Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттiң үш жылдық кезеңге арналған мөлшерiн айқындау ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы N 813 Қаулысы

Қолданыстағы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiнiң  24-бабының  5-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiліп отырған Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттiң үш жылдық кезеңге арналған мөлшерiн айқындау ережесi бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2006 жылғы 25 тамыздағы 
N 813 қаулысымен    
бекiтiлген       

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берiлетiн
кепiлдiк берiлген трансферттiң үш жылдық кезеңге арналған
мөлшерiн айқындау ережесi

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттiң үш жылдық кезеңге арналған мөлшерiн айқындау ережесi (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң  24-бабының  5-тармағына және Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы 1 қыркүйектегi N 1641  Жарлығымен  мақұлданған Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзiмдi перспективаға арналған тұжырымдамасына (бұдан әрi - Тұжырымдама) сәйкес әзiрлендi және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан (бұдан әрi - Ұлттық қор) республикалық бюджетке берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттi қалыптастырудың үш жылдық кезеңге арналған тәртiбiн айқындайды.

      2. Мыналар:
      1) Ұлттық қордан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттi қалыптастырудың ашық және тиiмдi үдерiсiн қамтамасыз ету;
      2) Ұлттық қордан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттi қалыптастырудың Тұжырымдамада көзделген қағидаттарын iске асыру;
      3) Ұлттық қордан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферттi есептеу әдiстемесiн регламенттеу осы Ереженiң мақсаттары болып табылады.

      3. Осы Ереженiң 8-тармағына сәйкес Ұлттық қордан республикалық бюджетке берiлетiн қайтарымсыз түсiм болып табылатын кепiлдiк берiлген трансферт бюджеттiк даму бағдарламаларына арналған шығындардың орташа көлемiне негiзделе отырып қалыптастырылған трансферттiң кепiлдiк берiлген ең төменгi деңгейiн қамтамасыз ететiн константадан, сондай-ақ үш жылдық кезеңге арналған "b" коэффициентiн айқындайтын жылдың алдындағы бес жылдық кезеңде Ұлттық қордың активтерiн басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстiң орташа деңгейiне сәйкес келетiн коэффициент туындысынан, Ұлттық қор активтерiнiң сомасынан және Ұлттық қордың базалық (функционалдық) валютасына қатысты теңге бағамынан тұрады.

      4. Кепiлдiк берiлген трансферт бюджеттiң мұнай емес секторының түсiмдерi мен республикалық бюджет шығыстарының арасындағы айырмаға сәйкес келетiн мұнай емес тапшылығының мөлшерi ескерiле отырып айқындалады.
      Бюджеттiң кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерiн есептеу үшiн негiзгi индикаторының бiрi болып табылатын мұнай емес тапшылығы мен оның ықтимал параметрлерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң орта мерзiмдi фискалдық саясатында айқындалады.

  2. Кепiлдiк берiлген трансферттiң көлемiн айқындау тәртiбi

      5. Кепiлдiк берiлген трансферттiң мөлшерi Ұлттық қордың қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың мақсаттары мен Орта мерзiмдi фискалдық саясатқа негiзделе отырып айқындалады және оның есебi мынадай қағидаттарға негiзделедi:
      перспективада мемлекеттiк шығыстардың мұнай секторынан түсетiн түсiмдерге тәуелдiлiгiн азайтуды қамтамасыз ету үшiн активтерiн басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiс бюджетке қажеттi трансферт көлемiне сәйкес келетiн Ұлттық қорда жеткiлiктi қаражатты шоғырландыруға қол жеткiзу;
      макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономиканың қызып кету қаупiн азайту және инфляциялық үдерiстерi жеделдету үшiн Ұлттық қордың қаражатын шектен тыс пайдалануға жол бермеу;
      Ұлттық қордың қаражатын теңгерiмдi пайдалану және жинақтарды қалыптастыру жолымен оның қаражатын жинақтаудың барынша көп көлемiне қол жеткiзу, шектен тыс үкiметтiк қарыз алуға жол бермеу.

      6. Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында кепiлдiк берiлген трансферттi қалыптастыру мемлекеттiк бюджеттiң жиынтық шығыстарының өсу қарқынын елдiң ЖIӨ-нiң номиналды өсуiнен аспайтын деңгейде қамтамасыз етуге бағдарланады.
      Бұл ретте, ағымдағы бюджеттiк бағдарламаларға арналған шығыстардың азаюын ескере отырып, елдiң ЖIӨ-ге қатысты бюджеттiң даму бағдарламалары бойынша шығыстарды тиiстi сомаға шамалы ұлғайтуға жол берiледi.

      7. Кепiлдiк берiлген трансферттiң ең жоғары жол берiлетiн мөлшерi республикалық бюджеттi әзiрлейтiн жылдың алдындағы қаржы жылының соңындағы жағдай бойынша Ұлттық қор активтерiнiң үштен бiр бөлiгiнен аспауға тиiс.
      Ұлттық қор активтерiнiң азаюына жол бермеу мақсатында республикалық бюджет тапшылығын үкiметтiк қарыз алу есебiнен қаржыландыру деңгейi бес жылдық кезең үшiн орташа жылдық мәнiнде ЖIӨ-нiң 1 %-нан аспайтын мөлшерде шектеледi.
      Бұдан басқа, республикалық бюджеттiң тапшылығы бес жылдық кезең iшiнде кепiлдiк берiлген трансферт мөлшерi шегерiле отырып, Ұлттық қорға жалпы түсiмдер ретiнде есептелетiн Ұлттық қордың орташа жылдық өсiмiнен асып кетпеуге тиiс.

      8. Кепiлдiк берiлген трансферттiң мөлшерi мынадай формулаға сәйкес есептеледi:

      Go = А + b x NFRKt-1 x e, мұнда
      Go - Ұлттық қордан берiлетiн кепiлдiк берiлген трансферт (теңгемен айқындалады);
      А - константа;
      b - үш жылдық кезеңге арналған "b" коэффициентiн айқындайтын жылдың алдындағы бес жылдық кезең iшiнде Ұлттық қордың активтерiн басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiстiң орташа деңгейiне сәйкес келетiн коэффициент;
      NFRKt-1 - республикалық бюджеттi әзірлейтiн жылдың алдындағы қаржы жылының соңындағы Ұлттық қордың активтерi (Ұлттық қордың базалық (функционалдық) валютасымен);
      e - Ұлттық қордың базалық (функционалдық) валютасына қатысты теңге бағамы.
      Кепiлдiк берiлген трансферт есептерiн жүзеге асырудың бiрiншi жылында NFRKt-1 және e көрсеткiштерi үш жылдық кезеңге арналған кепiлдiк берiлген трансферттi айқындайтын жылдың алдындағы қаржы жылының соңындағы жағдай бойынша нақты, ал келесi жылдары - болжамды болып табылады.
      Бұл ретте:

      А + b x NFRKt - 1 x e = (DB - (D) + (Gno - СВЕ))), мұнда
      DB - даму бюджетi;
      D - таза үкiметтiк қарыз алу (тартылатын және өтелетiн қарыздардың арасындағы айырма);
      Gno - мұнай емес сектордың кiрiстерi;
      CBE - ағымдағы бюджеттiк шығыстар.
      Бұл ретте, мұнай емес кiрiстер мен ағымдағы бюджеттiк шығыстар арасындағы айырмашылық таза үкiметтiк қарыз алудан асып кетпеуге тиiс D >  (Gno - СВЕ),
      өйткенi, мұндай асып кету "А" константасының бiр бөлiгiн ағымдағы бюджеттiк шығыстарды қаржыландыруға даму бюджетiне зиян келтiре отырып алып қоюды талап етедi.
      Үш жылдық кезеңге арналған кепiлдiк берiлген трансферттi айқындау үшiн мемлекеттiк бюджеттiң жиынтық шығыстарының өсу қарқынын елдiң ЖIӨ-нiң болжамды номиналды өсуiнен аспайтын деңгейде қамтамасыз етудi ескере отырып, Әлеуметтiк-экономикалық дамудың үш жылдық кезеңге арналған орта мерзiмдi жоспарының құрамында бекiтiлетiн бюджеттiк инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тiзбесi және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң тиiстi кезеңге арналған орта мерзiмдi фискалдық саясаты шеңберiнде тиiстi кезеңге арналған даму бюджетiнiң мөлшерi айқындалатын болады.

      9. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi уәкiлеттi органның сұрауы бойынша Ұлттық қордың активтерiн басқарудан түсетiн инвестициялық кiрiс туралы ақпарат бередi.