Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 наурыздағы N 225 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 17 тамыздағы N 701 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы N 220 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 26 ақпандағы N 220 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы
ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007
жылғы 20 наурыздағы N 225 қаулысына мынадай толықтырулар мен
өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылу ережесінде:

      35-тармақтың үшінші абзацында "18-25" деген сөздер сандардан кейін ", 25-1, 25-2" деген сандармен толықтырылсын;

      89-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік-жеке әріптестік негізінде әлеуметтік сала
объектілерін салу кезінде ағымдағы қаржы жылына бір жылдан көп
мерзімге жасалған шарт сомасынан 100 пайыз мөлшерінде, бірақ
шарттың жалпы сомасының 30 пайызынан аспайтын аванстық (алдын-ала)
төлеу рұқсат етіледі.";

      177-тармақта:
      мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:
      "Инкассалық өкімде көрсетілген сома орындау құжатында
көрсетілген сомаға сәйкес келуі тиіс.";
      үшінші абзацтағы "бір" деген сөз "екі" деген сөзбен
ауыстырылсын;

      179-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "179. Инкассалық өкім Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген талаптарға, оның ішінде осы Ереженің 177 және
178-тармақтарына сәйкес келген кезде, Инкассалық өкімдерді есепке
алу журналында тіркеледі, ол беттердің жалпы санын көрсете отырып,
нөмірленген, тігінделген және елтаңбалы мөртаңбамен және аумақтық
қазынашылық бөлімшесі басшысының қолтаңбасымен бекітілген болуы
тиіс. Жазбалар хронологиялық тәртіппен жүргізіледі, инкассалық
өкімнің түскен күні журналда көрсетілген күнге сәйкес келуі тиіс.
Инкассалық өкімдерді есепке алу журналы бюджет түрлері және
қаржыландыру көздері бойынша жүргізіледі.
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат өндіріп
алу туралы орындау құжаттары бойынша инкассалық өкімдерді есепке
алу бөлек журналда жүзеге асырылады.
      Инкассалық өкім Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген талаптарға, оның ішінде осы ереженің 177 және 178-тармақтарына сәйкес келмеген кезде, ол үш жұмыс күні ішінде
қайтару себептерін жазбаша негіздеумен орындалмай қайтаруға жатады.
      Инкассалық өкім толық орындалғаннан кейін қазынашылықтың
аумақтық бөлімшелері орындау құжаттарының атқарылуын қамтамасыз ету
жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға орындау құжатының
түпнұсқасын үш жұмыс күні ішінде қайтарады.";

      181-тармақта:
      екінші абзацта:
      "міндеттемелер мен төлемдер бойынша мемлекеттік мекемелердің"
деген сөздер алынып тасталсын;
      "орындау құжатының" деген сөздерден кейін "немесе оның әрбір беті соттың елтаңбалық мөрімен расталған көшірмесінің" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші абзацта "міндеттемелері мен төлемдері бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 181-1-тармақпен толықтырылсын:
      "181-1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат
өндіру туралы орындау құжаттары бойынша инкассалық өкімді шығарған
кезде қазынашылықтың аумақтық бөлімшесінің жауапты орындаушысы
инкассалық өкім тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей
инкассалық өкімнің түсуі туралы жазбаша хабарламаны мемлекеттік
мекемеге жібереді.
      Бұл ретте мемлекеттік мекемелерді ұстау жүзеге асырылатын
бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша операцияларды
тоқтата тұру жүргізілмейді.";

      186-тармақтың үшінші абзацындағы "Мемлекеттік мекеме" деген
сөздер "Мыналар:
      жалақыны және басқа да ақшалай төлемдерді;
      Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген ақшалай өтемді;
      салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді;
      жәрдемақыларды, алименттерді;
      міндетті зейнетақы жарналарын;
      әлеуметтік аударымдарды;
      банктік қызмет көрсетуге ақы төлеу мен ақша аударымдары жүзеге асырылатын БСК шығыстарын қоспағанда, мемлекеттік мекеме" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 187-1-тармақпен толықтырылсын:
      "187-1. Инкассалық өкімді алған және мемлекеттік мекемеде
жоспарлы тағайындаулар болмаған кезде қазынашылықтың аумақтық
бөлімшесі, егер заңнамалық актілерде өзгеше көзделмесе, алынған
инкассалық өкімдерді алуға және бір жыл бойы сақтауға міндетті.";

      373-тармақтың бірінші абзацында "бөлімшелерінің" деген сөзден
кейін "Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде" деген
сөздермен толықтырылсын;

      374-тармақ "шешімінің жобасын" деген сөздерден кейін "орындау
құжаттарының атқарылуын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган
сот актілерінің көшірмесін және заңнамада белгіленген талаптарға
сәйкес келетін орындау құжаттарын ұсынғаннан кейін" деген сөздермен
толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 374-1-тармақпен толықтырылсын:
      "374-1. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган
мемлекеттік органдар қылмыстық іс жүргізетін органдардың лауазымды
тұлғалары келтірген зиянды өтегеннен кейін, мұндай тұлғалардың
кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленсе, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің резервінен оқшауландырылған қаражатты өтеу
бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен шаралар қолданады.";

      375-тармақтың бірінші абзацында "шешімінің жобасын" деген сөздерден кейін "орындау құжаттарының атқарылуын қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган сот актілерінің көшірмесін және заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес келетін орындау құжаттарын ұсынғаннан кейін" деген сөздермен толықтырылсын;

      осы қаулыға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес Ережеге 25-1 және
25-2-қосымшалармен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа
енгізіледі.
 
       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                          Қазақстан Республикасы
                                                 Үкіметінің
                                          2007 жылғы 17 тамыздағы
                                                N 701 қаулысына
                                                  2-қосымша
 
                              Республикалық және жергілікті бюджеттің
                                         атқарылу ережесіне
                                           25-1-қосымша
 
                                             Бекітемін
                         Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы
                              _____________________ (аты-жөні)
                              200_ жылғы "___" ___________
 
                                     М.О.
 
             _____________________ бюджеттің төлемдері бойынша
   ________________________________  жеке қаржыландыру жоспарына
    (мемлекеттік мекеменің атауы)      өзгерістер енгізу туралы
 
                         N__________ АНЫҚТАМА
         200__ жылғы "__"____________ ____________ негізінде
                        ______________

                                                     (мың теңге)

Бюджеттік
сыныптама
кодтарының
атауы

Бюджеттік сыныптама кодтары

Өзгерістер
сомасы
(+,-),
барлығы

функцио-
налдық
топ

ББӘ

бағдар-
лама

кіші
бағдар-
лама

ерекше-
лік

Жоспарлы жұмсалымдаржиыны
Ашық лимиттержиыны
   
 

   кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басынан
бергі кезеңдегі арта түсетін қорытындының өзгерісі,
келесі айларда - айлар бойынша өзгерістер)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

Жоспарлы жұмсалымдар

Ашық лимиттер

  кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басынан
бергі кезеңдегі арта түсетін қорытындының өзгерісі,
келесі айларда - айлар бойынша өзгерістер

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Жоспарлы жұмсалымдар

Ашық лимиттер

        Жеке қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты
        бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
        құрылымдық бөлімшесінің басшысы
      __________  _________________________
       (қолы)     (қолдың толық жазылуы)
 
      * Анықтама - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 3
данада
** Анықтама - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 4 данада

                                          Қазақстан Республикасы
                                                 Үкіметінің
                                          2007 жылғы 17 тамыздағы
                                                N 701 қаулысына
                                                  2-қосымша
 
                             Республикалық және жергілікті бюджеттің
                                         атқарылу ережесіне
                                             25-2-қосымша
 
                                             Бекітемін
                         Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы
                               _____________________ (аты-жөні)
                                200_ жылғы "___" ___________
 
                                     М.О.
 
             _____________________ бюджеттің төлемдері бойынша
    ________________________________  жеке қаржыландыру жоспарына
      (мемлекеттік мекеменің атауы)    өзгерістер енгізу туралы
 
                         N__________ АНЫҚТАМА
         200__ жылғы "__"____________ ____________ негізінде
                        ______________
 
                                                    (мың теңге)

Бюджеттік
сыныптама
кодтарының
атауы

Бюджеттік сыныптама кодтары

Өзгерістер
сомасы
(+,-),
барлығы

функцио-
налдық
топ

ББӘ

бағдар-
лама

кіші
бағдар-
лама

Жоспарлы жұмсалымдар


жиыны        кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басынан
бергі кезеңдегі арта түсетін қорытындының өзгерісі,
келесі айларда - айлар бойынша өзгерістер)

қаңтар

ақпан

наурыз

сәуір

мамыр

маусым

Жоспарлы жұмсалымдар

  кестенің жалғасы

оның ішінде айлар бойынша (ағымдағы айда - жыл басынан
бергі кезеңдегі арта түсетін қорытындының өзгерісі,
келесі айларда - айлар бойынша өзгерістер)

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

қараша

желтоқсан

Жоспарлы жұмсалымдар

        Жеке қаржыландыру жоспарын жасауға жауапты
        бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
        құрылымдық бөлімшесінің басшысы
      __________  _________________________
       (қолы)     (қолдың толық жазылуы)
 
* Анықтама - республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 3
данада
** Анықтама - жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері 4 данада