.  Жергiлiктi      АБА-ға   АБА, облыс-  2006    2006 жыл Республи-
    атқарушы ор-    ақпарат  тардың,      жылғы   - 8500   калық
    гандар ақпа-             Астана,      4-тоқ-           бюджет
    раттық жүйе-             Алматы қа-   сан 
    лерiнiң ведом-           лаларының
    стволық ақпа-            әкімдіктері,
    раттық жүйе-             "ҰАТ" АҚ
    лермен өзара             (келісім
    iс-қимылына               бойынша)
    талдау жүргізу
 
  3.  "Электрондық    Қазақ-   АБА, ПМК,    2006-   2006     Республи-
     үкiметтiң"     стан       МАСМ       2007    жыл -    калық
     құзырет орта-  Респуб-               жылдар  95000    бюджет
     лығын құру     ликасы-               2-тоқ-  2007
                    ның Үкі-              сан     жыл -
                    меті                          90000
                    қаулысы-
                    ның жо-
                    басы
 
  4.  "Электрондық    АБА-ға   АБА, БҒМ,    2007    2006     Республи-
    үкімет" порта-  ақпарат    ИСМ        жылғы   жыл -    калық
    лы арқылы                             3-тоқ-  40000    бюджет
    мемлекеттiк                           сан     2007
    органдармен                                   жыл -
    электрондық                                   30000
    өзара iс-қи-
    мыл негiзде-
    рiне халықты
    қашықтықтан
    оқыту орталы-
    ғын құру
 
  5.  Бiлiм беру      АБА-ға   БҒМ          2007    2006     Республи-
    бағдарлама-     ақпарат               жылғы   жыл -    калық
    ларына сәйкес                         4-тоқ-  155000   бюджет
    үздiксiз бi-                          сан     2007
    лiм беру                                      жыл -
    жүйесi үшiн                                   100000
    АКТ пәндерi
    бойынша элек-
    трондық оқу
    басылымдары
    мен оқыту
    бағдарлама-
    ларын әзiрлеу
 
  6.  Консультация-   АБА-ға   АБА, БҒМ,    2007    2006     Республи-
    лық орталық-    ақпарат    ИСМ        жылғы   жыл -    калық
    тар мен ком-                          4-тоқ-  60000    бюджет
    пьютерлiк                             сан     2007 
    курстарды                                     жыл -
    қоса алғанда,                                 50000
    халықты ком-
    пьютерлiк
    сауаттылыққа
    оқытудың жал-
    пыға бiрдей
    қол жетімдi
    оқу пунктте-
    рiн құру
 
  7.  Халық үшiн      Қазақ-   АБА, БҒМ,    2007    Жоқ
    телекоммуни-    стан     "Қазақте-    жылғы
    кациялардың     Респуб-  леком" АҚ    4-тоқ-
    сапалы қызмет-  ликасы-  (келісім     сан
    терiнiң қол     ның Үкі- бойынша),
    жетiмдiлiгiне   метіне   "Қазпочта"
    кепiлдiк бере-  ақпарат  АҚ (келісім
    тiн, мемлекет-           бойынша)
    тiк реттеу
    жүйесiн құру
    жөнiнде ұсыныс
    әзiрлеу, соның
    iшiнде телефон
    жүргiзу тетi-
    гiн iске асыру
 
  8.  Электрондық     АБА-ға   АБА, ИСМ,    2007    2006     Республи-
    қызметке қо-    ақпарат  "ҰАТ" АҚ     жылғы   жыл -    калық
    ғамдық қол               (келісім     4 тоқ-  620000   бюджет
    жеткiзу пункт-           бойынша),    сан     2007
    терiнiң желiсiн          "Қазпочта"           жыл -
    құру                     АҚ (келісім          560000
                             бойынша),
                             ҰБ (келісім
                             бойынша),
                             "ҰПО" АҚ
                             (келісім
                             бойынша)
 
  9.  Өндiрiс көле-   АБА-ға   ИСМ, БҒМ,    2007    Жоқ
    мiнiң өсуiн     ақпарат    ЭБЖМ       жылғы
    және компью-                          4-тоқ-
    терлiк техника                        сан
    мен лизинг
    құнын төмен-
    детудi қамта-
    масыз ету үшiн
    жағдайлар жа-
    сау жөнiнде
    ұсыныс әзiрлеу
 
  10. Интернет желi-  АБА-ға   ИСМ, ТМА,    2007    Жоқ
    сiне қол жет-   ақпарат  "Қазақте-    жылғы
    кiзу тарифте-            леком" АҚ    4-тоқ-
    рiн төмендету            (келісім     сан
    үшiн жағдайлар           бойынша)
    жасау
 
  11. Интернетке қо-  АБА-ға   БҒМ, АБА     2006-               *
    сылған мектеп-  ақпарат  және басқа   2007
    тердiң компью-           да мүдделі   жылдар
    термен жарақ-            мемлекеттік  4-тоқ-
    тандырылуын              органдар     сан
    арттыру үшiн
    жағдайлар жасау,
    электрондық
    оқулықтармен
    қамтамасыз ету,
    сондай-ақ мек-
    тептердi қа-
    шықтықтан
    оқытуға қосу
 
  12. "Электрондық    Қазақ-   МҚА (келі-   2006-    Жоқ
    үкімет" құру    стан     сім бойын-   2007
    шеңберiнде      Респуб-  ша), АБА     жылдар
    мемлекеттік     ликасы-               4-тоқ-
    қызметшiлердiң  ның Үкі-              сан
    компьютерлiк    метіне
    сауаттылығын    ақпарат
    арттыру жө-
    нiнде, оның
    iшiнде АТ-
    мамандарының
    бiлiктiлiгiн
    арттыру жөнiн-
    де ұсыныстар
    әзірлеу
 
  13. Ақпараттық      АБА-ға   ИСМ, БҒМ     2006-   2006     Республи-
    теңсiздiкті     ақпарат               2007    жыл -    калық
    жою жөнiндегi                         жылдар  26000    бюджет
    iс-шаралардың                         4-тоқ-  2007
    мониторингiн                          сан     жыл -
    жүргізу                                       26000
 
  14. Ақпараттық      АБА-ға   АБА және     жыл     Жоқ
    технологиялар-  ақпарат  басқа да     сайын
    ды пайдалану             мүдделі
    саласындағы              мемлекеттік
    тәжiрибенi та-           органдар
    рату бойынша
    халықаралық
    ынтымақтас-
    тықты жүзеге
    асыру
 
         3. Мемлекеттiк органдардың электрондық қызметтерін
                   қалыптастыру және дамыту

1.  Салық және      АБА-ға   Қаржымині,   жыл     2005     Республи-
    кедендiк мiн-   ақпарат  АБА          сайын   жыл -    калық
    деттемелер                            4-тоқ-  1723477  бюджет
    саласында                             сан     2006
    электрондық                                   жыл -
    қызметтердi                                   1895825
    қалыптастыру                                  2007
    мен дамыту,                                   жыл -
    оның iшiнде:                                  2085407
    "КААЖ" кеден-   АБА-ға   Қаржымині,           2005     Республи-
    дiк автомат-    ақпарат  АБА                  жыл -    калық
    тандырылған                                   256000   бюджет
    ақпараттық                                    2006
    жүйенi дамыту                                 жыл -
                                                  281600
                                                  2007
                                                  жыл -
                                                  309760
 
      "Электрондық    АБА-ға   Қаржымині,           2005     Республи-
    кеден" ақпа-    ақпарат  АБА                  жыл -    калық
    раттық жүйесiн                                500000   бюджет
    құру                                          2006
                                                  жыл -
                                                  550000
                                                  2007
                                                  жыл -
                                                  605000
 
      Қазақстан Рес-  АБА-ға   Қаржымині,           2005     Республи-
    публикасы       ақпарат  АБА                  жыл -    калық
    Қаржы министр-                                967477   бюджет
    лiгінiң ақпа-                                 2006
    раттық жүйе-                                  жыл -
    лерiн ("БСАЖ"                                 1064225
    Бiрiккен са-                                  2007
    лықтық ақпарат-                               жыл -
    тық жүйе, "СТ                                 1170647
    және СО" Салық
    төлеушiлердiң
    және салық
    салынатын
    объектiлердiң
    тiзілiмi)
    құру және
    дамыту
 
  2.  Кәсiпкерлiк     АБА-ға   ИСМ,         жыл              **
    пен бизнес      ақпарат  Әділетмині,  сайын
    саласында                АБА, Қаржы-  4-тоқ-
    электрондық              мині, об-    сан
    қызметті                 лыстардың,
    қалыптастыру             Астана
    мен дамыту               және Алматы
                             қалаларының
                             әкімдіктері
 
      Мемлекеттiк     АБА-ға   Қаржымині,           2005     Республи-
    сатып алу       ақпарат  АБА                  жыл -    калық
    жөнiндегi ақ-                                 48900    бюджет
    параттық                                      2006
    жүйенi құру                                   жыл -
                                                  53790
                                                  2007
                                                  жыл -
                                                  59169
 
      Экспорттық      АБА-ға   ИСМ, АБА,    жыл              **
    бақылаудың      ақпарат  "ҰАТ" АҚ     сайын
    автоматтан-              (келісім     4-тоқ-
    дырылған                 бойынша)     сан
    ақпараттық
    жүйесiн дамыту
 
  3.  Халықтың        АБА-ға   Еңбекминi,   жыл              **
    әлеуметтiк      ақпарат  АБА          сайын
    қорғалуы мен                          4-тоқ-
    жұмыспен қам-                         сан
    тылуын қамта-
    масыз ету са-
    ласында элек-
    трондық қыз-
    меттi қалып-
    тастыру және
    дамыту
 
  4.  Бiлiм, ғылым    АБА-ға   БҒМ, ДСМ,    жыл              **
    және денсаулық  ақпарат    АБА        сайын
    сақтау сала-                          4-тоқ-
    сында элек-                           сан
    трондық қыз-
    метті қалып-
    тастыру мен
    дамыту
 
  5.  Заңдылық пен    АБА-ға   АБА, ІІМ,    жыл              **
    құқықтық тәр-   ақпарат  Әділетмині,  сайын
    тiбiн қамтама-           ЭСЖҚА, ҰҚК   4-тоқ-
    сыз ету сала-            (келісім     сан
    сында элек-              бойынша)
    трондық қыз-
    меттi қалып-
    тастыру мен
    дамыту
 
  6.  Экономика,      АБА-ға   ИСМ, ЭБЖМ,   жыл              **
    сауда және      ақпарат  Қаржымині,   сайын
    туризм сала-             ЭМРМ, ЖРА,   4-тоқ-
    сында электрон-          Қоршаған-    сан
    дық қызметтi             ортамині,
    қалыптастыру             АШМ, АБА,
    мен дамыту               СА
 
  7.  Қорғаныс, ұлт-  АБА-ға   Қорғаныс-    жыл              **
    тық қауiпсiз-   ақпарат  мині, ІІМ,   сайын
    дiк және тө-             ТЖМ, ҰҚК     4-тоқ-
    тенше жағдай-            (келісім     сан
    ларды басқаруда          бойынша),
    электрондық              АБА 
    қызметті қалып-
    тастыру мен
    дамыту
 
  8.  Қоршаған ортаны АБА-ға   Қоршаған-    жыл              **
    қорғау сала-    ақпарат  ортамині,    сайын
    сында электрон-          АБА          4-тоқ-
    дық қызметтi                          сан
    қалыптастыру
    мен дамыту
 
  9.  Мәдениет,       АБА-ға   МАСМ, АБА    жыл              **
    спорт, ақпа-    ақпарат               сайын
    раттық кеңiс-                         4-тоқ-
    тікті қалып-                          сан
    тастыру сала-
    сында элек-
    трондық қыз-
    метті қалып-
    тастыру мен
    дамыту
 
  10. Дипломатия      АБА-ға   СІМ, Қаржы-  жыл              **
    және халықа-    ақпарат  мині, АБА    сайын
    ралық байланыс                        4-тоқ-
    саласында                             сан
    электрондық
    қызметті қа-
    лыптастыру мен
    дамыту
 
  11. "Электрондық    Қазақ-   АБА, ПМК,    2006-   2006     Республи-
    үкiмет" порталы стан     МАСМ, "ҰАТ"  2007    жыл -    калық
    арқылы элек-    Респуб-  АҚ (келісім  жылдар  80000    бюджет
    трондық қыз-    ликасы-  бойынша)     4-тоқ-  2007
    меттер ұсыну    ның Үкі-              сан     жыл -
    рәсiмдерiн жү-  метіне                        100000
    зеге асыру      ақпарат
 
          4. "Электрондық үкiмет" инфрақұрылымының базалық
              құрамдас бөлiктерiн қалыптастыру
 
  1.  "Электрондық    Техни-   АБА, ПМК,    2006    2006     Pecпубли-
    үкiмет" инфра-  калық    "ҰАТ" АҚ     жылғы   жыл -    калық
    құрылымының     тапсыр-  (келiсiм     2-тоқ-  7200     бюджет
    базалық құ-     маның    бойынша)     сан
    рамдас бөлiк-   жобасы
    терiн қалып-
    тастыруға ар-
    налған техни-
    калық тапсыр-
    маны әзiрлеу
 
  2.  Мемлекеттiк     Қазақ-   АБА, "ҰАТ"   2007    2005     Республи-
    органдардың     стан     АҚ (келiсiм  жылғы   жыл -    калық
    ақпараттық      Респуб-  бойынша)     4-тоқ-  216800   бюджет
    инфрақұрылымын  ликасы-               сан     2006
    құру, оның      ның Үкi-                      жыл -
    iшiнде:         метiне                        660585
                    ақпарат                       2007
                                                  жыл -
                                                  415217
 
      Қазақстан       Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2005     Республи-
    Республикасы    стан     MACM, "ҰAT"  жылғы   жыл -    калық
    "электрондық    Респуб-  АҚ (келiсiм  4-тоқ-  79350    бюджет
    үкiметiнiң"     ликасы-  бойынша)     сан     2006
    порталы         ның Үкi-                      жыл -
    мен шлюзiн      метiне                        494394
    құру және       ақпарат                       2007
    дамыту                                        жыл -
                                                  284845
 
      Мемлекеттік     Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2005     Республи-
    органдар        стан     ҰҚК (келiсiм жылғы   жыл -    калық
    (оның iшiнде    Респуб-  бойынша)     4-тоқ-  101000   бюджет
    Қазақстан       лика-                 сан     2006
    Республикасы    сының                         жыл -
    Президентінiң   Үкіме-                        166191
    Әкiмшілігі      тіне                          2007
    мен Қазақстан   ақпарат                       жыл -
    Республикасы                                  130372
    Премьер-Мини-
    стрiнiң Кең-
    сесi) үшiн
    электрондық
    цифрлық қол-
    таңбаны куә-
    ландыратын
    орталық құру
    және дамыту
 
      KZ доменiмен    Қазақ-   АБА, ҰҚК     2005    2005     Республи-
    басқару орта-   стан     (келiсiм     жылғы   жыл -    калық
    лығын құру      Респуб-  бойынша)     4-тоқ-  32800    бюджет
                    ликасы-               сан
                    ның Үкi-
                    метi
                    қаулысы-
                    ның жо-
                    басы
 
      Мемлекеттік     Қазақ-   АБА, ПМК,    2005    2006     Республи-
    органдардың     стан      MACM        жылғы   жыл -    калық
    электрондық     Респуб-               4-тоқ-  3650     бюджет
    мұрағаттарының  ликасы-               сан
    ақпараттық      ның Үкі-
    жүйесiн енгізу  метiне
                    ақпарат
 
  3.  "Электрондық    Қазақ-   АБА, ПМК,    2006    2006     Республи-
    үкiмет" мұра-   стан     МАСМ, ҰҚК    жылғы   жыл -    калық
    ғаттық орталы-  Респуб-  (келiсiм     4-тоқ-  93200    бюджет
    ғын құру        ликасы-  бойынша)     сан     2007
                    ның Үкі-                      жыл -
                    метi                          20100
                    қаулысы-
                    ның жо-
                    басы
 
  4.  Ақпараттық      Қазақ-   АБА, "ҰАТ"   2000    2006     Республи-
    ресурстар мен   стан     АҚ (келiсім  жылғы   жыл -    калық
    ақпараттық      Респуб-  бойынша)     2-тоқ-  125000   бюджет
    жүйелердiң      ликасы-               сан     2007
    Мемлекеттiк     ның Үкі-                      жыл -
    тіркелiмін      метіне                        135000
    дамыту          ақпарат
 
  5.  Банк жүйесi-    Қазақ-   АБА, ҚРҰБ    2007    2006     Республи-
    мен өзара       стан     (келiсiм     жылғы   жыл -    калық
    iс-қимыл жа-    Респуб-  бойынша),    3-тоқ-  255000   бюджет
    сау үшiн        ликасы-  "ҰАТ" АҚ     сан     2007
    бiрыңғай        ның      (келiсiм             жыл -
    "төлем шлю-     Үкіме-   бойынша),            116900
    зiн" әзiрлеу    тіне     "ҰПО" АҚ
                    ақпарат  (келiсiм
                             бойынша)
 
  6.  "Жеке тұлға-    Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2005     Республи-
    лар" мемлекет-  стан     ІІМ, Әді-    жылғы   жыл -    калық
    тiк дерек қо-   Респуб-  летмині,     4-тоқ-  260730   бюджет
    ры" ақпараттық  ликасы-  Қаржымині,   сан     2006
    жүйесiн енгізу  сының    Еңбекмині,           жыл -
                    Үкіме-   ҰҚК (келі-           339025
                    тіне     сім бойын-           2007
                    ақпарат  ша), басқа           жыл -
                             да мүдделі           92941
                             мемлекеттік
                             органдар
 
  7.  "Заңды тұлға-   Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2005     Республи-
    лар" мемлекет-  стан     Әділетмині,  жылғы   жыл -    калық
    тiк дерек қоры" Респуб-  СА, Қаржыми- 4-тоқ-  59743    бюджет
    ақпараттық      ликасы-  ні, ҰҚК      сан     2006
    жүйесін құру    ның Үкі- (келісім             жыл -
    және ендіру     метіне   бойынша)             56882
                    ақпарат                       2007
                                                  жыл -
                                                  48838
 
  8.  "Мекен-жай      Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2005     Республи-
    тіркелімі"      стан     Әділетмині,  жылғы   жыл -    калық
    ақпараттық      Респуб-  СА, ІІМ,     4-тоқ-  85100    бюджет
    жүйесін құру    ликасы-  ЖРА          сан     2006
    және дамыту     ның Үкі-                      жыл -
                    метіне                        103789
                    ақпарат                       2007
                                                  жыл -
                                                  157839
 
  9.  Қазақстан       Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2006     Республи-
    Республикасы    стан     Әдiлетминi,  жылғы   жыл -    калық
    Ұлттық сәйкес-  Респуб-  ҰҚК (келiсiм 4-тоқ-  1070000  бюджет
    тендiру жүйе-   ликасы-  бойынша)     сан     2007
    сiнiң ашық      ның Үкі-                      жыл -
    кілттерi        метіне                        1400000
    инфрақұрылымын  ақпарат
    құру
 
  10. Астана қала-    Қазақ-   АБА, ПМК,    2005    2005     Республи-
    сындағы пилот-  стан     ҰҚК (келісім жылғы   жыл -    калық
    тық аймақта     Респуб-  бойынша),    4-тоқ-  1060422  бюджет
    мемлекеттік     ликасы-  "ҰАТ" АҚ,    сан
    органдардың     ның Үкі- (келiсiм
    бiрыңғай кө-    метіне   бойынша),
    лiктiк ортасын  ақпарат  "Қазақте-
    құру                     леком" АҚ
                             (келiсiм
                             бойынша)
 
  11. Мемлекеттiк     Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2006     Республи-
    органдардың     стан     ҰҚК (келі-   жылғы   жыл -    калық
    бiрыңғай көлiк- Респуб-  сiм бой-     4-тоқ-  16279366 бюджет
    тiк ортасын     ликасы-  ынша),       сан     2007
    құру            ның Үкi- "ҰАТ" АҚ,            жыл -
                    метiне   "Қазақ-              14637891
                    ақпарат  телеком"
                             АҚ (келiсiм
                             бойынша)
 
  12. Астана қала-    Қазақ-   АБА, ПМК,    2006    Жоқ
    сында мемле-    стан     ҰҚК (келі-   жылғы
    кеттік орган-   Респуб-  сiм бой-     1-тоқ-
    дардың бiрың-   ликасы-  ынша),       сан
    ғай көлiктік    ның Үкi- "ҰАТ" АҚ,
    ортасын құру    метiне   "Қазақ-
    бойынша пилот-  ақпарат  телеком"
    тық жобаның              АҚ (келiсiм
    іске асырылу-            бойынша)
    ына талдау
    жүргiзу және
    мемлекеттік
    органдардың
    бірыңғай кө-
    лiктік ортасын
    одан әрi құру
    бойынша ұсыныс-
    тар әзірлеу
 
  13. Серверлiк       АБА-ға   АБА, ҰҚК     2007    2006     Республи-
    орталықты тех-  ақпарат  (келiсiм     жылғы   жыл -    калық
    нологиялық жа-           бойынша)     4-тоқ-  66255    бюджет
    рақтандыру                            сан     2007
                                                  жыл -
                                                  769650
 
        5. Ведомствоаралық және үлгiлiк вeдомстволық ақпараттық
                    жүйелердi құру және дамыту
 
  1.  Мемлекеттік     АБА-ға   АБА, ПМК,    2006    2005     Республи-
    органдардың     ақпарат  MACM, ҰҚК    жылғы   жыл -    калық
    электрондық              (келiсiм     4-тоқ-  401836   бюджет
    құжат айналы-            бойынша)     сан     2006
    мының бiрыңғай                                жыл -
    жүйесін дамыту                                348820
 
  2.  Мемлекеттiк     Қазақ-   АБА, ПМК,    2007    2006     Республи-
    органдардың     стан     "ҰАТ" АҚ     жылғы   жыл -    калық
    әкiмшілік-      Респуб-  (келiсім     3-тоқ-  204491   бюджет
    басқару         ликасы-  бойынша)     сан     2007
    қызметін        ның Үкi-                      жыл -
    автоматтан-     метiне                        50509
    дырудың         ақпарат
    үлгілік
    ақпараттық
    жүйесін іске
    асыру және
    енгiзу
 
  3.  Мемлекеттік     АБА-ға   АБА, "ҰАТ"   2007    2006     Республи-
    органдардың     ақпарат  АҚ (келiсім  жылғы   жыл -    калық
    Интранет-                бойынша)     4-тоқ-  280000   бюджет
    порталын                              сан     2007
    әзiрлеу және                                  жыл -
    енгiзу                                        120000
 
  4.  Мемлекеттiк     АБА-ға   ЭБЖМ, АБА    2007    2006     Республи-
    басқарудың      ақпарат               жылғы   жыл -    калық
    ахуалдық                              4-тоқ-  50000    бюджет
    жүйесiн дамыту                        сан     2007
    және оны әкiм-                                жыл -
    шiлендiрудi                                   50000
    жүзеге асыру
 
  5.  "Мемлекеттiк    АБА-ға   ЖРА, АБА     2007    2005     Республи-
    жер кадастрының ақпарат               жылғы   жыл -    калық
    автоматтанды-                         4-тоқ-  600000   бюджет
    рылған жүйесi"                        сан     2006
    ақпараттық жүй-                               жыл -
    есiн дамыту                                   1000000
                                                  2007
                                                  жыл -
                                                  324000
 
  6.  "Жылжымайтын    АБА-ға   АБА, ЖРА,    2007    2005     Республи-
    мүлiк тiркелi-  ақпарат  Әдiлетминi   жылғы   жыл -    калық
    мi" ақпараттық                        4-тоқ-  57671    бюджет
    жүйесiн дамыту                        сан     2006
                                                  жыл -
                                                  165977
                                                  2007
                                                  жыл -
                                                  207471
 
       6. Жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық ресурстары
                       мен жүйелерiн құру
 
  1.  "Электрондық    АБА-ға   облыстардың, 2005    Жоқ
    үкiметтің"      ақпарат  Астана және  жылғы
    бiрыңғай сәу-            Алматы қа-   4-тоқ-
    летiнiң талап-           лаларының    сан
    тарына сәйкес            әкiмдiктерi
    ақпараттандыру
    бағдарламаларын
    әзiрлеу
 
  2.  Жергiлiктi ат-  АБА-ға   облыстардың, жыл     2006     Жергi-
    қарушы орган-   ақпарат  Астана және  сайын   жыл -    лiктi
    дардың ақпарат-          Алматы қа-   4-тоқ-  80000    бюджет
    тық ресурстары           лаларының    сан     2007
    мен ақпараттық           әкiмдiктерi          жыл - 
    жүйелерiн қа-                                 50000
    лыптастыру және
    дамыту
 
  3.  Жергілiктi      АБА-ға   облыстардың, жыл     2006     Жергiлiк-
    атқарушы орган- ақпарат  Астана және  сайын   жыл -    ті бюджет
    дардың ақпарат-          Алматы қа-   4-тоқ-  20000
    тық ресурстары           лаларының    сан
    мен ақпараттық           әкiмдiктерi,
    жүйелерiн                АБА, "ҰАТ"
    қалыптастыру             АҚ (келiсiм
    үшiн үлгілiк             бойынша)
    жобалық шешiм-
    дердi әзiрлеу
 
  4.  "Электрондық    АБА-ға   АБА, МАСМ,   2006-   2006     Республи-
    үкiмет" iс-ша-  ақпарат  облыстар-    2007    жыл -    калық
    раларын iске             дың, Астана  жылдар  2500     бюджет
    асыру, өңiр              және Алматы  4-тоқ-  2007
    тұрғындарының            қалаларының  сан     жыл -
    компьютерлiк             әкiмдiктерi          2500
    сауаттылығын
    арттыруда озық
    өңiрдi айқын-
    дауға арналған
    конкурстар
    өткiзу
 
           7. "Электрондық үкiмет" ақпараттық инфрақұрылымын
                    қорғауды қамтамасыз ету
 
  1.  "Электрондық    Қазақ-   АБА, ПМК,    2006    2006     Республи-
    үкiмет" инфра-  стан     ҰҚК (келiсiм жылғы   жыл -    калық
    құрылымы ақпа-  Респуб-  бойынша)     1-тоқ-  8000     бюджет
    раттық қауіп-   ликасы-               сан
    сіздігінің      ның Үкі-
    тұжырымдамасын  меті
    әзірлеу         қаулы-
                    сының
                    жобасы
 
  2.  "Электрондық    АБА-ға   АБА, ПМК,    2006    2006     Республи-
    үкiмет" құру    ақпарат  ҰҚК (келiсiм жылғы   жыл -    калық
    шеңберiнде               бойынша),    2-тоқ-  40000    бюджет
    ақпаратты қор-           ИСМ          сан
    ғау саласында
    халықаралық
    стандарттарды
    және/немесе
    ұлттық стан-
    дарттарды
    әзiрлеу және
    қабылдау
 
  3.  "Электрондық    АБА-ға   АБА, ПМК,    2006    2006     Республи-
    үкімет"         ақпарат  ҰҚК          жылғы   жыл -    калық
    ақпаратын тех-           (келiсiм     3-тоқ-  38000    бюджет
    никалық қорғау           бойынша)     сан
    жүйесiн құруға
    арналған тех-
    никалық тап-
    сырма мен тех-
    никалық-жұмыс
    жобасын әзiрлеу
 
  4.  Қауiпсiздік     АБА-ға   АБА, ҰҚК     2006    2006     Республи-
    талаптарына     ақпарат  (келiсiм     жылғы   жыл -    калық
    сәйкес                   бойынша),    3-тоқ   200000   бюджет
    техникалық               ПМК, ИСМ     сан     2007
    құралдар мен                                  жыл -
    бағдарламалық                                 70760
    өнiмдерге
    сертификаттау
    жүргiзу
 
  5.  Мемлекеттiк     АБА-ға   АБА, ПМК,    2006    2006     Республи-
    opгандардың     ақпарат  ҰҚК          жылғы   жыл -    калық
    ақпараттық               (келiсiм     4-тоқ-  280000   бюджет
    ресурстары мен           бойынша)     сан
    жүйелерін
    қорғау бойынша
    ұйымдастыру-
    техникалық iс-
    шараларды жүр-
    гiзу
 
  6.  "Open source"   АБА-ға   АБА, ПМК,    2006    2006     Республи-
    технологиялары  ақпарат    ҰҚК        жылғы   жыл -    калық
    базасында қор-           (келiсiм     3-тоқ-  300000   бюджет
    ғалған ұлттық            бойынша),    сан     2007
    операциялық                ИСМ                жыл -
    жүйенi құру                                   200000
    бойынша iс-
    шаралар жүргiзу
 
            8. Бағдарламаның орындалуын қоғамдық қолдауды
                       қамтамасыз ету
 
  1.  Мемлекеттік     АБА-ға   АБА, МАСМ,   2006-   2006     Республи-
    органдар        ақпарат    ИСМ        2007    жыл -    калық
    өкiлдерiнiң                           жылдар  70000    бюджет
    қатысуымен АКТ                        4-тоқ-  2007
    бойынша көрме-                        сан     жыл -
    лер өткiзу                                    50800
 
  2.  "Электронды     АБА-ға   АБА, MACM    2006-   2006     Республи-
    үкiметті" iске  ақпарат               2007    жыл -    калық
    асыру мәселе-                         жылдар  20000    бюджет
    лерi бойынша                          4-тоқ-  2007
    талдаулық                             сан     жыл -
    шолулар мен                                   20000
    жарнамалық
    материалдарды
    дайындау және
    тарату
 
  3.  "Электрондық    АБА-ға   АБА, MACM    жыл     Жоқ
    үкiметті"       ақпарат               сайын
    құруға қоғам-                         4-тоқ-
    ның назарын                           сан
    аудару мақса-
    тында "элек-
    трондық үкi-
    метті" iске
    асыру жөнiн-
    дегі iс-шара-
    ларды бұқа-
    ралық ақпарат
    құралдарында
    көрсету
 
  4.  Жыл сайын       АБА-ға   АБА, МАСМ,   2006-   2006     Республи-
    "электрондық    ақпарат    БҒМ        2007    жыл -    калық
    үкiметтi" iске                        жылдар  30000    бюджет
    асыру мәселе-                         4-тоқ-  2007
    лерi бойынша                          сан     жыл -
    ғылыми-практи-                                55034
    калық конфе-
    ренциялар
    өткiзу
 
  5.  Мемлекеттік     АБА-ға   АБА, МАСМ,   жыл     2006     Республи-
    органдардың,    ақпарат    БҒМ        сайын   жыл -    калық
    өңiрлердiң,                           4-тоқ-  5000     бюджет
    мемлекеттік                           сан     2007
    қызметшiлердiң                                жыл -
    арасында "элек-                               5000
    трондық қыз-
    меттер ұсыну
    бойынша үздiк-
    тердi" айқын-
    дау жөнiнде
    конкурстар
    өткiзу
 
  6.  Халықтың әр     АБА-ға   АБА, МАСМ    жыл     2006     Республи-
    түрлi әлеу-     ақпарат               сайын   жыл -    калық
    меттік топ-                           4-тоқ-  9000     бюджет
    тары арасын-                          сан     2007
    да компью-                                    жыл -
    терлiк сауат-                                 8000
    тылық пен
    "электрондық
    үкiмет" қыз-
    меттерiн пай-
    далану бойынша
    конкурстар мен
    викториналар
    өткiзу
 
  7.  "Электрондық    АБА-ға   АБА, БҒМ     2006-   2006     Республи-
    үкiмет" құру    ақпарат               2007    жыл -    калық
    бойынша iс-ша-                        жылдар  6360     бюджет
    ралардың орын-                        4-тоқ-  2007
    далу монито-                          сан     жыл -
    рингін жүргізу,                               7100
    "электрондық
    үкiметтiң" iске
    асырылу барысын
    көрсететiн
    сайтты құру
    және оны ақпа-
    раттық техника-
    лық қолдауды
    қамтамасыз ету
__________________________________________________________________
     Жиыны                                         2005 жыл   Республи-
                                                  -4514679 калық
                                                  2006 жыл бюджет
                                                  -25284665
                                            2007 жыл
                                            -22118426
                                                  2006 жыл  Жергілік-
                                                  -100000   ті бюджет
                                            2007 жыл
                                            - 50000
__________________________________________________________________

      * - Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасының, Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 қазандағы N 1459  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында бiлiм беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасының шеңберінде.
      ** - осы пункт бойынша шығыстар мемлекеттiк органдардың республикалық бюджеттiк бағдарламаларында көрсетілетiн болады
      2005-2007 жылдарға арналған республикалық және жергілiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен қаржыландырылатын iс-шаралар бойынша шығыстардың көлемi республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңына және мәслихаттардың тиiстi қаржы жылына арналған шешiмдерiне сәйкес нақтыланатын болады.

      Ескерту: әріп аббревиатураларының мағынасын ашу:

      ПМК - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесі
      ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауiпсiздiк Комитетi
      Қаржымині - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      ІІМ - Қазақстан Республикасы Iшкі істер министрлігі
      Әділетмині - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт
министрлiгi
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi
      ҚРҰБ - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
      Қоршағанортамині - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігi
      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
      Еңбекмині - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      АШМ -Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгі
      Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгі
      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі
      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі
      CA -  Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі
      ЖС - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      МҚА - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi
      ЭСЖҚА - Қазақстан Республикасы Экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмысқа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы)
      "ҰАТ" АҚ - "Ұлттық ақпараттық технологиялар" акционерлік қоғамы
      "ҰПО" АҚ - "Ұлттық процессингалық орталық" акционерлiк қоғамы
      АКТ - Ақпараттық коммуникациялық технологиялар
      ИТ - ақпараттық технологиялар