Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне кастодиандық қызметті жүзеге асыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 10 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 28 ақпанда № 6792 тіркелді

Қолданыстағы

      Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Кастодиандық үлгi шарттардың нысандарын бекiту туралы» 2003 жылғы 21 сәуірдегі № 139 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2320 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулының 1-қосымшасында:
      Кастодиан банк, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым және жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалатын кастодиандық үлгі шартында:
      30-тармақтың бірінші абзацында «салыстырып тексеру үшін мынадай деректерді» деген сөздер «салыстырып тексеру үшін мыналар туралы деректерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «31. Шарттың 30-тармағында көрсетілген деректер бойынша салыстырып тексеру есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірілмей үш данада жасалынатын және Кастодианның, Ұйымның және Қордың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылатын үш жақты салыстырып тексеру актісімен ресімделеді.
      Салыстырып тексеру актісінде мыналар көрсетіледі:
      1) салыстырып тексеру актісінің жасалған күні және салыстырып тексеру жүргізілетін кезеңі;
      2) салыстырып тексеру жүргізілген кезеңдегі мынадай сомалар туралы ақпарат:
      келіп түскен зейнетақы жарналардың, оның ішінде қате есепке алынған жарналардың;
      зейнетақы активтерінен және инвестициялық кірістен есептелген және аударылған сыйақы;
      инвестициялық шоттан зейнетақы төлемдері шотына аударылған жинақталған зейнетақы қаражаттардың;
      зейнетақы төлемдері шотынан жасалған төлемдердің;
      есептелген жиынтық кірістің немесе шығынның;
      3) салыстырып тексеру актісін жасау күніне мыналар туралы ақпарат:
      инвестициялық шоттағы жинақталған зейнетақы қаражатының қалдығы;
      зейнетақы төлемдер шотындағы жинақталған зейнетақы қаражатының қалдығы;
      жиынтық инвестициялық кірістің немесе шығынның сомалары;
      4) Шартта көзделген өзге мәліметтер.»;
      көрсетілген қаулының 2-қосымшасында:
      Кастодиан банк, зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым және жинақтаушы зейнетақы қоры арасында жасалатын кастодиандық үлгі шартында:
      22-тармақтың бірінші абзацында «салыстырып тексеру үшін мынадай деректерді» деген сөздер «салыстырып тексеру үшін мыналар туралы деректерді» деген сөздермен ауыстырылсын;
      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «23. Шарттың 22-тармағында көрсетілген деректер бойынша салыстырып тексеру есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірілмей екі данада жасалатын және Кастодианның және Қордың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылатын салыстырып тексеру актісімен ресімделеді.
      Салыстырып тексеру актісінде мыналар көрсетіледі:
      1) салыстырып тексеру актісінің жасалған күні және салыстырып тексеру жүргізілген кезеңі;
      2) салыстырып тексеру жүргізілген кезеңдегі мынадай сомалар туралы ақпарат:
      келіп түскен зейнетақы жарналардың, оның ішінде қате есепке алынған жарналардың;
      зейнетақы активтерінен және инвестициялық кірістен есептелген және аударылған сыйақы;
      инвестициялық шоттан зейнетақы төлемдері шотына аударылған жинақталған зейнетақы қаражатының;
      зейнетақы төлемдері шотынан жасалған төлемдердің;
      есептелген жиынтық кірістің немесе шығынның сомасы;
      3) салыстырып тексеру актісін жасау күніне мыналар туралы ақпарат:
      инвестициялық шотта жинақталған зейнетақы қаражатының қалдығы;
      зейнетақы төлемдер шотында жинақталған зейнетақы қаражатының қалдығы;
      жиынтық инвестициялық кірістің немесе шығынның сомалары;
      4) Шартта көзделген өзге мәліметтер.».
      2. Агенттік Басқармасының «Бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2009 жылғы 5 тамыздағы № 191 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5796 тіркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру ережесінде:
      кіріспесі «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңына» деген сөздерден кейін «(бұдан әрі - Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заң)» деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
      «10-1. Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заңның 26-бабында белгіленген кастодианның функцияларын іске асыру мақсатында кастодиан мыналарды:
      1) зейнетақы активтерін жинақтау, оларды орналастыру, сондай-ақ инвестициялық кіріс алу бойынша барлық операцияларды есепке алуды;
      2) жинақтаушы зейнетақы қорын осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей оның инвестициялық шоты бойынша ақша қозғалысы туралы және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның қызметі туралы кастодиандық шартта көзделген тәртіппен және мерзімдерде ай сайын хабардар етуді;
      3) зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға, немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорына ұсыну үшін осы Ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысандағы ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей әрбір жинақтаушы зейнетақы қоры кескінінде зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есепті жасау және кастодиандық шартта белгіленген кезеңділікпен және мерзімдерде осы Ереженің 27-тармағына сәйкес салыстырып тексеруді жүргізу үшін оны зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымға (зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды дербес жүзеге асыратын жинақтаушы зейнетақы қорына) беруді;
      4) комиссиялық сыйақы сомаларына және зейнетақы төлемдері шотынан аударуға жататын сомаларға бақылау жүргізуді жүзеге асырады.»;
      24-тармақта:
      бірінші бөлігінде орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;
      үшінші және төртінші бөлігінде орыс тіліндегі мәтінге түзету енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;
      мынадай мазмұндағы алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «Зейнетақы активтерінің есебін жүргізу мақсаттары үшін кастодиан жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздардың және басқа қаржы құралдарының есебін жүргізуге арналған баланстан тыс шот ашады. Зейнетақы активтері кастодианға кастодиандық қызмет көрсетуге берілген жинақтаушы зейнетақы қорының меншікті активтерінен бөлек есепке алынады.»;
      27-тармақта «және зейнетақы активтерін» деген сөздер «және (немесе) зейнетақы активтерін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «29. Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген зейнетақы активтерін, сондай-ақ арнайы қаржы компаниясының активтерін салыстырып тексерудің ерекшеліктері № 139 қаулыда белгіленеді.»;
      32-тармақтың бірінші бөлігіндегі «28, 29 және 30-тармақтарына» деген сөздер «27-тармағына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      осы қаулының 1, 2-қосымшаларына сәйкес 12-қосымшалармен толықтырылсын;
      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      4. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (М.Ж. Хаджиева):
      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап, он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» және «Атамекен» Одағы» Қазақстанның Ұлттық экономикалық палатасы» заңды тұлғалар бірлестіктеріне мәлімет үшін жеткізсін.
      5. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.
      6. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

      Төрайым                                    Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы   
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдары реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының  
2011 жылғы 31 қаңтардағы 
№ 10 қаулысына     
1-қосымша        

«Бағалы қағаздар нарығында
кастодиандық қызметті 
жүзеге асыру ережесіне
1-қосымша      

20__ж. «___» ______ бастап «___» ________ дейінгі кезең бойынша _______________________________________________________________
                (жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
      инвестициялық шоты бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметі

Ақша ағындарының баптары

Сомасы

1.

Есепті кезеңнің басындағы ақша қалдығы


2.

Түскен ақшалар барлығы, оның ішінде:


2.1.

зейнетақы жарналары


2.2.

басқа қорлардан келіп түскен жинақталған зейнетақы қаражаты


2.3.

өсімпұл


2.4.

нақты алынған инвестициялық кіріс


2.5.

анықталмаған (жаңылысып түскен) сомалар


2.6.

зейнетақы төлемдері шотынан қайтарылған сомалар


2.7.

қайтарылған банктік салымдар сомасы


2.8.

бағалы қағаздарды өтеуден түскен сомаларды қоса алғандағы, бағалы қағаздарды сатудан түскен сомалар


2.9.

басқа сомалар


3.

Барлығы инвестицияланған ақша, оның ішінде:


3.1.

бағалы қағаздар


3.2.

екінші деңгейдегі банктердегі салымдар


4.

Барлығы төлемдер, оның ішінде:


4.1.

жасына қарай зейнетақы төлемдері


4.2.

мұрагерлерге


4.3.

Қазақстан Республикасынан тыс аумақтарға шығуына байланысты


4.4

жаңылыс есепке алынған сомаларды қайтару


4.5.

комиссиялық сыйақылар аударымдары


4.6.

шетел валютасын сатып алу


4.7.

өзгелер


5.

Есепті кезеңнің аяғындағы ақша қалдығы


Қосымша мәліметтер

Есептелген инвестициялық кіріс


Инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақылар


Зейнетақы активтерінен түскен комиссиялық сыйақылар


      Бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам)
      _______________________________________________ ____________
           (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)        (қолы)

      Бас
      бухгалтер _______________________________________ __________
                 (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)    (қолы)

      Орындаушы: _________________________ ________ ________________
                 (лауазымы, тегі және аты)  (қолы)  (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» ______________

      Мөрдің орны».

Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдары реттеу мен  
қадағалау агенттігі  
Басқармасының     
2011 жылғы 31 қаңтар 
№ 10 қаулысына    
2-қосымша       

«Бағалы қағаздар нарығында
кастодиандық қызметті  
жүзеге асыру ережесіне 
2-қосымша     

_______________________________________________
(жинақтаушы зейнетақы қорының атауы)
зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есебі

Реттік нөмірі

Эмитенттің атауы

Бағалы қағаздың түрі

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі

Номиналды құны (теңге)

Саны (данасы)

Өтеу мерзімі (өтеу күні)

Бір бағалы қағаздың сатып алу құны (теңге)

Бағалы қағазға салынатын жиынтық сомасы

Орналастырылған зейнетақы активтерінің жиынтық шамасынан % жиынтығы

      Мемлекеттік бағалы қағаздар
      бойынша жиынтығы
      Бағалы қағаздар бойынша жиынтығы

      Бірінші басшы (ол болмаған кезде–оның орнындағы адам)
      ___________________________________________________ ___________
               (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)        (қолы)

      Бас
      бухгалтер _________________________________________ ___________
                  (тегі, аты, бар болса - әкесінің аты)     (қолы)

      Орындаушы: ________________________ _______ __________________
                 (лауазымы, тегі және аты) (қолы)   (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20_____ жылғы «_____» __________

      Мөрдің орны».