Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау жөніндегі Сайлау құжаттарының нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы төрағасының 2014 жылғы 6 маусымдағы 10/233 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 8 шілдеде № 9572 тіркелді.

      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 12-бабы негізінде Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау жөніндегі сайлау құжаттарының нысандары бекітілсін:

      1) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлау жөніндегі таңдаушылар тізімі осы қаулыға 1-қосымшаға сай;

      2) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидатты қолдап таңдаушылардың қолдарын жинауға арналған қол қою парағы осы қаулыға 2-қосымшаға сай;

      3) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлау жөніндегі сайлау бюллетені осы қаулыға 3-қосымшаға сай;

      4) облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидатты қолдап таңдаушылардың қойған қолдарын тексеру нәтижелері туралы хаттамасы осы қаулыға 4-қосымшаға сай;

      5) облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау туралы хаттамасы осы қаулыға 5-қосымшаға сай;

      6) облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың сенім білдірген адамдарын тіркеу туралы хаттамасы осы қаулыға 6-қосымшаға сай;

      7) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының хаттамасы осы қаулыға 7-қосымшаға сай;

      8) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың өмірбаяндық деректері осы қаулыға 8-қосымшаға сай;

      9) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың сенім білдірген адамының куәлігі осы қаулыға 9-қосымшаға сай;

      10) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың куәлігі осы қаулыға 10-қосымшаға сай;

      11) шет мемлекеттің, халықаралық ұйым байқаушысының куәлігі осы қаулыға 11-қосымшаға сай;

      12) облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының дауыс беруге арналған пункттің ашылуы туралы хаттамасы осы қаулыға 12-қосымшаға сай;

      13) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлау жөніндегі дауыстарды санаудың нәтижелері туралы облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының хаттамасы осы қаулыға 13-қосымшаға сай;

      14) азаматтың Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат болып дауысқа түсуге келісімі (ниеті) туралы өтініші осы қаулыға 14-қосымшаға сай;

      15) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидатты тіркеу үшін құжаттарды қабылдау туралы анықтама осы қаулыға 15-қосымшаға сай;

      16) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлауға таңдаушылардың келуі туралы хабар осы қаулыға 16-қосымшаға сай;

      17) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлаудағы дауыстарды санаудың нәтижелері туралы хабар осы қаулыға 17-қосымшаға сай.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлауды әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз ету үшін облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың сайлау комиссияларының төрағаларына жіберілсін.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Орталық сайлау комиссиясының 11.06.2020 № 11/306 қаулысымен.

      3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Орталық сайлау комиссиясының


Төрағасы

Қ. Тұрғанқұлов

Қазақстан Республикасы


Орталық сайлау комиссиясының


хатшысы

Б. Мелдешов


  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 14 маусымдағы
№ 6 маусымдағы 10/233 қаулысына
1-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау Выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан ________________________________________ (сайлау күні/дата выборов) _________________________________ облысынан (республикалық маңызы бар қаласынан, Республика астанасынан) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлау жөніндегі ТАҢДАУШЫЛАР ТІЗІМІ СПИСОК ВЫБОРЩИКОВ по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан от _________________________________ области (города республиканского значения, столицы Республики) Дауыс беруге арналған пункт/Пункт для голосования ____________________________________________________________________ (орналасқан жері/местонахождение)

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Орталық сайлау комиссиясының 11.06.2020 № 11/306 қаулысымен.

р/б №
п/п
Таңдаушының тегі, аты, әкесінің аты
Фамилия, имя, отчество выборщика
Туған жылы
Год рождения
ЖСН
ИИН
Таңдаушының тұрғылықты жерінің мекенжайы
Адрес места жительства выборщика
Таңдаушының бюллетень алғандығы туралы қолы
Подпись выборщика в получении бюллетеня
Сайлау комиссиясы мүшесінің қолы
Подпись члена избирательной комиссии
1 2 3 4 5 6 7

_________________________________________________________________ (тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік мәслихатының атауы) (наименование маслихата соответствующей административно-территориальной единицы)

1.2.3.
және тағы басқалар/и так далее
Облыс (республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы) бойынша барлығы
Всего по области (городу республиканского значения, столице Республики)

__________

таңдаушы/выборщиков


Сайлау комиссиясының төрағасы
Председатель избирательной комиссии

___________

____________________________________


М.О./М.П.

(қолы/подпись)

(атының инициалы, тегі/инициал имени, фамилия)


Сайлау комиссиясының хатшысы
Секретарь избирательной комиссии

___________

____________________________________(қолы/подпись)

(атының инициалы, тегі/инициал имени, фамилия)


  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
2-қосымша

      нысан

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау

      Выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан

      ___________________________________________________

      (сайлау күні / дата выборов)

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына
кандидатты қолдап таңдаушылардың қолдарын жинауға арналған
№____ ҚОЛ ҚОЮ ПАРАҒЫ
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ №_____
для сбора подписей выборщиков в поддержку кандидата в депутаты
Сената Парламента Республики Казахстан

      Біз, төменде қол қойған таңдаушылар, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат болып ___________________

      облысынан (республикалық маңызы бар қаласынан, Республика астанасынан) __________________________________ ұсынылуын қолдаймыз.

      (кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты)

      Мы, нижеподписавшиеся выборщики, поддерживаем выдвижение кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан

      ______________ от ______________ области (города республиканского значения, столицы Республики)

      (фамилия, имя, отчество кандидата)

р/б № п/п

Таңдаушыны ң тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество выборщика

Ол депутаты болып табылатын мәслихат/ Маслихат, депутатом которого он является

Туған күні, айы және жылы Число, месяц и год рождения

Тұрғылықты жерінің мекен-жайы Адрес места жительства

Өз қолы Личная подпись

1

2

3

4

5

6

1      Қол қою парағын куәландырамын / Подписной лист удостоверяю:

      _____________________________________________________________________

      (қолдарды жинаған адамның Т.А.Ә., тұрғылықты жерінің мекен-жайы, жеке

      куәлігінің немесе жеке басын куәландыратын өзге құжатының (құжаттың

      атауы) нөмірі)

      (Ф.И.О., адрес места жительства, номер удостоверения личности или

      иного документа (наименование документа), удостоверяющего личность

      лица, собиравшего подписи)

      _____________________________ ____________________ _________________

      (күні / дата) (қолдарды жинаған адамның қолы, атының инициалы және тегі /

      подпись, инициал имени и фамилия лица, собиравшего подписи)

      ___________________________________ _________________________________

      (Сенат депутаттығына кандидаттың өз қолы / (атының инициалы, тегі / инициал имени, фамилия)

      личная подпись кандидата в депутаты Сената)

      _____________________ _______________________ _______________________

      (қол қою парағының тапсырылған күні / (Қол қою парағын қабылдаған сайлау комиссиясы мүшесінің қолы / (атының инициалы, тегі / инициал имени, фамилия)

      дата сдачи подписного листа) Подпись члена избирательной комиссии, принявшего подписной лист)

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
3-қосымша

      нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Орталық сайлау комиссиясының 26.04.2016 № 33/129 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын

      сайлау жөніндегі

      САЙЛАУ БЮЛЛЕТЕНІ

      ______ жылғы ____________________

      (сайлау күні)

      ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

      по выборам депутата Сената Парламента Республики Казахстан

      _________________ года

      (дата выборов)

      Өзіңіз жақтап дауыс беретін кандидат

      тегінің оң жағындағы бос шаршының ішіне белгі қойыңыз

      Поставьте отметку в пустом квадрате справа от фамилии

      кандидата, за которого Вы голосуете

      "Жақтап" дауыс беремін

      Голосую "За"

      Тегі, аты, әкесінің аты

      Фамилия, имя, отчество______________________________


      Тегі, аты, әкесінің аты

      Фамилия, имя, отчество______________________________


      Тегі, аты, әкесінің аты

      Фамилия, имя, отчество______________________________


      Тегі, аты, әкесінің аты

      Фамилия, имя, отчество______________________________


  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
4-қосымша

      нысан

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау

      _______ жылғы "_______" ____________________

      (сайлау күні)

      _____________________________________________________________________

      (облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының атауы)

сайлау комиссиясының Қазақстан Республикасы Парламенті
Сенатының депутаттығына кандидатты қолдап таңдаушылардың қойған
қолдарын тексеру нәтижелері туралы
ХАТТАМАСЫ

      _____________________________________________________________________

      (облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау

      комиссиясының атауы)

      сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат _____________________________________________.

      (депутаттыққа кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты)

      қолдап таңдаушылардың қойған қолдарын тексеру нәтижесінде АНЫҚТАДЫ:

      1. Мәслихаттардың жалпы саны ___________

      2.Таңдаушылардың жалпы саны (барлық мәслихаттар депутаттарының саны) __________

      3. Қолдарын қойған таңдаушылардың саны ___________

      4. Таңдаушылары қолдарын қойған мәслихаттардың саны ___________

      5. Рас деп танылған қолдардың саны ___________

      6. Жарамсыз деп танылған қолдардың саны ___________

      Сайлау комиссиясының төрағасы _____________ _________________________

      М.О. (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясы

      төрағасының орынбасары _____________ ________________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының хатшысы _____________ __________________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының мүшелері:

      ____________ ______________________ _____________ ___________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      ____________ ______________________ _____________ ___________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      _______ жылғы "____" _____________________

      (хаттаманың жасалған күні)

      Ескертпе: Тиісті мекемелерде графологиялық сараптамалар жүргізілген жағдайда, олардың құжаттары осы хаттамаға қоса беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
5-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау ______ жылғы "____" _________________ (сайлау күні) ______________________________________________________________________ (облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының атауы) сайлау комиссиясының Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың Қазақстан Республикасының Конституциясында және "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау туралы ХАТТАМАСЫ

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Орталық сайлау комиссиясының 11.06.2020 № 11/306 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың

      Қазақстан Республикасының Конституциясында және "Қазақстан Республикасындағы сайлау

      туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңында

      оған қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтауға қажетті құжаттарды қарап,

      _________________________ сайлау комиссиясы АНЫҚТАДЫ:

      (сайлау комиссиясының атауы)

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат

      ________________________________ белсенді сайлау кұқығына _____________

      (тегі, аты, әкесінің аты) (ие, ие емес)

      Ұсынылған, __________________ жеке куәлігіне немесе паспортына сәйкес

      (нөмірі, қашан және кім берген)

      Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады.

      __________________________________________________________________________

      (Қазақстан Республикасының және тиісті өңірдің аумағында тұрақты тұратыны туралы

      _________________________ ұсынылған анықтамаға сәйкес соңғы он жыл бойы анықтаманы

      берген органның атауы)

      Қазақстан Республикасында тұрақты ________________________________, сондай-ақ кемінде

      (тұрады, тұрмайды) үш жыл бойы ___________________________________________________

      аумағында (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, Республика астанасының атауы)тұрақты __________________.

      (тұрады, тұрмайды)

      Ұсынылған дипломға сәйкес жоғары білімі __________________________.

      (бар, жоқ)

      Ұсынылған, еңбек қызметін растайтын құжатына сәйкес еңбек өтілі ______

      ___________________ жылды құрайды.

      Құжаттар қаралатын күнге Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының Құқықтық

      статистика және арнайы есеп жөніндегі комитетінен келіп түскен құжаттарға сәйкес:

      1) кандидаттың өтелмеген немесе заңда белгіленген тәртіп бойынша алып тасталмаған

      соттылығы __________________________________;

      (бар, жоқ)

      2) сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық

      жасаудағы кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен _________________________.

      (таныған, танымаған)

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат

      __________________________________________________________ Қазақстан Республикасы

      (тегі, аты, әкесінің аты)

      Конституциясының 33-бабы 2 және 3-тармақтарында, 51-бабы 4-тармағында және "Қазақстан

      Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28

      қыркүйектегі Конституциялық заңының 4 және 70-баптарында белгіленген талаптарға

      ____________________________________.

      (сәйкес, сәйкес емес)


Сайлау комиссиясының төрағасы

_____________

_________________________М.О.

(қолы)

(атының инициалы, тегі)Сайлау комиссиясытөрағасының орынбасары

_____________

_________________________
(қолы)

(атының инициалы, тегі)Сайлау комиссиясының хатшысы

_____________

_________________________
(қолы)

(атының инициалы, тегі)
Сайлау комиссиясының мүшелері:


____________

_________________________

____________

_________________________


(қолы)

(атының инициалы, тегі)

(қолы)

(атының инициалы, тегі)


____________

_________________________

____________

_________________________


(қолы)

(атының инициалы, тегі)

(қолы)

(атының инициалы, тегі)
_______ жылғы "____" _____________________
(хаттаманың жасалған күні)

      Ескертпе: Хаттамаға Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі комитетінің, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі аумақтық органдарының құжаттары қоса беріледі.

      Казақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат Қазақстан Республикасының Конституциясында және "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңында оған қойылатын талаптарға сәйкес болмаған жағдайда оны растайтын құжаттар қоса беріледі.

      Хаттама бір парақтың екі бетіне басылады.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
6-қосымша

      нысан

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау ______ жылғы "____" _________________

      (сайлау күні)

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      (облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының атауы)

сайлау комиссиясының ________________________________ облысынан
(республикалық маңызы бар қаласынан, Республика астанасынан)
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына
кандидаттың сенім білдірген адамдарын тіркеу туралы
ХАТТАМАСЫ

      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 14-бабы 5) тармақшасының, 31-бабының негізінде ______________________________________ сайлау комиссиясы ШЕШТІ:

      (сайлау комиссиясының атауы)

      1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына

      кандидат __________________________________________сенім білдірген адамдары ретінде тіркелсін: (депутаттыққа кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты)

Сенім білдірілген адамдардың

тегі, аты, әкесінің аты

Атқаратын қызметі (кәсібі),

байланыс телефоны


      және тағы сол сияқты.

      2. Сенім білдірілген адамдарға тиісті куәлік берілсін.

      Сайлау комиссиясының төрағасы ___________ ___________________________

      М.О. (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясы

      төрағасының орынбасары ___________ ___________________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының хатшысы ___________ ____ _______________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының мүшелері:

      _________ _________________________ ___________ _____________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      _________ _________________________ ___________ _____________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      _______ жылғы "____" _____________________

      (хаттаманың жасалған күні)

      Ескертпе: Хаттамаға Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың сенім білдірген адамдары болуға келісімі туралы жазбаша өтініштері қоса беріледі.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
7-қосымша

      нысан

      Хаттаманың көшірмесі Қазақстан Республикасы

      Орталық сайлау комиссиясына үш күндік мерзімде тапсырылады

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау

      __________жылғы "____"______________

      (сайлау күні)

________________облысынан, (республикалық маңызы бар қаласынан,
Республика астанасынан) Қазақстан Республикасы Парламенті
Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы
___________________________________________сайлау комиссиясының

      (облыстық, республикалық маңызы бар қала,

      Республика астанасы сайлау комиссиясының атауы)

ХАТТАМАСЫ "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 73-бабына сәйкес келіп түскен құжаттарды қарап, сайлау комиссиясы ШЕШТІ:_____________________________

      (сайлау комиссиясының атауы)

      1. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттар ретінде тіркелсін:

Тегі, аты, әкесінің аты

Туған жылы

Атқаратын қызметі (кәсібі), жұмыс орны және тұрғылықты жері, кім ұсынды
      2. Тіркелген Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттарға тиісті куәліктер берілсін.

      3. Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттарды тіркеу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.

      4. Тіркелген Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттар сайлау бюллетеніне енгізілсін.

      Сайлау комиссиясының төрағасы ___________ _____________________

      М.О. (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясы

      төрағасының орынбасары ___________ ____________________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының хатшысы _________________ _______________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының мүшелері:

      _____________ ________________ ___________ ______________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      _____________ ________________ ___________ ______________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      _______жылғы "__"_______________

      (хаттаманың жасалған күні)

      Ескертпе: Хаттаманың көшірмесі Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттардың өмірбаяндық деректерімен, сайлау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлерімен (егер олар бар болса) қоса, Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына тапсырылады.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
8-қосымша

      нысан

      Кандидаттың өзі толтырады

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау

      ______жылғы "___" ________

      (сайлау күні)

_________________облысынан, республикалық маңызы бар қаласынан,
Қазақстан Республикасының астанасынан
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының
депутаттығына кандидаттың
ӨМІРБАЯНДЫҚ ДЕРЕКТЕРІ

      1. Тегі, аты, экесінің аты___________________________________________

      2. Жынысы_______________3.Туған күні, айы, жылы______________________

      4. Туған жері________________________________________________________

      (ауыл, кент, қала, аудан, облыс, республика)

      _____________________________________________________________________

      5. Қазақстан Республикасының азаматтығында тұрсыз ба_________________

      (толық қанша жыл)

      6. Қазақстан Республикасының аумағында соңғы қанша жыл

      тұрақты тұрасыз _____ жыл

      7. Өзіңіз Парламент Сенатының депутаттығына кандидат болып ұсынылған

      _________________________аумағында қанша жыл тұрақты тұрасыз _____жыл

      (өңірдің атауы)

      8. Жұмыс орны немесе кәсіп түрі, лауазымы, жұмыс өтілі_______________

      9. *Ұлты________________

      10. Білімі______________

      Жоғары оқу орнының атауы және оның орналасқан жері___________________

      _____________________________________________________________________

      11. Депутаттыққа кандидат ретінде ұсынған____________________________

      _____________________________________________________________________

      (мәслихат(тардың) атауы немесе өзін-өзі ұсыну тәртібімен)

      12. *Саяси партияның мүшесісіз бе

      _____________________________________________________________________

      (саяси партияның атауы көрсетілсін)

      _____________________________________________________________________

      13. Тұрғылықты жерінің мекенжайы, телефоны:__________________________

      14. Жеке куәлігі немесе Қазақстан Республикасы азаматының паспорты №_

      ________________________берген ЖСН____________

      (қашан және кім)

      15. Кандидат жұбайының (зайыбының) тегі, аты, әкесінің аты___________

      _____________________________________________________________________

      16. Кандидат жұбайының (зайыбының) туған күні, айы, жылы_____________

      Кандидат жұбайының (зайыбының) ЖСН-і_______________

      _______________________

      (өз қолы)

      ___ жылғы "___"____________

      (толтырылған күні)

      Ескертпе: Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабының 1-тармағына сәйкес қай ұлтқа және қай партияға жататыны туралы мәліметтер Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың өз қалауы бойынша толтырылады.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына 9-қосымша

      нысан

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Орталық сайлау комиссиясының 26.04.2016 № 33/129 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

КУӘЛІК
__________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
_________________________облысынан
(республикалық маңызы бар қаласынан,
Республика астанасынан) Қазақстан
Республикасы Парламенті Сенатының
депутаттығына кандидат
________________________________
(кандидаттың тегі, аты, әкесінің
аты) сенім білдірген адамы болып
тіркелді.
Сайлау комиссиясының
төрағасы __________ ___________
М.О. (қолы) (аты-жөні, тегі)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрирован(а) доверенным
лицом кандидата в депутаты Сената
Парламента Республики Казахстан
______________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
от_____________________ области
(города республиканского значения,
столицы Республики)
Председатель избирательной
комиссии ___________ ____________
М.П. (подпись) (инициал

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
10-қосымша

      нысан

КУӘЛІК

__________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

__________облысынан (республикалық маңызы

бар қаласынан, Республика астанасынан) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат болып тіркелді.

Сайлау

комиссиясының төрағасы ___________________________

М.О. (қолы)(атының инициалы, тегі)

_________жылғы "____"__________________

(тіркелген күні)

Ескертпе: Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидаттың жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткенде жарамды.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

__________________________________

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован(а) кандидатом в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан от

__________________________________

области (города республиканского

значения столицы Республики).

Председатель

избирательной комиссии ___________ _____________________

М.П. (подпись) (инициал имени, фамилия)

"____" __________ ______ года

(дата регистрации)


Примечание: Действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
11-қосымша

      нысан

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын

сайлау Выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан

__________________________________

(сайлау күні/дата выборов)

№____КУӘЛІК

УДОСТОВЕРЕНИЕ №______

Халықаралық байқаушы

Международный наблюдатель

__________________________________

(Т.А.Ә. / Ф.И.О.)

__________________________________

(Шет мемлекеттің, халықаралық ұйымның атауы/

Наименование иностранного государства, международной организации)

Қазақстан Республикасы Орталық

сайлау комиссиясының Төрағасы

Председатель Центральной избирательной

комиссии Республики Казахстан ___________ ______________________

М.О. (қолы) (атының инициалы, тегі)

М.П (подпись) (инициал имени, фамилия)

Election of the deputies of the Senate of Parliament

of the Republic of Kazakhstan

"____" ______________ _____

CERTIFICATE No._______

International (foreign) оbserver

__________________________________

(Given names, surname)

__________________________________

(Name of the country, international organization)

Chairperson of the Central Election

Commission of the Republic of Kazakhstan ________ _____________

(signature) (initial of name, surname)

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
12-қосымша

      нысан

      Сайлау күні дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда

      дауыс беруге арналған пунктті ашу кезінде жасалады

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау

      ______ жылғы "____" _________________

      (сайлау күні)

      ____________________________________________________________________

      (облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау

      комиссиясының атауы)

сайлау комиссиясының дауыс беруге арналған пункттің ашылуы
туралы ХАТТАМАСЫ

      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Конституциялық заңының 40-бабына сәйкес __________________________________________ сайлау комиссиясының төрағасы комиссия (сайлау комиссиясының атауы)

      мүшелерінің, кандидаттардың сенім білдірген адамдарының, байқаушылардың және БАҚ өкілдерінің қатысуымен:

      _____________________________________________________________________

      (қатысқан сенім білдірілген адамдардың, байқаушылардың және БАҚ өкілдерінің саны көрсетілсін)

      жәшікте сайлау бюллетеньдерінің жоқтығын, жәшіктің бүтіндігін тексерді және дауыс беруге арналған жәшікті ________________________;

      (пломбалады немесе мөрледі)

      сайлау бюллетеньдерін беруге жауапты сайлау комиссиясының мүшелерін айқындады:_________________________________________________________;

      (сайлау комиссиясы мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетілсін)

      сайлау бюллетеньдерін қайта санады және сайлау комиссиясының мүшелеріне мынадай данада берді:

      _________________________ _______ _________________________ _______

      (Т.А.Ә.) (дана) (Т.А.Ә.) (дана)

      _________________________ _______ _________________________ _______

      (Т.А.Ә.) (дана) (Т.А.Ә.) (дана)

      _________________________ _______

      (Т.А.Ә.) (дана)

      _________________________________________ сайлау комиссиясы АНЫҚТАДЫ:

      (сайлау комиссиясының атауы)

      1) дауыс беруге арналған пункттің ашылу сәтіне таңдаушылардың тізімінде ______________ таңдаушы болды;

      2) дауыс беруді өткізу үшін комиссия _______________ сайлау бюллетеньдерін алды;

      3) дауыс беруге арналған пункт дауыс беруді бастауға дайын.

      Сайлау комиссиясының төрағасы ___________ _____________________

      М.О. (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясы

      төрағасының орынбасары ___________ ____________________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының хатшысы ___________ ______________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі)

      Сайлау комиссиясының мүшелері:

      ___________ __________________________ ___________ __________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      ___________ __________________________ ___________ __________________

      (қолы) (атының инициалы, тегі) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      _______ жылғы "____" _____________________

      (хаттаманың жасалған күні)

      Ескертпе: Хаттамаға сайлау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері (егер олар бар болса), кандидаттардың сенім білдірген адамдарының, байқаушылар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің тізімдері қоса беріледі.

      Хаттама бір парақтың екі жағына басылады.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
13-қосымша

      нысан

  Сайлау күнінен бастап екі
күннен аспайтын мерзім ішінде
Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясына
жіберіледі

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттарын сайлау ______ жылғы "____" _________________ (сайлау күні) _______________________________ облысынан (республикалық маңызы бар қаласынан, Республика астанасынан) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлау жөніндегі дауыстарды санаудың нәтижелері туралы ______________________________________________________________________ (облыстық, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы сайлау комиссиясының атауы) сайлау комиссиясының ХАТТАМАСЫ

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Орталық сайлау комиссиясының 11.06.2020 № 11/306 қаулысымен.

      _________________________________________________ сайлау комиссиясы АНЫҚТАДЫ:

      (сайлау комиссиясының атауы)

      _________________________________ облысынан (республикалық маңызы бар қаласынан,

      Республика астанасынан) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына

      кандидаттар болып тіркелді:

      1. ______________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты)

      2. ______________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты)

      3. ______________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты)

      Сайлау күніне дейін мынадай депутаттыққа кандидаттар шығып қалды:

      ________________________________________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты, шығып қалған күні және себептері)

      ________________________________________________________________________________

      Дауыстарды санау нәтижесінде ________________________________________ сайлау (сайлау

      комиссиясының атауы) комиссиясы мыналарды АНЫҚТАДЫ:

      1) таңдаушылардың жалпы саны                                    _____________;

      2) сайлау комиссиясы алған бюллетеньдер саны                        _____________;

      3) сайлау бюллетеньдерін алған таңдаушылар саны                  _____________;

      4) дауыс беруге қатысқан таңдаушылар саны                        _____________;

      (жәшікте болған бюллетеньдерді санау жолымен анықталады)

      5) депутаттыққа кандидаттың әрқайсысы үшін берілген дауыстар саны:

Депутаттыққа кандидаттың
тегі, аты, әкесінің аты

Депутаттыққа кандидатты
жақтап берілген дауыстар саны      6) жарамсыз деп танылған бюллетеньдер саны                        ____________;

      7) жойылған бюллетеньдер саны                                    ____________.

      (пайдаланылмаған және бүлінген бюллетеньдер жойылады)

      "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28

      қыркүйектегі Конституциялық заңының 14, 79, 80-баптарына сәйкес

      _____________________________________ сайлау комиссиясы ШЕШТІ:

      (сайлау комиссиясының атауы)

      1. Дауыс беру нәтижелері Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына берілсін.

      2. Қайта дауыс беру ________________________________ _____ тағайындалсын.

      (бастапқы дауыс беру өткізілетін күні өткізіледі, уақыты көрсетілсін)

      3. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына сайлауды жарамсыз деп тану

      туралы ұсыным енгізілсін _________________________________________________________.

      (себебі көрсетілсін)

      4. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясына қайта сайлау өткізу туралы ұсыным

      енгізілсін ______________________________________________.

      (себебі көрсетілсін)


Сайлау комиссиясының төрағасы

____________

_______________________


М.О.

(қолы)

(атының инициалы, тегі)


Сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары

____________

_______________________(қолы)

(атының инициалы, тегі)


Сайлау комиссиясының хатшысы

____________

_______________________(қолы)

(атының инициалы, тегі)


Сайлау комиссиясының мүшелері:


____________

_______________________

____________

_______________________


(қолы)

(атының инициалы, тегі)

(қолы)

(атының инициалы, тегі)


____________

_______________________

____________

_______________________


(қолы)

(атының инициалы, тегі)

(қолы)

(атының инициалы, тегі)
_____жылғы "____"__________________
(хаттаманың жасалған күні)

      Ескертпе: Дауыс беру нәтижелерінің сандық мәндері сөзбен жазылып қайталануы тиіс. Хаттамаларды қарындашпен және әр түсті сиялармен толтыруға, сондай-ақ оларға қандай да бір түзетулер енгізуге жол берілмейді.

      Хаттамаға сайлау комиссиясы мүшелерінің ерекше пікірлері (егер олар болса), комиссияға келіп түскен дауыс беру немесе дауыстарды санау барысында жіберілген заң бұзушылықтар туралы өтініштер мен шағымдар, дауыс беруге арналған жәшіктің пломбысы немесе мөрі бүлінген жағдайда жасалған акт қоса тіркеледі.

      Хаттаманың көшірмесі жалпыжұрттың танысуы үшін дереу дауыс беру пунктінде арнайы бөлінген орынға ілінеді.

      Eгeр сайлау бюллeтeнінe eкеудeн астам кандидаттар eнгізілгeн бoлса жәнe oлардың бірдe-бірі сайланбаса, қайта дауыс бeру тағайындалады.

      Eгeр сайлау өткізілмeгeн дeп танылған бoлса нeмeсe oл жарамсыз дeп танылған бoлса нe екі кандидат дауысқа түскен кезде олар сайланбай қалса, қайта сайлау тағайындалады.

      Хаттама бір парақтың екі бетіне басылады.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
14-қосымша

      нысан

ӨТІНІШ

      Мен, Қазақстан Республикасының азаматы ______________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты,

      _____________________________________________________________________

      туған күні, айы, жылы, жұмыс орны,

      _____________________________________________________________________

      тұрғылықты жерінің мекенжайы)

      _____________________________________________________________________

      (мәслихаттың атауы немесе өзін-өзі ұсыну тәртібімен)

      _____________________________________ Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат болып дауысқа түсуге келісемін (ниеттімін).

      Қазақстанда соңғы __________________________________ тұрақты тұрамын.

      (толық жылдар саны)

      Жоғары білімім бар, жұмыс өтілім ____________________________________

      (толық жылдар саны)

      ________________________________________ аумағында __________________

      (облыс, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы атауы) (жылдар саны)

      тұрақты тұрамын және белсенді сайлау құқығым бар.

      Сыбайлас жемқорлық қылмыс және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп сот заңда белгіленген тәртіппен _________________.

      таныған, танымаған

      Жеке куәлігімнің (паспортымның) №___________________, ________ берген

      (қашан, кім)

      ЖСН __________________________________________

      Басқа мемлекеттің азаматтығында _____________________________________

      (тұрамын / тұрмаймын)

      Жоғары білім туралы дипломымның көшірмесін және еңбек қызметін растайтын құжаттан үзіндіні қоса тапсырамын.

      ___________________ ________________

      (жеке қолы) (атының инициалы, тегі)

      ____ жылғы "____"__________________

      (өтініштің берілген күні)

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
15-қосымша
  Нысан

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидатты тіркеу үшін құжаттарды қабылдау туралы АНЫҚТАМА СПРАВКА о приеме документов для регистрации кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан

      Ескерту. 15-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Орталық сайлау комиссиясы Төрағасының 18.04.2017 № 8/156 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Осы анықтама ____________________________________________ берілді, себебі одан

      (құжаттарды ұсынған адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттығына кандидат

      __________________________________________ тіркеу үшін мынадай құжаттар қабылданды:

      (депутаттыққа кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

      Настоящая справка выдана ____________________________ о том, что приняты от него

      (лицо, представившее документы, ФИО, (при его наличии))

      следующие документы для регистрации кандидатом в депутаты Сената Парламента

      Республики Казахстан _______________________________;

      (ФИО (при его наличии) кандидата в депутаты)

      1) кандидаттың өмірбаяндық деректері

      биографические данные кандидата на                  __________________________ п./л.

      (парақтар саны / кол-во листов)

      2) кандидат пен оның жұбайының (зайыбының) табысы және мүлкі туралы декларацияларды

      тапсырғаны жөніндегі мемлекеттік кіріс органының анықтамасы

      справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

      деклараций о доходах и имуществе на ____ п./л.

      3) кандидаттың сайлау жарнасын енгізгендігін растайтын құжаты

      документ, подтверждающий внесение кандидатом избирательного взноса _____________ п./л.

Мәслихат (тар) ұсынған жағдайда/В случае выдвижения маслихатом (ми)

      4) ______________________________________________ мәслихаттың (тардың) депутаттыққа

      (облыстық, қалалық немесе аудандық мәслихат(тар) атауы)

      кандидат етіп ұсыну туралы шешім(дер)і

      решение (я)

      ___________________________________________________________________ маслихата (ов)

      (наименование областного, городского или районного маслихата (ов) )

      о выдвижении кандидатом в депутаты на _____________ п./л.

      5) депутаттыққа кандидат болып дауысқа түсуге келісімі туралы өтініші

      заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты на _____________ п./л.

Өзін-өзі ұсынған жағдайда В случае самовыдвижения

      6) азаматтың депутаттыққа кандидат болып дауысқа түсуге ниеті туралы өтініші

      заявление гражданина о намерении баллотироваться кандидатом в депутаты на _____________ п./л.

      Құжаттарды қабылдаған: __________________________________________ ___________ _________________________

      Документы принял: (сайлау комиссиясындағы тұлға лауазымы) (қолы) (атының инициалы, тегі)

      (должность лица в избирательной комиссии) (подпись) (инициал имени, фамилия)

      ________________________________________________

      (құжаттардың қабылданған күні/дата приема документов)

 
  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
16-қосымша

      нысан

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясына
мәслихаттар депутаттарын
тіркеу аяқталғаннан кейін
Парламент Сенатының
депутатын сайлау жөніндегі
таңдаушылардың бірлескен
отырысы ашылар алдында
беріледі

________________________________________________________ бойынша (облыс, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы атауы) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлауға таңдаушылардың қатысуы туралы ХАБАР

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Орталық сайлау комиссиясының 11.06.2020 № 11/306 қаулысымен.

      _____________________________________ бойынша мәліметтерді хабарлаймыз.

      (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,

      Республика астанасының атауы)

      1. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, Республика астанасының) барлық

      мәслихаттарының жалпы саны __________

      2. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, Республика астанасының) барлық

      мәслихаттары депутаттарының жалпы саны ________

      3. Әрбір мәслихат депутаттарының жалпы санының 50 процентінен астамы қатысып отырған

      мәслихаттар саны __________

      4. Бірлескен отырысқа қатысып отырған депутаттар саны __________

      Сайлау комиссиясының төрағасы ___________ ________________________________________

      (қолы)                  (атының инициалы, тегі)

      Ескертпе: Хабардағы деректер цифрлармен көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясының
2014 жылғы 6 маусымдағы
№ 10/233 қаулысына
17-қосымша

      нысан

  Қазақстан Республикасы
Орталық сайлау комиссиясына
сайлау өткізілген кейін беріледі

________________________________________________________ бойынша (облыс, республикалық маңызы бар қала, Республика астанасы атауы) Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутатын сайлаудағы дауыстарды санау нәтижелері туралы ХАБАР

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Орталық сайлау комиссиясының 11.06.2020 № 11/306 қаулысымен.

      _____________________________________ бойынша мәліметтерді хабарлаймыз.

      (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,

      Республика астанасының атауы)

      1. Жалпы тіркелген депутаттыққа кандидаттар __________

      2. Сайлау күніне дейін шығып қалған кандидаттардың саны __________

      3. Сайлау бюллетеньдеріне енгізілген кандидаттардың саны __________

      4. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, Республика астанасының) барлық

      мәслихаттар бойынша таңдаушылардың жалпы саны __________

      5. Сайлау бюллетеньдерін алған таңдаушылар саны __________

      6. Дауыс беруге қатысқан таңдаушылардың жалпы саны __________

      7. Әр кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты және кандидаттың әрқайсысы үшін берілген

      дауыстар саны __________

      8. Жарамсыз деп танылған бюллетеньдер саны __________

      Сайлау комиссиясының төрағасы _____________ ______________________________________

      (қолы)                  (атының инициалы, тегі)

      Ескертпе: Хабардағы деректер цифрлармен көрсетіледі.