Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 20 наурыздағы N 1044 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 31 шілдедегі № 290 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Президентінің 31.07.2023 № 290 Жарлығымен.

      Қаулы етемін:

      1. "Мемлекеттiк билiк органдары жүйесiндегi кадр саясатының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 29 наурыздағы N 828 Жарлығына мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекiтiлген Мемлекеттiк саяси қызметшiлер лауазымдарының және мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының Президентi тағайындайтын және бекiтетiн немесе оның келiсуiмен тағайындалатын және бекiтiлетiн, оның ұсынуы бойынша сайланатын басшы қызметкерлерiнiң лауазымдар тiзбесiндегi:

      "Қазақстан Республикасы Президент Әкiмшiлiк

      Президентiнiң ұлттық қауiп. Басшысы";

      сiздiк мәселелерi жөнiндегi

      көмекшiсi - Қазақстан

      Pecпубликасы Қауiпсiздiк

      Кеңесiнiң хатшысы

      деген жол алынып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Президентiнiң көмекшiсi" деген бағандағы "көмекшiсi" деген сөз "көмекшiлерi" деген сөзбен алмастырылсын;

      "Қазақстан Республикасы Президент Әкiмшiлiк

      Президентiнiң Әкiмшiлiгi Басшысы"

      Басшысының орынбасарлары

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президент Әкiмшiлiк

      Қауiпсiздiк Кеңесiнiң Басшысы";

      хатшысы

      "Қазақстан Республикасының Президент Премьер-

      Министрлерi Министр"

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасындағы Президент Әкiмшiлiк

      Адам құқығы жөнiндегi уәкiл Басшысы";

      "Қазақстан Республикасы ҰҚК-нің "Барлау", Арнайы ақпараттық, Үкiметтiк байланыс қызметтерiнің директорлары, алқа мүшелерi" деген бағандағы ", Үкiметтiк байланыс" деген сөз алынып тасталсын;

      "Мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi және Қаржы полициясы агенттiктерi төрағаларының орынбасарлары" деген баған мынадай редакцияда жазылсын: "Кедендiк бақылау және Қаржы полициясы агенттiктерi төрағаларының орынбасарлары";

      "Кеден, Қылмыстық-атқару жүйесi, Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес жөніндегi, Тiркеу қызметi, Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру, Жол полициясы комитеттерiнiң төрағалары" деген бағандағы "Кеден," және ", Жол полициясы" деген сөздер алынып тасталсын; "жекешелендiру," деген сөзден кейiн "құқық қорғау органдары" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Облыстар, Астана және облыс облыс Премьер-

      Алматы қалалары әкiм. әкімі әкімі Министрмен,

      дерiнiң орынбасарлары, Әкiмшiлiк

      әкiмдерi аппараттары жетек. Басшысымен"

      шiлерi, қалалардың, аудан.

      дардың және қалалардағы

      аудандардың әкiмдерi

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Адам құқығы "Қазақстан "Қазақстан Әкiмшiлiк

      жөнiндегi Республикасын. Республикасын. Басшысы";

      ұлттық дағы Адам дағы Адам құқығы

      орталық құқығы жөнiндегi уәкiл

      жетекшiсi жөнiндегi уәкiл

      "Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының прокурорлары" деген баған "және оларға теңестiрiлген прокурорлар" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Бас прокуратураның Бас Бас Әкімшілік

      орталық аппараты прокурор прокурор Басшысы-

      департаменттерiнiң мен"

      бастықтары

      деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      "Облыстар, Астана, Бас Бас Әкімшілік

      Алматы қалалары про. прокурор прокурор Басшысы.

      курорларының орын. мен";

      басарлары және оларға

      теңестiрілген прокурор.

      лардың орынбасарлары

      "Облыстық, Астана және Алматы қалалық iшкi iстер басқармаларының бастықтары" деген баған мынадай редакцияда жазылсын: "Облыстық, Астана, Алматы қалалық iшкi iстер басқармаларының, көлiктегi iшкi iстер басқармаларының (бас басқармалар) бастықтары";

      жоғарыда аталған Тiзбе мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Iшкi Ішкі Әкімшілік

      Iшкi iстер министрлiгiнiң істер істер Басшысы.

      орталық аппараты депар. министрі министрі мен

      таменттерiнiң бастықтары

      Облыстар, Астана, Алматы Қаржы Қаржы Әкімшілік

      қалалары қаржы поли. полициясы полициясы Басшысы.

      циясы, көлiктегi полиция агенттігінің агенттігінің мен

      департаменттерiнiң төрағасы төрағасы

      бастықтары, Қазақстан

      Республикасы Қаржы

      полициясы агенттiгi орта.

      лық аппараты департа.

      менттерiнiң бастықтары

      Облыстар, Астана және Кедендiк Кедендiк Әкімшілік

      Алматы қалалары кеден бақылау бақылау Басшысы.

      басқармаларының агенттiгiнің агенттiгiнің мен

      бастықтары төрағасы төрағасы

      Облыстар, Астана және Әдiлет Әдiлет Әкімшілік

      Алматы қалалары әдiлет министрi министрi Басшысы.

      басқармаларының бас. мен";

      тықтары, облыстар,

      Астана қаласы, Алматы

      қаласы және Алматы

      облысы бойынша Қыл.

      мыстық-атқару жүйесi

      комитетi басқармалары.

      ның бастықтары, Әдiлет

      министрлiгi "Сот сарап.

      тамасы орталығы"

      мемлекеттiк мекемесiнiң

      директоры

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекiтiлген Қазақстан республикасының мемлекеттiк саяси қызметшiлерi мен орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарының өзге де басшы лауазымды адамдарын қызметке келiсу, қызметке тағайындау мен қызметтен босату тәртiбi туралы ережедегi:

      3-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегi "Yкiметтiк байланыс," деген сөз алынып тасталсын;

      4-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде:

      екiншi абзац "және олардың орынбасарлары" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Iшкi iстер министрiнiң, Iшкi әскерлер Қолбасшысының, Iшкi iстер министрлiгi комитеттерi төрағаларының, IIМ орталық аппараты департаменттерi бастықтарының, облыстар, Астана, Алматы қалаларының ҚIIБ (IIБ) және көлiктегi ҚIIБ (IIБ) бастықтарының орынбасарлары;

      төртiншi абзац ", Әдiлет министрлiгi "Сот сараптамасы орталығы" мемлекеттiк мекемесi директорының, облыстар, Астана және Алматы қалалары әдiлет басқармалары бастықтарының, облыстар, Астана қаласы, Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесi комитетi басқармалары бастықтарының орынбасарлары" деген сөздермен толықтырылсын;

      бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Кедендiк бақылау агенттiгiнiң төрағасы, оның орынбасарлары, облыстар, Астана және Алматы қалалары кеден басқармаларының бастықтары";

      алтыншы абзац ", Қаржы полициясы агенттiгiнiң орталық аппараты департаменттерiнiң бастықтары, облыстар, Астана, Алматы қалалары қаржы полициясы, көлiктегi полиция департаменттерiнiң бастықтары" деген сөздермен толықтырылсын;

      алтыншы тармақ алынып тасталсын;

      8-тармақта:

      бiрiншi бөлiктегi "орынбасарларының," деген сөзден кейiн "әкiмдерi аппараттары жетекшілерiнiң" деген сөздермен толықтырылсын;

      екiншi бөлiктегi "Аумақтық-ұйымдастыру" деген сөз "Ұйымдастыру-бақылау" деген сөзбен алмастырылсын;

      9-тармақтағы "Облыс әкімдерiнiң орынбасарларын," деген сөздер "Облыстар, Астана, Алматы қалалары әкiмдерiнiң орынбасарларын, әкiмдерi аппараттары жетекшiлерiн," деген сөздермен алмастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкiметi өз актiлерiн осы Жарлыққа сәйкес келтiрсiн.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастан күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Президенті