Валюталық реттеу туралы

Қазақстан Республикасының Заңы. 1996 жылғы 24 желтоқсан N 54-I

Қолданыстағы

      Осы Заң Қазақстан Республикасы аумағындағы валюталық операцияларды жүзеге асыру принциптерi мен тәртiбiн, валюталық операциялар субъектiлерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн, валюта заңдарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiктi айқындайды.

I-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Қазақстан Республикасының валюта заңдары

      Қазақстан Республикасының валюта заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына  негiзделедi және осы Заңнан, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнен және валюталық реттеу органдарының нормативтiк құқықтық актiлерiнен тұрады.
      ЕСКЕРТУ. 1-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен.
      ЕСКЕРТУ. 1-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

      1-1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) валюталық реттеу - уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың (валюталық реттеу органдарының) елдiң төлем балансын нығайту, ұлттық валютаның тұрақтылығын, iшкi валюта рыногын дамытуды қамтамасыз ету мақсатында валюталық операциялар жүргiзу тәртiбiн белгiлеу және оның сақталуын бақылау жөнiндегi қызметi;
      2) валюта - мемлекеттердiң заңды төлем құралы ретiнде қабылдаған ақша бiрлiгi немесе банкноттар, қазынашылық билеттер мен тиындар, соның iшiнде қымбат металдардан жасалған тиындар (айналымнан алынған немесе алынатын, бiрақ айналымда жүрген ақша белгiсiмен айырбастауға жататынын қоса алғанда) түрiндегi қолма-қол және аударым нысандарындағы құнының ресми стандарттары, сондай-ақ шоттардағы, соның iшiнде халықаралық ақша немесе есеп айырысу бiрлiктерiндегi қаражат;
      3) ұлттық валюта - Қазақстан Республикасының валютасы;
      4) шетел валютасы - шет мемлекеттердiң валютасы;
      5) резиденттер:
      Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын жерi бар, соның iшiнде шетелде уақытша тұратын немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызметiнде оның шегiнен тыс жерлерде жүрген жеке тұлғалар;
      Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес құрылған, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жерi бар барлық заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында және оның шегiнен тыс жерлерде орналасқан жерi бар филиалдары мен өкiлдiктерi;
      Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегi Қазақстан Республикасының дипломатиялық, сауда және өзге де ресми өкiлдiктерi;
      6) резидент еместер - барлық заңды тұлғалар, олардың өкiлдiктерi мен филиалдары, сондай-ақ "резиденттер" ұғымында аталмаған жеке тұлғалар;
      7) валюталық құндылықтар:
      шетел валютасы;
      номиналы шетел валютасымен көрсетiлген бағалы қағаздар және төлем құжаттары;
      тазартылған құйма алтын;
      ұлттық валюта, резиденттер мен резидент еместер арасында олармен операциялар жасалған жағдайда құны ұлттық валютамен көрсетiлген бағалы қағаздар және төлем құжаттары;
      8) инвестициялар:
      ақшаны, бағалы қағаздарды, заттарды, мүлiктiк құқықтарды, оның iшiнде интеллектуалдық шығармашылық қызмет нәтижелерiне құқықты және өзге де мүлiктi;
      инвестициялау объектiсiнiң жарғылық капиталына қатысуды қамтамасыз ету;
      бағалы қағаздарды сатып алу мақсатында беру;
      9) экспорт-импорт мәмiлелерi:
      тауарға меншiк құқығының резиденттен резидент емеске (резидент еместен резидентке) ауысуын көздейтiн мәмiлелер (инвестицияларға жатқызылған мәмiлелерден басқа);
      резиденттiң резидент емеске (резидент еместiң резидентке) қызмет көрсетуiн (жұмысты орындауын), сондай-ақ резиденттiң резидент емеске (резидент еместiң резидентке) интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерiн пайдалану құқығын берудi көздейтiн мәмiлелер;
      10) уәкiлеттi банктер - валюта операцияларын, оның iшiнде клиенттердiң тапсырмалары бойынша операцияларды жүзеге асыратын банк заңдарында көзделген операцияларды жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар банктер;
      11) банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын уәкiлеттi ұйымдар - шетел валютасымен банк операцияларын жүргiзуге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы бар заңды тұлғалар;
      12) айырбастау пункттерi - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясына сәйкес қолма-қол шетел валютасымен жүзеге асырылатын айырбастау операцияларын жүргiзу үшiн арнайы жабдықталған орындар.
      ЕСКЕРТУ. 1-1 баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

      1-2-бап. Валюталық операциялар

      1. Валюталық операциялар:
      1) меншiк құқығының және өзге де құқықтардың валюталық құндылықтарға ауысуына байланысты операциялар;
      2) валюталық құндылықтарды кез келген тәсiлмен Қазақстан Республикасына әкелу және жөнелту, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан әкету және жөнелту болып табылады.
      2. Валюталық операциялар ағымдағы операциялар және капитал қозғалысына байланысты операциялар болып бөлiнедi.
      3. Ағымдағы операциялар:
      1) тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшiн төлемнiң не аванс төлемiнiң мерзiмiн 120 күннен аспайтын мерзiмге ұзартуды көздейтiн экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған аударымдар;
      2) 120 күннен аспайтын мерзiмге кредиттер беру және алу;
      3) салымдар (депозиттер), инвестициялар, заем және өзге операциялар бойынша дивидендтердi, сыйақыларды және өзге кiрiстердi аудару және алу;
      4) гранттарды қоса алғанда, сауда сипатына жатпайтын аударымдар, мұрагерлiк соманы, жалақыны, зейнетақыны, алименттерді және басқа сомаларды аудару;
      5) осы Заңмен капитал қозғалысына байланысты операцияларға жатқызылмайтын барлық өзге де валюталық операциялар болып табылады.
      4. Капитал қозғалысына байланысты операциялар:
      1) инвестицияларды жүзеге асыру;
      2) интеллектуалдық меншiк объектiлерiне ерекше құқықты толық берудi көздейтiн мәмiлелер бойынша есеп айырысуды жүргiзуге арналған аударымдар;
      3) жылжымайтын мүлiкке мүлiктiк құқықтарды төлеуге аударымдар;
      4) тауарлар, жұмыстар және қызметтер үшiн төлемнiң не аванс төлемiнiң мерзiмiн 120 күннен аспайтын мерзiмге ұзартуды көздейтiн экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған аударымдар;
      5) 120 күннен аспайтын мерзiмге кредиттер беру және алу;
      6) өздерi тiркелген мемлекеттердiң заңдары бойынша банк операцияларын жүзеге асыруға құқығы бар шетел банкiлерiнде және өзге де қаржылық ұйымдарда салымдарды (депозиттердi) жүзеге асыру;
      7) зейнетақы активтерiн жинақтауға байланысты мәмiлелер бойынша халықаралық аударымдар;
      8) жинақтау сипатындағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша халықаралық аударымдар болып табылады.
      5. Егер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясында өзгеше мерзiм белгiленбесе, резиденттер тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспорты төлемiнiң валютасын алуға және тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспорты күнiнен бастап 120 күн iшiнде олардың уәкiлеттi банктердегi шоттарына есептелуге тиiс.
      Резиденттердiң тауарлар (жұмыстар, қызметтер) экспортының төлемi ретiнде алған валютасын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң лицензиясы негiзiнде өздерi тiркелген мемлекеттiң заңдары бойынша тиiстi құқығы бар шетел банктерiндегi немесе өзге де қаржы институттарындағы олардың шоттарына есептеуге жол берiледi.
      ЕСКЕРТУ. 1-2 баппен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

II-тарау. ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ

      2-бап. Валюталық реттеу органдары

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасындағы валюталық реттеу функцияларын жүзеге асыратын негiзгi валюталық реттеу органы болып табылады.
      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi және өзге де мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз құзыретiнiң шегiнде валюталық реттеудi жүзеге асырады.
      2-1. Валюталық реттеу органдары әзiрлеген валюталық реттеу мәселелерi бойынша нормативтiк құқықтық актiлер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiмен мiндеттi түрде келiсiлуi тиiс.
      ЕСКЕРТУ. 2-1 тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

      3-бап. Валюталық операциялар жүргiзуге қойылатын
             шектеулер

      1. Халықаралық мiндеттемелердi орындау мақсатында және төтенше жағдайлар пайда болған реттерде Қазақстан Республикасының Президентi кез келген валюта операцияларын шектеу немесе тоқтата тұру жөнiнде шешiм қабылдауға құқылы.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi резиденттердiң экспорттық операцияларының төлем валютасына шектеу қоюға және экспорттық валюта түсiмiн мiндеттi түрде сату тәртiбiн белгiлеуге құқылы.
      2-1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мемлекеттiң экономикалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мақсатында жекелеген экспорт-импорт мәмiлелерi бойынша есеп айырысулар нысанына шектеулер белгiлеуге құқылы.
      ЕСКЕРТУ. 2-1 тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

      4-бап. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты
             операцияларды лицензиялау

      1. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жасауға лицензиялар берудi, олардың қолданылуын тоқтата тұруды және керi қайтарып алуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi заңдарға сәйкес жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты "Лицензиялау туралы"  Қазақстан Республикасының Заңында  айқындалған операцияларды лицензиялайды.
      3. Валюталық құндылықтарды пайдалануға байланысты операцияларды жүзеге асыруға лицензиялар барлық қажеттi құжаттар тапсырылған күннен бастап бiр ай мерзiмнен кешiктiрiлмей берiледi.
      4. Лицензияларды керi қайтарып алуға не қолданылуын тоқтата тұруға:
      1) лицензиаттың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес талап етiлетiн ақпаратты бермеуi немесе көрiнеу жалған ақпарат беруi;
      2) лицензиаттың валюта заңдарын бұзуы;
      3) "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңында  көзделген өзге де негiздемелер негiз болып табылады.".
      ЕСКЕРТУ. 4-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен .

      5-бап. Валюталық операциялар туралы есеп
             және ақпарат беру

      Валюталық операциялар бойынша есепке алу мен есеп берудiң нысандарын уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың келiсiмi бойынша олардың құзыретiне сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейдi және оны барлық резиденттер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын резидент еместер орындауға мiндеттi.
      Қазақстан Республикасының барлық резиденттерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын резидент еместер ақпараттар мен құжаттарды:
      осы Заңның талаптарын орындау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң және басқа валюталық бақылау органдарының сұратуы бойынша;
      уәкiлеттi банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын уәкiлеттi ұйымдарға олар арқылы жүргiзiлетiн валюта операциялары бойынша берiп тұруға мiндеттi.
      ЕСКЕРТУ. 5-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

      6-бап. Валюталық бақылау

      1. Қазақстан Республикасындағы валюталық бақылауды валюталық бақылау органдары мен агенттерi жүзеге асырады.
      2. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес валюталық реттеу қызметiн жүзеге асыруға құқылы мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасындағы валюталық бақылау органдары болып табылады.
      3. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын уәкiлеттi банктер мен уәкiлеттi ұйымдар, сондай-ақ алған лицензияларына сәйкес олар операциялар жүргiзген кезде валюта заңдарының сақталуын бақылау мiндетi жүктелген басқа да ұйымдар валюталық бақылау агенттерi болып табылады.
      Валюталық бақылау агенттерi:
      1) операциялар, оның iшiнде клиенттердiң тапсырмалары бойынша операциялар жүргiзген кезде валюта заңдарының талаптарын сақтауға;
      2) валюта операциялары бойынша есепке алу мен есеп берудiң толымдылығы мен объективтiлiгiн қамтамасыз етуге;
      3) валюта заңдарын клиенттерiнiң бұзуының өздерiне мәлiм болған фактiлерi туралы құқық қорғау органдарына және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне хабарлауға мiндеттi.
      4. Валюталық бақылау органдары өз қызметтерiн жүзеге асыру үшiн валюталық бақылау агенттерiн тартуға және оларды мiндеттi түрде орындауы үшiн жекелеген тапсырмалар беруге құқылы.
      ЕСКЕРТУ. 6-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен.
      ЕСКЕРТУ. 6-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

III ТАРАУ. ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

      7-бап. Қазақстан Республикасында шетел валютасымен
             операциялар жүргiзудiң негiздерi

      1. Резиденттер арасындағы операциялар бойынша барлық төлемдер және аударымдар, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде, сондай-ақ салық және кеден заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тек қана Қазақстан Республикасының валютасымен жүргiзiлуге тиiс.
      2. Осы баптың 1-тармағында белгiленген шектеулер тараптардың бiрi болып операцияларға қатысатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi және Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi қатысатын операцияларға қолданылмайды.
      3. Қазақстан Республикасында шетел валютасын сатып алуды, сатуды және айырбастауды резиденттер мен резидент еместер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейтiн тәртiппен уәкiлеттiк берiлген банктер мен уәкiлеттiк берiлген банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар арқылы, сондай-ақ олардың айырбастау пункттерi арқылы жүргiзедi.
      4. Уәкiлеттiк берiлген банктер мен уәкiлеттiк берiлген банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ олардың айырбастау пункттерiнен тыс жерлерде шетел валютасын сатып алуға, сатуға және айырбастауға тыйым салынады.
      5. Резиденттер мен резидент еместер арасындағы операциялар бойынша төлемдер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң валюта операциялары туралы нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес тараптардың келiсiмi бойынша кез келген валюта түрiнде жүзеге асырылады.
      ЕСКЕРТУ. 7-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен.
      ЕСКЕРТУ. 7-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

      8-бап. Резиденттердiң есепшоттары

      1. Резиденттер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiппен уәкiлеттiк берiлген банктерде шетел валютасындағы есепшоттар аша алады. Егер осы Заңның 4-бабына сәйкес бұл резиденттiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнен алған лицензиясында өзгеше көзделмеген болса, резиденттердiң тауарлар мен қызметтер үшiн төлем ретiнде, сондай-ақ несие ретiнде алатын шетел валютасы уәкiлеттiк берiлген банктердегi есепшоттарына мiндеттi түрде есептелуге тиiс.
      2. Резиденттердiң Қазақстан Республикасының Ұлттық банкi белгiлеген тәртiпте шетел банктерiнде Қазақстан Республикасының валютасымен және шетел валютасымен есепшоттары болуы мүмкiн.
      3. Уәкiлеттiк берiлген банктердiң Қазақстан Республикасының банктерi мен шетел банктерiнде корреспонденттiк және өзге де есепшоттары болуы мүмкiн.

      9-бап. Резидент еместердiң есепшоттары

      1. Резидент еместердiң Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiпте уәкiлеттiк берiлген банктерде Қазақстан Республикасының валютасымен және шетел валютасымен есепшоттары болуы мүмкiн.
      2. Шетелдiк банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiпте Қазақстан Республикасының банктерiнде шетел валютасымен және Қазақстан Республикасының валютасымен корреспонденттiк және өзге де есепшоттар ашуға құқылы.

      10-бап. Шетел валютасымен айырбастау операциялары

      1. Уәкiлеттiк берiлген банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген валюталық ашық позиция лимитiнiң шегiнде Қазақстан Республикасында және шет елдерде шетел валютасын еркiн айырбастай алады, сатып алады және сата алады.
      2. Уәкiлеттiк берiлген банктердiң шетел валютасын сатып алуы, сатуы және айырбастауы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi арқылы жүзеге асырылуы мүмкiн.
      3. Уәкiлеттiк берiлген банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар өздерiне берiлген лицензияға сәйкес Қазақстан Республикасында операциялар жүргiзу үшiн шетел валютасын айырбастай алады, сатып алады және сата алады.
      4. Резиденттер және резидент еместер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiппен шетел валютасын сатып алуға, сатуға және айырбастауға құқылы.
      ЕСКЕРТУ. 10-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1997.07.11. N 154 Заңымен.

      11-бап. Халықаралық банктiк төлемдер мен аударылымдар

      1. Резиденттер мен резидент еместер арасындағы ағымдағы операцияларды орындау үшiн жүзеге асырылатын халықаралық банктiк төлемдер мен аударылымдарды уәкiлеттiк берiлген банктер шектеусiз жүргiзедi.
      2. Капитал қозғалысына байланысты және Қазақстан Республикасының валютасы мен шетел валютасын пайдалана отырып жүргiзiлетiн операцияларды орындау үшiн жүзеге асырылатын халықаралық банктiк төлемдер мен аударылымдар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiппен жүзеге асырылады.
      3. Халықаралық банк төлемдерi мен аударылымдары:
      резиденттердiң резидент еместер эмиссиялаған бағалы қағаздарды;
      номинал құны ұлттық немесе шетел валютасымен көрсетiлген резидент еместердiң резиденттер эмиссиялаған бағалы қағаздарды сатып алу мақсатында жүзеге асырылады, олар Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шарттардың нормаларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген және бағалы қағаздар шығару мен оның айналысы саласындағы қатынастарды реттейтiн мемлекеттiк органмен келiсiлген тәртiппен жүргiзiледi.
      4. Қазақстан Республикасынан экспортқа шығарылатын тауарлар мен қызметтерден түскен валюталық түсiмдер резиденттердiң Қазақстан Республикасы банктерiндегi есепшоттарына шектеусiз есептеледi.

      12-бап. Халықаралық почта аударылымдары және валюталық
              құндылықтарды жөнелту

      Халықаралық почта аударылымдарын және валюталық құндылықтарды жөнелтудi Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес мемлекеттiк почта байланысы кәсiпорындары жүзеге асырады.

      13-бап. Номиналы және (немесе) құны ұлттық валютада
              көрсетiлген валюталық құндылықтарды, қолма-қол
              ұлттық валютаны, бағалы қағаздарды және төлем
              құралдарын әкелу және әкету

      1. Резиденттер мен резидент еместердiң валюталық құндылықтарды әкелуi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Валюталық құндылықтарды әкету тәртiбi мен нормасын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлейдi.
      3. <*>
      4. Қолма-қол ұлттық валюта мен ұлттық валютадағы төлем құралдарын әкелу мен әкету Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi белгiлеген тәртiпте жүзеге асырылады.
      5. Номинал құны ұлттық валютамен көрсетiлген бағалы қағаздарды әкелу мен әкету Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiнiң келiсiмi бойынша бағалы қағаздардың шығарылуы, айналысы және тiркелуi саласындағы қатынастарды реттейтiн мемлекеттiк органдар айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
      6. Валюталық құндылықтарды әкелудiң және әкетудiң кедендiк ресiмдеу тәртiбi кеден заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.
      ЕСКЕРТУ. 13-бап өзгертiлдi - Қазақстан Республикасының 1998.07.09. N 277 заңымен.
      ЕСКЕРТУ. 13-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 2001.01.30. N 154 Заңымен.

IV тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      14-бап. Валюта заңдарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      1. Заңды тұлғалар:
      осы заң нормаларын бұзатын валюталық операцияларды жүзеге
асырғаны үшiн -
      мәмiле жасалған соманың 20 процентi мөлшерiнде айыппұл төлеу түрiнде:
      бухгалтерлiк есепте олардың тиiстi нәтижелерi көрсетiлмеген валюталық операциялар жүргiзгенi үшiн -
      сол есепке алынбаған соманың мөлшерiндей айыппұл төлеу түрiнде;
      есеп жүргiзу және есеп берудiң тәртiбi мен белгiленген нысандарын бұзу арқылы валюталық операциялардың бухгалтерлiк есебiн жүргiзгенi үшiн -
      тиiстi түрде есепке алынбаған соманың 5 процентi мөлшерiнде айыппұл төлеу түрiнде жауапты болады.
      2. Осы бапта көрсетiлген айыппұл сомаларын өндiрiп алуды валюталық бақылау органдары, соның iшiнде валюталық бақылау агенттерiнiң ұсынысы бойынша сот тәртiбiмен жүргiзедi.
      3. Валюталық заңдарды бұзғаны үшiн кiнәлi лауазымды адамдар, сондай-ақ жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
      ЕСКЕРТУ. 14-бап өзгерді - Қазақстан Республикасының 1999.07.16. N 431 Заңымен.

      15-бап. Валюталық бақылау органдары мен
              агенттерi лауазымды адамдарының
              құқықтары мен мiндеттерi

      1. Валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы органдардың құзыретi шегiнде валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң өз мiндеттерiн жүзеге асыруға байланысты барлық құжаттарды тексеруге, тексеру барысында туындайтын мәселелер бойынша қажеттi түсiнiктемелер мен мәлiметтер алуға құқылы.
      2. Валюталық бақылау органдары мен агенттерi және олардың лауазымды адамдары валюталық бақылау мiндеттерiн жүзеге асыру кезiнде өздерiне белгiлi болған резиденттер мен резидент еместердiң коммерциялық құпияларын сақтауға мiндеттi.
      3. Валюталық бақылау органдары мен агенттерiнiң лауазымды адамдары өздерiне жүктелген мiндеттердi ойдағыдай орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiпте жауапқа тартылуы мүмкiн.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi