Шетелдiк жұмыс күшiн тарту және шетелдiк қызметкерлердi Қазақстан Республикасында жұмысқа орналастыру жөніндегі есеп нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 297-ө-м Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 17 тамызда № 7858 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 23 шілдедегі № 373 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 23.07.2019 № 373 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 45 қаулысымен бекiтiлген Шетелдiк қызметкерге жұмысқа орналасуға және жұмыс берушiлерге шетелдiк жұмыс күшiн тартуға рұқсат берудiң қағидалары мен шарттарының 68-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған шетелдiк жұмыс күшiн тарту және шетелдiк қызметкерлердi Қазақстан Республикасында жұмысқа орналастыру жөніндегі есеп нысаны бекітілсін.

      2. Халықты жұмыспен қамту департаменті (Д.Р. Арғындықов) осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республиканың Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және оның ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Г. Әбдіқалықова


      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Статистика агенттігінің

      төрағасы

      Ә. Смайылов ____________

      2012 жылғы 27 шілде

  Қазақстан Республикасы
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрінің
2012 жылғы 24 шілдедегі
№ 297-ө-м бұйрығымен
бекітілген
нысан

__.__.20 __ жылдан бастап __.__.20__жылға дейінгі кезеңге
Шетелдiк жұмыс күшiн тарту және шетелдiк қызметкерлердi
Қазақстан Республикасында жұмысқа орналастыру жөніндегі есеп нысаны

      Отчет по привлечению иностранной рабочей силы и трудоустройству

      иностранных работников в Республике Казахстан

      за период с __.__.20___ года по __.__.20___год

Жол №

№ строки


Өлшем бірлігі Единица измерения

Есепті кезеңге, барлығы

(За отчетный период, всего)

Жыл басынан бері, барлығы

(За период с начала года)

А

Б


1

2

1

Жұмыс берушілердің және өз бетінше жұмысқа орналасатын шетелдік қызметкерлердің өтініштерінде көрсетілген шетелдік жұмыс күшінің саны, барлығы

Численность иностранной рабочей силы, указанная в заявлении работодателей и иностранных работников для самостоятельного трудоустройства, всего

(адам)2

Уәкілетті орган рұқсат беруден бас тартқандар

Отказано в выдаче разрешения уполномоченным органом

-//-3

Рұқсат берілді

Выдано разрешений

(бірлік)
соның ішінде санаттар бойынша

(в том числе по категориям)

-//-


1 санат (бірінші басшылар және олардың орынбасарлары)

1 категория (первые руководители и их заместители)

-//-


2 санат (құрылымдық бөлімшелердің басшылары)

2 категория (руководители структурных подразделений)

-//-
3 санат (мамандар)

3 категория (специалисты)

-//-
4 санат (білікті жұмысшылар)

4 категория (квалифицированные рабочие)

-//-

Маусымдық шетелдік қызметкерлер

Сезонные иностранные работники 

-//-


Корпоративтік ауыстыру шеңберінде ауыстырылғандар

Переводимые в рамках корпоративного перевода

-//-

Өз бетінше жұмысқа орналасуға келген қызметкерлер

Работники прибывшие для самостоятельного трудоустройства

-//-4

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан келген шетелдік қызметкерлерге берілген рұқсат, барлығы, оның ішінде (саны бойынша елдің атауын көрсету)

Выдано разрешений иностранным работникам из стран Содружества Независимых Государств, всего, из них (указать название всех стран)

(бірлік)

Шығу елі 1 *

Страна исхода 1

-//-5

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығынан басқа елдерінен келген шетелдік қызметкерлерге берілген рұқсат, барлығы, оның ішінде (саны бойынша елдің атауын көрсету)

Выдано разрешений иностранным работникам вне стран СНГ, всего, из них (указать название всех стран)

(бірлік)

Шығу елі 1*

Страна исхода 1

-//-6

Рұқсатсыз тартылған шетелдік жұмыс күшінің саны, оның ішінде:

Привлечено иностранной рабочей силы без разрешений, из них:

(бірлік)


Кедендік одаққа мүше мемлекеттердің азаматтары болып табылатындар, оның ішінде

Являющихся гражданами государств-участниц Таможенного союза из них:

-//-


Ресей Федерациясы, соның ішінде бес мамандық бойынша ең көп тартылғаны

в том числе по пяти наибольшим привлеченным по специальности из Российской Федерации:

-//-

1-мамандық 1*

специальность 1

-//-


Беларусь Республикасы, соның ішінде бес мамандық бойынша ең көп тартылғаны

в том числе по пяти наибольшим привлеченным по специальности из Реcпублики Беларусь:

(адам)

мамандық 1 *

специальность 1  

-//-
соның ішінде басқа елдерден оның ішінде ең көп 5 саны бойынша елдің атауын көрсету

в том числе из других стран, из них указать название страны по 5-ти наибольшим

(бірлік)

Шығу елі 1 *

Страна исхода 1

-//-


соның ішінде бес мамандық бойынша ең көп тартылғаны:

в том числе по пяти наибольшим привлеченным по специальности:

-//-

х

х1-мамандық 1 *

специальность 1  

-//-7

Есепті кезең соңындағы қолданыстағы рұқсаттар

Действует разрешений на конец отчетного периода

(бірлік)х


соның ішінде санаттар бойынша:

в том числе по категориям:1 санат (бірінші басшылар және олардың орынбасарлары)

1 категория (первые руководители и их заместители)

-//-
х
2 санат (құрылымдық бөлімшелердің басшылары)

2 категория (руководители структурных подразделений)

-//-
х


3 санат (мамандар)

3 категория (специалисты)

-//-


х


4 санат (білікіті жұмысшылар)

4 категория (квалифицированные рабочие)

-//-


х


маусымдық шетелдік қызметкерлер

сезонные иностранные работники 

-//-


х


корпоративтік ауыстыру шеңберінде ауыстырылғандар

переводимые в рамках корпоративного перевода

-//-


х
Өз бетінше жұмысқа орналасуға келген қызметкерлер

работники прибывшие для самостоятельного трудоустройства 

-//-
х

8

Есепті кезең соңындағы шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілердің саны

Количество работодателей привлекающих иностранную рабочую силу на конец отчетного периода, всего

-//-


х


оларда жұмыс істейтін шетелдік қызметкерлердің саны, оның ішінде ең көп саны бойынша бес елдің атауын көрсету:

численность иностранных работников работающих у них, из них указать название пяти стран по наибольшему числу:

(адам)


х


Шығу елі 1

Страна исхода 1

-//-


х


соның ішінде рұқсатсыз

в том числе без разрешений

-//-


х


Оларда жұмыс істейтін Қазақстан азаматтарының саны

Численность граждан Казахстана работающих у них

-//-х

9

Рұқсат берудің ерекше шарттарының орындалуы

Выполнение особых условий выдачи разрешений

-//-

х

х
Қазақстан азаматтарының кәсіптік даярлаудан өткендері

прошли профессиональную подготовку граждане Казахстана

-//-


Қазақстан азаматтарының кәсіптік қайта даярлаудан өткендері

прошли профессиональную переподготовку граждане Казахстана

-//-


Қазақстан азаматтарының біліктілігін арттырудан өткендері

прошли повышение квалификации граждане Казахстана

-//-


Қазақстан азаматтары үшін құрылған қосымша жұмыс орындары

создано дополнительных рабочих мест для граждан Казахстана

(бірлік)10

Жергілікті мамандармен шетел мамандарын алмастыру

замена иностранной рабочей силы казахстаскими кадрами

(адам)
      Ескертпе.

      * Қосымша жазбалар үшін қажет кезде осы жерде тармақтар қосуға болады.

      Здесь и далее при необходимости добавить строки для дополнительных записей.