Жер қойнауын пайдаланушылар ұсынатын алғашқы есепке алу материалдарына негiзделген жер қойнауының жай-күйi туралы геологиялық есептiң арнаулы нысандарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 27 маусымдағы N 638 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1459 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.30 № 1459 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңы  55-бабының  3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДI: Z100291 қараңыз

      1. Қоса берiлiп отырған жер қойнауын пайдаланушылар ұсынатын алғашқы есепке алу материалдарына негiзделген жер қойнауының жай-күйi туралы геологиялық есептiң арнаулы нысандары бекiтiлсiн:
      мұнай қорының есептiк теңгерiмi (1 -нысан);
      табиғи жанатын газ қорының есептiк теңгерiмi (2-нысан);
      конденсат қорының есептiк теңгерiмi (3-нысан);
      құрамдас бөлiктер қорының есептiк теңгерiмi (этан, пропан, ерiген және еркiн газдағы бутандар) (4-нысан);
      мұнай кен орындарындағы күкiрт қорының есептiк теңгерiмi (5-нысан);
      гелий қорының есептiк теңгерiмi (6-нысан);
      көмiр қорының есептiк теңгерiмi (7-нысан);
      қатты пайдалы қазбалар қорының есептiк теңгерiмi (8-нысан).

      2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Mинистрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген

           ______жылғы мұнай қорының есептік теңгерiмi (1-нысан)

Қорлар мың тонна, геологиялық
                  өндірiлетiн


P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi, учаске,
өнiмдi шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

Қойнауқат параметр-
лерi:
а) мұнайлы-
лық алаңы,
мың м 2 ;
б) жалпы қуаттылы-
ғы, м;
в) тиiмдi қуаттылығы, м;
г) ашық кеуектiлiк;
д) мұнай қанығулы-
лығы;
e) өндiрiлу
коэффици-
енті;
ж) өтiмдi-
лiгi, мкм 2
з) қайта eceптеу
коэффи-
циентi

Сапалылық сипаттамалары:
а) тығыздылы-
ғы, г/см 3 ;
б) тұтқырлығы шпас;
в) күкiрт құрамы %;
г) парафин құрамы %;
д) құрамындағы шайыр мен шайыр тастақ;
е) қойнауқат температурасы
С о ;
ж) мұнайдың сему температурасы

а) ашылу жылы;
б) игерiлу жылы;
в) консерва-
циялау жылы;
г) жыл басы-
нан өндіру;
д) МҚК  бекiткен күнге өндіру;
е) өндірілу ережесі %;
ж) сулануы %;
з) iрiктеу қарқыны %

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

N

__ж. 01.01-гe
теңгерiмдiк
қорлар

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару

А+B+C 1

С 2

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

1

6

7

8

9

10

11

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe
қорлар

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

теңгерімдік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

бекітілген
күнге

__ж.
01.01.
-ге
қалдық

бе-
кі-
тіл-
ген
жылы,
хат-
тама-
ның
нө-
мірі

А+В

С 1

A+B+C 1

С 2

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген

           ______жылғы табиғи жанғыш газдар қорының есептік
                       теңгерiмi (2-нысан)

Қорлар млн. м 3 ,  геологиялық
                 өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

Қойнауқат параметр-
лерi:
а) газдылық
алаңы,
мың м 2 ;
б) жалпы қалыңдығы м;
б 1 ) мұнай қабатының қалыңдығы,
тиiмдiлігі,  м;
в) ашық кеуектiлiк
коэффици-
енті;
г) газ- қанығулық
min-max;
д) шығару
коэффици-
енті;
е) қойнауқат қысымы,
мкм 2 ;
ж) құрамын-
дағы газ,
м 3

Сапалылық сипаттамалары:
а) ауадағы
тығыздылы-
ғы, г/см 3 ;
б) төменгі жылу қайтаруы Кдж;
в) құрамындағы
ауыр көмірсутегі %;
г) құрамындағы тұрақты конденсат г/м 3 ;
д) құрамындағы күкірттісуте-
гі %;
е) құрамындағы азот %;
ж) құрамындағы
көмір қышқыл газы, %;
з) қойнауқат температурасы
С о
 

Жылдары:
а) ашылу;
б) игеруге енгізу;
в) консер-
вациялау;
өндіру және
ысыраптар;
г) жыл
басынан;
д) МҚК  бекiткен күнге

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

N

Газ түрі
а) сұйы-
тылған;
б) газды
тақия;
в) бос

__ж. 01.01-гe
теңгерiмдiк
қоры

Мыналардың нәтижесiнде
___ жылғы теңгерiмдiк
қорлардың өзгеруi
а) өн-
дiру
б) ысы-
рап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару


А+B
+C 1

С 2

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

1

6

7

8

9

11

12

13

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

А

B

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

14

15

16

17

18

19

20

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

21

22

23

24

25

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

           ______жылғы конденсат қорының есептік
                       теңгерiмi (3-нысан)

Қорлар мың. тонна, геологиялық
                   өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) конден-
сатқа өнді-
руді енгізу
жылы;
г) игеру басталған-
нан бергі өндіру және ысырап;
д) бекіту
күніне өндіру мен ысырап

Газ
тасы-
ғыштың
түрі
а)
газды
тақия;
б) бос

_____ ж. 01.01-гe
(газ тасы-
ғыштың)
теңге-
рімдік
қоры
млн.м 3

Сапалылық сипатт-
амасы
а) тығыз-
дылығы,
г/см 3 ;
б) тұрақты
конден-
саттың
бастапқы
құрамы
г/см 3 ;
в) тұрақты
конден-
саттың
ағымдағы
құрамы
г/см 3 ;
г) күкірт-
тің
құрамы %;
д) парафин-
нің
құрамы %
е) өндірілу
коэффи-
циенті

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

Конденсаттың
_____ ж. 01.01-гe
теңгерімдік қоры

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+С 1A+B+C 1

А+В+С 1 8

9

10

12

13

14

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

15

16

17

18

19

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

20

21

22

23

24

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        ______жылғы құрамдас бөліктер қорының есептік
         теңгерiмi ерітілген және бос газдағы этан,
                  пропан, бутан) (4-нысан)

Қорлар мың. тонна, геологиялық
                   өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) конден-
сатқа өнді-
руді енгізу
жылы;
г) игеру басталған-
нан бергі өндіру мен ысырап;
д) бекітілген
күнге
өндіру мен ысырап

Газ
тасы-
ғыштың
түрі
а)
ері-
тіл-
ген;
б) газ-
ды та-
қия
в) бос
 

_____ ж. 01.01-гe
(газ тасы-
ғыштың)
теңге-
рімдік
қоры
млн.м 3

Құрамы, %
а) газ түрінде көрсетілген этанның, пропанның, бутанның;
б) күкірт-
тісутегі-
нің;
в) көмір қышқыл газының

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe конденсаттың
теңгерімдік қоры

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+С 1A+B+C 1

А+В+С 1 8

9

10

11

12

13

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

14

15

16

17

18

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

19

20

21

22

23

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        Мұнай кен орындарындағы күкірт қорының______жылға
                  есептік теңгерiмi (5-нысан)

Қорлар мың. тонна, геологиялық
                   өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) консерва-
циялау жылы;
г) игеру бастал-
ғаннан бергі өнді-
ру мен ысырап;
д) МҚК
бекітілген
күнге
өндіру мен ысырап

тасы-
малда-
ғыштың түрі
а) мұнай;
б) газ:
б 1 ) ері-
тілген;
б 2 ) газды тақия;
б 3 )  бос;
в)кон-
денсат

_____ ж. 01.01-гe
теңге-
рімдік
қоры
(тасығыштың)

Құрамы:
мұнайда, %, газда, г/м 3 ;
конденсат, %

мұнай мың т газ, млн. м 3
конденсат, мың т

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe күкірттің
теңгерімдік қоры

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
табыстау

қорларды есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+СA+B+C 1

А+В+С 1 8

9

10

11

12

13

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

14

15

16

17

18

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге тасығыш
күкірт

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

19

20

21

22

23

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        ______жылғы гелий қорының есептік теңгерімі (6-нысан)

Қорлар мың. тонна м 3 , геологиялық
                      өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры, кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) консер-
вациялау жылы;
г) игеру бастал-
ғаннан бергі
өндіру мен ысырап;
д) МҚК
бекітілген
күнге
өндіру мен ысырап

Тасы-
малда-
ғыштың түрі

_____ ж. 01.01-гe
(тасымалда-
ғыштың)
теңгерімдік
қорлары
млн.м 3

Құрамын-
дағы, %
а) гелий;
б) азот;
в) күкірт сутегі
г) көмір
қышқыл
газы

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

_____ ж.
01.01-гe
гелийдің
теңгерімдік
қорлары

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiөндiру

ысырап

барлау

қайта
бағалау
беру

қорларды
есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+С 1A+B+C 1

А+В+С 1

А+В+С 1 8

9

10

11

12

13

14

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

15

16

17

18

19

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

20

21

22

23

24

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        ______жылғы көмір қорының есептік теңгерімі (7-нысан)

Қорлардың өлшем бірлігі

P/c
N

Облысы, кәсiпорын, кен орны, бассейн, учаске, алаң,
шахта, қима, горизонт, қойнауқат, лицензияның (келісім-шарт
тың) N және берілген күні

а) игерiлу дәрежесi, жылы;
б) кәсiп-
орынның, шахтаның, қиманың жылдық жобалық және өндірістік қуаты;
в) қорлар-
дың терең-
дігін
есептеу;
г) өндіру-
дің ең көп
(нақты)
тереңдігі,
м;
д) гори-
зонттық
каттық
астасу
тереңдігі,
м;
е) пайдалы қатқабат қалыңдығы;
ж) аршу коэффици-
енті, м
з) торф-
тардың
қалыңдығы
мен
көлемі, м.

а) пай-
далы
қазба-
ның
типі,
сорты,
марка-
сы, техно-
логия-
лық
тобы;
б) пай-
далы
құрам-
дас бөлік-
тер
мен
зиянды
қоспа-
лардың
орташа
құрамы
(пай-
далы қазба-
ның шығы-
мы);
в) ыл-
ғалды-
лығы,
%;
г) жа-
нудың
үлес-
тік
жылы-
лығы,
МДж/кг;
д) шай-
ырдың
шығымы
 

А
В
А+B
A+B+C 1
C 2
қорла-
рының санат-
тары
теңге-
рімнен
тыс

_____ ж. 01.01
қорлар

теңге-
рімдік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

А

Б

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруi

өндiру

ысырап

барлау

қайта
бағалау

қорларды
есептен
шығару

техникалық
шекараның
өзгеруі
және басқа
да себептер

6

7

8

9

10

11

      таблицаның жалғасы:

__ж.
01.01.-ге
қорлардың
жай-күйі

МҚК немесе АҚК бекіткен
теңгерімдік
қорлар

1) өндіру кезіндегі жобалық ысырап %;
2) құнар-
сыздану, %;
3) A+B+C 1
көмір мен жанатын тақтатас-
тардың өнеркәсіп-
тік
қорлары:
а) барлық шахтаның (қиманың);
б) жұмыс істеп
тұрған
горизонт-
тардың

Кәсіпорынның
A+B+C 1
санатының
теңгерімдік
қорлармен
жылдарға
қамтамасыз етілуі:
а) барлық
қорлармен;
б) көмір мен
жанатын
тақтатастар
бойынша
жобалық
контурларда
A+B+C өнеркәсіптік
қорлармен;
в) барлық
шахтаның
(қиманың);
г) жұмыс
істеп тұрған
горизонт-
тардың

теңге-
рімдік

теңге-
рімнен тыс 

а) барлығы;
б) бекітіл-
ген күні;
хаттаманың N,
в) күрделі-
лік тобы

 A+B+C 1 санаты 
қорларының
қалдығы

12

13

14

15

16

17

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

              ______ж. қатты пайдалы қазбалар қорларының
                     есептік теңгерімі (8-нысан)

Қорлардың өлшем бірлігі___________

P/c
N

Облысы, кәсiпорын, кен орны, учаске,
орналасқан
жері,
лицензияның
(келісім-
шарттың)
N және
берілген
күні

а) игерiлу дәрежесi, жылы;
б) кәсiп-
орынның,
жылдық жобалық
қуаты;
в) қорлар-
ды есептеу
тереңдігі;
г) өндіру-
дің ең көп
тереңдігі,
(нақты) м;
ж) аршу коэффици-
енті

а) пай-
далы
қазба-
ның
типі,
сорты,
марка-
сы, техно-
логия-
лық
тобы;
б) пай-
далы
құрам-
дас бөлік-
тер мен
зиянды
қоспа-
лардың
орташа
құрамы
(пай-
далы қазба-
ның шығы-
мы)

А
В
А+B
A+B+C 1
C 2
қорла-
рының санат-
тары
теңге-
рімнен
тыс

_____ ж. 01.01
қорлар

теңге-
рімдік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

А

Б

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруi

өндiру

өндіру
кезін-
дегі
ысырап-
тар

барлау-
дың
(+неме-
се-)

қайта
бағалау

расталма-
ған қорлар-
ды есептен
шығару

техникалық
шекаралар-
дың өзгеруі
және басқа
да себептер

6

7

8

9

10

11

      таблицаның жалғасы:

__ж.
01.01.-ге
қорлардың
жай-күйі

МҚК және АҚК бекіткен
теңгерімдік
қорлар

Кәсіпорын-
дардың
өндіру және құнарсыздану кезінде ысыраптың
жобалық қуатының есебінен
A+B+C 1 санатындағы
теңгерімдік
қорлармен
жылдарға
қамтамасыз етілуі:
а) барлық
қорлармен;
б) жобалық
өңдеу
контурларында

тең-
ге-
рім-
дік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

a) бар-
лығы;
б) бе-
кітіл-
ген
күні, хатта-
маның N
в) күр-
делілік
тобы

A+B+C 1
санаты
қорла-
рының
қалдығы

1) өн-
діру
кезін-
дегі
жобалық
ысырап,
%
2) құ-
нарсыз-
дану, %

12

13

14

15

  16

17

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________