Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру жөнiндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 29 қыркүйектегі N 1449 Жарлығы

      1. Қоса берiлiп отырған "Қазақстан Республикасындағы кредиттiк бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шiлдедегi  Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - Тiзбе) бекiтiлсiн.
      2. Мемлекеттiк органдар Тiзбеге сәйкес белгіленген мерзiмдерде:
      1) нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгiзсiн;
      2) тиiстi ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын және Қазақстан Республикасының Yкiметiн қабылданған шаралар туралы хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрiнiң   
2004 жылғы 27 қыркүйектегі
N 283 өкiмiмен     
бекiтiлген       

  "Қазақстан Республикасындағы кредиттiк бюролар және кредиттiк тарихты қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының
2004 жылғы 6 шiлдедегі Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық кесiмдердiң тiзбесi

____________________________________________________________________
P/c|  Нормативтiк құқықтық  | Аяқталу  |Орындалу |Орындауға жауапты
N |     кесiмнiң атауы     |  нысаны  | мерзiмi |мемлекеттік орган
___|________________________|__________|_________|__________________
1 |         2              |     3    |    4    |        5
____________________________________________________________________
1. Тауарлар мен қызметтердi  Қазақстан    2004    Қазақстан
   кредитке сататын не       Республика.  жылғы   Республикасының
   ақпарат берушілер жеке    сының        қазан   Қаржы нарығын және
   кредиттік есептi          Үкіметі              қаржы ұйымдарын
   алушылар болып            қаулысының           реттеу мен
   табылатын төлем мерзiмiн  жобасы               қадағалау жөнінде.
   кейiнге қалдыруды                              гі агенттігі
   ұсынатын жеке                                  (келiсiм бойынша),
   кәсiпкерлердiң немесе                          Индустрия және
   заңды тұлғалардың                              сауда министрлігі
   жүйеге келтірілген
   белгiлерiн айқындау
   туралы

2. "Лицензиялау туралы"      Қазақстан    2004    Қазақстан
   Қазақстан Республикасы.   Республика.  жылғы   Республикасының
   ның Заңын iске асыру      сының        қазан   Қаржы нарығын және
   туралы" Қазақстан         Үкіметі              қаржы ұйымдарын
   Республикасы Yкiметiнiң   қаулысының           реттеу мен
   1995 жылғы 29 желтоқсан.  жобасы               қадағалау жөнінде.
   дағы N 1894  қаулысына                           гі агенттігі
   толықтыру енгiзу туралы                        (келiсiм бойынша),
                                                  Экономика және
                                                  бюджеттік жоспар.
                                                  лау министрлігі

3. Кредиттік бюроларды       Қазақстан    2004    Қазақстан
   лицензиялау және          Республика.  жылғы   Республикасының
   инспекциялау ережесi      сының Қаржы қыркүйек Қаржы нарығын және
                             нарығын              қаржы ұйымдарын
                             және қаржы           реттеу мен
                             ұйымдарын            қадағалау жөнінде.
                             реттеу мен           гі агенттігі
                             қадағалау            (келiсiм бойынша)
                             жөнiндегi
                             aгeнттігі

4. Кредиттік есептi ұсыну    Қазақстан    2004    Қазақстан
   ережесi                   Республика.  жылғы   Республикасының
                             сының       қыркүйек Қаржы нарығын
                             Қаржы                және қаржы
                             нарығын және         ұйымдарын реттеу
                             қаржы                мен қадағалау
                             ұйымдарын            жөніндегі агентті.
                             реттеу мен           гі (келiсiм
                             қадағалау            бойынша)
                             жөнiндегi
                             агенттiгі

5. Ақпаратты берушiлердiң    Қазақстан    2004    Қазақстан
   кредиттiк бюроларға       Республика.  жылғы   Республикасының
   ақпаратты ұсыну           сының       қыркүйек Қаржы нарығын
   тәртiбiнiң шарттары       Қаржы                және қаржы
   және оған қойылатын ең    нарығын және         ұйымдарын реттеу
   аз талаптар               қаржы                мен қадағалау
                             ұйымдарын            жөніндегі агентті.
                             реттеу мен           гі (келiсiм
                             қадағалау            бойынша)
                             жөнiндегi
                             агенттiгі

6. Кредиттiк тарих           Қазақстан    2004    Қазақстан
   субъектiлерiнiң олар      Республика.  жылғы   Республикасының
   туралы кредиттiк          сының       қыркүйек Қаржы нарығын
   бюроларға ақпаратты       Қаржы                және қаржы
   ұсынуға және кредиттiк    нарығын және         ұйымдарын реттеу
   есептi беруге келiсiмдi   қаржы                мен қадағалау
   ресiмдеу ережесi          ұйымдарын            жөніндегі агентті.
                             реттеу мен           гі (келiсiм
                             қадағалау            бойынша)
                             жөнiндегi
                             агенттiгі

7. Жылжымайтын мүлiкке       Бұйрық       2004    Әділет министрлі.
   құқықтарды және онымен                 жылғы   гі, Қазақстан
   жасалатын мәмілелердi                  қазан   Республикасының
   тiркеудi жүзеге асыратын                       Қаржы нарығын
   мемлекеттік кәсiпорындар.                      және қаржы ұйымда.
   дың онымен жасалатын                           рын реттеу мен
   шарттар негiзiнде                              қадағалау жөнінде.
   кредиттiк бюроларға                            гі агенттiгі
   ақпаратты ұсыну ережесi                        (келiсiм бойынша)

8. Кредиттiк тарихты         Қазақстан    2004    Қазақстан
   қалыптастыру жүйесiне     Республика.  жылғы   Республикасының
   қатысушылардың            сының        қараша  Қаржы нарығын
   қызметiнде ақпараттық     Қаржы                және қаржы
   процесті ұйымдастыру      нарығын және         ұйымдарын реттеу
   және үй-жайларға          қаржы                мен қадағалау
   электрондық және өзге де  ұйымдарын            жөніндегі агентті.
   жабдыққа, оларды          реттеу мен           гі (келiсiм
   сертификаттауға,          қадағалау            бойынша),
   ақпараттық pесурстарға,   жөнiндегi            Қазақстан
   ақпараттық жүйелерге      агенттігі            Республикасының
   қойылатын ең аз                                Ақпараттандыру
   талаптарды белгiлеу,                           және байланыс
   кредиттiк тарихтың дерек                       жөніндегі
   қорын қорғауды және                            агенттігі
   оның сақталуын                                 
   ұйымдастыру нұсқаулығы

9. Ақпараттық қызметтер      Бұйрық       2004    Қазақстан
   рыногында ақпаратты                    жылғы   Республикасының
   берушілердің, кредиттiк                қараша  Ақпараттандыру
   бюролар және кредиттiк                         және байланыс
   есептердi алушылардың                          жөнiндегі
   (кредиттік тарих                               агенттігі,
   субъектілерiн қоспағанда)                      Қазақстан
   қызметiн ұйымдастыру                           Республикасының
   ерекшелiктерiн айқындау                        Қаржы нарығын
   жөнiндегі нұсқаулық                            және қаржы
                                                  ұйымдарын реттеу
                                                  мен қадағалау
                                                  жөнiндегі
                                                  агенттігі (келiсiм
                                                  бойынша)
___________________________________________________________________