Темір жол қызметтерінің лауазымдар (кәсіптер) тізбесін және оларға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрінің 2005 жылғы 25 ақпандағы N 103-І Бұйрығы. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 23 наурызда тіркелді. Тіркеу N 3506. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация министрінің м.а. 2010 жылғы 20 қыркүйектегі N 424 Бұйрығымен.

      Күші жойылды - ҚР Көлік және коммуникация министрінің м.а. 2010.09.20 N 424 (ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН :
      1. Қоса беріліп отырған Темір жол қызметтерінің лауазымдар (кәсіптер) тізбесі және оларға қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Темір жол көлігі комитеті (Н.Т.Байдәулетов) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация бірінші вице-министрі Ю.И.Лавриненкоға жүктелсін.
      4. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

                                           Қазақстан Республикасы
                                         Көлік және коммуникациялар
                                                 министрінің
                                          2005 жылғы 25 ақпандағы
                                             N 103-І бұйрығымен
                                                  бекітілген

Темір жол көлігі жұмысшыларының қызметтері
(мамандықтары) және оларға қойылатын біліктілік
талаптарының тізімі

І-ШІ БӨЛІМ
1-ШІ ТАРАУ. МАГИСТРАЛЬДІ, СТАНЦИЯЛЫ ЖӘНЕ ПОЕЗД ЖОЛДАРЫНДАҒЫ
ҚОЗҒАЛЫС ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАУ ТАЛАПТАРЫН ТЕКСЕРУДІ ІСКЕ
АСЫРУШЫ ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ (МАМАНДЫҚТАРЫ) ЖӘНЕ ОЛАРҒА
ҚОЙЫЛАТЫН БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

Қызмет
атаулары

Білік-
тілік
талап-
тарыҚосымша біліктілік талаптары


Білімі

Мамандық
атауы
мен коды

Белгілі 
мамандығы
бойынша
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі


1

2

3

4

5

1 Орталық аппарат
Қозғалыс қауіпсіздігі департаменті

Департа-
мент
директоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби
инженер-
лік-тех-
никалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нология-
сы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050702
Автомат-
тандыру 
және
басқару;
050729
Құрылыс;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;

темір жол
көлігі меке-
месінің бас-
шылық қызме-
тіндегі ең-
бек тәжіри-
бесі 5 жыл-
дан кем бол-
мауы тиіс

Стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу, темір
жол көлігіндегі қоз-
ғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету шара-
ларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, қоғамы, Қа-
зақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. "Іскери әкім-
шілік магистрі" дәре-
жесі немесе басқарма
саласындағы қосымша
білімі болу керек.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. 

Шұғыл-талдау басқармасыБасқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нология-
сы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050718
Электр
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша ең-
бек тәжіри-
бесі 3 жыл-
дан кем бол-
мауы тиіс

Стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу, темір
жол көлігіндегі қоз-
ғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, қоғамы,
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының нор-
мативті құқықтық
актілерін білу.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нология-
сы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050718
Электр
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша ең-
бек тәжіри-
бесі 3 жыл-
дан кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Қозғалыс қауіпсіздігі бөлімі


Қозғалыс
қауіпсіз-
дігін
тексеруші

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050702
Автомат-
тандыру 
және
басқару;
050729
Құрылыс;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;

мамандығы
бойынша ең-
бек тәжіри-
бесі 3 жыл-
дан кем бол-
мауы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, қайта дайындау, 2 жылда 1 рет білік.
тілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Сектор
бастығы

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нология-
сы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050702
Автомат-
тандыру
және
басқару;
050729
Құрылыс
050718
Электр
энерге-
тикасы;

еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас
инспектор

жоғары
кәсіби
техни-
калық

3000000
Көлікті
пайдалану
(Темір
жол көлі-
гінде);
2800000
Көлік
техникасы
(Темір
жол көлі-
гінде);
4331002
Темір
жол құ-
рылысы,
жол және
жол шар-
уашылығы;

еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс  

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Қозғалыс қауіпсіздігі департаментінің аймақтық өкілдігі

(маман-
дандыру
бойынша)
тексеруші

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050702
Автомат-
тандыру 
және
басқару;
050729
Құрылыс;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;

мамандығы
бойынша ең-
бек тәжіри-
бесі 3 жыл-
дан кем бол-
мауы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Мемлекеттік тілді
білу.

Магистральді желі дирекциясы


Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбасары
(вице-
президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
экономи-
калық,
техни-
калық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;

темір жол
мекемесінің
басқару
қызметінің
еңбек тә-
жірибесі 5
жылдан кем
болмауы тиіс

Стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу,
темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша
білімі болу керек.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
техни-
калық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;

темір жол
мекемесінің
басқару
қызметінде-
гі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және комму-
никация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Мемлекеттік тілді
білу.

Директор
(Прези-
дент және
т.б.)
көмекшісі
(кеңесші)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

басқару
қызметінде-
гі еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болма-
уы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіп.
сіздігін қамтамасыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және комму-
никация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Мемлекеттік тілді
білу.

Жол және құрылыс департаменті

Департа-
мент ди-
ректоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

темір жол
мекемесінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болма-
уы тиіс

Стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу,
темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және
коммуникация минист-
рлігі және Қазақстан
Республикасының нор-
мативті құқықтық акті-
лерін білу. "Іскери
әкімшілік магистрі"
дәрежесі немесе бас-
қарма саласындағы
қосымша білімі болу
керек. Мемлекеттік
тілді білу. 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

темір жол
мекемесінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болма-
уы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Мемлекеттік тілді
білу.

Жолды пайдалануды басқаруБасқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол
құрылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Өндірістік, күнделікті жұмыс бөлімі


Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол
құрылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша ең-
бек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

мамандығы
бойынша ең-
бек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Жолды жөндеу басқармасыБасқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы); 

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Жолды күрделі жөндеу бөліміБөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша ең-
бек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Смета және калькуляция бөлімі


Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша ең-
бек тәжіри-
бесі 5 жыл-
дан кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білуі тиіс.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі.
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Техникалық бөлім
Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша ең-
бек тәжіри-
бесі 5 жыл-
дан кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі.
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Механизация бөліміБөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Инженерлік құрылыс бөліміБөлім бастығы, орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050729
Құрылыс
(Темір
жол құ-
рылысы.
Жол және
жол шару-
ашылығы);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(жол жағдайлары мен
оларды орналастыруға
қатысты) қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
белгілейтін "Қазақ-
стан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республи-
касы Көлік және ком-
муникация министрлігі
және Қазақстан Респу-
бликасының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Сигнализация мен байланыс департаменті

Департа-
мент
директоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

Дистанция-
лар, сигна-
лизациялар
мен байла-
ныстағы
басқару
қызметінде
жұмыс тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту,
қайта дайындау, бі-
ліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

сигнализа-
циялар мен
байланыста-
ғы басқару
қызметінде
жұмыс тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс  

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту,
қайта дайындау, бі-
ліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Сигнализация, орталықтандыру және шектеу бөлімі
(бұдан былай - СОШ)

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білі-
мі болу керек.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту. 

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

мамандығы
бойынша
жұмыс тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Радио, байланыс, бақылау жүйесінің ақпараттық дискреттік
бөлімі, (бұдан былай - БЖАД), апаттық букстерде пайда
болған ыстық құралдар (бұдан былай - АБПҚ)

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

басқару қызметінде тиісті салаға сәйкес мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы тиіс  

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту. 

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Техникалық бөлім
Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

басқару
қызметінде
тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша ең-
бек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

басқару
қызметінде
тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Механизация және өндірісті қамтамасыз ету бөлімі 

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050702
Автома-
тика,
телеме-
ханика
және те-
мір жол
көлігін-
дегі
байланыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(автоматика, телеме-
ханика мен байланыс
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Электрмен қамтамасыз ету департаменті

Департа-
мент ди-
ректоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

темір жол
көлігі меке-
мелеріндегі
басқару
қызметінде
немесе
электрмен
қамтамасыз
ету дистан-
циясының
директор-
лығындағы
еңбек
тәжірибесі
4 жылдан
кем болма-
уы тиіс  

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау және талдау, ме-
неджмент, психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма
саласындағы қосымша
білімі болу керек.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

темір жол
көлігі меке-
мелеріндегі
басқару
қызметінде
немесе
электрмен
қамтамасыз
ету дистан-
циясының
директорлы-
ғындағы
жұмыс тәжі-
рибесі 4
жылдан кем
болмауы
тиіс  

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Пайдалану бөлімі, техникалық бөлім

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша кә-
сіби қызмет-
тегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болма-
уы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік 
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша ең-
бек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту. 

Энергетика бөлімі
Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік 
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713 
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050901 Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау және талдауды
білу. Мемлекеттік
тілді білу. 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту. 

Техникалық басқармаБасқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік 
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану; 

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша кә-
сіби қыз-
меттегі ең-
бек  тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Техникалық бөлім
Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болма-
уы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Инженерлік-техникалық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болма-
уы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;

мамандығы
бойынша ең-
бек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Магистральді желіні өсіру бөлімі


Бөлім бастығы, орынбасары

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік техника-
сы және
техно-
логиясы;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби 
инже-
нерлік-
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желілері,
ауырлық қосалқы стан-
циялары, энергетика
құрылғыларына қатыс-
ты) қозғалыс қауіп-
сіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Тасымалдау дирекциясыДиректор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
техни-
калық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Мемлекеттік
тілді білу. 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
қызметтегі
жұмыс тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Мемлекеттік
тілді білу. 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Техникалық басқармаБасқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби  
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін, стратегиялық жоспар.
лау және талдауды білу. Мемлекеттік
тілді білу. 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Техникалық департаментДепарта-
мент ди-
ректоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқтық актілерін, стратегиялық жоспар.
лау, талдауды білу. Мемлекеттік тілді білу. 2 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Техникалық басқармаБасқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,  стратегиялық жоспар.
лау, талдауды білу.
Мемлекеттік тілді білу. 2 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Еңбек қауіпсіздігі басқармасы


Басқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін, стратегиялық жоспар.
лау, талдауды білу. Мемлекеттік тілді білу. 2 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Қаупі жоғары объектілерді бақылау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050731
Тіршілік
қауіп-
сіздігі
және
қоршаған
ортаны
қорғау

тиісті са-
лаға сәйкес
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, ҚР-ның еңбекті
қорғау мен қауіпсіз-
дік туралы заңын
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Локомотив күшін беру жұмысымен айналысатын мекеме
жұмысшыларының қызметтік тізімі

Басқарма аппаратыПрезидент
(директор
және т.б.), вице-
президент
(орынба-
сары және
т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;
(Темір
жол көлі-
гінде);
050506
Өндіріс
басқарма-
сы және
экономика
(Темір
жол көлі-
гінде);
050506
Экономика
және
еңбек
социо-
логиясы;

басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау,  менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
техни-
калық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс.

Пайдалануды басқаруБасқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;

темір жол көлігінің басқару қызметін.
дегі еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болма.
уы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс.

Локомотивтер мен локомотив бригадаларының жұмысын
ұйымдастыру бөлімі, шұғыл нұсқау беру жұмыстары бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;
(Темір
жол көлі-
гінде);

инженерлік-
техникалық
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Көтерілу
көлігі,
Құрылыс
жол ма-
шиналары
мен жаб-
дықтары;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;
050703
Техника-
лық жүйе-
дегі бас-
қару мен
информа-
тика

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Отын-жылжымалы құрамды жөндеу басқармасы
(Бұдан былай - ОЖҚ)

Басқарма
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;

инженерлік-
техникалық
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдауды білу.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Локомотивтерді қабылдау бөлімі


Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;

инженерлік-
техникалық
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Локомо-
тивтерді
қабылдау
инспекторы

жоғары
кәсіби,
орта
кәсіби
техни-
калық

2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол қоз-
ғалыс құ-
рамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
3022001
Тасымал-
дау құ-
жаттарын
өңдеу
және
рәсімдеу;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу, Кәсіби оқыту
мен біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Көтерілу
көлігі,
Құрылыс
жол маши-
налары
және жаб-
дықтары;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;
050703
Техни-
калық
жүйедегі
басқару
мен ин-
форматика

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Қозғалыс қауіпсіздігі бөлімі


Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;

инженерлік-
техникалық
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Қозғалыс
қауіп-
сіздігін
тексеруші

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050702
Автомат-
тандыру
мен
басқару;
050729
Құрылыс;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту
мен қайта дайындау.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Көтерілу
көлігі,
құрылыс
жол маши-
налары
және жаб-
дықтары;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;
050703
Техни-
калық
жүйедегі
басқару
мен ин-
форматика

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Филиалдар

Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050301
Юриспру-
денция,
050302 
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік ма-
гистрі" дәрежесі неме-
се басқарма саласын-
дағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. 

Диспетчер

бастауыш
кәсіби,
орта
кәсіби,
жоғары
кәсіби

3005002
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру мен
Темір
жол қоз-
ғалысын
басқару
(Темір
жол көлі-
гінде)

мамандығы
бойынша ең-
бек жұмыс
тәжірибесі
3 жылдан
кем бол-
мауы тиіс
 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту
мен қайта дайындау.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. 

Пайдалану цехы
Пайдалану
бойынша
директор
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Электрмен
қамтама-
сыз ету
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Электрлі
көлік
(Темір
жол көлі-
гінде);
050713
Локомо-
тивтер;
050703
Техни-
калық
жүйелерді
басқару
және
инфор-
матика;
050717
Өндіріс-
тік жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Локомотив
депосының
кезекшісі

жоғары
кәсіби
техни-
калық
немесе
орта
кәсіби
техни-
калық

2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол қоз-
ғалыс
құрамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
3005002
Тасымал-
дауды
ұйым-
дастыру
және
көліктегі
қозға-
лысты
басқару
(Темір
жол көлі-
гінде);
3024001
Темір
жол тех-
никасының
машинисі;
3025001
Локомотив
машинисі

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Локомотивті бас-
қарма құқығы туралы
МВПС куәлігі. Қызмет
ететін учаскеде пай-
даланылатын МВПС локо-
мотивтерін пайдалану
мен техникалық қызмет
көрсетудегі, құрылғы-
лар саласындағы прак-
тикалық білімі. 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Диспетчер

бастауыш
кәсіби,
орта
кәсіби

3005002
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру мен
көлік
қозға-
лысын
басқару

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту
мен қайта дайындау.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Локомотив
бригада-
сының нұс-
қаушысы

жоғары
кәсіби,
орта
кәсіби
техни-
калық

050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік
(Темір
жол көлі-
гінде);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 1-2 класты ма-
шинистің біліктілігі.
Кәсіби оқыту мен қай-
та дайындау. 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Темір жол құрылысы және жөндеумен айналысатын
мекеме жұмысшыларының қызметтік тізімі

Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менед-
жмент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және көлікті
пайда-
лану;
050301
Юриспру-
денция,
050302
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу. 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі жұмыс
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемлекет-
тік тілді білу.

Жуу-булау станциясы

Басқару аппараты
Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050301
Юриспру-
денция,
050302
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
техни-
калық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Мастер

жоғары
кәсіби
техни-
калық
немесе
орта
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050507
Менедж-
мент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
көлік
қозғалы-
сы және
оны пай-
далану;
немесе
2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол жыл-
жымалы
құрамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
2803002
Темір
жол жыл-
жымалы
құрамы-
ның өн-
дірісі;
2805001
Рефриже-
раторлы
қондырғы-
лар мен
поездар
механигі;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 1
жылдан кем
болмауы
тиіс

Кәсіби оқыту, қайта
дайындау, 2 жылда 1
рет біліктілігін кө-
теру, 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Диспетчер

баста-
уыш,
орта
кәсіби

3005002
Тасымал-
дауды
ұйым-
дастыру
және кө-
ліктегі
қозға-
лысты
басқару
(Темір
жол көлі-
гінде);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту,
қайта дайындау.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. Мемлекеттік
тілді білу.

Жол техникасы мен теміржол жылжымалы құрамын жөндеумен
айналысатын мекеме жұмысшыларының қызметтік тізімі

Басқару аппараты 
Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Филиалдар

Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі 
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білімі
болу керек. Мемле-
кеттік тілді білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Дирек-
тордың
(Прези-
дент және
т.б.)
көмекшісі
(кеңесші)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

басқару
қызметінде
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Жолдарды қайта жасау мен жөндеу және жолдағы басқа да
жұмыстар бойынша мекеме жұмысшыларының қызметтік тізімі

Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау және талдау, мене-
джмент, психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша
білімі болу керек.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техника-
лық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

басқару
қызметінде
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Жол машинасы станциясының филиалы


Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, мене-
джмент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша
білімі болу керек.
Мемлекеттік тілді
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
техни-
калық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас
механик

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050712
Машина
жасау;
050718
Электр
энерге-
тикасы;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;
050716
Құрал
жасау;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
Кәсіби оқыту мен қайта
дайындау және 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Мемлекеттік тілді
білуі қажет.

Диспетчер

баста-
уыш,
орта
кәсіби

050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
Кәсіби оқыту мен қайта
дайындау және 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Мемлекеттік тілді білу.

Жол шаруашылығы жұмыстарындағы қиыршық тастарды
өндірумен айналысатын мекеме филиалы

Директор
(Прези-
дент және
т.б.),
орынбаса-
ры (вице-
Президент
және т.б.)

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050509
Қаржы;
050713
Көлік,
көлік техника-
сы және
техноло.
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану; 
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықа-
ралық
құқық;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік ма-
гистрі" дәрежесі неме-
се басқарма саласын-
дағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу. 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Бас
инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
техни-
калық

050506
Эконо-
мика;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас
энергетик

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050712
Машина
жасау;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050716
Құрал
жасау;
050724
Техноло-
гиялық
машина-
лар және
жабдық-
тар;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және 
көлікті
пайда-
лану;
050718
Электр
энерге-
тикасы; 
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сы Көлік және коммуни-
кация министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту
мен қайта дайындау
және 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ететін
мекеме жұмысшыларының қызметтік тізімі

Қозғалыс қауіпсіздігі бойынша бас тексеруші аппараты

Қозғалыс
қауіпсіз-
дігі бо-
йынша бас
тексеруші
(вагон
шаруа-
шылығы)

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050702
Автомат-
тандыру
мен
басқару;
050729
Құрылыс;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Тасымалдауды басқару орталығы


Қозғалыс
қауіпсіз-
дігі бо-
йынша бас
тексеруші
(вагон
шаруа-
шылығы бойынша)

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050702
Автомат-
тандыру
мен
басқару;
050729
Құрылыс;
050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметінде-
гі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компа-
ниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Элекртмен қамтамасыз ету шаруашылығы


Филиал
директоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Эконо-
мика;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мекеменің
басқару
қызметінде-
гі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету шарала-
рын белгілейтін "Қа-
зақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу. 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан өту.

Күш
қосалқы
станция-
сының
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Байланыс
желісі
учаске-
сінің
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Пайда-
лану-өн-
дірістік
учаске
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республи-
касының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Электрмен
қамтама-
сыз ету
ауданының
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру. 2
жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Электрмен
қамтама-
сыз ету
учаске-
сінің
бастығы

жоғары
кәсіби
техни-
калық
немесе
орта
кәсіби
техни-
калық

050712
Машина
жасау;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050716
Құрал
жасау;
050718
Электр
энерге-
тикасы;
050724
Техноло-
гиялық
машина-
лар және
жабдық-
тар
немесе
2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол
қозғалыс
құрамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
2803002
Темір
жол қоз-
ғалыс
құрамы-
ның өн-
дірісі;
2805001
Рефриже-
раторлы
қондырғы
және
поездар
механигі;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 1
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір
жолы" Ұлттық компания-
сы Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру. 2
жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Инженер

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

темір жол
көлігі ме-
кемесіндегі
басқару
қызметінде-
гі немесе
электрмен
қамтамасыз
ету дистан-
циясының
директор-
лығы (бас
инженер)
еңбек тәжі-
рибесі 4
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру. 2
жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Бөлім
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс 

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру. 2
жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Вагон
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
техни-
калық

050718
Электр
энерге-
тикасы
және бас-
қаруды
автомат-
тандыру;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасы Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру. 2
жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Байланыс және сигнализация шаруашылығы

Бас дис-
танция
директоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Эконо-
мика; 
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мекемедегі
басқару
қызметін
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу. 2 жыл-
да 1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Бас
инженер,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби
техни-
калық,
құқық-
тық,
инже-
нерлік-
эконо-
микалық,
қаржы-
лық,
эконо-
микалық

050506
Экономи-
ка;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элек-
троника
және те-
лекомму-
никация;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
(байланыс желісі, күш
қосалқы станциясы,
энергетика құрылғысына
қатысты) қозғалыс қа-
уіпсіздігін қамтамасыз
ету шараларын белгі-
лейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан Рес-
публикасы Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының норма-
тивті құқықтық актіле-
рін білу. 2 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Желілік-
пайдалану
бөлімше-
сінің
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элек-
троника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

СОШ өн-
дірістік
учаске
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдала-
ну;
050719
Радио-
техника,
элек-
троника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Байланыс
өндіріс-
тік учас-
кесінің
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элек-
троника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Радио-
байланыс
өндіріс-
тік учас-
кесінің
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элек-
троника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

АБПҚ өн-
дірістік
учаске-
сінің
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элект-
роника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Жөндеу
техноло-
гиялық
СОШ өн-
дірістік
учаске-
сінің
бастығы
(Бұдан
былай -
ЖТУ СОШ)

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйым-
дастыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элект-
роника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы тиіс 

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Телефон-
телеграф
станция-
сының
бастығы
(Бұдан
былай -
ТТС)

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элект-
роника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Дистан-
ционды
шеберхана
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050712
Машина
жасау;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050716
Құрал
жасау;
050718
Электр
энерге-
тикасы;
050724
Техноло-
гиялық
машина-
лар және
жабдық-
тар
немесе
2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол
қозғалыс
құрамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
2803002
Темір
жол қоз-
ғалыс құ-
рамының
өндірісі;
2805001
Рефриже-
раторлы
қондырғы
және
поездар
механигі;

басқару қызметін.
дегі еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

СОШ өн-
дірістік
учаске-
сінің
бастығы

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050507
Менед-
жмент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050719
Радио-
техника,
элект-
роника
және те-
лекомму-
никация;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті құ-
қықтық актілерін білу.
2 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Жол шаруашылығыФилиал
директоры,
орынбасары

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін,
стратегиялық жоспар-
лау, талдау, менедж-
мент және психология
негіздерін білу.
"Іскери әкімшілік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма сала-
сындағы қосымша білімі
болу керек. Мемлекет-
тік тілді білу. 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан өту. 

Бас
инженер,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби
инже-
нерлік-
эконо-
микалық
техни-
калық

050506
Эконо-
мика;
050507
Менедж-
мент;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;

темір жол
көлігінің
басқару
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем бол-
мауы тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. Мемле-
кеттік тілді білу.

Бас
механик

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050712
Машина
жасау;
050718
Электр
энерге-
тикасы;
050717
Жылу
энерге-
тикасы;
050716
Құрал
жасау;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Жол
инженері

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050729
Құрылыс;

мамандығы
бойынша
жұмыс тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Барлық
катего-
риялы
жолдар
инженері

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050729
Құрылыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Инженер

жоғары
кәсіби 
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050729
Құрылыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

ЖПБ
бастығы

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050729
Құрылыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту. 

Нұсқаушы
машинист

жоғары
немесе
орта
кәсіби 
техни-
калық

050713
Локомо-
тивтер;
050713
Электрлі
көлік
(Темір
жол көлі-
гінде);

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 1-2 класты
машинист біліктілігі.
Кәсіби оқыту және
қайта дайындау. 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Дистан-
ционды
шеберхана
бастығы

жоғары
кәсіби
техни-
калық
немесе
орта
кәсіби 
техни-
калық

050712
Машина
жасау;
050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050716
Құрал
жасау;
050718
Электр
энерге-
тикасы;
050724
Техноло-
гиялық
машина-
лар және
жабдықтар
немесе
2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол
қозғалыс
құрамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
2803002
Темір
жол
қозғалыс
құрамы-
ның өн-
дірісі;
2805001
Рефриже-
раторлы
қондырғы
және
поездар
механигі;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 1
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Учаске
(жол)
бастығы

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050507
Менед-
жмент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050729
Құрылыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 1
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Өндіріс
учаске-
сінің
бастығы

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техно-
логиясы;
050507
Менедж-
мент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайда-
лану;
050729
Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 1
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Жол
мастері

жоғары
кәсіби
техни-
калық
немесе
орта
кәсіби
техни-
калық

050712
Машина
жасау;
050713
Көлік,
көлік техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050716
Құрал
жасау;
050718
Электр
энерге-
тикасы;
050724
Техноло-
гиялық
машина-
лар және
жабдықтар
немесе
2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол
қозғалыс
құрамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
2803002
Темір
жол
қозғалыс
құрамы-
ның өн-
дірісі;
2805001
Рефриже-
раторлы
қондырғы
және
поездар
механигі;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 1
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Барлық
катего-
риялы
жолдар
инженері

жоғары
кәсіби
техни-
калық

050713
Көлік,
көлік
техника-
сы және
техноло-
гиясы;
050729
Құрылыс;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

Поезд
бастығы

орта
арнайы

2807002
Техни-
калық
қызмет
көрсету,
Темір
жол
қозғалыс
құрамын
пайдала-
ну және
жөндеу;
3005002
Тасымал-
дауды
ұйым-
дастыру
және кө-
ліктегі
қозға-
лысты
басқару
(Темір
жол көлі-
гінде);
3024001
Темір
жол тех-
никасының
машинисі;
3025001
Локомотив
машинисі;

мамандығы
бойынша
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
шараларын белгілейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республикасы
Көлік және коммуника-
ция министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру.
2 жылда 1 рет аттес-
тациядан өту.

2-ШІ ТАРАУ. МАГИСТРАЛЬДІ СТАНЦИЯ ЖОЛДАРЫНДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫС
ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАУ ТАЛАПТАРЫН ТЕКСЕРУДІ ІСКЕ АСЫРУШЫ
ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТ ТІЗІМДЕРІ МЕН ОЛАРҒА ҚОЙЫЛҒАН
БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ


Жұмысшы-
лардың
мамандық
атаулары

Білімнің
бағыты, коды
және мамандық
пен кәсіп
атаулары

Тарифті
топтар
диапо-
зоны

Қосымша біліктілік
талаптары

1

2

3

4

Жолдар мен
жасанды
құрылыстың
күнделікті
жағдайы мен
жөндеу
бригадирі
(босатылған)

орта кәсіби
техникалық (Кө-
лік техникасы;
2806001 Жолдар
мен жасанды
құрылыстың
күнделікті
жағдайы және
жөндеу бригадирі
(босатылған)
немесе арнайы
(жолтехмектеп))

5-8

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 3
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамта-
масыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Жол масте-
рі (аға жол
мастері)

орта кәсіби тех-
никалық (Көлік
техникасы;
2806011 Жолдар-
дың күнделікті
жағдайы және
оны жөндеу;
Көлікті
пайдалану:
3005002
Тасымалдауды
ұйымдастыру, 
қозғалыс және
көлікті басқару
(сала бойынша)).
Аға мастер үшін
- жоғары кәсіби
техникалық.

5-6

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 5
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Деподағы
паровоздарға
от жағушы

бастауыш кәсіби,
орта кәсіби;
(Көлік техника-
сы; 2807002
Техникалық
қызмет көрсету
темір жол қозға-
лыс құрамын
пайдалану мен
жөндеу) немесе
орта жалпы және
темір жол кәсібі
оқу курсының
арнайы бағдарла-
масы бойынша
дайындық.

3

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 5
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту.

Жол машина-
ларының
нұсқаушы
машинисі

орта кәсіби;
Көлікті
пайдалану:
3024011 Жол
машиналарының
машинисі; Білім
мамандықтары;
0313012
Өндірістік
оқыту мастері
(сала бойынша)

Нұсқау-
лама
жүргі-
зетін
жоғары
білік-
тілік
брига-
дасында
жұмыс
істейтін
жұмыс-
шыдан
1
разряд
жоғары
тарифте-
лінеді.

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 5
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту,
қайта дайындау. 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Дизель
поезының
машинисі

бастауыш кәсіби,
орта кәсіби,
жоғары кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3025041 Дизель
поезының
машинисі)

4-6

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 5
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Өз бетімен
жұмыс істеуге рұқсат
беру туралы нұсқаушы
машинисттің жазбаша
қорытындылары.

Мотовоз
машинисі

орта кәсіби
(Көлік техни-
касы: 2802002,
Көтеру-көлік,
құрылыс, жол
машиналары мен
жабдықтарын
(сала бойынша)
пайдалану,
техникалық
қызмет көрсету
мен жөндеу;
280012 Техник-
механик)

4-6

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 5
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Өз бетімен
жұмыс істеуге рұқсат
беру мүмкіншілігі
туралы нұсқаушы
машинисттің жазбаша
қорытындылар саны.

Паровоз
машинисі

бастауыш кәсіби,
орта кәсіби
(Көлікті пайда-
лану: 3024001
Темір жол
техникасының
машинисі)

4-6

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 5
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Өз бетімен
жұмыс істеуге рұқсат
беру туралы нұсқаушы
машинисттің жазбаша
қорытындылары.

Жол машина-
ларының
ауыр
түрінің
машинисі

орта кәсіби
(Көлікті пайда-
лану: 3024011
Жол машиналары-
ның машинисі)

4-8

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 5
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Жол машина-
сының
машинисі

орта кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3024011 Жол
машиналарының
машинисі)

4-8

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Рельсті
дәнекерлеу
поезының
машинисі

орта кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3024001 Темір
жол техникасының
машинисі;
3025011
Тепловоз
машинисі;
3025021
Электровоз
машинисі) және
арнайы бағдарла-
ма бойынша
қосымша
дайындық;

4-8

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Өзі жүретін
ауырлықты
тексеретін
вагон
машинисі

орта кәсіби
(Көлік техника-
сы: 2802002,
Көтеру-көлік,
құрылыс, жол
машиналары мен
жабдықтарын
(сала бойынша)
пайдалану,
техникалық
қызмет көрсету
мен жөндеу;
280012
Техник-механик)

6-8

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Қар жинайтын
және жинай-
тын жол
машиналары-
ның машинисі

орта кәсіби
(Көлік техника-
сы: 2802002,
Көтеру-көлік,
құрылыс, жол
машиналары мен
жабдықтарын
(сала бойынша)
пайдалану,
техникалық
қызмет көрсету
мен жөндеу;
280012
Техник-механик)

5-6

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Тепловоз
машинисі

бастауыш
кәсіби, орта
кәсіби, жоғары
кәсіби (Көлікті
пайдалану:
3025011
Тепловоз
машинисі)

6-9

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Электровоз
машинисі

бастауыш кәсіби,
орта кәсіби,
жоғары кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3025021
Электровоз
машинисі)

8-10

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Рельсті
майлау
қызметі
бойынша
электровоз
машинисі

орта кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3025021
Электровоз
машинисі;
3025011
Тепловоз
машинисі) және
арнайы
бағдарлама
бойынша
дайындық;

8-10

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Электр
поезының
машинисі
(жылдам
электр
поезы)

бастауыш кәсіби,
орта кәсіби
және жоғары
кәсіби (Көлікті
пайдалану:
3025031 Электр
поезы машинисі)
және арнайы
бағдарлама
бойынша
дайындық;

8-10

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 2
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Локомотив
бригаданың
нұсқаушы
машинисі

Жоғары кәсіби
(Локомотивтер;
Электртехникалық
көлік (теміржол
көлігінде)
немесе орта
кәсіби (Көлікті
пайдалану:
3025001
Локомотив
машинисі; Білім
мамандығы:
0313012
Өндірістік
оқыту мастері
(сала бойынша))

1-2
класты
машина
білікті-
лігі

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 3
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" Ұлттық
компаниясы Акционерлік
қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік.

Жол монтері

орта кәсіби
(Көлік
техникасы:
2806011 Жолдың
күнделікті
мазмұны және
жөндеу)

1-6

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 3
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" ұлттық
компаниясы" акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Жолаушы
поезының
бастығы

орта арнайы
(Техникалық
пайдалану,
темір жол
жылжымалы
құрамына қызмет
көрсету және
жөндеу)

5-8

Жолаушы вагонындағы
жолсеріктік еңбек
тәжірибесі 3 жылдан
кем болмауы тиіс.
Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы,
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Жол мен
жасанды
құрылыс
тексеруші

орта кәсіби
(Көлік
техникасы:
2806011 Жолдың
күнделікті
жағдайы мен
жөндеу)

1-6

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Дизель
поезының 
машинисінің
көмекшісі

бастауыш кәсіби,
орта кәсіби
және жоғары
кәсіби (Көлікті
пайдалану:
3025041 Дизель
машинисі)

6-7

Мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі 3
жылдан кем болмауы
тиіс. Темір жол
көлігіндегі қозғалыс
қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету шараларын
шектейтін "Қазақстан
темір жолы" ұлттық
компаниясы" акционер-
лік қоғамы, Қазақстан
Республикасының Көлік
және коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет біліктілі-
гін көтеру. 2 жылда 1
рет аттестациядан
өту. МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Бекітілген
үлгі бойынша МВПС
локомотив машинисінің
көмекшісі кәсібін
беру туралы және депо
комиссиясының тексеру
сынағынан табысты
өтушілер.

Паровоз
машинисінің
көмекшісі

бастауыш, орта
кәсіби (Көлікті
пайдалану:
3024001 Темір
жол техникасының
машинисі)

6-7

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
Ұлттық компаниясы
Акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Бекітілген
үлгі бойынша МВПС
локомотив машинисінің
көмекшісі кәсібін
беру және депо
комиссиясының тексеру
сынағынан табысты өту.

Рельсті
дәнекерлеу
поезы
машинисінің
көмекшісі

орта кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3024001 Темір
жол техникасының
машинисі;
3025011
Тепловоз
машинисі;
3025021
Электровоз
машинисі) және
арнайы бағдарла-
ма бойынша
қосымша
дайындық;

6-7

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Бекітілген
үлгі бойынша МВПС
локомотив машинисінің
көмекшісі кәсібін
беру және депо
комиссиясының тексеру
сынағынан табысты өту.

Тепловоз
машинисінің
көмекшісі

бастауыш
кәсіби, орта
кәсіби және
жоғары кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3026011
Тепловоз
машинисінің
көмекшісі)

4-7

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Бекітілген
үлгі бойынша МВПС
локомотив машинисінің
көмекшісі кәсібін беру
және депо комиссиясы-
ның тексеру сынағынан
табысты өту.

Электровоз
машинисінің
көмекшісі

бастауыш
кәсіби, орта
кәсіби және
жоғары кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3026021
Электровоз
машинисінің
көмекшісі)

6-8

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
МВПС локомотивін
басқару құқығы бар
куәлік. Бекітілген
үлгі бойынша МВПС
локомотив машинисінің
көмекшісі кәсібін
беру және депо
комиссиясының тексеру
сынағынан табысты өту.

Электропоез
машинисінің
көмекшісі
(жылдам
электр
поезы)

бастауыш
кәсіби, орта
кәсіби және
жоғары кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3026031
Электропоезд
машинисінің
көмекшісі)

6-7

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация
министрлігі және
Қазақстан Республика-
сының нормативті
құқықтық актілерін
білу. Кәсіби оқыту, 2
жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру. 2 жылда
1 рет аттестациядан
өту. Бекітілген үлгі
бойынша МВПС локомотив
машинисінің көмекшісі
кәсібін беру және
депо комиссиясының
тексеру сынағынан
табысты өту.

Поездарды
қабылдаушы

орта, жоғары
кәсіби (орта
жалпы және
арнайы
бағдарлама
бойынша
дайындық;)

б/р

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Депо мастерлігі
жұмысының тәжірибесі
3 жылдан кем болмауы
тиіс.

Жолаушы
вагонының
жолсерігі

орта кәсіби
(Көлікті
пайдалану:
3023001 Темір
жол көлігіндегі
жолсерік,
3023011 Жолаушы
вагондарындағы
жолсерік)

3-5;
халық-
аралық
қатынас-
тағы
поездар-
дың
вагонда-
рында
қызмет
еткенде 1
разрядқа
жоғары
тариф-
телінеді.

Темір жол көлігіндегі
қозғалыс қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
шараларын шектейтін
"Қазақстан темір жолы"
ұлттық компаниясы"
акционерлік қоғамы, 
Қазақстан Республика-
сының Көлік және
коммуникация министр-
лігі және Қазақстан
Республикасының
нормативті құқықтық
актілерін білу.
Кәсіби оқыту, 2 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 2 жылда 1 рет
аттестациядан өту.
Халықаралық қатынас-
тағы поезд вагондарын-
да қызмет етуде шет
тілін білу.

2-ШІ БӨЛІМ
ТАРАУ ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ЛАУАЗЫМДАРЫНА
(МАМАНДЫҚТАРЫНА) ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН
ТАЛАПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

Қызмет
атау-
лары

Біліктілікке талап

Қосымша
біліктілік
талаптары

Білімі

Код және
мамандық
атаулары

Мамандығы
бойынша
немесе
белгілі
бір қызметі
бойынша
еңбек
тәжірибесі

1

2

3

4

5

1 Орта-
лық
аппарат

Басқару
аппара-
ты

Бас
бухгал-
тер,
орын-
басары

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

қаржылық-
бухгалтер-
лік жұмыс-
та, соның
ішінде
басшылық
қызметте 5
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Т.ж. көлігі мекеме-
сіндегі қаржылық,
бақылау-ревизиялық 
қызметтерін белгі-
лейтін. Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы"
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет бі-
ліктілігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Дирек-
тордың 
(прези-
денттің
т.б.)
көмек-
шісі
(кеңес-
ші) 

техникалық,
құқықтық,
инженерлік-
экономика-
лық,
қаржылық,
экономика-
лық

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050713 Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Көлік
қозғалысын
пайдалану
және тасы-
малды ұйым-
дастыру;
050301
Юриспруден-
ция; 050302
Халықаралық
құқық

басқарма
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы"
заңдарын білу.
Мемлекеттік тілді
білуі керек. 3
жылда 1 рет білік-
тілігін көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан өту.

Кадр және әлеуметтік жұмыс департаменті

Депар-
тамент
дирек-
торы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050503
Психология;
050905
Әлеуметтік
жұмыс;
050103
Педагогика
және
психология;
050713
Көлік, көлік
техникасы 
және техно-
логиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және тасы-
малдауды
ұйымдастыру

темір жол
көлігі
басқар-
масында
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау және
сараптау, менедж-
менттің психология-
сының негізін
білу. "Іскери
әкімдік магистрі"
дәрежесі немесе
басқарма саласын-
дағы қосымша
білімі болуы тиіс.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс. 3 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Кадр жұмысы жөніндегі басқарма

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905
Әлеуметтік
жұмыс;
050503
Психология;
050501
Социология;
050103
Педагогика
және
психология;
050713
Көлік, көлік
техникасы 
және техно-
логиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және тасы-
малдауды
ұйымдастыру
 
 

тиісті
мамандық 
бойынша,
соның ішін-
де басшылық
қызметте
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы
заңдарын білу.
Мемлекеттік тілді
білуі керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Аналитикалық, еңбек қатынастарын рәсімдеу, командировка мен
әскери тіркеу жұмыстары бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Бас
маман

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы",
"Акционерлік қоғам
туралы заңдарын
білу. 3 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Қызметкерлерді жетілдіру басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905
Әлеуметтік
жұмыс; 050503
Психология;
050103
Педагогика
және
психология;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптауды және
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс. 3 жылда
1 рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Қызметкерлерді бағалау, оқыту мен білімдерін жетілдіру
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905
Әлеуметтік
жұмыс;
050103
Педагогика
және
психология

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылда
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Бас
маман

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905
Әлеуметтік
жұмыс;
050103
Педагогика
және
психология

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі басқарма

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905
Әлеуметтік
жұмыс;
050503
Психология;
050103
Педагогика
және
психология;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалдауды
ұйымдастыру;
051101 Емдеу
ісі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акционер-
лік қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау, педаго-
гика, психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Мемлекеттік тілді жетілдіру, әлеуметтік мәселелер бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905 Әлеу-
меттік жұмыс;
050503
Психология;
050205
Филология;
050117 Қазақ
тілі және
әдебиеті

тиісті
мамандығы
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттестация-
дан өту.

Бас
маман

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905
Әлеуметтік
жұмыс;
050503
Психология;
050205
Филология;
050117 Қазақ
тілі және
әдебиеті

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акцио-
нерлік қоғам
туралы заңдарын
білу. 3 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Инженер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050503
Психология;
050905
Әлеуметтік
жұмыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акцио-
нерлік қоғам
туралы заңдарын
білу. 3 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Құқықтық департамент

Депар-
тамент
дирек-
торы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

темір жол
көлігі
мекеме-
сіндегі
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау және
менеджмент
психологиясының
негізін білу.
"Іскери әкімдік
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма
саласынан қосымша
білімі болуы
тиіс. Мемлекеттік
тілді білуі тиіс.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Арыз, шағым мен талап ету жұмыстары басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
менеджмент
психологиясының
негізін білу.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Орындау өндірісі мен талап ету жұмыстары бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Бас
маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Заң
кеңесші-
сі

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Тендерлік құжаттар мен келісім-шарттарды сараптау
басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау және
менеджмент
психологиясының
негізін білу.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Тендерлік құжаттар мен келісім-шарттарды сараптау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Бас
маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Заң
кеңесші-
сі

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Нормативтік және құқықтық жұмыстар басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
менеджмент
психологиясының
негізін білу.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Құқықтық сараптау мен норматворчество және құқықтық талдау
мен үндеулерді қарау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Бас
маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Заң
кеңесші-
сі

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Ревизия департаменті

Департа-
мент
дирек-
торы,
орынба-
сары

экономика-
лық,
қаржылық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық

темір жол
көлігі
мекемесін-
дегі
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі
туралы", "Акцио-
нерлік қоғам
туралы" заңдарын
білу.
Стратегиялық 
жоспарлау және
сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери әкімдік 
магистрі" дәрежесі
немесе басқарма
саласындағы
қосымша білімі
болуы тиіс.
Мемлекеттік тілді
білуі тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда 1
рет аттестациядан
өту.

Қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру басқармасы

Бас-
қарма
басты-
ғы,
орын-
басары

экономи-
калық,
қаржылық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050301
Юриспруден-
ция;
050302
Халықаралық
құқық

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптауды және
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет біліктілігін көтеру. 3 жылда
1 рет аттестация-
дан өту.

Ревизия бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас
ревизор

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және

бухгал-
терлік
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Қаржылық-шаруашылық қызметін тексеру басқармасының
аймақтық бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру.

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас
ревизор

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру.

бухгал-
терлік
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Ревизор

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру.

бухгал-
терлік
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
міндетті
емес.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Коммерциялық құпиялар мен ақпараттық қауіпсіздік басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

экономи-
калық,
қаржылық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
және есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік 
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет біліктілі-
гін көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
және есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік 
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас
инспектор

орта
кәсіби
техника-
лық, орта
арнайы, 
техникалық
ақпараттық
технология

050507
Менеджмент;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
және есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан,
соның
ішінде
аталған
мекемеде 1
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының 
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
Ақпараттық
технологиялар
мен есептеу
техникасында
жұмыс тәжірибесі
болуы керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру.  3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Автоматтандырылған жүйелер мен коммерциялық құпияларды
қорғау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

техникалық
жоғары кәсіби

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
инспектор

орта
кәсіби техника-
лық, орта
арнайы, 
техникалық
ақпараттық
технология

050507
Менеджмент;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
және есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік 
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан,
соның
ішінде
аталған
мекемеде
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
Ақпараттық
технологиялар
мен есептеу
техникасында
жұмыс тәжірибесі
болуы керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

инспектор

жоғары
кәсіби
техника-
лық, орта
кәсіби
техника-
лық,
арнайы
орта,
техникалық
ақпараттық
техноло-
гиялық

050507
Менеджмент;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
система;
050704
Бағдарлама мен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік
моделдеу.

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан,
соның
ішінде
аталған
мекемеде
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
Ақпараттық
технологиялар
мен есептеу
техникасында
жұмыс тәжірибесі
болуы керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Жолаушылар тасымалын бақылау басқармасы

Басқарма
бастығы
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Қозғалыс
қауіпсіз-
дігі
жөніндегі
бас
ревизор

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Ревизия департаментіндегі жолаушылар тасымалын бақылау
басқармасының аймақтық бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
ревизор-
инструк-
тор

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Контролер
-ревизор

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Қозғалыс қауіпсіздігі департаменті

Оперативтік-аналитикалық басқарма

Мемлекет-
тік тілді
енгізу
жөніндегі
инженер.

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды 
ұйымдастыру.

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Магистраль тармағының дирекциясы

Экономика және қаржы басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бюджеттік қаржыландыру, жоспарлы-экономикалық, сараптау,
еңбек және еңбек ақы бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Өңделген капиталды талдау ақшаны тексеру және тарату
бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бухгалтерлік есеп басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық
жоғары 
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

қаржылық-
экономика-
лық
қызметте,
соның
ішінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Жабдықтаушылар

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық
жоғары 
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық
жоғары 
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Конкурстар бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Тасымалдау дирекциясы

Жүк және коммерциялық жұмыстар басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Тасымалдау шарттары мен коммерциялық жұмыстарды
ұйымдастыру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Шағымдарды қарау және талдау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық; 050303
Құқыққорғау
қызметі

алған
маманды-
ғына
сәйкес
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық; 050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Поезд жолдарының бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Тасымалдауды жоспарлау және қамтамасыз ету басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Қалалық жүкті тиеу және түсіру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Жылжымалы составтың жұмысын қадағалау, тасымалды
жоспарлау бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық басқарма

Техникалық бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Ақпараттық-техникалық, желі станциялары, күрделі жөндеу
мен негізгі қор бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050729 Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Экономика және қаржы басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет біліктілі-
гін көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Қаржыландыру, баға мен келісім-шарт, еңбек және еңбек ақы,
қаржылық көрсеткіштер, экономикалық талдау және жоспарлау
бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бухгалтерлік есептеу басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық
жоғары 
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Салықты есептеу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық
жоғары 
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық
жоғары 
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Конкурс өткізу, жабдықтаушылармен есептесу,
орталықтандырылған есептесу, жинақ балансы бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Сектор
бастығы

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Корпорациялық даму департаменті

Департа-
мент директо-
ры,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

басшылық
қызметтегі
жұмыс
тәжірибесі
5 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау және
сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери
әкімдендіру
магистрі"
дәрежесі
басқарма
саласындағы
қосымша білімі
болуы тиіс.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Темір жол көлігіндегі маркетинг басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдау

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Транзиттік тасымалдауды дамыту бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдау

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдау

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Көліктік қызмет көрсету, келісім-шарт жұмыстары бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

экономика-
лық, тех-
никалық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050901 Темір
жолды
пайдалану;
050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономика-
лық, тех-
никалық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050901 Темір
жолды
пайдалану;
050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Конъюнктурлік талдау және болжау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

экономика-
лық, тех-
никалық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономика-
лық, тех-
никалық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Мүлікті оптимизациялау басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

экономика-
лық, тех-
никалық,
құқықтық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Акционерлік қоғамдармен жұмыс жөніндегі бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Мүлікті оптимизациялау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Жер құрылғылары басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050903
Жер құрылғылары
және кадастр;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Жер құрылғылары бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050903
Жер құрылғылары
және кадастр;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050903
Жерқұрылғылары
және кадастр;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

инженер-
лік,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050903
Жерқұрылғылары
және кадастр;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Кіші бизнес субъектілерімен өзара қарым-қатынас бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050903
Жерқұрылғылары
және кадастр;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050903
Жерқұрылғылары
және кадастр;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050903
Жерқұрылғылары
және кадастр;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Сыртқы саясаттың басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік 
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру;
050302
Халықаралық
құқық; 050207
Аударма ісі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Хаттама бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік техника-
сы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру;
050302
Халықаралық
құқық; 050207
Аударма ісі

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік  техника-
сы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру;
050302
Халықаралық
құқық; 050207
Аударма ісі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Ішкі байланыстарды координациялау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру;
050302
Халықаралық
құқық; 050207
Аударма ісі

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Сектор
бастығы

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік 
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру;
050302
Халықаралық
құқық; 050207
Аударма ісі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалдауды
ұйымдастыру;
050302
Халықаралық
құқық; 050207
Аударма ісі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем емес.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

19 Ақпараттық-аналитикалық орталық

Директор-
дың (прези-
денттің
т.б.)
көмекшісі
(кеңесші) 

техника-
лық,
құқықтық,
инженерлік
-экономи-
калық,
қаржылық,
экономика-
лық

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық

темір жол
көлігін-
дегі
мекеме-
сінде 3
жыл, оның
ішінде
басшылық
қызметте
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау және
сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери әкімдік
магистрі" дәре-
жесі немесе 
басқарма
саласындағы
қосымша білімі
болуы тиіс.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет біліктілі-
гін көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас бух-
галтер,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

қаржылық-
бухгалтер-
лік еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Темір жол
көлігіндегі
қаржы, бақылау-
ревизиялық
қызметтерін
белгілейтін,
Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Хатшы-
референт

жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби

050507
Менеджмент;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану
немесе 0824002
Іс қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану;
0823001
Хатшы-референт

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Қайта құру

Бас
менеджер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Менеджер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Қайта құру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Ақпараттық-баспа бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техника-
лық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050722
Полиграфия;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техника-
лық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050722
Полиграфия;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бизнес-процестерді реинжирингтау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Трансқазақстандық темір жол магистралі

Бас
менеджер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Менеджер

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050713 Көлік,
көлік
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Маркетингтік зерттеу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Экономикалық сараптау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Құқықтық жұмыс

Бас
менеджер

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспруденция

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Құқықтық жұмыс бөлімі, құқықтық нормативтік актілерді
өңдеу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспруденция

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспруденция

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Корпоративтік жетілдіру

Бас
менеджер

техника-
лық, 
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Менеджер

техника-
лық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем емес.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Отдел мониторинга деятельности аффилиированных компаний

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Индикативті жоспарлау бөлімі, инвестициялық саясат бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бағаны қалыптастыру мен эксплуатациялық шығындарды
қалыпқа келтіру лабораториясы

Лабора-
торияның
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бағаны қалыптастыру мен эксплуатациялық шығындарды қалыпқа
келтіру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-техника-
лық,
қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-техника-
лық,
қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Лабора-
торияның
бастығы

инженерлік
-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық-экономикалық экспертизалар бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік
-техника-
лық,
қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-техника-
лық,
қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Мүлікті оптимизациялау және жаңа өндіріс департаментінің
аймақтық бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрылғы-
лары және
кадастр

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрыл-
ғылары және
кадастр

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем емес.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрылғы-
лары және
кадастр

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Жаңа өндіріс департаменті мен мүлікті оптимизациялау және
өндірістік кооперативтермен және қозғалмайтын мүліктермен
жұмыс жөніндегі орталық

Орталық
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрылғы-
лары және
кадастр

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Өндірістік кооперативтермен жұмыс жөніндегі бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрылғы-
лары және
кадастр

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрыл-
ғылары және
кадастр

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрыл-
ғылары және
кадастр

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Қозғалмайтын мүлікпен жұмыс бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрыл-
ғылары және
кадастр

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрыл-
ғылары және
кадастр

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050903
Жер құрыл-
ғылары және
кадастр

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Астық топтары бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Локомотив паркін жаңалау және жөндеу, модернизация
жөніндегі контрактілерді тарату топтары

Топ
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Мүлікті оптимизациялау және жаңа өндіріс департаменті,
Жаңа техника мен технологияны енгізу жөніндегі орталық

Орталық
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Докторлық
(кандидаттық)
ғылыми дәрежесі
болуы керек.
Ғылыми және
ұйымдастырушылық
жұмыстардағы
тәжірибесі.
Ғылыми еңбектері.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
бір рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық департамент

Техникалық нормаландыру басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық құжаттарды нормаландыру, техникалық
ресурстарды нормаландыру

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік
-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Мемлекет-
тік тілді
ендіру
жөніндегі
инженер

техникалық,
гуманитар-
лық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық басқарма

Советтің
хатшысы
(Ғылыми-
техника-
лық)

техникалық
жоғары

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл, 
мамандығы
бойынша
өндіріс-
тегі еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Кітапханалық қызмет көрсету рационализациялау,
патенттелген, НТИ бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Сертификаттау және метрология, стандарттау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050732
Стандарттау,
метрология
және
сертификация;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050732
Стандарттау,
метрология
және
сертификация

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Еңбек қауіпсіздігі басқармасы

Еңбек қауіпсіздігі бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық жоғары кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

МТ және К және
АҚ "НК "КТЖ"
Қазақстан
Республикасының
нормативтік
актілерін,
Қазақстан
Республикасының
Еңбекті қорғау
мен қауіпсіздігі
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет 
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
инспектор

техникалық
жоғары
кәсіби

3000000
Көлікті
пайдалану
транспорты
(т.ж.көлігі);
2800000 Көлік
техникасы
(т.ж.
көлігі);
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және жол
шаруашылығы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

МТ және К және
АҚ "НК "КТЖ"
Қазақстан
Республикасының
нормативтік
актілерін,
Қазақстан
Республикасының
Еңбекті  қорғау
мен қауіпсіздігі
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет 
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

МТ және К және
АҚ "НК "КТЖ"
Қазақстан
Республикасының
нормативтік
актілерін,
Қазақстан
Республикасының
Еңбекті  қорғау
мен қауіпсіздігі
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет 
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
инспектор

техникалық
жоғары
кәсіби

3000000
Көлікті
пайдалану
транспорты
(т.ж.көлігі);
2800000
Көлік
техникасы
(т.ж.
көлігі);
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және жол
шаруашылығы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

МТ және К және
АҚ "НК "КТЖ"
Қазақстан
Республикасының
нормативтік
актілерін,
Қазақстан
Республикасының
Еңбекті  қорғау
мен қауіпсіздігі
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет 
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инспектор

орта
кәсіби

3000000
Көлікті
пайдалану
транспорты
(т.ж.көлігі);
2800000
Көлік
техникасы
(т.ж.
көлігі);
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және жол
шаруашылығы

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар 
қойыл-
майды.

МТ және К және
АҚ "НК "КТЖ"
Қазақстан
Республикасының
нормативтік
актілерін,
Қазақстан
Республикасының
Еңбекті  қорғау
мен қауіпсіздігі
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет 
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Аса қауіпті объектілерді қадағалау бөлімі

Бас
инспектор

техникалық
жоғары
кәсіби

3000000
Көлікті
пайдалану
транспорты
(т.ж.көлігі);
2800000
Көлік
техникасы
(т.ж.
көлігі);
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және жол
шаруашылығы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

МТ және К және
АҚ "НК "КТЖ"
Қазақстан
Республикасының
нормативтік
актілерін,
Қазақстан
Республикасының
Еңбекті  қорғау
мен қауіпсіздігі
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет 
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
инспектор

техникалық
жоғары
кәсіби

3000000
Көлікті
пайдалану
транспорты
(т.ж.көлігі);
2800000 Көлік
техникасы
(т.ж.
көлігі);
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және жол
шаруашылығы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

МТ және К және
АҚ "НК "КТЖ"
Қазақстан
Республикасының
нормативтік
актілерін,
Қазақстан
Республикасының
Еңбекті  қорғау
мен қауіпсіздігі
заңдарын білу. 3
жылда 1 рет 
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Ғылыми-зерттеу орталығы Техникалық департамент

Орталық
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
050732
Стандарттау,
метрология
және
сертифика-
циялау

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.
Міндетті
түрде 
доктор
(кандидат)
ғылыми
дәрежесі
болуы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Техник

техникалық
орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын 
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру.
немесе
2807002
Темір жол
составын
жөндеу және
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету.

еңбек
тәжірибе-
сіне талап
қойылмай-
ды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Менеджмент сапасы бөлімі

Бөлім
бастығы

техникалық
орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент
050732
Стандарттау,
метрология
және
сертифика-
циялау

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.
Докторлық
(кандидат-
тық)
ғылыми
дәрежесі
міндетті
түрде
болуы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Ғылыми және
ұйымдастырушылық
жұмыс тәжірибесі
болуы тиіс.
Ғылыми еңбегі
болуы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

техникалық
орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру;
050507
Менеджмент 
050732
Стандарттау,
метрология
және сертифи-
кациялау

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050507
Менеджмент
050732
Стандарттау,
метрология
және сертифи-
кациялау

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар  қойылмай-
ды.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Жылжымалы составтың бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы,
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану.

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем бол-
мауы тиіс.
Міндетті
түрде 
доктор
(кандидат)
ғылыми
дәрежесі
болуы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Ғылыми және
ұйымдастырушылық
жұмыс тәжірибесі
болуы тиіс.
Ғылыми еңбегі
болуы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы,
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану.

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы,
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану.

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар 
қойылмай-
ды.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Магистральді темір жол торабы бөлімі

Бөлім
бастығы

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы 
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс
(т.ж.көлік)

мамандығы
бойынша
еңбек тәжірибесі
3 жылдан
кем бол-
мауы тиіс.
Міндетті
түрде 
доктор
(кандидат)
ғылыми
дәрежесі
болуы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Ғылыми және
ұйымдастырушылық
жұмыс тәжірибесі
болуы тиіс.
Ғылыми еңбегі
болуы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы 
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс
(т.ж.көлік)

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы 
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс
(т.ж.көлік)

еңбек
тәжірибе-
сіне 
талаптар
қойылмай-
ды.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

НИОКР мекемесі мен жоспарлау секторы

Сектор
бастығы

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы 
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс
(т.ж.көлік)

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Ғылыми және
ұйымдастырушылық
жұмыс тәжірибесі
болуы тиіс.
Ғылыми еңбегі
болуы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс
(т.ж.көлік)

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы 
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс
(т.ж.көлік)

еңбек
тәжірибе-
сіне 
талаптар 
қойылмай-
ды.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Кітапханалық қызмет көрсету мен тарату, ғылыми-техникалық
ақпараттың аймақтық бөлімі

Орталық
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс
(т.ж. көлік);
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Кітапхана
меңгеру-
шісі

жоғары
кәсіби

050418
кітапханаға
кіріспе және
библиография

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлік);
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
кітапха-
нашы

жоғары
кәсіби

050418
Кітапханаға
кіріспе
және 
библиография
немесе
0601002
Кітапхана ісі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Кітапха-
нашы

жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби

050418
Кітапханаға
кіріспе және
библиография
немесе
0601002
кітапхана ісі

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды
 

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Еңбек бойынша типтік нормативтерді жасау және
енгізу орталығы

Орталық
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлігі);
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Ғылыми және
ұйымдастырушылық
жұмыс тәжірибесі
болуы тиіс.
Ғылыми еңбегі
болуы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Хатшы
-референт

жоғары
кәсіби
және орта
кәсіби

050507
Менеджмент;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
немесе
0824002
Ісқағаздары
және
мұрағаттану;
0823001 Хатшы-
референт

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Келісім-шарт бөлімі

Бөлім
бастығы

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юрис-
пруденция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303 Құқық
қорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын
білу. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық 050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Нормативтерді жасау мен енгізу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлігі);
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлігі);
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік техника-
сы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлігі);
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

еңбек
тәжірибесі
не
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Еңбекті нормаландыру мен ұйымдастыру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік техника-
сы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлігі);
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік техника-
сы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлігі);
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713 Көлік,
көлік техника-
сы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс (т.ж.
көлігі);
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

еңбек
тәжірибесі
не
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет
аттестациядан
өту.

Ақпараттандыру департаменті

Депар-
тамент дирек-
торы,
орынба-
сары

инженерлік
-техника-
лық жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық 
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және компьютерлік
моделдеу

темір жол
көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау 
және сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери әкім-
дік магистрі"
дәрежесі немесе
басқарма
саласындағы
қосымша білімі
болуы тиіс.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ақпараттық-есептеу желісінің басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Отделы сети передачи данных, взаимодействия
информационно-вычислительных сетей, технических средств
и др.

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және 
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ақпараттық технология басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050702
Автоматтандыру
мен басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік 
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Тасымалдау процесінің ақпараттық жүйелер бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік
моделдеу

алған
мамандығына
сәйкес
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Жалпы системалық бағдарламалық орталық бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және и
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және и
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз ету
мен есептеу
техникасы;
050705
Математикалық
және и
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

АО "НК КТЖ" басқару секретарияты

Бас
инспек-
тор

орта
кәсіби

0712002
Менеджмент
(т.ж. көлігі)

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Экономика департаменті

Депар-
тамент
дирек-
торы,
орынба-
сары

экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

темір жол
көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау
және сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери әкімдік
магистрі" дәре-
жесі немесе 
басқарма
саласындағы
қосымша білімі
болуы тиіс.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Экономика басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Экономикалық жоспарлау бөлімі, баға бөлімі, еңбек бөлімі,
еңбек ақы мен штаттық ұйымдастыру жұмыстары, экономикалық
сараптау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Финансы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Пайдалану көрсеткіштерін жоспарлау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Кірісті жоспарлау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Тарифтік саясат басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Халықаралық тариф бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Тарифті реттеу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг
 

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Cтатистика басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
ревизор

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

бухгалтер-
лік еңбек
тәжірибесі
2 жылда
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Статистикалық сараптау, нормативтік құжаттар мен
техникамен қамтамасыз ету, шұғыл статистика бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Сектор
бастығы

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Аймақ бойынша талдау мен статистиканың қосалқы бөлімі

Бас
ревизор

қаржылық,
экономика-
лық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

бухгалтер-
лік еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инвестициялық саясат басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инвестициялық жоспарлау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Мониторинг бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг 

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық-экономикалық сараптау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
техникалық,
қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
маман

инженерлік-
техникалық,
қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг 

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Қаржы департаменті

Департа-
мент дирек-
торы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

т.ж. көлігі
мекемесінде
басшылық
қазметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем
болмауы
тиіс

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау және
сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери
әкімдендіру
магистрі" дәре-
жесі басқарма
саласындағы
қосымша білімі
болуы тиіс.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Қаржыландыру басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекетті
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бюджетті бақылау, қаржылық сараптау, ақшаны тарату және
бақылау бөлімдері

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Сектор
бастығы

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Жүк тасымалы үшін есептесу бөлімі

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Кірісті есепке алу, жүк тасымалы үшін есептесу, тасымалдау
құжаттарын қарау, тілектерді қарау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Экономист

экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек
туралы",
"Темір жол
көлігі
туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Халықаралық есептеу басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Халықаралық есептеу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Қазыналық басқарма

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Кредит бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Валюталық реттеу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бағалы қағаздар бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бухгалтерлік есеп бөлімі

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Шоғырландырылған баланс т.б. бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Сектор
бастығы

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бухгалтерлік есептің методология бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508 Есеп
және аудит;
050509 Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Арнайы басқарма

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бірінші бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Мемлекет-
тік тілді
кіргізу
жөніндегі
бас маман.

жоғары
кәсіби

050207
Аударма ісі;
050205
Филология;
050117 Қазақ
тілі мен
әдебиеті

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Екінші бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Сектор
бастығы

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға
белгіленген
рұқсат қағазы
болуы керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Үшінші бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға
белгіленген
рұқсат қағазы
болуы керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға
белгіленген
рұқсат қағазы
болуы керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Сектор
бастығы

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға
белгіленген
рұқсат қағазы
болуы керек. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

АО "НК "КТЖ" президентінің аймақтық өкілеттілігі

Президент
өкілі,
орынба-
сары

техникалық,
құқықтық,
инженерлік-
экономика-
лық,
қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509 Қаржы;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050301
Юриспруденция;
050302
Халықаралық
құқық

т.ж. көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болмауы
тиіс.
Лидерлік
және
ұйымдасты-
рушылық
қабілеті
болуы,
психоло-
гияның
негізін
білу,
стратегия-
лық жоспар-
лау және
сараптауды
білуі тиіс.

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау 
және сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери
әкімдендіру
магистрі" дәре-
жесі немесе
басқарма
саласындағы
қосымша білімі
болуы тиіс.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Арнайы
басқар-
маның 
тәртіп
жөніндегі
өкілі

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
техникасы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
051000 Әскери
қауіпсіздік
және ісі

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
инспектор

орта кәсіби

0712002
Менеджмент
(т.ж. көлігі)

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл,
соның
ішінде
аталған
мекемеде 1
жылдан кем
болмауы
тиіс.
Қосымша
арнайы
дайындық.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инспектор

орта кәсіби

0712002
Менеджмент
(т.ж. көлігі)

еңбек
тәжірибесі
не
талаптар 
қойылмайды.
Қосымша
арнайы
дайындық.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Хатшы
-референт

жоғары
кәсіби
немесе
орта кәсіби

050507
Менеджмент;
050901 Көлік
қозғаласан
пайдалану және
тасымалды
ұйымдастыру
немесе
0824002
Ісқағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану;
0823001
Хатшы-референт

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық-өндірістік орталық

Орталық
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалды
ұйымдастыру;
051000 Әскер
ісі және
қауіпсіздігі

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру;
051000 Әскер
ісі және
қауіпсіздігі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда 1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалды
ұйымдастыру;
051000 Әскер
ісі және
қауіпсіздігі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ревизор

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901 Көлік
қозғалысын
пайдалану және
тасымалды
ұйымдастыру;
051000 Әскер
ісі және
қауіпсіздігі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Тасымал процесін нормаландыру мен жоспарлау басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық нормаландыру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Локомотивті нормаландыру мен сараптау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Поезд қозғалысының кестесі, жоспарын жасау мен
қалыптастыру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-
экономи-
калық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Тасымал үрдісін нормаландыру мен жоспарлау басқармасының
аймақтық инженері

Инженер

инженерлік-
экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Техникалық-өндірістік орталық

Қазанды
қадағалау
бойынша
инспектор

орта кәсіби

2207002
Эксплуатация
теплофикацион-
ных котельных
установок;
2203002
Эксплуатация
теплотехни-
ческого
оборудования
и систем
теплоснабжения
(ж.д. транспорт)

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Энергия-
лық
бақылау
инспек-
торы

орта кәсіби

3008001
Жылжымалы
составтың 
электрқұрыл-
ғыларын жөндеу
жөніндегі сле-
сарь-электрик;
3009012
Технология
дефектоско-
пического и
электрического
оборудования;
3018002 Темір
жолдың электр-
техникалық
жүйесін
пайдалану

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инспектор

орта кәсіби

3000000
Көлікті
пайдалану
(т.ж. көлік);
2800000 Көлік
техникасы
(т.ж. көлік);
4331002 Жол
және темір жол
шаруашылығы,
темір жол
құрылысы.

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Канцелярия

Канцеля-
рия
бастығы,
орынба-
сары

сала
бойынша
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем емес.

сала бойынша
еңбек
тәжірибесі 5
жылдан кем
болмауы тиіс.

сала
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем емес.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Шешімдерді шығару мен аудару бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары

050507
Менеджмент;
050205
Филология 
немесе
0824002 Іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

бөлімнің
саласына
сәйкес
келетін
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары

050507
Менеджмент;
050205
Филология 
немесе
0824002 Іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану,
шет тілі.

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары,
орта-
техникалық

050205
Филология,
0824002 Іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Құжаттарды қалпына келтіру бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары

050507
Менеджмент
немесе
0824002 іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

қызметке
сәйкес
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем емес.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары


мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары,
орта-
техникалық

0824002 Іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану
 

еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Техник

орта 

0824002 Іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

ЭДО ілеспе бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен
қамтамасыз
ету мен
есептеу
техникасы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бғдарламамен
қамтамасыз
ету мен
есептеу
техникасы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Хаттарды және азаматтарды қабылдау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары

050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен 
қамтамасыз
ету мен
есептеу
техникасы 

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары

050703
Ақпараттық
жүйе; 050704
Бағдарламамен 
қамтамасыз
ету мен
есептеу
техникасы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары,
орта-
техникалық

0824002 іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Құжаттарды сақтау бөлімі (Мұрағат)

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары

050507
Менеджмент
немесе
0824002 іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

салаға
сәйкес
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары

050507
Менеджмент
немесе
0824002 іс
құағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Инженер

жоғары,
орта-
техникалық

0824002 іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Техник

орта

0824002 іс
қағаздарын
жүргізу және
мұрағаттану

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Қоғаммен байланыс басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік, көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050504
Журналист

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Имидждік және рекламалық технологиялар бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
 

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ақпараттық-аналитикалық бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050504
Журналист

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050713 Көлік,
көлік техни-
касы және
технологиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және
көлікті
пайдалану;
050504
Журналист

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ішкі аудит басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ішкі аудит бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы" 
заңдарын білу.
Мемлекеттік
құпияға белгі-
ленген рұқсат
қағазы болуы
керек. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Ұйымдастырушылық-методологиялық бөлім

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509 Қаржы;
050508 Есеп
және аудит

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Мониторингті сатып алу мен бақылау басқармасы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау,
педагогика,
психология,
менеджменттің
негізін білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Мониторигті сатып алу мен талдау бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Товарды сатып алу жұмыстары мен қызмет көрсетуді бақылау

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Жүктерді тасымалдау қызметімен айналысатын мекеме жұмыскерлерінің қызметтер тізімі

Басқарма аппараты

Директор (Президент
және
т.б.),
орынбасары
(вице-
президент
және т.б.)

техникалық, құқықтық,
инженерлік-экономика-
лық, қаржылық, экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050507
Менеджмент;
050509 Қаржы; 050713 Көлік,
көлік
техникасы және тех-
нологиясы; 050901 Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қозға-
лыс және
көлікті
пайдалану; 050301 Юриспруден-
ция;
050302 Халықаралық құқық

темір жол
көлігі
мекемесінде қызметтегі еңбек тәжірибесі 5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау, менеджменттің
психологиясының негізін білу.
"Іскери әкімден-
діру магистрі" дәрежесі басқарма сала-
сындағы қосымша
білімі болуы
тиіс. Мемлекет-
тік тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас  инженер

инженерлік-экономика-
лық,
техникалық,
әскери
жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050713
Көлік,
көлік
техникасы және
техноло-
гиясы;
050901
Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қозғалыс
және
көлікті
пайдалану

темір жол
көлігі
мекемесінде
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі 3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас
бухгалтер, орынбасары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

қаржылық-
бухгалтер-
лік еңбек
тәжірибесі,
соның ішінде
басшылық
қызметте
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Темір жол
көлігіндегі
қаржы, бақылау
ревизиялық
қызметтерін
белгілейтін
Қазақстан
Республикасының "Қазақстан
Республикасын-
дағы еңбек
туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
Заңдарын білуі.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Ревизия секторы 

Сектор
меңгеру-
шісі

қаржылық,
экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050509
Қаржы;
050508
Есеп және
аудит

бухгалтер-
лік қызмет-
тегі еңбек
тәжірибесі 3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас
ревизор

қаржылық, экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050509
Қаржы;
050508
Есеп және
аудит

бухгалтер-
лік қызмет-
тегі еңбек
тәжірибесі 3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Ревизор

қаржылық, экономи-
калық,
немесе
орта
кәсіби
қаржылық, экономи-
калық

050506
Экономика; 050509
Қаржы;
050508
Есеп және
аудит
немесе
0703002
Қаржы (т.ж.
көлігі);
0704001
Бухгалтер;
0705002
Экономика, бухгалтер-
лік есеп
және аудит
(т.ж.
көлігі)

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Құқықтық бөлім

Бөлім
бастығы,
орынбасары

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызмет-
тегі
еңбек
тәжірибесі 3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықара-
лық құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Заң кеңесшісі

құқықтық
жоғары
кәсіби
немесе
құқықтық
орта
кәсіби

050301
Юриспру-
денция;
050302 Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі
немесе
0205012
Құқыққа
кіріспе

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Кадр жұмыс.
тары мен құжаттар-
ды реттеу
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Кадр жөніндегі
менеджер

жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент

мамандығы бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Көліктік-экспеди-
циялық
қызмет
көрсету басқар-
масы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-
экономи-
калық,
техникалық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру, қоз-
ғалыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау, педа-
гогика, психо-
логия, менедж-
менттің негізін
білу. Мемле-
кетті тілді
білуі тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Экспеди-
цияны
ұйымдас-
тыру
бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050507 Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымалдауды ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Көліктік-экспеди-
циялық
учаске

Учаскенің
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас механик

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050712
Машина-
жасау;
050718
Электр-
энергети-
касы;
050717
Жылуэнер-
гетикасы;
050716
Құралжасау

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Аудармашы

жоғары
кәсіби

050207
Аударма ісі;
050205
Филология;
050202
Халықаралық
қатынастар

еңбек
тәжіри-
бесіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник

жоғары
кәсіби
техникалық
немесе
орта
кәсіби
техникалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір
жолдың
жылжымалы
составын
жөндеу және
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Тарифтік
саясат
бөлімі

Сектордың
бастығы

қаржылық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050509
Қаржы;
050506
Экономика

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

қаржылық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050509
Қаржы;
050506
Экономика

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050509 Қаржы; 050506 Экономика

мамандығы бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Маркетинг пен
логистика және материал
ды-техни-
камен
қамтама-
сыз ету
секторы

Сектордың
бастығы

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Контей-
нермен
тасымал-
ды ұйым-
дастыру
басқар-
масы

Басқарма
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-экономика-
лық, тех-
никалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық
жоспарлау және
сараптау, педа-
гогика, психо-
логия, менедж-
менттің негізін
білу. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Бас маман

инженерлік-экономика-
лық, тех-
никалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономика-
лық, тех-
никалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бухгал-
терлік
және
есептік
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызмет-
тегі еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бухгалтер

жоғары
кәсіби
қаржылық,
экономи-
калық
немесе
орта
кәсіби
қаржылық
экономи-
калық

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы
немесе
0703002
Қаржы (т.ж.
көлігі);
0704001
Бухгалтер;
0705002
Экономика,
бухгалтерлік есеп
және аудит
(т.ж.
көлігі)

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Кіріс
және
тасымал-
дау құ-
жаттарын
өңдеу
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Экономика және қаржы
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

қаржылық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Ақпарат-
пен қам-
тамасыз
ету және
техника-
лық
саясат
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

техника-
лық
жоғары
кәсіби

050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050713
Көлік,
көлік
техникасы мен техно-
логиясы;
050901
Тасымалды ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас
маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен қам-
тамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
мен тех-
нологиясы;
050901
Тасымалды ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі 2 жылдан кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050713
Көлік,
көлік
техникасы мен тех-
нологиясы;
050901
Тасымалды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Есепке
алу,
жөндеу
және
пайдалану
бөлімі

Бөлім бастығы, орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
050724
Техноло-
гиялық
машиналар
және
жабдықтар

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы; 050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
050724
Техноло-
гиялық
машиналар
және
жабдықтар

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
050724
Техноло-
гиялық
машиналар
және
жабдықтар

мамандығы-
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Агенттік персоналы

Агенттік-
тің
бастығы,
орынба-
сары

инженерлік-экономи-
калық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика

мамандығы
бойынша
сату
жағындағы
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техника-
лық жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы,
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану.

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Тасымалды
қадағалау және
жоспарлау жөніндегі
инженер

инженерлік-экономика-
лық жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент;
050506
Экономика;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Кассир

бастапқы,
орта
кәсіби,
немесе
жалпы
толық
орта

0703002
Қаржы (т.ж.
көлігі);
0704001
Бухгалтер;
0705002
Экономика,
бухгалтер-
лік есеп
және аудит
(т.ж.кө-
лігі)

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бухгалтер

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби
немесе
қаржылық,
экономи-
калық
орта
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы
немесе
0703002
Қаржы (т.ж.
көлігі);
0704001
Бухгалтер;
0705002
Экономика,
бухгалтер-
лік есеп
және аудит
(т.ж.кө-
лігі)

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
экономист

инженерлік-экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Кадр жөніндегі
маман

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050905
Әлеуметтік
жұмыс;
050503
Психология

еңбек
тәжіри-
бесіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Механик

жоғары кәсіби техникалық
немесе
орта
кәсіби
техникалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы
немесе
2807002
Темір жол
жылжымалы
құрамын
жөндеу және пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
2803002
Темір жолдың
жылжымалы
құрам өндіру;
2805001
Поездың
және ре-
фрижера-
торды
орнату
механигі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Жүкті
іздестіру
жөніндегі
агент

бастапқы.
Орта
кәсіби

0710001 Коммерция-
лық қызмет
(т.ж.
көлігі)

еңбек
тәжірибе-
сіне талап-
тар қойыл-
майды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Контей-
нерлік
алаңның
меңге-
рушісі

орта
кәсіби

2807002
Темір жол
жылжымалы
құрамын
жөндеу және
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
2803002
Темір
жолдың
жылжымалы
құрамын
өндіру
2805001
Поездың
және реф-
рижера-
торды
орнату
механигі;
0712002
Менеджер

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Учаске
мастері

жоғары
кәсіби
техникалық
немесе
орта
кәсіби
техникалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050507
Менеджмент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір
жолдың
жылжымалы
құрамын
жөндеу және
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
2803002
Темір жол-
дың жылжы-
малы құрамын
өндіру;
2805001
Поездың және реф-
рижера-
торды
орнату
механигі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Цехтың
бастығы

жоғары
кәсіби
техникалық
немесе орта
кәсіби техникалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050507
Менеджмент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір жол
жылжымалы
составын
пайдалану, техникалық қызмет
көрсету;
2803002 Жылжымалы
темір жол
көлігін
өндіру;
2805001
Поездың
және ре-
фрижера-
торды
орнату
механигі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050507
Менеджмент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

техника
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Цехтың
мастері

жоғары
кәсіби
техника-
лық немесе
орта
кәсіби
техникалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050507
Менеджмент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір жол
қозғалыс
құрамын
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
2803002
Темір жол
қозғалыс
құрамының
өндірісі;
2805001
Поездың
және ре-
фрижера-
торды
орнату
механигі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Топ мастері

жоғары кәсіби техникалық немесе орта
кәсіби
техникалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы; 050507
Менеджмент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір жол
қозғалыс
құрамын
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
2803002
Темір жол
қозғалыс
құрамының
өндірісі;
2805001
Поездың
және ре-
фрижера-
торды
орнату
механигі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник

техникалық орта
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
және тех-
нологиясы;
050507
Менеджмент;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір жол
қозғалыс
құрамын
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
2803002
Темір жол
қозғалыс
құрамының
өндірісі;
2805001
Поездың
және ре-
фрижера-
торды
орнату
механигі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Аудармашы

жоғары
кәсіби

050207
Аударма
ісі;
050205
Филология;
050202
Халықаралық
қатынастар

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
тиіс. 3 жылда
1 рет білікті-
лігін көтеру.
3 жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Қамтамасыз
ету жө-
ніндегі
агент

бастауыш
кәсіби

0710001
Коммерция-
лық қызмет
(т.ж.
көлігі)

еңбек
тәжірибе-
сіне талап-
тар қойыл-
майды

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Жобалау мен күрделі құрылыс жөніндегі дирекциясы
Басқарма аппараты

Директор (президент т.б.),
орынбасары (вице-
президент
т.б.)

техникалық, құқықтық, инженерлік-экономи-
калық, қаржылық, экономика-
лық жоғары кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050509 Қаржы; 050713 Көлік, көлік техникасы және техно-
логиясы; 050901
Көлік
қозғалысын
пайдалану
және тасы-
малды
ұйымдастыру;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық

темір жол
көлігі мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Стратегиялық 
жоспарлау және
сараптау,
менеджменттің
психологиясының
негізін білу.
"Іскери әкімден-
діру магистрі"
дәрежесі басқарма
саласындағы қосымша білімі болуы тиіс. Мемлекеттік тілді білуі тиіс. 3 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас
инженер

инженерлік-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану.

темір жол
көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас бухгалтер, орынбасары

Қаржылық, экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

қаржылық-
бухгал-
терлік
тәжірибесі,
соның
ішінде
басшылық
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 5
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Темір жол көлігіндегі қаржы, бақылау ревизиялық қызметтерін белгілейтін Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасын-
дағы еңбек
туралы", "Темір
жол көлігі
туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы Заңдарын білуі 3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Іс
қағаздары
жөніндегі
сектор

Сектор
бастығы

жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби

050507
Менеджмент
немесе 0824002
Іс қағаздары
және
мұрағаттану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары кәсіби немесе
орта
кәсіби

050507 Менеджмент немесе
0824002
Іс қағаздары
және
мұрағаттану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби

050507
Менеджмент
немесе
0824002
Іс қағаздары
және
мұрағаттану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Проектті
жасау мен
проект-
тілік-
сметалық
құжаттар
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050714 Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы
050901
Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қоз-
ғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс;
050420
Архитектура

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050714
Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы
050901
Тасымал-
дауды ұйымдас-
тыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс;
050420
Архитектура

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Капиталдық
салым
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Күрделі жөндеу бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары кәсіби

050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қоз-
ғалыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс;
050730
Құрылыс
материал-
дары, конструк-
циялар мен
бұйымдарды
өндіру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс;
050730
Құрылыс
материал-
дары,
конструк-
циялар мен
бұйымдарды
өндіру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас инспектор

орта кәсіби

4303002
Құрылыс пен
ғимараттарды
салу мен
пайдалану;
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және
жол
шаруашылығы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жыл, соның
ішінде
аталған
мекемедегі
еңбек тәж-
рибесі 1
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

ИССО-ны
жөндеу
жөніндегі
бөлімі

Бөлім бастығы,
орынба-
сары

жоғары кәсіби

050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс; 050730 Құрылыс
материал-
дары, конс-
трукциялар
мен бұйым-
дарды өндіру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары кәсіби

050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс;
050730
Құрылыс
материал-
дары,
конструк-
циялар мен
бұйымдарды
өндіру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас
инспектор

орта кәсіби

4315001
Инженерлік
жүйенің
коммуналдық
шаруашылық
маманы;
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және
жол
шаруашылығы

мамандығы
бойынша
еңбек тәжірибесі
2 жыл, соның
ішінде
аталған
мекемедегі еңбек тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инспек-
торский
отдел по
приемке
качества
работ 

Бөлім бастығы, орынба-
сары

жоғары кәсіби

050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс;
050730
Құрылыс
материал-
дары, кон-
струкциялар
мен бұйым-
дарды өндіру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас инспектор

орта кәсіби

4303002
Құрылыс пен
ғимараттарды
салу мен
пайдалану;
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және
жол
шаруашылығы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл, соның
ішінде
аталған
мекемедегі
еңбек тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бухгал-
терлік
есеп
бөлімі

Бөлім бастығы, орынба-
сары

қаржылық, экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы;
050508
Қаржы және
аудит;
050509
Қаржы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

қаржылық, экономика-
лық жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Жалпы салалық жобаларды тарату бөлімі

Бөлім бастығы, орынба-
сары,

жоғары кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы; 050901
Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы;
050714
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас инспектор

орта кәсіби

0705002
Экономика,
бухгалтер-
лік есеп
және аудит
(т.ж. көлігі);
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және
жол
шаруашылығы;
0712002
Менеджмент
(т.ж. көлігі);
4303002
Құрылыс және құрыл-
ғылар мен
ғимарат-
тарды
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл, соның
ішінде
аталған
мекемедегі
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Шаруашы-
лық келі-
сім-шарт-
тарын
орында-
луын қа-
дағалай-
тын құ-
қықпен
қамтама-
сыз ету
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынба-
сары

құқықтық жоғары кәсіби

050301 Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

тиісті
мамандық
бойынша кәсіби қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Электр-
лендіру-
дің ай-
мақтық
бөлімі

Бөлім бастығы, орынба-
сары

техникалық
жоғары
кәсіби

050717
Жылуэнерге-
тикасы;
050718
Электрэнер-
гетикасы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжі-
рибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық жоғары кәсіби

050717 Жылуэнерге-
тикасы; 050718 Электрэнер-
гетикасы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас инспектор

орта кәсіби

4315001
Инженерлік
жүйе
коммуналдық шаруашылы-
ғының
маманы;
4331002
Темір жол
құрылысы,
жол және
жол
шаруашылығы;
3312002
Азаматтық
ғимараттар
мен кәсіп-
орынның
электржаб-
дықтарын
монтаждау,
жөндеу және
пайдалану

мамандығы бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл, соның
ішінде
аталған
мекемедегі
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Шаруашылық басқармасы
Басқарма аппараты

Директор (президент т.б.), орынбасары (вице-
президент
т.б.)

техникалық, құқықтық, инженерлік-экономика-
лық, қаржы-
лық, эконо-
микалық жоғары кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050509 Қаржы;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қоз-
ғалыс және
көлікті
пайдалану;
050301
Юриспруден-
ция;
050302
Халықаралық
құқық

темір жол
көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек тәжірибесі 3 жылдан кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу. Стратегиялық  жоспарлау және сараптау, менеджменттің психологиясының негізін білу. "Іскери әкімдендіру
магистрі" дәрежесі
басқарма саласындағы қосымша білімі болуы тиіс. Мемлекеттік тілді білуі тиіс.
3 жылда 1 рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Хатшы-
референт

жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби

050507
Менеджмент;
050901
Тасымал-
дауды ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану немесе
0824002
Іс қағаздары
және
мұрағаттану;
0823001
Хатшы-
референт

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бухгалтерлік есеп бөлімі

Бас
бухгалтер,
орынбасары

қаржылық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

қаржылық-
бухгал-
терлік 
тәжірибесі,
соның
ішінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Темір жол көлігіндегі
қаржы, бақылау
ревизиялық
қызметтерін
белгілейтін
Қазақстан
Республикасының
"Қазақстан
Республикасын-
дағы еңбек
туралы", "Темір
жол көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
Заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Шаруашы-
лық-пай-
далану
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық жоғары кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық жоғары кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713 Көлік, көлік
техникасы және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қозға-
лыс және
көлікті
пайдалану

мамандығы бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инспектор

орта кәсіби

4315001 Инженерлік жүйенің  коммуналдық шаруашылық маманы; 4315001 Коммуналдық шаруашылық-
тың жөндеу жұмыстары маманы; 4331002 Темір жол құрылысы, жол және жол
шаруашылығы

еңбек тәжірибесі-
не ешқан-
дай талап-
тар қойыл-
майды.
Қосымша арнайы дайындығы болуы тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Өндіріс-
тік жөндеу
бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

инженерлік-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдау-
ды ұйымдас-
тыру, қозға-
лыс және
көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

инженерлік-экономика-
лық, техни-
калық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономи-
калық, техникалық
жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050729
Құрылыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Техника-
лық-ма-
териал-
дармен
қамтама-
сыз ету
бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

экономика-
лық, инже-
нерлік-эко-
номикалық
жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономика-
лық жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050511 Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Қойма меңгерушісі

орта кәсіби

0712002 Менеджер;
0705002 Экономика, бухгалтер-
лік есеп
және аудит
(т.ж.
көлігі)

қойма
меңгеру-
шісі қыз-
метіндегі
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.
Өндірістік
тазалық пен өрт
қауіпсіздігі,
техника қауіп-
сіздігі, еңбекті
қорғау ережелері
мен нормаларын
білу. 3 жылда 1
рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Ішкі
күзет
бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

жоғары кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану; 050301
Юриспруден-
ция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі;
051000
Әскери іс
және
қауіпсіздік

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инспектор

орта кәсіби

0202002
Құқыққорғау
қызметі

еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды. 

Мықты денсаулық,
спорттық дайындығы,
өзін қорғау мен
қорғаныстың
арнайы тәсілдерін білу,
оқпен ататын
қару және басқа
да байланыс пен
қорғаныс заттарын
қолдана білу,
сол сияқты арнайы
бағдарлама
бойынша оқу. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Күзетші

орта
кәсіби
немесе
орта
(толық)
жалпы

0202002
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жыл,
әскери
қызметте
немесе
жалпы еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Мықты денсаулық,
спорттық дайындығы,
өзін қорғау мен
қорғаныстың
арнайы тәсілдерін білу,
оқпен ататын
қару және басқа
да байланыс пен
қорғаныс заттарын
қолдана білу,
сол сияқты арнайы
бағдарлама
бойынша оқу. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Құқықтық сектор
Сектордың
бастығы

Құқықтық
жоғары
кәсіби

050301 Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Заң кеңесшісі

жоғары кәсіби
құқықтық,
орта
кәсіби
құқықтық

050301 Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі
немесе
0205012
Құқыққа
кіріспе

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Конкурстық жұмыстар бөліміБөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары кәсіби

050506
Экономика; 050507 Менеджмент; 050511 Маркетинг;
050301
Юриспру-
денция

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент;
050511
Маркетинг;
050301
Юриспру-
денция

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Секре-
тариат

Бас
референт

жоғары кәсіби немесе орта
кәсіби

050507 Менеджмент; 050901 Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті
пайдалану
немесе
0824002
Іс қағаздары
және мұрағаттану;
0823001
Хатшы-
референт

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Хатшы-
референт

жоғары кәсіби немесе орта
кәсіби

050507 Менеджмент; 050901 Тасымал-
дауды ұйымдастыру, қозғалыс және
көлікті
пайдалану
немесе
0824002
Іс қағаздары
және
мұрағаттану; 0823001
Хатшы-
референт

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Пошталық экспедиция
бөлімі
Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
мен техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір жол
жылжымалы
құрамын
жөндеу мен
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
3022001
Тасымалдау
құжаттарын
өңдеу мен
рәсімдеу
операторы;
3813002
Пошталық
байланыс

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби

050713 Көлік, көлік
техникасы
мен техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір жол
жылжымалы  құрамын жөндеу мен
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
3022001
Тасымалдау құжаттарын
өңдеу мен
рәсімдеу
операторы;
3813002
Пошталық
байланыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник

техникалық
жоғары
кәсіби
немесе
техникалық
орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
мен техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану
немесе
2807002
Темір жол
жылжымалы
құрамын
жөндеу мен
пайдалану,
техникалық
қызмет
көрсету;
3022001
Тасымалдау
құжаттарын
өңдеу мен
рәсімдеу
операторы;
3813002
Пошталық
байланыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Экспедитор

бастауыш, орта
кәсіби
немесе
орта
(толық)
жалпы

2807002
Темір жол
жылжымалы
құрамын
жөндеу мен
пайдалану;
3022001
Тасымалдау
құжаттарын
өңдеу мен
рәсімдеу
операторы;
3813002
Пошталық
байланыс

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Көліктік
бөлім

Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби
немесе
техникалық орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Көлік қоз-
ғалысын пай-
далану және
тасымалды
ұйымдастыру
немесе
3002002
Автомобиль
көлігін
жөндеу және
пайдалану 
және техни-
калық
қызмет
көрсету

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Гараж
механигі

техникалық
жоғары
кәсіби
немесе
техникалық
орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Көлік қоз-
ғалысын пай-
далану және
тасымалды
ұйымдастыру
немесе
3002002
Автомобиль
көлігін
жөндеу және
пайдалану
және тех-
никалық
қызмет
көрсету

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық жоғары кәсіби немесе техникалық орта
кәсіби

050713 Көлік, көлік
техникасы және техно-
логиясы;
050901
Көлік қоз-
ғалысын пай-
далану және тасымалды
ұйымдастыру
немесе
3002002
Автомобиль
көлігін
жөндеу және
пайдалану
және
техникалық
қызмет
көрсету

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық жоғары кәсіби немесе техникалық орта
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру
немесе
3002002
Автомобиль
көлігін
жөндеу және
пайдалану
және техни-
калық
қызмет
көрсету

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Ден
шынықтыру
мен спорт
секторы

Сектор
бастығы

жоғары
кәсіби
және орта
кәсіби

050108
Дене
шынықтыру
және спорт
немесе
0310002
Дене
шынықтыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Қазақстан
Республикасының
Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы
заңдарын білу.
Дене шынықтыру,
сауықтыру мәсе- лелері бойынша әдістемелік материалдарды, елдегі дене шынықтыру мәдениетін өркендету бағыттарын мен
перспективала-
рын, еңбек
қорғау нормалары
мен ережелерін
білу. 3 жылда 1 рет біліктілігін
арттыру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби
және орта
кәсіби

050108
Ден
шынықтыру
және спорт
немесе
0310002
Дене
шынықтыру

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Процессинговый центр

Директор (президент т.б.), орынбасары (вице-
президент
т.б.)

техникалық, құқықтық, инженерлік-экономика-
лық, қаржылық, экономи-
калық жоғары кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050509 Қаржы; 050713 Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық

темір жол
көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу. Стратегиялық  жоспарлау және сараптау, менеджменттің психологиясының негізін білу. "Іскери әкімдендіру магистрі" дәрежесі, басқарма саласындағы қосымша білімі болуы тиіс. Мемлекеттік тілді білуі тиіс. 3 жылда 1 рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас инженер

инженерлік- экономи-
калық, техникалық жоғары кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050702
Автомат-
тандыру
және
басқарма;
050703
Ақпаратттық
жүйе;
050704
Бағдарлама-
мен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

темір жол
көлігі
мекеме-
сінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас  бухгалтер, орынбасары

қаржылық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

қаржылық-
бухгал-
терлік
қызметте,
оның ішінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Темір жол
көлігіндегі
қаржы, бақылау
ревизиялық
қызметтерін
белгілейтін
Қазақстан
Республикасының
"Қазақстан
Республикасын-
дағы еңбек
туралы", "Темір
жол көлігі
туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
Заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Отдел приклад-
ного и
систем-
ного админист-
рирова-
ния,
РОПЦ,
органи-
зационный
отдел

Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютер-
лік моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютер-
лік моделдеу

мамандығы бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютер-
лік моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бухгал-
терлік
есеп
бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

қаржылық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

қаржылық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

қаржылық
жоғары
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Жоспарлы-
экономи-
калық
бөлім

Бөлім бастығы, орынбасары

инженерлік-
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Отдел марке-
тинга и
развития

Бөлім бастығы, орынбасары

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы
050511
Маркетинг

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050511
Маркетинг

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Опера-
циялық
бөлім

Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютер-
лік моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютер-
лік моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютер-
лік моделдеу

мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі 1 жылдан кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Әкімшілік-шаруашылық
бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

жоғары
кәсіби

050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымал-
дауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
1 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас есептеу орталығы және аймақтық
ақпараттық-есептеу орталығы
Басқарма аппараты

Директор (президентжәне т.б.)
орынбасары
(вице-
президент
және т.б.)

техникалық, құқықтық, инженерлік-экономи-
калық,
қаржы,
экономи-
калық
жоғары кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050509 Қаржы; 050713 Көлік, көлік техникасы және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті
пайдалану;
050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық

темір жол
көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек тәжірибесі 5 жылдан кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу. Стратегиялық  жоспарлау және сараптау, менеджменттің психологиясының негізін білу. "Іскери әкімдендіру магистрі" дәрежесі басқарма саласындағы қосымша білімі болуы тиіс. Мемлекеттік тілді білуі тиіс. 3 жылда 1 рет біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас инженер

инженерлік-техникалық жоғары кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050713 Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы; 050901
Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс
және
көлікті
пайдалану

темір жол
көлігі
мекемесінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас бухгалтер, орынбасары

қаржылық, эконо-
микалық жоғары кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы;
050506
Экономика;
050507
Менеджмент

қаржылық-
бухгал-
терлік
қызметте,
соның
ішінде
басшылық
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Темір жол
көлігіндегі
қаржы, бақылау
ревизиялық
қызметтерін
белгілейтін
Қазақстан
Республикасының
"Қазақстан
Республика-
сындағы еңбек
туралы", "Темір
жол көлігі
туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
Заңдарын білу.
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бухгалтер

қаржылық, экономи-
калық
жоғары
кәсіби
немесе
қаржылық,
экономи-
калық орта
кәсіби

050508
Есеп және
аудит;
050509
Қаржы
немесе
0703002
Қаржы (т.ж.
көлігі);
0704001
Бухгалтер;
0705002
Экономика,
бухгалтерлік
есеп және
аудит (т.ж.
көлігі)

бухгал-
терлік
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс. Еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Кадрлық және әлеуметтік
жұмыстар секторыСектор
бастығы

жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050905 Әлеуметтік
жұмыс;
050503
Психология

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Кадр
жөніндегі
менеджер

жоғары
кәсіби

050507
Менеджмент

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Заң
кеңесшісі

құқықтық
жоғары
кәсіби
немесе
құқықтық
орта кәсіби

050301
Юриспру-
денция;
050302
Халықаралық
құқық;
050303
Құқыққорғау
қызметі
немесе
0205012
Құқыққа
кіріспе

еңбек
тәжірибе-
сіне
немесе
қызметтегі
еңбек
тәжірибе-
сіне
талаптар
қойылмайды,
орнын
ауыстыратын
орта
білімді
маманның
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Экономикалық-
жоспарлау бөлімі
Бөлім
бастығы,
орынбасары

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506 Экономика; 050507 Менеджмент; 050713 Көлік, көлік техникасы және технологиясы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
экономист

инженерлік-экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмай-
ды, маман-
дығы бойын-
ша еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Нормаландыру мен калькуляциялау
секторыСектор бастығы

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Қаржыландыру секторы
Сектор
бастығы

қаржылық,
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050509
Қаржы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
экономист

инженерлік-
экономи-
калық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік, көлік
техникасы
және техно-
логиясы

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Техникалық
жабдықтау бөлімі
Бөлім
бастығы,
орынбасары

инженерлік-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
басқармасы;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

инженерлік-
экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
басқармасы;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник

жоғары
кәсіби
немесе
орта
кәсіби
техникалық

050702
Автомат-
тандыру
басқармасы;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету,
есептеу
техникасы
немесе
3701001
Компьютер
құрылғы-
ларына
қызмет
көрсету
технигі;
3702001
Есептеу
техникасына
қызмет
көрсету
техник-
операторы;
3703002
Есептеу
машинасы,
кешендер,
жүйе мен
желілер

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.
Немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер по
ОТ и ТБ

техникалық
жоғары
кәсіби

050731
Тіршілік
қауіпсіздігі
мен қоршаған
ортаны
қорғау;
051001
Өрт қауіп-
сіздігі;
050303
Құқық қорғау
қызметі;
050713
Көлік, көлік
техникасы
мен техно-
логиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдалану

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру
және басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай талаптар қойылмайды. Немесе мамандығы бойынша еңбек тәжірибесі 2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Аудармашы

жоғары
кәсіби

050207
Аударма ісі;
050205
Филология;
050202
халықаралық
қатынастар

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды

Қазақстан
Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу.
Мемлекеттік
тілді білуі
қажет. 3 жылда
1 рет біліктілі-
гін көтеру. 3
жылда 1 рет
аттестациядан
өту.

Отдел по отраслевому фонду
алгоритмов, программ,
классификаторов и нормативных
документовБөлім
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автомат-
тандыру және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмай-
ды, маман-
дығы бойын-
ша еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
математик

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.
Немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

АСОУП
бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

инженерлік-
техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Тасымалды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе

автомат-
тандыру
саласындағы
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Поезд жолы үлгісі секторы, вагон моделдері мен электронды
жол ведомостары, халықаралық түйісу пункттерінің секторы

Сектор бастығы

инженерлік-техникалық жоғары кәсіби

050901
Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру;
050702
Автомат-
тандыру және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;

автомат-
тандыру
саласындағы
еңбек тәжіри
бесі 3 жыл-
дан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

инженерлік-
техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру;
050702
Автомат-
тандыру және
басқару;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

өндірісті
басқарудағы
автомат-
тандырылған
жүйе
инженері
қызметін-
дегі еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

инженерлік-
техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Көлік
қозғалысын
пайдалану
және
тасымалды
ұйымдастыру;
050702
Автоматтан-
дыру және
басқару;
050703
Ақпараттық жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмай-
ды, маман-
дығы бойынша
еңбек тәжіри
бесі 2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050702
Автомат-
тандыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.
Немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
математик

жоғары
кәсіби

050901 Тасымалдауды ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану;
050702
Автомат-
тандыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.
Немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Сектор операционных систем


Сектор
бастығы

инженерлік-техникалық
жоғары
кәсіби

050703
Операциялық
жүйе;
050703
Ақпараттық
жүйе;
05704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

операциялық
жүйедегі
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

инженерлік-техникалық жоғары кәсіби

050703
Операциялық
жүйе;
050703
Ақпараттық
жүйе;
05704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3-5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Жалпы мамандыққа
Отдел по внедрению и
сопровождению АРМ массовых
профессийБөлім
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттестациядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Сектор сопровождения
АРМ ТВК
Сектор
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3-5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
математик

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,мамандығы бойынша еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бөлім
ТО ЭВМ

Бөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Сектор обслуживания ЭВМ,
Сектор обслуживания АПДСектор
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник

техникалық
жоғары
кәсіби
немесе
техникалық
орта кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік моделдеу или
3701001
Техник по
обслуживанию
компьютерных
устройств;
3702001
Техник-опе-
ратор по
обслуживанию
вычислитель-
ной техники;
3703002
Вычислитель-
ные машины,
комплексы,
системы и
сети

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды, мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
электрон-
щик

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотех-
ника, элек-
троника және
телекомму-
никация;
050716
Құралжасау

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.
Немесе
мамандығы
бойынша еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3-5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Электр-
механигі

техникалық
жоғары
кәсіби
немесе
техникалық
орта кәсіби

050713
Транспорт,
транспортная
техника и
технологии;
050716
Приборостро-
ение или
3009002
Технология
дефектоско-
пического и
электричес-
кого обору-
дования;
3012002
Эксплуатация
городского
электро-
транспорта;
3015002
Эксплуатация электричес-
кой системы
метрополи-
тена;
3018002
Эксплуатация
электротех-
нических
систем
железной
дороги;
3020002
Эксплуатация
устройств
оперативной
технологи-
ческой
связи ж.д.
транспорта;
3042002
Эксплуатация
транспортных
энергети-
ческих
установок

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жыл немесе
мамандығы
бойынша еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білуі
тиіс. Жұмысқа
кірер алдында
және уақтылы
медициналық
тексеруден өтіп
тұруы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

ЭКСПРЕСС Бөлімі
Бөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050719
Радиотех-
ника, элек-
троника және
телекомму-
никация;
050716
Құралжасау

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Сектор ведения нормативно-справочной информации,
Сектор эксплуатации, развития и внедрения,
Сектор программно-технологического сопровождения

Сектор
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704 Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.
Немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3-5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
математик

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704 Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3-5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Ақпараттық жүйе және тапсырмаларды пайдалану бөліміБөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру, қозғалыс
және көлікті
пайдалану.
050702
Ақпараттық
жүйе және
компьютерлік
моделдеу.
050703
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Сектор сопровождения и внедрения прикладных задач,
сектор диалоговой-информационной системы контрольно-оперативной работы

Сектор бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдалану.
050702
Ақпараттық
жүйе және
компьютерлік
моделдеу.
050703
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

мамандығы бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану.
050702
Ақпараттық
жүйе және
компьютерлік
моделдеу.
050703
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс және көлікті
пайдалану.
050702
Ақпараттық
жүйе және
компьютерлік
моделдеу
050703
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3-5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

техникалық
жоғары
кәсіби

050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану.
050702
Ақпараттық
жүйе және
компьютерлік
моделдеу
050703
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3-5 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Отдел эксплуатации единых комплексов ИОДВБөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704 Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калы және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Сектор ведения
нормативно-справочной
информации ЕК ИОДВСектор
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
математик

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотех-
ника,
электроника
және теле-
коммуни-
кация;
050716
Құралжасау

еңбек
тәжірибесіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 2
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

ЕК ИОММ пайдалану бөлімі

Бөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарлама-
мен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
математик

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.
Немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекомму-
никация;
050716
Құралжасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Әкімшілік
тапсырмалар бөлімі
Бөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
электроншы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекомму-
никация;
050716
Құралжасау

еңбек тәжірибе-
сіне
ешқандай талаптар қойылмайды, мамандығы бойынша
еңбек тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Өндірісті қамтамасыз
ету бөлімі
Бөлім
бастығы,
орынбасары

жоғары
техникалық

050729
Өндірістік
және
азаматтық
құрылыс;
050702
Ақпараттық
жүйе,
ақпараттық-
есептегіш
техника

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

жоғары
техникалық

050506
Экономика,
050507
Менеджмент

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник 

орта кәсіби

0705002
Маркетинг,
есеп және
аудит

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Электрмен қамтамасыз ету және
кондиционерлеу бөліміБөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050717
Теплоэнер-
гетика;
050718
Электр-
энергетика

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы", "Темір жол көлігі туралы", "Акционерлік қоғам туралы" заңдарын білу.  3 жылда 1 рет біліктілігін көтеру. 3 жылда 1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
электроншы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құралжасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Электр-
механигі

жоғары
техникалық
және орта
техникалық
кәсіби

050713
Көлік,
көлік
техникасы
мен техно-
логиясы;
050716
Құралжасау;
050717
Жылуэнерге-
тикасы;
050718
Электрэнер-
гетикасы
немесе
3009002
Дефектоско-
пиялық және
электрлік
құрылғылар
технология-
сы;
3018002
Темір
жолдың
электртех-
никалық
жүйесін
пайдалану;
3020002
Темір жол
көлігіндегі
шұғыл
технология-
лық байланыс
құрылғыларын
пайдалану;
3042002
Көлік
энергетика-
лық қондыр-
ғыларын
пайдалану

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білуі
тиіс. Жұмысқа
кірер алдында
және уақтылы
медициналық
тексеруден өтіп
тұруы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Әкімдендіру, мәліметтерді беру
құралының бөліміБөлім
бастығы,
орынбасары

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек тәжірибесі 3
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Әкімдендіру секторы, Сектор КИ

Сектор
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік моделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
электроншы

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

инженерлік-экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Электр-
механигі

жоғары
кәсіби
техникалық
немесе орта
кәсіби
техникалық

050713
Көлік,
көлік
техникасы
мен техно-
логиясы
050716
Құралжасау
немесе
3009002
Дефектоско-
пиялық пен
электрлік
құрылғылар
технология-
сы;
3012002
Қалалық
электркө-
лігін
пайдалану;
3015002
Метрополе-
тиннің
электрлік
жүйесін
пайдалану;
3018002
Темір жолдың
электртехни-
калық
жүйесін
пайдалану;
3020002
Темір жолдың
шұғыл техно-
логиялық
құрылғыларын
пайдалану;
3042002
Көліктік
энергети-
калық қон-
дырғыларды
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
5 жыл.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білуі
тиіс. Жұмысқа
кірер алдында
және уақтылы
медициналық
тексеруден өтіп
тұруы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Жобалау және жасау
бөлімі
Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдарла-
машы

техникалық жоғары кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник

жоғары
техникалық
және орта
техникалық
кәсіби


  050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлікмоделдеу или
3701001
Техник по
обслуживанию
компьютерных
устройств;
3702001
Техник-опе-
ратор по
обслуживанию
вычислитель-
ной техники;
3703002
Вычисли-
тельные
машины,
комплексы,
системы и
сети 

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Жөндеу және қызмет
көрсету бөлімі ПЭВМ
Бөлім бастығы

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704 Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы; 050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
электроншы

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719 Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекомму-
никация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдарла-
машы

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекомму-
никация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Ақпараттық технологияларды
кіргізу бөліміБөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719 Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдарла-
машы

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
электроншы

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Өндіріс қызметін ұйымдастыру бөліміБөлім бастығы

жоғары кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Бас маман

жоғары кәсіби

050506 Экономика,
050507
Менеджмент,
050509
Қаржы,
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер

жоғары кәсіби

050506 Экономика;
050507
Менеджмент,
050509
Қаржы,
050301
Юриспруден-
ция,
050713
Көлік
техникасы
және техно-
логиясы

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Отдел статистической
отчетности
Бөлім бастығы, орынбасары

инженерлік-экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және көлікті
пайдалану

тиісті
мамандық
бойынша
кәсіби
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

инженерлік-экономика-
лық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050506
Экономика;
050507
Менеджмент;
050713
Көлік,
көлік
техникасы
және техно-
логиясы;
050901
Тасымалдауды
ұйымдастыру,
қозғалыс
және
көлікті
пайдалану

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Электр-
механигі

жоғары
кәсіби
техникалық
немесе орта
кәсіби
техникалық


мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл немесе 2
жылдан кем
болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білуі
тиіс. Жұмысқа
кірер алдында
және уақтылы
медициналық
тексеруден өтіп
тұруы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Автоматтандырылған бухгалтерлік есеп бөлімі

Бөлім
бастығы

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

алған
мамандығына
сәйкес
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламамшы

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математика-
лық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекомму-
никация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Отдел информационных
технологических разборокБөлім бастығы, орынбасары

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

алған
мамандығына
сәйкес
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автомат-
тандыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719
Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Техник

жоғары
кәсіби
техникалық
немесе орта
кәсіби
техникалық

050702 Автомати-
зация и
управление;
050703
Информаци-
онные
системы;
050704
Вычисли-
тельная
техника и
программное
обеспечение; 050705
Математи-
ческое и
компьютерное
моделиро-
вание или
3701001
Техник по
обслуживанию
компьютерных устройств;
3702001
Техник-
оператор по
обслуживанию
вычисли-
тельной
техники;
3703002
Вычисли-
тельные
машины,
комплексы,
системы и
сети

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

АССУС
бөлімі

Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы
050719 Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекоммуни-
кация;
050716
Құрал жасау

алған
мамандығына
сәйкес
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
электроншы

техникалық жоғары кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050704
Бағдарла-
мамен қамтамасыз ету және есептеу техникасы; 050719 Радиотехни-
ка, электро-
ника және
телекомму-
никация;
Құрал жасау

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
бағдар-
ламашы

инженерлік-экономи-
калық,
техникалық
жоғары
кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлік
моделдеу

еңбек
тәжірибе-
сіне
ешқандай
талаптар
қойылмайды,
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Электр-
механигі

жоғары
кәсіби
техникалық
немесе
орта
кәсіби
техникалық

050713
Транспорт,
транспортная
техника и
технологии;
050716
Приборостро-
ение или
3009002
Технология
дефектоско-
пического и
электричес-
кого обору-
дования;
3012002
Эксплуатация городского
электро-
транспорта;
3015002
Эксплуатация
электри-
ческой
системы
метрополи-
тена;
3018002
Эксплуатация электротех-
нических
систем
железной
дороги;
3020002
Эксплуатация устройств
оперативной
технологи-
ческой
связи ж.д.
транспорта;
3042002
Эксплуатация
транспортных
энергети-
ческих
установок

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
3 жыл
немесе
мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білуі
тиіс. Жұмысқа
кірер алдында
және уақтылы
медициналық
тексеруден өтіп
тұруы тиіс. 3
жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

ЛОИС

Бөлім бастығы, орынбасары

техникалық
жоғары
кәсіби

050702 Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлікмоделдеу

алған
мамандығына
сәйкес
қызметтегі
еңбек
тәжірибесі
3 жылдан
кем болмауы
тиіс

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттеста-
циядан өту.

Инженер-
технолог

техникалық
жоғары
кәсіби

050702
Автоматтан-
дыру және
басқарма;
050703
Ақпараттық
жүйе;
050704
Бағдарла-
мамен
қамтамасыз
ету және
есептеу
техникасы;
050705
Математи-
калық және
компьютерлікмоделдеу

мамандығы
бойынша
еңбек
тәжірибесі
2 жылдан
кем болмауы
тиіс.

Қазақстан
Республикасының
"Еңбек туралы",
"Темір жол
көлігі туралы",
"Акционерлік
қоғам туралы"
заңдарын білу. 
3 жылда 1 рет
біліктілігін
көтеру. 3 жылда
1 рет аттест