Телекоммуникациялардың әмбебап қызметтерiне арналған тарифтердi қайта теңдестiру жоспарын және олардың әмбебап қызметтерiне арналған тарифтердi бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 тамыздағы N 884 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.12.29. N 1369 (2008 жылғы 1 шілдеде қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007.12.29 N 1369 (2008 жылғы 1 шілдеде қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегi Заңына және "Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) Қазақстан Республикасындағы телекоммуникациялардың әмбебап қызметтерiне арналған тарифтердi қайта теңдестiру жоспары;
      2)  (алынып тасталды - 2007.10.28. N 1001)
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.10.29. N 1001 Қаулысымен.

      2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасары С.М. Мыңбаевқа жүктелсiн.

      3. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қазаннан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 21 тамыздағы 
N 884 қаулысына     
1-қосымша        

Қазақстан Республикасындағы телекоммуникациялардың әмбебап қызметтерiне арналған тарифтерді қайта теңдестiру жоспары

                                                     теңге, ҚҚС-пен
____________________________________________________________________
      |     Әмбебап     |Қолда.|   2004    |    2005   | 2006-2008
      |  қызметтердің   |ныста.| (1-кезең) | (2-кезең) | (кейінгі
      |     атауы       |ғы та.|           |    **     |кезеңдер)**
      |                 |риф.  |___________|___________|____________
      |                 |тер*  |та. |алдың.|та. |алдың.|та. | алдың.
      |                 |      |риф.|ғының |риф.|ғының |риф.| ғының
      |                 |      |тің |%-не  |тің |%-не  |тің | %-не
      |                 |      |шек.|өзге. |шек.|өзге. |шек.| өзге.
      |                 |      |ті  | руі  |ті  | руі  |ті. |  руі
      |                 |      |дең.|      |дең.|      |дең.|
      |                 |      |гейі|      |гейі|      |гейі|
____________________________________________________________________
   1  |        2        |   3  |  4 |  5   |  6 |   7  |  8 |   9
____________________________________________________________________
1.     Жеке пайдаланудағы
       абоненттiк терми.
       налдан тiркелген
       жергілікті телефон
       байланысының
       қызметтepi:
1.1.   Телефон қосулары.
       ның қызметтерiне
       ақы төлеудi уақыт.
       тық жүйесіне
       көшірілмеген бір
       негiзгі телефон
       аппараты үшін
       абоненттiк төлем
       (айына):
1.1.1. жеке тұлғалар:
____________________________________________________________________
1)     қалалық жерлерде  367   440  120,0  528  120,0  760 байланыс
2)     селолық жерлерде: 248   248  100,0  248  100,0  760 қызметте.
1.1.2. заңды тұлға                                         тері
       құрмай кәсiпкер.                                    рыногының
       лік қызметтi                                        конъюнк.
       жүзеге асыратын                                     турасын
       жеке тұлғалар:    674   674  100,0  674  100,0  760 ескере
1.1.3. заңды тұлғалар:  1093  1093  100,0 1093  100,0  760 отырып
____________________________________________________________________
1.2.   Қалалық жерлер.
       дегі телефон
       қосуларының
       қызметтеріне
       ақы төлеудiң
       уақыттық жүйесiн
       көшiрiлген бір
       телефон аппараты
       үшін абоненттi
       төлем (айына):
1.2.1. жеке тұлғалар:    219   219  100,0  219  100,0  456
____________________________________________________________________
1.2.2. заңды тұлға                                         өзгеріс.
       құрмай кәсіпкер.                                    тер ҚР
       лік қызметті                                        ТМРА-нің
       жүзеге асыратын                                     шешімі
       жеке тұлғалар:    541   541  100,0  541  100,0  456 бойынша
1.2.3. заңды тұлғалар:   874   874  100,0  874  100,0  456 енгізі.
                                                           леді
____________________________________________________________________
1.3.   Телефон қосула.
       рының қызметте.
       ріне ақы төлеу.
       дің уақыттық
       жүйесі кезіндегі
       жергілікті қосу.
       лар (сөйлесу
       аралығының әрбір
       толық және толық
       емес 10 секунды
       үшін):
____________________________________________________________________
1)     жеке тұлғалар     0,08  0,08 100,0  0,08  100,0 0,08 өзгеріс.
2)     заңды тұлға                                          тер
       құрмай кәсіпкер.                                     Қазақ.
       лік қызметті                                         стан
       жүзеге асыратын                                      Респуб.
       жеке тұлғалар                                        ликасы.
       мен заңды                                            ның ТМРА
       тұлғалар:         0,12  0,12 100,0  0,12  100,0 0,12 -нің
                                                            шешімі
                                                            бойынша
                                                            енгізі.
                                                            леді
____________________________________________________________________
2.     Қосулардың әрбір
       толық және толық
       емес минуты үшін
       жеке пайдалану.
       дағы абоненттік
       терминалдан
       тіркелген аймақ
       ішіндегі және
       қалааралық теле.
       фон байланысының
       қызметтері,
       орташа тариф:
____________________________________________________________________
2.1.   жеке тұлғалар     9,0   9,0  100,0  9,0  100,0  14,3 байланыс
2.2.   заңды тұлға                                          қызмет.
       құрмай кәсіпкер.                                     тері
       лік қызметті                                         рыногы.
       жүзеге асыратын                                      ның
       жеке тұлғалар     14,3  14,3 100,0  14,3  100,0 14,3 конъюнк.
2.3.   заңды тұлғалар    24,2  24,2 100,0  24,2  100,0 14,3 турасын
                                                            ескере
                                                            отырып
____________________________________________________________________
3.     Қазақстан Респуб.
       ликасы бойынша
       жеделхаттың бiр
       сөзі үшін теле.
       граф байланысы.
       ның қызметтері:
3.1.   жеке тұлғалар:
____________________________________________________________________
1)     қарапайым         3,4   4,1  120,0  4,9  120,0  5,3  байланыс
2)     жедел             9,8   9,8  100,0  9,8  100,0  9,8  қызмет.
                                                            тері
                                                            рыногы.
                                                            ның
                                                            конъюнк.
                                                            турасын
                                                            ескере
                                                            отырып
____________________________________________________________________
3.2.   заңды тұлға
       құрмай кәсiпкер.
       лiк қызметті
       жүзеге асыратын
       жеке тұлғалар
       мен заңды
       тұлғалар:
____________________________________________________________________
1)     қарапайым         6,9   6,9  100,0  6,9  100,0  6,9  байланыс
                                                            қызмет.
2)     жедел             11,7 11,7  100,0  11,7 100,0  11,7 тері
                                                            рыногы.
                                                            ның
                                                            конъюнк.
                                                            турасын
                                                            ескере
                                                            отырып
____________________________________________________________________
4      Интернеттің теле.
       коммуникациялық
       қызметтерi:
____________________________________________________________________
4.1    3000-нан астам                                      байланыс
       адам саны бар                                       қызмет.
       елдi мекендерде                                     тері
       ұжымдық қол       1,1   1,1  100,0  1,1  100,0  1,1 рыногының
       жеткізу орындарын                                   конъюнк.
       пайдалана отырып,                                   турасын
       қосудың әрбiр толық                                 ескере
       және толық емес                                     отырып
       минуты үшін
       Интернеттiң желi.
       сiне коммутаторлық
       қол жеткiзудi
       ұсыну қызметі
       ("Қазақстан
       Интернеті")
____________________________________________________________________

       Ескерту:
      * ҚР ТМРА-нiң 2001 ж. 15.06 N 117-НҚ бұйрығымен бекiтiлген.
      ** Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысымен бекiтiлетін тиiстi жылға арналған болжамды тарифтер.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 21 тамыздағы 
N 884 қаулысына     
2-қосымша        

Телекоммуникациялардың әмбебап қызметтерiне арналған
тарифтер 

      Ескерту. Қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.01.19.  N 28 қаулысымен.
                                                 теңге, КҚС-пен
____________________________________________________________________
        Әмбебап қызметтердiң атауы                | Тарифтің шекті
                                                  |     деңгейi
__________________________________________________|_________________
1                      2                               3
____________________________________________________________________
1      Жеке пайдаланудағы абоненттік терминалдан
       тiркелген жергілікті телефон байланысының
       қызметтерi:
1.1.   Телефон қосуларының қызметтерiне ақы
       төлеудiң уақыттық жүйесiне көшiрілмеген
       бiр негізгі/қосарланған телефон аппараты үшін
       абоненттік төлем (айына):
1.1.1. жеке тұлғалар:
1)     қалалық жерлерде                               440/345
2)     селолық жерлерде                               248/208
1.1.2. заңды тұлға құрмай кәсiпкерлiк қызметті
       жүзеге асыратын жеке тұлғалар                  674/535
1.1.3. заңды тұлғалар                                1093/874
1.2.   Қалалық жерлердегі телефон қосуларының
       қызметтерiне ақы төлеудiң уақыттық жүйесіне
       көшiрiлген бір негізгі/қосарланған телефон 
       аппараты үшін абоненттiк төлем (айына):
1.2.1. жеке тұлғалар                                  219/154
1.2.2. заңды тұлға құрмай кәсiпкерлiк қызметтi
       жүзеге асыратын жеке тұлғалар:                 541/426
1.2.3. заңды тұлғалар:                                874/702
1.3.   Телефон қосуларының қызметтерiне ақы
       төлеудiң уақыттық жүйесi кезiндегі
       жергілiктi қосулар (сөйлесу аралығының
       әрбiр толық және толық емес 10
       секунды үшiн):
1)     жеке тұлғалар                                      0,08
2)     заңды тұлға құрмай кәсiпкерлiк қызметті
       жүзеге асыратын жеке тұлғалар мен заңды
       тұлғалар                                           0,12

2.     Қосулардың әрбiр толық және толық емес
       10 секунды үшiн жеке пайдаланудағы
       абоненттік терминалдан тіркелген аймақ
       iшiндегі және қалааралық телефон
       байланысының қызметтерi, орташа тариф:
2.1.   жеке тұлғалар                                      1,50
2.2.   заңды тұлға құрмай кәсiпкерлiк қызметті
       жүзеге асыратын жеке тұлғалар:                     2,38
2.3.   заңды тұлғалар:                                    4,03

3      Қазақстан Республикасы бойынша
       жеделхаттың бір сөзi үшiн телеграф
       байланысының қызметтерi:
3.1.   жеке тұлғалар:
1)     қарапайым                                          4,1
2)     жедел                                              9,8
3.2.   заңды тұлға құрмай кәсiпкерлiк қызметтi
       жүзеге асыратын жеке тұлғалар мен заңды
       тұлғалар:
1)     қарапайым                                          6,9
2)     жедел                                              11,7

4      Интернеттің телекоммуникациялық
       қызметтерi:
4.1.   3000-нан астам адам саны бар елдi
       мекендерде ұжымдық қол жеткiзу орындарын
       пайдалана отырып, қосудың әрбiр толық
       және толық емес минуты үшiн Интернеттiң
       желiсiне коммутаторлық қол жеткiзудi
       ұсыну қызметi ("Қазақстан Интернетi")              1,1
___________________________________________________________________