Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және саяси жедел жаңару жолында" Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегі iс-шаралардың жалпыұлттық жоспары туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 4 наурыздағы N 528 Өкімі. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2007.04.06. N 310 жарлығымен.

Күшін жойған

      1. Қоса берілiп отырған, Мемлекет басшысының 2005 жылғы 18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында" Қазақстан халқына  Жолдауын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жалпыұлттық жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi:
      бiр апта мерзiмде Жоспардың iс-шараларын орындаудың желілiк кестесiн әзiрлесiн және бекiтсiн;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң Қазақстан халқына Жолдауының қағидалары бойынша жүйелi негiзде ақпараттық-түсiндiру жұмысын жүргiзудi қамтамасыз етсiн;
      тоқсан сайын Жоспардың орындалуы туралы ақпарат берсiн.

      3. Орталық және жергілiктi атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттік органдардың және басқа да мемлекеттiк органдардың бiрiншi басшылары Жоспардың iс-шараларының мүлтiксiз және уақтылы орындалуын қамтамасыз етсiн.

      4. Осы өкiмнiң орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентiнің Әкiмшілiгiне жүктелсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

                                            Қазақстан Республикасы
                                                 Президентiнiң
                                            2005 жылғы 4 наурыздағы
                                                N 528 өкiмiмен
                                                   БЕКIТIЛГЕН

                           "Елiмiздiң экономикалық және саяси
                           дамуындағы түбегейлi жаңа кезең,
                           Қазақстанды одан әрi жаңарту мен
                           демократияландыру - бiздiң күн
                           тәртiбiмiздегi мәселе осындай."

                           (ел Президентiнiң Қазақстан халқына
                                       Жолдауынан)

        Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2005 жылғы
     18 ақпандағы "Қазақстан экономикалық, әлеуметтiк және
     саяси жедел жаңару жолында" Қазақстан халқына Жолдауын
     iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жалпыұлттық жоспары 

      Ескерту. Жоспарға өзгерту енгізілді - ҚР Президентінің 2005.08.22. N  1630 жарлығымен.

  N
р/с

    Жолдаудың
    қағидасы

   Iс-шараның
      атауы

   Жауапты
  орындаушы

Аяқталу
  нысаны

  Орын-
  далу
мерзi-
   мi

1

2

3

4

5

6

   Қазақстанның жедел экономикалық және әлеуметтiк прогресі

1. 

Қазақстан өз
азаматтары
үшiн өмiрдiң
жоғары стандарт-
тарын жасай
отырып, әлемнiң
тиiмдi дамып
келе жатқан ел-
дерiнiң қатарына
қосылуға тиiс.

Әлеуметтiк-
экономикалық
дамудың және
фискалдық
саясаттың орта
мерзiмдi
жоспарларының
республика мен
өңiрлер бағдар-
ламаларының
жобаларын әзiр-
леу кезiнде
Қазақстанның
дамуының
тиiмдiлігін
арттыруды және
қызметтiң бүкiл
салаларында
жоғары стан-
дарттарды енгi-
зудi басым
мақсаттар мен
мiндеттерге
қосуды қамтама-
сыз ету

Д.К.
Ахметов

Үкiмет
қаулысы

тұрақты 

     Инновациялық экономика құру және шикiзаттық емес
                      секторды дамыту

2.

Биылғы жылдың
ортасына қарай
кемiнде 5-7
кластердi жасау
мен дамытудың
жоспары болуы
қажет.

Жекеше сектор
өкiлдерінің
қатысуымен
нарықтың:
- туризм;
- құрылыс
материалдары;
- тоқыма
өнеркәсiбi;
- тамақ өнер-
кәсiбi;
- металлургия;
- мұнай-газ
машиналарын
жасау;
- көлiк-логис-
тикалық қызмет-
тер сегментте-
рiнде жеті
пилоттық клас-
тердi жасау мен
дамытудың
жоспарларын
әзiрлеу

С.М.
Мыңбаев,
Қ.Н.
Келiмбетов,
А.Ғ.
Дунаев,
Қ.Ы.
Нағманов,
С.Ә.
Үмбетов,
Н.Ж
Құсайынов

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
маусым

                    Шағын және орта бизнес туралы

3.

Бiз шағын және
орта кәсiпкер-
лiктi дамытудың
түбiрiнен жаңа
идеологиясын
түзуге тиiспiз.
Бiз кәсiпкерлiк
ортаның баста-
маларын iске
асыру үшiн
қолайлы жағдай
туғызуымыз
керек.

1. Шағын бизнес
субъектілерiнiң
қызмет аясын
барынша кеңей-
туге бағыттал-
ған институцио-
налдық жағдай-
ларды жетiлдiру
есебiнен
Қазақстанның
бәсекеге қабi-
летi жөнiндегі
шараларды
айқындайтын
кәсiпкерлiкті
дамыту жөнiн-
дегi орта мер-
зiмдi бағдар
лама әзiрлеу.
 
  2. "Кәсiпкер-
лiк туралы"
Заңды әзiрлеу.

Қ.Н.
Келiмбетов,
И.М.
Кравченко,
А.Ғ.Дунаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              С.М.
Мыңбаев,
Қ.Н.
Келiмбетов

Үкiмет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     заң

2005 ж.
сәуiр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    жоба -
2005 ж.
маусым
заң -
2005 ж.
қараша

      Ескертпе:
      Мұнда және бұдан әрi: "жоба"- ҚР Парламентi Мәжiлiсiне енгiзу
мерзiмi, "заң" - ҚР Парламентiнiң Заңды қабылдау мерзiмi

1

2

3

4

5

6

4.

Жаңа идеология-
ға сәйкес заң-
наманы сапалық
жағынан жақсар-
ту керек.

Мыналарды:
1) бизнеске
әкiмшiлiк қысым
жасауды азайту-
ға және кәсiп-
керлiк белсен-
діліктi ынта-
ландыруға;

2) шағын кәсiп-
керлік субъек-
тілерi үшiн
арнайы салық
режимiн қолдану
аясын кеңейту-
ге;

3) кәсiпкерлiк
субъектiлерi
үшiн әкiмшiлiк
өндiрiп алудың
куғындау сипа-
тын болдырмауға
бағытталған
бiрқатар заң-
дарды әзiрлеу.

С.М.
Мыңбаев,
З.Я. Балиева,
Қ.Н.
Келiмбетов
 
 
 
      Қ.Н.
Келiмбетов,
А.Ғ.Дунаев,
И.М.
Кравченко
 
 
 
      О.И.
Жұмабеков

заң
 
 
 
 
 
 
 
 
                 заң
 
 
 
 
 
 
 
 
                 заң

жоба -
2005 ж.
маусым
заң -
2005 ж.
қараша
 
 
    жоба -
2005 ж.
қыркүй-
ек
заң -
2005 ж.
желтоқ-
сан 
 
  жоба -
2005 ж.
маусым
заң -
2005 ж.
желтоқ-
сан

5.

Қысқасы, сөзден
iске көшетiн,
мемлекеттiк
кәсiпорындар
мен мегахол-
дингтердiң, ең
алдымен iрi
мемлекеттiк
компаниялар мен
монополиялардың
өздерiне үйлес-
пейтiн мiндет-
терiн шағын
және орта
бизнеске беру
жөнiндегi
жұмысты тынды-
ратын сәт туды

Мемлекеттiк
кәсiпорындар
мен табиғи
монополистердiң
қызмет түрлері-
не, ұлттық
компаниялардың,
табиғи монопо-
лиялар субъек-
тiлерiнiң және
оларға еншiлес,
тәуелдi және
бiрлесiп бақы-
лаушы ұйымдар-
дың, басқа да
iрi компания-
лардың құрылтай
құжаттарына
оларға үйлес-
пейтiн мiндет-
тердiң шағын
және орта
бизнестiң бәсе-
келес саласына
берiлуi үшiн
анықтау мәнiне
түгендеу
жүргiзу

Қ.Н.
Келiмбетов,
А.Ғ.Дунаев,
Б.А.
Сағынтаев,
орталық
атқарушы
органдар,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

норма-
тивтiк
құқықтық
актiлер

2005 ж.
шiлде

6.

Бiрқатар стра-
тегиялық маңыз-
ды мемлекеттiк
компаниялар
акцияларының
пакеттерiн бас-
қаруды арнайы
құрылатын мем-
лекеттiк хол-
динг компания-
сына беру қажет

Мемлекеттік
холдинг
компаниясын
құру жөнiндегi
тұжырымдаманы
әзiрлеу

Қ.Н.
Келiмбетов,
А.Ғ.Дунаев,
В.С.
Школьник,
Қ.Ы.
Нағманов,
С.Ә.
Үмбетов,
И.М.
Кравченко,
ұлттық
компаниялар

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
шiлде

7.

"Шағын кәсiп-
керлiктi дамыту
қоры" өзiндiк
бiр "үлкен қар-
жылық маркетке"
айналуға тиiс

1. "ШКДҚ"
(Шағын
кәсiпкерлiкті
дамыту қоры)
АҚ базасында
кәсiпкерлiктi
дамыту үшiн
"Қаржылық
үлкен маркет"
тұжырымдамасын
әзiрлеу, бұл
ретте оның
аумақтық бөлiм-
шелерiнiң
жанында кәсiп-
керлердi қолдау
орталықтарын
құруды қамтама-
сыз ету.

2. "ШКДҚ" АҚ-ты
капиталдандыру-
ды 10 млрд.
теңге көлемiнде
республикалық
бюджет қаражаты
есебiнен жүзеге
асыру

С.М.
Мыңбаев,
А.Ғ.Дунаев,
Б.Б.
Жәмiшев,
Б.М.
Имашев
 
 
    С.М.Мыңбаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    С.М.
Мыңбаев,
Қ.Н.
Келiмбетов,
А.Ғ.Дунаев

Үкiмет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
              ИСМ
норма-
тивтік
құқықтық
актiсi
 
 
 
 
 
 
            ИСМ
норма-
тивтiк
құқықтық
актiсi

2005 ж.
сәуiр
 
 
 
 
 
 
 
              2005 ж.
мамыр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2005 ж.
шiлде

8.

Биылдан бастап
банк кредитте-
рiне кепiлдiк
беру мен шағын
бизнестi сақ-
тандыруды жүзе-
ге асыруды
қолға алу керек

1. Шағын кәсiп-
керлiк субъек-
тілерiне
кредиттерге
кепiлдiк
беруге кiрiсу

2. Шағын кәсiп-
керлік субъек-
тiлерiне екiншi
деңгейдегі
банктердiң кре-
дит беруiмен
байланысты
тәуекелдердi
сақтандыру
жүйесiн енгiзу

С.М.
Мыңбаев,
Б.М.
Имашев
 
 
 
      С.М.
Мыңбаев,
Қ.Н.
Келімбетов,
А.Ғ.Дунаев,
Б.Б.
Жәмiшев,
Ә.Ғ.
Сәйденов

ұсыныл-
ған
кепiл-
дiктер
бойынша
Үкiметке
есеп
 
  Үкiметке
есеп

2005 ж.
сәуiр
 
 
 
 
 
 
            2005 ж.
қараша

                           Аграрлық мәселелер

9.

"Агроөнеркәсіп
кешенi мен
ауылдық аумақ-
тарды дамытуды
мемлекеттiк
реттеу туралы"
Заңды қабылдау
керек.

"Агроөнеркәсiп
кешенi мен
ауылдық аумақ-
тарды дамытуды
мемлекеттік
реттеу туралы"
Заңды әзiрлеу

С.Ә.
Үмбетов,
Қ.Н.
Келімбетов,
С.М.
Мыңбаев,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

"Агро-
өнеркә-
сiп
кешенi
мен
ауылдық
аумақ-
тарды
дамытуды
мемле-
кеттік реттеу
туралы"
Заң

жоба -
2005 ж.
cәуip
 
  заң -
2005 ж.
маусым

10.

Ендiгi жерде
ауыл шаруашылы-
ғы шикiзатын
өндiру мен
өңдеу саласында
кластерлiк
бастамашылықты
iске асыру ар-
қылы аграрлық
өндiрiстi
индустриялан-
дыруға айрықша
назар аудару
қажет

Ауыл шаруашылы-
ғы шикiзатын
өндiру мен
өңдеу саласында
кластерлік
бастамашылықты
iске асыру
арқылы аграрлық
өндiрiстi
индустриялан-
дыруды көздей
отырып, агро-
өнеркәсiп кеше-
нiн тұрақты
дамыту жөнінде-
гі шаралар
кешенiн әзiрлеу

С.Ә.
Үмбетов,
Қ.Н.
Келiмбетов,
С.М.
Мыңбаев,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
маусым

                     Қаржы секторының мәселелерi

11.

Банктердiң қыз-
метi ашықтықтың
үлгiсi болуға
тиiс. Ең алды-
мен, мұның мен-
шiк құрылымы мен аффилиир-
ленген тұлғалар
туралы мәлiмет-
терге қатысы
бар. Банк
қабылдайтын
шешiмдерге
елеулi ықпалы
бар барлық тұл-
ғалар уәкiлеттi
органның келi-
сiмiн ала
отырып, өздері-
нiң мәртебесiн
нақтылай түсуi
керек. Банктер-
дiң инвестиция-
лық қызметiне
қойылатын
талаптарды
шоғырландыру
негiзiнде ретке
келтiру қажет.
Аффилиирленген
тұлғалармен
жасалатын мәмi-
лелер банктердi
тәуекелге бар-
ғызбауы шарт.

Акционерлік
қоғамдардың
меншiк иелерi
(меншігі) құры-
лымының, олар-
дың аффилиир-
ленген
тұлғалары тура
лы мәлiметтер-
дiң, ең бiрiншi
кезекте банктер
құрылымының
ашықтығы мен
жариялығын
қамтамасыз ету
үшiн шаралар
қолдану.
Банктердiң
аффилиирленген
тұлғалармен
жасалатын
мәмiлелерiне
қадағалауды
жетiлдiру.

Б.Б.Жәмiшев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Б.Б.Жәмiшев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Е.Л.
Бахмутова

"ҚР
кейбiр
заңнама-
лық
актіле-
рiне
лицен-
зиялау
және
шоғыр-
ланды-
рылған
қадаға-
лау
мәселе-
лерi
жөнiнде
өзгерiс-
тер мен
толықты-
рулар
енгізу
туралы",
"ҚР
кейбiр
заңңама-
лық
актiле-
рiне
бағалы
қағаздар
нарығы
және
акцио-
нерлiк
қоғамдар
мәселе-
лерi
жөнiнде
өзгерiс-
тер мен
толықты-
рулар
енгiзу
туралы"
заңдар
ведомст-
волық
норма-
тивтiк
құқықтық
актiлер

жоба -
2005 ж.
маусым
заң -
2005 ж.
желтоқ-
сан
 
 
 
 
 
 
 
              заң -
2005 ж.
маусым
 
 
 
 
 
 
 
              2005 ж.
ақпан

        XXI ғасыр деңгейiнде білім беру мен кәсiптік даярлау

12.

Бiз болашақтың
жоғары техноло-
гиялық және
ғылыми қамтымды
өндiрiстерi
үшiн кадрлар
қорын жасақтау-
ға тиіспiз.

Жоғары техноло-
гиялық және
ғылыми қамтымды
өндiрiстер үшiн
жоғары білiмдi
мамандарды
даярлаудың
мемлекеттік
бiлiм беру тап-
сырысы құрылы-
мын жетiлдiру.
Кластерлiк
бастамашылық-
тарды ескере
отырып, өңiр-
лерде бастауыш
және орта
кәсiптiк бiлiм
беретiн оқу
орындарында
техникалық және
еңбекке қызмет
көрсететін
біліктi кадр-
ларды даярлауды
өрiстету

Б.С.
Әйтiмова,
С.М.
Мыңбаев,
С.Ә.
Yмбетов,
Қ.Н.
Келiмбетов,
Қ.Ы.
Нағманов,
А.Б.
Самақова,
ұлттық
компания-
лар, облыс-
тардың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi
шешiмдерi

Үкiмет
қаулысы,
облыс-
тардың,
Астана
және
Алматы
қалала-
рының
әкiмде-
рiнiң
шешім-
дері

2005 ж.
мамыр

13.

Барлық деңгей-
дегi техникалық
және кәсiптiк
бiлiм беруге
бағытталған
тиiстi шаралар
қолдануымыз
қажет. Өзiмiз
зәру болып
жүрген әрi
кадрларды сырт-
тан шақыруға
мәжбүр етiп
отырған техни-
калық мамандық-
тарды бiрiншi
кезекте дамыту
керек деп
санаймын...

1. Жоғарғы оқу
орындарының
бесеуiнде жаңа
магистрлiк
(мастер) және
екеуiнде - док-
торлық (Ph.D)
бағдарламаларды техникалық
мамандықтар
бойынша енгiзу

2. Республика-
лық бюджеттен
қаржыландырыла-
тын өңiраралық
кәсiптiк орта-
лықтарды кезең-
кезеңiмен құру,
экономиканың
жекелеген сала-
лары бойынша
техникалық
және еңбекке
қызмет көрсе-
тетін кадрлар-
ды даярлау мен
қайта даярлау
(Атырау облы-
сында мұнай-газ
саласы бойынша
(2006 ж.),
Павлодар
облысында
отын-энергетика
саласы бойынша
(2007 ж.), ОҚО
өңдеушi сала
бойынша (2008
ж.) және ШҚО-да
машина жасау
бойынша (2009
ж.)) жөнiнде
ұсыныстар
енгізу

Б.С.
Әйтімова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Б.С.
Әйтiмова,
Қ.Н.
Келiмбетов,
С.М.
Мыңбаев,
Г.Ж.
Қарағұсова
және Атырау,
Шығыс
Қазақстан,
Павлодар,
Оңтүстiк
Қазақстан
облыстары-
ның әкiм-
дерi

Үкiметке
есеп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Үкiмет
қаулы-
лары

2005 ж.
желтоқ-
сан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  2005-
2008
жылдар
желтоқ-
сан

14.

Қазақстанның
жоғары оқу
орындарының
мiндетi - әлем-
дiк стандарттар
деңгейiнде
білім беру, ал
жетекшi оқу
орындарының
дипломдары
күллi әлемде
танылуға тиiс.
Олар оны iстеу-
ге мiндеттi.

Жоғары оқу
орындарындағы
сапа менеджмен-
тi жүйесiн
халықаралық
стандарттарға
сәйкестiкке
келтiрудi
кезең-кезеңiмен
енгiзу жөнiнде-
гі жұмысты
жүргізу

Б.С.
Әйтiмова,
Е.А.Досаев

ИСО сапа
менедж-
ментi
стан-
дарттарына сәй-
кестiк
сертифи-
каттары

2005 ж.
желтоқ-
сан,
жыл
сайын

15.

Студенттердiң
оқуын бюджеттен
қаржыландырудың
бiрыңғай жүйе-
сiн құру
мақсатында
Yкiметке бiлiм
беру кредитте-
рiнiң есебiнен
бiлiм беруге
арналған грант-
тардың мөлшерiн
50%-ға арттыру-
ды тапсырамын.

2005-2006 оқу
жылдарында
бiлiм беру
кредиттерiнiң
есебiнен мем-
лекеттiк бiлiм
беру гранттары-
ның мөлшерiн
50%-ға арттыру.

Б.С.
Әйтiмова,
Е.А.Досаев,
Қ.Н.
Келiмбетов,
З.Я. Балиева

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
маусым

16.

Yкiмет каникул
кездерiнде
студенттерге
тұрғын үй тұр-
ғызатын құрылыс
отрядтарында
жұмыс беру,
елiмiздi
көгалдандырудың
"Жасыл eл"
бағдарламасын
өрiстетiп, бұл
игiлiктi iстер-
ге студенттердi
қатыстыру мәсе-
лесiн нақтылы
қарауы керек.

1. Елдi көгал-
дандыру баста-
масын iске
асыру жөнiнде
"Жасыл ел"
бағдарламасын
әзiрлеу және
оны орындауға
студенттердi
тарту.
 
 
 
 

        2. Тұрғын үй
құрылысының
өңiрлiк бағдар-
ламаларына сту-
денттік құрылыс
отрядтарын
ұйымдастыруды
енгiзу.

С.Ә.
Үмбетов,
Б.С.
Әйтiмова,
Қ.Ы.
Нағманов,
А.Б.
Самақова,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi
 
 
    облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi,
С.М.
Мыңбаев,
Б.С.
Әйтiмова,
Е.А.Досаев

Үкiмет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        облыс-
тық, қалалық,
Астана
және
Алматы
мәсли-
хаттары
мен
әкiмдiк-
терiнiң
бiрлес-
кен
шешiм-
дерi

2005 ж.
маусым
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          2005 ж.
мамыр

17.

Бiлiм және ғы-
лым министрлiгі
Жоғары оқу
орындарының
қауымдастығымен
бiрлесiп,
профессор-оқы-
тушылар құра-
мына қолдау
көрсету жүйесiн
ойластырғаны
жөн. Айталық,
қазiрдiң өзiнде
кез келген
шетелге тәжiри-
беден өтуге
баруды қарасты-
ратын әрi бiр
жыл бойы ғылыми
зерттеулер жүр-
гiзуге берiле-
тiн гранттың
мәртебесiне ие
"Yздiк оқытушы"
мемлекеттiк
стипендиясын
тағайындауға
болар едi.

"Жоғары оқу
орнының үздік
оқытушысы"
мемлекеттiк
грантын
тағайындау.

Б.С.
Әйтiмова,
Е.А.Досаев,
Қ.Н.
Келiмбетов,
ЖОО қауым-
дастығы

норма-
тивтік
құқықтық
акт

2005 ж.
тамыз

18.

Менiң тапсырмам
бойынша биылғы
жылы Қазақ ұлт-
тық университе-
тi мен Еуразия
ұлттық универ-
ситетiне 20
шетелдiк оқыту-
шы кеңесшiлер
тарту үшiн 2
млн. доллар
бөлiндi. Ендеше
Батысқа танымал
өзiмiздiң үздiк
мамандарымызды
дәл осылайша
неге марапатта-
масқа!

Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ
ұлттық универ-
ситетi мен
Л.Н.Гумилев
атындағы
Еуразия ұлттық
университетiне
шетелдiк оқыту-
шы кеңесшiлер-
дi шақыру мен
орналастыруды
бөлiнген қара-
жат шегінде
көздеу.
Халықаралық
танымал отандық
ғалымдар мен
педагогтер ту-
ралы деректер
базасын түзу
және ЖОО
қызметкерлерiне
еңбекақы төлеу-
дiң сараланған
жүйесiн
әзiрлеу.

Б.С.
Әйтiмова,
Е.А.Досаев

Үкiметке
есеп

2005 ж.
маусым

19.

Бiз мұғалiм
мамандығының
беделi мен абы-
ройын қайтаруға
мiндеттiмiз.

"Бiлiм туралы"
Заңның жаңа
редакциясында
педагог қызмет-
кердiң мәртебе-
сi туралы
нормаларды
көздеу

Б.С.
Әйтiмова

заң

жоба -
2007 ж.
ақпан
заң -
2007 ж.
қыркүй-
ек

            Рухани даму мен конфессияаралық келісім

20.

Бiз осы саланы
(мәдениет) мем-
лекеттiк қол-
даудың толымды
бағдарламасын
қалыптастыруға
тиiспiз.

Мәдениет сала-
сын дамытудың
2006-2008 жыл-
дарға арналған
орта мерзiмдi
бағдарламасын
әзiрлеу

Е.М.
Қосыбаев

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
қараша

21.

Бiз барша
қазақстандық-
тарды бiрiк-
тiрудiң басты
факторларының
бiрi - елiмiз-
дiң мемлекеттiк
тiлiн одан әрi
дамытуға бар
күш-жiгерiмiздi
жұмсауымыз
керек

Тiлдердi қолда-
ну мен дамыту-
дың 2001-2010
жылдарға арнал-
ған бағдарлама-
сына мемлекет-
тiк тiлдi дамы-
ту бөлігінде
өзгерiстер
енгізу

Е.М.
Қосыбаев

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
қараша

    Жоғарыда айтылған сөздердiң бүгiнгi күні әрбiр отбасы
         үшiн, әрбір қазақстандық үшiн мәнi неде?

22.

2006 жылдан
бастап диспан-
серлiк есепте
тұратын және
амбулаториялық
деңгейде жеңiл-
дiк шарттары
қолданылатын
балалар мен
жасөспiрiмдердi
дәрi-дәрмекпен
тегiн қамтама-
сыз етуге
көшуiмiз керек.

1. Мынадай:
қанда темiрдiң
жетiспеушiлігі,
асқазан-iшек
жолдарының
аурулары, өкпе-
нiң қабынуы,
созылмалы брон-
хит және бронх
демiкпесi ауру-
лары бойынша
диспансерлiк
есепте тұрған
балалар мен
жасөспірiмдi
амбулаториялық
емдеу кезiнде
Денсаулық
министрлiгi
бекiткен тiзбе-
ге сәйкес тегiн
дәрi-дәрмекпен
қамтамасыз ету
үшiн жыл сайын
республикалық
бюджеттен жер-
гілiктi бюджет-
терге кемiнде
1,0 млрд. теңге
бөлу.

2. Қан тамыры
гипертензиясы,
жүректің ише-
миялық ауруы,
өкпенiң созыл-
малы қысылма
ауруы өкпенiң
қабынуы, ойық
жара аурулары
бойынша диспан-
серлік есепте
тұрған азамат-
тарды амбулато-
риялық емдеу
кезiнде Денсау-
лық сақтау
министрлігі
бекiткен тiзбе-
ге сәйкес дәрi-
дәрмекпен
жеңілдiкті жағ-
дайларда қамта-
масыз ету үшін
республикалық
бюджеттен жер-
гілікті бюджет-
терге кемiнде
1,8 млрд. теңге
бөлу.

облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi,
Е.А.Досаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкімдерi,
Е.А.Досаев

Үкiметке
есеп
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Үкiметке
есеп

2006-
2007
жылдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        2006-
2007
жылдар

23.

2000 жылдан
бастап табысы
аз отбасыларға
18 жасқа дейiн-
гi балаларына
ай сайынғы
жәрдемақылар
төленуге, 4
және одан да
көп бiрге тұра-
тын кәмелетке
толмаған бала-
лары бар көп
балалы аналар-
ға, "Алтын
алқа", "Күмiс
алқа" немесе I
және II дәреже-
лi "Ана даңқы"
белгiлерiмен
марапатталған
аналарды арнау-
лы мемлекеттiк
жәрдемақылардың
мөлшерi 4000
теңгеге
көбейтілуге тиiс.

"Балалары бар
отбасыларға
берілетiн
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы",
"Әлеуметтік
сақтандыру
мәселелерi
бойынша кейбiр
заңнамалық
актiлерге өзге-
рiстер мен
толықтырулар
енгізу туралы"
заңдарда атал-
ған жәрдемақы-
ларды көздеу

Г.Ж.
Қарағұсова,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

заңдар,
Yкімет
қаулысы

жоба -
2005 ж.
тамыз
заң -
2005 ж.
қараша

24.

Бұрын жоспар-
ланғандай 2007
жылдан емес,
2006 жылғы 1
шiлдеден бастап
бiр жасқа
дейiнгi сәбидi
күту жөнiнде
мемлекеттiк
жәрдемақылар
енгiзу қажет.

"Балалары бар
отбасыларға
берілетiн
мемлекеттік
жәрдемақылар
туралы" Заңда
аталған жәрдем-
ақыны көздеу

Г.Ж.
Қарағұсова

заң,
Үкiмет
қаулысы

заң -
2005 ж.
қараша

25.

Биылғы жылғы 1
шiлдеден бacтaп
бiз барлық
зейнеткерлерге,
еңбек өтiлiне,
жалақысы мен
тағайындалған
зейнетақысының
мөлшерiне қара-
мастан, 3000
теңге мөлшерiн-
де қосымша
негiзгi зейнет-
ақылық төлем
жасайтын
боламыз.

"Қазақстан
Республикасын-
дағы зейнетақы-
мен қамсыздан-
дыру туралы"
Заңға өзгерiс-
тер мен
толықтырулар
енгізу туралы"
Заңда негізгі
зейнетақыны
көздеу.

Г.Ж.
Қарағұсова

заң

жоба -
2005 ж.
наурыз
заң -
2005 ж.
маусым

26.

Биылғы 1 шiлде-
ден бастап, бiз
жоғары оқу
орындары
студенттерiнiң,
сондай-ақ орта
кәсiптiк бiлiм
беру ұйымдары
оқушыларының
стипендиялары-
ның мөлшерiн
екi еседен
астам өсiруге
тиіспiз.

Жоғары оқу
орындарының
студенттерiне,
магистрантта-
рына және
колледждердiң
оқушыларына
стипендиялардың
мөлшерiн өсiру

Б.С.
Әйтiмова,
Е.А.Досаев

Yкiмет
қаулысы

2005 ж.
мамыр

27.

Бiз ең лайықты-
лардың шетел-
дерде бiлiм
алуына жәрдем
жасаймыз. Жыл
сайын үш мың
үздiк студент-
ке "Болашақ"
бағдарламасының
шеңберiнде
әлемнiң iлгерi
жоғары оқу
орындарында
бiлiм алу үшiн
республикалық
бюджеттен қара-
жат бөлiнетiн
болады.

Шетелде кадр-
ларды оқыту
бағдарламасында
бағыттар, елдер
және даярлық
деңгейлерi
(бакалавр,
магистр, Ph.D
докторы) бойын-
ша квоталарды
белгiлеудi
көздей отырып,
оны норматив-
тiк және
институционал-
дық қолдауды
қамтамасыз ету.
Бакалавриат
деңгейiнде оқу-
дың мiндетті
шарты ретiнде
ҰБТ тапсырғаны
туралы (90
баллдан төмен
емес) сертифи-
каттың және
конкурстық
комиссия шешi-
мiнiң болуын
белгілеу

Б.С.
Әйтiмова,
Қ.К.Тоқаев,
Е.А.Досаев,
З.Я. Балиева

Үкiмет
қаулысы
 
 
    Прези-
дент
Жарлығы

2005 ж.
сәуiр
 
 
    2005 ж.
мамыр

28.

Осы кредиттер-
дiң қайтарылуы-
на мемлекеттiң
кепiлдiк беруiн
қамтамасыз ете
отырып, екiншi
деңгейдегi
банктер арқылы
студенттерге
кредит берудiң
осы заманғы
жүйесiн жасау
керек.
Коммерциялық
банктердiң
студенттерге
таяудағы 5
жылда бөлетiн
кредиттерiне
мемлекеттiк
кепiлдiк беру
жүйесiн iске
асыру үшiн
қосымша 2 млрд.
теңге, оның
iшiнде  биылдың
өзiнде 600 млн.
теңге бөлу
қажет.

Бiлiм және
ғылым
министрлігінiң
жанындағы
"Қаржы орталы-
ғы" мемлекеттік
мекемесiнiң
базасында екiн-
шi деңгейдегі
банктер бере-
тiн студенттік
кредиттерге
кепiлдiк беру
жөнiндегі ұйым-
ды құру, оны
капиталдандыру-
ға 2005-2009
жылдарға
арналған
республикалық
бюджеттен 2
млрд. теңге,
оның ішiнде
2005 ж. - 600
млн. теңге
бөлу.
 

Б.С.
Әйтiмова,
А.Ғ.Дунаев,
Б.Б.
Жәмiшев,
Е.А.Досаев

Yкiмет
қаулысы

2005 ж.
шiлде

29.

2006 жылдан
бacтaп мүгедек-
тердiң барлық
топтарына және
жасына байла-
нысты жәрдемақы
алушыларға,
сондай-ақ мем-
лекеттiк арнау-
лы жәрдемақы
алушыларға мем-
лекеттiк әлеу-
меттiк жәрдем-
ақыларды қосым-
ша 1000 теңгеге
арттыру қажет
деп санаймын.

"Әлеуметтік
қамсыздандыру
мәселелерi
бойынша кейбiр
заңнамалық
актiлерге
өзгерiстер мен
толықтырулар
енгiзу туралы"
Заңда аталған 
арттыруды
көздеу.

Г.Ж.
Қарағұсова

заң

жоба -
2005 ж.
тамыз
заң -
2005 ж.
қараша

30.

2006 жылдан
бастап
асыраушысынан
айырылған 247
мың отбасына
300-ден 1000
теңгеге дейiнгi
сомада қосымша
қолдау қажет.

"Әлеуметтiк
қамсыздандыру
мәселелерi
бойынша кейбiр
заңнамалық
актiлерге
өзгерiстер мен
толықтырулар
енгiзу туралы"
Заңда аталған
қолдауды
көздеу.

Г.Ж.
Қарағұсова

заң

жоба -
2005 ж.
тамыз
заң -
2005 ж.
қараша

31.

Биылғы 1 шiлде-
ден бастап
бюджет саласы-
ның қызметкер-
лерi - мұғалiм-
дердiң,
дәрiгерлердiң,
мәдениет пен
әлеуметтiк
қамсыздандыру
қызметкерлерi-
нiң жалақысын
орта есеппен
32% көтеру
қажет деп
санаймын. Ал
2007 жылдан
бастап орта
есеппен 30%
көтеру қажет.

Мемлекеттiк
қызметшiлердiң
және мемлекет-
тік мекемелер
қызметкерлерi-
нiң жалақысын
есептеу үшiн
базалық лауа-
зымдық жалақы-
ның мөлшерiн
2005 және 2007
жылдардағы
республикалық
бюджетте қосым-
ша қаражатты
көздей отырып
нақтылау.

Г.Ж.
Қарағұсова,
Қ.Н.
Келiмбетов,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
муасым
 
 
 
 
 
 
            2006 ж.
желтоқ-
сан

32.

Тұтас алғанда
жалақы мемле-
кеттiк қана
емес, жеке мен-
шiк секторда да
өсуге тиiс.
Осыған орай
биылғы 1 шiлде-
ден бастап, ең
төменгi жалақы
мөлшерiн 9200
теңгеге дейiн
өсiру қажет.

"2005 жылға
арналған
республикалық
бюджет туралы"
Заңға толықтыру
енгiзу

Қ.Н.
Келiмбетов,
Г.Ж.
Қарағұсова

заң

жоба -
2005 ж.
сәуір
 
  заң -
2005 ж.
мамыр

33.

Мемлекеттiк
қызметшiлердiң,
сондай-ақ бюд-
жет саласының
басқа да қыз-
меткерлерiнiң
жалақысын биыл-
ғы 1 шiлдеден
орта есеппен
32%-ғa, 2007
жылдан бастап
тағы да 30%-ға
көтеру қажет
деп санаймын.

Мемлекеттiк
қызметшiлердiң
және мемлекет-
тік мекемелер
қызметкерлерi-
нiң жалақысын
есептеу үшiн
базалық лауа-
зымдық жалақы-
ның мөлшерiн
нақтылау және
2005 жылдың 1
шiлдеден бастап
жалақының орта
есеппен 32%-ға
және 2007 жылғы
1 қаңтардан
бастап 30%-ға
өсуiн қамтама-
сыз ететiн
еңбекақы төлеу
жүйесiн жетіл-
дiру жөнiндегi
ұсынысты 2005
және 2007
жылдардағы
республикалық
бюджетте қосым-
ша қаражатты
көздей отырып
енгiзу.

Қ.Н.
Келімбетов,
Г.Ж.
Қарағұсова,
Ғ.Р. Әбдi-
рахымов,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

Үкiмет
қаулысы
 
 
 
 
 
 
            Прези-
дент
жарлық-
тары

2005 ж.
мамыр
 
 
 
 
 
 
            2006 ж.
желтоқ-
сан

34.

Ағымдағы жылы
тұрғын үй құры-
лысы бағдарла-
масының шеңбе-
рiнде бюджеттен
бөлiнген қара-
жаттың есебiнен
ғана халықтың
әлеуметтiк
қорғалатын
топтары үшiн
1600 пәтер салу
және ипотекалық
бағдарлама
бойынша халық-
тың қолы жете-
тiн арзан 11700
пәтер салу
қажет.

2005 жылы
республикалық
бюджет қаражаты
есебiнен халық-
тың әлеуметтік
қорғалатын
топтары үшiн
1600 пәтердi
және ипотекалық
кредит беру
жүйесi арқылы
11700 пәтердi
берудi қамтама-
сыз ету.

С.М.
Мыңбаев,
К.С.Әбдиев,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

берiлген
тұрғын
үй
туралы
Үкiметке
есеп

2006 ж.
қаңтар

35.

Тұтас алғанда
қаржыландыру-
дың барлық
көздерi арқылы
3 жыл iшiнде
12 млн. шаршы
метр тұрғын үй
немесе 195 мың
пәтер салуымыз
керек. Бұл тұр-
ғын үй құрылысы
екi есеге өседi
деген сөз.

2005-2007 жыл-
дарда барлық
қаржыландыру
көздерi бойынша
12 млн. шаршы
метр тұрғын
үйдi (195 мың
пәтер) берудi
қамтамасыз ету.

С.М.
Мыңбаев,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

Үкiметке
есеп

2008 ж.
қаңтар

   Қолданылып жүрген Конституциямыздың әлеуетiн одан әрi
                          пайдалану

36.

Мұндай жағдайда
әңгiме Консти-
туцияда берiл-
ген құқықтарды
айқын пайдалану
жайында болуға
тиiс. Сондай-ақ
заңдардың
бұзылмауы, нақ-
тылы сақталуы
жайында болуға
тиiс.

Конституцияның
қағидаларын
түсiндiру, конституциялық құрылыстың қазақстандық тәжiрибесiн ел iшiнде де, шетелде де насихаттау жөнiндегi жұмысты конференциялар, дөңгелек үстелдер өткiзе отырып, халықаралық ұйымдардың жұмысына қатыса отырып ұйымдастыру.

И.И.Рогов,
Қ.К.Тоқаев,
Е.М.
Қосыбаев,
облыстар-
дың, Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

Прези-
дент
Әкiмшi-
лігіне
есеп

2005-
2007
жылдар

                     Атқарушы билік реформасы

37.

Қолымыз жеткен
жағдайды және
дамудың алдағы
келешегiн
ескере келе:
- билiктi одан
әрi орталықсыз-
дандыру;
- мемлекеттiк
басқару жүйесiн
реттеу мен оның
тиiмдiлiгiн
арттыруға
бағытталған
атқарушы билiк-
тi реформалауды
одан әрi жал-
ғастыру қажет
деп бiлем.
Сонымен бiр
мезгiлде Yкiмет
мемлекеттiк
басқару деңгей-
лерi арасындағы
өкiлеттiктердiң
ара-жiгiн ажы-
рату процесiн
аяқтайтын заң
жобаларын
әзiрлеп,
Парламенттің
қарауына
енгiзуi керек.
Әкiмшiлiк
реформаларды
одан әрi терең-
дете беру
қажет.
Жергiлiктi
органдарға
өкiлеттiктер-
дiң бiр бөлi-
гiн беру арқылы
билiктiң орта-
лық деңгейiнiң
басы артық
мемлекеттiк
функцияларының
санын қысқарту
қажет.

"Қазақстан
Республикасының
мемлекеттiк
басқару жүйесiн
одан әрi жетiл-
дiру жөніндегi
шаралар туралы"
Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
2004 жылғы 28
қыркүйектегі
Жарлығын iске
асыру аясында
мемлекеттік
басқару деңгей-
лерi арасындағы
өкiлеттіктердiң
ара-жігін
ажырату проце-
сiн аяқтауға
бағытталған
заңды әзiрлеу.

Қ.Н.
Келiмбетов,
орталық
және
жергілiктi
атқарушы
органдар

заң

жоба -
2005 ж.
cәуip
заң -
2005 ж.
қыркүй-
ек

38.

Yкiмет ҚР-да
жергiлiктi өзiн-өзi басқа-
ру жүйесiн
айқындайтын ҚР
Заңының жобасын
... әзiрлеуi
қажет.

"Қазақстан
Республикасын-
дағы жергіліктi
өзiн-өзi басқа-
ру туралы"
Заңды әзiрлеу


  З.Я. Балиева,
Қ.Н.
Келiмбетов,
орталық
және
жергілiктi
атқарушы
органдар,
сондай-ақ
өзге де
мемлекеттiк
органдар 

заң

жоба -
2008 ж.
желтоқ-
сан
заң -
2006 ж.
cәуip

39.

Бұған қоса
Yкiмет
Қазақстандағы
жергiлiктi
өзiн-өзi
басқарудың
дамуын қолдау
жөнiнде мемле-
кеттiк бағдар-
лама әзiрлеуге
тиiс.

Жергілiктi
өзiн-өзi басқа-
руды дамытуды
қолдау жөнiнде
2006-2008 жыл-
дарға арналған
мемлекеттік
бағдарлама
әзiрлеу
 
 

Қ.Н.
Келiмбетов,
З.Я. Балиева,
орталық
және
атқарушы
органдар,
сондай-ақ
өзге де
мемлекеттік
органдар

Прези-
дент
Жарлығы

2006 ж.
маусым

40.

Қазiр жергiлiк-
тi атқарушы
билiктiң халық-
пен есеп беру
кездесулерi
жүрiп жатыр.
Мұндай кездесу-
лер қоғамдық-
саяси өмiрдiң
бұлжымас ереже-
сiне айналуы
керек.

Жергiлiктi
атқарушы
органдардың
халықпен есеп
беру кездесуле-
рiн өткiзуiн
нормативтiк
құқықтық
актімен
регламенттеу


  З.Я. Балиева,
Қ.Н.
Келiмбетов 

Прези-
дент
Жарлығы

2005 ж.
сәуiр

41.

Бұрынғы көнер-
ген және ырыққа
көнбейтiн
мемлекеттiк
тетiктi үздiк
әлемдiк тәжiри-
беге сүйене
отырып, азамат-
тарымыз мүддесi
үшін осы заман-
ғы, қоғамдық-
саяси процес-
тердi серпiндi
басқаруға қабi-
леттi тетiкке
айналдыру iсiн
аяқтауымыз
керек. Алқалы
орган ретiнде
Yкiметтiң өзi-
нiң жұмысының
тиiмдiлiгiн
арттыру керек.
Осы заманғы
басқарушылардан
тұратын пәрмен-
дi әрi ең
бастысы "aз да
болса саз
болсын" деген-
дей, оңтайлы
мемлекеттiк
аппарат жасақ-
талуға тиiс.

Қазақстан
Республикасы
Президентiне
мемлекеттік
басқару жүйесi
мен Үкiметтің
құрылымын
жетілдiру
жөнiнде ұсыныс-
тар әзiрлеу

Қ.Н.
Келiмбетов,
орталық
атқарушы
органдар

Үкiметке
ұсыныс-
тар

2006 ж.
наурыз

42.

Мемлекеттiк
органдар тара-
пынан азаматтар
мен ұйымдарға
көрсетiлетiн
қызметтердiң
сапасын жақсар-
ту мен мерзiмiн
қысқарту үшiн
"электрондық
үкiмет" қалып-
тастыруды
жеделдету қажет.

Мемлекеттiк
деректер база-
сын, бiрыңғай
көлiк орталы-
ғын, үкiметтік
порталды, ұлт-
тық сәйкестен-
дiру жүйесiн,
электрондық
мемлекеттік
сатып алуды,
электрондық
құжат айналымы
мен мұрағаттар-
ды қоса алған-
да, "электрон-
дық үкімет"
инфрақұрылымын
құру жөнiндегі
жұмыстардың
орындалуын
аяқтау, ақпа-
раттық қауiп-
сiздiктiң тиiс-
тi деңгейiн
қамтамасыз ету-
мен мемлекеттiк
органдар көрсе-
тетiн электрон-
дық қызметтер
құру мен дамыту

А.А.
Бектасов,
H.H.
Дүтбаев,
орталық
және
жергiлiктi
атқарушы,
сондай-ақ
өзге де
мемлекеттік
органдар

1) орта-
лық мем-
лекеттік
органдар
үшiн
"элек-
трондық
үкiмет"
инфрақұ-
рылымын
құру
жөнiнде
Астана
қала-
сында
пилоттық
жобаны
iске
асыру;

2)"элек-
трондық
Үкімет"
порталын
құруды
аяқтау
және
мемлеке-
кеттік
қызмет-
тердi
элек-
трондық
түрде
көрсету

2005 ж.
желтоқ-
сан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    2006 ж.
желтоқ-
сан

43.

Мемлекеттiк
қызметтi жетiл-
дiру жөнiндегi
шаралар кешенiн
iске асыру -
атқарушы билiк-
тi реформалау-
дың кiлтi
болмақ.
Бұл үшiн:
- мемлекеттiң
әкiмшілік қыз-
меттер көрсету-
iн жетiлдiру;
- басқарудың
бюрократтануын
бәсеңдету;
- мемлекеттiк
аппараттың
кәсiби деңгейiн
оңтайландыру
қажет

1. Орталық
және
жергілiкті
атқарушы,
сондай-ақ өзге
де мемлекеттiк
органдар
көрсететiн
әкiмшiлiк
мемлекеттiк
қызметтерге
сыныптама
жасау және
олардың бiр
бөлігiн мемле-
кеттiк емес
секторға беру
мақсатында
оларға талдау
жүргізу

2. Мемлекеттiк
қызметтер көр-
сетудi элек-
трондық түрде
көрсетудiң
тетіктерiн
әзiрлеу және
мемлекеттік
басқару жүйесiн
жаңғырту жөнiн-
де ұсыныстар
тұжырымдау
мақсатында
оларды көрсету-
дiң регламент-
терiне талдау
жүргізу

3. Мемлекеттік
әкiмшiлiк
қызметтер мен
оларды көрсету-
дiң регламент-
терiне жүргi-
зiлген талдау-
дың нәтижесi
бойынша норма-
тивтiк құқықтық
базаға өзгерiс-
тер енгізу

4. Әкiмшiлiк
рәсiмдердi қыс-
қарту ақпарат-
тық технология-
ларды енгізудi
және мемлекет-
тік қызметшi-
лер бiліктiлі-
гін арттыруды
ескере отырып
орталық және
жергілікті
атқарушы орган-
дардың құрылымы
мен санын
оңтайландыру

Қ.Н.
Келiмбетов,
С.М.
Мыңбаев,
Ғ.Р.
Әбдiрахы-
мов,
орталық
және
жергілiктi
атқарушы,
сондай-ақ
өзге де
мемлекеттiк
органдар
 
 
 
 
 
 
            А.А.
Бектасов,
Қ.Н.
Келімбетов,
Ғ.Р.
Әбдiрахы-
мов,
орталық
және
жергiлiктi
атқарушы,
сондай-ақ
өзге де
мемлекеттiк
органдар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Қ.Н.
Келiмбетов,
С.М.
Мыңбаев,
Ғ.Р.
Әбдiрахы-
мов,
орталық
және
жергілiктi
атқарушы,
сондай-ақ
өзге де
мемлекеттік
органдар

норма-
тивтік
құқықтық
актілер
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  мемле-
кеттік
қызмет-
тер көр-
сетудің
регла-
ментте-
рін
оңайлату
және
басқару-
дың бю-
рократ-
тануын
бәсеңде-
ту жө-
ніндегі
ұсыныс-
тар
 

  ведом-
стволық
норма-
тивтiк
актiлер
 
 
 
 
 
 
 
              Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
желтоқ-
сан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    2006 ж.
мамыр
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      2006 ж.
тамыз 
 
 
 
 
 
 
 
 
                2006 ж.
желтоқ-
сан

44.

Мемлекеттiк
органдар қызме-
тiнiң тиiмдiлі-
гi мен сапасын
бағалаудың
бiрыңғай жүйе-
сiн әзiрлеу.

Мемлекеттік
органдар қызме-
тiнiң тиiмдiлі-
гі мен сапасын
бағалаудың
жүйесiн әзiрлеу

Қ.Н.
Келiмбетов,
Ғ.Р.
Әбдiрахымов

Прези-
дент
Жарлығы

2005 ж.
желтоқ-
сан

45.

Мемлекеттiк
қызметшiлер
үшiн сапа
менеджментi
жүйесiн (ИСО)
енгiзу.

Мемлекеттік
органдар мемле-
кеттік қызмет
көрсеткен
жағдайда сапа
менеджментi
жүйесiн енгiзу
жөнiнде олар
үшiн әдiстеме-
лiк ұсынымдар
әзiрлеу

С.М.
Мыңбаев

уәкілет-
ті орган
бекiткен
әдiсте-
мелiк
ұсыным-
дар

2005 ж.
мамыр

        Билiктiң заң шығарушы тармағының саяси беделiн
                      күшейту туралы

46.

Орталық сайлау
комиссиясын,
Конституциялық
Кеңестi және
Есеп комитетiн
құрудағы
Парламенттiң
қос палатасының
рөлiн арттыру-
дың қажеттiгiн
талқылау керек.
Парламенттiк
көпшiлiк негi-
зiнде Yкiмет
құрамын жасақ-
таудың тетiкте-
рi туралы
мәселе егжей-
тегжейлi және
сарабдал
пысықтауды
талап етедi.

Орталық сайлау
комиссиясын,
Конституциялық
Кеңестi, Есеп
комитетiн,
сондай-ақ
парламенттiк
көпшiлiк негі-
зiнде Үкіметті
жасақтауда
Парламенттің
рөлiн көтеру
мәселелерiн
пысықтау

Ә.Р.
Жақсыбеков,
Н.Ә.
Әбiқаев,
О.Б.
Мұхамеджа-
нов,
З.Я. Балиева

Прези-
дентке
ұсыныс-
тар

2007 ж.

47.

Мәслихаттардың
бақылау өкiлет-
тiктерiн кеңей-
тудi қарастыру.

Әкiмдердiң
мәслихаттар
алдындағы есеп-
тілігiн кеңей-
туге бағыттал-
ған Жарлықтың
жобасын әзiрлеу

Қ.Н.
Келiмбетов,
З.Я. Балиева

Прези-
дент
Жарлығы

2006 ж.
қаңтар

     Сот жүйесi мен азаматтарды құқықтық қорғау реформасы

48.

Сот өндiрiсiн
оңайлату, оның
объективтiлiгiн
қамтамасыз ету.

"Кейбiр заңна-
малық актiлерге
соттылықтың
ара-жігін ажы-
рату мәселелерi
бойынша өзге-
рiстер мен
толықтырулар
енгiзу туралы"
Заң әзiрлеу

Қ.A. Мәми,
З.Я. Балиева

заң

жоба -
2005 ж.
наурыз
заң -
2005 ж.
маусым

49.

Сот актiлерiнің
тұрақтылығы
мен уақтылы
орындалуын
қамтамасыз ету.

"Кейбiр заңна-
малық актiлерге
орындау өндiрi-
сi мәселелерi
бойынша өзге-
рiстер мен
толықтырулар
енгізу туралы"
Заң әзiрлеу

Қ.А.Мәми,
З.И.
Мақашев,
З.Я. Балиева

заң

жоба -
2005 ж.
қыркүй-
ек
заң -
2006 ж.
қаңтар

50.

Сот корпусының
тәуелсiздiгiн
қамтамасыз ету
заң шеңберiнде-
гi әдiлеттi
шешiмнiң кепi-
лiне айналуға
тиiс. Судьялар-
ға берiлетiн
барлық әлеумет-
тiк кепiлдiк-
тер пакетiн,
соның iшiнде
зейнетақымен
қамтамасыз ету-
дi қоса алған-
да, оларды
лайықты мате-
риалдық және
әлеуметтiк
қамтамасыз ету.

"Қазақстан
Республикасының
сот жүйесi мен
судьялардың
мәртебесi
туралы"
Қазақстан
Республикасының
Конституциялық
заңына өзге-
рiстер мен
толықтырулар
енгiзу туралы"
Конституциялық
заң әзiрлеу

Қ.А.Мәми,
З.М.
Мақашев,
З.Я. Балиева,
Қ.Н.
Келiмбетов,
А.Ғ.Дунаев

Консти-
туциялық
заң

жоба -
2006 ж.
наурыз
заң -
2006 ж.
қараша

51.

Судьялардың бі-
лiктiлiгiн арт-
тыру, мұның өзi
Қазақстанның
сот жүйесiн
ХХI ғасырдағы
шаруашылық,
инвестициялық
және сауда
проблемаларына
сәйкес келтi-
руге мүмкiндiк
бередi.

Мемлекеттік
қызмет акаде-
миясы құрамында
Сот төрелiгі
институтын
құрып, оның
базасында
судьялардың,
прокурорлардың
және
адвокаттардың
бiліктілігін
арттыруды
ұйымдастыру

Ғ.Р.
Әбдiрахы-
мов,
Қ.А.Мәми,
А.Ғ.Дунаев,
З.Я. Балиева,
Р.Т.
Tүсіпбеков

норма-
тивтік
құқықтық
акт

2005 ж.
мамыр

52.

Сот өндiрiсi
шеңберiнде
және сот шешiм-
дерiн атқару
кезеңiнде аза-
маттар құқығына
берiлетiн
кепiлдiктерді
күшейту.
Қылмыстық сот
өндiрiсi мен
сот шешiмдерi
шеңберiнде
адвокаттардың
рөлiн арттыруды
қамтамасыз ету.

"Кейбiр заңна-
малық актілер-
ге адвокатура
мәселелерi
бойынша өзге-
рiстер мен
толықтырулар
енгізу туралы"
Заң әзiрлеу


  З.Я. Балиева,
З.Қ.
Тұрысбеков,
С.С.
Қалмырзаев,
Р.Т.
Түсiпбеков,
H.H.
Дүтбаев 

заң

жоба -
2005 ж.
желтоқ-
сан
заң -
2006 ж.
cәуip

53.

Қылмыстық сот
өндiрiсi тәжi-
рибесiне алқа
билер соты
институтын
енгiзу қажет

"Кейбiр заңна-
малық актiлерге
алқа билер
заседателдерi
соты институ-
тын енгізу
мәселелерi
бойынша
өзгерiстер мен
толықтырулар
енгізу туралы",
"Алқа билер
заседателдерi
туралы" Заңдар
әзiрлеу


  З.Я. Балиева,
Қ.А. Мәми,
Р.Т.
Түсiпбеков,
Қ.Н.
Келiмбетов 

заң

жоба -
2005 ж.
маусым
заң -
2005 ж.
қараша

54.

Сот рәсiмдерi-
нiң ашықтығы
мен анықтығын
барынша қамта-
масыз ету
қажет.

Бұл мәселе
бойынша Жоғарғы
Соттың
нормативтік
қаулысын
қабылдау

Президент
Әкiмшiлігі-
мен келiсе
отырып
Қ.Ә. Мәми,
З.М.
Мақашев

Жоғарғы
Соттың
норма-
тивтік
қаулысы

2005 ж.
желтоқ-
сан

                            Сайлау туралы

55.

Сайлау заңнама-
сын одан әрi
жетiлдiру
қажеттiлiгiн
талқылаған
жөн. Орталық
сайлау комис-
сиясына сайлау
процесiн құқық-
тық қамтамасыз
етудегi кемшi-
лiктерге байып-
ты талдау
жасауды тапсы-
рамын. 2005
жыл iшiнде
Орталық сайлау
комиссиясы
халықаралық
стандарттар
мен қоғамымыз-
дың даму дең-
гейiне толық
сай келетiн,
сайлау тетiкте-
рiн сапалық
жағынан жақсар-
ту жөнiнде
тиiстi ұсыныс-
тар әзiрлеп,
енгiзуге тиiс.

Ағымдағы
заңнамадағы
кемшілiктер
мен оларды
жоюдың
тетiктерiн
анықтай отырып,
оларға талдау
жүргiзу

О.И. Жұмабеков

Прези-
дент Әкiмшi-
лiгiне
ұсыныс-
тар

2005 ж.
наурыз

          Азаматтық қоғам институттарын дамыту туралы

56.

Сөз бостанды-
ғын, ақпарат
алу мен тарату-
ды қамтамасыз
ететiн барлық
қажеттi құқық-
тық және басқа
да шарттарды
алдағы уақытта
да дәйектi түрде
жасау әрi қорғау қажет.
Сонымен қатар
сөз бостандығын
пайдаланудағы
шектен шығушы-
лыққа қатаң
заңнамалық
тосқауыл
қойылуы шарт.

Нормативтік
құқықтық
актiлер әзiрлеу

Е.М.
Қосыбаев,
З.Я. Балиева,
Н.Н.
Дүтбаев,
Ә.А.
Бектасов.

норма-
тивтік
құқықтық
актілер

2005 ж.
желтоқ-
сан

       Сыбайлас жемқорлық пен қылмысқа қарсы күрес туралы

57.

Бiр жерде ғана
төлқұжат тiр-
кеп, салық
төлеушiнiң есептiк нөмiрi,
жүргiзушi
куәлiгi және
т.б. құжаттар
ала алатын,
"жалғыз терезе"
қағидасы бойын-
ша тұрғындарға
қызмет көрсете-
тiн орталықтар
құру. Тәжiрибе
ретiнде биылдың
өзiнде Астана
және Алматыға
осыны жасап
көру керек.

Астана, Алматы
қалаларында
"жалғыз терезе"
принципі бойын-
ша халыққа
қызмет көрсету
орталықтарын
құру


  З.Я. Балиева,
Ә.А.
Бектасов,
А.Ғ.Дунаев,
Қ.Н.
Келiмбетов,
Б.С.
Оспанов,
З.Қ.
Тұрысбеков,
Астана,
Алматы
қалаларының
әкiмдерi 

Үкiмет
қаулысы

2005 ж.
қараша

58.

Шенеунiктердiң
сыбайластық
iс-әрекетiне
ерiктi немесе
ерiктен тыс
жағдай туғыза-
тын заңға
тәуелдi барлық
актiлер қайта
қаралуға тиiс.
Бизнестi мемле-
кеттiк қызмет-
тен түбегейлi
бөлiп тастау
керек.

Заңға тәуелдi
қолданыстағы
актiлерде
сыбайлас
жемқорлық
бұзушылықтар
үшiн жағдай
туғызушы
нормалардың
бар-жоғы
тұрғысынан
оларға тексеру
жүргізу

С.С.
Қалмырзаев,
З.Я. Балиева,
орталық
және
жергілiктi
атқарушы,
сондай-ақ
өзге де
мемлекеттiк
органдар

норма-
тивтiк
құқықтық
актiлер

2005 ж.
қазан

59.

Рұқсат берушi
органдардың
көптiгiн жою
керек.

Лицензиялау
және рұқсат
беру жүйесi
мәселелерi
жөнiндегi
қолданыстағы
заңнаманы
тексерудi
аяқтау, рұқсат
бepу құжатта-
рын алу рәсiмiн
оңайлату және
қызметтің
лицензияланатын
түрлерiн қыс-
қарту жөнiнде
ұсыныстар
енгiзу

Қ.Н.
Келімбетов,
С.М.
Мыңбаев,
В.С.
Школьник,
Қ.Ы.
Нағманов,
М.Ж.Көпеев,
А.Б.
Самақова,
Ә.Ғ.
Сәйденов,
Б.С.
Әйтiмова,
С.Ә.
Үмбетов,
Г.Ж.
Қарағұсова,
Е.А.Досаев,
З.Қ.
Тұрысбеков,
З.Я. Балиева

норма-
тивтiк
құқықтық
актілер

2005 ж.
тамыз

60.

Мемлекеттiк
қызметшiнiң
жеке бизнеспен
айналысуына
және компания-
лардың мүдделе-
рiн жақтауына
тыйым салатын
ар-ұждан
кодексiн әзiр-
леу кepeк.

Мемлекеттiк
қызметшiлердiң
қызмет этикасы
ережелерiнiң
жаңа редакция-
сын (Мемлекет-
тік қызметші-
лердiң ар-ұждан
кодексi)
әзiрлеу

Ғ.Р.
Әбдiрахымов

Прези-
дент
Жарлығы

2005 ж.
маусым

61.

Тәртiптiк
кеңестердi
Мемлекеттiк
қызмет iстерi
жөнiндегi
агенттiкке түп-
кiлiктi беру,
орталық бюджет-
ке ауыстыру
және оларды
заңгер маман-
дармен нығайту
керек, оған
зейнет жасына
жақындаған
шенеунiктердi
орналастандыру-
мен шұғылдану-
дың әсте қажетi
жоқ. Кеңес
мемлекеттiк
қызметшiлердiң
этиканы және
ар-ұждан
кодексiн орын-
дауын қадаға-
лауға тиiс.

1. "Мемлекеттік
қызмет туралы"
Заңға өзгерiс-
тер енгiзу
 
 

    2. Президент-
тің:
- облыстардың,
Астана және
Алматы қалала-
рының тәртіптік
кеңестерiн ҚР
Мемлекеттiк
қызмет iстерi
агенттігіне
берудi;
- Тәртіптiк
кеңестер туралы
ереженi бекiту-
дi көздейтiн
Жарлығын әзiр-
леу
 
 

Ғ.Р.
Әбдiрахымов
 
 
 
 
 
          Ғ.Р.
Әбдiрахымов

заң
 
 
 
 
 
 
            Прези-
дент
Жарлығы

жоба -
2005 ж.
наурыз
заң -
2005 ж.
маусым
 
  2005 ж.
маусым

                    Қазақстан қазiргi әлемде


Біздiң сыртқы саясаттағы басымдықтарымыз

62.

Ресей, Қытай,
АҚШ, Еуропалық
Одақпен ынты-
мақтастықты
дамыту басым
бағыттар болып
қала бередi.
Азия мен Таяу
Шығыстың негiз-
гi елдерiмен
өзара iс-қимыл-
ға зор маңыз
берiледi.
Қазақстанның
қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету
және ел iшiнде-
гi реформаларға
қолайлы жағдай
туғызу мақса-
тында Yкiметтiң
алдында осы
мемлекеттермен
арадағы негiзгi
шарттар мен
келiсiмдердi
бұлжытпай
жүзеге асыру
мiндетi тұр.

1. Мемлекет
басшысының
Жолдауында
баяндалған
басымдықтарды
ескере отырып
Сыртқы саясат-
тың жаңартылған
тұжырымдамасын
әзiрлеудi аяқтау

2. Аталған
мемлекеттермен
екi жақты және
көп жақты
ауқымда саяси,
экономикалық
және мәдени-
гуманитарлық
салаларда, ұлт-
тық қауiпсiз-
дiкті қамтама-
сыз ету, есiрткi биз-
несi мен
ұйымдасқан
кылмысқа қарсы
күрес жөнiнде
өзара iс-қимыл-
ды күшейту

Қ.К.Тоқаев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Қ.К.Тоқаев,
Н.Н.
Дүтбаев,
З.К.
Тұрысбеков,
А.Ғ.Дунаев,
М.Ж.Көпеев

Прези-
дент
Жарлығы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    халық-
аралық
шарттар
мен
келiсiм-
дер,
Үкiметке
есептер

2005 ж.
маусым
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      2005
жыл
бойы

63.

Бiз стратегия-
лық тұрғыдан
Қазақстанның
мүдделерi толы-
ғымен ескерiл-
ген жағдайда
Бүкiләлемдiк
сауда ұйымына
тезiрек кiруге
ықыластымыз.

Келiссөз проце-
сiн жеделдету
және қорытынды
құжаттың -
ҚР-ның ДСО-ға
кiру жөнiндегi
жұмыс тобы
баяндамасының
түбегейлi
нұсқасын дайын-
дау мақсатында
Yкiмет мүшеле-
рiнің, келiссөз
жүргізетiн топ
мүшелерiнiң
ДСО-ға басты
мүше елдерiмен
келiссөздер
жүргізуi

С.М.
Мыңбаев,
Қ.К.Тоқаев,
Үкiмет
мүшелерi

келiс-
сөздер
хаттама-
лары,
ДСО-ға
кiру
жөнiнде-
гi жұмыс
тобының
баянда-
масы

2006 ж.
қараша-
ға
дейiн

                    Бiздi бүгiн не алаңдатып отыр?

64.

Мен бұдан әрi
экономикалық,
әлеуметтiк және
саяси жаңаруы-
мыздың жолында
елеулi кедергi
болуы ықтимал
XXI ғасырдың
қазiргi кезде
көрiнiп жүрген
объективтi
қатерлерiне
сiздердiң
назарларыңызды
арнайы аударғым
келедi. Бұл
қатерлер қыр
астында жатқан
жоқ. Бiздiң
елiмiздiң
бейбiт еңбегi
мен прогресi
баршамызға
және әлемдiк
қоғамдастықтың
ұстанымына
байланысты.
Әңгiме не тура-
лы болып отыр?
Бiрiншiден, осы
өңiрде тұрақ-
сыздық пен дiни
экстремизм етек
жая бастады.
Сондықтан да
бiз осы пробле-
маларды шешу
үшiн барлық
мүдделi мемле-
кеттермен және
халықаралық
ұйымдармен
бұрынғысынша
белсене ынты-
мақтасатын
боламыз.
Екiншiден,
географиялық
орналасуы жағы-
нан алғанда
Қазақстан
белортасында
тұрған өңiрде
есiрткi тарату-
дың тыйылмай
отыруы.
Лаңкестiктiң
ушығуы жағдай-
ында бiз өңiр-
дегі барлық
мемлекеттер мен
мүдделi елдер-
дiң iс-қимылы
мен белсендiлi-
гiн үйлестiрудi
сапалық жаңа
деңгейге көтеру
жолында қадам-
дар жасауға
әзiрмiз.

Терроризмнiң
дiни экстре-
мизмнiң ұлтара-
лық алауыздығы-
ның, есiрткi-
лердiң заңсыз
айналымының
алдын алу мен
жолын кесу және
олардың зардап-
тарын оқшаулау
жөнiнде кешен-
дi шаралар
әзiрлеу және
iске асыру.
Тұрғындардың
бұқаралық
санасында
терроризм,
экстремизм,
нашақорлық
идеяларын
қабылдамауды
қалыптастыру
мақсатында
аталған жұмысқа
бұқаралық ақпа-
рат құралдары-
ның, қоғамдық
және дiни бір-
лестіктердiң,
ғылымның
әлеуетiн iске
қосу жөнiндегi
iс-шараларды
iске асыру.
Аймақтық
тынышсыздық
пен қатерлерге
қарсы iс-қимыл
жөнiндегі
халықаралық
ынтымақтасты
жандандыру

Н.Н.
Дүтбаев,
Е.М.
Қосыбаев,
С.С.
Қалмырзаев,
Р.Т.
Tүciпбеков,
З.Қ.
Тұрысбеков,
М.Ж.Көпеев,
Қ.К.Тоқаев,
Астана,
Алматы
қалаларының
әкiмдерi

Прези-
дент
жарлық-
тары
 
 
    Үкiмет
қаулы-
лары
 
 
    халық-
аралық
шарттар
мен
келiсiм-
дер
 
  норма-
тивтік
құқықтық
актілер

2005 ж.
маусым
 
 
 
 
        2005-
2006
жж.
 
 
    2005-
2006
жж.
 
 
 
 
 
          2005-
2006
жж.

                        Өңiрдегi жағдай туралы

65.

Мен Орталық
Азия мемлекет-
терi одағын құ-
руды ұсынамын.

Орталық Азия
мемлекеттерінің
одағын құру
тұжырымдамасын
дайындап, оны
қарау және
келiсу үшiн OAO
мемлекеттерiнiң
басшыларына
жiберу

Қ.К.Тоқаев,
министрлік-
тер мен
ведомство-
лар

Мемлекет
басшысы-
на ұсы-
ныстар

2005 ж.
сәуір-
қыркүй-
ек

      Мемлекеттiк органдардың Жолдау қағидаларын түсiндiру
              жөнiндегi ақпараттық-насихаттық жұмысы

66.

                                        67.


Республикалық
және өңiрлiк
деңгейлерде
тиiсiнше кеңес-
тер мен идеоло-
гиялық актив-
тер, ғылыми-
практикалық
конференциялар
мен "дөңгелек
үстелдер" өткi-
зудi, барлық
деңгейдегі
ақпараттық-
насихаттық топ-
тардың барлық
елдi мекендердi
қамтуын қамта-
масыз ете
отырып, олардың
жұмысын ұйым-
дастыруды
көздей отырып,
Қазақстан
Республикасы
Президентiнiң
Жолдауын
насихаттау,
түсiндiру және
жүргiзу жөнiнде
ұйымдастырушы-
лық-практикалық
iс-шаралар ке-
шенiн әзiрлеу
және iске асыру.
 

  Шетелде
ақпараттық-
насихаттық
жұмыс ұйымдас-
тыру. Танымал
шетелдiк БАҚ-
тарда Жолдау
тақырыбына бе-
делдi көтере-
тiн материал-
дардың жол
табуын қамтама-
сыз ету.
Қазақстан
Республикасының
шетелдегі елшi-
лiктерiнiң
web-сайттарында
Жолдауды
түсiндiру мен
насихаттау
мәселелерi
жөнiнде арнайы
беттер ашу

Е.М.
Қосыбаев,
облыстар,
Астана және
Алматы
қалаларының
әкiмдерi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Қ.К.
Тоқаев,
Е.М.
Қосыбаев

Прези-
дент
Әкiмшi-
лігіне
ақпарат
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Прези-
дент
Әкiмшi-
лігіне
ақпарат

тоқсан
сайын
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      тоқсан
сайын

       Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегi жалпыұлттық жоспарды белгіленген мерзiмдерде бұлжытпай орындауға барлық қолда бар ресурстар жұмылдырылады.
      Бұған қол жеткiзу үшiн:
      Жоспар iс-шараларын iске асыруға жүйелi бақылау орнатып, ай сайын оның орындалу барысын қарау;
      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң мәжілістерiнде орталық және жергілiктi атқарушы органдардың Жоспар тапсырмаларының орындалуы туралы есептерiн тоқсан сайын тыңдау көзделiп отыр.
      Жоспарды орындау: индустриялық-инновациялық даму, әлеуметтiк реформаларды тереңдету, денсаулық сақтау iсiн реформалау және дамыту, бiлiм берудi дамыту, тұрғын үй және басқа да мемлекеттiк бағдарламалардың iс-шараларын iске асырумен бекiтiле түсетiн болады.
      Түбегейлi нәтижелерiн әрбiр азаматқа дейiн жеткiзу мақсатында Мемлекет басшысының Жолдауын түсiндiру жөнiнде мақсатты жұмыс ұйымдастырылатын болады.
      Жолдауды iске асыру жөнiндегi жоспарларды белгiленген
тәртiппен орталық және жергілiктi атқарушы және басқа да
мемлекеттiк органдар, сондай-ақ министрлiктердiң құрамына кiретiн комитеттер әзiрлейтiн болады.
      Жоспарды iске асыру нарықтық, әлеуметтiк және демократиялық мемлекет ретiнде Қазақстанның дамуын қамтамасыз етуге, халықтың тұрмыс деңгейiн елеулi түрде көтеруге мүмкiндiк бередi.