Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын ретту мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы N 117 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 30 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5321 болып енгізілді. Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы N 180 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.08.05. N 180 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

       Қолданушылардың назарына!!!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз.

      "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы Заңының  41-бабының 4-тармағына, " Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңының 5-бабына және 9-бабының 1-тармағының 5) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ұсынылып отырған Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң әдiстемесi туралы нұсқаулық бекiтілсін.
      2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
      4. Стратегия және талдау департаменті (Әбдірахманов Н.А.):
      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жіберсін.
      5. Ақпараттық технологиялар департаменті (Түсіпов Қ.А.) 2008 жылғы 30 қарашаға дейін "Жинақтаушы зейнетақы қорлары мен бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының есеп берулерін қалыптастыруды автоматтандыру" автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесін пысықтауды қамтамасыз етсін.
      6. Агенттіктің Төраға қызметі (Кенже А.А.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық баспасөз құралдарында жариялау шараларын қабылдасын.
      7. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары А.Ө. Алдамбергенге жүктелсін.

       Төрайым                                          Е. Бахмутова

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттiгi
Басқармасының       
2008 жылғы 22 тамыздағы  
N 117 қаулысына қосымша  

Күші жойылды деп танылатын нормативтік құқықтық
актілердің тізбесі

      1. Агенттік Басқармасының " Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының " Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы " 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 222 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4479 тіркелген).
      2. Агенттік Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорларының және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының қызметтерін пруденциалдық реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық кесімдеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы" 2007 жылғы 23 ақпандағы N 40 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4608 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық, атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде жарияланған, 2007 жыл, N 5, 255-құжат).
      3. Агенттік Басқармасының "Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциалдық нормативтердiң нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң әдiстемесi туралы нұсқаулықты бекiту және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Қазақстан Республикасының кейбiр нормативтiк құқықтық актiлерiне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2005 жылғы 27 тамыздағы N 310 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 222 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгізу туралы" 2007 жылғы 24 желтоқсандағы N 271 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5120 тіркелген) .

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының       
2008 жылғы 22 тамыздағы  
N 117 қаулысымен бекітілді

Жина қ таушы зейнета қ ы қ орларына арнал ғ ан пруденциалды қ
нормативтердi ң нормативтiк ма ң ызы, оларды ң есебiнi ң ә дiстемесi
туралы н ұ с қ аулы қ

      Осы Н ұ с қ аулы қ " Қ аза қ стан Республикасында зейнета қ ымен
қ амсыздандыру туралы" Қ аза қ стан Республикасыны ң 1997 жыл ғ ы 20 маусымда ғ ы За ң ының 41-бабының 4-тармағ ына, " Қ аржы рыногы мен қ аржылы қ ұ йымдарды мемлекеттiк реттеу ж ә не қ ада ғ алау туралы" Қ аза қ стан Республикасыны ң 2003 жыл ғ ы 4 шілдедегі За ң ының 5-бабына жә не
9-бабының 1-тармағыны ң 5) тарма қ шасына с ә йкес ә зiрлендi ж ә не
жина қ таушы зейнета қ ы қ орларыны ң ұ дан ә рi - Қ ор) са қ тауы мiндеттi пруденциалды қ нормативтердi ң нормативтiк м ә ндерi мен есеп айырысу
ә дiстемесiн белгiлейдi.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулықта мынадай ұғымдар пайдаланылады:
      1) а қ шалай эквиваленттер – алдын ала белгілі а қ ша сомасына
же ң іл айналатын ж ә не оларды ң құ ныны ң елеусіз ғ ана ө згеріс т ә уекеліне душар болатын қ ыс қ а мерзімді жо ғ ары ө тімді салымдар. А қ шалай эквиваленттер қ атарына екінші де ң гейдегі банктердегі салымдар ғ а инвестициялар ж ә не қ ыс қ а мерзімді ө теу мерзімі бар бас қ а инвестициялар (сатып ал ғ аннан бастап ү ш айдан арты қ емес) жатады.
А қ шалай эквиваленттер т ү ріндегі инвестицияларды жіктеу "А қ ша қ аражаты қ оз ғ алысы туралы есептер" халы қ аралы қ қ аржылы қ есеп беруді ң 7-ші стандартына с ә йкес жасалады;

       РҚАО-ның ескертуі!
      1-тармақтың 2) тармақшасына 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту енгізіледі.
      2) валюталы қ т ә уекел - зейнета қ ы активтерін инвестициялы қ
бас қ аруды ж ү зеге асыратын ұ йым ө з қ ызметін ж ү ргізген кезде шетел валюталарыны ң ба ғ амдарыны ң ө згеруіне байланысты шы ғ ыстарды ң (зияндарды ң ) пайда болу т ә уекелі. Шы ғ ыстарды ң (зияндарды ң ) пайда болу қ аупі валютаны ң құ нын к ө рсету бойынша позицияларды қ айта
ба ғ алаудан туындайды;
      3) кредиттік тәуекел - заемшының (эмитенттің) бағалы қағаз шығарылымының (облигациялар, мемлекеттік міндеттемелер және басқалар) талаптарында белгіленген мерзімде кредиторға (инвесторға) тиесілі негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлемеу салдарынан шығыстардың (зияндардың) пайда болу тәуекелі. Сондай-ақ, кредиттік тәуекелге әріптестің своптар, опциондар және бағалы қағаздар бойынша есеп айырысуларды реттеу кезеңіндегі міндеттемелерді орындамауына байланысты туындаған жоғалтулар тәуекелі кіреді;
      4) қ орды ң т ә уекелі - акцияларды ң нары қ ты қ құ нына ы қ пал ететін
қ аржы рыноктарыны ң талаптары ө згерген жа ғ дайда пайда болатын акциялар құ нында ғ ы ө згерістер салдарынан шы ғ ыстарды ң (зияндарды ң ) пайда болу т ә уекелі;
      5) қор биржасы – Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын қор биржасы;
      6) меншікті капиталдың жеткіліктілігінің жиынтық коэффициенті - осы Нұсқаулыққа сәйкес есептелген Қордың меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарға арналған пруденциалдық нормативтердің нормативтік мәндері, оларды есептеу әдістемесі туралы нұсқаулықты бекіту туралы" 2008 жылғы 22 тамыздағы N 118 қаулысына сәйкес есептелген Ұйымның меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің сомасы;

       РҚАО-ның ескертуі!
      1-тармақтың 7) тармақшасына 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту енгізіледі.
      7) пайызды қ т ә уекел - мыналарды қ ос қ анда ғ ы сыйа қ ы ставкасыны ң тиімсіз ө згеруі салдарынан шы ғ ыстарды ң (зияндарды ң ) пайда болу
т ә уекелі:
      орналастырыл ғ ан активтерді ң (белгіленген сыйа қ ы ставкалары кезінде) ө теу мерзімдерін са қ тамау ғ а байланысты жалпы пайызды қ
т ә уекел;
      бас қ а те ң талап жа ғ дайларында ұқ сас ба ғ алау сипаттамасы бар бірқатар құ ралдар ар қ ылы сыйа қ ы алынатын ж ә не т ө ленетін есептеу мен
т ү зетуді ң т ү рлі ә дістерін қ олдану ғ а байланысты ерекше пайызды қ
т ә уекел;

       РҚАО-ның ескертуі!
      1-тармақтың 8) тармақшасы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен жаңа редакцияда беріледі.
      8) рынокты қ т ә уекел - қ аржы рыноктарыны ң тиімсіз қ оз ғ алысына байланысты шы ғ ыстарды ң (зияндарды ң ) пайда болу т ә уекелі. Рынокты қ
т ә уекелді ң макроэкономикалы қ таби ғ аты бар, я ғ ни рынокты қ
т ә уекелдерді ң негізгі к ө зі қ аржы ж ү йесіні ң макроэкономикалы қ
к ө рсеткіштері болып табылады. Рынокты қ т ә уекел пайызды қ , валюталы қ
ж ә не қ ор т ә уекелдеріні ң сомасын білдіреді;
      9) у ә кілетті орган - қ аржы рыногын ж ә не қ аржы ұ йымдарын реттеу мен қ ада ғ алауды ж ү зеге асыратын мемлекеттік орган.
      2. Осы Н ұ с қ аулы қ ты ң ма қ саттары ү шiн у ә кiлеттi орган "Standard & Poor's" агенттiгiнi ң рейтингтерінен бас қ а, сондай-а қ "Moody's Investors Service" ж ә не "Fitch" агенттiктеріні ң ж ә не оларды ң еншiлес рейтингтік ұ йымдарыны ң ұ дан ә рі - бас қ а рейтингтік агенттіктер) рейтингтерін таниды.
       2-1. Осы нұсқаулық мақсаты үшін халықаралық қаржы ұйымдары болып, тізбесі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысы  (бұдан әрі - N 225 қаулы) 1-қосымшада (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4486 тіркелген) айқындалған халықаралық қаржы ұйымдары түсіндіріледі.
       Ескерту. 2-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , өзгерту енгізілді - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.
       2-2. Қордың меншікті активтері есебінен жасалған мәмілелер N 225 қаулымен белгіленген ұқсас тәртіп бойынша жасалады.
      Қордың ұйымдастырылмаған бастапқы рыноктағы мемлекеттік емес бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерін (оларды орналастырған кезде) Қор дербес жүзеге асырады.
       Ескерту. 2-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2-3. Қордың қайталама рыноктағы меншікті активтер есебінен мемлекеттік бағалы қағаздармен және мемлекеттік емес бағалы қағаздармен мәмілелерін Қор тек бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында ғана мына жағдайларды қоспай жасайды:
      1) эмитенттің Қордың инвестициялық портфеліндегі бар облигацияларды акцияларға айырбастауы;
      2) басымдығы бар сатып алу құқығын іске асыру;
      3) Қордың хеджирлеу құралдарымен мәмілелер жасауы. Хеджирлеу құралдары ретінде өтімді активтер, оның ішінде базалық активі осы Нұсқаулықтың 6-тармағында көрсетілген өтімді активтер болып табылатын туынды қаржы құралдары танылады. Хеджирлеу операциялары бойынша қабылданған барлық шешімдер инвестициялық шешімдерді есепке алу журналында тіркеу жолымен Қорда сақталады;
      4) Қор "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңының 27-бабында көзделген тәртіп пен мерзімде эмитенттің инвестициялық портфеліндегі бар акцияларын сатып алу жөнінде талап етуіне болады;
      5) сауда-саттық ұйымдастырушысы листинг болмаған кездегі тартқан бағалы қағаздарды сату.
       Ескерту. 2-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2-4. Қордың меншікті активтерінің қатысуымен ұйымдасқан бағалы қағаздар рыногында жасалған мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері ашық сауда-саттық әдісімен жасалады. Қордың меншікті активтерінің қатысуымен жасалатын "кері репо" мәмілелері отыз күннен аспайтын мерзімге жасалуы мүмкін.
      Меншікті активтердің қатысуымен Қордың жасаған "кері репо" операцияларының мәні болып Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары жүреді.
       Ескерту. 2-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2-5. Қордың аффилиирленген тұлғалармен, Қордың ірі акционеріне тиесілі акцияларды сенімгерлік басқарушылармен, және осы Нұсқаулықтың 2-3-тармағының 1), 2), 4) және 5) тармақшаларымен көзделген жағдайларды және ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығындағы мәмілелерді қоспағанда, Қордың ірі акционеріне тиесілі акцияларды сенімгерлік басқарушы аффилиирленген тұлғалармен Қордың ірі акционерлеріне тиесілі акцияларды сенімгерлік басқарушы аффилиирленген тұлғалармен қаржы құралдарын сатып алу және(немесе) иеліктен шығару жөніндегі меншікті активтер есебінен мәміле жасауына тыйым салынады.
       Ескерту. 2-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2-6. Бір эмитенттің екінші деңгейдегі бір банктегі мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарға салған салымындағы қор инвестициясының мөлшері Қор үшін белгіленген пруденциалдық нормативтермен белгіленген шектеулерге сәйкес келуі тиіс.
      Қор егер сауда-саттықты ұйымдастырушы осы бағалы қағаздармен сауда-саттықты тоқтата тұрған жағдайда бастапқы нарықтағы сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздарды сатып ала алмайды.
       Ескерту. 2-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2-7. Эмитент шығарылым талаптарында көзделген мерзімде борыштық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Қор осындай міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап, осы бағалы қағаздарды сатып алу жөніндегі меншікті активтер есебінен, оның ішінде "кері репо" операцияларын жасау жолы арқылы инвестициялық шешімдер қабылдауға құқылы емес .
       Ескерту. 2-7-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

2-тарау. Меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк
жиынтық коэффициентi

      3. Осы Нұсқаулықтың 1-тармағының 6) тармақшасында көрсетiлген меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк жиынтық коэффициентiнiң мәнi күн сайын мынадай болу тиiс:
      1) (алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2) 2009 жылдың 1 қ а ң тарынан бастап - 0,06 кем емес;
       Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 Қаулысымен.
       3-1. Осы Нұсқаулықтың 1-тармағының 6) тармақшасында көрсетілген меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің жиынтық мәні күн сайын зейнетақы жарналары мен зейнетақы төлемдерін жүзеге асыруды қамту жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиядан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының қабылдаған зейнетақы активтері мен міндеттемелері оларды берген күннен бастап алты ай ішінде Қор үшін 0,01 кем болмайды. З ейнетақы активтері мен міндеттемелерді берген күннен кейін алты ай аяқталған соң Қор үшін меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің жиынтық мәні о сы Нұсқаулықтың 3-тармағында көрсетілген мән болып табылады.
       Ескерту. 3-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      4. Осы Н ұ с қ аулы қ ты ң 3-тарма ғ ыны ң талаптарын орындау ма қ сатында активтерi осы ұ йымда ғ ы инвестициялы қ бас қ аруда бол ғ ан Ұ йым мен Қ орды ң арасында меншiктi капиталды ң жеткiлiктiлiгiнi ң жиынты қ коэффициентiн са қ тау туралы шарт жасалуы м ү мкiн. Шарт жазбаша нысанда жасалады ж ә не оны ң құ рамында мынадай м ә лiметтер болуы тиiс:
      ұ йымны ң К 1 коэффициентiнi ң м ә нiнi ң меншiктi капиталды ң жеткiлiктiлiк жиынты қ коэффициентiне ара- қ атынасы;
      активтерi осы ұ йымны ң инвестициялы қ бас қ аруында т ұ р ғ ан қ орды ң
К 1 коэффициентiнi ң м ә нiнi ң меншiктi капиталды ң жеткiлiктiлiк жиынты қ коэффициентiне ара- қ атынасы;
      активтерi осы ұ йымны ң инвестициялы қ бас қ аруында т ұ р ғ ан Ұ йымны ң ж ә не Қ орды ң К 1 коэффициенттерiнi ң м ә нiнi ң меншiктi капиталды ң жеткiлiктiлiк жиынты қ коэффициентiне ара- қ атынасын аны қ тау б ө лiгiнде шарт қ а ө згерiстер енгiзу кезе ң дiлiгi, осындай ө згерiстердi қ олданыс қ а енгiзу к ү нiн к ө рсету ар қ ылы.
      Активтерi Ұйымның инвестициялық басқаруында тұрған Қордың К 1 коэффициентiнiң мәнi меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк жиынтық коэффициентiнің алпыс пайызынан кем болмауы тиіс.
      Қордың К 1 коэффициентiнiң мәнi меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк жиынтық коэффициентiнің жиырма пайызынан кем болмауы тиіс.
      Ұйымдағы Қордың меншiктi капиталының жеткiлiктiлiк жиынтық коэффициентi жүз пайыз болады.
      Қ ор у ә кiлеттi орган ғ а осы шарт жасал ғ ан к ү ннен бастап бiр к ү н iшiнде осы шартты ң к ө шiрмесiн жiбередi.
      Ұ йым мен Қ орды ң арасында меншiктi капиталды ң жеткiлiктiлiгiнi ң жиынты қ коэффициентiн са қ тау туралы шарт жасалма ғ ан жа ғ дайда, Қ орды ң К 1 коэффициентiнi ң м ә нi меншiктi капиталды ң жеткiлiктiлiгiнi ң жиынты қ коэффициентiнi ң жетпiс пайызынан кем болмауы тиiс.
      К 1 коэффициентiнi ң м ә нiн қ ор к ү н сайын ж ұ мыс к ү нiнi ң со ң ында аны қ тап отырады.
       Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
       4-1. Қор мен Ұйым меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк жиынтық коэффициентiн сақтамаған жағдайында, Қор мен Ұйымның меншiктi капиталының жеткiлiктiлiк жиынтық коэффициентi орындалмаған болып белгіленеді.
       Ескерту. 4-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

3-тарау. "Меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiгі"
1 пруденциалдық нормативi

      5. Қордың меншiктi капиталының жеткiлiктiлiк коэффициентi К 1 коэффициентiмен сипатталады.
      K 1 коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:
      К 1 = (ӨА-М)/ MЗA, мұнда
      ӨА – осы Нұсқаулықтың 6 және 7-тармақтарымен белгіленген өтімді және басқа активтер;
      M - міндеттемелер ("репо" операциясын ашық сауда әдісімен өткізгенде, міндеттемелерге тек "репо" ашу сәтіне қор биржасының ішкі ережелеріне сәйкес анықталған "репо" объектісінің нарықтық құнының дисконт сомасы ғана кіреді);
      МЗА - мына формула бойынша есептелетiн тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген қордың инвестициялық портфелiндегi қаржы құралдарының құны:
      МЗА = Ктк + Нтк + Отк, мұнда
      Ктк – осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары бойынша өтелгенге дейін ұсталатын санатқа жатқызылған борыштық бағалы қағаздар , шетелдік эмитенттер және "саудаға арналған " және "сату үшін қолда бар" санатында 1 жылдан астам тұрған Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар , тәуекел дәрежесі бойынша сараланған депозиттер, тазартылған қымбат металдар, металл депозиттер, "кері репо" операциялары бойынша есептелетін кредиттік тәуекел ;
      Нтк - "саудаға арналған " және "сату үшін қолда бар" санатына қойылған борыштық бағалы қағаздар, акциялар, пайлар, туынды қаржы құралдары бойынша есептелетін нарықтық тәуекел. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Рыноктық тәуекел 10-ға тең келтіру коэффициенті сияқты мына сома бойынша есептеледі: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      нарықтық құнның (қор тәуекелінің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      валюталардың айырбас бағамдары мен қымбат металдардың бағамдарының (валюталық тәуекел) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралы бойынша тәуекел есебі айырықша пайыздық тәуекелдің және жалпы пайыздық тәуекелдің сомасын білдіреді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Айырықша пайыздық тәуекел осы Нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес қаржы құралы рейтингіне қатысты айырықша пайыздық тәуекел коэффициенті бойынша сараланған сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар бірыңғай қаржы құралдарының сомасын білдіреді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар бірыңғай қаржы құралдары болып, мынадай талаптарға сәйкес келетін қаржы құралдары танылады: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      бір эмитент шығарған; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      тең кірістілік мөлшері бар; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      нарықтық құны сол сияқты бір валютада көрсетілген; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      өтелгенге дейінгі бірдей мерзімі бар. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Туынды қаржы құралдары айырықша пайыздық тәуекел есебіне енгізілмейді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Жалпы пайыздық тәуекел мына соманы білдіреді: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес уақытша аралықтар бойынша тәуекелдің барлық аймақтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 10 пайызын; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес 1 аймақтың уақытша аралықтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 40 пайызын; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес 2 аймақтың уақытша аралықтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 30 пайызын; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      осы Нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес 3 аймақтың уақытша аралықтары бойынша сараланған қаржы құралдары сомасының 30 пайызын. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Қаржы құралының (қор тәуекелінің) нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел қаржы құралының құнын рыноктық тәуекел коэффициентімен жасауды білдіреді және борыштық бағалы қағаздар бойынша айырбасталатын акциялар (сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты айырбасталмайтын артықшылықты акцияларды қоспағанда), және осы Нұсқаулықтың 5-қосымшасына сәйкес базистік активі аталған бағалы қағаздар болып табылатын акциялар, туынды қаржы құралдары, депозитарлық қолхаттар болып есептеледі. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Валюталық айырбас бағамдарының және қымбат металл бағамдарының (валюталық тәуекел) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарының сомасын жасауды, сондай-ақ 0,04 валюталық тәуекел коэффициентіне тең осы бағалы қағаздардың барлық айналыс кезеңінде ұлттық валюталық бағаммен белгіленген осы құрал бойынша ақша ағынын белгілейтін шығарылым талабын көздейтін қаржы құралдарын қоспағандағы шетел валюталарының, қымбат металдардың, шетелдік қолма-қол валютаның бағамдарының өзгеруін индекстеген номиналды және/немесе купонды сыйақыны білдіреді. (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Рыноктық тәуекел есебіне тәуекелдерді хеджирлеу мақсаты үшін сатып алынған мынадай туынды қаржы құралдары енгізіледі: (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдары – базистік активі пайыздық кіріс алып келетін қаржы құралы болып табылатын келісім-шарт, немесе талаптары бойынша қаржы ағыны пайыздық ставка немесе өзге пайыздық келісім-шарт негізінде есептесетін келісім-шарт; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      базистік активі нарықтық құнның өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдары – базистік активі қор құндылықтары (акциялар) немесе қор индексі болып табылатын келісім-шарт; (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі)
      Отк – операциялық тәуекел, 0,04 операциялық тәуекел коэффициентіне тең соңғы өткен үш жыл ішінде алынған жылдық жалпы өнімнің орташа шегін келтіретін 10-ға теңдестіру коэффициентін білдіреді.
      Соңғы өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы өнімнің орташа шегі өткен үш жыл ішіндегі жылдық жалпы өнімнің сомасына қатысты ретінде есептеледі, оның әр қайсысы бойынша Қордың таза кіріс алған жылдарының санына сай кіріс алынған.
      Жаңадан құрылған қорлар үшін операциялық тәуекел қаржы жылының аяқталуы бойынша есептеледі, және жылдық жалпы өнімнің орташа шегі өткен жылдардың санын негізге ала отырып, есептеледі.
      2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап нарықтық тәуекел есебі кезінде көрсетілген келтіру коэффициенті 25 болады.
       Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының - 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      6. Осы Н ұ с қ аулы қ ты ң 6- қ осымшасында к ө зделген к ө лемде Қ орды ң мынадай активтерi ө тiмдi активтер ретiнде танылады:
      1) а қ ша ж ә не а қ ша баламалары, оны ң iшiнде:
      кассада ғ ы а қ ша, Қ орды ң балансы бойынша активтер сомасыны ң он процентінен астам емес;
      осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерiнiң ағымдағы шоттарындағы ақша;
      бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің ағымдағы шоттарындағы ақша;
      "Standard & Poor’s" агенттігіні ң халы қ аралы қ ш ә кілі бойынша "ВВВ-"-тен т ө мен емес ұ за қ мерзімді ж ә не/немесе қ ыс қ а мерзімді, дербес рейтингі немесе бас қ а рейтингтік агенттіктерді ң біріні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейдегі рейтингтік ба ғ асы бар резидент емес банктерді ң
а ғ ымда ғ ы шоттарында ғ ы а қ ша;
      бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногындағы операцияларды жүзеге асыру үшін қорға банктік қызмет көрсетулерді ұсынатын резидент емес ұйымдардың шоттарындағы ақша;
      2) Қ аза қ стан Республикасыны ң Ұ лтты қ Банкiндегi салымдар;
      3) ықтимал шығындарға резервтерді шегергендегі, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескерiп), мынадай талаптардың біріне сәйкес келгенде:
      "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқ сас де ң гейдегі рейтингтік ба ғ асы бар немесе "Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzBB-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар банктер;
      "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес-бас банктің еншілес резидент-банктері болып табылатын банктер;
      қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші санатына жай акциялар енгізілген эмитент-банктері болып табылатын банктер;
      4) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент емес-банктердегі салымдар (негізгі борыштың сомаларын және есептелген сыйақыны ескеріп);
      5) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналымға шығарылғандарды қоса алғанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақының сомаларын есепке ала отырып);
       5-1) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);
      6) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары;
      7) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары;
      8) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша "kzВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақының сомаларын есепке ала отырып);
      9) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің "бірінші шағын санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақының сомаларын есепке ала отырып);
      10) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);
      11) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып);
      12) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары;
      13) ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы
қағаздар;
      14) тазартылған қымбат металдар және металл депозиттері;
      15) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетел эмитенттерінің акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
      16) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, "Standard & Poor’s" агенттігіні ң халы қ аралы қ ш ә кілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе "Standard & Poor’s" агенттігіні ң ұ лтты қ ш ә кілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар базалық активі Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
      17) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, қор биржасының ресми тізімінің "акциялар" секторының бірінші және/немесе екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлы қ қ олхаттар;
      18) ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары акционерлері болып табылатын, бағалы қағаздар рыногы инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге де заңды тұлғалардың акциялары;
      19) қызметкерлердің және басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергенде, Қорға қатысты аффилирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың қордың шартты міндеттемелері бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру кезінде (ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп), К 2 номиналды кіріс коэффициентін өтеу жөніндегі Ұйым талаптарын қоспағандағы дебиторлық берешек, оның ішінде : (2009 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі)
      қызметкерлердiң және басқа тұлғалардың шарт талаптары бойынша үш күннен аспайтын мерзiмге мерзімі өткен дебиторлық берешегiн шегергендегi Қорға қатысты аффиллирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегi (ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп);
      қызметкерлердiң және басқа тұлғалардың шарт талаптары бойынша тоқсан күннен аспайтын мерзiмге мерзімі өткен дебиторлық берешегiн шегергендегi Қорға қатысты аффиллирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың дебиторлық берешегi (ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп).
      Осы тармақта көрсетілген бағалы қағаздар мынадай жағдайларда өтімді активтер есебіне қосылмайды:
      Қордың бағалы қағаздарды кері сатып алу жағдайларында оларды сатса немесе кепілге берсе немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге тәсілмен ауыртпалық салса;
      Қордың бағалы қағаздарды кері сату жағдайларында оларды автоматты "репо" рыногында сатып алса;
      Қорға қатынасы бойынша аффиллирленген тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалармен шығарылған бағалы қағаздарды Қор сатып алса енгізілмейді;
      Қордың ірі акционерлеріне тиесілі акцияларды сенімгерлік басқарушылар және Қордың ірі акционерлеріне тиесілі акцияларды сенімгерлік басқарушы аффилиирленген тұлғалар шығарған бағалы қағаздарды сатып алу .
       Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      7. Қ орды ң мынадай активтерi бас қ а активтер ретiнде танылады:
      Қ орды ң балансты қ құ н бойынша негiзгi құ рал-жабды қ тары, оны ң iшiнде:
      меншiктегі немесе т ұ ра қ ты жер пайдалану құқ ы ғ ында ғ ы жер;
      меншiктегі ү йлер мен ғ имараттар;
      к ө лік құ ралын қ оспа ғ анда, меншiктегі машиналар ж ә не жабды қ тар;
      8. Қ ор к ү нтiзбелiк жыл қ орытындысы бойынша Қ орды ң номиналды қ кiрiстiлік к ө рсеткiшi мен кiрiстiлiктi ң барынша т ө мен м ә нi арасында ғ ы айырма есебiн зейнета қ ы активтерi бойынша барынша т ө мен де ң гейден кем емес кiрiстілікті алуды қ амтамасыз ету ма қ сатында дербес жасайды.
      9. Қ орды ң номиналды кiрiстiлiк к ө рсеткiшi Қ аза қ стан Республикасы Қ аржы нары ғ ын ж ә не қ аржы ұ йымдарын реттеу мен қ ада ғ алау агенттiгi Бас қ армасыны ң "Зейнета қ ы активтерін инвестициялы қ бас қ аруды ж ү зеге асыратын ұ йымдар ғ а арнал ғ ан пруденциалды қ нормативтерді ң нормативтік м ә ндері, оларды есептеу ә дістемесі туралы н ұ с қ аулы қ ты бекіту туралы" 2008 жыл ғ ы 22 тамызда ғ ы N 118 қ аулысына (б ұ дан ә рi - N 118 қ аулы) с ә йкес есептелген К 2 номиналды кіріс коэффициентiмен сипатталады.
      10. Тиістi кезе ң дегi кiрiстiлiктi ң барынша т ө мен м ә нi барлы қ жина қ таушы зейнета қ ы қ орлары ү шiн осы кезе ң дегi орташа номиналды кiрiстi ң т ү зетiлген коэффициентiнен N 118 қ аулыны ң 18-тарма ғ ымен белгiленген кiрiстiлiктi ң ауыт қ уыны ң т ө менгi шегiне те ң шаманы
к ө рсетедi.
      11. Қорда күнтізбелік жыл соңында Қордың номиналды кірістілік көрсеткіші мен кірістіліктің барынша төмен мәні арасындағы теріс айырма болған жағдайда Қор осы айырманы Қордың кастодиан банктегі инвестициялық шотына тиісті меншікті капитал есебінен ақша сомасын аударым жасау жолымен өтейді.
      Осы тармақтың бірінші абзацымен белгіленген талап зейнетақы активтері мен міндеттемелер қабылданған күнтізбелік жыл соңындағы кірістіліктің барынша төмен мәні мен Қордың номиналды кірістілігі көрсеткіші арасындағы теріс айырмасы бар зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті атқаруға берілетін лицензиядан айырылған жинақтаушы зейнетақы қорының міндеттемелері мен зейнетақы активтерін қабылдайтын Қорға қолданылмайды.
       Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      12. Қ орды ң кiрiстiлiктi ң барынша т ө мен м ә нi мен К 2 коэффициентi арасында ғ ы терiс айырманы алып тастау ма қ сатында кастодиан банктегi инвестициялы қ шот қ а енгізген сомасы N 118 қ аулыны ң 19-тарма ғ ына
с ә йкес есептеледi.
      Қ ор кiрiстiлiктi ң барынша т ө мен м ә нi мен К 2 коэффициентi арасында ғ ы терiс айырманы алып тастау ү шiн ө тейтiн сомасын кастодиан банктегi инвестициялы қ шотына есеп айырысу жасалатын жылдан кейiнгi жылды ң 1 а қ панына дейiнгi мерзiмде енгізуі тиiс.
      13. Қ ор кiрiстiлiктi ң барынша т ө мен м ә нi мен К 2 коэффициентi арасында ғ ы терiс айырманы ө теу сомасын енгізуді ж ү зеге асыр ғ ан к ү ннен кейiнгi к ү н iшiнде у ә кiлеттi орган ғ а осы соманы ң енгізілгендігі
ж ө нiндегi кастодиан банктi ң растамасымен бiрге жiбередi.
      13-1. Қор ай сайын бағалы қағаздардың құнсыздануы жөнінде тесттер жүргізеді және N 118 қаулыға сәйкес олардың құнсыздануына байланысты болуы мүмкін жоғалтуларға қарсы резервтер (провизиялар) қалыптастырады.
       Ескерту. 13-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
       13-2. К 2 номиналдық кіріс коэффициенті орташа номинирленген кіріс коэффициентінің түзетілген мәнінен ауытқыған кезде және Қорда шартты міндеттемелер талаптары пайда болған кезде Қор N 118 қаулыға сәйкес есептелген шартты міндеттемелер бойынша бағалау резервін қалыптастырады.
       Ескерту. 13-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

4-тарау. "Бiр эмитенттiң мемлекеттiк емес бағалы
қағаздарға, екiншi деңгейдегi бiр банктегi салымдарға,
бiр заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесiне
инвестициялары және кассадағы ақша қалдығы" 2 пруденциалдық
нормативi

      14. Бiр эмитенттiң бағалы қағаздарға, екiншi деңгейдегi бiр банктегi салымдарға, сондай-ақ бір заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесіне меншiктi активтердi инвестициялау кезiнде осы Нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылуы мүмкiн Қор инвестициясының жиынтық мөлшерi мынадай мәндерден аспауы тиiс:
      1) екiншi де ң гейдегi бiр банк эмиссияла ғ ан ба ғ алы қ а ғ аздар ғ а, сондай-а қ осы банктегi салымдар ғ а - мынадай талаптарды са қ та ғ ан кезде Қ орды ң меншiктi активтерiнi ң к ө лемiні ң он пайызынан:
      осы инвестициялардың мөлшерi банктiң меншiктi капиталының мөлшерiнiң отыз бес пайызынан аспауы тиiс (қаржылық агенттiктер мен ипотекалық облигацияларды қоспағанда) не осы банктiң меншiктi капиталының мөлшерiнiң елу пайызынан аспауы тиiс, егер осы банк "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзiмдi инвестициялық рейтингтік бағасы бар немесе ("Standard & Poor's" рейтингтік агенттiгiн жiктеу бойынша) немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингтiк бағасы бар болса;
      екiншi деңгейдегi бiр банк бағалы қағаздарға эмиссиялаған инвестициялар мөлшерi банктiң меншiктi капиталы мөлшерiнiң жиырма бес пайызынан аспауы тиіс ( қ аржылы қ агенттiктер мен ипотекалы қ облигацияларды қ оспа ғ анда);
      екiншi де ң гейдегi бiр банктегi салымдар ғ а салын ғ ан инвестициялар м ө лшерi банктi ң меншiктi капиталыны ң м ө лшерiнi ң жиырма процентiнен аспайды;
      Қ орды ң банктi ң дауыс берушi акцияларыны ң зейнета қ ылы қ ж ә не меншiктi активтер есебiнен жасал ғ ан инвестициялары осы банктi ң дауыс берушi акцияларыны ң жалпы саныны ң он пайызынан кем болмауы тиiс;
      2) екiншi деңгейдегi банктiң бағалы қағаздарына және екiншi деңгейдегi банктер болып табылмайтын банктiң аффиллирленген тұлғаларына, сондай-ақ осы банктегi салымдарға - осы тармақтың 1) тармақшасының екiншi абзацымен, 3) тармақшасының екiншi абзацымен белгiленген шектеулердi сақтау шарты бойынша Қордың меншiктi активтерiнiң көлемiнiң он пайызынан;
      3) екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын эмитенттің бағалы қағаздарына – мынадай талаптарды сақтаған кезде Қордың меншікті активтері көлемінің он пайызынан:
      бiрақ мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарға салынған осы инвестициялардың мөлшері осы эмитенттiң меншiктi капиталы мөлшерiнiң жиырма пайызынан артық болмауы (қаржылық агенттiктерiнен, ипотекалық облигациялардан және мемлекеттiң немесе қаржы агенттiгiнiң кепiлдiгiмен шығарылған облигациялардан басқа) немесе осы эмитенттiң мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарының бір шығарылымының жалпы көлемiнiң (аталған шамалардың қайсысы мейлiнше кем болатындығына қатысты) жиырма бес пайызынан аспауы керек;
      эмитенттің дауыс беруші акцияларындағы инвестициялардың мөлшері осы эмитенттің дауыс беруші акцияларының жалпы санының он пайызынан кем болады ;
      4) алынып тасталды
      5) бiр заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы қатысу үлесi
Қордың меншiктi активтерiнiң - көлемінің он пайызы;
       5-1) Қордың меншікті активтерінің көлемінің он пайызы – бір заңды тұлғаның жарғы капиталындағы және осы заңды тұлға шығарған бағалы қағаздардағы қатысу үлесі;
      6) басқарушы компаниясы қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған
заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының пайларына, Қордың меншiктi активтерiнiң көлемiнiң он пайызынан кем емес осы аралық инвестициялық пай қорының активтерінің он пайызынан кем емес мөлшерде;
       6-1) Қордың меншiктi активтерiнiң көлемiнiң он пайызын – басқарушы компаниясы қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын бір басқарушы компанияда басқаруда болып отырған аралық инвестициялық пай қорларының пайларымен, және осы басқарушы компания шығарған бағалы қағаздармен;
      7) халықаралық шәкіл бойынша "BBBm-"-тен кем емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен кем емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтингтік бағасы бар инвестициялық қордың пайларына, Қ орды ң меншiктi активтерiнi ң
к ө лемiнi ң он пайызынан, бiрақ осы инвестициялы қ қ орды ң активтеріні ң он пайызынан кем емес м ө лшерде;
       7-1) Қордың меншiктi активтерiнiң көлемiнiң он пайызын – халықаралық шәкіл бойынша "BBBm-"-тен кем емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен кем емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтингтік бағасы бар бір басқарушы компанияның басқаруында тұрған және осы компания шығарған инвестициялық қорлар пайларына;
      8) шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға – Қордың меншікті активтері көлемінің он пайызынан, бірақ бір эмиссия облигацияларының жалпы көлемінің жиырма бес пайызынан кем емес мөлшерде;
       9) Қордың меншiктi активтерiнiң көлемiнiң он пайызын – тазартылған қымбат металдармен және металл депозиттермен ;
      10) Қордың меншiктi активтерiнiң көлемiнiң он пайызын – халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздармен .
       Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      15. Қ орды ң инвестицияларыны ң жиынты қ м ө лшерiн бiр эмитенттi ң бағ алы қ а ғ аздарына, екiншi де ң гейдегi бiр банктегi салымдарына салып, есеп айырысу кезiнде:
      1) Қ аза қ стан Республикасыны ң резидент банкiнi ң (эмитенттi ң ) меншiктi капиталы - листингтiк р ә сiмдерге с ә йкес ба ғ алы қ а ғ аздарды ң сауда-сатты ғ ын ұ йымдастырушы берген Қ аза қ стан Республикасыны ң банк
қ ызметiн реттейтiн за ң намасына немесе Қ аза қ стан Республикасыны ң акционерлiк қ о ғ амдар туралы за ң намасына с ә йкес баспас ө з басылымында жариялан ғ ан со ңғ ы то қ санды қ балансы негiзiнде аны қ талады.
      2) шетелдiк эмитенттi ң меншiктi капиталы Reuters немесе Bloomberg V.L.Р а қ паратты талдама ж ү йесiнде немесе осы ба ғ алы
қ а ғ аздар ба ғ асы белгiленетiн сауда ж ү йесiнде, ба ғ алы қ а ғ аздарды ң сауда-сатты ғ ын ұ йымдастырушыны ң интернет желiсiндегi сайтында немесе осы ба ғ алы қ а ғ аздар эмитентiнi ң сайтында орналас қ ан оны ң со ңғ ы
то қ санды қ балансы негiзiнде аны қ талады;
      3) бiр-бiрiне қатысты аффиллирленген банктер бiр банк болып танылады, сонымен қатар осы Нұсқаулықтың 14-тармағының 1) тармақшасының екiншi абзацымен белгiленген шектеу осындай банктердiң әрқайсысына қатысты қолданылады;
      4) бiр-бiрiне қатысты аффиллирленген, екiншi деңгейдегi банктер болып табылмайтын эмитенттер бiр эмитент ретiнде танылады, сонымен
қатар осы Нұсқаулықтың 14-тармағының 3) тармақшасымен белгiленген шектеулер осы эмитенттердiң әр қайсысына жеке қолданылады. Осы тармақшаның күші кредиттік бюроның қатысушылары (акционерлері) болып табылатын заңды тұлғаларға, сондай-ақ мемлекеттік акциялар пакеті (қатысу үлесі) "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамына берілген заңды тұлғаларға таратылмайды.
       Ескерту. 15-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      16. К ү ннi ң со ң ында ғ ы Қ орды ң кассасында ғ ы қ алды қ а қ ша м ө лшерi
Қ орды ң меншiктi активтерiнi ң он пайызынан аспауы тиiс.
      Екінші де ң гейдегі бір банктегі ( ө з араларында аффиллирленген
т ұ л ғ алар болып табылатын екі ж ә не одан к ө п екінші де ң гейдегі банктердегі) Қ орды ң а ғ ымда ғ ы шоттарында ғ ы а қ шаны ң барынша жо ғ ары
қ алды ғ ы Қ орды ң меншікті активтері м ө лшеріні ң он пайызынан аспауы тиіс.
      17. Осы Н ұ с қ аулы қ ты ң 14 ж ә не 15-тарма қ тарымен белгiленген нормалар у ә кiлеттi орган белгiлеген зейнета қ ы активтерiн инвестициялау т ә ртiбiне с ә йкес Қ орды ң сатып алуы м ү мкiн Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздарына қ олданылмайды.
      Қ орды ң инвестицияларыны ң жиынты қ м ө лшерiн екiншi де ң гейдегi банк болып табылмайтын эмитент облигацияларымен есеп айырысу кезiнде облигацияларды ң номиналды құ ны пайдаланылады.
       Ескерту. 17-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 Қаулысымен.

5-тарау. Пруденциалдық нормативтердiң сақталуын бақылау

      18. Қ ор осыны ң алдында ғ ы ж ұ мыс к ү нiнi ң со ң ында ғ ы, сондай-а қ
а ғ ымда ғ ы тiкелей ж ұ мыс к ү нiнi ң алдында ғ ы ә р демалыс к ү нiнi ң со ң ында ғ ы жа ғ дай бойынша ә р ж ұ мыс к ү нi ү шiн есеп жасайды:
      1) К 1 коэффициентiнi ң м ә нiне;
      2) жасал ғ ан инвестицияларды ң 2-пруденциалды қ нормативiне
с ә йкестiгiне.
      19. К 1 коэффициентi мәнiнiң есептерi және осы Нұсқаулықтың 1, 3, 4, 5, 6, 7 -қосымшаларының нысандары бойынша пруденциалдық нормативтерді есептеу үшiн қосымша мәлiметтердi Қор ай сайын электронды және қағаз тасымалдағыштармен уәкiлеттi органға есептiден кейiнгi айдың бiрiншi күнгi жағдай бойынша осы айдың бесiншi жұмыс күнi Астана қаласының
уақытымен 18-00-ден кешiктiрмей бередi.
      Есептердегi деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен көрсетiледi. Оларды жасау кезiнде қолданылған өлшем бiрлiктерi мың теңгемен белгiленедi. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейiн дөңгелектенедi, ал бес жүз теңгеге тең және одан артық сома мың теңгемен дөңгелектенедi.
       Ескерту. 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.
      20. Қағаз тасымалдағыштағы есептер мен қосымша мәлiметтерге
Қордың бiрiншi басшысы немесе есепке қол қоюға уәкілетті, бас бухгалтер қол қояды, мөрмен расталады және Қорда сақталады.
      21. Электронды тасымалдағыштағы есептер мен қосымша мәлiметтер берiлетiн деректердiң құпиялылығын және түзетiлмейтiндiгiн қамтамасыз ететiн криптографиялық құралдармен қорғалатын ақпаратты жеткiзуге кепiлдiк берiлген көлiк жүйесiн пайдалану арқылы жасалады.
      22. Электронды тасымалда ғ ышта ұ сынылып отыр ғ ан деректер мен
қ а ғ аз тасымалда ғ ышта ғ ы деректердi ң д ә лме-д ә лдiгiн Қ орды ң бiрiншi басшысы немесе оны ң орнында ғ ы т ұ л ғ а қ амтамасыз етедi.
      23. Осы Н ұ с қ аулы қ ты ң 18-тарма ғ ында к ө рсетiлген м ә ндер осы
Н ұ с қ аулы қ белгiлеген пруденциалды қ нормативтермен с ә йкес келмеген
жа ғ дайда, Қ ор у ә кiлеттi орган ғ а бiр к ү н iшiнде осы с ә йкессiздiк фактiсi мен себептерi туралы оны жою ж ө нiндегi iс-шаралар жоспарын
қ оса бере отырып, хабарлайды.
      Осы Н ұ с қ аулы қ ты ң 14-тарма ғ ыны ң 1) тарма қ шасыны ң екiншi абзацымен белгiленген талаптар б ұ зыл ғ ан жа ғ дайда, Қ ор осы т ә ртiп
б ұ зуды ө з жеке активтерi есебiнен жояды.
      24. Қ ор ба ғ алы қ а ғ аздар рыногында к ә сiби қ ызметтi ң жекелеген
т ү рлерiн ж ү зеге асыр ғ ан жа ғ дайда, пруденциалды қ нормативтердi ң есебi Қ аза қ стан Республикасы Қ аржы нары ғ ын ж ә не қ аржы ұ йымдарын реттеу мен қ ада ғ алау агенттiгi Бас қ армасыны ң "Ба ғ алы қ а ғ аздар рыногында к ә сіби
қ ызмет т ү рлерін қ оса ат қ аратын ұ йымдар ғ а арнал ғ ан пруденциалды қ нормативтерді есептеу ережесін бекіту туралы" 2008 жыл ғ ы 22 тамызда ғ ы  N 119 қ аулысымен белгiленген ерекшелiктердi ескере отырып жасалады.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына
арналған пруденциалдық       
нормативтердiң нормативтiк   
маңызы, олардың есебiнiң     
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
1-қосымша           

       Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.10.29 N 164 , 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.

       РҚАО-ның ескертуі!
      1-қосымшаға 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту енгізіледі.     

     ___________________________________________________________
                          Қордың атауы

                  200__ жыл ғ ы "____" __________
                        кредиттік т ә уекел

                                                        (мы ң те ң ге)

N
р/c

Баптарды ң атауы

Сомасы

Пайыздар-
да ғ ы
т ә уекел
де ң гейі

Есеп
айырысу
сомасы

I топ

1

Қ олма- қ ол те ң ге

 

0

 

2

"Standard & Рооr's" агенттігіні ң
"АА-"-тен кем емес т ә уелсіз
рейтингі бар немесе бас қ а
рейтингтік агенттіктерді ң бірі-
ні ң осы ғ ан ұқ сас де ң гейіндегі
рейтингтік ба ғ асы бар елді ң
шетелдік қ олма- қ ол валютасы

 

0

 

3

Жергілікті ат қ арушы органдар шы-
ғ ар ғ ан облигацияларды  қ оспа-
ғ анда, Қ аза қ стан Республикасыны ң
мемлекеттік ба ғ алы қ а ғ аздары

 

0

 

3-1

"Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар


0


3-2

"Кері репо" операциялары


0


4

Қ аза қ стан Республикасыны ң Ұ лтты қ
Банкіндегі салымдар

 

0

 

5

"Standard & Рооr's" агенттігінің
"АА-"-тен кем емес тәуелсіз
рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар шет
мемлекеттердің мемлекеттік
бағалы қағаздары

 

0

 

6

"Standard & Рооr's" агенттігінің "АА-"-тен кем емес халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар

 

0

 

7

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"АА-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингтік
бағасы бар, соның ішінде,
Қазақстан Республикасының
резидент емес банктерінде
тазартылған қымбат металдар мен
металл депозиттер


0


8

Базалық активі тәуекелдің
І-тобына енгізілген активтер
болып табылатын фьючерстер,
опциондар, своптар, форвардтар

 

0

 

9

Тәуекел І-тобына енгізілген
активтер бойынша есептелген
сыйақы

 

0

 

II топ

10

"Standard & Рооr's" агенттігінің
" А-"-тен " ВВВ- " дейінгі тәуелсіз
рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар
елдердің және тиісінше рейтинг-
тік бағасы жоқ елдердің шетелдік
қолма-қол валютасы


20


11

"Standard & Рооr's" агенттігінің
"А+"-тен "А-" дейінгі тәуелсіз
рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар шет
мемлекеттердің мемлекеттік
бағалы қағаздары


20


11-1

"Standard & Рооr's" агенттігінің "А+"-тен "А-" дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


20


12

Қ ор биржасыны ң ресми тізіміне
енгізілген Қ аза қ стан Республика-
сыны ң жергілікті ат қ арушы
органдары шы ғ ар ғ ан облигациялар


20


13

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"А-"-тен төмен емес ұзақ
мерзімді кредиттік рейтингісі
бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингтік
бағасы бар немесе "Standard &
Рооr's" агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша  "kzА-"-тен төмен
емес рейтингтік бағасы бар
Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі,
"Standard & Poor's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"АА-"-тен төмен емес ұзақ
мерзімді кредиттік рейтингі бар
немесе басқа рейтингтік
агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингтік
бағасы бар резидент емес-бас
банктің еншілес резидент-банкте-
ріндегі салымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

14

"Standard & Poor's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"АА-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктерінің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар шетелдік
ұйымдармен шығарылған мемлекет-
тік емес борыштық бағалы
қағаздары


20


15

Қазақстан Республикасының және
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сәйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдары шығарған, "Standard &
Рооr's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "А-"-тен төмен
емес рейтингтік бағасы бар
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингтік
бағасы бар немесе "Standard &
Рооr's" агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша "kzА-"-тен төмен
емес рейтингтік бағасы бар
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздар

 

20

 

 

 

 

16

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"АА-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейін-
дегі рейтингтік бағасы бар
ұйымдармен шығарылған Principal
protected notes

 

20


17

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, ол бойынша мемлекеттің тапсырмасы бар, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған инфрақұрылымдық облигациялар

 

20


18

Жолда ғ ы а қ ша

 

20


19

Т ә уекелді ң II-тобына енгізілген
активтер бойынша есептелген
сыйа қ ы

 

20


III-топ

20

"Standard & Рооr's" агенттігінің
"ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-" дейінгі
тәуелсіз рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар шет
мемлекеттердің мемлекеттік
бағалы қағаздары

 

50

 

20-1

"Standard & Рооr's" агенттігінің "ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-" дейінгі халықаралық рейтинг бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтинг бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


50


21

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-" дейінгі
ұзақ мерзімді кредиттік
рейтингісі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар немесе
"Standard & Рооr's" агенттігінің
ұлттық шәкілі бойынша " kzВВВ+" бастап " kzВВВ-" дейінгі
рейтингтік бағасы бар Қазақстан
Республикасының екінші деңгейде-
гі банктеріндегі, "Standard &
Рооr's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "А+"-тен бастап
"А-" дейінгі ұзақ мерзімді
кредиттік рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар
резидент емес бас банкінің
еншілес резидент-банктеріндегі
салымдар

 

50

 

22

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"А+"-тен "А-" дейін рейтингтік
бағасы бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар шетел
ұйымдары шығарған мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары

 

50

 

23

Қазақстан Республикасының және
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сәйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдары шығарған, "Standard &
Рооr's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВВ+"-тен бастап
"ВВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы
бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингтік
бағасы бар немесе "Standard &
Рооr's" агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша "kzВВВ+"- тен бастап "kzВВВ-" дейінгі рейтинг-
тік бағасы бар мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздар

 

50

 

24

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"А+"-тен бастап "А-" дейін
рейтингтік бағасы бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар
ұйымдармен шығарылған Principal
protected notes

 

50

 

25

Базалық активі тәуекелдің
ІІІ-тобына енгізілген активтер
болып табылатын фьючерстер,
опциондар, своптар, форвардтар

 

50

 

26

Базалы қ активі индекс болып
табылатын фьючерстер, опциондар,
своптар, форвардтар

 

50

 

27

Т ә уекелді ң ІII-тобына енгізілген
активтер бойынша есептелген
сыйа қ ы

 

50

 

IV топ

28

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВ+"-тен бастап "ВВ-" дейінгі
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі
бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингтік
бағасы бар немесе "Standard &
Рооr's" агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша "kzВВ+"-тен
бастап "kzВВ-" дейінгі рейтинг-
тік бағасы бар Қазақстан
Республикасының екінші деңгейде-
гі банктеріндегі салымдар

 

100

 

29

"Standard & Рооr's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВВ+"-тен бастап "ВВВ-" дейінгі
рейтингтік бағасы бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейінде-
гі рейтингтік бағасы бар шетел
ұйымдары шығарған мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары

 

100

 

30

Қазақстан Республикасының және
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сәйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдары шығарған, "Standard &
Рооr's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВ+"-тен бастап
"ВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы
бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингтік
бағасы бар немесе "Standard &
Рооr's" агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен
емес рейтингтік бағасы бар
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздар

 

100

 

31

Инфрақұрылымдық міндеттемелер шығарылымының толық емес көлемі бойынша мемлекеттің кепілдігі бар, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигациялары

 

100

 

32

Қ аза қ стан Республикасы
ұ йымдарыны ң инфра құ рылымды қ
облигациялары


100


33

алынып тасталды 

34

"Кері репо" операциялары


100


35

Т ә уекелді ң ІV-тобына жай акциялар енгізілген активтер бойынша есептелген сыйа қ ы

 

100

 

V топ

36

Қ аза қ стан Республикасыны ң екінші
де ң гейдегі банктеріндегі
салымдар, осы банктер қ ор
биржасыны ң ресми тізіміні ң
"акциялар" секторыны ң бірінші
санатына енгізілген эмитент-
банктері болып табылған жағдайда

 

130

 

37

Қазақстан Республикасының және
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сәйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдары шығарған, "Standard &
Рооr's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "В+"-тен бастап
"В-" дейінгі рейтингтік бағасы
бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингтік
бағасы бар немесе "Standard &
Рооr's" агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша "kzВ+"-тен бастап
"kzВ-"  дейінгі рейтингтік
бағасы бар мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздар

 

130

 

38

Базалық активі тәуекелдің V- тобына енгізілген активтер
болып табылатын фьючерстер,
опциондар, своптар, форвардтар


130


39

Т ә уекелді ң V-тобына енгізілген
активтер бойынша есептелген
сыйа қ ы

 

130

 

39-1

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесін бекіту туралы" 2006 жылғы 27 қазандағы N 225 қаулысымен бекітілген Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру ережесінің 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдары (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 4486 тіркелген )


300


VI топ

40

Қазақстан Республикасының және
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сәйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдары шығарған, қор биржасы-
ның ресми тізімінің "бірінші
шағын санаттың рейтингтік бағасы
жоқ борыштық бағалы қағаздар"
шағын санатына кіргізілген
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздар


200


41

Қазақстан Республикасының және
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сәйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдары шығарған, қор биржасы-
ның ресми тізімінің "екінші
шағын санаттың рейтингтік бағасы
жоқ борыштық бағалы қағаздар"
шағын санатына кіргізілген
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздар


300


42

Сауда-сатты қ ты ұ йымдастырушыны ң
делистинг жаса ғ ан борышты қ
ба ғ алы қ а ғ аздар


300


43

Базалық активі  тәуекелдің
ІV-тобына енгізілген активтер
болып табылатын фьючерстер,
опциондар, своптар, форвардтар


250


44

Акциялары сауда-сатты қ ты
ұ йымдастырушыны ң делистинг
жаса ғ ан екінші де ң гейдегі
банктеріндегі салымдар


300


45

Т ә уекелді ң VІ-тобына енгізілген
активтер бойынша есептелген
сыйа қ ы


250


46

Кредиттік т ә уекел д ә режесі
бойынша м ө лшерленген активтер
сомасыны ң жиынты ғ ы


х


      Бірінші басшы немесе
      есепке қол қоюға уәкілетті тұлға         ________________
      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)           (қолы)

      Бас бухгалтер                            ________________
      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)           (қолы)

      Мөр орны

      Кестені толтыру бойынша т ү сіндірмелер:
      Зейнетақы активтерін кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерлеу кезінде егер, борыштық бағалы қағаздың арнайы борыштық рейтингі бар болса, онда осы бағалы қағаз осы рейтинг бойынша есепке алынады.
      Қ аржы құ ралы бойынша есептелген жиынты қ сыйа қ ы қ аржы құ ралыны ң жиынты қ а ғ ымда ғ ы құ ныны ң құ рамында ғ ы кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша активтердің есебіне кіргізілген болса, онда ол бұдан әрі жеке есепке алынбайды .
      Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны мен олар бойынша кредиттік тәуекел сомасын осы қосымшада көрсетілген контрагент санатына сәйкес келетін тәуекел дәрежесіне көбейту арқылы кредиттік тәуекелді есептеуге енгізіледі.
      Своп, фьючерс, опцион ж ә не форвард операциялары бойынша кредиттік тәуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналды құнының осы Нұсқаулыққа 2-қосымшада көрсетілген және көрсетілген қаржы құралдарын өтеу мерзімімен белгіленетін кредиттік тәуекел коэффициентіне туынды ретінде есептеледі .
      Қаржы құралдарының осы тармақта көрсетілген нарықтық құны (алмастыру құны) мыналарды білдіреді:
      сатып алу мәмілелері бойынша - қаржы құралының ағымдағы
нарықтық құнының осы қаржы құралының келісім-шарттық номиналды
құнынан асу шамасын білдіреді. Қаржы құралының ағымдағы нарықтық
құныоның келісім-шарттық номиналды құнынан кем немесе тең болған
жағдайда, алмастыру құны нольге тең;
      сату мәмілелері бойынша - қаржы құралының келісім-шарттық номиналды құнының осы қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнынан асу шамасын білдіреді. Қаржы құралының келісім-шарттық номиналды құны оны ағымдағы нарықтық құнынан кем немесе тең болған жағдайда, алмастыру құны нольге тең.
      Бивалюталық қаржы құралдары (талабы мен міндеттемесі түрлі шетел валютасында болатын қаржы құралдары) бойынша алмастыру құны талаптардың теңгелік баламасының есептілік жасау күніндегі бағам бойынша белгіленген міндеттемелердің теңгелік баламасынан асу шамасы ретінде анықталады. Талаптардың теңгелік баламасының шамасы міндеттемелердің теңгелік баламасынан кем немесе тең болған жағдайда, алмастыру құны нольге тең.
      Қаржы құралдарының осы тармақта көрсетілген келісім-шарттық номиналды құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мәміле жасау
к ү нінде к ө рсетілген қ аржы құ ралдарыны ң құ нын білдіреді. Бивалюталы қ
қ аржы құ ралдарыны ң келісім-шартты қ номиналды құ ны ретінде Қ орды ң талаптары қ алыптастырылатын валюта қ абылданады.
      Сатыл ғ ан опциондар бойынша алмастыру құ ны есептелмейді.
      Сауда-саттықты ұйымдастырушы делистинг жасаған қ аржы құ ралдары осы қ аржы құ ралдарыны ң а ғ ымда ғ ы құ ныны ң сомасын осы қ осымшаны ң VI тобында ғ ы аквивтерінде к ө рсетілген т ә уекел д ә режесіне к ө бейту жолымен кредиттік т ә уекел есебіне кіргізіледі.
       Зейнетақы активтерін халықаралық және ұлттық шәкіл бойынша рейтинг бағасы болған кезде кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша саралау кезінде есепке осы Нұсқаулықтың 2-тармағына сәйкес уәкілетті орган таныған рейтингтік агенттіктерінің бірінің халықаралық шәкілі бойынша ең жоғары рейтинг бағасы алынады .

Жинақтаушы зейнетақы қорларына
арналған пруденциалдық       
нормативтердiң нормативтiк   
маңызы, олардың есебiнiң     
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
2-қосымша          

       РҚАО-ның ескертуі!
      2-қосымша 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен алынып тасталады.

      ____________________________________________________________
                           (қордың атауы)

      200___жыл ғ ы _________________________________ жа ғ дай бойынша
            туынды қ аржы құ ралдарымен жасал ғ ан м ә мілелер бойынша
                              кредиттік т ә уекел

                                                          (мың теңге)

N
р/с

Баптар
атауы/
валюта-
лау
күнінің
мерзімі

Мемлекеттік
бағалы қағаз-
дармен жасалған
мәмілелер

Валюталық
мәмілелер

Пайыздық мәмілелер

со-
ма-
сы

тәу-
екел
дәре-
жесі

есеп-теу
сома-
сы

со-
ма-
сы

тәу-
екел
дәре-
жесі

есеп-теу
со-
масы

со-
ма-
сы

тәу-
екел
дәре-
жесі

есеп-
теу
сомасы

1

1 жылдан
кем

 

0,020,050,03  1.  2..……


2

1 жылдан
5 жылға
дейін


0,030,070,06  1.  2..……


3

5 жылдан
астам


0,040,090,09  1.  2..……


4

Жиынтығы


ххх


      кестені ң жал ғ асы

Мемлекеттік емес
бағалы қағаздармен
жасал ғ ан м ә мілелер

Қ ымбат металдармен
жасал ғ ан м ә мілелер

Ө зге м ә мілелер

сома-
сы

тәуе-
кел
дәре-
жесі

есеп-
теу
сомасы

сома-
сы

тәуекел
дәре-
жесі

есеп-
теу
сома-
сы

сомасы

тәуекел
дәре-
жесі

есеп-
теу
сомасы


0,060,070,10


0,080,070,12


0,100,080,15


ххх


      Бірінші басшы немесе
      есепке қол қоюға уәкілетті тұлға:          ________________
      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)             (қолы)

      Бас бухгалтер                              ________________            (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)             (қолы)

      Мөр орны

      Туынды қаржы құралдары бойынша кредит тәуекелі есепті күннен бастап валютталау күніне дейін қалған мерзімге қатысты номиналды келісім-шарт құнын коэффициенттерге көбейту жолымен есептелінеді.
      Осы кестеде келтірілген санаттың ешқайсысына да жатпайтын туынды қаржы құралдарымен операциялар "Басқа мәмілелер" санатында көрсетілген кредит тәуекелінің коэффициенттері бойынша саралануы тиіс.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына
арналған пруденциалдық       
нормативтердiң нормативтiк   
маңызы, олардың есебiнiң     
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
3-қосымша    

         Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.          

      ___________________________________________________
Қордың атауы

20 __ жылғы "____" _____________
айырықша пайыздық тәуекелі

                                                      (мың теңгемен)

р/с N

Атауы

Сомасы

Айырықша тәуекел коэффициенті (%)

Есеп айырысу сомасы

1

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, тәуелсіз рейтингі "Standard & Рооr's" агенттігінің "АА-"-дан төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері және орталық банктері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ шығарған борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


0


2

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің "А-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық көлеміне сәйкес келетін, мемлекеттің кепілдігі бар, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигацияларының құны


0,01


3

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың құны


1,2


4

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, тәуелсіз рейтингі "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың, мөлшері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының толық емес көлемі бойынша, мемлекеттің кепілдігі бар, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасы ұйымдарының инфрақұрылымдық облигацияларының құны


3,2


5

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының, "Standard & Poor's" агенттігінің "В-"-тен төмен емес тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекеттердің орталық Үкіметтері мен орталық банктері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарының, "Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "В-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздардың құны


4,4


6

Қазақстан Республикасының және қор биржасының ресми тізіміндегі "бірінші шағын санаттың рейтинг бағасы жоқ борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар түріндегі сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


5,2


7

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарының құны


7,2


Айрықша тәуекел жиынтығы


X


      Бірінші басшы немесе
      есепке қол қоюға
      уәкілетті тұлға ____________________________________ __________
                     (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)   (қолы)
      Бас бухгалтер  _____________________________________ __________
                     (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты) (қолы)
      Мөрдің орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына
арналған пруденциалдық       
нормативтердiң нормативтiк   
маңызы, олардың есебiнiң     
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
4-қосымша         

       Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.  

          1-кесте  

       20 __ жылғы "____" _________ уақытша аралық бойынша сыйақы ставкасының (пайыздық тәуекелдің) өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекелі бар қаржы құралдарын бөлу

                                                     (мың теңгемен)

Аймақтар

Уақытша аралықтар

Қаржы құралдарының құны

Саралау коэффициенттері

Қаржы құралдарының сараланған құны

1

2

3

4

5

1

1 айдан кем

 

0,00


1-3 ай

 

0,0001


3-6 ай

 

0,0015


6-12 ай

 

0,002


1 аймақтың жиынтығы

х2

1-2 жыл

 

0,003


2-3 жыл

 

0,004


3-4 жыл

 

0,006


2 аймақтың жиынтығы

х3

4-5 жыл

 

0, 0075


5-7 жыл

 

0,01


7-10 жыл

 

0,015


10-15 жыл

 

0,017


15-20 жыл

 

0,0185


20 жылдан артық

 

0,02


3-аймақтың жиынтығы

х4


Жиынтық сома      Кестені толтыру бойынша түсіндірулер:
      Белгіленген ставкасы бар қаржы құралдары өтелгенге дейін қалған мерзімге сәйкес уақытша аралық бойынша бөлінеді.
      Өзгермелі ставкасы бар қаржы құралдары ставканы қайта қарау күніне дейін қалған мерзімге қатысты уақытша аралық арқылы бөлінеді.
      Орындалу мерзімі екі уақытша аралықтардың шекарасында болатын қаржы құралдары мейлінше ерте аралық бойынша бөлінеді.
      Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдарын (фьючерстердің, опциондардың, своптардың, форвардтардың) өтеу мерзімі туынды қаржы құралдарын және олардың базистерінің айналыс мерзімі жеткізілгенге және орындалғанға дейінгі мерзімге қатысты есептеледі.
      Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты сараланған туынды қаржы құралдарының (фьючерстердің, опциондардың, своптардың, форвардтардың) сомасы тиісті базистік активтердің нарықтық құнына қатысты және туынды қаржы құралдарын жеткізу немесе орындағанға дейінгі мерзімге қатысты есептеледі.

2-кесте 

____________________________________________________
Қордың атауы

20 __ жылғы "____" _____________
жалпы пайыздық тәуекел есебі

                                                      (мың теңгемен)

N

Позициялардың атауы

Формула (кестенің уақытша аралығы бойынша жолы/бағаны)

1

2

3

1

Қаржы құралдарының 1-аймақ бойынша сараланған сомасы


2

Қаржы құралдарының 2-аймақ бойынша сараланған сомасы


3

Қаржы құралдарының 3-аймақ бойынша сараланған сомасы


4

Қаржы құралдарының барлық аймағы бойынша сараланған сомасының 10 пайызы

10% (1-жол + 2-жол + 3-жол)

5

Қаржы құралдарының 1-аймағы бойынша сараланған сомасының 40 пайызы

40% * 1-жол

6

Қаржы құралдарының 2-аймағы бойынша сараланған сомасының 30 пайызы

30% * 2-жол

7

Қаржы құралдарының 3-аймағы бойынша сараланған сомасының 30 пайызы

30% * 3-жол

8

Жалпы пайыздық тәуекелдің жиынтығы

4-7-жол жиынтығы

      Бірінші басшы немесе
      есепке қол қоюға
      уәкілетті тұлға ___________________________________ __________
                     (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)
      Бас бухгалтер  ____________________________________ __________
                     (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)
      Мөрдің орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына
арналған пруденциалдық       
нормативтердiң нормативтiк   
маңызы, олардың есебiнiң     
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
5-қосымша          

       Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.       

     ___________________________________________________________
      Қордың атауы

20 __ жылғы "____" _________ Қаржы құралының (қор тәуекелінің) нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел есебі

                                                      (мың теңгемен)

N

Атауы

Сомасы

Тәуекел коэффициенті

Есеп айырысу сомасы

1

2

3

4

5

1

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, " Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар заңды тұлғалардың акциялары


 

0,02


 

2

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, осы кестенің 1-жолында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар


 

0,02


 

3

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, халықаралық шәкіл бойынша "BBBm-"-тен кем емес "Standard & Poor's principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен кем емес "Standard & Poor's Fund credit quality ratings" рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлар пайлары


 

0,04


 

4

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, " Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BBB+"-тен бастап "ВВ-" дейінгі рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар заңды тұлғалардың акциялары


 

0,06


 

5

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, базалық активі осы кестенің 4-жолында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар


 

0,06


 

6

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


 

0,08


 

7

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, базалық активі осы кестенің 6-жолында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар


 

0,08


 

8

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген заңды тұлғалардың акциялары


 

0,10


 

9

Болуы мүмкін жоғалтуларды шегере отырып, базалық активі осы кестенің 8-жолында көрсетілген заңды тұлғалардың акциялары болып табылатын депозитарлық қолхаттар


 

0,10


 

10

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, басқарушы компания заңды тұлға болып табылатын пай инвестициялық қорларының аралық пайлары


 

0,10


 

11

N 225 қаулының 1-қосымшасының талаптарына сәйкес келмейтін қаржы құралдарының баланстық құны


 

0,12


 

12

Базистік активтің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты туынды қаржы құралдары


 

0,12


 

13

Қор тәуекелінің жиынтығы


 

х


 

      Бірінші басшы немесе
      есепке қол қоюға
      уәкілетті тұлға ___________________________________ __________
                     (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)
      Бас бухгалтер  ____________________________________ __________
                     (тегі, аты, бар болса – әкесінің аты)  (қолы)
      Мөрдің орны

      Кестені толтыру жөніндегі түсіндірулерде:
      Қор тәуекелі бойынша зейнетақы активтерін саралау кезінде халықаралық және ұлттық шәкіл бойынша рейтингтік баға беру болған жағдайда осы Нұсқаулық бойынша танылған рейтинг агенттіктерінің бірінің халықаралық шәкілі бойынша ең жоғарғы рейтингтік бағасы есепке алынады.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына
арналған пруденциалдық       
нормативтердiң нормативтiк   
маңызы, олардың есебiнiң     
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
6-қосымша    

       Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.       

       РҚАО-ның ескертуі!
      6-қосымшаға 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту енгізіледі.          

               _____________________________________
                          ( Қ орды ң атауы)

                      200 __ жыл ғ ы "___" ______
                   К 1 коэффициентi мәнiнiң есептерi

                                                      (мың теңгемен)

N

К ө рсеткішті ң атауы

Баланс
бойынша
құ ны

Ескерілетін
м ө лшер (%)

Есеп-
ке
сома

1

Ақша және ақша эквивалентi - бар-
лығы (жол сомасы 1.1 - 1.5):


100


1.1

кассадағы ақша


100


1.2

Қазақстан Республикасының екiншi
деңгейдегi банктерiнiң ағымдағы
шоттарындағы ақша


100


1.3

ба ғ алы қ а ғ аздарды ң орталы қ
депозитарийіні ң а ғ ымда ғ ы
шоттарында ғ ы а қ ша


100


1.4

ұзақ мерзiмдi және/немесе қысқа
мерзiмдi "Standard & Poor's"
агенттiгi немесе басқа рейтинг
агенттiктерiнiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi "ВВВ-" төмен емес
дербес рейтингi бар резидент емес-
банктердiң ағымдық шоттарындағы
ақша


100


1.5

ба ғ алы қ а ғ аздарды ң ұ йымдастырыл ғ ан
рыногында Қ орлар ғ а операцияларды
ж ү зеге асыру ғ а банктік қ ызметті
к ө рсетуді ұ сынатын резидент емес-
ұ йымдарды ң а ғ ымда ғ ы шоттарында ғ ы
а қ ша


100


2

Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкіндегi салымдар


100


3

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегергенде, Қазақстан Республика-
сының екінші деңгейдегі банкте-
ріндегі салымдар (негізгі борыштың
сомасын және есептелген сыйақыны
ескеріп), мына талаптардың
біреуіне сәйкес келгенде:
"Standard & Poor's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді
кредиттік рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктерінің
бірінің ұқсас деңгейдегі рейтинг-
тік бағасы бар немесе "Standard &
Poor's" ұлттық шәкілі бойынша
"kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы бар банктер;
"Standard & Poor's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"А-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді
кредиттік рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктерінің
бірінің ұқсас деңгейдегі рейтинг-
тік бағасы бар резидент емес-бас
банктердің еншілес резидент-банк-
тері болып табылатын банктер


 

 

 

 

 

100


4

Осы банктер қор биржасының ресми
тізімінің "акциялар" секторының
бірінші санатына жай акциялар енгізілген эмитент-банктер болып табылады деген талаппен (негізгі борыштың сомасын және есептелген сыйақыны ескеріп) ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


80


5

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі
бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ
мерзімді және/немесе қысқа
мерзімді, жеке рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктерінің
бірінің ұқсас деңгейдегі рейтинг-
тік бағасы бар резидент емес-банк-
тердегі салымдар (негізгі борыштың
сомаларын және есептелген сыйақыны
ескеріп)


100


 

 

 

 

6

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, басқа мемлекеттердің
заңнамасына сәйкес айналымға
шығарылғандарды қоса алғанда
Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік бағалы қағаздары (негізгі
борыш пен есептелген сыйақының
сомаларын есепке ала отырып)


100


6-1

Ықтимал шығындар бойынша резервтерді шегеріп, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып)


100


7

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі
бойынша "ВВ-"-тен төмен емес
рейтингтік бағасы бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктерінің бірінің
ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы
бар немесе "Standard & Poor's"
ұлттық шәкілі бойынша  "kzВВ-"-тен
төмен емес рейтингтік бағасы бар,
Қорға қатысты аффиллирленген тұлға
болып табылмайтын, Қазақстан
Республикасының заңды тұлғаларының
акциялары


100


8

Қорға қатысты аффиллирленген тұлға
болып табылмайтын заңды тұлғалар-
дың ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, қор биржасының ресми
тізімінің "акциялар" секторының
бірінші санатына енгізілген
акциялары


70


9

Қорға қатысты аффиллирленген тұлға
болып табылмайтын заңды тұлғалар-
дың ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, қор биржасының ресми
тізімінің "акциялар" секторының
екінші санатына енгізілген
акциялары


50


10

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, базалық активі болып
"Standard & Poor's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВВ-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы бар немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларының акциялары табылатын
депозитарлық қолхаттар


70


11

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, базалық активі болып
"Standard & Poor's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы бар немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
немесе "Standard & Poor's"
агенттігінің ұлттық шәкілі бойынша
"kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы бар Қазақстан Республикасы-
ның заңды тұлғаларының акциялары
табылатын депозитарлық қолхаттар


100


12

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, базалық активі болып қор
биржасының ресми тізімінің
"акциялар" секторының бірінші
және/немесе бірінші санатына
енгізілген заңды тұлғалардың
акциялары табылатын депозитарлы қ
қ олхаттар


70


13

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, базалық активі болып қор
биржасының ресми тізімінің
"акциялар" секторының бірінші
және/немесе екінші санатына
енгізілген заңды тұлғалардың
акциялары табылатын депозитарлы қ
қ олхаттар


50


14

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, Қазақстан Республикасының
және басқа мемлекеттердің
заңнамасына сәйкес шығарылған,
"Standard & Poor's" агенттігінің
халықаралық шәкілі бойынша
"ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік
бағасы бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктерінің бірінің ұқсас
деңгейдегі рейтингтік бағасы бар
немесе "Standard & Poor's" ұлттық
шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен
емес рейтингтік бағасы бар Қорға
қатысты аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын Қазақстан Республика-
сының заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары (негізгі борыш пен
есептелген сыйақының сомаларын
есепке ала отырып)


100


15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі
бойынша "В+"-тен " В- " дейінгі
рейтингтік бағасы бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктерінің бірінің
ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы
бар немесе "Standard & Poor's"
ұлттық шәкілі бойынша "kzВ-"-тен
төмен емес рейтингтік бағасы бар
немесе қор биржасының "бірінші
шағын санаттың рейтингтік бағасы
жоқ борыштық бағалы қағаздар"
санатына енгізілген, Қазақстан
Республикасының және басқа
мемлекеттердің заңнамасына сәйкес
шығарылған, Қорға қатысты
аффиллирленген тұлға болып табыл-
майтын Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары
(негізгі борыш пен есептелген
сыйақының сомаларын есепке ала
отырып)


80


16

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі
бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес
тәуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтинг агенттіктерінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы
бар шетел мемлекеттерінің бағалы
қағаздары (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомаларын ескере
отырып)


100


17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі
бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес
рейтингтік бағасы бар немесе басқа
рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шетел эмитенттерінің мемле-
кеттік емес борыштық бағалы
қағаздары (негізгі борыш пен
есептелген сыйақы сомаларын ескере
отырып)


100
 


18

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі
бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес
рейтингтік бағасы бар немесе басқа
рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шетел эмитенттерінің акциялары


100


19

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


100


20

Тазартылған қымбат металдар және
металл депозиттері


100


21
 
 
 
 
 
 
 

Ықтимал шығындарға резервтерді
шегеріп, бағалы қағаздармен
сауда-саттық ұйымдастырушылардың
және бағалы қағаздар рыногының
кәсіби қатысушылары акционерлері
болып табылатын, бағалы қағаздар
рыногы инфрақұрылымының бөлігі
болып табылатын өзге де заңды
тұлғалардың акциялары


50


22

Қызметкерлердің және басқа
тұлғалардың дебиторлық берешекте-
рін шегергенде, Қорға қатысты
аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын ұйымдардың дебиторлық
берешегі (ықтимал шығындарға
резервтерді шегеріп) - барлығы
(22.1, 22.2 жолдардың сомасы)


100


22.1

Қызметкерлердің және басқа
тұлғалардың дебиторлық берешекте-
рін шегергенде, шарттың талаптары
бойынша үш күннен аспайтын мерзім-
ге мерзімі өткен, Қорға қатысты
аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын ұйымдардың дебиторлық
берешегі (ықтимал шығындарға
резервтерді шегеріп)


100


22.2

Қызметкерлердің және басқа тұлға-
лардың дебиторлық берешектерін
шегергенде, шарттың талаптары
бойынша тоқсан күннен аспайтын
мерзімге мерзімі өткен, Қорға
қатысты аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын ұйымдардың дебиторлық
берешегі (ықтимал шығындарға
резервтерді шегеріп)


50


23

Қордың баланстық құны бойынша
негізгі құрал-жабдықтары – барлығы
( 23.1-23.3 жолдарды ң сомасы )


100


23.1

меншікті немесе тұрақты жер
пайдалану құқындағы жер


100


23.2

ғимараттар және меншігіндегі
құрылыстар


100


23.3

көлік құралдарын қоспағанда,
меншікті машиналар мен жабдықтар


100


24

Ө тімді активтерді ң ж ә не ө зге
активтерді ң жиынты ғ ы (1-23
жолдарды ң сомасы)
25

Баланс бойынша міндеттемелер
26

Т ә уекел д ә режесі бойынша м ө лшер-
ленген қ аржы құ ралдарыны ң құ ны
27

Кредиттік тәуекел
28

Қ ор т ә уекелі
28.1

Сыйақы ставкасының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел (пайыздық тәуекел) (2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі)
28.2

Қаржы құралының нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел (қор тәуекелі) (2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі)
28.3

Валюталардың айырбас бағамы және қымбат металдардың бағамының өзгеруіне байланысты нарықтық тәуекел (валюталық тәуекел) (2010.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі)
29

Операциялық тәуекел
30

К 1 (24-жол - 25-жол)/26-жол
31

зейнета қ ы активтеріні ң а ғ ымда ғ ы
құ ны
32

Баланс бойынша активтер сомасы
      Бірінші басшы немесе
      есепке қол қоюға уәкілетті тұлға:              ________________
      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                 (қолы)

      Бас бухгалтер                                  ________________
      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                 (қолы)

      Мөр орны

Жинақтаушы зейнетақы қорларына
арналған пруденциалдық       
нормативтердiң нормативтiк   
маңызы, олардың есебiнiң     
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа
7-қосымша 

       Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008.12.29 N 247 , 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулыларымен.           

          __________________________________________________
                          ( Қ орды ң атауы)

            200___ жыл ғ ы "___" _____________ жа ғ дай бойынша
       К 1 коэффициентi м ә нiнi ң есептерi ү шін қ осымша м ә ліметтер

                                                         (мы ң те ң ге)

Белгінің
N

Көрсеткіштің атауы

Баланс
бойынша сома

1

2

3

8001

Меншіктегі немесе тұрақты пайдалану
құқығындағы жер


8002

Меншіктегі үйлер мен ғимараттар


8003

Көлік құралдарын коспағанда, меншікті
машиналар мен жабдықтар


8004

Басқа негізгі қаражаттар


8005

Шарттың талаптары бойынша үш күннен аспайтын
мерзімге кешіктірілген жұмыскерлер мен басқа
да тұлғалардың дебиторлық қарыздарын шегеріп
тастағандағы Қорға қатысты аффиллирленген
тұлғалар болып табылмайтын ұйымдардың
дебиторлық қарыздары (ықтимал шығындардың
резервтерін шегеріп тастағанда)


8006

Шарттың талаптары бойынша тоқсан күннен
аспайтын мерзімге кешіктірілген жұмыскерлер
мен басқа да тұлғалардың дебиторлық қарызда-
рын шегеріп тастағандағы Қорға қатысты
аффиллирленген тұлғалар болып табылмайтын
ұйымдардың дебиторлық қарыздары (ықтимал
шығындардың резервтерін шегеріп тастағанда)


8007

Басқа дебиторлық қарыз (ықтимал шығындардың
резервтерін шегеріп тастағанда)


8008

Тазартылған қымбат металдар және металл
депозиттері


8009

Ө зге материалды қ емес активтер


8010

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтинг-
тік бағасы бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар немесе "Standard &
Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен
төмен емес рейтингтік бағасы бар, Қазақстан
Республикасының және басқа мемлекеттердің
заңнамасына сәйкес шығарылған, Қорға қатысты
аффиллирленген тұлға болып табылмайтын,
Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының
акциялары


8011

Қорға қатысты аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын заңды тұлғалардың ықтимал
шығындарға резервтерді шегеріп, қор биржасы-
ның ресми тізімінің "акциялар" секторының
бірінші санатына енгізілген акциялары


8012

 

Қорға қатысты аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын заңды тұлғалардың ықтимал
шығындарға резервтерді шегеріп, қор биржасы-
ның ресми тізімінің "акциялар" секторының
екінші санатына енгізілген акциялары


8013

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
базалық активі "Standard & Poor's" агентті-
гінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен
төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа
рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің
акциялары болып табылатын депозитарлық
қолхаттар


8014 

 

 

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
базалық активі "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша
"ВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе
"Standard & Poor's" агенттігінің ұлттық
шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен төмен емес
рейтингтік бағасы бар Қазақстан
Республикасының заңды тұлғаларының акциялары
болып табылатын депозитарлық қолхаттар


8015

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
базалық активі болып қор биржасының ресми
тізімінің "акциялар" секторының бірінші
және/немесе екінші санатына енгізілген заңды
тұлғалардың акциялары табылатын депозитарлы қ
қ олхаттар


8016

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, қор
биржасының ресми тізімінің "акциялар"
секторының екінші санатына енгізілген заңды
тұлғалардың акциялары базалық активі болып
табылатын депозитарлы қ қ олхаттар


8017

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
Қазақстан Республикасының және басқа
мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған,
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес рейтинг-
тік бағасы бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар немесе "Standard &
Poor's" ұлттық шәкілі бойынша "kzВВ-"-тен
төмен емес рейтингтік бағасы бар Қорға
қатысты аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары (негізгі борыш пен есептелген
сыйақының сомаларын есепке ала отырып)


8018

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
Қазақстан Республикасының және басқа
мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған,
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "В+"-тен " В- " дейінгі
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар немесе "Standard &
Poor's" ұлттық шәкілі бойынша  "kzВ-"-тен
төмен емес рейтингтік бағасы бар, Қорға
қатысты аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары (негізгі борыш пен есептелген
сыйақының сомаларын есепке ала отырып)


8019

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
Қазақстан Республикасының және басқа
мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған,
қор биржасының ресми тізімінің "бірінші шағын
санаттың рейтингтік бағасы жоқ борыштық
бағалы қағаздар" санатына енгізілген, Қорға
қатысты аффиллирленген тұлға болып
табылмайтын Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары (негізгі борыш пен есептелген
сыйақының сомаларын есепке ала отырып)


8020

Өзге бағалы қағаздар


8021

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша


8022

Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің
шоттарындағы ақша


8023

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВВ-" санатынан төмен емес
ұзақ мерзімді және/немесе қысқа мерзімді,
жеке рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктерінің бірінің ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар резидент емес-банктер-
дің ағымдағы шоттарындағы ақша


8024

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында
Қорларға операцияларды жүзеге асыруға банктік
қызметті көрсетуді ұсынатын резидент емес-
ұйымдардың ағымдағы шоттарындағы ақша


8025

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегi
салымдар


8026 

 

Ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде,
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі салымдар (негізгі борыштың
сомасын және есептелген сыйақыны ескеріп),
мына талаптардың біреуіне сәйкес келгенде:
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВ-"-тен төмен емес ұзақ
мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас
деңгейдегі рейтингтік бағасы бар немесе
"Standard & Poor's" ұлттық шәкілі бойынша
"kzВВ-"-тен төмен емес рейтингтік бағасы бар
банктер;
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "А-"-тен төмен емес ұзақ
мерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұқсас
деңгейдегі рейтингтік бағасы бар резидент
емес-бас банктердің еншілес резидент-банктері
болып табылатын банктер


8027

Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің
"акциялар" секторының екінші санатына жай акциялар енгізілген деген талаппен, негізгі борыштың сомасын және есептелген сыйақыны ескеріп, ықтимал шығындарға резервтерді шегергенде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар


8028

Негізгі борыштың сомаларын және есептелген
сыйақыны ескеріп, ықтимал шығындарға
резервтерді шегеріп, "Standard & Poor's"
агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша
"ВВВ-"-тен төмен емес ұзақ мерзімді және/
немесе қысқа мерзімді, жеке рейтингі бар
немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің
бірінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы
бар резидент емес-банктердегі салымдар


8029

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп, басқа
мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналымға
шығарылғандарды қоса алғанда Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
(негізгі борыш пен есептелген сыйақының
сомаларын есепке ала отырып)


8029-1

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамы шығарған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын есепке ала отырып)


8030

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес тәуелсіз
рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттік-
терінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік
бағасы бар шетел мемлекеттерінің бағалы
қағаздары (негізгі борыш пен есептелген
сыйақы сомаларын ескере отырып)


8031

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары
(негізгі борыш пен есептелген сыйақы
сомаларын ескере отырып)


8032

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық
шәкілі бойынша "ВВВ-"-тен төмен емес
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің
акциялары


8033

Ықтимал шығындар резервтерін шегергендегі, "Standard & Poor's" агенттігінің "ВВВ-" кем емес халықаралық рейтинг бағасы немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомаларын ескере отырып) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық бағалы қағаздар


8034

Ықтимал шығындарға резервтерді шегеріп,
бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастыру-
шылардың және бағалы қағаздар рыногының
кәсіби қатысушылары акционерлері болып
табылатын, бағалы қағаздар рыногы
инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын өзге
де заңды тұлғалардың акциялары


8035

Басқа салымдар


8036

Қызметкерлер мен басқа тұлғалардың дебиторлық берешектерін шегергендегі Қорға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалардың қордың шартты міндеттемелері бойынша (болуы мүмкін жоғалтуларға арналған резервтерді шегеріп) резервтерді (провизияларды) қалыптастыру кезіндегі К 2 номиналды кіріс коэффициентін өтеу бойынша ұйымның талаптарын қоспағандағы дебиторлық берешек


      Бірінші басшы немесе
      есепке қол қоюға уәкілетті тұлға:             ________________
      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                (қолы)

      Бас бухгалтер                                 ________________
      (тегі, аты, әкесінің аты бар болса)                (қолы)

      Мөр орны

  Жинақтаушы зейнетақы қорларына    
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң 
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа        
8-қосымша              

       Ескерту. 8-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.     

Бағалы қағаздардың құнсыздануын тану критерийлері


Критерий атауы

Балл саны

1

Қаржылық жай-күйі:


1.1

Тұрақтылық

+0

1.2

Қанағаттанарлық

+1

1.3

Тұрақты емес

+2

1.4

Сыни сәт

+5

2

Төлемдердің кез-келгенін өтеуде мерзімнің өтуі:


2.1

Мерзімі өтіп кетудің болмауы

-1

2.2

7 күнге дейінгі мерзімнің өтіп кетуі

+0

2.3

8–ден бастап 15 күнге дейінгі мерзімнің өтіп кетуі

+1

2.4

16–дан бастап 30 күнге дейінгі мерзімнің өтіп кетуі

+2

2.5

30 күннен асып кету

+3

2.6

Қазақстан Республикасының ұйымдары үшін мерзімнің өтіп кетуі (басқа міндеттемелер (заемдар, шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелердің орындалмауы)

+1

2.7

Қазақстан Республикасының ұйымдары үшін басқа міндеттемелер (заемдар, шығарылған бағалы қағаздар) бойынша есептен шығарылған берешектердің болуы

+2

3

Кепілдіктің болуы:


3.1

Қазақстан Республикасы мемлекеті (негізгі борыш пен сыйақыға 100% кепілдік берген кезде)

-4

3.2

Қазақстан Республикасы мемлекеті (негізгі борыш пен сыйақыға 100% кепілдік берген кезде)

Балл сомасы ("-4") кепілдік мөлшеріне теңбе-тең есептеледі

3.3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шет мемлекет

-3

3.4

ҚР екінші деңгейдегі банктері

-3

3.5

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар шетелдік эмитент

-2

3.6

Кепілдіксіз

+0

4

Белсенді нарықтың болуы:


4.1

Белсенді нарық

+0

4.2

Белсенді емес нарық

+1

5

Рейтингтің болуы:


5.1

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А" төмен емес рейтингі бар немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар

-4

5.2

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-"-дан бастап "ВВВ-" төмен емес немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар

-3

5.3

"Standard & Poor's" агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар

-2

5.4

Рейтингісіз

+0

5.5

"Бірінші шағын санаттың рейтинг бағасынсыз борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

-1

5.6

"Екінші шағын санаттың рейтинг бағасынсыз борыштық бағалы қағаздар" шағын санатына енгізілген борыштық бағалы қағаздар

+0

5.7

Қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының бірінші санатына енгізілген эмитенттердің акциялары және олар бойынша депозитарлық қолхаттар

-1

5.8

Қор биржасының ресми тізіміндегі "акциялар" секторының екінші санатына енгізілген эмитенттердің акциялары және олар бойынша депозитарлық қолхаттар

0

5.9

Делистинг немесе рейтингтің төмендеуі

+2

5.10

Бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру (орналастыруды тоқтата тұру туралы уәкілетті органның шешімі)

+2

      1 (қоса алғанда) дейінгі балл сомасын алған кезде – бағалы қағаз стандартты ретінде жіктеледі.
      2 бастап 4 (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде – бағалы қағаз 1-санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 15 % провизия қалыптасады.
      5 бастап 7 (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде – бағалы қағаз 2-санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 15 % провизия қалыптасады.
      8 бастап 10 (қоса алғанда) тең балл сомасы кезінде – бағалы қағаз 3-санатты күмәнді ретінде жіктеледі, 25 % провизия қалыптасады.
      10 артық балл сомасы кезінде – бағалы қағаз қанағаттанғысыз ретінде жіктеледі, 50 % провизия қалыптасады.

      Жинақтаушы зейнетақы қорларына      
арналған пруденциалдық нормативтердiң
нормативтiк маңызы, олардың есебiнiң 
әдiстемесi туралы нұсқаулыққа        
9-қосымша              

       Ескерту. 9-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009.04.10. N 74 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) Қаулысымен.

Бағалы қағаздардың құнсыздануынан болуы мүмкін жоғалтуларды жабатын резервтердің (провизиялардың) мөлшері

Балл сомасы

БҚ жіктелу санаты

Резервтердің (провизиялардың) қажетті мөлшері

1

Стандартты

0%

2-4

1-санатты күмәнді

10%

5-7

2-санатты күмәнді

15%

8-10

3-санатты күмәнді

25%

10-нан артық

Қанағаттанғысыз

50%