2007-2009 жылдарға арналған техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспарды бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 4 мамырдағы N 361 Қаулысы

Қолданыстағы

      "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы  Заңын  іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Қоса беріліп отырған 2007 - 2009 жылдарға арналған техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жоспар (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі жұмыстарды үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне жүктелсін.

      3. Жоспарда көзделген техникалық регламенттерді әзірлеуші мемлекеттік органдар Жоспарда айқындалған айдың 25-күнінен кешіктірмей техникалық регламенттерді Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
       Премьер-Министрі          

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2007 жылғы 4 мамырдағы
N 361 қаулысымен   
бекітілген     

Техникалық регламенттерді әзірлеу жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған жоспар      

Р/с N

Техникалық регламент атауы

Мемлекеттік
әзірлеуші
орган

Ұсыну мерзімі

Техника-
лық рет-
теу сала-
сындағы
уәкілетті
орган

ҚазақстанРеспубли-касының
Үкіметі

1

2

3

4

5

2007 жылға

1.

Қазақстан Республикасының
аумағында айналымға шыға-
рылатын автомобиль техни-
касының зиянды (ластаушы)
заттар шығарындыларына
қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), Қорша-
ғанортамині,ІІМ

2007 жылғы
шілде

2007 жылғы
қыркүйек

2.

Автомобиль жолдарын жоба-
лау кезінде қауіпсіздікке
қойылатын талаптар

ККМ

2007 жылғы
қыркүйек

2007
жылғы
қараша

3.

Автомобиль жолдарын пай-
далану кезінде қауіпсіз-
дікке қойылатын талаптар

ККМ

2007 жылғы
тамыз

2007
жылғы
қараша

4.

Автокөлік құралдарының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ІІМ (жинақтау), ИСМ, ККМ

2007 жылғы
қыркүйек

2007
жылғы
қараша

5.

Өндірістік объектілердегі
белгі түстері, таңбалар
және қауіпсіздік белгіле-
ріне қойылатын талаптар

ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007
жылғы
қараша

6.

Су жылытатын және бу
қазандықтарының қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007
жылғы
қараша

7.

Жанғыш, уытты, сұйылтыл-
ған газ құбыржолдарының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

8.

Шахта көтергіш қондырғы-
ларына қойылатын қауіп-
сіздік талаптары

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ, ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

9.

Жарылғыш материалдарды
өндіру үдерістерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақтау), ЭМРМ, ИСМ

2007 жылғы
қыркүйек

2007 жылғы
қараша

10.

Ғимараттарды, үй-жайларды
және құрылыстарды авто-
матты түрде өрт сөндіру
және автоматты өрт дабы-
лымен, өрт кезінде адам-
дарға хабарлау және олар-
ды эвакуациялауды басқару
жүйелерімен жабдықтау
жөніндегі талаптар

ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

11.

Кенді, кенсіз және ұсақ
тау жынысты кен орындарын
жер асты тәсілімен игеру
үдерістерінің қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), Қорша-
ғанортамині

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

12.

Кенді, кенсіз және ұсақ
тау жынысты кен орындарын
ашық тәсілмен игеру үдер-
істерінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), Қорша-
ғанортамині

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

13.

Көтергіш-көлік құралдары-
ның қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

ТЖМ (жинақтау), ИСМ, ККМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қазан

14.

Қысыммен жұмыс істейтін
жабдықтардың қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

15.

Лифттердің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қазан

16.

Ғимараттар мен құрылыстар
және жапсарлас жатқан
аумақтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

17.

Құрылыс материалдары,
бұйымдары мен құрастырма-
лары қауіпсіздігі

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

18.

Синтетикалық жуғыш құрал-
дар мен тұрмыстық химия
тауарларының қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

19.

Лак-бояу материалдары мен
еріткіштер қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

20.

Парфюмерлік-косметикалық
өнімдердің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

21.

Орауға, таңбалауға, зат-
таңбалауға және оларды
дұрыс салуға қойылатын
талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ, АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

22.

Астық қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

23.

Ветеринарияда пайдаланы-
латын дәрілік құралдар
мен биологиялық препарат-
тар қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

24.

Пестицидтердің   (улы хими-
каттар) қауіпсіздігіне
қойылатын   талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ, Қоршаған-
тамині, ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

25.

Сәйкестікті растау
рәсімдері

ИСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

26.

Ет және ет өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

27.

Сүт және сүт өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

28.

Ұн тартатын - жарма өнер-
кәсібі өнімдерінің, крах-
малдар және крахмал өнім-
дерінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

29.

Жем-шөп және жем-шөп қос-
паларының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

30.

Халыққа арналған ауыз су
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

31.

Шырын және шырын өнімде-
рінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

32.

Жеміс, көкөніс, тамырже-
міс және олардың өңделген
өнімдерінің қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
желтоқсан

33.

Мұнай базалары мен жағар-
май құю станцияларының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

34.

Балалар тағамы, емдәм және емдік-алдын алу
тағамдарының қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

35.

Сыйымдылықтарға құйылған
ауыз су қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар 

ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

36.

Нан және бөлке-нан, кон-
дитерлік бұйымдардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

37.

Тағамдық қоспалар, олар-
дың өндірісі мен айналымы
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

38.

Жылу электр станциялары-
ның қазандықтарына отын-
ның әр түрін жағу кезінде
қоршаған ортаға шығатын
эмиссияларға қойылатын
талаптар

Қоршағанор-
тамині
(жинақтау),
ЭМРМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

39.

Пиротехникалық құрамдар
мен олардан тұратын
бұйымдар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ТЖМ, ІІМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

40.

Балаларға арналған
өнімдер мен бұйымдардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ

2007 жылғы
тамыз

2007 жылғы
қараша

2008 жылға

41.

Қозғалыс белгісі, бөгеу,
байланыс және ақпараттан-
дыру қауіпсіздігіне қойы-
латын талаптар

ККМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

42.

Темір жол көлігімен
жолаушыларды, қол жүгін,
жүктерді,   жүк-багажды
және почта жөнелтімдерін
тасымалдау қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), АБА

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

43.

Жол-құрылыс материалда-
рының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

44.

Темір жол станцияларын,
вокзалдарды және басқа
да инженерлік   құрылыс-
тарды пайдалану қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

45.

Темір   жол көлігі және
онымен байланысты инфра-
құрылым кауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ККМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

46.

Әуеайлақтар қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

47.

Объектілерді қорғауға
арналған өрт техникасының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

48.

Желдеткіш жүйелердің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

49.

Газ құятын станциялар мен
газ шығыны қондырғылары-
ның қауіпсіздігіне қойы-
латын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

50.

Металлургия өндірісі
үдерістерінің қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), Қорша-ғанортамині

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

51.

Газбен жабдықтау жүйелер-
інің қауіпсіздігіне қойы-
латын талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

52.

Метрополитендердің қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ККМ, ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

53.

Өрт қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ТЖМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

54.

Бу мен ыстық су құбыржол-
дарының қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

55.

Мұнай операцияларымен
байланысты жер үсті және
теңіз өндірістік объекті-
лерін салу қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ЭМРМ, ТЖМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

56.

Автоматты емес салмақ
өлшейтін құралдарға
қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ТЖМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

57.

Темір-бетон, бетон құрас-
тырмалардың қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

58.

Металл құрастырмалар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

59.

Ағаш құрастырмалар қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

60.

Басқа материалдардан
жасалған құрастырмалар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қыркүйек

61.

Төменвольтті жабдықтар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

62.

Гидротехникалық құрылыс-
тар қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ЭМРМ, ТЖМ, ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

63.

Балық және балық өнімде-
рінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

64.

Май-тоң май өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

65.

Ауыл шаруашылығы дақылда-
рының бірегей, элиталық
және репродукциялық
тұқымдар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

АШМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

66.

Жұмыртқа және жұмыртқа
өнімдері, бал және омарта
шаруашылығы өнімдерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

67.

Ауыл шаруашылығы және
орман ағаштарын дайындай-
тын тракторлар, тіркеме-
лер және машиналар қауіп-
сіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ККМ, ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

68.

Бензин, дизель отыны
және мазут қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ЭМРМ 

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

69.

Теңізде және Қазақстан
Республикасының ішкі су
айдындарында мұнай өндіру
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), Қорша-
ғанортамині

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

70.

Мұнай айналымының талап-
тар қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ, Қоршағанор-
тамині

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

71.

Мұнай, газ және газ кон-
денсаты кен орындарындағы
ұңғымалардың қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ, Қоршағанор-
тамині

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

72.

Магистральды құбыржол кө-
лігі, кәсіпшілік және
жергілікті таратушы мұнай
кұбыржолдарының қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ, Қоршағанор-
тамині

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

73.

Мұнай операцияларына бай-
ланысты жер үсті және те-
ңіз өндірістік объектіле-
рінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ, Қоршағанор-
тамині

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

74.

Көлік құралдарына арнал-
ған майлар мен арнайы
сұйықтықтардың қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ККМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

75.

Бензиндерге арналған тел-
імдер қауіпсіздігіне қой-
ылатын талаптар

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

76.

Мұнай-газ кәсіпшілігі,
бұрғылау, геологиялық
барлау және геофизикалық
жабдықтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ 

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

77.

Ядролық және радиациялық
қауіпсіздік

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

78.

Ядролық қондырғыларды
орнату алаңдарын таңдау
кезінде қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі
талаптар

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

79.

Ядролық қондырғыларды
пайдаланудан шығарған
кезде қауіпсіздікті
қамтамасыз ету жөніндегі
талаптар

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

80.

Атом станцияларының ядро-
лық және радиациялық қау-
іпсіздігі

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

81.

Ядролық зерттеу қондырғы-
ларының ядролық және ра-
диациялық қауіпсіздігі

ЭМРМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

82.

Дәрілік құралдар мен био-
логиялық препараттардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

83.

Медициналық техника және
медициналық мақсаттағы
бұйымдардың қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

84.

Имплантанттардың биоло-
гиялық қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

85.

Қанның, оның өнімдерінің,
қан алмастыратын ерітін-
ділер мен трансфизионды-
инфузиондық терапияда
пайдаланылатын техникалық
құралдардың қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

86.

Иммундық биологиялық пре-
параттар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

87.

Тағамдық бояулар қауіп-
сіздігіне қойылатын та-
лаптар

ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

88.

Гендік-түрлендірілген
(трансгендік) өсімдіктер
мен жануарлардан алынған
тамақ өнімдерінің қауіп-
сіздігіне қойылатын та-
лаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
желтоқсан

89.

Алкогольдік өнімдер қау-
іпсіздігіне қойылатын
талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

90.

Телекоммуникация желілер-
інде шұғыл-іздестіру іс-
шараларын жүргізуді қам-
тамасыз етуді техникалық
іске асыру. Қауіпсіздік-
тің жалпы талаптары, те-
лекоммуникациялық жабдық-
қа қойылатын функционал-
дық және техникалық та-
лаптар, сынау әдістері

ҰҚК

2008 жылғы
шілде

2008 жылғы
қазан

91.

Ферроқорытпаларды өндіру
кезінде қоршаған ортаға
шығарылатын эмиссияларға
қойылатын талаптар

Қоршаған-
ортамині (жинақтау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

92.

Байер-күйдіру әдісімен
сазбалшық және электролиз
әдісімен алғашқы алюминий
өндіру кезінде қоршаған
ортаға шығарылатын эмис-
сияларға қойылатын талап-
тар

Қоршаға-
ортамині (жинақтау), ИСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

93.

Жеңіл өнеркәсіп өнімдері-
нің қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), ДСМ

2008 жылғы
тамыз

2008 жылғы
қараша

2009 жылға

94.

Теңіз кемелері мен оларға
орнатылған жабдықтардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

95.

Теңіз және өзен порттары
мен оларға байланысты ин-
фрақұрылымның қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша
 

96.

Теңіз қалқыма бұрғылау
қондырғылары мен оларға
орнатылған қондырғылардың
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

97.

Автомобиль жолдарын салу
кезінде қауіпсіздікке
қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

98.

Авиациялық техника қауіп-
сіздігіне қойылатын та-
лаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

99.

Ішкі су жолы кемелерінің
және "өзен-теңіз" жолы
кемелерінің қауіпсіздігі-
не қойылатын талаптар

ККМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша
 

100.

Азаматтық және қызметтік
қару мен оның патрондары-
ның қауіпсіздігіне қойыл-
атын талаптар

ІІМ (жинақ-
тау), ДСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша 

101.

Жер асты құрылыстарының
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ, ИСМ

2009 жылғы
шілде

2009 жылғы
қыркүйек

102.

Тұрақты сығымдағыш және
тоңазытқыш қондырғылар
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ТЖМ (жинақ-
тау), ЭМРМ, ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

103.

Сәйкестікті растау сала-
сындағы модульдік тәсіл

ИСМ

2009 жылғы
қаңтар

2009 жылғы
наурыз

104.

Уытты және уыттылығы жо-
ғары заттардың қауіпсіз-
дігіне қойылатын талаптар

ИСМ (жинақ-
тау), Қорша-
ғанортамині

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

105.

Жанғыш, тотықтырғыш және
тұтанғыш заттардың қауіп-
сіздігіне қойылатын талаптар

ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

106.

Тыңайтқыштар қауіпсізді-
гіне қойылатын талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ, Қоршағанор-
тамині, ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

107.

Консервілер, пресервілер
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

АШМ (жинақ-
тау), ДСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

108.

Ауыл шаруашылығы шикізат-
ын өңдеуге арналған жаб-
дықтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар. Өсім-
дік шаруашылығы өнімі

АШМ (жинақ-
тау), ИСМ, ТЖМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

109.

Ауыл шаруашылығы шикізат-
ын өңдеуге арналған жаб-
дықтар қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар. Мал
шаруашылығы өнімі

АШМ (жинақ-
тау), ИСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

110.

Көмір және оны өндіру,
қайта өңдеу, сақтау және
тасымалдау үдерістерінің
қауіпсіздігіне қойылатын
талаптар

ЭМРМ (жинақ-
тау), ТЖМ, Қоршағанор-
тамині, ДСМ,
ККМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

111.

Ядролық отын циклі объек-
тілерінің ядролық және
радиациялық қауіпсіздігі

ЭМРМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

112.

Радиоактивті материалдар-
ды тасымалдау кезіндегі
ядролық және радиациялық
қауіпсіздік

ЭМРМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

113.

Тамақ өнімдерінде пайда-
ланылатын хош иісті зат-
тардың қауіпсіздігіне,
олардың өндірісіне, айна-
лымына, кәдеге жаратуға
және жоюға қойылатын
талаптар

ДСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

114.

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік фармакопеясы

ДСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

115.

Мүгедектерді сауықтырудың
техникалық құралдарына
қойылатын талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), Еңбек-мині

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

116.

Балалар мен жасөспірім-
дерге арналған тамақ өні-
мінің қауіпсіздігіне
қойылатын талаптар

ДСМ (жинақ-
тау), АШМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

117.

Шоколад қауіпсіздігіне,
оның өндірісіне, айналым-
ына, кәдеге жаратуға және
жоюға қойылатын талаптар

ДСМ

2009 жылғы
тамыз

2009 жылғы
қараша

Ескертпе :

ККМ               - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
                    министрлігі
Қоршағанортамині  - Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
                    министрлігі
ІІМ               - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
ИСМ               - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
                    министрлігі
ТЖМ               - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
                    министрлігі
ЭМРМ              - Қазақстан Республикасы Энергетика және
                    минералдық ресурстар министрлігі
АШМ               - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
                    министрлігі
ДСМ               - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
                    министрлігі
Еңбекмині         - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
                    әлеуметтік қорғау министрлігі
АБА               - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
                    байланыс агенттігі
ҰҚК               - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
                    комитеті