Экспорт режимінде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тауарлар әкету фактін кеден органдарының растауы туралы мәліметтер нысаны мен оларды тапсыру тәртібін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 19 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 19 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4518 болып енгізілді.

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексіне сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес экспорт режимінде Қазақстан Республикасының кеден аумағынан тауарлар әкету фактісін кеден органдарының растауы туралы мәліметтер нысаны бекітілсін.
      2. Салық органдары осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген нысан бойынша мәліметтерді тапсыру туралы тиісті аумақтық кеден органдарына қосылған құн салығын қайтарып алу туралы салық төлеушілердің өтiнiштері бойынша салық тексерулерін басталған күннен 3 жұмыс күні ішінде жіберуді қамтамасыз етсін.
      3. Аумақтық кеден органдары осы бұйрықтың 1-тармағында көрсетілген нысан бойынша мәліметтерді сауал салуларды алған күннен 15 жұмыс күні ішінде тиісті салық органдарына тапсырсын.
      4.  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Салық әкімшіліктендіруі басқармасы (А.М.Қыпшақов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.
      5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Ұйымдастыру-қаржылық қамтамасыз ету басқармасы (Г.Ә.Смағұлова) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға шаралар қабылдасын.
      6. Осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасы
      Қаржы министрлігінің
      Салық комитеті төрағасының м.а.

              "Келісілді"
         Қазақстан Республикасының
      Кедендік бақылау агенттігінің
               Төрағасы

        2007 жылғы 10 қаңтар

                                      Қазақстан Республикасы
                                Қаржы министрлігі Салық комитетінің
                                        төрағасының м.а.
                                  2007 жылғы 12 қаңтардағы N 19
                                        бұйрығы на  қосымша

               Экспорт режимінде Қазақстан Республикасының
       кеден аумағынан тауарлар әкету фактісін растау
                      туралы мәліметтер

СЭҚ қатысушысының атауы_____________________
СТН-і, заңды мекен-жайы_____________________     

Тексерілетін кезең: 20__ ж. "___"____ бастап
                    20__ ж. "__"____ дейін

Жүк кедендік декларациялардың деректері

Келісім-
шарт
(қосымша
келісім-
шарт;
келісім;
қосымша.
лар)
(N,
күні)

Мәміле.
нің
паспор.
ты (N,
күні)

N
ЖКД

Қаржы.
лық
реттеу
үшін 
жауапты
тұлға
(атауы)

Жібе
руші
(атауы)

Алушы
(атауы)

Көлік.
тік
құжат.
тар
(N, күні)

Шот-
фак.
тура,
инвойс
(N, күні)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

кестенің жалғасы

Жүк кедендік декларациялардың деректері

Магис.
тральдық
құбырлар
жүйесі
бойынша
тауар.
ларды
қабылдау
-беру
актісі

Факту.
ралық
құны
(келі.
сім-
шарт
валю.
тасын.
да)

Валюта коды

Келі.
сім-
шарт
валюта
сының
бағамы

Бара.
тын
елі

Экспор.
ттық
режим.
де тауар.
ды кеден.
дік
ресім.
деген
кеден
органы.
ның
коды
(атауы)

ҚР кеден
шекара.
сындағы
бекетте
орналас.
қан
кеден
органы.
ның коды
(атауы)

ҚР
кеден
шекара.
сындағы
бекетті
кесіп
өту
күні

  9

10 

11 

  12

  13

14  

  15

  16

Тауарларды сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі
(айырбас) операциялар бойынша нақты әкетуді жүзеге асыру

Сыртқы
сауда
тауар
айырбасы
жөнінде.
гі(айыр.
бас)
опера.
циялар
бойынша
келісім-
шарт
(N,
күні)

Экспор.
ттық
ЖКД N

Қаржылық
реттеу
үшін
жауапты
тұлға
(атауы)

Жібе.
руші
(атауы)

Алушы
(атауы)
 

Көлік.
тік
құжат.
тар
(N,
күні)

Шот-
фак.
тура
инвойс
(N,
күні)

Фактур.
лық 
құны 
(келі.
сім-
шарт
валюта.
сында)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

             кестенің жалғасы

Тауарларды сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі (айырбас) операциялар бойынша нақты әкетуді жүзеге асыру

Валюта коды

Валюта бағамы

Баратын елі

Экспорттық режимде тауарды кедендік ресімдеген кеден органының коды (атауы)

ҚР кеден шекарасындағы бекетте орналасқан кеден органының коды (атауы)

ҚР кеден шекарасындағы бекетті кесіп өту күні

  9

  10

  11

  12

  13

  14

Тауарларды сыртқы сауда тауар айырбасы жөніндегі
(айырбас) операциялар бойынша нақты әкетуді жүзеге асыру

Сыртқы
сауда
тауар
айырбасы
жөнін.
дегі
(айыр.
бас)
опера.
циялар
бойынша
келісім-
шарт(N,
күні)
 

Им.
порт.
тық
ЖКД

Қаржы
лық
рет.
теу
үшін
жауап
ты
тұлға
(атауы) 

Жібе.
руші
(атауы)

Алушы
(атауы)

Фак.
тура.
лық
құны 
(келісім-
шарт
валю.
тасын
да)

Валю.
та
коды

Валюта бағамы

Жіб.
ере.
тін
елі

Им.
порт
бағы.
тында
тауар
ды
кеден
дік
ресім
деген
кеден
орган
ының
коды
(атауы)

  1

2  

3  

4  

5  

7  

8  

9  

10  

Жауапты орындаушы:___________________  ______________________
                         (қолы)           (аты-жөні)

Телефоны:___________________

Кеден/кедендік бақылау  ___________________  ______________________
департаментінің бастығы     (қолы)               (аты-жөні)

                             М.О.