Орнықты дамуға көшудің нысаналы көрсеткіштерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі N 848 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 14 қарашадағы N 216 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасының 2007 - 2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу тұжырымдамасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қоса беріліп отырған орнықты дамуға көшудің нысаналы көрсеткіштері бекітілсін.
      2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2007 жылғы 27 қыркүйектегі
N 848 қаулысымен  
бекітілген     

Орнықты дамуға көшудің нысаналы көрсеткіштері


Көрсеткіштер Ағымдағы
ахуал
2009
ж.
2012 ж. 2018
ж.
2024
ж.
1 2 3 4 5 6 7
1. Экология және қоршаған ортаны қорғау

1.1

Экологиялық
орнықтылықтың
индексі

63

68

73

75

88

1.2

Ластаушы заттардың
атмосфераға жалпы
үлестік шығарынды-
сы (ЖІӨ-нің
миллион теңгесі-
не тонна)

0,31

0,24

0,15

0,12

0,1

1.3

Көміртегінің
шығарындылары
(ЖІӨ-нің миллион
теңгесіне тонна)

11,69

10,56

8,94

7,31

4,06

1.4

Күкірт тотығының
шығарындылары
(ЖІӨ-нің миллион
теңгесіне тонна)

0,32

0,25

0,2

0,15

0,08

1.5

Азот тотығының
шығарындылары
(ЖІӨ-нің миллион
теңгесіне тонна) 

0,04

0,032

0,025

0,02

0,015

1.6

Қоршаған ортада
орналасатын уытты
қалдықтардың
көлемі (ЖІӨ-нің
миллион теңгесі-
не тонна)

29,15

26,82

20,32

16,26

12,19

1.7

Ластаушы заттардың
су көздеріне
төгінділері (ЖІӨ-
нің миллион
теңгесіне тонна)

0,2

0,18

0,14

0,1

0,08

1.8

Негізгі су объек-
тілері бойынша
судың ластануының
ең жоғары индексі
(ш.б.)

2,2

1,9

0,9

0,6

0,4

1.9

Еріген оттегінің
шоғырлануы, мони-
торингтің барлық
станциялары бойынша орташа
(судың бір литріне
миллиграмм)

7,17

6,9

6,6

6,3

6,0

1.10

Судың индустриалды
органикалық
ластануы, тұщы су
қорының текше км
ОБТ тонна

1,59

1,0

0,58

0,45

0,34

1.11

Тиісті қадағалау
жүргізілетін қала-
лардағы атмосфера
ластануының орташа
индексі (ш.б.)

8,9

7,0

6,0

5,5

3,0

1.12

Оңтайлы физиоло-
гиялық өлшемдерге
сәйкес келетін
ауыз суға жүйелі
қол жеткізе алатын
халықтың үлесі, %

78,7

80

82

85

90

1.13

Елдің ауданына
байланысты заңды
тұлға мәртебесі
бар ерекше қорға-
латын аумақтардың
үлесі, %

1,7

2,1

2,2

2,3

2,5

1.14

Қоршаған ортаны
қорғауға жұмсала-
тын шығындар,
ЖІӨ-ге %-бен

1,2

1,5

2,0

3,0

4,0

1.15

Су стресінің
деңгейі жоғары ел
аумағының үлесі, %

57

50

40

30

20

1.16

ISO 14001-ге
сертификатталған
компаниялардың
саны, ЖІӨ-нің
миллиард теңгесіне

0,0058

0,0070

0,01

0,012

0,017

2. Әлеуметтік орнықтылық

2.1

Туу кезінде
күтілетін өмір
сүру ұзақтығы
(жылдар) оның
ішінде:

65,9

67,9

68,9

71

73,1

ер адамдардың

60,3

63,0

66,7

69,5

72,5

әйелдердің

71,8

73,0

76,0

78,0

80,0

2.2

Халықтың жалпы
өлімі, 1000 тұрғын
адамға

10,37

9,0

8,0

7,0

6,5

2.3

Әйелдердің АӨОҰ
ер адамдардың АӨОҰ
артуы, жылдар

11,5

10,0

9,3

8,5

7,5

2.4

Туу, 1000 тұрғынға

18,42

19,3

21,5

22,4

23,5

2.5

Жұмыссыздық
деңгейі, %

7,8

7,1

6,5

5,9

5,3

2.6

Жазатайым оқиға-
дан, уланудан және
жарақаттанудан
болатын өлім,
100000 тұрғынға

150

110

80

70

60

2.7

Санитарлық-эпиде-
миологиялық талап-
тарға сәйкес
келмейтін еңбек
жағдайларында
жұмыс істейтін
өнеркәсіптік
ұйымдар қызметкер-
лерінің үлес
салмағы

19,7

18

10

6

3

2.8

Адам өліміне әкел-
ген өндірістегі
жазатайым оқиға-
лардан зардап
шеккендер саны,
жұмыс істейтін
1000 адамға

0,1

0,08

0,06

0,03

0,01

2.9

Денсаулық сақтауға
жұмсалатын шығыс-
тардың үлесі,
ЖІӨ-ге %-бен

2,3

3,5

4

7

10

3. Ресурстарды пайдалану тиімділігі

3.1

Ресурстарды пайда-
лану тиімділігінің
(РПТ) көрсеткіші,
орташа есеппен
барлық салалар мен
өңірлер бойынша
(ш.б.)

0,31

0,33

0,37

0,43

0,53

3.2

Барлық салалар мен
өңірлер бойынша
орташа есеппен ресурстарды жылдық
жиынтық тұтыну,
Гвт

94,85

130,45

154,86

264,86

468,38

3.3

Барлық салалар мен
өңірлер бойынша
орташа есеппен жылдық жиынтық өндіру, Гвт

29,40

43,05

57,30

113,10

248,24

3.4

ЖІӨ-нің энергияны
қажетсінуі,
ЖІӨ-нің миллион
теңгесіне мұнай
баламасының
тоннасы

16,6

15,0

10,0

8,0

5,0

3.5

Көмірді тұтыну,
тұрғылықты алаңның
1 шаршы км тера-
джоульмен

1,19

1,1

0,9

0,8

0,66

3.6

Энергияны тұтыну-
дың жалпы көлеміне
энергияның
баламалы көздерін
пайдалану үлесі, %

0,02

0,028

0,05

1

5

3.7

Нақты мәндегі ЖІӨ
орташа жылдық
өсуі, %

9

9

7

6

5

      Ескертпе : аббревиатуралардың толық жазылуы:
      ЖІӨ - жалпы ішкі өнім
      ОБК - оттегіне биологиялық қажеттілік
      АӨОҰ - алдағы өмір сүрудің орташа ұзақтығы.