21.12.2015

Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу кезінде қалыптастырылатын құжаттардың нысандарын бекіту туралы

      «Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 1-тармағының 6-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу кезінде қалыптастырылатын мынадай нысандар:
      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес консультацияларды тіркеу журналы;
      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес мүгедектік және кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтамаларды есепке алу журналы;
      3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес мүгедектік туралы анықтаманы беруді тіркеу журналы;
      4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтаманы беруді тіркеу журналы;
      5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтаманы және кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтамадан және медициналық-әлеуметтік сараптама актісінен үзінді көшірмені беруді тіркеу журналы;
      6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес зардап шеккен қызметкердің қосымша көмек түрлеріне және күтімге мұқтаждығы туралы қорытындыларды беруді тіркеу журналы;
      7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес медициналық-әлеуметтік сараптама актілерінің қозғалысын есепке алу журналы;
      8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес мүгедектік туралы анықтамадан және медициналық-әлеуметтік сараптама актісінен үзінді көшірмелерді әлеуметтік төлемдерді тағайындайтын және жүзеге асыратын органдарға беру (жіберу) тізілімі;
      9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтамадан үзінді көшірмелерді әлеуметтік төлемдерді тағайындайтын және жүзеге асыратын органдарға беру (жіберу) тізілімі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Әлеуметтік қызметтер департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң эталондық бақылау банкiне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына ресми жариялауға баспа және электрондық түрде жіберуді;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі С.Қ. Жақыповаға жүктелсін.
      4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының 
      Денсаулық сақтау және
      әлеуметтік даму министрі                        Т. Дүйсенова

Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау және  
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына    
1-қосымша     

Нысан

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 
 

______________________бөлімінің 
консультацияларды тіркеу журналы
  Журнал регистрации консультаций
отдела __________________________
 
  
 
 
 
 
 
 

20 __ жылғы «___» ________ басталды
      20 __ жылғы «___» ________ аяқталды
 

20____жылғы «____» _________ консультациялар
Консультации «____» _____________20___ года
  Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған
кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)Туған күні, жасы

Дата рождения, возраст


Үйінің
мекенжайы

Домашний адресЖұмыс орны, лауазымы

Место
работы, должность

Консультацияға жіберілді:
медициналық ұйым,
мақсаты

Направлен на
консультацию:
медицинская
организация, цель

1 2 3 4 5 6

Клиникалық-сараптамалық диагноз

Клинико-экспертный диагноз

Қорытынды мен ұсынымдар

Заключение и рекомендации

7 8

М.О.
М.П.

Бөлім басшысы      _________________ (__________________)
Руководитель отдела (қолы / подпись)   (Тегi,  аты, әкесiнiң аты
                                             (ол болған кезде)/
                                    Фамилия, имя, отчество (при
                                                  его наличии)

Бас мамандар    ___________________ (___________________)
Главные специалисты   (қолы / подпись)  (Тегi,  аты, әкесiнiң аты
                                                (ол болған кезде)/
                                              Фамилия, имя, отчество
                                                (при его наличии)
               ____________________ (__________________)
                 (қолы / подпись)           (Тегi,  аты, әкесiнiң аты
                                               (ол болған кезде)/
                                              Фамилия, имя, отчество
                                                  (при его наличии)
                ____________________ (__________________)
                  (қолы / подпись)        (Тегi,  аты, әкесiнiң аты
                                                (ол болған кезде)/
                                              Фамилия, имя, отчество
                                                (при его наличии)


      Журнал толтырылмастан бұрын нөмірленуге, тігілуге, мөртабанмен
және бөлім басшысының қолымен бекітілуге тиіс.

Үлгі

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
___________________ бет/листа (ов)
(жазбаша/прописью)
 

Бөлім басшысы
Руководитель отдела
________________________________
   (Тегi, аты, әкесiнiң аты
  (ол болған кезде), қолы/
   Фамилия, имя,  отчество (при
     его наличии), подпись

«___»____________20___ жыл/год
М.О./М.П.

      Журналға енгізілген бүкіл түзетулер, толықтырулар, өзгерістер
келісіліп, бөлім басшысының қолымен және мөртабанмен бекітілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау және  
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына    
2-қосымша    

       Нысан 
 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 
 
 

_______________бөлімінің
мүгедектік және кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі
туралы анықтамаларды есепке алу журналы Журнал
учета справок об инвалидности и степени утраты
профессиональной трудоспособности
отдела _______________
 
 
 
 
 

20 __ жылғы «___» ________ басталды
20 __ жылғы «___» ________ аяқталды
 

Мүгедектік туралы анықтамалардың қозғалысын есепке алу
Учет движения справок об инвалидности 
(1 - 50 бет)


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Күні

ДатаМүгедектік
туралы
анықтаманың
сериясы, №

Серия, № справки об инвалидности

Саны

Количество

Берілді

Выдано


 
 
 

Қалдық (саны)

Остаток (количество)Алынды

ПолученоБерілді

ВыданоБөлім

Отдел

Алушының тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), қолы

Фамилия, имя,  отчество (при его наличии), подпись получателя

1 2 3 4 5 6 7 8
Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы
анықтамалардың қозғалысын есепке алу
Учет движения справок о степени утраты профессиональной
трудоспособности
(50 - 100 бет)


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

Күні

Дата

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтаманың
сериясы, № 

Серия, № справки об утрате профессиональной трудоспособности

Саны

Количество

Берілді

Выдано


 
 
 

Қалдық (саны)

Остаток (количество)Алынды

ПолученоБерілді

ВыданоБөлім

Отдел

Алушының тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), қолы

Фамилия, имя,  отчество (при его наличии), подпись получателя

1 2 3 4 5 6 7 8
      Журнал толтырылмастан бұрын нөмірленуге, тігілуге, мөртабанмен
және басшының медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасарының қолымен бекітілуге тиіс.

Үлгі

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
___________________ бет/листа (ов)
  (жазбаша/прописью)

Басшының медициналық-әлеуметтік
сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасары  
Заместитель руководителя по вопросам
медико-социальной экспертизы.
_________________________________
(Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған
кезде), қолы/
Фамилия, имя,  отчество (при его
наличии), подпись

«___»____________20___ жыл/год
М.О./М.П.

      Журналға енгізілген бүкіл түзетулер, толықтырулар, өзгерістер
келісіліп, бөлім басшысының қолымен және мөртабанмен бекітілуге тиіс.
 
Қазақстан Республикасы   
Денсаулық сақтау және   
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына     
3-қосымша     

Нысан

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
 

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
 
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 
 
 

____________бөлімінің
мүгедектік туралы анықтаманы беруді тіркеу журналы
Журнал регистрации выдачи справки об инвалидности
отдела ____________
 
 
  
 
 
 

20 __ жылғы «___» ________ басталды
20 __ жылғы «___» ________ аяқталды
 

Күні

Дата

Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Мүгедектік тобы, себебі

Группа, причина инвалидности

Мүгедектік
мерзімі

Срок инвалидности

Анықтаманың сериясы, №

Серия, № справки

Алушының қолы

Подпись получателя

1

2

3

4

5

6

7
      Журнал толтырылмастан бұрын нөмірленуге, тігілуге, мөртабанмен
және басшының медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасарының қолымен бекітілуге тиіс.

Үлгі

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
___________________ бет/листа (ов)
  (жазбаша/прописью)

Басшының медициналық-әлеуметтік
сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасары  
Заместитель руководителя по вопросам
медико-социальной экспертизы.
_________________________________
(Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған
кезде), қолы/
Фамилия, имя,  отчество (при его
наличии), подпись

«___»____________20___ жыл/год
М.О./М.П. 

      Журналға енгізілген бүкіл түзетулер, толықтырулар, өзгерістер
келісіліп, бөлім басшысының қолымен және мөртабанмен бекітілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау және  
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына    
4-қосымша     

      Нысан       

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
 

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 

__________ бөлімінің
жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтаманы
беруді тіркеу журналы
Журнал регистрации выдачи справки о степени утраты общей
трудоспособности отдела ___________
 
 
 
 
 

20 __ жылғы «___» ________ басталды
20 __ жылғы «___» ________ аяқталды
 
 

Күні

Дата

Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған
кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі
Степень утраты общей трудоспособности

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу мерзімі
Срок утраты общей трудоспособности

Анықтаманың сериясы, №
Серия, № справки

Алушының қолы
Подпись получателя

1

2

3

4

5

6

7
      Журнал толтырылмастан бұрын нөмірленуге, тігілуге, мөртабанмен
және басшының медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасарының қолымен бекітілуге тиіс.

Үлгі

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
___________________ бет/листа (ов)
   (жазбаша/прописью)

Басшының медициналық-әлеуметтік
сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасары  
Заместитель руководителя по вопросам
медико-социальной экспертизы.
_________________________________
(Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған
кезде), қолы/
Фамилия, имя,  отчество (при его
наличии), подпись
    «___»____________20___ жыл/год
           М.О./М.П.

      Журналға енгізілген бүкіл түзетулер, толықтырулар, өзгерістер
келісіліп, бөлім басшысының қолымен және мөртабанмен бекітілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау және  
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына   
5-қосымша   

Нысан

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
 

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 

______________ бөлімінің
кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы
анықтаманы және кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі
туралы анықтамадан және медициналық-әлеуметтік сараптама
актісінен үзінді көшірмені беруді тіркеу журналы Журнал регистрации выдачи справки о степени утраты
профессиональной трудоспособности и выписки из справки о
степени утраты профессиональной трудоспособности и акта
медико-социальной экспертизы отдела____________
 
 
 
 
 

20 __ жылғы «___» ________ басталды
20 __ жылғы «___» ________ аяқталды
 

Күні

Дата

Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған
кезде)
 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі Степень утраты профессиональной трудоспособности

Кәсіптік еңбек ету қабілетінен айырылу мерзімі

Срок утраты профессиональной трудоспособности

Анықтаманың сериясы, №

Серия, № справки

Алушының қолы

Подпись получателя

1

2

3

4

5

6

7
      Журнал толтырылмастан бұрын нөмірленуге, тігілуге, мөртабанмен
және басшының медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасарының қолымен бекітілуге тиіс.

Үлгі

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
___________________ бет/листа (ов)
   (жазбаша/прописью)

Басшының медициналық-әлеуметтік
сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасары  
Заместитель руководителя по вопросам
медико-социальной экспертизы.
_________________________________
(Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған
кезде), қолы/
Фамилия, имя,  отчество (при его
наличии), подпись
 
    «___»____________20___ жыл/год
            М.О./М.П.

      Журналға енгізілген бүкіл түзетулер, толықтырулар, өзгерістер
келісіліп, бөлім басшысының қолымен және мөртабанмен бекітілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына    
6-қосымша     

Нысан
 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
 

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 

______________ бөлімінің
зардап шеккен қызметкердің қосымша көмек түрлеріне және күтімге
мұқтаждығы туралы қорытындыларды беруді тіркеу журналы Журнал регистрации выдачи заключений о нуждаемости
пострадавшего работника в дополнительных видах помощи и уходе
отдела ________________
 
 
 
 
 
 

20 __ жылғы «___» ________ басталды
20 __ жылғы «___» ________ аяқталды
 

Күні

Дата

Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған
кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Қосымша көмек
түрлеріне және күтімге мұқтаж

Нуждается в дополнительных видах помощи и уходе

Қорытындының сериясы, №

Серия, №  заключения

Алушының қолы

Подпись получателя

1 2 3 4 5 6


      Журнал толтырылмастан бұрын нөмірленуге, тігілуге, мөртабанмен
және басшының медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасарының қолымен бекітілуге тиіс.

Үлгі

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
___________________ бет/листа (ов)
   (жазбаша/прописью)

Басшының медициналық-әлеуметтік
сараптама мәселелері жөніндегі
орынбасары  
Заместитель руководителя по вопросам
медико-социальной экспертизы.
_________________________________
(Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған
кезде), қолы/
Фамилия, имя,  отчество (при его
наличии), подпись

«___»____________20___ жыл/год
М.О./М.П.

      Журналға енгізілген бүкіл түзетулер, толықтырулар, өзгерістер
келісіліп, бөлім басшысының қолымен және мөртабанмен бекітілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына    
7-қосымша     

      Нысан     

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
 

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 

________________бөлімінің
медициналық-әлеуметтік сараптама актілерінің қозғалысын есепке
алу журналы Журнал учета движения актов медико-социальной экспертизы
отдела ______________
 
 
 
 

20 __ жылғы «___» ________ басталды
20 __ жылғы «___» ________ аяқталды
 


Жіберген күні

Дата отправки

Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған
кезде)
 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні

Дата рождения

Бөлім

Отдел

Соңғы куәландырылған күні 

Дата последнего освидетельствования

Қорытынды
(мүгедектік тобы,
себебі, мерзімі,
жалпы еңбек ету
қабілетінен
айырылу дәрежесі
мен мерзімі,
кәсіптік еңбек ету
қабілетінен
айырылу дәрежесі,
себебі, мерзімі)

Заключение (группа, причина, срок инвалидности,
степень и срок утраты общей трудоспособности, степень, причина, срок утраты профессиональной трудоспособности)

1 2 3 4 5 6 7


Қандай
құжаттың
негізінде

На основании
какого документа

Кімге берілді, қайда жіберілді. Мекенжайы

Кому передано, куда направлено. Адрес

Жіберушінің
тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған
кезде), қолы

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись отправителя

 Ескертпе

Примечание

8 9 10 11
      Журнал толтырылмастан бұрын нөмірленуге, тігілуге, мөртабанмен
және бөлім басшысының қолымен бекітілуге тиіс.

Үлгі
 

Нөмірленген және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
___________________ бет/листа (ов)
(жазбаша/прописью)

Бөлім басшысы
Руководитель отдела
________________________________
(Тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған
кезде), қолы/
Фамилия, имя,  отчество (при его
наличии), подпись

«___»____________20___ жыл/год
М.О./М.П.

      Журналға енгізілген бүкіл түзетулер, толықтырулар, өзгерістер
келісіліп, бөлім басшысының қолымен және мөртабанмен бекітілуге тиіс.

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына    
8-қосымша      

Нысан

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________
 
 

Мүгедектік туралы анықтамадан және медициналық-әлеуметтік
сараптама актісінен үзінді көшірмелерді әлеуметтік төлемдерді
тағайындайтын және жүзеге асыратын органдарға беру (жіберу)
тізілімі
20 ___ жылғы  ____ ___________  № ____   
Реестр передачи (отправки) выписок из справки об инвалидности и
акта медико-социальной экспертизы в органы, назначающие и
осуществляющие социальные выплаты
 

Кезеңі: 20__ жылғы «___» ______  20__ жылғы «___» ______ қоса алғанда
Период                                                   включительно
Өңір, _______________________бөлім
Регион, отдел

Ағашқы рет мүгедек деп танылған мүгедектердің мүгедектік туралы
анықтамасынан және медициналық-әлеуметтік сараптама актісінен
үзінді көшірмелер
Выписки из справки об инвалидности и акта медико-социальной
экспертизы, первично признанных инвалидами

Медициналық-әлеуметтік сараптама актісінің нөмірі

Номер актамедико-социальной экспертизы 

Мүгедектік туралы анықтаманың нөмірі

Номер справки об инвалидности

Тегі, аты,
әкесінің
аты
(ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні

Дата рождения

Тіркелген мекенжайы

Адрес регистрации

Мүгедектік белгіленген күн

Дата установления инвалидности

1 2 3 4 5 6 7                                       Кестенің  жалғасы

Мүгедектік тобы

Группа инвалидности

Мүгедектік себебі

Причина инвалидности

Мүгедектік __дейінгі мерзімге белгіленген

Инвалидность установлена на срок до__

Сараптама аяқталған күн

Дата окончания экспертизы

8 9 10 11
Қайталап мүгедек деп танылған мүгедектердің мүгедектік туралы
анықтамасынан және медициналық-әлеуметтік сараптама актісінен
үзінді көшірмелер
Выписки из справки об инвалидности и акта медико-социальной
экспертизы, повторно признанных инвалидами

Медициналық-әлеуметтік сараптама актісінің нөмірі

Номер акта

медико-социальной экспертизы 

Мүгедектік туралы анықтаманың нөмірі

Номер справки об инвалидности

Тегі, аты,
әкесінің
аты
(ол болған кезде)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні

Дата рождения

Тіркелген мекенжайы

Адрес регистрации

Мүгедектік белгіленген күн

Дата установления инвалидности

1 2 3 4 5 6 7                                             Кестенің  жалғасы

Мүгедектік тобы

Группа инвалидности

Мүгедектік себебі

Причина инвалидности

Мүгедектік __дейінгі мерзімге белгіленген

Инвалидность установлена на срок до__

Сараптама аяқталған күн

Дата окончания экспертизы

Мерзім ____ бастап есептелді

Срок зачтен с ___

8 9 10 11 12

Тапсырған ___________________   (____________________)
 Сдал        (қолы / подпись)    Тегі, аты, әкесінің аты
                                  (ол болған кезде)/
                               фамилия имя, отчество (при его
                                         наличии)
Қабылдаған  ___________________   (_____________________)
Принял       (қолы / подпись)     Тегі, аты, әкесінің аты
                                    (ол болған кезде)/
                                   фамилия имя, отчество
                                   (при его наличии)

Қазақстан Республикасы  
Денсаулық сақтау және  
әлеуметтік даму министрінің
2015 жылғы 21 желтоқсандағы
№ 983 бұйрығына    
9-қосымша       

Нысан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан

Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің
__________________бойынша департаменті
Департамент Комитета труда, социальной защиты
и миграции по __________________ 
  

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы
анықтамадан үзінді көшірмелерді әлеуметтік төлемдерді
тағайындайтын және жүзеге асыратын органдарға беру (жіберу)
тізілімі 
20 ___ жылғы  ____ ___________  № ____
Реестр передачи (отправки) выписок из справки о степени утраты
общей трудоспособности в органы, назначающие и осуществляющие
социальные выплаты  
 

Кезеңі: 20__ жылғы «___» ______  20__ жылғы «___» ______ қоса алғанда
Период                                                   включительно
Өңір, _______________________бөлім
Регион, отдел  

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтамадан
үзінді көшірмелер (жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу
дәрежесін алғаш рет белгілеу)
Выписки из справки о степени утраты общей трудоспособности
(первичное установление степени утраты общей трудоспособности)

Медициналық-әлеуметтік сараптама актісінің нөмірі

Номер актамедико-социальной экспертизы 

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі  туралы анықтаманың нөмірі

Номер справки о степени утраты общей трудоспособности

Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған
кезде)  

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні

Дата рождения

Тіркелген мекенжайы

Адрес регистрации

1 2 3 4 5 6


                                              Кестенің жалғасы

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі белгіленген күн

Дата установления степени утраты общей трудоспособности

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі

Степень утраты общей трудоспособности

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі___дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты общей трудоспособности установлена на срок до__

Сараптама аяқталған күн

Дата окончания экспертизы

7 8 9 10
Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі туралы анықтамадан
үзінді көшірмелер (жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу
дәрежесін қайталап белгілеу)
Выписки из справки о степени утраты общей трудоспособности
(повторное установление степени утраты общей трудоспособности)

Медициналық-әлеуметтік сараптама актісінің нөмірі

Номер актамедико-социальной экспертизы 

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі  туралы анықтаманың нөмірі

Номер справки о степени утраты общей трудоспособности

Тегі, аты,
әкесінің аты
(ол болған кезде)  

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Туған күні

Дата рождения

Тіркелген мекенжайы

Адрес регистрации

1 2 3 4 5 6


                                                 Кестенің  жалғасы

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі белгіленген күн

Дата установления степени утраты общей трудоспособности

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі

Степень утраты общей трудоспособности

Жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесі ___дейінгі мерзімге белгіленген

Степень утраты общей трудоспособности установлена на срок до___

Сараптама аяқталған күн

Дата окончания экспертизы

Мерзім ____ бастап есептелді

Срок зачтен с__

7 8 9 10 11

   Тапсырған ___________________   (____________________)
   Сдал        (қолы / подпись)     Тегі, аты, әкесінің аты
                                       (ол болған кезде)/
                                   фамилия имя, отчество (при его
                                          наличии)
   Қабылдаған  ___________________   (_____________________)
   Принял      (қолы / подпись)     Тегі, аты, әкесінің аты (ол
                                          болған кезде)/
                                     фамилия имя, отчество
                                       (при его наличии)


Дата вступления в силу:  20.01.2016
Дата изменения акта:  21.12.2015
Дата принятия акта:  21.12.2015
Информация об официальном опубликовании акта:  "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесі 28.01.2016 ж.
Место принятия:  100051000000
Орган, принявший акт:  103037000000
Регион действия:  100000000000
Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан:  98041
Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом:  983
Статус акта:  new
Сфера правоотношений:  003002000000 / 003005000000
Форма акта:  ПРИК
Юридическая сила:  1500
Язык акта:  kaz