Салықтар бойынша аудит жүргізу және салықтар бойынша аудиторлық қорытынды беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 293 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 2 маусымда № 11244 тіркелді.

      Қазақстан Республикасының "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңының 7-бабы 1-тармағының 18-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Салықтар бойынша аудит жүргізу және салықтар бойынша аудиторлық қорытынды беру қағидалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. Ерғожин) заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Министр Б. Сұлтанов

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 293 бұйрығымен бекітілді

Салықтар бойынша аудит жүргізу және салықтар бойынша аудиторлық қорытынды беру қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Салықтар бойынша аудит жүргізу және салықтар бойынша аудиторлық қорытынды беру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Кодексінің 60-бабын қолдану мақсатында "Аудиторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 20 қарашадағы Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 16.01.2019 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Осы Қағидаларда қолданылатын негізгі ұғымдар, терминдер:

      1) аудиттелетін субъект - өзіне қатысты аудит жүргізілетін заңды тұлға, заңды тұлғаның атынан өкілдік ететін оның филиалдары және (немесе) өкілдіктері, дара кәсіпкер;

      2) аудиторлық қорытынды - салықтар бойынша аудит нәтижелері бойынша жасалған қорытынды;

      3) салықтар бойынша аудит – осы Қағидаларда белгіленген талаптарды сақтай отырып, салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша есептеу мен төлеудің дұрыстығы, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап қалудың және аударудың толық және уақтылы болуы, әлеуметтік аударымдарды есептеудің және төлеудің толық және уақтылы болуы мәселесі бойынша аудиторлық ұйым жүргізетін аудит;

2. Салықтар бойынша аудитті жүргізу талаптары

      3. Салықтар бойынша аудит, аудиторлық ұйым мен аудиттелетін субъектің арасында жасалған салықтар бойынша аудит жүргізу туралы шарттың негізінде, аудиттелетін субъектінің бастамасы бойынша жүзеге асырылады, ол Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келеді.

      4. Салықтар бойынша аудит Салық кодексінің 48-бабында белгіленген талап қою мерзімі шегінде аудиттелетін субъектіге қатысты кешенді салық тексеру жүргізілмеген кезең үшін жүзеге асырылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 16.01.2019 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      5. Салықтар бойынша аудит жүргізу шартында: шарттың мәні, мерзімі, ақы төлеу мөлшері мен талаптары, тараптардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, алынған ақпараттың құпиялылығы, сондай-ақ кәсіби ұйымға мүшелігі көзделеді.

      6. Мемлекеттік кіріс органдарына ұсынылатын мәліметтерді қоспағанда, салықтар бойынша аудит жүргізуге арналған шартты орындау кезінде аудиторлық ұйым алған мәліметтер коммерциялық құпияны құрайды.

      7. Аудиторлық ұйымның салықтар бойынша аудит жүргізуге құқығын шектеу Заңның 24-бабында айқындалған.

3. Салықтар бойынша аудит нәтижелерін рәсімдеу тәртібі

      8. Салықтар бойынша аудит нәтижелері жөнінде аудиторлық қорытынды осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалады.

      9. Салықтар бойынша аудиторлық қорытындыға біліктілік куәлігінің нөмірі мен берілген күнін көрсете отырып, орындаушы аудитор қол қояды, аудиторлық ұйым басшысының қолтаңбасымен бекітіледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 16.01.2019 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      10. Аудиторлық қорытындыға салықтар бойынша аудитті жүргізу барысында анықталған ауытқулар бойынша қажетті құжаттардың көшірмелері, аудитор жүргізген есептер және салықтар бойынша аудит барысында алынған басқа да материалдар қоса беріледі.

      11. Аудиторлық қорытынды үш данада жасалады.

      Аудиторлық қорытындының бір данасын аудиторлық ұйым аудиттелетін субъектіге, ол жасалған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде табыс етеді.

      Аудиторлық қорытындының екінші данасы аудиторлық ұйымда қалады;

      Аудиторлық қорытындының үшінші данасы, осы Қағидалардың 12 және 13-тармақтарына сәйкес аудиттелетін субъектінің тұрған жері бойынша мемлекеттік кірістер органына жіберіледі.

4. Салықтар бойынша аудиторлық қорытындыны мемлекеттік кірістер органына беру тәртібі

      12. Аудиторлық қорытындыны аудиторлық ұйым, аудиттелетін субъектіге осындай қорытынды табыс етілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органына береді.

      13. Аудиторлық қорытынды мемлекеттік кірістер органына ілеспе хат алып келу тәртібінде немесе почта бойынша ұсынылады

  Салықтар бойынша аудит
жүргізу және салықтар бойынша
аудиторлық қорытынды беру
қағидаларына қосымша
  Бекітемін:
Аудиторлық ұйымның басшысы
_____________________________
_____________________________
(басшының Т.А.Ә. (болған
кезде), қолы, аудиторлық
ұйымның атауы, лицензияның
№, берілген күні)

      Нысан

Салықтар бойынша аудиторлық қорытынды

      Ескерту. Қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 16.01.2019 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      _________________                         _____________
      (жасалған жері)                               (күні)

      Аудиторлық ұйым_________________________________________________________ (аудиторлық ұйымның атауы, БСН)

      салықтар бойынша аудит жүргізуге арналған 20__ жылғы "__" ___________________ ___ шарттың негізінде, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі), "Аудиторлық қызмет туралы" 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативті-құқықтық актілеріне сәйкес _________________________________________________________________________ (дара кәсіпкердің Т.А.Ә. (болған кезде), резидент заңды тұлғаның атауы жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі) қатысты 20__ жылғы "__" _______ бастап 20__ жылғы "__" _______ кезеңге салықтар бойынша аудит жүргізілді және салықтар бойынша аудиторлық қорытынды жасалды.

      Салықтар бойынша аудит___басталды Салықтар бойынша аудит___аяқталды

      (күні) (күні)

      Салықтар бойынша аудитпен қамтылған салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, тексерілетін мерзімі, бюджеттік сыныптауыш коды (бұдан әрі - БСК):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Аудиттелетін субъектінің байланыс телефондары: телефондары, факс:___

      Салықтар бойынша аудит барысында берілген құжаттардың тізбесі:

      ____________________________________________________________________

      Салықтар бойынша аудит барысында берілмеген құжаттардың тізбесі:

      ____________________________________________________________________

1. Аудиттелетін субъекті туралы жалпы мәліметтер

      1. Дара кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куәлік: сериясы _____; берілген күні ____ жылғы "__" _______нөмірі _____.

      2. Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу/ қайта тіркеу туралы куәлік: сериясы____; берілген күні____жылғы "__"_______нөмірі _____.

      3. Салық салу режимі:_________________________________________

      4. Ұйымдық-құқықтық нысаны:___________________________________

      5. Меншік түрі:_______________________________________________

      6. Есепте:________________________________________________ тұр. (мемлекеттік кірістер органының атауы және коды, есепке қойылған күні)

      7. Салық төлеушінің куәлігі: сериясы _____; берілген күні ____ жылғы "__"______нөмірі_____.

      8. ҚҚС бойынша есепте тұр: берілген куәлігі____________________________________сериясы _____; берілген күні ____ жылғы "__" _______нөмірі _____, есепке қойылған күні _____ жылғы "__" _______, есептен шығарылған күні ____ жылғы "__" ________.

      9. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (ХҚЕС)көшу туралы мәліметтер:__________________________________________________

      (Иә/Жоқ, ХҚЕС-ке көшкен күні, негіздеме)

      10. Құрылтайшылар (қатысушылар):______________________________

      (Құрылтайшылардың (қатысушылардың) тегі, аты, әкесінің аты, ЖСН-і, құрылтайшы заңды тұлғаның атауы, БСН-і, жарғылық капиталдың сомасы, қатысу үлесі %)

      11. Аудиттелетін субъектінің мекенжайы (заңды мекенжайы): ____

      Пошта индексі: _______________________________________________

      Облыс/аудан: _________________________________________________

      Қала/аудан: __________________________________________________

      Кент/ауыл: ___________________________________________________

      Көше/шағын аудан:_____________________________________________

      Үй нөмірі: ___________________________________________________

      Пәтер/бөлме: _________________________________________________

      Аудиттелетін субъектінің мекенжайы (Іс жүзіндегі мекенжайы):__

      Пошта индексі: _______________________________________________

      Облыс/аудан: _________________________________________________

      Қала/аудан: __________________________________________________

      Кент/ауыл: ___________________________________________________

      Көше/ шағын аудан:____________________________________________

      Үй нөмірі: ___________________________________________________

      Пәтер/ бөлме: ________________________________________________

      12. Салықтар бойынша аудитпен қамтылған кезеңде лауазымды тұлға болып табылғандар:__________________________________________________

      (Басшының Т.А.Ә., ЖСН-і, болған кезеңі, бухгалтердің ЖСН-і, болған кезеңі)

      13. Банктік шоттары туралы мәліметтер: _______________________

      (Банктің атауы, БСН, БСК, шот №, валюта шотының түрі, ашылған және жабылған күні)

      14. Салықтық жүктеме коэффициенті (СЖК): __________ -дан _________ -ға дейінгі кезең, СЖК =___%, бұл ретте ______ теңге мөлшеріндегі ЖЖТ-ға сомасы _____ теңгемен салық есептелген.

      15. Бұның алдындағы салықтық тексеру және (немесе) салықтар бойынша аудит туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (актінің №, күні, орындаушының Т.А.Ә., өткізілген орны, тексерудің (салықтар бойынша аудиттің) кезеңі және түрі, жете есептелген (есептелген) салықтардың, төлемдердің, айыппұлдар мен өсімпұлдардың сомасы, бұзушылықтарды жою үшін қабылданған шаралар)

      16. Лицензияланатын және рұқсат берілген қызмет түрінің болуы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (Лицензияның №, берілген күні, уақытша тоқтатылған күні, кері қайтарып алынған күні, берген орган, лицензияланатын және рұқсат берілген қызмет түрі).

      17. Іс жүзінде айналысатын қызмет түрлері туралы мәліметтер:

      ___________________

      18. Қайта ұйымдастыру туралы мәліметтер: _____________________

      19. Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі туралы мәліметтер:____________

      20. Аудиттелетін субъекті қызметінің жекелеген түрлері бойынша тіркеу есебі туралы мәліметтер:_____________________________________

      21. Құрылымдық бөлімшелер туралы мәліметтер (филиалдар, өкілдер): ______________

      22. Бақылау-касса машиналар мен ФС туралы мәліметтер: ________

      23. Төлем терминалдарында тіркеу дректері туралы мәліметтер:____________________

      24. Аудиттелетін субъектінің салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерін тіркеу деректері бойынша бұдан бұрын анықталған бұзушылықтар туралы мәліметтер:__________________________

      25. Аудиттелетін субъекті меншік иесі (қатысушы) болып табылатын заңды тұлғалар туралы мәліметтер:_________________________

      26. Салықтық есепке алу саясатының болуы: ____________________

      (бар/жоқ)

      27. Есепке алу саясатының болуы: _____________________________

      (бар/жоқ)

2. Салықтар бойынша аудит мәліметтері

      Салықтар бойынша осы аудит мыналарды анықтады:

      1. Қызметін тоқтату (ұзарту, жаңғырту): ____________________________________________________________________

      2. Тиісті салықтық кезең ішіндегі корпоративтік (жеке) табыс салығы мен қосымша құн салығы бойынша салықтық есептіліктердің нысандарына сәйкес аудиттелетін субъектінің тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді іске асыруы бойынша жылдық жиынтық табысы мен жалпы айналымы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Тиісті салықтық кезең ішіндегі корпоративтік (жеке) табыс салығы мен қосымша құн салығы бойынша салықтық есептіліктердің нысандарына сәйкес аудиттелетін субъект сатып алған тауарлар, жұмыстар және қызмет:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Аудиттелетін субъектінің растауымен, тиісті салықтық кезең ішіндегі салықтар бойынша аудиттің тексеретін кезеңіндегі аудиттелетін субъектінің алынған және берілген шот-фактуралар тізілімі, орындалған жұмыстардың актілер тізбесі туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Тиісті салықтық кезең ішіндегі жұмыскерлердің саны және аудиттелетін субъектінің салықтық есептіліктердің нысандарына сәйкес олардың есептелген табыстарының сомасы:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Аудиттелетін субъектінің салықтық есептіліктері мен жеке шоттарын түгендеуді салыстыру нәтижелері:

      ____________________________________________________________________

      (салық есептіліктер қабылданған күн және №)

      ____________________________________________________________________

      7. "Пирамида" талдамалы есеп нәтижелер:_______________________

      8. Аудиттелетін субъектінің мемлекеттік сатып алуға қатысуы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      9. Бұдан бұрын камералдық бақылау нәтижелері бойынша аудиттелетін субъектіге қатысты мемлекеттік кірістер органдары анықтаған, жойылмаған бұзушылық және салықтар аудиті барысында оларды жою бойынша қабылданған шаралар:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      10. Аудиттелетін субъектінің касса, банк шоттары және фискальды жады бар бақылау-касса машиналары бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (шот №, шотвалютасы, айналымы, күнтізбелік жылдың басындағы және соңындағы сальдо)

      11. Салықтар бойынша аудит барысында аудиттелетін субъектінің контрагенттеріне жолданған сұрау салулардың нәтижелері:_____________

      12. Салықтар бойынша аудит барысында аудиттелетін субъектінің салық салу объектілері және салық салуға байланысты объектілерінің болуы туралы уәкілетті органдар мен ұйымдарға жолданған сұрау салулардың нәтижелері:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      13. Салықтар бойынша аудит барысында аудиттелетін субъектінің экспорттық-импорттық операциялары бойынша мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      (сыртқы экономикалық қызметке қатысушының атауы, аты, тегі, әкесінің аты, тиісті салықтық кезеңдер бойынша жалпы кедендік құн сомалары (объектінің саны)

      14. Аудиттелетін субъектінің жалған кәсіпорындармен жасалған операцияларының бар-жоғы туралы, сот субъект кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз жасаған деп таныған, сот жарамсыз деп таныған мәміле бойынша шығыстар туралы, тіркелуін сот жарамсыз деп таныған контрагенттермен жасалған, жарамсыз деп танылған операциялар туралы ақпараттар:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, заңды тұлғаның атауы ЖСН/БСН, салық төлеушіні әрекетсіз деп тану туралы сот актісінің №, күні және контрагент бойынша операциялар сомасы)

      15. Аудиттелетін субъектінің дебиторлық және кредиторлық берешектері туралы ақпараттар:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, заңды тұлғаның атауы ЖСН/БСН, тиісті кезең басындағы және аяғындағы сальдо, айналымдары)

      16. Аудиттелетін субъектінің шарттары мен мәмілелеріндегі тұлғаларды ауыстыру және міндеттемелерді тоқтату (цессиялар, талаптарын беру, өзара есепке жатқызу, қарсы талаптарды есепке жатқызу, борышты кешу, бас тарту, жаңалық, орындауға мүмкiндiк болмағандықтан мiндеттеменiң тоқтатылуы және т.б.) туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      17. Аудиттелетін субъектінің бейрезиденттермен операциялары бойынша мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (Бейрезиденттердің аты, тегі, әкесінің аты, атауы, салықтық кезеңдер, табыс түрлерінің коды, шарттың (келісім-шарттың) № мен күні, есептелген және төленген табыстардың сомалары)

      18. Аудиттелетін субъектінің өзара байланысы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (дара кәсіпкердің, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты, заңды тұлғаның атауы ЖСН/БСН,)

      19. Аудиттелетін субъектінің салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден қасақана жалтару белгілері туралы мәліметтер:___________________________________________________ _____________________________________________________________________

      20. Аудиттелетін субъектінің, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасының есептелуі және (немесе) есептелген соманы қайта қарау бөлігінде, талап қою мерзімі өтуіне күнтізбелік біржылдан аз қалған кезеңге өзгерістері мен толықтырулары бар қосымша салықтық есептілікті ұсынуы туралы мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      21. "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аудиттелетін субъекті аудиторлық ұйымдарға берген мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (жолданған құжаттың №, күні)

      22. Қосымша мәліметтер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

3. Салықтар бойынша аудит нәтижелері
№ 1 ҚОСЫМША
Мұнай секторының ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, резидент- заңды тұлғалардан түсетін корпоративтік табыс салығы (БЖК______) ____ жыл (__________ дан __________ дейінгі кезең).

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеулер жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы: ___________.

      Табыстар:

Табыстардың атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша

АуытқуШығыстар (шегерімдер):
Шығыстардың атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша

АуытқуЗалалдарды ауыстыру, түзетулер:Залалдардың атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша

АуытқуСалық салынатын табысты есептеу:Есептеу бабының атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша

Ауытқу


1

Түзетуден кейінгі жылдық жиынтық табыс
2

Барлық шегерімдер (шығыстар)
3

Барлық ауыстырылған залалдар мен түзетулер
4

Салық салынатын табыс (түзетумен қосқанда)
5

Залалдар (ауыстырылған залалдар мен түзетулерді қосқанда)
6

% түрінде салықтың мөлшерлемесі
7

Барлық есептелген салық
8

Салық бойынша жеңілдік
9

Салық жеңілдігі бойынша есептелген салық
10

Дербес шот бойынша төленген салық

      Алшақтықтар:________________________________________________________

      (алшақтықтар сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салық есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 2 ҚОСЫМША
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы
(БЖК _________) _______ жыл (________ дан __________ дейінгі кезең).

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеулер жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы:___________.

      Табыстар:

Табыстардың атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Аудиторлық қорытындының деректері бойынша

АуытқуШығыстар (шегерімдер):
Шығыстардың атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Аудиторлық қорытындының деректері бойынша

АуытқуЗалалдарды ауыстыру, түзетулер:Залалдардың атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Аудиторлық қорытындының деректері бойынша

АуытқуСалық салынбайтын айналымдар:Айналымдардың атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Аудиторлық қорытындының деректері бойынша

Ауытқу
Салық салынатын табысты есептеу:Есептеу бабының атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Аудиторлық қорытындының деректері бойынша

Ауытқу

1

Түзетуден кейінгі жылдық жиынтық табыс
2

Барлық шегерімдер (шығыстар)
3

Барлық ауыстырылған залалдар мен түзетулер
4

Салық салынбайтын айналымдар
5

Салық салынатын табыс (түзетумен қосқанда)
6

Залалдар (ауыстырылған залалдар мен түзетулерді қосқанда)
7

% түрінде салықтың мөлшерлемесі
8

Барлық есептелген салық
9

Салық бойынша жеңілдік
10

Салық жеңілдігі бойыншаесептелген салық
11

Дербес шот бойынша төленген салық

      Алшақтық: __________________________________________________________

      (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 3 ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарлар, жасалған жұмыстар, қызмет көрсету бойынша қосымша құн салығы (БЖК ______) ____ жылы __ тоқсан (__________ дан __________ дейінгі кезең).

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы:_____________.

      ҚҚС бойынша есептеулер:

Есептеулердің атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша айналым

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша ҚҚС

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша айналым

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша ҚҚС

ҚҚС бойынша ауытқуЕсепке жататын ҚҚС:
Есепке жататын ҚҚС атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша айналым

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша ҚҚС

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша айналым

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша ҚҚС

ҚҚС бойынша ауытқуҚҚС есептеу:

ҚҚС бойынша есептердің атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша айналым

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша ҚҚС

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша айналым

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша ҚҚС

ҚҚС бойынша ауытқу

1

Барлық есептелген ҚҚС


2

Есепке жататын ҚҚС сомасы


3

а) бөлек есептеу әдісі


4

б) барабарлық әдісі


5

Төлеуге жататын ҚҚС


6

Салық бойынша жеңілдік (ауыл шаруашылық өндірушілер үшін)


7

Төленуге жататын ҚҚС(ауыл шаруашылық өндірушілер үшін)


8

Есепке жатқызылғаннан артық ҚҚС


9

Салық бойынша жеңілдік


10

Есепке жатқызылғаннан артық ҚҚС      Алшақтық: __________________________________________________________

      (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 4 ҚОСЫМША
Төлем көзінен салынатын, жеке табыс салығы (БЖК ______) ____ жыл __ тоқсан (____ дан ____ дейінгі кезең)

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы:_________.

      Аудиттелетін субъектінің мәліметі бойынша:

      Қызметкерлердің саны: __; Еңбекақы төлеу қоры: __

      Аудиторлық ұйымның мәліметі бойынша:

      Қызметкерлердің саны: __; Еңбекақы төлеу қоры: __

      Жеке табыс салығы бойынша есептеулер:

Табыс (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Салық салынбайтын табыстар (Аудиттелетін субъектінің деректері)

МЗЖ сомасы (Аудиттелетін субъектінің деректері)

ЖТС сомасы (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Төленген табыстар (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Табыстар (Салықтар бойынша аудит деректері)

Салық салынбайтын табыстар (Салықтар бойынша аудит деректері)


Жиыны:Жеке табыс салығының айлық есептеулері (жалғасы):

МЗЖ сомасы (Салықтар бойынша аудит деректері)

ЖТС сомасы (Салықтар бойынша аудит деректері)

Төленген табыстар (Салықтар бойынша аудит деректері)

Табыстар бойынша алшақтықтар

Салықтардан бойынша алшақтықтар

Жеткіліксіз жиналған

(Аудиттелетін субъект және тиісті салықтар бойынша аудит деректері)

Артық жиналған

(Аудиттелетін субъект және тиісті салықтар бойынша аудит деректері)

ЕскертуЖиыны:

Жеке табыс салығының айлық есептеулері:

Ай

табыстар бойынша кезеңнің басындағы борыш

салық бойынша кезеңнің басындағы борыш

Кезең ішіндеесептелген табыс

Кезең ішіндеесептелген салық

Кезең ішіндетөленген табыс

Кезең ішіндеаударылған салық


Жиыны:Жеке табыс салығының айлық есептеулері (жалғасы):

Үлес салмағы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша есептелген салық

салықтар бойынша аудит деректері бойынша есептелген салық

Ауытқу

Артық төлем

жиыныжиыны:
      Алшақтық: _________________________________________________________

      (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 5 ҚОСЫМША
Басқа салықтар мен төлемдер (БЖК ______) ____ жыл__ тоқсан
(__________ дан __________дейінгі кезең).

      Салық салу режимі:_________________________________________________.

      Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы: ______________.

      Салық салу объектісінің өлшем бірлігі:__

      Басқа салықтар мен төлемдер:

Салық салу объектісінің атауы (объектінің өлшем бірлігі, объектінің мөлшерлемесі)

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша объектісі

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша салық/төлем

салықтар бойынша аудит деректері бойынша объект

салықтар бойынша аудит деректері бойынша салық/төлем

Ауытқу

Ескерту


Есептеу бабының атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша объектісі

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша салық/төлем

салықтар бойынша аудит деректері бойынша объект

салықтар бойынша аудит деректері бойынша салық/төлем

Ауытқу


1

Есептелген салық/төлем2

Салық бойынша жеңілдік3

Салық жеңілдігі бойынша есептелген салық4

Дербес шоты бойынша артық төлем
      Алшақтық: __________________________________________________________

      (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 6 ҚОСЫМША
Салық салынатын базасы болмаған кезде толтырылады

      1) Есепті кезең: _____________________________________________

      2) Салықтар мен төлемдердің түрлері (БЖК):____________________

      3) Салықтар мен төлемдердің қолданыстағы түрі:________________

      4) Салық салу режимі:_________________________________________

      5) Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы (МКО коды):______________________________________

      Аудиторлық қорытындының деректері бойынша:

      Салық салынатын базасы болмауына байланысты салықтар бойынша ____ дан ____ дейінгі кезеңдегі есептеу дұрыстығы мәселесі бойынша салықтар бойынша аудит кезінде бұзушылықтар мен алшақтықтар анықталмаған.

Лицензиясыз қызметті жүзеге асыру кезінде толтырылады

      1) Есепті кезең: _____________________________________________

      2) Салықтар мен төлемдердің түрлері (БЖК):____________________

      3) Салықтар мен төлемдердің қолданыстағы түрі:________________

      4) Салық салу режимі:_________________________________________

      5) Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы (МКО коды):________________________________________

      Аудиторлық қорытындының деректері бойынша:

      ____ дан ____ дейінгі кезеңде бап бойынша (салық пен төлемнің түрі) есептеу дұрыстығы мәселесі бойыншасалықтар бойынша аудит кезіндеаудиттелетін субъект ____ дан ____ дейін лицензиясыз қызметті жүзеге асырған. Сол кезеңде сомасы____теңге табыс алынған.

№ 7 ҚОСЫМША
Мұнай секторының ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, резидент- заңды тұлғалардан түсетін корпоративтік табыс салығы (БЖК_____) ____ жыл (__________ дан __________ дейінгі кезең).

      (Төлем көзінен салынбайтын, жеке табыс салығы (БЖК _________).

      Әлеуметтік салық (БКК______) ____ жыл __ тоқсан (__________ дан __________ дейінгі кезең).

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы: _____________.

      ШОБ үшін салық есептеу:

Есептеу бабының атауы

Аудиттелетін субъектінің деректері бойынша

Салықтар бойынша аудит деректері бойынша

Алшақтық (+/-)

1

Салық кезеңі үшін табыс
2

Салық мөлшерлемесі
3

Есептелген салық сомасы
4

Табыстың шекті сомасынан асып кеткен табыс сомасы
5

орташа айлық жалақысы кемінде АЕК-нің 2 есенемесе 2,5 есесін құрайтын қызметкерлердің орташа тізімдік саны
6

Салықты қызметкерлердің орташа тізімдік санынан азайту жағына түзету
7

Түзетуді есепке ала отырып, салық сомасы
8

Корпоративтік (жеке) табыс салығы
9

КТС (ЖТС) дербес шоты бойынша артық төлемі
10

Әлеуметтік салықтың сомасы
11

Дербес шот бойынша артық төлем

      Алшақтық: __________________________________________________________ (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 8 ҚОСЫМША
Акцизделетін тауарлардың түрлері (БЖК ______):_______________жыл (________ дан ________дейінгі кезең).

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы:______________.

      Акциз

Ай

Объектің атауы

Акциз мөлшерлемесі (аудиттелетін субъект)

Объектілердің саны (аудиттелетін субъект)

Айналымның сомасы (аудиттелетін субъект)

Акциз сомасы (аудиттелетін субъект)

Акциз мөлшерлемесі (салықтар бойынша аудит бойынша)


      Акциз (жалғасы):

Объектілердің саны (салықтар бойынша аудит)

Айналымның сомасы (салықтар бойынша аудит)

Акциз сомасы (салықтар бойынша аудит)

Есептелген сомасы

Дербес шот бойынша артық төлем

жиыны

Ескерту


      Алшақтық: _________________________________________________________

      (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 9 ҚОСЫМША
Тіркелген салық (БЖК ______) ____ жыл __ тоқсан (мерзімі __________ по __________).

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы:______________.

      Тіркелген салық:

Салық салу объектісінің атауы (объектінің өлшем бірлігі)

Тіркелген салықтың мөлшерлемесі (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Объектілердің саны (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Тіркелген салықтың сомасы (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Тіркелген салықтың мөлшерлемесі (салықтар бойынша аудит деректері)

Объектінің саны (салықтар бойынша аудит деректері)

Тіркелген салықтың сомасы (салықтар бойынша аудит деректері)

Алшақтықтаржиыны:


      Алшақтық: _________________________________________________________

      (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 10 ҚОСЫМША
Ойын бизнесіне салынатын салық (БЖК ______) ____ жыл __ тоқсан (__________дан __________ дейінгі кезең).

      Салық салу режимі: __________________________________________.

      Есептеу жүргізілуі тиіс мемлекеттік кірістер органы:______________.

      Ойын бизнесіне салынатын салық:

Салық салу объектісінің атауы(объектінің өлшем бірлігі)

Ойын бизнесіне салынатын салықтың мөлшерлемесі (аудиттелетін субъектінің деректері)

Объектінің саны (Аудиттелетін субъектінің деректері)

бизнесіне салынатын салықтың сомасы (Аудиттелетін субъектінің деректері)

бизнесіне салынатын салықтың мөлшерлемесі (салықтар бойынша аудит деректері)

Объектінің саны (салықтар бойынша аудит деректері)

бизнесіне салынатын салықтың сомасы (салықтар бойынша аудит деректері)

Алшақтық
      Ойын бизнесіне салынатын салықты есептеу:

Салық салу объектісінің атауы (объектінің өлшем бірлігі)

Ойын бизнесіне салынатын салықтың мөлшерлемесі (аудиттелетін субъектінің деректері)

Объектінің саны (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Ойын бизнесіне салынатын салықтың сомасы (Аудиттелетін субъектінің деректері)

Ойын бизнесіне салынатын салықтың мөлшерлемесі (салықтар бойынша аудит деректері)

Объектілердің саны (салықтар бойынша аудит деректері)

Ойын бизнесіне салынатын салықтың сомасы (салықтар бойынша аудит деректері)

Алшақтық

1

Ойын бизнесіне салынатын салықтың есептелген сомасы
2

Бюджетке төленетін қосымша төлемнің сомасы
3

КТС дербес шоты бойынша артық төлем

      Алшақтық: _________________________________________________________

      (алшақтықтың сомасы теңгемен);

      Есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы:____________

      Бап бойынша есептелген салықтың барлығы:____________________________

      (есептелген (азайтылған) салықтар мен залалдардың сомасы, кезең)

      Алшақтықтың себептері және салықты есептеу үшін негіздеме:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Дәлелдемелер:

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

№ 11 ҚОСЫМША*
Коммерциялық емес ұйымдардың табыстары мен шығыстарының кестесі _______ жыл (__________ дан ________ дейінгі кезең).

      Түскен активтердің, оның ішінде кредиттер мен алынған аванстардың барлығы:

Құжаттың күні

Құжаттың нөмірі

Төлемнің тағайындалуы

Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы

Бірліктің құны теңгемен

Бірліктің құны валютамен

Саны

сомасытеңгемен

сомасы валюта мен

Валютаның атауы

      Түскен активтердің, оның ішінде кредиттер мен алынған аванстардың барлығы (жалғасы):

Бейрезидент

ЖСН/БСН

Заңды (жеке) тұлғаның атауы

Резиденттік елі

Бейрезидент банк

Банктің атауы

БСК

Шоттың түрі

Шоттың нөмірі

Ескерту

      Кезеңдегі шығыстардың барлығы:

Құжаттың уақыты

Құжаттың нөмірі

Төлемнің тағайындалуы

Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы

Бірліктің құны теңгемен

Бірліктің құны валютамен

Саны

сомасытеңгемен

сомасы валюта мен

Валютаның атауы
      Кезеңдегі шығыстардың барлығы (жалғасы):

Бейрезидент

ЖСН/БСН

Заңды (жеке) тұлғаның атауы, тегі, аты, әкесінің аты

Резиденттік елі

Бейрезидент банк

Банктің атауы

БСК

Шоттың түрі

Шоттың нөмірі

Ескерту

      * Ескерту: осы қосымша коммерциялық емес ұйымдар бойынша толтырылады.

4. Қорытынды

      Салықтар бойынша аудит нәтижелері бойынша салықтарды және бюджетке төлентетін басқа да міндетті төлемдерді есептеу және төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу, аудару әлеуметтік аударымдарды есептеу және төлеу бойынша мынадай міндеттемелер айқындалды:

Салықтың, төлемнің коды

Салықтың, төлемнің түрі

Есептелетін сома

Азайтылатын сома      Салықтар бойынша аудит нәтижесінде анықталған бұзушылықтар туралы және оларды аудиттелетін субъектінің салықтар бойынша аудит барысында жоюы туралы ақпарат
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________
      Аудиторлық қорытындыға қосымша ____ парақ.
      Салықтар бойынша аудитті жүргізген тұлғалар: _________________________________
      (Атқарушы-аудиторлардың Т.А.Ә. (болған кезде), қолы, біліктілік куәлігінің №, берілген күні).
      Салықтар бойынша аудиторлық қорытындыны алдым (-ық):
      ____________________________________________________________________
      (аудиттелетін субъектінің немесе өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы, алған күні)
      Салықтар бойынша аудиторлық қорытынды аудиттелетін субъектіге табыс етілді: _____________________________________________________________
      (аудиторлық ұйымның лауазымды тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты, қолы, берген күні)
      Салықтар бойынша аудиторлық қорытынды аудиттелетін субъектіге жөнелтілді:_________________________________________________________
      (Қорытындыны жөнелту және (немесе)қолма-қол алу,хабарламасы бар тапсырыс хатпен алу фактісін растайтын құжат).