Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 26 маусымдағы N 608 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 11 тамыз N 1133. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2000.01.28. N 137 қаулысымен. ~P000137

      Күші жойылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.06.01 № 75 қаулысымен.

      "Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың жарғылық капиталы туралы" Қазақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының (бұдан әрi "Ұлттық комиссия" деп аталады) 1998 жылғы 20 қарашадағы N 16 қаулысының (Казақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 1999 жылғы 14 қаңтарда  665-нөмiрмен тiркелген) күшiне енгiзiлуiне байланысты және "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы"  Z970136_ Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы заңының 58-бабын орындау мақсатында, сондай-ақ зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялар қызметiнiң тиiмдiлiгін көтеру және зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың өз қаражатын инвестициялау жөнiндегі қызметiн реттеу мақсатында Ұлттық комиссия қаулы етеді: 
      1. Ұлттық комиссияның 1997 жылғы 29 тамыздағы N 16 қаулысымен бекiтiлген және Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 1997 жылғы 09 қыркүйекте 363  V970363_ нөмiрмен тiркелген Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компанияларға арналған пруденциялық нормативтер туралы ережеге мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн: 
      1) "Жарғылық капиталдың ең төменгi мөлшерi" 1-тарауы алып тасталсын; 
      2) 2-тарау мынадай редакцияда жазылсын: 

            "2. Өз қаражатының жеткiлiктiлiгі 

      2.1. Компанияның өз қаражатының жеткiлiктiлiгі Компанияның өз қаражаты мөлшерiнiң оның өз активтерiнiң және оның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерiнiң мөлшерiне қатынасы ретiнде есептелетiн К1 коэффициентiмен мынадай формулада сипатталады:     

                            СС

                      К1=_________ , бұл жерде

                         СА + ПА     

     К1 - өз қаражатының жеткiлiктiлiк коэффициентi;

     СС - Компанияның өз қаражатының осы Ереженiң 2.2-тармағына

          сәйкес есептелген мөлшерi;

     СА - Компанияның өз активтерiнiң мөлшерi;

     ПА - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы

          активтерiнiң мөлшерi.     

     2.2. Компанияның өз қаражатына:

     1) жарияланған жарғылық капитал;

     2) қосымша төленген капитал;

     3) қосымша төленбеген капитал;

     4) резервтiк капитал;

     5) есептi жылдың бөлiнбеген кiрiсi;

     6) өткен жылдардың бөлiнбеген кiрiсi;

     шегерiле отырып:

     7) төленбеген капитал;

     8) алып қойылған капитал;

     9) материалсыздандырылған активтер;

     10) есептi жылдың жабылмаған зияндары;

     11) өткен жылдардың жабылмаған зияндары;

     12) кепiлдiктегi немесе өзге де жүк артуға ұшыраған активтер;
     13) "Аффилиирленген тұлға" ұғымын қолдану практикасы туралы" Ұлттық комиссия Директоратының 1998 жылғы 26 қазандағы N 181 қаулысына сәйкес Компанияға қатысты аффилиирленген тұлғалар болып табылатын ұйымдардың дебиторлық борышы; 
      14) компанияға өтеу мерзiмi екi айдан асатын материалсыздандырылған активтердi, негiзгi қаражатты және материалдарды жеткiзу жөнiндегi ұйымдардың дебиторлық борышы; 
      15) Ұлттық комиссияның 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекiтiлген Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың инвестициялық қызметтi жүзеге асыру қағидаларының 2-тармағымен айқындалған қаржы құралдарына инвестициялауды қоспағанда қаржылық инвестициялар (сатып алу құнымен); 
      16) берiлген аванстар кiредi. 
      2.3. К1 коэффициентiнiң мәнi мыналардан төмен болмау керек: 
      1) 0,02 - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерiнiң кемiнде 5 миллиард теңгенi құрайтын мөлшерi кезiнде; 
      2) 0,015 - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерiнiң 5-тен 10 миллиардқа дейiнгi теңгенi құрайтын мөлшерi кезiнде; 
      3) 0,01 - Компанияның инвестициялық басқаруға қабылдаған зейнетақы активтерiнiң 10 және одан көп миллиард теңгенi құрайтын мөлшерi кезiнде.". 
      3) 3-2-тармақта: 
      он бiрiншi бөлiктегi "4.8-т." рәмiзi "4.8-тармағына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      он үшiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын: 
      "Компанияның оның негiзгi және қосымша резервтiк капиталдарының жиынтық өлшемiне сәйкес келетiн өз активтерiн Компания тек қана Казақстан Республикасы Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясының (бұдан әрi "Ұлттық комиссия" деп аталады) 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекiтiлген Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың инвестициялық қызметтi жүзеге асыру қағидаларының 2-тармағында айқындалған қаржы құралдарына орналастыруы керек. 
      Компанияның өз активтерi есебiнен аталған қаржы құралдарына жүзеге асырылатын инвестициялардың жиынтық баланстық құны күнделiктi кемiнде оның осы тармақтың шарттарына сәйкес есептелген негiзгi және қосымша резервтiк капиталдарының жиынтық өлшемiн құрау керек." 
      4) 4.4-тармақтағы "БҚҰК-ға" деген сөз "Ұлттық комиссияға" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      5) 4.8-тармақта: 
      бiрiншi бөлiктегi "БҚҰК" аббревиатурасы "Ұлттық комиссия" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      6) 5-тарау мынадай редакцияда жазылсын: 

           "5. Бiр эмитенттiң мемлекеттiк емес бағалы қағаздарына, 
           бiр екiншi деңгейдегi банктегi депозитке және бiр екiншi 
           деңгейдегi банктiң депозиттiк сертификатына жасалатын 
                инвестициялардың ең төменгi мөлшерi" 

      5.1. Осы Ережемен және Ұлттық комиссияның 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекiтiлген Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың инвестициялық қызметтi жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылуы мүмкiн бiр эмитенттiң мемлекеттiк емес бағалы қағаздарына, бiр екiншi деңгейдегі банктегi депозитке және бiр екiншi деңгейдегi банктiң депозиттiк сертификатына Компания жасайтын инвестициялардың жиынтық мөлшерi мынадай мәндерден аспауы керек: 
      1) бiр екiншi деңгейдегi банкке эмиссияланған бағалы қағаздарға, сондай-ақ осы банктегi депозиттерге және оның депозиттiк сертификаттарына: 
      зейнетақы активтерiн инвестициялау кезiнде - әрбiр жекелеген жинақтаушы зейнетақы қорының Компанияның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерi көлемiнiң 10%-нен, өз активтерiн инвестициялау кезiнде - Компанияның өз активтерi қөлемiнiң 10%-нен, 
      бiрақ жиынтығында осы банктiң өз капиталы мөлшерiнiң 25%-нен аспайтындай; 
      2) екiншi деңгейдегi банк болып табылмайтын эмитенттiң облигацияларына: 
      зейнетақы активтерiн инвестициялау кезiнде - әрбiр жекелеген жинақтаушы зейнетақы қорының Компанияның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерi көлемiнiң 5%-нен, өз активтерiн инвестициялау кезiнде - Компанияның өз активтерi көлемiнiң 5%-нен, 
      бiрақ жиынтығында осы эмитенттiң өз капиталы мөлшерiнiң 25%-нен немесе осы эмитенттiң бiр эмиссиясының облигацияларының жалпы санының 25%-нен аспайтындай (аталған өлшемдердiң қайсы аса төмен болып табылатындығына байланысты); 
      3) екiншi деңгейдегi банк болып табылмайтын эмитенттiң акцияларына: 
      зейнетақы активтерiн инвестициялау кезiнде - әрбiр жекелеген жинақтаушы зейнетақы қорының Компанияның инвестициялық басқаруындағы зейнетақы активтерi көлемiнiң 5%-нен, өз активтерiн инвестициялау кезiнде - Компанияның өз активтерi көлемiнiң 5%-нен, 
      бiрақ жиынтығында осы эмитенттiң акцияларының жалпы санының 25%-нен аспайтындай. 
      5.2. Компанияның бiр эмитенттiң мемлекеттiк емес бағалы қағаздарына, бiр екiншi деңгейдегi банктегi депозитке және бiр екiншi деңгейдегi банктiң депозиттiк сертификатына жасалатын инвестицияларының жиынтық мөлшерiн есептеу кезiнде: 
      1) Қазақстан Республикасының ұйымы - банктiң (эмитенттiң) өз капиталы банктiк қызметтi реттейтiн заңға немесе акционерлiк қоғамдар туралы заңдарға сәйкес баспасөз басылымында жарияланған не листингтiк рәсiмдерге сәйкес "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ-ы ұсынған оның соңғы тоқсандық балансының негiзiнде айқындалады; 
      2) шетелдiк эмитенттiң өз капиталы оның Компания үшiн жеткiлiктi соңғы тоқсандық немесе жылдық балансының негiзiнде айқындалады;

     3) бiр-бiрiне аффилиирленген екiншi деңгейдегi банктер бiр банк ретiнде танылады.

     5.3. Осы Ереженiң 5.1 және 5.2-тармақтарында белгiленген нормалар халықаралық қаржы ұйымдарының Ұлттық комиссияның 1998 жылғы 13 тамыздағы N 11 қаулысымен бекiтiлген Зейнетақы активтерiн басқару жөнiндегi компаниялардың инвестициялық қызметтi жүзеге асыру қағидаларына сәйкес Компания сатып алуы мүмкiн бағалы қағаздарына қолданылмайды;

     7) 7.1 -тармақта:

     бiрiншi бөлiктегi "БКҰК" аббревитурасы "Ұлттық комиссияға" сөздерiмен ауыстырылсын;

     8) 7.2-тармақтағы "БҚҰК" аббревитурасы "Ұлттық комиссия" сөздерiмен ауыстырылсын;

     9) 7.3-тармақта:

     бiрiншi бөлiктегi "БҚҰК" аббревитурасы "Ұлттық комиссия" сөздерiмен ауыстырылсын;

     екiншi бөлiктегi "БҚҰК" аббревитурасы "Ұлттық комиссияға" сөздерiмен ауыстырылсын;

     10) 7.5-тармақта:

     бiрiншi және екiншi сөйлемдердегi "БҚҰК" аббревитурасы "Ұлттық комиссияның" сөздерiмен ауыстырылсын.
      2. Осы Қаулының Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркелген күнiнен бастап күшiне енгiзiлетiндiгi белгiленсiн. 
      3. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Лицензиялау және қадағалау басқармасының Зейнетақыны реформалау бөлiмi: 
      1) осы Қаулыны зейнетақыны басқару жөнiндегi компаниялардың, кастодиан-банктердiң, "Мемлекеттiк жинақтаушы зейнетақы қоры" ЖАҚ-ның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң және Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгiнiң Жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметiн реттеу жөнiндегi комитетiнiң назарына жеткiзсiн; 
      2) осы Қаулыны зейнетақы активтерiн инвестициялық басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға лицензия алуға ниет бiлдiрген ұйымдардың назарына жеткiзсiн;

     3) осы Қаулының орындалысына бақылау жасасын.

     4. Ұлттық комиссия орталық аппаратының Төраға қызметi - Талдау және стратегия басқармасын осы Қаулыны "Қазақстанның қор биржасы" ЖАҚ-ның (оған осы Қаулыны өзiнiң мүшелерiнiң назарына жеткiзу жөнiндегі мiндеттi жүктей отырып) және "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийi" ЖАҚ-ның назарына жеткiзсiн.     

     Ұлттық комиссияның Төрағасы     

     Комиссияның мүшелері