"Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 100-IV Заңы

Жаңартылған

       1-бап. 2011 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 3-баптың 2-тармағын қоспағанда, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілсін.
       Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (2009.01.01 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (2010.03.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.11.26 N 356-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 № 467-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      1-1-бап. Егер заңды тұлға 2009 жылғы 1 тамыздан кешіктірмейтін мерзімде өзі орналасқан жер бойынша және құрылымдық бөлімшелердің тіркелген жері бойынша салық органына жер учаскелерін пайдаланғаны үшін және (немесе) қоршаған ортаға эмиссияға төлемақы үшін оларды дербес төлеушілер ретінде қарауға шешім қабылдау туралы хабарлаған жағдайда, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелері 2009 жылы жер учаскелерін пайдаланғаны үшін және (немесе) қоршаған ортаға эмиссияға төлемақы үшін дербес төлеушілер болып танылады деп белгіленсін.
      Бұл ретте, осы бапқа сәйкес осындай төлемдерді дербес төлеушілер ретінде танылған заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімнен кешіктірмей салық қызметі органдарына салық есептілігін жасау және табыс ету, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемді және қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемді төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындауы осындай заңды тұлғаның салық міндеттемесін орындауы болып табылады.
       Ескерту. 1-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      1-2-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 113-бабына сәйкес топтың (кіші топтың) тиісті құндық теңгерімін ұлғайтуға жатқызылатын немесе топтың (кіші топтың) тиісті құндық теңгерімін қалыптастыратын 2008 жыл ішінде жүргізілген негізгі құралдарды жөндеуге арналған шығыстар «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 113-бабында белгіленген тәртіппен 2009 жылдың басына тіркелген активтер тобының (кіші тобының) тиісті құндық теңгерімін ұлғайтады немесе қалыптастырады деп белгіленсін.
       Ескерту. 1-2-баппен толықтырылды - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       2-бап. 2009 жылғы 1 қаңтардан 2010 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде асып кеткен қосылған құн салығы:
      1) мыналарға:
      шағын бизнес субъектілеріне;
      шаруа және фермер қожалықтарына;
      ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен ауылдық тұтынушылар кооперативтері үшін белгіленген арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп айырысуды жүргізетін салық төлеушіге;
      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 267-бабының ережелерін қолданатын салық төлеушіге;
      3) қосылған құн салығының асып кеткені тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2000 еселенген мөлшерінен аспайтын салық төлеушіге қайтарылмайтыны белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 273-бабы 5-тармағының қолданылуы 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

       3-бап. Электронды түрде салық есептілігін беру күні тоқтатыла тұру кезеңінде хабарларды кепілдік беріп жеткізуді қамтамасыз ететін көлік жүйесі серверіне дейін салық есептілігін жеткізу туралы хабарлама күнінен есептеу белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексінің) 584-бабының 2-тармағы 3) тармақшасының және 4-тармағының қолданылуы 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
      Салық қызметі органдары хабарларды кепілдік беріп жеткізуді қамтамасыз ететін көлік жүйесінің серверіне дейін салық есептілігі жеткізілген кезден бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей салық төлеушіге салық есептілігін қабылдағаны немесе қабылдамағаны туралы хабарлама жіберуге міндетті.

      3-1-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 99-бабы 1-тармағының қолданылуы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      "1. Салық төлеушілердің жылдық жиынтық табысынан:
      1) тәуекелді инвестициялаудың жабық пайлық инвестициялық қорлары мен тәуекелді инвестициялаудың акционерлік инвестициялық қорлары төлейтінді қоспағанда, дивидендтер;
      2) жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым алған банктердің міндетті күнтізбелік, қосымша және төтенше жарналарының сомасы;
      3) Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры алған сақтандыру ұйымдарының міндетті, қосымша және төтенше жарналарының сомасы;
      4) жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйым мен Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры өздерінің өтелген депозиттер мен төленген кепілдікті және өтемақы төлемдері бойынша талаптарын қанағаттандыру тәртібімен алған ақша сомасы;
      5) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес алынған және жеке зейнетақы шоттарына жіберілген инвестициялық табыстар;
      6) Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес алынған және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының активтерін ұлғайтуға бағытталған инвестициялық табыстар;
      7) Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасына сәйкес пайлық және акционерлік инвестициялық қорлар кастодиандардағы шоттарға алған және соларда болатын инвестициялық табыстар;
      8) Қазақстан Республикасының секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес секьюритилендіру мәмілесі бойынша арнайы қаржы компаниясы алған, борышты талап ету құқығын басқаға беруден алынған табыстар;
      9) мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару құрылтайшысы немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушы алатын (алынуға жататын), мүлікті сенімгерлікпен басқарудан түсетін таза табыс;
      10) мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры мақта өңдеу ұйымдарынан алатын жыл сайынғы міндетті жарналардың сомасы;
      11) астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры астық қабылдау кәсіпорындарынан алатын жыл сайынғы міндетті жарналардың сомасы;
      12) мақта (астық) қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру қоры кепілдік төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі талаптарды қанағаттандыру тәртібімен алатын ақша сомасы;
      13) инвестициялық депозиттер түрінде алынған ақшаны басқару процесінде ислам банкі алған, осы инвестициялық депозиттер депозиторларының шоттарына жіберілген және соларда болатын табыстар алып тасталуға жатады. Мұндай табыстарға ислам банкінің сыйақылары қосылмайды;
      14) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес құрылған ислам арнайы қаржылық компаниясы алған борышты талап ету құқығын беруден түсетін табыстар;
      15) сот бекіткен, банкті қайта құрылымдау жоспарындағы қайта құрылымдалатын активтер мен міндеттемелер тізбесіне енгізілген банк міндеттемелерін кредитордың есептен шығаруынан түскен табыстар алып тасталуға жатады.
      Осы тармақшаның ережелері:
      банк кредиторларының мүддесін қорғау және Қазақстан Республикасының банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасына сәйкес дауыс беретін акцияларының 50 проценттен астамын ұлттық басқарушы холдинг сатып алған банкке, және (немесе) Қазақстан Республикасының резидент банкі болып табылатын осындай банктің еншілес ұйымына, және (немесе) банк секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында дауыс беретін акцияларының 50 проценттен астамын дауыс беру құқығымен ұлттық басқарушы холдинг кепілге қабылдаған банкке қолданылады.
      16) Қазақстан Республикасындағы қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға, Қазақстан Республикасындағы табысы аз азаматтарды қолдауға (көмек көрсетуге) бағытталған, Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын үкіметаралық келісім шеңберіндегі грант қаражаты есебінен алғанды (алуға жататынды) өткізуден түскен табыс алып тасталуға жатады.
      Ескерту. Заң 3-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.19 № 258-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      3-2-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 133-бабы 2-тармағының қолданылуы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      "2. Салық төлеушінің мынадай табыс түрлеріне:
      1) негізгі құралдардың, жылжымайтын мүлікке инвестициялардың, биологиялық активтердің қаржы лизингі бойынша сыйақыға;
      2) осындай сыйақыны есептеу күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыға;
      3) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттік облигациялар бойынша сыйақыларға және мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарға;
      4) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда гуманитарлық көмек түрінде алынған және мақсатты пайдаланылған мүліктің құнына;
      5) республикалық мемлекеттік кәсіпорын мемлекеттік органнан немесе республикалық мемлекеттік кәсіпорыннан Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде өтеусіз негізде алған негізгі құралдардың құнына;
      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғаның немесе консорциумның акцияларын (қатысу үлестерін) өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарға салық салынатын табысты азайтуға құқығы бар.
      Егер аталған заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капиталы немесе акциялары (қатысу үлестері) құнының 50 және одан да көп проценті осындай өткізу күніне жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) болып табылмайтын тұлғаның (тұлғалардың) мүлкін құраған жағдайда, осы тармақша қолданылады;
      7) өткізу күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды осы қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарға;
      8) салық төлеушінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелерді орындауға республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындау есебіне мүлікті мемлекеттік меншікке беруі кезіндегі тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыстарға салық салынатын табысты азайтуға құқығы бар. Осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер мен мүлік тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Ескерту. Заң 3-2-баппен толықтырылды - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3-3-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 248-бабының қолданылуы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      "248-бап. Қосылған құн салығынан босатылған айналымдар
      Қазақстан Республикасы өткізу орны болып табылатын мынадай тауарларды, жұмыстарды, қызметтер көрсетуді:
      1) почта төлемақысының мемлекеттік белгілерін;
      2) акциздік маркаларды (осы Кодекстің 653-бабына сәйкес акцизделетін тауарларды таңбалауға арналған есепке алу-бақылау маркаларын);
      3) уәкілетті мемлекеттік органдар жүзеге асыратын, соларға байланысты мемлекеттік баж алынатын қызметтер көрсетуді;
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекет мұқтаждары үшін сатып алынған мүлікті;
      5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекемеге немесе мемлекеттік кәсіпорынға өтеусіз негізде берілетін негізгі құралдарды, жылжымайтын мүлікке салынған инвестицияларды, материалдық емес және биологиялық активтерді;
      6) жерлеу бюроларының салт-жора қызметтер көрсетуін, зираттар мен крематорийлердің қызметтер көрсетуін;
      7) лотереяларды тарату жөніндегі қызметтер көрсетуді қоспағанда, лотереялық билеттерді;
      8) төлем қарточкаларымен жасалатын операциялар бойынша есеп-қисаптарды қатысушыларға жинау, өңдеу және таратып беру жөнінде қызметтер көрсетуді қоса алғанда, есеп-қисаптарға қатысушылар арасында ақпараттық және технологиялық өзара іс-қимылды қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетуді;
      9) кеден одағының кедендік аумағына кедендік аумақта өңдеу кедендік рәсімінде әкелінген тауарларды өңдеу және (немесе) жөндеу жөнiндегi қызметтер көрсетудi;
      10) осы Кодекстің 244 және 276-12-баптарына сәйкес халықаралық болып табылатын тасымалдауға байланысты жұмыстар мен қызметтер көрсетуді, атап айтқанда: Қазақстан Республикасының аумағынан экспортталатын, Қазақстан Республикасының аумағына импортталатын тауарларды, оның ішінде почтаны, тиеу, түсіру, қайта тиеу (ағызу-құю), жөнелту жөніндегі жұмыстарды, қызметтер көрсетуді, сондай-ақ транзиттік жүктерді; техникалық және аэронавигациялық қызметтер көрсетуді, әуежай қызметін, халықаралық рейстерге теңіз айлақтарындағы қызметтер көрсетуді;
      11) тұрғын үй қорын басқару, ұстау мен пайдалану жөніндегі қызметтер көрсетуді;
      12) ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын;
      13) егер мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері, сондай-ақ өндірістік ұйымдар мына шарттарға сәйкес келсе:
      осындай өндірістік ұйымдардың қызметкерлері жалпы санының кемінде 51 процентін мүгедектер құраса;
      мүгедектерге еңбекақы төлеу жөніндегі шығыстар еңбекақы төлеу жөніндегі жалпы шығыстардың кемінде 51 процентін (есту, сөйлеу, көру қабілетінен айрылған мүгедектер жұмыс істейтін мамандандырылған ұйымдарда - кемінде 35 процентін) құраса, осындай бірлестіктер мен ұйымдардың сауда-делдалдық қызметтен түскен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдарынан және акцизделетін тауарларды өндіру мен өткізу бойынша айналымдардан басқа, тауарларын, жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін;
      14) Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңнамасына сәйкес жалға берілетін үйдің үй-жайларын жалға беру бойынша қызмет көрсетуді;
      15) егер мәміле шарттарында салық төлеушінің өткізген тауарларының, жұмыстарының, қызметтерінің сапасына кепілдік беру көзделсе, тауарларды пайдаланудың мәміледе белгіленген кепілдік мерзімі кезеңінде, олардың қосалқы бөлшектері мен бөлшектерінің құнын қоса алғанда, оларды өтеусіз жөндеу және (немесе) оларға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды, қызметтер көрсетуді;
      16) тазартылған қымбат бағалы металдарды - өз өндірісі шикізатынан дайындалған алтынды, платинаны;
      17) осы Кодекстің 411 және 420-баптарында аталған қызмет түрлері бойынша қызметтер көрсетуді;
      18) осы Кодекстің 249254-баптарында аталғандарды;
      19) нотариаттық іс-әрекеттерді, адвокаттық қызметті жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсетуді;
      20) мыналар:
      ұлттық басқарушы холдинг;
      дауыс беретін акцияларының 100 проценті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар төлемдік, оралымдылық және қайтарымдық жағдайларында жүзеге асыратын ақшалай нысандағы қарыз операцияларын өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Аталған заңды тұлғалардың тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді;
      21) бажсыз сауда кедендік рәсіміне орналастырылған тауарларды өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Салық төлеушінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік кепілдік жөніндегі міндеттемелерді орындауға республикалық бюджеттен бөлінген қаражатты қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындау есебіне мүлікті мемлекеттік меншікке беруі қосылған құн салығынан босатылады. Осы бөлікте көрсетілген салық төлеушілер мен мүлік тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      22) Қазақстан Республикасындағы табысы аз азаматтарды қолдауға (көмек көрсетуге) бағытталған, Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын үкіметаралық келісім шеңберіндегі грант қаражаты есебінен көрсетілетін резидент еместің қызметтер көрсетуі қосылған құн салығынан босатылады.
      Ескерту. Заң 3-3-баппен толықтырылды - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - ҚР 2010.03.19 № 258-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.21 № 467-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      3-4-бап. Тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) 87-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының қолданысы 2011 жылдың 1 қаңтарына дейін тоқтатыла тұрсын:
      «1) мыналарды:
      Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес мемлекет мұқтажы үшiн сатып алынған активтердi;
      Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша салық төлеушінің мемлекеттік кепілдік бойынша міндеттемелерді орындауға республикалық бюджеттен оқшауландырылған қаражатты қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындау есебіне мүлкін мемлекет меншігіне беруді қоспағанда, амортизацияға жатпайтын активтердi өткiзу. Бұл ретте осы тармақшада көрсетілген салық төлеушілер мен мүліктің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.».
      Ескерту. Заң 3-4-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      4-бап. Алып тасталды - ҚР 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5-бап. Алып тасталды - ҚР 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      6-бап. Алып тасталды - ҚР 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      7-бап. Алып тасталды - ҚР 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       8-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 426-бабы 1-тармағы 1) тармақшасының қолданылуы 2013 жылы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұрған кезеңінде көрсетілген баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      "1) шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі мыналарды:
      біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін;
      патент негізіндегі арнаулы салық режимін;
      оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қамтиды;".
      Ескерту. 8-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       9-бап. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 428-бабы 1-тармағының қолданылуы 2013 жылғы 1 қаңтарға дейiн тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңiнде көрсетiлген баптың 1-тармағы мынадай редакцияда қолданылады деп белгiленсiн:
      "1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, салық төлеуші салықтарды есептеу мен төлеудiң, сондай-ақ олар бойынша салықтық есептеме берудiң төменде көрсетiлген тәртiптерiнiң бiреуiн ғана дербес таңдауға құқылы:
      1) жалпыға бiрдей белгiленген тәртiп;
      2) бiржолғы талон негiзiндегi арнаулы салық режимi;
      3) патент негiзiндегi арнаулы салық режимi;
      4) оңайлатылған декларация негiзiндегi арнаулы салық режимi.
      Осы Заңның 36-бабының 1-тармағында көрсетілген, дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген жеке тұлғалар салықтарды есептеу мен төлеудiң, сондай-ақ олар бойынша салықтық есептеме берудiң төменде көрсетiлген тәртiптерiнiң бiреуiн ғана дербес таңдауға құқылы:
      1) бiржолғы талон негiзiндегi арнаулы салық режимi;
      2) патент негiзiндегi арнаулы салық режимi;
      3) оңайлатылған декларация негiзiндегi арнаулы салық режимi.".
      Ескерту. 9-бапқа жаңа редакцияда - ҚР 2012.06.22 N 21-V (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       9-1-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 448-бабының 3-тармағы 3) және 4) тармақшаларының қолданылуы 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
       Ескерту. Заң 9-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - 2011.07.21 № 467-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

       9-2-бап. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар және ауылдық тұтыну кооперативтері үшін 2011 жылы арнаулы салық режимін қолдануға арналған салықтық өтінішті беруді салық төлеуші ағымдағы күнтізбелік жылдың 1 тамызынан кешіктірмей орналасқан жері бойынша салық органына табыс етеді деп белгіленсін.
      Бұл ретте көрсетілген арнаулы салық режимін қолдану құқығы, осы Заңның 9-1-бабының ережелері ескеріле отырып, салық төлеуші "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 448-бабында көрсетілген талаптарға сәйкес келген айдың 1 күнінен бастап туындайды.
       Ескерту. Заң 9-2-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.04 N 167-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), өзгеріс енгізілді - 2011.07.21 № 467-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      10-бап. Көрсетілген баптың 1-тармағының тоқтатыла тұруы кезеңінде Қазақстан Республикасының аумағында сауда операциялары, қолма-қол ақша арқылы жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар бақылау-касса машиналарын міндетті түрде қолдану арқылы жүзеге асырылатыны белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 645-бабының 1-тармағының қолданылуы 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын. Осы баптың ережелері:
      1) жеке нотариаттық қызметті жүзеге асыратын адамдардан басқа, дара кәсіпкерлер ретінде міндетті мемлекеттік тіркелуге жатпайтын жеке тұлғалардың;
      2) мыналарға:
      шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимі шеңберінде қызметін біржолғы талон немесе патент негізінде жүзеге асыратын;
      шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимі шеңберінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің (акцизделетін тауарларды өткізушілерден басқа) ақшалай есеп айырысуларына;
      3) уәкілетті органмен келісім бойынша көлік саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен нысанда билеттер беретін қалалық қоғамдық көліктегі тасымалдар бойынша халыққа қызмет көрсету бөлігіндегі ақшалай есеп айырысуға қолданылмайды.
      Ескерту. 10-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      11-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде баптың мынадай редакцияда:
      "34-бап. Салық берешегін өтеудің тәртібі
      Салық берешегін өтеу мынадай тәртіппен:
      1) бересі сомасы;
      2) есепке жазылған өсімпұлдар;
      3) айыппұлдар сомалары есептеліп жүргізіледі.".
      Қолданылатыны белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 34-бабының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      11-1-бап. Тоқтата тұру кезеңінде бұл тармақтар мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) 63-бабының 2 және 3-тармақтарының қолданысы 2013 жылдың 1 қаңтарына дейін тоқтатыла тұрсын:
      «2. Салық есептілігі:
      1) салық төлеуші (салық агенті) салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша жасауға және табыс етуге жататын, импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияны импорттаушы ұсынатын салық декларацияларын, есеп-қисаптарды, оларға қосымшаларды және тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініштерді;
      2) мониторингке жататын ірі салық төлеушілер табыс ететін мониторинг жөніндегі есептілікті;
      3) біржолғы талон негізінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын адамдарға сауда объектілерін, сауда базарларында сауда орындарын жалға (пайдалануға) беретін заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер табыс ететін жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімін қамтиды.
      Салық есептілігінің нысандарын және оларды жасау қағидаларын осы Кодекстің 65 – 67-баптарының, сондай-ақ «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-2-бабының қағидаларын ескере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      3. Салық есептілігі импортталатын тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларацияны, тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініштерді қоспағанда, мынадай түрлерге бөлінеді:
      1) бастапқы есептілік – салық төлеушіні тіркелу есебіне қою жүргізілген және (немесе) осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің белгілі бір түрлері бойынша салық міндеттемесі, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару және әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша, осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімін табыс ету бойынша міндет алғаш туындаған салық кезеңі үшін тұлға табыс ететін салық есептілігі;
      2) кезекті есептілік – салық төлеушіні тіркелу есебіне қою жүргізілген және (немесе) осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің белгілі бір түрлері бойынша салық міндеттемесі, міндетті зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау мен аудару және әлеуметтік аударымдарды есептеу мен төлеу бойынша, осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімін табыс ету бойынша міндет алғаш туындаған салық кезеңінен кейінгі салық кезеңдері үшін, сондай-ақ салық кезеңi iшiнде салық салу объектiлерi шығып қалған жағдайда – салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша тұлға табыс ететін салық есептілігі;
      3) қосымша есептілік – осы өзгерістер және (немесе) толықтырулар жататын салық кезеңі үшін бұрын табыс етілген салық есептілігіне осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша, міндетті зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша, сондай-ақ осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімінде көрсетілген мәліметтер бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде тұлға табыс ететін салық есептілігі;
      4) хабарлама бойынша қосымша есептілік – салық органы камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған салық кезеңі үшін бұрын табыс етілген салық есептілігіне осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша, сондай-ақ осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімінде көрсетілген мәліметтер бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізген кезде тұлға табыс ететін салық есептілігі;
      5) тарату есептілігі – салық төлеуші қызметін тоқтатқан немесе қайта ұйымдастырылған кезде осы тұлға салық төлеуші (салық агенті) болып табылатын салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері бойынша, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша, тіркелу есебінен шығарылған кезде қосылған құн салығы бойынша, сондай-ақ осы баптың 2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімінде көрсетілген мәліметтер бойынша тұлға табыс ететін салық есептілігі.
      Ескерту. Заң 11-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 № 297-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      11-2-бап. Жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімін белгілеу ерекшеліктері мен оны табыс ету мерзімдері
      1. Жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімі біржолғы талон негізінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асыратын адамдарға сауда объектілерін, сауда базарларында сауда орындарын жалдауға (пайдалануға) беретін заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің жалға алу (пайдалану) шарттары бойынша мынадай мәліметтерді көрсетуіне арналған:
      1) жалдаушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не толық атауы;
      2) жалдаушы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен күні;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) тармақша 2012.01.01 бастап қолданысқа енгізілді және 2013.01.01 бастап күшін жояды.
      3) жалға алушы салық төлеушінің тіркеу нөмірі;
      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақты 3-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (2013.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      4) жалға алу (пайдалану) шартының нөмірі (болған жағдайда) мен жасасқан күні;
      5) сауда орнының мақсаты, оның сауда объектісінде, оның ішінде сауда базарында орналасқан орны;
      6) жалға алу (пайдалану) мерзімі;
      7) жалға алу төлемінің сомасы және (немесе) өтелетін шығыстар сомасы.
      2. Жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімі сауда объектілерін, сауда базарларындағы сауда орындарын жалға (пайдалануға) беретін салық төлеуші заңды тұлғаның немесе дара кәсіпкердің орналасқан орны бойынша салық органына тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірілмей табыс етіледі.
      Осы баптың мақсаты үшін жалдаушы деп сауда объектілерін, сауда базарларындағы сауда орындарын жалдаушы (пайдалануға алушы) адам танылады.
      Ескерту. Заң 11-2-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30  № 297-IV(2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.01.12 N 538-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңымен.

      12-бап. Осы бапқа сәйкес тоқтатыла тұру кезеңіне қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін белгілеу ерекшеліктерін айқындай отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 66-бабының қолданылуы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
      1. Қосылған құн салығы бойынша декларация қосылған құн салығын төлеушілердің қосылған құн салығының сомасын есептеуіне және мыналар:
      1) салық салынатын және салық салынбайтын айналым сомасы;
      2) салық салынатын импорт сомасы;
      3) Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды сатып алудың, жұмыстарды орындаудың, қызмет көрсетудің сомасы;
      4) есепке жатқызылуға тиіс қосылған құн салығының сомасы;
      5) салық сомасын есепке жатқызудың таңдап алынған әдісі және оны қолданудың нәтижелері;
      6) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есептелген қосылған құн салығы сомасынан асып кетуі, оның ішінде салық кезеңінің соңында асып кетуі;
      7) қосылған құн салығы сомасын есептеу туралы ақпаратты көрсетуге арналған.
      Қосылған құн салығы бойынша декларация есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есептелген қосылған құн салығы сомасынан асып кетуін қайтару жөніндегі талапты қамтуы мүмкін.
      Бұл ретте, есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының есептелген қосылған құн салығы сомасынан асып кеткен сомасын қайтару жөніндегі талап қосылған құн салығы бойынша бастапқы, кезекті және (немесе) тарату декларацияларында көрсетілуі мүмкін.
      2. Қосылған құн салығы бойынша декларацияға қосымшалар оларда салық қызметі органдарының салықтық бақылау мақсаты үшін пайдаланатын салық міндеттемесін есептеу туралы ақпаратты егжей-тегжейлі көрсетуге арналған.
      Қосылған құн салығы бойынша декларацияға қосымшалардың нысандары мыналар бойынша:
      1) нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу жөніндегі айналымдар;
      2) қосылған құн салығынан босатылған өткізу жөніндегі айналымдар;
      3) қосылған құн салығын төлеу мерзімі өзгертілген тауарлар импорты;
      4) қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленетін тауарлар импорты;
      5) резидент еместен сатып алынған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер және осындай резидент емес үшін төленуге тиіс қосылған құн салығының сомасы;
      6) салық салынатын айналым көлемін және қосылған құн салығының есепке жатқызылған салық сомасын түзету;
      7) сатып алынған тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша және өнім берушілер мен сатып алушылар бөлігінде өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактуралар;
      8) сатып алушылар бөлігінде мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган жазып берген, мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар шығару құжаттары;
      9) қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомасы бойынша ақпаратты қамтуы мүмкін.
      3. Шот-фактураны көрсетуге арналған ұялардың саны электронды түрде мыналарды:
      1) есепті салық кезеңі ішінде сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін (мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар шығару құжаттары);
      2) есепті салық кезеңі ішінде өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер бойынша шот-фактуралардың тізілімін табыс ету кезінде шектелмейді.
       Ескерту. 12-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.07.04. N 167-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.12.30 № 234-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      13-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 90-бабы 2-тармағының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      "2. Банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензия негізінде жүзеге асыратын ұйым құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерлерін азайтудан түскен, бұрын шегерімге жатқызылған провизиялардың (резервтердің) сомалары борышкерге талаптар мөлшерін азайтқан кезде:
      1) борышкер заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген негіздер бойынша сот шешімімен таратылуына байланысты Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркелімінен алып тасталған;
      2) борышкер заңды тұлға соттың күшіне енген шешімі негізінде хабар-ошарсыз кеткен немесе қайтыс болды, әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған, оған I, ІІ топтағы мүгедектік белгіленген жағдайларда, сондай-ақ борышкер жеке тұлға қайтыс болған жағдайда;
      3) борышкерде және борышкермен бірге ортақ немесе субсидиялық жауапкершілігі бар үшінші тұлғаларда банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензия негізінде жүзеге асыратын ұйымның алдында мүлік, оның ішінде өндіріп алуды жүргізуге болатын ақша, бағалы қағаздар немесе табыстары болмаған жағдайда, банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензия негізінде жүзеге асыратын ұйымға орындау құжатын қайтару туралы сот орындаушысының қаулысы заңды күшіне енген, оларға өндіріп алуды жүргізуге болатын және сот орындаушысының Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңнамасында көзделген оның мүлкін немесе кірістерін анықтау жөнінде қолданған шаралары нәтижесіз болып шыққан;
      4) банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензия негізінде жүзеге асыратын ұйымға борышкердің мүлкін, оның ішінде ақшасын, бағалы қағаздарын және кірістерін өндіріп алудан бас тарту туралы сот шешімі заңды күшіне енген;
      5) екінші деңгейдегі банктердің күмәнді және үмітсіз талаптарын басқару және (немесе) оларды одан әрі өткізу, қайта құрылымдау және (немесе) секьюритилендіру үшін сатып алған, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған ұйымның кредиті (қарызы) бойынша салық төлеушінің талап ету құқықтары, - салық төлеушінің басқаға берген талап ету құқығы бойынша кредит (қарыз) жөніндегі талап ету құны және аталған салық төлеушінің бастапқы құжаттарына сәйкес кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығын басқаға берген күніне салық төлеушінің борышкерден алуына жататын кредит (қарыз) бойынша талап ету құны арасындағы теріс айырма бөлігінде талап ету құқығын басқаға берген;
      6) борышкер дара кәсіпкердің Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес банкрот деп танылуына байланысты дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінен шығарылған жағдайларда, талап ету құқығы кіріс деп танылмайды.".
      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      13-1-бап. Осы бапта көрсетілген активтер 2009 жылғы 1 қаңтардағы бухгалтерлік есепке сәйкес, көрсетілген күннен кейін жүргізілген құнсыздану мен қайта бағалау есепке алынбай 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап тиісті топтардың (кіші топтардың) құндық балансын құрайды немесе оны көрсетілген активтердің баланстық құнына ұлғайтады деп белгіленсін.
      Осы бап бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін:
      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 116-бабына сәйкес тіркелген активтер ретінде танылған;
      2) халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде ескерілген;
      3) 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін тиісті топтардың (кіші топтардың) құндық балансына енгізілмеген активтерге қолданылады.
      Ескерту. Заң 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      14-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде 103-баптың 3-тармағының 3) тармақшасы мынадай редакцияда:
      "3) қаржы ұйымдары үшін шекті коэффициент - 9-ға тең, өзге заңды тұлғалар үшін — 6-ға тең." деп қолданылатыны белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 103-бабы 3-тармағы 3) тармақшасының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      15-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 123-бабының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:

      "123-бап. Инвестициялық салық преференциялары

      1. Инвестициялық салық преференциялары (бұдан әрі - преференциялар) осы бапқа және осы Кодекстің 124, 125-баптарына сәйкес салық төлеушінің таңдауы бойынша қолданылады және преференциялар объектілерінің құнын және (немесе) реконструкциялауға, жаңғыртуға арналған кейінгі шығындарды шегерімге жатқызудан тұрады.
      Преференцияларды қолдануға, осы баптың 6-тармағында аталғандарды қоспағанда, Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының құқығы бар.
      2. Преференциялар объектілеріне пайдалануға беру кезеңінен кейінгі кемінде үш салық кезеңі ішінде бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін:
      1) осы Кодекстің 116-бабының 1-тармағының 2) тармақшасында аталған негізгі құралдар немесе активтер болып табылатын;
      2) преференцияны қолданған салық төлеуші кіріс алуға бағытталған қызметінде пайдаланатын;
      3) егер осы баптың 7-тармағында өзгеше көзделмесе, олардың пайдаланылу ерекшеліктеріне қарай жер қойнауын пайдалануға қызметті келісімшарт (келісімшарттар) бойынша жүзеге асырумен тікелей себеп-салдарлық байланысы бар активтер болып табылмайтын;
      4) егер осы баптың 7-тармағында өзгеше көзделмесе, жер қойнауын пайдаланушының осы активтер бойынша салықтық есепке алуда шеккен шығындары жер қойнауын келісімшарт (келісімшарттар) бойынша пайдалану қызметі мен келісімшарттан тыс пайдалану қызметі арасында бөлуге жатпайтын;
      5) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына  сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілетін активтер болып табылмайтын, Қазақстан Республикасының аумағында алғаш рет пайдалануға берілетін өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен жабдықтар жатады.
      3. Мұндай ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен жабдықтар бір мезгілде мынадай талаптарға сай келсе:
      1) салық төлеушінің бухгалтерлік есебінде қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасы талаптарына сәйкес негізгі құралдар ретінде есепке алынса;
      2) реконструкциялауды, жаңғыртуды жүзеге асырғаннан кейін пайдалануға берілетін салық кезеңінен кейінгі кемінде үш салық кезеңі ішінде кіріс алуға бағытталған қызметінде пайдалануға арналса;
      3) реконструкциялауды, жаңғыртуды жүзеге асыру кезеңінде уақытша пайдаланудан шығарылса;
      4) егер осы баптың 7-тармағында өзгеше көзделмесе, олардың пайдаланылу ерекшеліктеріне қарай жер қойнауын пайдалануға қызметті келісімшарт (келісімшарттар) бойынша жүзеге асырумен тікелей себеп-салдарлық байланысы бар активтер болып табылмаса;
      5) егер осы баптың 7-тармағында өзгеше көзделмесе, жер қойнауын пайдаланушының осы активтер бойынша салықтық есепке алуда шеккен шығындары жер қойнауын келісімшарт (келісімшарттар) бойынша пайдалану қызметі мен келісімшарттан тыс пайдалану қызметі арасында бөлуге жатпаса, өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды, машиналар мен жабдықтарды реконструкциялауға, жаңғыртуға кеткен кейінгі шығыстар нақ сол салық кезеңіндегі шегерімге жатқызылуға тиіс.
      Преференцияларды қолдану мақсаттары үшін негізгі құралдарды реконструкциялау, жаңғырту — кейінгі шығындардың түрі, олардың нәтижелері бір мезгілде:
      негізгі құрал конструкциясын өзгерту, оның ішінде жаңарту;
      негізгі құрал қызметінің мерзімін үш жылдан аса ұзарту;
      негізгі құралдың техникалық сипаттамаларын осы негізгі құралды реконструкциялауды, жаңғыртуды жүзеге асыру үшін уақытша пайдаланудан шығарылған күнтізбелік айдың басындағы оның техникалық сипаттамаларымен салыстырғанда жақсарту болып табылады.
      4. Мыналардан:
      сауда ғимараттарынан (осындай ғимараттардың бір бөлігінен);
      мәдени-ойын-сауық мақсаттағы ғимараттардан (осындай ғимараттардың бөліктерінен);
      қонақүйлер, мейрамханалар ғимараттарынан және қысқа мерзімде тұруға, қоғамдық тамақтандыруға арналған басқа да ғимараттардан (осындай ғимараттардың бір бөлігінен);
      офистік ғимараттардан (осындай ғимараттардың бір бөлігінен);
      автомобильдерге арналған гараждардан (осындай ғимараттардың бір бөлігінен);
      автотұрақтардан (осындай ғимараттардың бөліктерінен) басқасы өндірістік мақсаттағы ғимараттарға преференцияларды қолдану мақсаттарына тұрғын үй емес ғимараттар (тұрғын үй емес ғимараттардың бір бөлігі) жатады.
      Өндірістік мақсаттағы құрылыстарға преференцияларды қолдану мақсаттары үшін спортқа және демалыс орындарына, мәдени-ойын-сауық, қонақүйлерге, мейрамханаға, әкімшілік мақсаттарына, автомобильдердің тұрақтары мен қойылатын орындарына арналған құрылыстардан басқа құрылыстар жатады.
      5. Преференцияларды қолдану мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының аумағында жаңадан тұрғызылған ғимаратты (ғимараттың бір бөлігін) бірінші пайдалануға беру:
      құрылыс мердігері шартын жасасу жолымен құрылыс салған кезде — ғимаратты (ғимараттың бір бөлігін) пайдалануға беру актісіне мемлекеттік қабылдау комиссиясы қол қойғаннан кейін құрылыс салушының құрылыс объектісін тапсырыс берушіге тапсыруы;
      қалған жағдайларда — ғимаратты (ғимараттың бір бөлігін) пайдалануға беру актісіне мемлекеттік қабылдау комиссиясының қол қоюы болып табылады.
      6. Мынадай талаптардың біріне немесе одан да көбіне сәйкес келетін салық төлеушілер:
      1) салық төлеушіге салық салу осы Кодекстің 5-бөліміне сәйкес жүзеге асырылса;
      2) салық төлеуші осы Кодекстің 279-бабының 1)-4) тармақшаларына көрсетілген акцизделетін тауарларды өндіруді және (немесе) сатуды жүзеге асырса;
      3) салық төлеуші осы Кодекстің 63-тарауында көзделген арнайы  салық режимін қолданса, салық төлеушілердің преференцияларды қолдануға құқығы жоқ.
      7. Қазақстан Республикасының Үкіметі жер қойнауын пайдаланушыға:
      1) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап 2012 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде жасалған, олар бойынша пайдалы қазбаларды коммерциялық табудан кейін өндіру нақ осы кезеңде басталған пайдалы қазбаларды игеруге келісімшарт (келісімшарттар) шеңберінде жүзеге асырылатын қызметте пайдалануға арналған преференциялар объектілері бойынша;
      2) 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап 2012 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде жасалған, пайдалы қазбаларды өндіруге келісімшарт (келісімшарттар) шеңберінде жүзеге асырылатын қызметте пайдалануға арналған (пайдаланылатын) ғимараттар және өндірістік мақсаттағы машиналар мен жабдықтарды реконструкциялауға, жаңғыртуға кейінгі шығыстар бойынша преференцияларды қолдануға рұқсат етуге құқылы.
      Осы тармаққа сәйкес преференцияларды қолдануға рұқсат етілген жер қойнауын пайдаланушылардың осы Кодекстің 120-бабының 6-тармағын қолдануға құқығы жоқ.".
      Ескерту. 15-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      15-1-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 137-бабы 2008 жылғы 31 желтоқсаннан кейінгі салық кезеңдерінде туындаған залалдарға қолданылады деп белгіленсін.
      2009 жылғы 1 қаңтарға дейінгі салық кезеңдерінде туындаған залалдар 2001 жылғы 12 маусымдағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 124-бабында белгіленген тәртіппен және мерзімдерге ауыстырылады.
      Бұл ретте, хеджирлеу операцияларының ерекшеліктері ескеріле отырып, туынды қаржы құралдары бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейінгі салық кезеңдерінде туындаған залалдар келесі үш жылды қоса алғандағы кезеңге ауыстырылады және туынды қаржы құралдары бойынша түсетін табыстар есебiнен өтеледі.
      Ескерту. Заң 15-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      16-бап. Алып тасталды - ҚР 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      16-1-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 143-бабы 2-тармағының 3) тармақшасын қолдану мақсатында:
      1) 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін есепке жазылған және 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап төленетін, осындай сыйақы есептелген күні Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлем көзінен салық салуға жатпайды;
      2) сыйақы есептелген күні қор биржасының ресми тізімінде болмаған борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы осындай сыйақы төленетін күні белгіленген ставка бойынша төлем көзінен салық салуға жатады деп белгіленсін.
      Ескерту. Заң 16-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       17-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде төлем көзінен алынатын табыс салығының ставкасын 10 процент көлемінде қолданылады деп белгілей отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 194-бабы 3) тармақшасының қолданылуы төлем көзінен алынатын табыс салығының ставкасы көлемі бөлігінде 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

       18-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 307-бабы 4-тармағының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      "4. Су басқан, дебиті аз және бұрын қазылған кен орындарын (кен орындары тобын, кен орындарының бір бөлігін), көмірсутегі шикізатының өте тұтқыр түрлерін игеретін, сондай-ақ қызметін рентабельділігі төмен келісімшарттар, оның ішінде 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар үшін пайдалы қазбаларды өндіруге салық ставкаларын Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Қызметін жер қойнауын пайдалануға рентабельдігі төмен келісімшарттар бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар үшін пайдалы қазбаларды өндіруге салық ставкасы тиісті минералдық шикізатқа әлемдік нарықта қолайсыз конъюнктура кезеңінде белгіленеді. Бұл ретте пайдалы қазбаларды өндіруге салық ставкасы жер қойнауын пайдалануға әрбір осындай келісімшарт үшін күнтізбелік жылдағы оның экономикасы және тиісті минералдық шикізатқа әлемдік нарықтың конъюнктурасы ескеріле отырып белгіленеді және жыл ішінде қайта қарауға жатпайды.
      Егер тиісті күнтізбелік жылға пайдалы қазбаларды өндіруге салық ставкасы аталған жыл ішінде белгіленген жағдайда, онда күнтізбелік жыл басынан бері пайдалы қазбаларды өндіруге төленген салық осы тармаққа сәйкес белгіленген ставка бойынша қайта есептеледі.
      Жер қойнауын пайдаланушы бастапқы қайта өңдеуден (байытудан) өткен, өндірген минералды шикізатты (пайдалы қазбаны) кейіннен одан әрі қайта өңдеу үшін бір заңды тұлға шеңберінде құрылымдық немесе өзге де технологиялық бөлімшеге беретін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес пайдалы қазбаларды өндіруге салық ставкаларын белгілеу мақсатында рентабельділік деңгейі тұтастай заңды тұлға бойынша айқындалады.
      Бұл ретте, рентабельділікті есептеу үшін заңды тұлғаның басқа жеке және (немесе) заңды тұлғадан өңдеу үшін алынған және (немесе) сатып алынған минералды шикізатты қайта өңдеуді қоса алғанда, минералды шикізатты (пайдалы қазбаны) өндіруге және қайта өңдеуге тікелей байланысты кірістері мен шығындары қызметтің өзге түрлері бойынша кірістер мен шығындар ескерілместен, бөлек салықтық есепке алудың деректері негізінде есептеледі.
      Жер қойнауын пайдалануға келісімшарттарды рентабельділігі төмен санатқа, сондай-ақ кен орындарын (кен орындары тобын, кен орындарының бір бөлігін), пайдалы қазбаларды өндіруге салық ставкаларын белгілеу тәртібін қоса алғанда, өте тұтқыр, су басқан, дебиті аз немесе бұрын қазылған санатқа жатқызу тәртібін және осындай келісімшарттардың, кен орындарының тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.".
      Ескерту. 18-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.1 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       19-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 557-бабы 3-тармағы 8) тармақшасының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.

      19-1-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 624-бабының 2-тармағы 1) және 2) тармақшаларының және 3-тармағы 1) және 2) тармақшаларының қолданылуы 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатылсын.
       Ескерту. Заң 19-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2011.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       20-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі)" 657-бабының 2) тармақшасының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрып, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгіленсін:
      "2) салық есептілігін электронды түрде табыс ету үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді ұсыну;".
      20-1-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      21-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде мыналар белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 280-бабының 4-тармағы 1) тармақшасы 1-13 жолдарының қолданылуы - 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін, 14-18 жолдарының қолданылуы - 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      1) 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2010 жылдың 1 қаңтарына дейін акциздердің мынадай ставкалары қолданылады:

Р/с
N

ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды

Акцизделетін тауарлардың түрлері

Акциздер ставкалары (өлшем бірлігіне теңгемен)

өндірілетін тауарларға

импортталатын тауарларға

1

2

3

4

5

1.

2207-ден

80 процент немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті;
этил спирті және кез келген концентрациядағы денатуратталған өзге де спирттер (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, сондай-ақ белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын спирттен басқа)

450 теңге/литр

600 теңге/литр

2.

2207-ден

Денатуратталған отындық этил спирті (этанол) (түссіз емес, ішкі нарықта тұтыну үшін боялған)

0,1 теңге/литр

0,1 теңге/литр

3.

2208-ден

80 проценттен аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті;
спирт тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, сондай-ақ белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын спирттен басқа)

550 теңге/литр
100% спирт

750 теңге/литр
100% спирт

4.

2207-ден

80 процент немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; этил спирті және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын денатуратталған спирттің кез келген конпентрациядағы басқа да түрлері

45 теңге/литр

60 теңге/литр

5.

2208-ден

80 проценттен аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; спирт тұнбалары және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын басқа да спирт ішімдіктері

55 теңге/литр
100% спирт

75 теңге/литр
100% спирт

6.

2208

Алкоголь өнімдері (коньяктардан, брендиден, шараптардан, шарап материалы мен сырадан басқа)

250 теңге/литр
100% спирт

800 теңге/литр
100% спирт

7.

2208

Коньяк, бренди (отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған коньяктан, брендиден басқа)

165 теңге/литр
100% спирт

800 теңге/литр
100% спирт

8.

2208

Отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған коньяк, бренди

100 теңге/литр
100% спирт9.

2204, 2205, 2206 00-ден

Шараптар

20 теңге/литр

75 теңге/литр

10.

2204, 2205, 2206 00-ден

Шарап материалы (этил спиртін және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатыннан басқа)

100 теңге/литр

170 теңге/литр

11.

2204, 2205, 2206 00-ден

Этил спиртін және алкоголь өнімін өндіру үшін сатылатын шарап материалы

0 теңге/литр

75 теңге/литр

12.

220300

Сыра

10 теңге/литр

60 теңге/литр

13.

2203 00-ден

Құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5 проценттен аспайтын сыра

0 теңге/литр

0 теңге/литр

14.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

600 теңге/1000 дана

750 теңге/1000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

350 теңге/1000 дана

570 теңге/1000 дана

16.

2402-ден

Сигариллдер

1040 теңге/1000 дана

1220 теңге/1000 дана

17.

2402-ден

Сигарлар

85 теңге/дана

95 теңге/дана

18.

2403-тен

Құрамында никотин бар фармацевтикалық өнімдерді қоспағанда, трубкамен шегетін және шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін темекі, кальян және өзге де тұтыну ыдысына салынған және түпкі тұтынуға арналған темекі

1000 теңге/килограмм

1220 теңге/килограмм

      2) 2010 жылдың 1 қаңтарынан 2010 жылдың 1 шілдесіне дейін акциздердің мынадай ставкалары қолданылады:

Р/с
N

ЕурАзЭҚ  СЭҚ ТН коды

Акцизделетін тауарлардың түрлері

Акциздер ставкалары (өлшем бірлігіне теңгемен)

өндірілетін тауарларға

импортталатын тауарларға

1

2

3

4

5

1.

2207-ден

80 процент немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; этил спирті және кез келген концентрациядағы денатуратталған өзге де спирт түрлері (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, сондай-ақ белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын спирттен басқа)

500 теңге/литр

600 теңге/литр

2.

2207-ден

Денатуратталған отындық этил спирті (этанол) ( түссіз емес, ішкі нарықта тұтыну үшін боялған)

0,1 теңге/литр

0,1 теңге/литр

3.

2208-ден

80 проценттен аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; спирт тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, сондай-ақ белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын спирттен басқа)

600 теңге/литр
100% спирт

750 теңге/литр
100% спирт

4.

2207-ден

80 процент немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын денатуратталған кез келген концентрациядағы этил спирті және спирттің басқа да түрлері

50 теңге/литр

60 теңге/литр

5.

2208-ден

80 проценттен аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті; алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын спирт тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер

60 теңге/литр
100% спирт

75 теңге/литр
100% спирт

6.

2208

Алкоголь өнімдері (коньяктан, брендиден, шараптардан, шарап материалы мен сырадан басқа)

250 теңге/литр
100% спирт

800 теңге/литр
100% спирт

7.

2208

Коньяк, бренди (отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған коньяктан, брендиден

230 теңге/литр
100% спирт

800 теңге/литр
100% спирт

8.

2208

Коньяк, бренди, отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған

130 теңге/литр
100% спирт9.

2204, 2205, 2206 00-ден

Шараптар

20 теңге/литр

75 теңге/литр

10.

2204, 2205, 2206 00-ден

Шарап материалы (этил спиртін және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатыннан басқасы)

100 теңге/литр

170 теңге/литр

11.

2204, 2205, 2206 00-ден

Этил спиртін және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын шарап материалы

0 теңге/литр

75 теңге/литр

12.

2203 00

Сыра

13 теңге/литр

60 теңге/литр

13.

2203 00-ден

Құрамында этил спиртінің көлемі 0,5 проценттен аспайтын

0 теңге/литр

0 теңге/литр

14.

2402-ден

Филтрлі сигареттер

800 теңге/1000 дана

950 теңге/1000 дана

15.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

500 теңге/1000 дана

570 теңге/1000 дана

16.

2402-ден

Сигариллдер

1140 теңге/1000 дана

1220 теңге/1000 дана

17.

2402-ден

Сигарлар

85 теңге/дана

95 теңге/дана

18.

2403-тен

Құрамында никотин бар фармацевтикалық өнімдерді қоспағанда, трубкамен шегетін және шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін темекі, кальян және өзге де тұтыну ыдысына салынған және түпкі тұтынуға арналған темекі

1000 теңге/килограмм

1220 теңге/килограмм

      2-1) 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап 2011 жылдың 1 қаңтарына дейін акциздердің мынадай ставкалары қолданылады:

Р/с

ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды

Акцизделетін тауарлардың түрлері

Акциздер ставкалары (өлшем бірлігіне теңгемен)

Қазақстан Республикасында өндірілетін тауарларға және кеден одағына мүше мемлекеттерден импортталатын тауарларға

Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттер-ден импортталатын тауарларға

1

2

3

4

5

1.

2207-ден80 пайыз немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын спирттен басқа), этил спирті және кез келген концентрациядағы денатуратталған өзге де спирттер (ішкі нарықта тұтынылатын денатуратталған отындық этил спиртінен (этанолдан) (түссіз емес, боялған) басқа)

500 теңге/литр

600 теңге/литр

2.

2207-ден

Ішкі нарықта тұтынылатын денатуратталған отындық этил спирті (этанол) (түссіз емес, ішкі нарықта тұтыну үшін боялған)

0,1 теңге/литр

0,1 теңге/литр

3.

2208-ден

80 пайыздан аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті, спирт тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын денатуратталмаған этил спиртінен басқа)

600 теңге/литр 100% спирт

750 теңге/литр 100% спирт

4.

2207-ден

Алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын, 80 пайыз немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті

50 теңге/литр

60 теңге/литр

5.

2208-ден

Алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын, 80 пайыздан аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті, спирт тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер

60 теңге/литр 100% спирт

75 теңге/литр 100% спирт

6.

3003, 3004-тен

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік заттар ретінде тіркелген, құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім

250 теңге/литр 100% спирт

800 теңге/литр 100% спирт

7.

2208

Алкоголь өнімдері (коньяктан, брендиден, шараптардан, шарап материалы мен сырадан басқа)

250 теңге/литр 100% спирт

800 теңге/литр 100% спирт

8.

2208

Коньяк, бренди (отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған коньяктан, брендиден басқа)

230 теңге/литр 100% спирт

800 теңге/литр 100% спирт

9.

2208

Отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған коньяк, бренди

130 теңге/литр
100 % спирт

-

10.

2204, 2205, 2206 00

Шараптар

20 теңге/литр

75 теңге/литр

11.

2204, 2205, 2206 00-ден

Шарап материалы (этил спиртін және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатыннан басқа)

100 теңге/литр

170 теңге/литр

12.

2204, 2205, 2206 00-ден

Этил спиртін және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын шарап материалы

0 теңге/литр

75 теңге/литр

13.

2203 00

Сыра

13 теңге/литр

60 теңге/литр

14.

2202

90 100 1

Құрамында этил спиртінің көлемі 0,5 пайыздан аспайтын сыра

0 теңге/литр

0 теңге/литр

15.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер


800 теңге/1000 дана

950 теңге/1000 дана

16.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

500 теңге/1000 дана

570 теңге/1000 дана

17.

2402-ден

Сигариллдер

1140 теңге/1000 дана

1220 теңге/1000 дана

18.

2402-ден

Сигаралар

85 теңге/дана

95 теңге/дана

19.

2403-тен

Құрамында никотин бар фармацевтикалық өнімдерді қоспағанда, трубкамен шегетін, шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін темекі, кальян және өзге де тұтыну ыдысына салынған және түпкі тұтынуға арналған темекі

1000 теңге/килограмм

1220 теңге/килограмм

      3) 2011 жылдың 1 қаңтарынан 2012 жылдың 1 қаңтарына дейін акциздердің мынадай ставкалары қолданылады:

Р/с
N

ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды

Акцизделетін тауарлардың түрлері

Акциздер ставкалары (өлшем бірлігіне теңгемен)

Қазақстан Республикасында өндірілетін тауарларға және кеден одағына мүше мемлекеттер-ден импортталатын тауарларға

Кеден одағына мүше болып табылмайтын мемлекеттер-ден импортталатын тауарларға

1

2

3

4

5

1.

2207-ден

80 пайыз немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын денатуратталмаған этил спиртінен басқа), этил спирті мен кез келген концентрациядағы денатуратталған өзге спирттер (ішкі нарықта тұтынылатын денатураттал-ған отындық этил спиртінен (этанолдан) (түссіз емес, боялған) басқа)

550 теңге/литр

600 теңге/литр

2.

2207-ден

Ішкі нарықта тұтыну үшін денатуратталған отындық этил спирті (этанол) (түссіз емес, боялған)

1 теңге/литр

1 теңге/литр

3.

2208-ден

80 пайыздан аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті, спирт тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер (алкоголь өнімдерін, емдік және фармацевтикалық препараттарды өндіру үшін сатылатын, белгіленген квоталар шегінде мемлекеттік медициналық мекемелерге босатылатын денатуратталмаған этил спиртінен басқа)

650 теңге/литр
100% спирт

750 теңге/литр
100% спирт

4.

2207-ден

Алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын 80 пайыз немесе одан жоғары көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті

55 теңге/литр

60 теңге/литр

5.

2208-ден

Алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын 80 пайыздан аз көлемдегі спирт концентрациясы бар денатуратталмаған этил спирті, спирт тұнбалары және өзге де спиртті ішімдіктер

65 теңге/литр
100% спирт

75 теңге/литр
100% спирт

6.

3003, 3004-тен

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік заттар ретінде тіркелген құрамында спирті бар медициналық мақсаттағы өнім

400 теңге/литр
100% спирт

650 теңге/литр
100% спирт

7.

2208

Алкоголь өнімдері (коньяктан, брендиден, шараптардан, шарап материалы мен сырадан басқа)

400 теңге/литр
100% спирт

650 теңге/литр
100% спирт

8.

2208

Коньяк, бренди (отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған коньяктан, брендиден басқа)

325 теңге/литр
100% спирт

800 теңге/литр
100% спирт

9.

2208

Отандық өндірістегі коньяк спиртінен жасалған коньяк, бренди

160 теңге/литр
100% спирт

-

10.

2204, 2205, 2206 00-ден

Шараптар

20 теңге/литр

75 теңге/литр

11.

2204, 2205, 2206 00

Шарап материалы (этил спиртін және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатыннан басқа)

100 теңге/литр

170 теңге/литр

12.

2204, 2205, 2206 00-ден

Этил спиртін және алкоголь өнімдерін өндіру үшін сатылатын шарап материалы

0 теңге/литр

75 теңге/литр

13.

2203 00

Сыра

25 теңге/литр

50 теңге/литр

14.

2202 90 1001-ден

Құрамында этил спиртінің көлемі 0,5 пайыздан аспайтын сыра

0 теңге/литр

0 теңге/литр

      3-1) 2011 жылғы 1 қаңтардан 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай акциз ставкалары қолданылады:

Рет

ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды

Акцизделетін тауарлардың түрлері

Акциз ставкалары (өлшем бірлігіне теңгемен)

1

2

3

4

1.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

1000 теңге/
1000 дана

2.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

600 теңге/
1000 дана

3.

2402-ден

Сигариллдер

1220 теңге/
1000 дана

4.

2402-ден

Сигаралар

95 теңге/
дана

5.

2403-тен

Құрамында никотині бар фармацевтикалық өнімді қоспағанда, тұтыну ыдысына қатталған және түпкілікті тұтынуға арналған түтіктік, шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін, қорқорлы және өзге де темекі

1220 теңге/
килограмм

      3-2) 2012 жылғы 1 қаңтардан 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай акциз ставкалары қолданылады:

Рет

ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды

Акцизделетін тауарлардың түрлері

Акциз ставкалары (өлшем бірлігіне теңгемен)

1

2

3

4

1.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

1250 теңге/ 1000 дана

2.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

750 теңге/ 1000 дана

3.

2402-ден

Сигариллдер

1530 теңге/
1000 дана

4.

2402-ден

Сигаралар

120 теңге/ дана

5.

2403-тен

Құрамында никотині бар фармацевтикалық өнімді қоспағанда, тұтыну ыдысына қатталған және түпкілікті тұтынуға арналған түтіктік, шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін, қорқорлы және өзге де темекі

1550 теңге/ килограмм

      3-3) 2013 жылғы 1 қаңтардан 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай акциз ставкалары қолданылады: 

Рет

ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН коды

Акцизделетін тауарлардың түрлері

Акциз ставкалары (өлшем бірлігіне теңгемен)

1

2

3

4

1.

2402-ден

Фильтрлі сигареттер

1550 теңге/
1000 дана

2.

2402-ден

Фильтрсіз сигареттер, папиростар

950 теңге/ 1000 дана

3.

2402-ден

Сигариллдер

1930 теңге/ 1000 дана

4.

2402-ден

Сигаралар

150 теңге/
дана

5.

2403-тен

Құрамында никотині бар фармацевтикалық өнімді қоспағанда, тұтыну ыдысына қатталған және түпкілікті тұтынуға арналған түтіктік, шегетін, шайнайтын, соратын, иіскейтін, қорқорлы және өзге де темекі

1940 теңге/ килограмм

      4) алынып тасталды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      5) алынып тасталды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Ескерту. Тауар номенклатурасы ЕурАзЭҚ СЭҚ ТН кодымен және (немесе) тауардың атауымен айқындалады.
      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      22-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде корпоративтік табыс салығы бойынша салық есептілігін белгілеу ерекшеліктерін осы бапқа сәйкес айқындай отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 65-бабының қолданылуы 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
      1. Уәкілетті орган салық төлеушілердің мына санаттарының әрқайсысы үшін жеке-жеке осы декларацияға қосымшаларымен бірге корпоративтік табыс салығы бойынша:
      1) сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары, өзара сақтандыру қоғамдары;
      2) коммерциялық емес ұйымдар;
      3) әлеуметтік саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
      4) ережелерінде салық режимінің тұрақтылығы тікелей көзделетін өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) немесе Қазақстан Республикасының Президенті бекіткен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар;
      4-1) мынадай:
      кең таралған пайдалы қазбалар, жерасты сулары, емдік балшық бойынша жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыратындарды;
      осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілгендерді қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар;
      5) осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көрсетілмеген, декларация толтыру және тапсыру жөніндегі міндет белгіленген өзге де корпоративтік табыс салығын төлеушілер үшін декларацияның нысандарын бекітеді.
      2. Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация жылдық жиынтық табысқа енгізілген кірістерді, шегерімге жатқызылған шығыстарды, олардың түзетулерін, салық салынатын табысты (шығынды), салық салынатын табыс азайтылатын кірістер мен шығыстарды, ауыстырылатын шығындарды, салық кезеңіне есептелген салық сомасын және салық кезеңіне есептелген салықтың сомасын азайтатын салық сомаларын корпоративтік табыс салығын төлеушілердің декларациялауына арналған.
      Корпоративтік табыс салығы жөніндегі декларацияға қосымшалар салықтық бақылау мақсаттары үшін салық қызметі органдары пайдаланатын салық міндеттемелерін есептеу туралы ақпаратты егжей-тегжейлі көрсетуге арналған.
      Корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға қосымшалардың нысандары мынадай ақпаратты:
      1) құн өсімінен түсетін кірістер (залалдар) жөніндегі;
      2) күмәнді міндеттемелер, күмәнді талаптар бойынша міндеттемелер мен талаптарды есептен шығару бойынша, оның ішінде кредиторлар мен дебиторлар бөлігінде, түсетін кірістер мен шығыстар жөніндегі;
      3) сыйақылар бойынша кірістер мен шығыстар жөніндегі. Сыйақылар бойынша шығыстар жөніндегі осы қосымшаның нысаны сыйақы алушылар бөлігінде белгіленуі мүмкін;
      4) өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша шығыстар жөніндегі. Осы қосымшаның нысаны қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтын тұлғалар үшін өнім берушілер бөлігінде белгіленуі мүмкін;
      5) свопты қоспағанда, туынды қаржы құралдары жөніндегі кірістер (залалдар) бойынша. Осы қосымшаның нысаны контрагенттер бөлігінде белгіленуі мүмкін;
      6) резидент еместің басқару және жалпы әкімшілік шығыстары жөніндегі;
      7) инвестициялық салықтық преференциялар жөніндегі;
      8) салық салынатын табысты азайтатын кірістер мен шығыстар жөніндегі. Осы қосымшаның нысаны өтеусіз берілген мүлікті, демеушілік көмекті алушылар бөлігінде белгіленуі мүмкін;
      9) амортизациялық аударымдар, жөндеуге арналған шығыстар және тіркелген активтер бойынша басқа да шегерімдер жөніндегі;
      10) шетел көздерінен алынған кірістер жөніндегі, оның ішінде салық салу жеңілдігі бар елдерде тіркелген немесе орналасқан компаниялар алған пайда сомалары немесе пайда сомасының бір бөлігі жөніндегі, сондай-ақ төленген шетел салығы мен оны есепке жатқызу сомасы жөніндегі. Осы қосымшаның нысаны олардан осындай кірістер алынған тұлғалар бөлігінде белгіленуі мүмкін;
      11) алынған стандартты салық жеңілдіктері бойынша салық міндеттемелерін есептеу жөніндегі;
      12) халықаралық шарттарға сәйкес салық салудан босатылуға жататын кірістер жөніндегі;
      13) кірістер мен шығыстар туралы есепті корпоративтік табыс салығы бойынша декларациямен салыстыра тексеруді;
      14) своптар жөніндегі кірістер (залалдар) бойынша. Осы қосымшаның нысаны келісімшарт жасаушы агенттер бөлігінде белгіленуі мүмкін;
      15) салық салу объектілері және (немесе) салық салумен, салық міндеттемесімен байланысты объектілер туралы мүлікті сенімгерлік басқарудың құрылтайшылары және (немесе) сенімгерлік басқарудан туындаған өзге де жағдайларда пайда алушылардың бөлігінде;
      16) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан резиденттің тұрақты мекемелерінің шегерімдеріне жатқызылатын резиденттің басқару және жалпы әкімшілік шығыстары бойынша;
      17) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 58-бабына және (немесе) 448-бабының 4-тармағына сәйкес бөлек есепке алуды жүргізу көзделген қызмет түрлері бойынша корпоративтік табыс салығын есептеу бойынша салық салу объектілері және (немесе) салық салумен байланысты объектілер туралы ақпаратты қамтуы мүмкін.
      3. Салық төлеушілердің жекелеген санаттары бойынша осы баптың 2-тармағында көрсетілген ақпаратқа қосымша корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға қосымшалар нысандары мынадай ақпаратты:
      1) жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар немесе өнімді бөлу туралы келісімшарттар бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар үшін:
      Кен орындарын өндірудің зардаптарын жою қорына аударымдар жөніндегі;
      таза табысты бөлу және әрбір құрылтайшының, қатысушының қатысу үлесін сақтай отырып, резидент заңды тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға жіберілген таза табыс жөніндегі;
      салық салу объектілері және (немесе) салық салумен байланысты объектілер бойынша жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың әрқайсысы бойынша жеке-жеке корпоративтік табыс салығын есептеу жөніндегі;
      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 308-1-бабында көзделген салық салу объектілерін және (немесе) салық салумен байланысты объектілерді жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар бойынша салық сомасын есептеу ерекшеліктері жөніндегі;
      табиғи ресурстарды геологиялық зерттеу, барлау және дайындау жұмыстары бойынша шығыстар және жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстары жөніндегі;
      2) банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензия негізінде жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ осындай операцияларды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өкілеттіктері шегінде лицензиясыз жүзеге асыратын тұлғалар үшін:
      тауарларды өткізу, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету түрлері бөлінісінде тауарларды сатудан, жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін табыстар жөніндегі;
      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 106-бабына сәйкес жасалған провизиялардың (резервтердің) көлемін азайтудан түсетін табыстар және шегерімге құқығы бар тұлғалар үшін провизиялар (резервтер) жасау бойынша шығыстары жөніндегі;
      жеке тұлғалардың депозиттеріне кепілдік беру жарналары жөніндегі;
      3) коммерциялық емес ұйымдар үшін:
      өтеусіз алынған (берілген) мүліктер бойынша кірістері мен шығыстары жөніндегі, кіру жарналары жөніндегі, мүшелік жарналар жөніндегі. Осы қосымшаның нысаны өтеусіз мүлік берген және алған немесе кіру жарналарын, мүшелік жарналарды енгізген және алған тұлғалар бөлінісінде белгіленуі мүмкін;
      коммерциялық емес ұйымды ұстауға арналған шығыстар жөніндегі;
      іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге арналған шығыстар жөніндегі ақпаратты қамтуы мүмкін.
      4. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары, өзара сақтандыру қоғамдары үшін корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға қосымшаның нысандары мынадай:
      1) сақтандыру, қайта сақтандыру қызметінен түсетін кірістер жөніндегі;
      2) өзге де қызметтен түсетін кірістер жөніндегі;
      3) туынды қаржы құралдары бар кірістер (залалдар) жөніндегі;
      4) шетел көздерінен алынған кірістер жөніндегі, оның ішінде салық салу жеңілдігі бар елдерден алынған кірістер жөніндегі, сондай-ақ төленген шетел салығы мен оны есептеу сомасы жөніндегі. Бұл қосымша олардан осындай кірістер алынған тұлғалар бөлінісінде белгіленуі мүмкін;
      5) резиденттер болып табылмайтын тұлғаларға төленетін, Қазақстан Республикасындағы көздерден түсетін кірістер жөніндегі ақпаратты қамтуы мүмкін.
      5. Уәкілетті орган корпоративтік табыс салығының сомалары есеп айырысудың мынадай нысандарын бекітеді:
      1) декларация тапсыруға дейінгі кезеңге төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасынан есеп айырысуы;
      2) декларация тапсырғаннан кейінгі кезеңге төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасынан есеп айырысуы;
      3) төлем көзінен, резиденттің табысынан ұсталатын корпоративтік табыс салығы сомасынан есеп айырысуы;
      4) төлем көзінен, резидент еместің табысынан ұсталатын корпоративтік табыс салығы сомасынан есеп айырысуы;
      5) корпоративтік табыс салығы сомасынан есеп айырысуы.
      6. Осы баптың 5-тармағының 1), 2) тармақшаларында көрсетілген есеп айырысу ағымдағы салық кезеңіне корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын есептеу үшін арналған және оларды осы Кодексте өздеріне корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдердің сомаларын есептеу және төлеу жөнінде міндеттеме белгіленген салық төлеушілер тапсырады.
      7. Осы баптың 5-тармағының 3), 4) тармақшаларында көрсетілген есеп айырысуларды салық агенттері салық бақылауының мақсаттары үшін пайдаланылатын салық міндеттемелерін есептеу туралы ақпаратты көрсету үшін табыс етеді.
      Төлем көзінен, резиденттің табысынан ұсталатын корпоративтік табыс салығы сомасының есеп айырысуына қосымшаның нысанында табыстарды алушылар бөлігінде мынадай:
      1) төленетін табыс сомасы туралы;
      2) төленген табыс сомасы туралы;
      3) корпоративтік табыс салығының ставкасы туралы;
      4) төлем көзінен ұсталған салық сомасы туралы;
      5) іс жүзінде төленген салық сомасы туралы ақпаратты қамтуы мүмкін.
      Төлем көзінен, резидент еместің табысынан ұсталатын корпоративтік табыс салығы сомасының есеп айырысуына қосымша нысанында табыстарды алушылар бөлігінде мынадай:
      1) салық төлеуші туралы жалпы сәйкестендіру деректері;
      2) салық салу объектілері туралы, оның ішінде халықаралық шартқа (келісімге) сәйкес салық салудан босатылған объектілер туралы;
      3) салық ставкасы туралы;
      4) халықаралық шарттарды (келісімдерді) қолдану туралы;
      5) Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыру кезеңі туралы;
      6) осы Кодекске немесе халықаралық шартқа (келісімге) сәйкес есептелген салық сомасы туралы ақпаратты қамтуы мүмкін. Осы баптың 5-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген есеп-қисапты:
      жинақтық емес сақтандыру, қайта сақтандыру;
      аннуитеттік сақтандыруды қоспағанда, жинақтық сақтандыру, қайта сақтандыру;
      аннуитеттік сақтандыру;
      аффилиирлендірілген тұлғаларды сақтандыру, қайта сақтандыру;
      өзара сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары түрінде кірістер жөніндегі ақпаратты көрсету үшін сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары, өзара сақтандыру қоғамдары табыс етеді.
      Ескерту. 22-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.12.30 № 234-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз), 2011.07.21 № 467-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      23-бап. Тоқтатыла тұру кезеңінде салық салудың осы бапта белгіленген тәртібі қолданылады деп белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 83-бабының85-бабы 1-тармағы 7) тармақшасының, 90-бабы 3-тармағының, 106-бабы 2-тармағының, 109-бабы 3-тармағының қолданылуы сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары үшін олардың сақтандыру, қайта сақтандыру қызметтерін жүзеге асыруы бөлігінде 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын.
      1. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының өздерінің сақтандыру, қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру бөлігінде салық салынатын табысы мынадай тәртіппен айқындалады:
      сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтанушылардан, қайта сақтанушылардан алынуға жататын (алынған) сақтандыру сыйақылары,
      қосу
      сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша алынуға жататын (алынған) комиссиялық сыйақылары,
      қосу
      өсімдік шаруашылығында міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау мақсатында қолайсыз табиғат құбылыстары нәтижесінде туындаған сақтандыру жағдайлары бойынша сақтандыру төлемдерінің елу процентін өтеу түрінде мемлекеттік бюджеттен алуға жататын (алынған) қаражат,
      алу
      сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бұзылған кезде қайтарылған сақтандыру сыйлықақылары,
      алу
      қайта сақтандыру шарттары бойынша төленген сақтандыру сыйлықақылары,
      алу
      Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналар.
      2. Сақтандыру, қайта сақтандыру қызметінің мынадай кіріс түрлері:
      1) қайта сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру жағдайын реттеу жөніндегі сақтандыру төлемдері мен шығыстарындағы қайта сақтандырушының үлесі;
      2) инвестициялық кірістер;
      3) сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының активтерін депозиттерге, бағалы қағаздарға және басқа да қаржы құралдарына орналастырудан алуға жататын (алынған) бағамдық айырма бойынша кірістер;
      4) сақтандыру, қайта сақтандыру шартымен байланысты дебиторлық және кредиторлық берешектерді қайта бағалау бойынша бағамдық айырма;
      5) сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша үшінші тұлғалардан суброгация (регресс) тәртібімен қойылатын талаптар бойынша кірістер;
      6) Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры жүзеге асыратын мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтанушысымен жасалған міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшін сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушы болып табылатын сақтандыру ұйымдарының өтемақы төлемдері;
      7) эмитенттің өзі шығарған акцияларын орналастырудан алған ақшаларының сомасы сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының салық салу объектілері болып табылмайды.
      3. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының өзге қызметтен алған салық салынатын табыстары осы тармақ ережелері ескеріле отырып "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексінің) 83-бабында белгіленген тәртіппен айқындалады.
      Сақтандыру, қайта сақтандыру шарттарын бұзған кезде қайтарылған сақтандыру сыйлықақыларын, сондай-ақ қайта сақтандыру шарттары бойынша төленген сақтандыру сыйлықақыларын қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының шығыстардың жалпы сомасындағы өзге қызметтен алынған шегерімге жатқызылатын шығыстар сомасы сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының жалпы кірістер сомасындағы өзге қызметтен алуға жататын (алынған) кірістерінің үлес салмағы негізге алына отырып, барабар әдіспен айқындалады.
      4. Сақтандыру сыйлықақыларын орналастыру қызметін қоса алғанда, сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары салық салу мақсатында сақтандыру, қайта сақтандыру қызметін жүзеге асырудан алынатын кірістері мен шығыстары бойынша және өзге қызметтен алынатын кірістері мен шығыстары бойынша бөлек есеп жүргізуге міндетті.
      5. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша корпоративтік табыс салығын мынадай ставкалар бойынша:
      1) жинақтаушы емес сақтандыру, қайта сақтандыру бойынша - аффилиирленген тұлғалардың сақтандыру, қайта сақтандыру қызметін қоспағанда, жинақтаушы емес сақтандыру, қайта сақтандыру қызметінен түсетін салық салынатын табыс сомасының 4 процентін;
      2) аннуитеттік сақтандыруды қоспағанда, жинақтаушы сақтандыру, қайта сақтандыру бойынша - аннуитеттік сақтандыру, сондай-ақ аффилиирленген тұлғаларды сақтандыру, қайта сақтандыру қызметін қоспағанда, жинақтаушы сақтандыру, қайта сақтандыру қызметінен түсетін салық салынатын табыс сомасының 2 процентін;
      3) аннуитеттік сақтандыру бойынша - аффилиирленген тұлғаларды сақтандыру қызметін қоспағанда, аннуитеттік сақтандыру қызметінен түсетін салық салынатын табыс сомасының 1 процентін;
      4) аффилиирленген тұлғаларды сақтандыру, қайта сақтандыру бойынша — аффилиирленген тұлғаларды сақтандыру, қайта сақтандыру қызметінен түсетін салық салынатын табыс сомасының 8 процентін төлейді;
      5) алып тасталды - ҚР 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      Осы тармақтың мақсаты үшін Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сәйкес айқындалатын аффилиирленген тұлға аффилиирленген тұлға болып танылады.
      6. Осы баптың 3-тармағында көрсетілген, сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары салық кезеңі ішінде алуға жататын (алған) табыстарға 20 пайыздық ставка бойынша корпоративтік табыс салығы салынуға тиіс.
      7. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары сақтандыру, қайта сақтандыру қызметінен алынатын кірістері бойынша орналасқан жеріндегі салық органына есепті айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей бір айға есептеп шығарылған корпоративтік табыс салығы бойынша ай сайынғы есеп айырысуын табыс етеді.
      8. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдарының қызметінен түсетін салық салынатын кірістері бойынша корпоративтік табыс салығын есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне дейін төлейді.
      9. Салық кезеңінің қорытындылары бойынша сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары орналасқан жеріндегі салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей барлық табыстар жөнінде декларация табыс етуге міндетті.
      10. Корпоративтік табыс салығын төлеу декларация тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен кешіктірілмей салық кезеңінің қорытындылары бойынша жүргізіледі.
      11. Ұтысты, сыйақыны төлеу кезінде ұсталған салық сомасы сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары салық кезеңі ішінде есептеп шығарылған корпоративтік табыс салығының есебіне жатқызылмайды.
      12. Осы баптың мақсатында, сақтандыру, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті қоспағанда, сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының қызметі өзге қызмет болып табылады.
      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.12.30 № 234-IV (2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.11.26 № 356-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      24-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 249-бабының 2) тармақшасын қоспағанда, 2-тармағы 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданылады деп белгіленсін.

      25-бап. Осы бапқа сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін қалыптасқан қосылған құн салығының есептен шығарылған сомасынан есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының асып кетуі бойынша бюджетпен өзара қатынастар тәртібі белгіленсін.
      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, есепті салық кезеңінің соңындағы өсу (бұдан әрі — қосылған құн салығының асып түсуі) қорытындысымен декларация бойынша қалыптасқан есептен шығарылған салық сомасынан есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының асып кетуі қосылған құн салығы бойынша алдағы төлемдердің есебіне жазылады.
      2. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу айналымдары бойынша осы баптың 1-тармағында аталған асып кету сомасы сонымен бір мезгілде мынадай шарттарға сай келген кезде осы бапта белгіленген тәртіппен қосымша құн салығын төлеушіге қайтарылады:
      қосылған құн салығын төлеуші нөлдік ставка бойынша салық салынатын тауарлар сатуды, жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетуді тұрақты жүзеге асырады;
      қосылған құн салығының асып түсуін қайтарып алу туралы салық өтініші берілген салық кезеңі үшін нөлдік ставка бойынша салық салынған, онда нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар жасалған, өткізу жөніндегі айналым өткізу бойынша жалпы салық салынатын айналымның кемінде 70 проценті болса, қосылған құн салығы төлеушіге қайтарылады.
      3.  Осы баптың 2-тармағында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, қосылған құн салығының асып кеткені қосылған құн салығын төлеушіге оның өткен салық кезеңдері үшін қосылған құн салығын төлеу бойынша салықтық міндеттемелерін есепке ала отырып, нөлдік ставка бойынша салық салынатын, өткізілетін айналымның мақсаттары үшін пайдаланылған, өткізілген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша есепке жатқызылған салық сомасы бөлігінде қайтарылады.
      4. Осы баптың 2-тармағының екінші абзацында көзделген, тұрақты өткізілетін, нөлдік ставка бойынша салық салынатын тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтерге жатқызу критерийлерін және осы баптың 3-тармағына сәйкес қайтарылуға тиіс қосылған құн салығының асып түскен сомасын айқындау тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      5. Осы баптың 2 және 3-тармақтарына сәйкес қайтарылуға тиіс қосылған құн салығының асып түскен сомасын айқындау кезінде қосылған құн салығын төлеушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ашылған банк шоттарына валюталық түсім түсірген не Қазақстан Республикасының аумағына сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі (бартерлік) операциялар бойынша экспортталған тауарларды сатып алушы қосылған құн салығын төлеушіге жеткізген тауарларды нақты әкелу жүзеге асырылған тауарлардың экспорты есепке алынады.
      Қайтарылуға тиіс қосылған құн салығының сомасын айқындау кезінде сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі (бартерлік) операциялар бойынша тауарлар экспорты болған жағдайларында, сыртқы сауда тауар айырбасы (бартерлік) операциялар бойынша шарттың (келісімшарттың), сондай-ақ сыртқы сауда тауар айырбасы (бартерлік) операциялары бойынша экспортталған тауарларды қосылған құн салығын төлеушіге сатып алушы жеткізген тауарлар бойынша импорттық жүк кеден декларациясының болуы есепке алынады.
      Валюталық түсімнің түскені туралы салық қызметі органдарына қорытындылар табыс етуді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің келісімі бойынша уәкілетті орган бекіткен тәртіппен және нысанда екінші деңгейдегі банктер жүзеге асырады.
      Осы қорытындыны алу үшін салық қызметі органдары салықтық тексеру басталған күнгі валюта түсімдері туралы тиісті сауал жібереді.
      Осы тармақтың қосылған құн салығын төлеушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ашылған банк шоттарына валюталық түсімнің түсуі жөніндегі талаптары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 245-бабының 1-1-тармағында аталған салық төлеушілерге қолданылмайды.
      6. Осы бапқа сәйкес қайтарылуға тиіс қосылған құн салығының сомасын айқындау кезінде кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісім бойынша уәкілетті орган бекіткен нысанда және тәртіппен ұсынылған кеден одағының кедендік аумағынан тауарларды экспорт кедендік рәсімінде әкету фактісін растайтын кеден органының мәліметтері ескеріледі.
      Кеден одағының кедендік аумағынан тауарларды экспорт кедендік рәсімінде әкету фактісін растайтын мәліметтер үшін кеден органы жауапты болады.
      7. Егер нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу айналымдары бар қосылған құн салығын төлеуші қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару туралы салық органына салық өтінішін жасамаса, онда мұндай асып кету сомасы қосылған құн салығы бойынша алдағы төлемдер есебіне жазылады.
      8. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу айналымы бойынша қосылған құн салығын қайтару қосылған құн салығын төлеуші табыс еткен қосылған құн салығын қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару туралы салық өтінішін салық органы алған күннен бастап, алпыс жұмыс күні ішінде және мыналардың:
      1) қосылған құн салығы бойынша декларация;
      2) нөлдік ставка бойынша салық салынатын өткізу айналымдарын растауға қажетті құжаттар;
      3) салық органы жүргізген салықтық тексеру актісіне сәйкес қайтаруға ұсынылған салық сомасының шынайылығын растау не осы баптың 11-тармағында көзделген жағдайда, салықтық тексеру актісіне салық органының қорытындысы негізінде жүргізіледі.
      9. Салықтық тексеру жүргізу барысында салық органы тексерілетін салық төлеушінің тікелей тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушілеріне қарсы тексеруді тағайындай алады. Егер тексерілетін салық төлеушінің тікелей тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушілері басқа салық органында қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрса, тексеруді тағайындаған салық органы тиісті салық органына осындай өнім берушіге қарсы тексеру жүргізу туралы сұрату жібереді.
      10. Өнім берушімен өзара есеп айырысудың дұрыстығын растау үшін қарсы тексеру жүргізу туралы сұратуға жауап алынбаса және (немесе) егер тексерілетін салық төлеушінің өнім берушісі бұдан бұрын жіберілген сұрату салу бойынша қарсы тексеру жүргізілген кезде анықталған бұзушылықтарды жоймаған болса, бұрын жіберілген сауал салу бойынша уәкілетті орган алған жауаптар негізінде мониторингке жататын ірі салық төлеуші бойынша қосылған құн салығы сомасының дұрыстығы расталмаса, салықтық тексеру аяқталған күнгі сома шегінде қосылған құнға салынған салық қайтарылмайды.
      Бұл ретте салықтық тексеру актісінде осындай қосылған құн салығының қайтарылмауының негіздемесі көрсетіледі.
      11. Мынадай жағдайларда:
      1) салықтық тексеру аяқталғаннан кейін келіп түскен тексерілетін салық төлеушінің өнім берушілеріне қарсы тексеру жүргізуге салынған сұратуға жауаптар алынған кезде;
      2) салық төлеушінің өнім берушісі бұрын жіберілген сауал сұрату бойынша қарсы тексеру жүргізілген кезде анықталған бұзушылықтарды жойған кезде немесе мониторингке жататын ірі салық төлеуші болып табылатын тексерілетін салық төлеушінің өнім берушісі бұрын жіберілген сауал салу бойынша өздерінің өзара есеп айырысулары бойынша анықталған бұзушылықтарды жойған кезде қосылған құн салығының сомасын қайтару уәкілетті орган белгілеген нысанда салықтық тексеру актісіне қорытынды негізінде жүргізіледі.
      Салықтық тексеру актісіне қорытынды кемінде екі дана мөлшерінде жасалады және оған салық қызметі органының лауазымды адамдары қол қояды. Салықтық тексеру актісіне қорытындының бір данасы салық төлеушіге табыс етіледі, бұл туралы салық төлеуші басқа данада белгі соғуға міндетті.
      Салықтық тексеру аяқталғаннан кейін жауаптар келіп түскен жағдайда, салық органы тоқсанның соңғы айының жиырмасыншы күнінен ерте емес және тоқсанның соңғы айының жиырма бесінші күннен кешіктірілмей салықтық тексеру актісінің қорытындысын жасайды.
      Бұл ретте осы қорытынды тоқсанның соңғы айының жиырмасыншы күніндегі жағдай бойынша қарсы тексерулер өткізуге арналған сауалдарға жауаптар нәтижесі бойынша жасалады.
      12. Оған қатысты салықтық тексеру жүргізіліп жатқан қосылған құн салығын төлеушісінің мынадай өнім берушілері:
      1) бұдан әрі оларды сатып алушы экспорттаған электр және жылу энергиясын, суды және (немесе) газды қоспағанда, электр және жылу энергиясын, суды және (немесе) газды жеткізуді жүзеге асырушылар; (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі)
      1-1) байланыс қызметтерін жеткізуді жүзеге асырушылар; (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі)
      2) Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмайтын тауар беруді, жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетуді жүзеге асырған және қызметтерін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асырмайтын резидент еместер қарсы тексеруге жатпайды.
      13. Қосылған құн салығы сомасын қайтаруды талап еткен салық төлеуші мен оның тікелей өнім берушісі — мониторингке жататын ірі салық төлеуші арасындағы операциялар бойынша қосылған құн салығы сомасын қайтаруға талап етілген сомалардың шынайылығын растауды салықтық тексеруді тағайындаған салық органы осындай салық органы жіберген сұрату салуға салық қызметі органы берген жауаптың негізінде қосылған құн салығы сомасының шынайылығы туралы мәліметтер негізінде жүргізеді.
      Осы баптың 14-тармағында көзделген тәртіппен сұрау салуды жіберу туралы шешім қабылданған тікелей өнім берушісіне — мониторингке жататын ірі салық төлеушіге қатысты салық қызметі органына жіберіледі.
      Сұрау салуда тексерілетін салық төлеуші туралы, тікелей өнім беруші — мониторингке жататын ірі салық төлеуші туралы деректер, ол берген шот-фактураның нөмірі, күні, өткізілген тауарлар, көрсетілген қызметтер, орындалған жұмыстар сомалары, қосылған құн салығы сомасы, сондай-ақ тексерілетін кезеңі көрсетіледі.
      Салық қызметі органы қосылған құн салығы сомасының шынайылығы туралы, оның ішінде тексерілетін салық төлеушімен тікелей өнім беруші - мониторингке жататын ірі салық төлеуші жасаған тексерілетін кезеңдегі көрсетілмеген операциялар туралы мәліметтер береді. Қосылған құн салығы сомасының шынайылығын растау туралы мәліметтер мониторинг бойынша есептіліктің деректері негізінде беріледі.
      14. Өнім берушіге міндетті қарсы тексеру жүргізу және (немесе) ірі салық төлеушілер мониторингі бойынша есептілік негізінде қосылған құн салығы сомасының дұрыстығын растау туралы салық қызметі органына сұрату жіберу туралы шешім осындай өнім берушілер ресімдеген құжаттар бойынша қосымша құн салығын төлеуші есепке жатқызған қосымша құн салығының сомасы қосымша құн салығын төлеуші барлық өнім берушілер ресімдеген құжаттар бойынша өнім беруші қосымша құн салығына жатқызған барлық қосымша құн салығының 80 процентін құрағанда қосымша құн салығын төлеушінің тікелей өнім берушілеріне қатысты қабылданады.
      Бұл ретте, барлық өнім берушілер ресімдеген құжаттар бойынша есепке жатқызылған қосылған құн салығының жалпы сомасынан импортталған тауарларға арналған қосылған құн салығы сомалары мен осы баптың 12-тармағында көрсетілген өнім берушілер жасаған шот-фактуралар бойынша қосылған құн салығының сомалары алып тасталады.
      Есепке жатқызылған қосылған құн салығының жалпы сомасынан 80 процентті айқындау үшін өнім берушілер жазып берген шот-фактураларда көрсетілген қосылған құн салығы сомасының азаюы тәртібінде қосылған құн салығын төлеуші өнім берушілерінің тізбесі жасалады.
      Осы тізбедегі шот-фактуралар бойынша қосылған құн салығының жалпы сомасы есепке жатқызылған барлық қосылған құн салығының 80 процентін құрайтын алғашқы өнім берушілер қосылған құн салығын төлеушімен барлық өзара есеп айырысулар бойынша міндетті түрде қарсы тексеруге жатады және (немесе) салық қызметі органына ірі салық төлеушілердің мониторингі бойынша есептіліктің негізінде қосылған құн салығы сомасының дұрыстығын растауы туралы сауал жібереді.
      15. Осы бапта көзделген қосылған құн салығын қайтару:
      1) мыналарға:
      шағын бизнес субъектілеріне;
      шаруа немесе фермер қожалықтарына;
      ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды тұлғалар мен ауылдық тұтынушылар кооперативтері үшін белгіленген арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп айырысатын;
      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексінің) 267-бабының ережелерін қолданатын;
      3) нөлдік ставка бойынша қосылған құн салығы салынатын және ол бойынша салық өтініші берілген өткізу айналымдары жасалған салық кезеңінен кейін он екі ай өткен соң қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы өтініш берген қосылған құн салығын төлеушіге қатысты жүргізілмейді.
      16. Салықтық тексеру актісі және салықтық тексеру актісіне қорытынды бойынша қайтарылуға тиісті қосылған құн салығының асып кеткен жалпы сомасы қосымша құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы салық өтінішінде көрсетілген сомадан аспауы тиіс.
      Ескерту. 25-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.05 N 452-IV (2012.01.01 қолданысқа енгізіледі) 2011.07.21 № 467-IV (2011.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.06.22 N 21-V (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      26-бап. Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша инвестициялық салық преференциялары Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған заңнамасына сәйкес айқындалған олардың қолданыс мерзімі өткенге дейін сақталатыны белгіленсін.

      27-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 274-бабы 2-тармағы 1) тармақшасының мақсаттары үшін мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізу күні деп, сондай-ақ республикалық мониторингке жататын салық төлеушілердің 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылған тізбесіне енгізу күні түсінілетіні белгіленсін.

      28-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексінің (Салық кодексі) 623-бабы 3-тармағының мақсаттары үшін 2009-2010 жылдары мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесіне "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 99-бабына сәйкес түзетулерді ескерусіз 2007 жылдың деректері бойынша неғұрлым көп жылдық жиынтық табысы бар үш жүз ірі салық төлеуші енгізіледі.
      Аталған тізбені Қазақстан Республикасының Үкіметі 2009 жылғы 1 ақпаннан кешіктірмей бекітеді. P10001514.

      29-бап. 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін басталған, патент, оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлердің қызметі тоқтатылуына байланысты өтініші бойынша салықтық тексерулер "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексінде (Салық кодексі) белгіленген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады деп белгіленсін.

      30-бап. Резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін қосылған  құн салығы бойынша салық міндеттемелерін дұрыс орындауы мәселесі бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін басталған салықтық тексеру "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген тәртіппен және мерзімдерде аяқталуға тиіс деп белгіленсін.

      30-1-бап. 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 627-бабы 2-тармағының екінші бөлігінде, 5-тармағы 2) тармақшасының бірінші және екінші бөліктерінде және 9-тармағының 2) тармақшасында, 632-бабы 2-тармағының 1) тармақшасында, 3 және 6-тармақтарында, 633-бабының 3 және 4-тармақтарында көзделген тақырыптық тексерулер «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 89-тарауында көзделген тәртіппен біржолғы талондардың болуы мәселесі бойынша да жүзеге асырылады деп белгіленсін.
      Ескерту. Заң 30-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30  N 297-IV(2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      31-бап. 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша оның құралған кезінен бастап бес жылдан астам әрекетсіз салық төлеушінің жеке шоты есебіндегі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың артық төленген сомалары оның салықтық берешегін өтеу есебіне мынадай тәртіппен:
      1) бюджетке артық төленген салық сомасы:
      салықтың осы түрі бойынша өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеу есебіне;
      салықтың басқа түрлері мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бересілерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды өтеу есебіне;
      2) бюджетке артық төленген басқа да міндетті төлемнің сомасы:
      бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің осы түрі бойынша өсімпұлдар мен айыппұлдарды өтеу есебіне;
      салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің түрлері бойынша бересілерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды өтеу есебіне;
      3) бюджетке артық төленген өсімпұлдың сомасы:
      салықтың осы түрі және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем бойынша бересілер мен айыппұлдарды өтеу есебіне;
      салықтардың басқа түрлері мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша бересілерді, өсімпұлдар мен айыппұлдарды өтеу есебіне есепке алуға жатады деп белгіленсін.
      Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, өсімпұлдардың артық төленген сомасы есепке алу жүргізілгеннен кейін соттың шешімі бойынша есептен шығарылады.
      2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша оның құралған күнінен бастап әрекетсіз салық төлеушінің жеке шотында бес жылдан аса уақыт бойы есепте болған, есепке жатқызылған қосылған құн салығы сомасының есептен шығарылған салық сомасынан артығы соттың шешімімен есептен шығаруға жатқызылады.
      Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемнің, әрекетсіз салық төлеушінің салықтық берешегін өтеу есебіне өсімпұлдардың артық төленген сомаларын есепке алудың салық органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуінің, осы бапта көрсетілген сомаларды есептен шығарудың мерзімдерін уәкілетті орган белгілейді.

      32-бап.
      2010 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша:
      2002 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болған Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салынған салықтық құқық бұзушылықтар;
      Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін салық органдары салған, салық салу саласындағы құқық бұзушылықтар, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы және (немесе) міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңнамасын бұзғаны үшін төленбеген айыппұл сомасы салық берешегі болып танылмайды және бюджетке енгізілуге жатпайды, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген тәртіппен есептен шығарылуға жатады деп белгіленсін.
      Бұл ретте салық төлеуші (салық агенті) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамалық актісінде көзделген тәртіппен әкімшілік жазаны орындаудан босатылуға жатады.
      Осы баптың ережелері:
      2010 жылғы 1 шілдеге дейін заңды күшіне енген сот үкімінің не қаулысының негізінде жалған кәсіпорындар болып танылған;
      осы Заңның 48-1-бабының талаптарына сәйкес келетін;
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі) 623-бабының талаптарына сәйкес келетін;
      мынадай қызмет түрлерінің бірін немесе бірнешеуін:
      акцизделетін өнім өндіруді;
      акцизделетін өнімді сақтауды және көтерме саудамен өткізуді;
      бензин, дизель отыны мен мазут өткізуді;
      жер қойнауын пайдалануды;
      түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауды (дайындауды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді;
      құрылысты (тиісті лицензиясы болған кезде);
      қаржы немесе сақтандыру қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.
      Ескерту. 32-бап жаңа редакцияда - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (2010.06.19 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      32-1-бап.
      2009 жылғы 1 қаңтарға дейін есепке жазылған және 2010 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша төленбеген өсімпұлдар сомасы салық берешегі болып танылмайды және бюджетке енгізілуге жатпайды, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген тәртіппен есептен шығарылуға жатады деп белгіленсін.
      Бұл ретте 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап 2010 жылғы 1 мамыр аралығы кезеңінде салықтардың және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдердің барлық түрлері бойынша төленген өсімпұлдар сомасы 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін түзілген, салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің осындай түрлері бойынша өсімпұлдар сомасын төлеу есебіне бюджетке есепке алынуға жатады.
      Осы баптың ережелері:
      2010 жылғы 1 шілдеге дейін заңды күшіне енген сот үкімінің не қаулысының негізінде жалған кәсіпорындар болып танылған;
      осы Заңның 48-1-бабының талаптарына сәйкес келетін;
      «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі) 623-бабының талаптарына сәйкес келетін;
      олар бойынша 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін есепке жазылған өсімпұлдар сомасы 2009 жылғы 1 қаңтардан басталған кезеңде қосымша және (немесе) хабарлау бойынша қосымша салық есептілігін табыс ету нәтижесінде түзілген;
      мынадай қызмет түрлерінің бірін немесе бірнешеуін:
      акцизделетін өнім өндіруді;
      акцизделетін өнімді сақтауды және көтерме саудамен өткізуді;
      бензин, дизель отыны мен мазут өткізуді;
      жер қойнауын пайдалануды;
      түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауды (дайындауды), сақтауды, қайта өңдеуді және өткізуді;
      құрылысты (тиісті лицензиясы болған кезде);
      қаржы немесе сақтандыру қызметін жүзеге асыратын салық төлеушілерге қолданылмайды.
      Ескерту. Заң 32-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (2010.06.19 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      33-бап. 2008 жылы қолданылу мерзімі 2009 жылы бітетін патент алған дара кәсіпкерлер 2009 жылдың келесі айларына патент алу үшін патент есебін ұсынған кезде 2009 жылдың алдыңғы айларында алған табыс сомасын көрсететін болып белгіленсін. Бұл сома 2009 жыл ішіндегі табысты есептеген кезде ескеріледі.

      34-бап. 2010 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) бүкіл мәтіні бойынша сондай-ақ қосылған құн салығы бойынша есепке алынғаны туралы куәлік те қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғаны туралы куәлік болып табылады деп белгіленсін.

      34-1-бап. 2010 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексін) және осы Заңды қолдану мақсатында айлық есептік көрсеткіш және жалақының ең төменгі мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және 2009 жылдың басында қолданыста болған мөлшерлерді негізге ала отырып айқындалатын болып белгіленсін.
       Ескерту. Заң 34-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.07.17 N 188-IV (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      35-бап. Қосылған құн салығы бойынша артып кеткен сомасын осы Заңның және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексінің) нормаларын ескере отырып қайтару тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды деп белгіленсін.
      Ескерту. 35-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.05 N 452-IV (2012.01.01 қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 № 467-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      36-бап. Осы бапқа сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолдану тәртібі белгіленсін.
      1. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, бiржолғы талон негiзiндегi арнаулы салық режимiн:
      1) қызметi ауық-ауық сипатта болып, қызметтiң мынадай түрлерiн:
      газеттер мен журналдар, тұқым, сондай-ақ отырғызылатын материал (екпелер, көшет), бақша дақылдарын, саяжай және үй маңындағы учаскелерде өсiрiлген табиғи гүлдердi, қосалқы ауыл шаруашылығы, бағбандық, бақшалық және саяжай учаскелерi өнiмдерiн, жануарлар мен құстардың жемдерiн, сыпыртқыларды, сыпырғыларды, орман жидектерiн, балды, саңырауқұлақтар мен балық өткізуді (стационарлық үй-жайларда жүзеге асырылатын қызметтердi қоспағанда);
      жер учаскелерiн өңдеу бойынша жеке тракторлар иелерiнiң көрсететiн қызметiн;
      үй жануарлары мен құстарын бағуды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар;
      2) нарық аумағындағы дүңгiршектердегi, стационарлық үй-жайлардағы (оқшауланған блоктардағы) өткізуді қоспағанда, нарықтарда тауарлар өткiзу, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету жөнiндегi қызметтi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар, дара кәсiпкерлер мен заңды тұлғалар қолданады.
      Осы тармақта көрсетілген, дара кәсіпкерлер ретінде тіркелген жеке тұлғалар патент немесе оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимін қолданған жағдайда біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолдануға құқылы емес.
      2. Салық агенттерімен жасалатын шарттар негізінде жүзеге асырылатын қызметті қоспағанда, күнтізбелік жылда бәрін қосқанда тоқсан күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылатын қызмет дүркін-дүркін сипатындағы кәсіпкерлік қызмет деп түсініледі.
      3. Осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар дара кәсiпкерлер ретiнде тіркелмеуге құқылы.
      4. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандар күнтізбелік жылда тоқсан күннен асатын мерзімде қызметін жүзеге асырған жағдайда, дара кәсіпкер ретінде міндетті түрде мемлекеттік тіркелуге жатады.
      5. Біржолғы талон арнаулы салық режимін қолдану құқығын куәландыратын және төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын қоспағанда, жеке табыс салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу фактісін растайтын құжат болып табылады.
      6. Біржолғы талондардың құны табыс алынатын объектінің орналасқан жерін, түрін, қызметті жүзеге асыру жағдайларын, сапасы мен алаңын, сондай-ақ қызметпен айналысу тиімділігіне ықпал ететін басқа да факторларды ескере отырып, салық органы жүргізген орташа күндік хронометраждық байқау мен зерттеу деректері негізінде жергілікті өкілді органдардың шешімімен белгіленеді.
      7. Бiржолғы талондарды жергiлiктi атқарушы органдар айқындаған органдар қызметтi жүзеге асыруды бастағанға дейiн бередi.
      Салық төлеушiнiң қалауы бойынша бiржолғы талон бiр күнге немесе одан да ұзақ мерзiмге, бiрақ күнтiзбелiк тоқсан күннен аспайтын мерзiмге берiлуі мүмкін.
      Бiржолғы талон бiр күннен асатын мерзiмге берілген жағдайда, оның құны жергiлiктi өкiлдi органдардың шешiмiмен белгiленген құнды бiржолғы талон қолданылатын күндер санына көбейту жолымен айқындалады.
      Бiржолғы талондарды беру:
      2013 жылғы 1 қаңтарға дейiн – салық төлеушiнiң куәлiгiн;
      2013 жылғы 1 қаңтардан бастап сәйкестендiру нөмiрi бар құжатты көрсеткенде жүргiзiледi.
      Бұл ретте, осы баптың 1-тармағында көрсетілген жеке тұлғалар салық органдарының патент немесе оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимін қолдану туралы осы тұлғаларға берген шешімдерін ұсынған жағдайда, біржолғы талондар берілмейді.
      Бiржолғы талонның қолданылу мерзiмi аяқталғанға дейiн қызметі тоқтатылған, қызметі уақытша тоқтатыла тұрған немесе оны жүзеге асыру шарттары өзгерген кезде бiржолғы талон құнының төленген сомасы қайтаруға және қайта есептеуге жатпайды.
      Бiржолғы талон бiржолғы талонда көрсетiлген қызметтi жүзеге асыру орны бойынша жарамды.
      Бiржолғы талонның нысанын уәкiлеттi орган белгiлейдi.
      8. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген салық төлеушілер осы бапта көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, осы баптың 7-тармағында белгіленген тәртіппен біржолғы талон негізінде бюджетпен есеп айырысуды жүргізеді.
      9. Біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын салық төлеушілер осы арнаулы салық режимі қолданылмайтын қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде кiрiстер мен шығыстардың бөлек есебiн жүргiзуге және жалпыға бірдей белгiленген тәртiппен не Салық кодексінің 62 және 63-тарауларында көзделген тәртіппен қызметтiң көрсетiлген түрлерi бойынша салықты есептеу мен төлеудi жүргiзуге мiндеттi.
      Бұл ретте аталған салық төлеушілер нарықта тауарларды өткiзуден, жұмыстарды орындаудан және қызметтерді көрсетуден түскен кiрiстер мен шығыстарды, Салық кодексінің 62-тарауында көзделген тәртіппен салықты есептеу мен төлеу жағдайларынан басқа, салық салынатын кірісті айқындау кезінде есепке алады.
      Көрсетiлген жағдайларда жеке немесе корпоративтiк табыс салығының есептелген сомасы бiржолғы талон бойынша төленген жеке табыс салығының сомасынан төмен болмауға тиiс.
      10. Нарықта біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсiпкерлердің немесе заңды тұлғалардың қызметкерлерi тауарлар өткiзген, жұмыстар орындаған, қызметтер көрсеткен жағдайда, бiржолғы талон дара кәсiпкерге немесе заңды тұлғаға берiледi.
Көрсетiлген жағдайда қызметкер бiржолғы талонды алу үшiн:
      2013 жылғы 1 қаңтарға дейiн – дара кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның салық төлеушi куәлiгiнiң көшiрмесiн;
      2013 жылғы 1 қаңтардан бастап дара кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның сәйкестендiру нөмiрi бар құжатының көшiрмесiн қоса берiп, бiржолғы талонды алу құқығына нотариат куәландырған сенiмхатты ұсынуы қажет.
      Дара кәсіпкерлер ретінде тіркелмеген және біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар осы арнаулы салық режимi қолданылатын қызмет бойынша жеке табыс салығы декларациясын тапсырмайды.
      Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген, біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсiпкерлер осы арнаулы салық режимi қолданылатын қызмет бойынша жеке табыс салығы декларациясын тапсырмайды.
      11. Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырушы жергілікті атқарушы органдар:
      1) біржолғы талондар түбіртектерінің толтырылуының толықтығын, дұрыстығын және сақталуын;
      2) біржолғы талондарды беруден түскен сомалардың уәкілетті орган белгілеген тәртіппен бюджетке есепке жатқызылуын;
      3) уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және тәртіппен журналда біржолғы талондарды беру есебінің жүргізілуін;
      4) есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және тәртіппен ай сайын салық органына:
      кәсіпкерлік қызметі жылына 90 күннен асатын Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандар туралы;
      біржолғы талондардың пайдаланылған және бүлінген бланкілері туралы;
      қалған біржолғы талондар туралы;
      біржолғы талондарды беруден бюджетке аударылған сомалар туралы;
      жеке тұлғалар отыз күнге сатып алған талондар мерзімінің біткен күні туралы мәліметтер беріп отыруды;
      5) біржолғы талондардың түбіртектерін, бүлінген және пайдаланылмаған біржолғы талондарды есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей салық органына тапсыруды қамтамасыз етеді.
      12. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген салық төлеушiлер біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолданған жағдайда, сатып алушының талап етуі бойынша берiлген және тауарды өткiзу, жұмысты орындау, қызметті көрсету фактiсiн растайтын құжатта нарықтың атауын, бiржолғы талонның сериясы мен нөмiрiн, бiржолғы талонның берiлген күнiн көрсетуге мiндеттi.
      13. Қосылған құн салығын төлеушiлердi қоспағанда, осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген салық төлеушiлер біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режимін қолданған жағдайда, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 77-бабы 4-тармағының 5) тармақшасында белгiленген салық тiркелiмiн жүргiзуге мiндеттi.
      Ескерту. 36-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2010.06.30 N 327-IV(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.12  N 538-IV(2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.06.22 N 21-V (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      36-1-бап. Тоқтата тұру кезеңінде аталған тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 656-бабы 1-тармағының қолданылуы 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      «1. Салық қызметі органдары уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметіне осы бапта белгіленген тәртіппен бақылауды жүзеге асырады.
      Уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметіне бақылау бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы, сондай-ақ салық органдарына мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелері бойынша жүзеге асырылады.
      Жергілікті атқарушы органдардың қызметіне бақылау бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің дұрыс есептелуі, толық өндіріліп алынуы және уақтылы аударылуы, салық органдарына мүлік, көлік құралдары салығы, жер салығы және басқа да міндетті төлемдер бойынша мәліметтердің дәйекті және уақтылы табыс етілуі мәселелері бойынша жүзеге асырылады.
      Жергілікті атқарушы органдар біржолғы талондар беру үшін айқындаған органдардың қызметіне бақылау:
      бюджетке берілген біржолғы талондар сомаларының дұрыс есептелуі, толық әрі уақтылы аударылуы (есепке жатқызылуы);
      біржолғы талонды, біржолғы талон түбіртегінің толық және дұрыс толтырылуы, біржолғы талондар түбіртектерінің сақталуы;
      салық органдарына мәліметтердің дұрыс және уақтылы табыс етілуі;
      біржолғы талондарды беру есебінің дәйекті жүргізілуі мәселелері бойынша жүзеге асырылады.
      Салық қызметi органдарының уәкілетті орган белгiлеген нысан бойынша бақылауды тағайындау туралы шешiмi (бұдан әрі – шешім) уәкiлеттi мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар біржолғы талондар беру үшін айқындаған органдардың (бұдан әрі осы баптың мақсатында – уәкілетті мемлекеттік органдар) қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшiн негiз болып табылады, онда мынадай деректемелер:
      1) шешiмнiң салық қызметi органдарында тiркелген күнi мен нөмiрi;
      2) уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауы және сәйкестендiру нөмiрi;
      3) бақылауды тағайындау негiздемесi;
      4) бақылауды жүзеге асыратын салық қызметi органдарының лауазымды адамдарының, сондай-ақ бақылау жүргiзуге тартылатын басқа да мемлекеттiк органдар мамандарының лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты (олар болған жағдайда);
      5) бақылауды жүргiзу мерзiмi;
      6) бақылау кезеңі;
      7) бақылауды жүргiзу мәселелері;
      8) уәкiлеттi мемлекеттiк органның шешiммен танысқаны және оны алғаны туралы белгiсi қамтылады.
      Шешім құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы статистикалық қызметті өз құзыреті шегінде жүзеге асыратын мемлекеттік органдарда бақылауды жүзеге асыру басталғанға дейін мемлекеттік тіркелуге жатады.
      Ескерту. Заң 36-1-баппен толықтырылды - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2011.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       37-бап. Біржолғы талон негізінде арнаулы салық режимін қолданатын және осы Заңның 36-бабының 4-тармағына сәйкес дара кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғаларға қатысты 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексінің (Салық кодексі) 43-бабының ережелері қолданылады деп белгіленсін.
      Ескерту. 37-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       38-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі) 7-тарауының ережелері салық салу жалпы белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын дара кәсіпкерлерден басқа, осындай арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет бойынша біржолғы талон негізінде арнаулы салық режимін қолданатын жеке тұлғаларға қолданылмайды деп белгіленсін.

       39-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 114-бабының мақсаттары үшін салық салынатын табыс осындай шығыстарды шегергеннен кейін нөлден жоғары болған жағдайда, біржолғы талон сатып алу шығыстары 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін шегерімге жатады деп белгіленсін.
      Ескерту. 39-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       40-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 137-бабының мақсаттары үшін, егер осы салық кезеңі ішінде салық төлеуші біржолғы талон негізінде бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асырған жағдайда, салық төлеушінің салық кезеңінде шеккен зияны 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін келесі салық кезеңіне ауыстырылмайды деп белгіленсін.
      Ескерту. 40-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       41-бап. Біржолғы талон негізінде арнаулы салық режимін қолдана отырып, Қазақстан Республикасы азаматының немесе оралманның қызметін жүзеге асыруымен байланысты төлемдер 2013 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге төлем көзінен жеке табыс салығы ұсталатын салық агентінен түсетін жеке тұлғаның табысына жатпайды деп белгіленсін.
      Ескерту. 41-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      42-бап. Тоқтата тұру кезеңiнде аталған тармақша мынадай редакцияда қолданылады деп белгiлене отырып, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 272-бабының 1-тармағы 1) тармақшасының қолданысы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 2016 жылғы 1 қаңтарына дейiн тоқтатыла тұрсын:
      «1) есепке жатқызылатын қосылған құн салығы сомасының осы Кодекстiң 273 және 274-баптарында белгiленген тәртiппен есептi салық кезеңiнiң аяғында декларация бойынша өсу қорытындысымен қалыптасқан есептелген салық сомасынан асып түсуi (бұдан әрi – қосылған құн салығының асып түсуi).
      Нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдар мақсатында пайдаланылмайтын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алумен байланысты қалыптасқан, осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген қосылған құн салығының асып кетуін қайтару осы Кодекстің 241-бабына сәйкес Қазақстан Республикасында қосылған құн салығын төлеушi болып табылмайтын және қызметiн филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асырмайтын резидент еместен жұмыстар, қызмет көрсетулер сатып алу кезiнде төленген, есепке жатқызылған қосылған құн салығының сомасы шегінде жүргізіледі.
      Осы тармақшаның екінші бөлігінің ережесі осы Кодекстің 274-бабында көзделген қосылған құн салығының асып кетуін қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығы бар салық төлеушілерге қолданылмайды.
      Қазақстан Республикасының Үкіметі нөлдік ставка бойынша салық салынатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтер көрсетуді өткізуді осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген тұрақты өткізуге жатқызу өлшемдерін және:
      осы баптың 3-тармағында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдарға байланысты;
      осы тармақшаның екінші бөлігінде көзделген, қайтарылуға жататын қосылған құн салығының асып түсу сомасын айқындау тәртібін белгілейді.
      Ескерту. 42-бап жаңа редакцияда - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 9-б. қараңыз) Заңымен.

       43-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 332-бабының 5-тармағы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.

       44-бап. Осы бапқа сәйкес қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебіне қоюды растаудың тәртібі белгіленсін.
      1. 2009 жылғы 30 маусымды қоса алғанда, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрған тұлғалар қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебіне қойылғанын растау үшін орналасқан жері бойынша салық органына 2009 жылғы 1 желтоқсанға дейін мынадай құжаттарды:
      1) қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін;
      2) қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәлікті;
      3) салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін табыс етуге міндетті. Құжат көшірмесінің нотариаттық куәландырылған күні мен салық органына табыс етілген күні арасындағы мерзім он жұмыс күнінен аспауы тиіс. Мыналар:
      азаматтарды тіркеу кітабы;
      жылжымайтын мүлікті жалдау (сатып алу-сату) шарты;
      жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу туралы куәлік немесе Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген өзге де құжат дара кәсіпкердің, заңды тұлғаның орналасқан жерін растайтын құжат болып табылады.
      2. Салық органы қосылған құн салығын төлеуші өтініш берген күннен бастап бір ай ішінде қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды растау немесе растаудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Қосылған құн салығын төлеушіде салықтық өтініш беру күніне төмендегі жағдайлардың бірі немесе бірнешеуі болған:
      1) салық есептілігін беру жөніндегі орындалмаған салық міндеттемесі болған;
      2) заңды тұлғаның құрылтайшысы және (немесе) басшысы немесе дара кәсіпкер:
      әрекетсіз дара кәсіпкер;
      әрекетсіз заңды тұлғаның құрылтайшысы және (немесе) басшысы;
      іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-әрекеті шектеулі және (немесе) хабар-ошарсыз кеткен;
      Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192216217-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам;
      іздеу салынған адам болып табылған ретте, қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылуын растаудан бас тарту туралы шешім қабылданады.
      3. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғаны расталған жағдайда салық органдары қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлікті беруді жүргізеді.
      Қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебіне қоюды растаудан бас тарту туралы шешімді салық органы уәкілетті орган белгілеген нысанда береді.
      4. Қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебіне қойылғанын растау үшін 2009 жылғы 1 желтоқсанға дейін салық органдарына өтініш жасамаған, осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қосылған құн салығын төлеуші болуын тоқтатады.
      Олар жөнінде салық органдары қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қоюды растаудан бас тарту туралы шешім қабылдаған, осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғалар салық органы шешім қабылдаған күннен бастап қосылған құн салығын төлеуші болуын тоқтатады.
      2009 жылғы 30 маусымды қоса алғанда берілген, резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің қосылған құн салығы бойынша есепке кою туралы куәлігін қоспағанда, қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәлік 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап жарамсыз деп танылады.
      5. 2008 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінде тұрған резидент заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қосылған құн салығы бойынша есептен шығарылған деп танылады. Бұл ретте оларға 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін туындаған міндеттемелер жөніндегі қосылған құн салығы бойынша декларацияны табыс ету жөніндегі міндеттемелер қолданылады.
      Резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәлігі 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап жарамсыз деп танылады.
      Резидент заңды тұлғаның қосылған құн салығын төлеуші болып табылатын құрылымдық бөлімшесі жеке шотының 2009 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша қалыптасқан сальдосы, қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлғаның жеке шотына жіберілуге жатады.

      45-бап. Салық төлеушілерді мәжбүрлеп таратудың тәртібі

      1. Мәжбүрлеп тарату:
      дара кәсіпкерлерді салық органдарында тіркеу есебінен шығару;
      резидент заңды тұлғаларды Мемлекеттік тіркелімнен алып тастау;
      заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерін әділет органдарында есептік тіркеуден шығару болып табылады.
      2. Мәжбүрлеп таратуға бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін:
      1) 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары мен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ;
      2) 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген талап қою мерзімі ішінде:
      салық есептілігін табыс етпеген;
      әділет органдарында қайта тіркеу рәсімінен өтпеген;
      салық заңнамасында белгіленген тәртіппен қызметін тоқтата тұрмаған;
      меншік құқығында салық салу объектілері және (немесе) салық салумен байланысты объектілері жоқ;
      экспорт-импорт операцияларын жасамаған;
      3) 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеу есебіне тұрмаған;
      4) 2010 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша банк шоттары жоқ  және "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген талап қою мерзімі ішінде 2010 жылғы 1 ақпанға дейін төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырмаған;
      5) кредиторлардың және (немесе) осы баптың 7-тармағына сәйкес салық төлеушілердің мәжбүрлеп таратылуына байланысты құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (талаптарын) табыс ету фактісі жоқ салық төлеушілер жатады.
      3. Салық органдары осы баптың 2-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларының талаптарына сай келетін салық төлеушілердің тізімін 2010 жылғы 1 ақпаннан кешіктірмей қалыптастырады.
      4. Уәкілетті орган осы баптың 2-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларының талаптарына сай келетін салық төлеушілердің тізімін мынадай мәліметтерді:
      1) салық төлеушінің тіркеу нөмірін;
      2) салық төлеушінің тегін, атын, әкесінің атын (болған жағдайда) не атауын;
      3) кредиторлардың және (немесе) салық төлеушінің мәжбүрлеп таратылуына байланысты құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (талаптарын) қабылдау үшін салық органының мекен-жайын көрсете отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында 2010 жылғы 1 ақпаннан кешіктірмей жариялайды.
      5. Уәкілетті орган осы баптың 4-тармағында көрсетілген салық төлеушілердің тізімі бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланғаннан кейін он жұмыс күні ішінде оны банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жібереді.
      6. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 2010 жылғы 30 сәуірден кешіктірмей уәкілетті органға осы баптың 5-тармағында көрсетілген тізімге сәйкес салық төлеушілерге қатысты 2010 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша банк шоттарының болуы және (немесе) болмауы, банк шоттарындағы ақшаның қалдығы, сондай-ақ "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексінде) белгіленген  талап қою мерзімі ішінде банк шоттары бойынша 2010 жылғы 1 ақпанға дейін жүргізілген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары  туралы ақпарат береді.
      7. Салық органдары кредиторлардың немесе салық төлеушінің мәжбүрлеп таратылуына байланысты құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (талаптарын) қойылатын талаптардың заңдылығын растайтын құжаттармен қоса 2010 жылғы 30 сәуірге дейін қабылдайды.
      8. Салық қызметі органдары осы баптың 6 және 7-тармақтарында көрсетілген мәліметтерді алғаннан кейін бір ай ішінде:
      1) осы баптың 2-тармағына сәйкес мәжбүрлеп таратылуға жататын салық төлеушілердің тізімін қалыптастырады;
      2) мәжбүрлеп таратылуға жататын дара кәсіпкерлерді тіркеу есебінен шығарады;
      3) әділет органдарына Мемлекеттік тіркелімнен алып тастау  және есептік тіркеуден шығару үшін мәжбүрлеп таратылуға жататын резидент заңды тұлғалардың және заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің тізімін жібереді;
      9. Әділет органдары осы баптың 8-тармағында көрсетілген тізімді алған күннен бастап бір ай ішінде:
      1) резидент заңды тұлғаларды Мемлекеттік тіркелімнен шығарады, мәжбүрлеп таратылуға жататын заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерін есептік тіркеуден алып тастайды;
      2) салық органдарына оларды Мемлекеттік тіркелімнен алып тастау  және есептік тіркеуден шығару туралы мәліметтер жібереді.
      10. Салық органдары резидент заңды тұлғалардың Мемлекеттік тіркелімнен алып тасталғаны, заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелерінің есептік тіркеуден шығарылғаны және салық органында дара кәсіпкерлерді тіркеу есебінен шығарылғаны туралы әділет органдарынан мәліметтерді алғаннан соң уәкілетті орган белгілеген нысандағы және тәртіптегі Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, әлеуметтік аударымдар мен өсімпұл сомаларын есептеу (азайту) тізілімі негізінде мұндай салық төлеушілердің жеке шоттарын жабуды жүргізеді. Бұл ретте, дербес шотта артық төлем және (немесе) салық берешегі сомалары болған жағдайда, мұндай сомалар Тізілімде тиісінше есептелуге немесе азайтылуға жатады.
      Ескерту. 45-бап жаңа редакцияда - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      46-бап. 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін: 
      1) салық төлеуші туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік дерек қорына енгізу салық төлеушінің тіркеу нөмірін беру және нысанын уәкілетті орган белгілейтін, қатаң есептілік бланкісі болып табылатын салық төлеушінің куәлігі беріле отырып жүргізіледі;
      2) жеке тұлғаға салық төлеушінің тіркеу нөмірін беруді салық органы мынадай құжаттардың:
      жеке тұлғаның немесе кәмелетке толмаған жеке тұлғаның ата-анасының (заңды өкілінің) салықтық өтініші;
      түпнұсқасын көрсете отырып, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
      тұрғылықты жерін растайтын құжаттың көшірмесі негізінде жүзеге асырады;
      3) таратылатын заңды тұлғаның, оның құрылымдық бөлімшесінің салық міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ заңды тұлға қайта ұйымдастырылған кезде салық органына салық төлеушінің куәлігі немесе ол жоғалған немесе бүлінген жағдайда қағаз жеткізгіште түсіндірме табыс етіледі деп белгіленсін.
      Ескерту. 46-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 327-IV(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2012.01.12 N 538-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      47-бап. 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін:
      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 3940561563564580-баптарын562-бабының 8, 9-тармақтарын, 570-бабының 5-тармағының 2) тармақшасын және 581-бабының 3) тармақшасын қоспағанда, бүкіл мәтіні бойынша "сәйкестендіру нөмірі", "сәйкестендіру нөмірлері", "сәйкестендіру нөмірімен", "сәйкестендіру нөмірлерімен" деген сөздер "салық төлеушінің тіркеу нөмірі", "салық төлеушілердің тіркеу нөмірлері", "салық төлеушінің тіркеу нөмірімен", "салық төлеушілердің тіркеу нөмірлерімен" деген сөздер болып саналсын;
      2) тоқтата тұру кезеңінде банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының және әлеуметтік аударымдардың төлем құжаттарын қабылдау кезінде салық төлеушінің тіркеу нөмірінің құрылымына (қалыптастыру алгоритміне) және уәкілетті органның деректеріне сәйкес салық төлеушінің тіркеу нөмірінің дұрыс көрсетілуін бақылауға міндетті екені белгілене отырып, "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасы кодексі (Салық кодексі) 581-бабының 3) тармақшасының қолданылуы тоқтатыла тұрсын.
      Ескерту. 47-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2010.06.30 N 327-IV(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.21 № 467-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 9-б. қараңыз), 2012.01.12 N 538-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      48-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) мынадай:
      1) 2009 жылғы 1 шілдеге дейін 273-баптың 1-тармағы 2) тармақшасының:
      274-бапта көзделген қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолданбайтын және (немесе) нөлдік ставка бойынша салық салынатын айналымдарды жүзеге асырмайтын салық төлеушілер үшін;
      274-бапта көзделген қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданатын және өткізу бойынша айналымдары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 249-бабының 1-тармағына сәйкес салықтан босатылатын объектілер салуды жүзеге асыратын салық төлеушілер үшін;
      2) 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін 562-баптың 8 - 12-тармақтарының;
      3) 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін:
      2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшін жоятын 274-баптың 2-тармағының 2) тармақшасының;
      3-1) 2017 жылғы 1 қаңтарға дейiн 274-баптың 2-тармағының 3) тармақшасының;
      4) 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін:
      77-баптың 4-тармағы 4) тармақшасының;
      657-баптың 3), 5) және 7) тармақшаларының;
      659-баптың 4-тармағының;
      660-баптың;
      662-баптың;
      664-баптың ережелерінің қолданылуы тоқтатыла тұрсын.
      Ескерту. 48-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 327-IV(қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.12 N 538-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      48-1-бап.
      1. Егер мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеушінің салық берешегін бір мезгілде өтеуі қолайсыз әлеуметтік-экономикалық салдардың туындау қаупін тудырған жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін мұндай салық төлеушінің мынадай:
      1) мониторингте кемінде екі жыл тұратын;
      2) стратегиялық маңызы бар экономика салаларында қызметін жүзеге асыратын;
      3) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және осындай өтініш табыс етілген қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болған 7000000 еселеген айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде салық және өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш табыс етілген айдың бірінші күні салық берешегі болатын талаптарға бір мезгілде сай келген кезде, мұндай салық төлеушіге салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімін бес жылдан аспайтын мерзімге өзгерту туралы шешім қабылдауға құқылы болатыны белгіленсін.
      Бұл ретте салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту мұндай салық төлеушілерге мүлік кепілінсіз және (немесе) банк кепілдігінсіз жүргізіледі.
      2. Салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтінішті мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеуші:
      салық және өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы өтініш табыс етілген айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болмауы (болуы) туралы анықтаманы;
      салық берешегін өтеудің болжамды графигін;
      салық берешегін бір мезгілде өтеу жағдайында қолайсыз әлеуметтік-экономикалық салдардың туындау қаупін растайтын құжаттарды (есеп айырысуларды, негіздемелерді) қоса тіркей отырып, тиісті салада басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы органға табыс етеді.
      Мониторинг жүргізілуге жататын ірі салық төлеуші қосымшалары бар өтініштің көшірмесін уәкілетті органға жібереді.
      3. Тиісті салада басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган осы баптың 2-тармағында көрсетілген өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімнің жобасын жібереді.
      4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің салық және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімі күшіне енген күннен бастап төлеу мерзімі  өзгертілген салық сомасына мерзімі өткен әрбір күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми ставкасының 0,5 еселенген мөлшерінде өсімпұл есептеледі.
      Өсімпұл Қазақстан Республикасы Үкіметінің аталған шешімі заңды күшіне енген күннен бастап, бюджетке төлеген күнді қоса алғанда салық төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындаудың мерзімі өткен әрбір күн үшін есептеледі.
      Ескерту. Заң 48-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.12.12 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      48-2-бап.
      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап осындай шешім шығарылған күн аралығындағы кезеңінде түзілген салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы деп белгіленсін.
      Осы бапта көзделген салық берешегі жер қойнауын пайдалану келісімшартының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылған қызмет шеңберінде түзілген және (немесе) «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнің (Салық кодексi) ережелеріне сәйкес жүргізілген салықтық тексеру нәтижелері бойынша, сондай-ақ төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша салық берешегін қамтымайды.
      Бұл ретте салық берешегін өтеуді кейінге қалдыру мүлікті кепілге қоймай және (немесе) банктің кепілдігінсіз Қазақстан Республикасының Үкіметі шешім қабылдаған күннен бастап үш жылдан аспайтын мерзімге бір рет, осы тармақта көзделген шешім шығарылған күні:
      «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының екінші бағытының;
      Дағдарыстан кейін қалпына келтіру (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) бағдарламасының қатысушылары болып табылатын салық төлеушілерге беріледі.
      2. Салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы өтінішті салық төлеуші 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап осындай өтініш берілген айдың алғашқы күні аралығындағы кезеңде түзілген салық берешегі сомасын растайтын құжатпен қоса уәкілетті органға береді. Бұл ретте өтініште салық берешегінің жалпы сомасы, оның ішінде салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер түрлері бойынша көрсетіледі.
      3. Уәкілетті орган осы баптың 2-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы шешім жобасын оның сомасын көрсетпей осындай құжаттардың көшірмелерімен қоса жібереді.
      4. Қазақстан Республикасының Үкіметі салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы шешім шығарған күннен бастап уәкілетті орган бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде осындай шешім қабылданғаны туралы салық төлеушіге жазбаша түрде хабарлайды және 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап осындай шешім шығарылған күн аралығындағы кезеңінде түзілген салық берешегі сомасын көрсетеді. Бұл ретте мерзімі кейінге қалдырылатын салық берешегінің жалпы сомасы салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер түрлері бойынша көрсетіледі.
      5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру туралы шешімі күшіне енген күннен бастап, салық төлеушіге 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап осындай шешім шығарылған күн аралығы кезеңінде түзілген салық берешегі сомасына мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері мен «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнің (Салық кодексi) 8586-тарауларында көзделген салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.
      Ескерту. Заң 48-2-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (2010.06.19 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.02.17 № 564-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      48-3-бап.
      1. 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары мен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ және бір мезгілде мынадай талаптарға сай келетін:
      1) әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өтпеген;
      2) ұйымдастыру-құқықтық нысаны Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес келмейтін заңды тұлғалар бойынша мәліметтер салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынан 2010 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде алып тастауға жатқызылады деп белгіленсін.
      Салық органдары 2010 жылғы 1 қазаннан кешіктірмей осы тармақта көрсетілген салық төлеушілердің тізімін қалыптастырады.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салық төлеушілер бойынша мұндай есептен шығаруды жүргізу күніне:
      салықтардың, төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомасы;
      салықтардың, басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың қате төленген сомасы;
      есепке жатқызылатын қосылған құн салығының есептелген салық сомасынан асып кеткен сомасы салық органдарының есептен шығаруына жатады және есепке жатқызылуға және (немесе) бюджеттен қайтарылуға жатпайды.
      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салық төлеушілер бойынша осындай есептен шығаруды жүргізу күніндегі жағдай бойынша төленбеген салық берешегі салық органдарының есептен шығаруына жатады және бюджетке енгізуге жатпайды.
      4. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салық төлеушілер салық төлеушілердің мемлекеттік деректер базасынан бір ай ішінде алып тасталған күнінен бастап Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар мен өсімпұлдар сомаларын есептеу (азайту) тізілімі негізінде салық органдары уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және тәртіппен олардың жеке шоттарын жабуды жүргізеді. Бұл ретте, жеке шотта артық төлем және (немесе) салық берешегі сомалары болған жағдайда, мұндай сомалар Тізілімде тиісінше есептелуге немесе азайтылуға жатады.
      Ескерту. Заң 48-3-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.09 № 288-IV (2010.06.19 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      49-бап. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) қолданысқа енгізілген күнінен бастап Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілерінің:
      1) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар; N 21-22, 160-құжат; N 24, 178-құжат; 2004 ж., N 5, 30-құжат: N 14, 82-құжат; N 20, 116-құжат; N 23, 140, 142-құжаттар; N 24, 153-құжат; 2005 ж., N 7-8, 23-құжат; N 21-22, 86, 87-құжаттар; N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 1, 4, 5-құжаттар; N 3, 22-құжат; N 4, 24-құжат; N-8, 45, 46-құжаттар; N 10, 52-құжат; N 11, 55-құжат; N 12, 77, 79-құжаттар; N 13, 85-құжат; N 16, 97, 98, 103-құжаттар; N 23, 141-құжат; 2007 ж, N 1, 4-құжат; N 2, 16, 18-құжаттар; N 3, 20-құжат; N 4, 33-құжат; N 5-6, 37, 40-құжаттар; N 9, 67-құжат; N 10, 69-құжат; N 12, 88-құжат; N 14, 102, 105-құжаттар; N 15, 106-құжат; N 18, 144-құжат; N 20, 152-құжат; N 24, 178-құжат; 2008 ж., N 6-7, 25, 27-құжаттар; N 13-14, 58-құжат; N 15-16, 64-құжат), оған мыналарды:
      2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап күші жойылатын 21-баптың 4-тармағын;
      2010 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылатын 39-баптың 4-тармағын:
      "4. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізген кезде кеден органдары алатын салықтардың бюджетке артық төленген сомасы салық төлеушінің салықтық өтініші бойынша салықтың артық төленген сомаларының бар екендігі туралы кеден органының растауы қоса беріліп, өтініш берілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде салық берешегін өтеу есебіне мынадай тәртіппен:
      1) бересіні, өсімпұлдарды және салықтың басқа да түрлері бойынша айыппұлдарды өтеу есебіне;
      2) салықтың басқа да түрлері бойынша алдағы төлемдер есебіне жатқызылуға тиіс.";
      2010 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылатын 40-баптың 2-1-тармағын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізген кезде кеден органдары алатын салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және өсімпұлдардың артық төленген сомасын қайтару бюджетке кедендік төлемдердің, салықтардың және өсімпұлдардың артық төленген сомасының бар екендігі туралы кеден органының растауы қоса беріліп, қайтару туралы өтініш берілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде төленген жері бойынша жүргізіледі.";
      2002 жылғы 1 қаңтардан бастап 2009 жылы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылатын 85-бапты:

      "85-бап. Банктер құраған провизиялар (резервтер) көлемінің
               төмендеуінен түскен кірістер

      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның құраған провизиялар (резервтер) көлемінің төмендеуінен түскен кірістер деп мыналар танылады:
      1) борышкер атқару сомасына барабар мөлшерде талапты орындаған кезде бұрын шегерімге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомалары;
      2) басқаға қайта табыстау туралы шарттың, новация шартының негізінде цессия шартын жасау және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздерде борышкерге қойылған талаптар көлемін азайту кезінде бұрын шегерімге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомалары;
      3) талаптарды қайта сыныптау кезінде бұрын шегерімге жатқызылған провизиялардың (резервтердің) азайтылған сомалары.
      2. Есептен шығарылған сенімсіз актив бойынша борышкердің шартты міндеттемесіне қойылатын талаптың азайтылған көлемінде банктің немесе лицензия негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның бұрын шегерімге жатқызылған құраған провизияларының (резервтерінің) сомалары кіріс болып танылмайды.";
      2017 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылатын 225-баптың 17) тармақшасын:
      «17) бір мезгілде мынадай талаптарға сәйкес келген:
      тауарды қайта өңдеу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген жеткілікті өңдеу өлшемдеріне сәйкес келген;
      тауар Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тізбеге енгізілген;
      еркін қойманың кедендік рәсімінде орналастырылған тауар еркін қойма аумағынан әкетілген, көрсетілген рәсім аяқталғаннан кейін кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында көзделген құжаттармен ресімделген кезде, еркiн қойма аумағында өндiрiлген және осы аумақтан Қазақстан Республикасы аумағының қалған бөлiгiне өткiзiлетiн тауарлар;»;
      2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшін жоятын 226-баптың 2-тармағын;
      2012 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай редакцияда қолданылатын 228-баптың 2-тармағын:
      "2. Мынадай шарттар сақталған жағдайда:
      1) осындай беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келсе;
      2) лизинг алушы мүлікті негізгі құрал, жылжымайтын мүлікке инвестиция биологиялық актив ретінде сатып алса;
      3) берілетін мүлік Осы Кодексті 225-бабының 17) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынсыз сатып алынса не осы Кодексті 234-бабы 1-тармағының 12) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынсыз 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін импортталғ берілетін мүлік осы Кодекстің 250-бабының 1-тармағында көрсетілген тауарлар тізбесіне кірсе, мүлікті қаржы лизингіне беру қосылған құн салығынан босатылады.";
      Қазақстан Республикасының Үкіметімен 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға жасалған концессиялық шарт бойынша 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылатын 230-1-бапты;
      Қазақстан Республикасының Үкіметімен 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға жасалған концессиялық шарт бойынша 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылатын 234-баптың 1-тармағының 13) тармақшасын;
      2017 жылдың 1 қаңтарына дейін мынадай редакцияда қолданылатын 249-бапты:

      "249-бап. Импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу
                мерзімін өзгерту

      1. Салық органдары, егер:
      1) импортталатын тауарлар өнеркәсіптік өңдеуге арналған;
      2) су, газ, электр энергиясы импортталатын тауарлар болып табылатын жағдайда, импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгертуді жүргізеді.
      2. Импортталатын тауарларды өндірістік өңдеу мақсатындағы тауарларға жатқызу тәртібі кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес айқындалады.
      Қазақстан Республикасының аумағына кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан импортталатын, өнеркәсіптік өңдеуге арналған тауарлардың тізбесі мен аталған өнеркәсіптік өңдеуде алынған дайын өнім тізбесін, сондай-ақ осындай тауарларды импорттайтын Қазақстан Республикасының салық төлеушілерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      Қазақстан Республикасының аумағына кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан импортталатын өнеркәсіптік өңдеуге арналған тауарлардың тізбесі мен аталған өнеркәсіптік өңдеуде алынған дайын өнім тізбесін, сондай-ақ осындай тауарларды импорттайтын Қазақстан Республикасының салық төлеушілерінің тізбесін айқындау тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.
      3. Осы бапқа сәйкес қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту кеден органының кедендік жүк декларациясын қабылдаған күнінен бастап үш айдан аспайтын мерзімге өсімпұл есептелмей жүргізіледі.
      3-1. Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлар бойынша қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту салық заңнамасына сәйкес айқындалатын осындай тауарларды есепке алуға қабылдаған күннен бастап үш айдан аспайтын мерзімге өсімпұл есептелмей жүргізіледі.
      4. Қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту мына құжаттар:
      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен нысандағы өтініш;
      2) тауарлар жеткізіліміне арналған шарттың (келісімшарттың) көшірмесі;
      3) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес импортталатын тауарларды өндірістік өңдеуге арналған тауарларды импортталатын тауарларға жатқызуды растау туралы кеден органының қорытындысы негізінде жасалады.
      Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасының аумағына кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан импортталатын тауарларға қолданылмайды.
      Төлеу мерзімін өзгертуге құқығын растау үшін салық органдары қосылған құн салығын төлеушінің өндірістік қуаттарын және үй-жайларын тексеріп қарауға құқылы.
      5. Уәкілетті орган өнеркәсіптік өңдеу үшін импорттық тауарларды ұдайы алып тұратын қосылған құн салығын төлеушілерге қосылған құн салығын өзгертілген мерзімдер бойынша төлете отырып, тауарларды кедендік декларациялауды жүзеге асыруға күнтізбелік жыл ішінде қолданылатын рұқсат береді.
      Осы тармақта көзделген рұқсат, қосылған құн салығын төлеу мерзімін кеден органының кедендік жүк декларациясын қабылдаған күнінен бастап үш айдан аспайтын мерзімге өзгерте отырып, тауарларды кедендік декларациялау үшін негіздеме болып табылады.
      Рұқсат алу үшін уәкілетті органға осы баптың 4-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ оның өндірістік қуаттары мен үй-жайларының бар-жоғы туралы қосылған құн салығын төлеушінің тіркелген жері бойынша салық органының қорытындысы табыс етіледі.
      6. Салық органдары осы баптың 1-тармағында көрсетілген импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту туралы шешімді қосылған құн салығын төлеушіден салықтық өтініші мен осы бапта белгіленген растау құжаттарын алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылдайды.
      7. Төлеу мерзімдері осы бапқа сәйкес өзгертілген салық сомаларын өтеуді салық органдары өткізілген тауарларға, орындалған жұмыстарға, көрсетілген қызметтерге қатысты қосылған құн салығы бойынша бюджетпен өзара есепке жатқызу әдісімен үш айлық кезең ішінде жүргізеді.
      Көрсетілген үш айлық кезең аяқталғаннан кейінгі бірінші күннен бастап өтелмеген берешектің сомасына өсімпұл есептеледі.
      8. Тауарларды өнеркәсіптік өңдеусіз өткізген жағдайда, салық салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге тиіс қосылған құн салығының сомасы белгіленген тәртіппен өсімпұл есепке жазыла отырып, салық салынатын айналым бойынша есептен шығарылған, қосылған құн салығының сомасы мен есепке жатқызылған салық сомасы арасындағы айырма ретінде анықталады.
      Осы баптың ережелері жеңіл автомобильдерден басқа, акцизделетін тауарларды өндіру үшін импортталатын тауарларға қолданылмайды.";
      2017 жылдың 1 қаңтарына дейін мынадай редакцияда қолданылатын 250-бапты:

      "250-бап. Есепке жатқызу әдісімен импортталатын тауарларға
                қосылған құн салығын төлеу
      «1. Тауарларды еркін айналыс үшін шығарудың кедендік режимімен не ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен орналастырылатын мынадай тауарлар: <*>
      1) жабдықтар; <*>
      2) ауыл шаруашылығы техникасы; <*>
      3) автомобиль көлігінің жылжымалы жүк құрамы; <*>
      4) тікұшақтар мен ұшақтар; <*>
      5) теміржол локомотивтері мен вагондар; <*>
      6) теңіз кемелері; <*>
      7) қосалқы бөлшектер; <*>
      8) пестицидтер (улы химикаттар); <*>
      9) асыл тұқымды малдың барлық түрлерi мен қолдан ұрықтандыруға арналған жабдықтар бойынша қосылған құн салығын төлеушілер қосылған құн салығын осы бапта белгіленген тәртіппен есепке жатқызу әдісімен төлейді. <*>
      Аталған тауарлар тізбесін және оны түзудің тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Бұл ретте осы тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін немесе өндірісі Қазақстан Республикасының қажеттілігін жаппайтын, жаңа өнімді жасау, дайындау процесінде өзінің өндірісінде пайдалану үшін әкелінетін және өткізуге, оның ішінде дайын өнім құрамында өткізуге жатпайтын тауарлар енгізіледі.
      2. Осы баптың 1-тармағының ережелері: <*>
      1) мүлікті қаржы лизингіне беруден; <*>
      2) бұрын импортталған тауарларды кері экспорт режимінде әкетуден басқа, одан әрі өткізуге арналған тауарларға қатысты қолданылмайды. <*>
      3. Қосылған құн салығын төлеуші кеден органына қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәліктің көшірмесін, сондай-ақ қосылған құн салығы бойынша декларацияда осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарлар бойынша төленуге жататын қосылған құн салығы сомасының құнын көрсету және көрсетілген тауарлардың нысаналы пайдаланылуы жөніндегі міндеттемені ұсынады. <*>
      Міндеттеме Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен нысанда үш дана етіп толтырылады.
      Міндеттеме негізінде тауарларды еркін айналыс үшін не ішкі тұтыну үшін шығару кедендік төлемдер және акцизделетін тауарлар бойынша акциздер белгіленген тәртіппен төленген жағдайда, қосылған құн салығы іс жүзінде төленбей жүргізіледі. <*>
      4. Міндеттемеде көрсетілген қосылған құн салығының сомасы сонымен бір мезгілде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен есептелген және есептемеге жатқызылған қосылған құн салығы бойынша декларацияда көрсетіледі.
      5. Осы баптың 5-1 және 6-тармақтарында көрсетілгендерді өткізуден басқа, осы баптың 1-тармағында көрсетілген тауарларды кейіннен өткізуге қосылған құн салығы салынуға тиіс.
      Қазақстан Республикасының аумағына тауарлар еркін айналыс үшін не ішкі тұтыну үшін шығарылған күннен бастап бес жыл ішінде осы бапта белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, импортталатын тауарларға қосылған құн салығы Кеден одағының және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен және мөлшерде импортталатын тауарларға қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұл есептеле отырып, төленуге жатады. <*>
      5-1. Импортталатын тауарларға қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарларды өткізуге олар Қазақстан Республикасының аумағына еркін айналыс үшін не ішкі тұтыну үшін шығарылған күннен бастап бес жыл өткен соң импортталатын тауарларға арналған қосылған құн салығы салынбайды. <*>
      Осы тармақтың ережесі өзінің өндірістік мұқтаждары үшін 2008 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде әкелінген, импорттау кезінде қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарларды 2008 жылғы 31 желтоқсаннан кейін өткізген кезде де қолданылады.
      6. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарларды өткізу бойынша айналымдар қаржы лизингіне берілген кезде қосылған құн салығынан босатылады. <*>
      Осы тармақтың ережесі 2008 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде өзінің өндірістік мұқтаждары үшін әкелінген, қосылған құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленген тауарлар қаржы лизингіне 2008 жылғы 31 желтоқсаннан кейін берілген кезде де қолданылады."; <*>     

      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексін) қолданысқа енгізу туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 169-құжат; N 15-16, 224-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 1, 2-құжат; N 6, 73-құжат; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 21-22, 160-құжат; 2005 ж., N 23, 104-құжат; 2006 ж., N 16, 98-құжат), 5-3-бабын қоспағанда;

      3) "Теңізде мұнай операцияларын жүргізу кезінде өнімді болу жөніндегі келісімдер (келісім-шарттар) туралы" 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., N 13, 54-құжат) күші жойылды деп танылсын. 
      <*> - РҚАО-ның ескертпесі: 2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі (2-бапты қараңыз). 
      Ескерту. 49-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2009.07.17 N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2010.06.30 N 297-IV (2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.07.10 N 33-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңдарымен.

      49-1-бап. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін қосылған құн салығы Қазақстан Республикасының аумағына кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан импортталатын мынадай тауарлар:
      1) жабдықтар;
      2) ауыл шаруашылығы техникасы;
      3) автомобиль көлігінің жылжымалы жүк құрамы;
      4) тікұшақтар мен ұшақтар;
      5) темір жол локомотивтері мен вагондар;
      6) теңіз кемелері;
      7) қосалқы бөлшектер;
      8) пестицидтер (улы химикаттар);
      9) асыл тұқымды малдың барлық түрлері мен қолдан ұрықтандыруға арналған жабдықтар бойынша осы бапта белгіленген тәртіппен есепке жатқызу әдісімен төленеді.
      Аталған тауарлар тізбесін және оны түзу тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды.
      Бұл ретте осы тізбеге Қазақстан Республикасының аумағында өндірілмейтін немесе Қазақстан Республикасының мұқтажын жаппайтын тауарлар енгізіледі.
      Осы баптың ережелері мүлікті қаржы лизингіне беруден басқа, кейіннен өткізуге арналған тауарларды қоспағанда, қосылған құн салығын төлеуші әкелетін тауарларға қатысты қолданылады.
      Қосылған құн салығын төлеуші импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі декларациямен бір мезгілде салық органына:
      1) қосылған құн салығы бойынша декларацияда осы бапта көрсетілген тауарлар импорты бойынша төленуге тиіс қосылған құн салығының сомасын көрсету және көрсетілген тауарларды нысаналы пайдалану жөніндегі міндеттемені табыс етеді.
      Міндеттеме Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген нысан бойынша екі данада толтырылады;
      2) «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 276-20-бабының 3-тармағында көрсетілген құжаттарды табыс етеді.
      Міндеттеме негізінде тауарларды әкелу акцизделетін тауарлар бойынша акциздерді белгіленген тәртіппен төлеген жағдайда қосылған құн салығы іс жүзінде төленбей жүргізіледі.
      Міндеттемеде көрсетілген қосылған құн салығының сомасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен есептелген және есепке жатқызылған қосылған құн салығы бойынша декларацияда бір мезгілде көрсетіледі.
      Мүлікті қаржы лизингіне беруден басқа, осы бапта көрсетілген тауарларды кейіннен өткізуге қосылған құн салығы салынуға тиіс.
      Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелген күннен бастап талап ету мерзімі ішінде осы тармақта белгіленген талаптар бұзылған жағдайда, әкелінетін тауарларға қосылған құн салығы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде, тауарлар әкелу кезінде қосылған құн салығын төлеу үшін белгіленген мерзімнен бастап өсімпұлдар есептеле отырып төленуге тиіс.
      Қазақстан Республикасының аумағына кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан импортталатын, осы бапта көрсетілген тауарлар бойынша есепке жатқызу әдісімен қосылған құн салығын төлеуді қолдану тәртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.
      Осы баптың ережелерi Қазақстан Республикасының аумағына кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан лизинг шарттары (келісімшарттары) бойынша импортталған тауарларға да, сыйақы есептелмей, лизинг шартында көзделген лизинг төлемінің сомасына келетін қосылған құн салығы сомасы бөлігінде қолданылады.
      Ескерту. Заң 49-1-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен, өзгеріс енгізілді - ҚР 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.01.09 N 535-IV (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

      50-бап. Егер лизинг беруші 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін мүлікті қаржы лизингіне беру кезінде шот-фактура жазбаған жағдайда, лизинг беруші қаржы лизингі шартына сәйкес алу мерзімі 2008 жылғы 31 желтоқсаннан кейін басталатын лизингтік төлемдер сомасын негізге алып, оған сыйақы мен қосылған құн салығының сомасын қоспай айналым мөлшерін көрсете отырып, 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей шот-фактура жазуға міндетті болады деп белгіленсін.
      Ескерту. Заң 50-баппен толықтырылды - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      51-бап.
      1. 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін қаржы лизингіне берілген мүлік бойынша "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 78-бабында белгіленген талаптар сақталмаған жағдайда, босатылған айналым мөлшеріне "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 237-бабының 6-тармағында көрсетілген күннен бастап салық салынады деп танылады.
      2. Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдай 2009 жылы басталса, лизинг беруші осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей қосымша шот-фактура жазуға міндетті.
      3. Егер осы баптың 1-тармағында көрсетілген жағдай 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кейін басталса, лизинг беруші осы баптың 4-тармағында белгіленген тәртіппен, аталған бұзушылық болған күннен бастап бес күннен кешіктірмей қосымша шот-фактура жазуға міндетті.
      4. Осы бапта көрсетілген жағдайларда, лизинг беруші:
      сыйақы сомасын қоспағанда, қосылған құн салығының сомасын көрсете отырып, босатылған айналымның теріс мәні мен салық салынатын айналымның оң мәні қамтылуға тиіс қосымша шот-фактура;
      қосылған құн салығының сомасын көрсете отырып, босатылған айналымның теріс мәні мен салық салынатын айналымның оң мәні қамтылуға тиіс сыйақының есептелген сомасы бөлігінде қосымша шот-фактуралар жазып береді.
      5. Егер мүлікті қаржы лизингіне 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін беру кезінде шот-фактура жазылмаса, осы баптың 2-тармағында көрсетілген жағдай басталған кезде лизинг беруші 2009 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей:
      сыйақы сомасын қоспағанда, қосылған құн салығының сомасын көрсете отырып, салық салынатын айналымның мөлшері барлық лизинг төлемдерінің жалпы сомасына негізделіп көрсетілетін шот-фактура;
      сыйақы мен қосылған құн салығының сомасы көрсетілетін, сыйақысының есептелген сомасы бөлігінде шот-фактуралар жазып беруге міндетті.
      6. Қосылған күн салығын төлеуші болып табылатын лизинг алушы осы бапта көрсетілген жағдайларда, қосылған құн салығын "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексінің) 237-бабының 6-тармағында көрсетілген, лизинг берушінің өткізу бойынша айналым жасау күніне дәл келетін нақ сол салық кезеңінде есепке жатқызады.
      Ескерту. Заң 51-баппен толықтырылды - ҚР 2009.11.16 N 200-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      52-бап. 2009 жылғы 31 желтоқсанға дейін «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 249-бабының 1-тармағына сәйкес өткізу айналымдары салықтан босатылатын объектілердің құрылысын жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеушілерге 2009 жылғы 1 қаңтар - 30 маусым аралығындағы кезең үшін қосылған құн салығы бойынша салықтық міндеттемелерді орындау бөлігінде салықтық тексеру (қарсы тексеруді қоспағанда) жүргізілмейді.
      Ескерту. Заң 52-баппен толықтырылды - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      53-бап. Осы Заңның 48-бабының 1) тармақшасы үшінші абзацының және 52-бабының ережелері «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 260-бабының 2-1-тармағы күшіне енгенге дейін өткізу айналымдары «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 249-бабының 1-тармағына сәйкес салықтан босатылатын объектілердің құрылысы бойынша қосылған құн салығын есепке жатқызудың барабар әдісін қолданған қосылған құн салығын төлеушілерге қолданылады.
      Ескерту. Заң 53-баппен толықтырылды - ҚР 2009.12.30 № 234-IV (2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      54-бап. Тоқтата тұру кезеңiнде осы тармақ мынадай редакцияда қолданылады деп белгiлене отырып, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң (Салық кодексi) 56-бабы 3-тармағының қолданысы 2011 жылғы 1 қаңтарға дейiн тоқтатыла тұрсын:
      «3. Патент негізінде шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерді қоспағанда, салық төлеуші (салық агенті) салықтық есепке алуды дербес және (немесе) жиынтық салық есебін жүргізуге жауапты бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың уәкілетті өкілі арқылы ұйымдастырады және мыналарды:
      1) салық кезеңі ішінде салық төлеуші (салық агенті) жүзеге асырған операцияларды салық салу мақсатында есепке алу тәртібі туралы толық және дәйекті ақпараттың қалыптастырылуын;
      2) салық есептілігі нысандарының әрбір жолының таратып жазылуын;
      3) салық есептілігінің дәйекті жасалуын;
      4) салықтық бақылау үшін салық қызметі органдарына ақпарат берілуін қамтамасыз ету үшін ақпаратты салық мақсатында қорыту мен жүйелеудің салық тіркелімдері түріндегі нысандарын айқындайды.
      Патент негізінде арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкер уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша салық есебін жүргізуді жүзеге асырады.».
      Ескерту. Заң 54-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2009.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      55-бап. Тоқтата тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 386-бабының қолданылуы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатыла тұрсын:
      «386-бап. Автотұрақтар (паркингтер), автомобильге май құю станциялары үшін бөлiнген не казино орналасқан жер учаскелерiне салынатын салық ставкалары
      1. Егер осы баптың 1-1-тармағында өзгеше белгіленбесе, елдi мекендердiң автотұрақтар (паркингтер) мен автомобильге май құю станциялары үшін бөлiнген жерлерi, тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерлердi қоспағанда, осы Кодекстiң 381-бабында белгіленген елдi мекендер жерлерiне базалық ставкалар бойынша он есе ұлғайтылған салық салуға жатады.
      Егер осы баптың 1-1-тармағында өзгеше белгіленбесе, автотұрақтар (паркингтер) мен автомобильге май құю станциялары үшін бөлiнген басқа санаттағы жерлер, тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерлердi қоспағанда,жақын жатқан елдi мекеннің жерлерi үшін осы Кодекстің 381-бабында белгiленген елді мекендер жерлеріне базалық ставкалар бойынша он есе ұлғайтылған салық салуға жатады. Бұл ретте салықты есептеу кезiнде жерлерiне базалық ставкалар қолданылатын жақын жатқан елдi мекендi жергiлiктi өкiлдi орган айқындайды.
      Жергілікті өкілді органның шешiмi бойынша салық ставкасы азайтылуы мүмкін, бiрақ ол осы Кодекстiң 381-бабында белгiленгеннен кем болмауға тиiс.
      1-1. Жобалау құжаттамасымен ғимараттардың цокольді және (немесе) жерасты деңгейінде орналасқан және (немесе) көзделген және осындай ғимараттардың ажырамас құрамдас бөлігі болып табылатын автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлiнген елдi мекендердiң жерлерi осы Кодекстiң 381-бабында келтірілген кестенің 3-бағанында белгiленген елдi мекендердiң жерлерiне арналған базалық ставкалар бойынша салық салуға жатады.
      Жобалау құжаттамасымен ғимараттардың цокольді және (немесе) жерасты деңгейінде орналасқан және (немесе) көзделген және осындай ғимараттардың ажырамас құрамдас бөлігі болып табылатын, автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген басқа санаттарға жататын жерлер осы Кодекстiң 381-бабында келтірілген кестенің 3-бағанында белгіленген жақын жатқан елдi мекендердiң жерлерiне арналған базалық ставкалар бойынша салық салуға жатады. Бұл ретте салықты есептеу кезiнде жерлерiне базалық ставкалар қолданылатын жақын жатқан елдi мекендi жергiлiктi өкiлдi орган айқындайды.
      Осы тармақтың ережелері автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлiнген жерлерге ғана қолданылады, ол бір мезгілде мынадай:
      жобалау құжаттамасымен ғимараттың цокольді және (немесе) жерасты деңгейінде орналасқан және (немесе) көзделген;
      автотұрақтар (паркингтер) жалпы алаңы ғимараттың жалпы алаңының 50 пайызынан аспайтын шарттарға сәйкес келеді.
      2. Казино орналасқан елді мекендер жерлері осы Кодекстің 381-бабында белгiленген елді мекендер жерлеріне арналған базалық ставкалар бойынша он есе ұлғайтылған салық салуға жатады.
      Казино орналасқан басқа санаттағы жерлер, тұрғын үй қоры, соның iшiнде оның жанындағы құрылыстар мен ғимараттар алып жатқан жерлердi қоспағанда, жақын жатқан елдi мекеннің жерлерi үшiн осы Кодекстің 381-бабында белгiленген елді мекендер жерлеріне арналған базалық ставкалар бойынша он есе ұлғайтылған салық салуға жатады. Бұл ретте салықты есептеу кезiнде жерлерiне базалық ставкалар қолданылатын жақын жатқан елдi мекендi жергiлiктi өкiлдi орган айқындайды.
      Жергілікті өкілді органның шешiмi бойынша салық ставкалары азайтылуы мүмкін, бiрақ ол осы Кодекстiң 381-бабында белгiленгеннен кем болмауға тиiс.».
      Ескерту. Заң 55-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      56-бап. Тоқтата тұру кезеңінде осы бап мынадай редакцияда қолданылады деп белгілене отырып, «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 387-бабы 1-тармағының қолданысы 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап 2011 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге тоқтатыла тұрсын:
      «387-бап. Базалық салық ставкаларын түзету
      1. Жергілiктi өкiлдi органдардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес жүргiзiлетiн жерлердi аймақтарға бөлу жобалары (схемалары) негiзiнде жер салығының ставкаларын осы Кодекстің 386-бабының 1-1-тармағында көрсетілгеннен басқа, автотұрақтарға (паркингтерге), автомобильге май құю станцияларына және казиноға бөлінген (бөліп шығарылған) жерлерді қоспағанда, осы Кодекстiң 378, 379, 381, 383-баптарында белгiленген жер салығының базалық ставкаларының 50 пайызынан аспайтындай етiп төмендетуге немесе жоғарылатуға құқығы бар.
      Бұл ретте жекелеген салық төлеушiлер үшiн жер салығының ставкаларын жеке-дара төмендетуге немесе жоғарылатуға тыйым салынады.».
      Ескерту. Заң 56-баппен толықтырылды - ҚР 2010.06.30 N 297-IV(2010.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      57-бап. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексінің (Салық кодексі) 150-бабының 2-тармағы және 151-4-бабының 2-тармағы 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады деп белгіленсін.
      Ескерту. Заң 57-баппен толықтырылды - ҚР 2011.07.21 № 470-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      58-бап. 2011 жылғы 1 шілдеден бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 12-бабы 1-тармағының 39) тармақшасы мынадай мазмұндағы үшінші және төртінші абзацтармен толықтырылсын:
      «кредиттің (қарыздың) алынған (берілген) сомасын, банктердің ақша аударғаны үшін комиссияларды және қарыз беруші қарыз алушы үшін өзара байланысты тарап болып табылмайтын тұлғаға берілген өзге де төлемдерді қоспағанда, банк талап ету құқығын бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымға берген кредитке (қарызға) байланысты;
      кредиттің (қарыздың) алынған (берілген) сомасын, банктердің ақша аударғаны үшін комиссияларды және қарыз алушы үшін қарыз беруші, өзара байланысты тарап болып табылмайтын тұлғаға өзге де төлемдерді қоспағанда, банк талап ету құқығын екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымға берген кредитке (қарызға) байланысты;».
      Ескерту. Заң 58-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      59-бап. «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнің (Салық кодексi) 90-бабында:
      2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Егер осы баптың 2-тармағында өзгеше көзделмесе, осы Кодекстің 106-бабының 1-1-тармағына сәйкес провизияларды (резервтердi) құру жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеушi құрған провизиялардың (резервтердiң) мөлшерлерiн азайтудан түсетiн табыстар деп:
      1) борышкер талапты орындаған кезде орындау сомасына пропорционалды мөлшерде бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы;
      2) цессия шартын жасасу жолымен басқаға қайта табыстау туралы шарттың, жаңартпа, талап ету құқығын қайта беру шартының негiзiнде және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негiздерде борышкерге қойылатын талаптардың мөлшерiн азайтқан кезде талаптар мөлшерiн азайту сомасына пропорционалды мөлшерде бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы;
      3) талаптарды қайта сыныптаған кезде қайта сыныпталған талаптың сомасына пропорционалды мөлшерде бұрын шегерiмдерге жатқызылған провизияларды (резервтердi) азайту сомасы танылады.»;
      2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2013 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге 2-тармақтың 5) тармақшасындағы «алынған жағдайларда, провизиялардың (резервтердің) бұрын шегерімге жатқызылған, борышкерге қойылатын талаптар мөлшері азайтылған кездегі сомасы осы Кодекстің 106-бабының 1 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерін азайтудан түсетін табыс деп танылмайды» деген сөздер «алынған» деген сөзбен ауыстырылып, 6) тармақшадағы «банк басқаға берген» деген сөздерден кейін «жағдайларда, борышкерге қойылатын талаптар мөлшері азайтылған кезде бұрын шегерімдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы – осы Кодекстің 106-бабының 1, 1-1 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерлерін азайтудан түсетін табыс деп танылмайды» деген сөздермен толықтырылсын;
      2013 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге 2-тармақтың 6) тармақшасы «банк басқаға берген» деген сөздерден кейін «жағдайларда, борышкерге қойылатын талаптар мөлшері азайтылған кезде бұрын шегерімдерге жатқызылған провизиялар (резервтер) сомасы – осы Кодекстің 106-бабының 1, 1-1, 3 және 4-тармақтарына сәйкес провизияларды (резервтерді) құру жөніндегі шығыстар сомасын шегеруге құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерлерін азайтудан түсетін табыс деп танылмайды» деген сөздермен толықтырылсын.
      Ескерту. Заң 59-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен, жаңа редакцияда - ҚР ҚР 2012.11.26 N 57-V (2012.01.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      60-бап. 2011 жылғы 1 шілдеден бастап 2012 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 90-бабы 2-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «5) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымның кредитi (қарызы) бойынша талап ету құқықтарын – банктің басқаға берген кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығының құны мен банктің бастапқы құжаттарына сәйкес кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығын басқаға берген күнiне банктің борышкерден алуына жататын кредит (қарыз) бойынша талап ету құны арасындағы терiс айырма бөлiгiнде банк басқаға берген;».
      Ескерту. Заң 60-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      61-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 90-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      «6) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымның кредитi (қарызы) бойынша талап ету құқықтарын – банктің басқаға берген кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығының құны мен банктің бастапқы құжаттарына сәйкес кредит (қарыз) бойынша талап ету құқығын басқаға берген күнiне банктің борышкерден алуына жататын кредит (қарыз) бойынша талап ету құны арасындағы терiс айырма бөлiгiнде банк басқаға берген.».
      Ескерту. Заң 61-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      62-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 99-бабының 1-тармағы мынадай мазмұндағы екінші, үшінші және төртінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Бас банктің күмәнді және үмітсіз актвитерін сатып алатын банктің еншілес ұйымының жылдық жиынтық табысынан Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін, мұндай ұйымның жылдық жиынтық табысына енгізілген және мұндай ұйымға күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқықтарын берген банкке аударылған табыстар алып тасталады.
      Бұл ретте, алуға жататын табыстарды Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстарға жатқызу уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен жүргізіледі.
      Банктің жылдық жиынтық табысынан талап ету құқықтарын беруден түсетін, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтары мұндай ұйымға бұрын берілген ұйымнан сатып алуына байланысты алынған табыстар алып тасталады.».
      Ескерту. Заң 62-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      63-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 106-бабы мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      «1-1. Банктің еншілес ұйымына күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша банктердің талап ету құқықтарын сатып алуға берілген күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизияларды (резервтерді) құру шығыстарының сомасын банктердің шегеруге құқығы бар.
      Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға берілген рұқсаттар тізбесі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.
      Бұл ретте шегерімге уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен құрылған провизиялар (резервтер) сомасы шегінде күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтарын бас банктен еншілес ұйымның сатып алуына бас банк берген күмәнді немесе үмітсіз активтерге қарсы провизиялар (резервтер) құру шығыстарының сомасы жатқызылады. Күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша бас банктің талап ету құқықтарын еншілес  ұйымның сатып алуына берілген күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизияларды (резервтерді) құру жөніндегі шығыстардың сомасы банктердің еншілес ұйымдарға күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша берген талап ету құқықтары мөлшерінің еншілес ұйым қызметінің мерзіміне арақатынасы шамасынан аспауға тиіс.
      Банктердің еншілес ұйымдарға күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтарын сатып алуға берген активтерін күмәнділер және үмітсіздер санатына жатқызу тәртібін, сондай-ақ бас банктердің еншілес ұйымдарға берген активтеріне қарсы провизияларды (резервтерді) қалыптастыру тәртібін уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілейді.
      Банктер екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымнан сатып алынған күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы провизиялар (резервтер) құру шығыстары сомасын шегерімге жатқызуға құқылы емес.».
      Ескерту. Заң 63-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      64-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 115-бабы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын банктің еншілес ұйымы:
      осы ұйымның Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасына сәйкес алған және мұндай ұйымға күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқықтарын берген банкке аударылған ақша түріндегі;
      Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырумен байланысты емес шығыстарды шегерімге жатқызуға құқылы емес.».
      Ескерту. Заң 64-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      65-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымға арналған корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияға қосымшалардың нысандарында 2011 - 2018 жылдар ішіндегі салық кезеңдерінде мынадай:
      «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 135-2-бабының 1-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстар жөніндегі;
      «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 135-2-бабының 1-тармағында көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыру мақсатында шеккен шығыстар жөніндегі ақпарат қамтылуға тиіс деп белгіленсін.
      Ескерту. Заң 65-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      66-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексi (Салық кодексi) мынадай мазмұндағы 135-2-баппен толықтырылсын:
      «135-2-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік
                  портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған,
                  дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан
                  Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымға салық
                  салу
      1. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымның табыстары, егер мұндай табыстар мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған жағдайда, салық салудан босатылуға жатады:
      1) екінші деңгейдегі банктерден күмәнді және үмітсіз активтерді сатып алу және оларды өткізу;
      2) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның екінші деңгейдегі банктерден оларға қойылатын талап ету құқықтарын сатып алған заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы акцияларды және (немесе) қатысу үлестерін иелену және өткізу;
      3) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның күмәнді және үмітсіз активтер бойынша талап ету құқықтарын сатып алған екінші деңгейдегі банктер шығарған және орналастырған акцияларды және (немесе) облигацияларды иеленуі және өткізуі;
      4) екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның заңды тұлғаларға талап ету құқықтарын екінші деңгейдегі банктерден сатып алу бойынша алынған мүлікті жалға беру немесе өтемін төлеп уақытша пайдаланудың өзге нысанында пайдалану;
      5) ақшаны бағалы қағаздарға орналастыру.
      Бұл ретте алынуға жататын табыстарды осы тармақта көрсетілген табыстарға жатқызу уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген тәртіппен жүргізіледі.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түсетін табыстар жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жатады. Бұл ретте екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйым осы бапқа сәйкес салық салудан босатылатын табыстар бойынша және жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жататын табыстар бойынша бөлек есеп жүргізуге міндетті.
      3. Жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен салық салуға жататын табыстарды алған кезде екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйым шығыстарының шегерімге жатқызылатын сомасы мұндай ұйымның таңдауы бойынша барабар немесе бөлек әдіс бойынша айқындалады.
      4. Шығыстардың жалпы сомасындағы шегерiмге жатқызылатын шығыстар сомасы барабар әдiс бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетiлмеген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстардың үлес салмағы негiзге алына отырып, табыстардың жалпы сомасында айқындалады.
      5. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйым бөлек әдiс бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетiлген қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстарға жатқызылатын шығыстар және жалпыға бiрдей белгiленген тәртiппен салық салуға жататын табыстарға жатқызылатын шығыстар бойынша бөлек есеп жүргiзедi.».
      Ескерту. Заң 66-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      67-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 137-бабы мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
      «7-1. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын банктің еншілес ұйымы шеккен залалдары келесі салық салу кезеңдеріне көшірілмейді.».
      Ескерту. Заң 67-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      68-бап. 2011 жылғы 1 шілдеден бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 143-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйымға кредит (қарыз) бойынша төлейтін сыйақы төлем көзінен салық салынуға жатпайды.».
      Ескерту. Заң 68-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      69-бап. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 143-бабының 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын, банктің еншілес ұйымына кредит (қарыз) бойынша төлейтін сыйақы төлем көзінен салық салынуға жатпайды.».
      Ескерту. Заң 69-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      70-бап. 2011 жылғы 1 шілдеден бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңге «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы кодексiнің (Салық кодексi) 262-бабы мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-тармақтармен толықтырылсын:
      «2-1. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, есепке жатқызудың барабар әдiсiн пайдаланатын ұйымның:
      мұндай банктен күмәнді және үмітсіз активтер бойынша сатып алынған талап ету құқықтары бойынша банктен алынған кепілдегі мүлікті (тауарды);
      кепілге салынған мүлікке өндіріп алуды қолдану нәтижесінде банктің меншігіне өткен және екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған, дауыс беретін акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі ұйым мұндай банктен күмәнді және үмітсіз активтер бойынша сатып алынған талап ету құқықтары бойынша банктен алған мүлікті (тауарды) сатып алумен, иеленумен және (немесе) өткізумен байланысты айналымдар бойынша қосылған құн салығы сомаларын есепке алудың бөлек әдiсiн қолдануға құқығы бар.
      2-2. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын, есепке жатқызудың барабар әдiсiн пайдаланатын банктің еншілес ұйымының:
      күмәнді және үмітсіз активтер бойынша сатып алынған талап ету құқықтары бойынша бас банктен алынған кепілдегі мүлікті (тауарды);
      кепілге салынған мүлікке өндіріп алуды қолдану нәтижесінде бас банктің меншігіне өткен және бас банктен күмәнді және үмітсіз активтер бойынша сатып алынған талап ету құқықтары бойынша банктің еншілес ұйымы алған мүлікті (тауарды) сатып алумен, иеленумен және (немесе) өткізумен байланысты айналымдар бойынша қосылған құн салығы сомаларын есепке алудың бөлек әдiсiн қолдануға құқығы бар.».
      Ескерту. Заң 70-баппен толықтырылды - ҚР 2011.12.28 № 524-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. НАЗАРБАЕВ