Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2012 жылғы 29 маусымдағы № 223 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 14 шілдеде № 7793 тіркелді.

      "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 7) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманың нысаны бекітілсін.

      2. Жаңа технологиялар және энергия үнемдеу департаменті (Т.А. Мұқанов) осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Қ.А. Тулеушинге жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Ә. Исекешев


  Қазақстан Республикасы
Индустрия және жаңа
технологиялар министрінің
2012 жылғы 29 маусымдағы
№ 223 бұйрығымен бекітілген

      Нысан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫ ТАЛАПТАРЫНЫҢ
БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫН ЖОЮ ТУРАЛЫ №________ НҰСҚАМА
ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И
ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ №_______

      Ескерту. Нұсқама жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің 11.04.2017 № 196 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) бұйрығымен.

20___ жылғы/года "___" ___________

______________________________________
құрастыру орны/место составления

      ________________________________________________________________________________

      (тексерілетін субъектінің атауы/наименование проверяемого субъекта)

      Тексеру нәтижелері туралы актімен 20_____ жылғы "____"_______№ _______

      Актом о результатах проверки "____"_______ 20_____ года № _______

      Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы заңнамасы талаптарының бұзушылықтары анықталды/установлены нарушения требований закаонодательства Республики Казахстан в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

      2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 153-бабына және "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабына сәйкес НҰСҚАМА беремін:

      В соответствии со статьей 153 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года и статьей 7 Закона Республики Казахстан от 13 января 2012 года "Об энергосбережении и повышении энергоэффективности", ПРЕДПИСЫВАЮ:

      1. Келесідей іс-шаралардың көрсетілген мерзімдерде орындау жолымен мынадай бұзушылықтар жойылсын/Устранить выявленные нарушения путем выполнения в указанные сроки следующих мероприятий:

р/с

Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша іс-шаралар//Мероприятие по устранению выявленных нарушений

Жою мерзімдері /Сроки исполнения

1

2

3

123

      2. Нұсқаманы орындалғаны туралы ақпаратты растайтын құжаттардың қоса ұсыну/Представить информацию об исполнении предписания с приложением подтверждающих документов в: ________________________________________________________________________________

      (тексеруді жүргізген органының атауы/наименование органа, осуществившего проверку)

      Тексеру жүргізуге уәкілетті бақылаушы органның басшысы/Руководитель органа контроля, уполномоченного на проведение проверки:

      _____________________________________________________________ __________________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)/ (қолы/подпись)(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)