Салыққа жатпайтын түсiмдердi өндiрiп алуға жауапты және олардың түсуiн бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың тiзбесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 10 желтоқсандағы N 1303 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы N 1339 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1339 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексi  58-бабының 10) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Қоса берiлiп отырған Салыққа жатпайтын түсiмдердi өндiрiп алуға жауапты уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың тiзбесi бекiтiлсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiне қоса берiлiп отырған тiзбеде көрсетiлген мемлекеттiк органдардың салыққа жатпайтын түсiмдердiң мемлекеттiк бюджетке түсуiнiң толықтығын және уақтылығын қамтамасыз ету жөнiндегi бақылауды жүзеге асыру жүктелсiн.
      3. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  
2004 жылғы 10 желтоқсандағы    
N 1303 қаулысымен бекiтiлген    

  Салыққа жатпайтын түсiмдердi өндiрiп алуға жауапты және олардың түсуін бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың тiзбесi

       Ескерту. Тізбеге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.05.29. N  438 қаулысымен.

_________________________________________________________________
Р/с    Салыққа жатпайтын түсiмдердi      Салыққа жатпайтын
N     өндiрiп алуға жауапты және        түсiмдердiң атауы
       олардың түсуін бақылауды жүзеге
       асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк
       органдардың атауы 
_________________________________________________________________
1                  2                             3
_________________________________________________________________
1  Шаруашылық жүргiзу құқығындағы      Республикалық мемлекеттiк
   республикалық мемлекеттiк           кәсiпорындардың таза кiрiсi
   кәсiпорындарға қатысты              бөлiгiнiң түсiмдерi
   мемлекеттiк басқару органдары

2  Шаруашылық жүргiзу құқығындағы      Коммуналдық мемлекеттік
   коммуналдық мемлекеттiк             кәсiпорындардың таза кiрiсi
   кәсiпорындарға қатысты              бөлiгiнiң түсiмдерi
   мемлекеттiк басқару органдары

3  Акциялардың мемлекеттік пакетiн     Республикалық меншiктегi
   иелену және пайдалану құқығын       акциялардың мемлекеттiк
   жүзеге асыратын мемлекеттік         пакеттерiне дивидендтер
   органдар

4  Жауапкершiлiгi шектеулi             Республикалық меншiктегi 
   серiктестіктердегi қатысу           заңды тұлғалардағы қатысу 
   үлестерiн иелену және пайдалану     үлесiне кірістер
   құқығын жүзеге асыратын
   мемлекеттік органдар

5  Республикалық бюджеттен             Республикалық бюджеттен
   қаржыландырылатын мемлекеттiк       қаржыландырылатын
   органдар                            мемлекеттiк мекемелердiң
                                       тауарларды (жұмыстарды,
                                       қызметтердi) сатуынан
                                       түсетiн түсiмдер

                                       Республикалық бюджеттен
                                       қаржыландырылатын мемлекеттiк
                                       мекемелердiң дебиторлық,
                                       депоненттiк берешегiнiң
                                       түсiмдерi

                                       Бұрын республикалық бюджеттен
                                       алынған, пайдаланылмаған
                                       қаражаттарды қайтару

6  Жергiлiктi бюджеттен                Жергiлiктi бюджеттен
   қаржыландырылатын мемлекеттiк       қаржыландырылатын мемлекеттiк
   органдар                            мекемелердiң қызметтердi
                                       сатуынан түсетiн түсiмдер

                                       Жергiлiктi бюджеттен
                                       қаржыландырылатын мемлекеттiк
                                       мекемелердiң дебиторлық,
                                       депоненттiк берешегiнiң
                                       түсiмдерi

                                       Бұрын жергiлiктi бюджеттен
                                       алынған, пайдаланылмаған
                                       қаражаттарды қайтару

7  Қазақстан Республикасы Қорғаныс     Әскери полигондарды 
   министрлiгi                         пайдаланғаны үшiн жалдау
                                       ақысынан түсетiн түсiмдер

                                       Қару-жарақ пен әскери
                                       техниканы сатудан түсетiн
                                       түсiмдер

8  Қазақстан Республикасы Ұлттық       "Байқоңыр" кешенiн 
   ғарыш агенттігі                     пайдаланғаны үшiн жалдау 
                                       ақысынан түсетiн түсiмдер

9  Қазақстан Республикасы Жоғарғы      Атқарушылық санкция
   Сотының жанындағы Сот әкiмшiлiгi
   комитетi (сот актiсi болған
   жағдайда, келiсiм бойынша)

10 Қазақстан Республикасы Қаржы        Казино, тотализаторлар және 
   министрлiгiнiң Салық комитетi,      ойын бизнесi қызметiнен 
   Қазақстан Республикасы Жоғарғы      алынған кiрiстердi 
   Сотының жанындағы Сот әкiмшiлiгi    қоспағанда, оған қатысты
   комитетi (мәжбүрлеп орындату        лицензиялық тәртiп 
   туралы сот қаулысы болған жағдайда, белгiленген лицензиясыз 
   келiсiм бойынша)                    қызметтен алынған өндiрiп
                                       алынған кiрiстердiң түсiмi

                                       Оған қатысты лицензиялық
                                       тәртiп белгiленген казино
                                       тотализаторлар және ойын
                                       бизнесiнiң лицензиясыз
                                       қызметiнен алынған өндiріп
                                       алынған кiрiстердiң түсiмi

                                       Жеке кәсiпкерлердiң
                                       мемлекеттiк тiркелмеген
                                       қызметiнен алынған өндiрiп
                                       алынған кiрiстердiң түсiмi

                                       Банктерден немесе банк
                                       операцияларының жекелеген
                                       түрлерiн жүзеге асыратын
                                       ұйымдардан салық заңнамасы
                                       нормаларын бұзғаны үшiн
                                       салынатын айыппұл сомаларының
                                       түсiмi

11  Республикалық бюджеттен            Орталық мемлекеттiк органдар,
    қаржыландырылатын уәкiлеттi        олардың аумақтық бөлiмшелерi
    мемлекеттiк органдар, Қазақстан    салатын әкiмшілiк айыппұлдар,
    Республикасы Жоғарғы Сотының       өсiмақылар, санкциялар, 
    жанындағы Сот әкiмшiлiгi комитетi  өндiрiп алулар
    (мәжбүрлеп орындату туралы сот
    қаулысы болған жағдайда, келiсiм   Республикалық бюджеттен
    бойынша)                           қаржыландырылатын мемлекеттiк
                                       мекемелер салатын өзге де
                                       айыппұлдар, өсiмақылар,
                                       санкциялар, өндiрiп алулар

12  Жергiлiктi бюджеттен               Жергілiктi мемлекеттiк 
    қаржыландырылатын уәкілеттi        органдар салатын әкiмшілiк 
    мемлекеттiк органдар, Қазақстан    айыппұлдар, өсiмақылар, 
    Республикасы Жоғарғы Сотының       санкциялар, өндiрiп алулар
    жанындағы Сот әкiмшілігi комитеті
    (мәжбүрлеп орындату туралы сот     Жергiлiктi бюджеттен
    қаулысы болған жағдайда, келiсiм   қаржыландырылатын мемлекеттiк
    бойынша)                           мекемелер салатын өзге де
                                       айыппұлдар, өсiмақылар,
                                       санкциялар, өндiрiп алулар

13  Қазақстан Республикасы Энергетика  Жер қойнауы туралы ақпаратты
    және минералдық ресурстар          пайдалануға бергенi үшiн 
    министрлiгiнiң Геология және жер   төлемақы
    қойнауын пайдалану комитетi

14  Қазақстан Республикасы Табиғи      Монополияға қарсы заңнаманың
    монополияларды реттеу агенттiгi    бұзылуы нәтижесiнде алынған
                                       кiрiстердiң түсiмi

15  Қазақстан Республикасы Әдiлет      Бас бостандығынан айыруға
    министрлiгi                        сотталғандардың тамақтың,
                                       заттай мүлiктiң және
                                       коммуналдық-тұрмыстық,
                                       емдеу-алдын алу
                                       қызметтерiнiң құнын,
                                       мемлекетке, түзеу мекемесiне
                                       келтiрілген залалды, қашуға
                                       жол бермеуге байланысты
                                       қосымша шығындарды өтеуi

                                       Түзеу жұмыстарына
                                       сотталғандардың еңбекақысынан
                                       ұсталатын түсімдер

16  Қазақстан Республикасы Ауыл        Ауыл шаруашылық және орман
    шаруашылығы министрлiгi            алқаптарын ауыл және орман
                                       шаруашылықтарын жүргiзуге
                                       байланысты емес мақсаттарға
                                       пайдалану үшiн алған кезде
                                       ауыл шаруашылығы және орман
                                       шаруашылығы өндiрiстерiнiң
                                       зияндарын өтеуден түсетiн
                                       түсiмдер

                                       Зиянды өтеу туралы талап
                                       бойынша табиғат
                                       қорғаушылардан алынған
                                       қаражаттар, тәркiленген
                                       аңшылық және балық
                                       шаруашылығы құрал-сайманын,
                                       заңсыз өндiрiлген өнiмдi
                                       сатудан түскен қаражаттар

17  Жергiлiктi атқарушы органдар       Коммуналдық меншiктегi
                                       акциялардың мемлекеттік
                                       пакеттерiне дивидендтер

                                       Коммуналдық меншiктегi заңды
                                       тұлғалардағы қатысу үлесiне
                                       түсетiн кiрiстер

                                       Коммуналдық меншiктегi
                                       мүлiктi жалға беруден
                                       түсетiн кiрiстер

                                       Аудандардың (облыстық маңызы
                                       бар қалалардың) жергiлiктi
                                       атқарушы органдарына облыстық
                                       бюджеттен берiлген бюджеттiк
                                       кредиттер бойынша сыйақылар
                                       (мүдделер)

                                       Жергiлiктi бюджеттен қарыз
                                       алушы банктерге берiлген
                                       бюджеттiк кредиттер бойынша
                                       сыйақылар (мүдделер)

                                       Жергiлiктi бюджеттен жеке
                                       тұлғаларға берiлген бюджеттiк
                                       кредиттер бойынша сыйақылар
                                       (мүдделер)

                                       Жер учаскелерiн жалға беру
                                       құқығын сатқаны үшiн төлемақы

                                       Жергiлiктi өкiлеттi
                                       органдардың шешiмдерi
                                       бойынша өткiзiлетiн
                                       мемлекеттiк лотереялардан
                                       түсетiн кiрiстердiң түсiмдерi

                                       Иесiз мүлiктi, белгiленген
                                       тәртiппен коммуналдық
                                       меншiкке өтеусiз өткен
                                       мүлiктi, қадағалаусыз
                                       жануарларды, олжаларды,
                                       сондай-ақ мұрагерлiк құқығы
                                       бойынша мемлекетке өткен
                                       мүлiктi сатудан алынатын
                                       түсiмдер

                                       Жергiлiктi бюджеттен
                                       қаржыландырылатын мемлекеттiк
                                       мекемелер ұйымдастыратын
                                       мемлекеттiк сатып алуды
                                       өткiзуден түсетiн ақша
                                       түсiмдерi

                                       Жергiлiктi бюджетке түсетiн
                                       басқа да салыққа жатпайтын
                                       түсiмдер

18  Қазақстан Республикасы Қаржы       Республикалық меншiктегi
    министрлiгi                        мүлiктi жалға беруден
                                       түсетiн кiрiстер

                                       Қазақстан Республикасы Ұлттық
                                       Банкiндегi Қазақстан
                                       Республикасы Үкiметiнiң
                                       депозиттерi бойынша
                                       сыйақылар (мүдделер)

                                       Депозитке уақытша еркiн
                                       бюджет ақшасын орналастырудан
                                       алынған сыйақылар (мүдделер)

                                       Екiншi деңгейдегi банктердегi
                                       шоттарда мемлекеттiк сыртқы
                                       қарыздардың қаражатын
                                       орналастыруға сыйақылар
                                       (мүдделер)

                                       Облыстардың, республикалық
                                       маңызы бар қалалардың,
                                       астананың жергiлiктi
                                       атқарушы органдарына iшкi
                                       көздер есебiнен республикалық
                                       бюджеттен берiлген бюджеттiк
                                       кредиттер бойынша сыйақылар
                                       (мүдделер)

                                       Аудандардың (облыстық маңызы
                                       бар қалалардың) жергiлiктi
                                       атқарушы органдарына
                                       үкiметтiк сыртқы қарыздар
                                       қаражаты есебiнен
                                       республикалық бюджеттен
                                       берiлген бюджеттiк кредиттер
                                       бойынша сыйақылар (мүдделер)

                                       Қарыз алушы банкiлерге iшкi
                                       көздер есебiнен республикалық
                                       бюджеттен берiлген бюджеттiк
                                       кредиттер бойынша сыйақылар
                                       (мүдделер)

                                       Қарыз алушы банктерге
                                       үкiметтiк сыртқы қарыздар
                                       қаражаты есебiнен
                                       республикалық бюджеттен
                                       берiлген бюджеттiк кредиттер
                                       бойынша сыйақылар (мүдделер)

                                       Заңды тұлғаларға үкiметтiк
                                       сыртқы қарыздар қаражаты
                                       есебiнен 2005 жылға дейiн
                                       республикалық бюджеттен
                                       берiлген бюджеттiк кредиттер
                                       бойынша сыйақылар (мүдделер)

                                       Жеке тұлғаларға республикалық
                                       бюджеттен берiлген бюджеттiк
                                       кредиттер бойынша сыйақылар
                                       (мүдделер)

                                       Шет мемлекеттерге берiлген
                                       бюджеттiк кредиттер бойынша
                                       сыйақылар (мүдделер)

                                       Қазақстан Республикасының
                                       Үкiметi мемлекеттiк
                                       кепiлдiктер бойынша төлеген
                                       талаптар бойынша сыйақылар
                                       (мүдделер)

                                       Бағалы қағаздардың
                                       ұйымдастырылған рыногында
                                       сатып алынған мемлекеттiк
                                       эмиссиялық бағалы қағаздардан
                                       түскен сыйақылар

                                       Тәркіленген мүлiктi,
                                       белгiленген тәртiппен
                                       республикалық меншiкке
                                       өтеусiз өткен мүлiктi, оның
                                       iшiнде мемлекеттiң пайдасына
                                       бас тарту кедендiк режимiнде
                                       ресiмделген тауарлар мен
                                       көлiк құралдарын сатудан
                                       түсетiн түсiмдер

                                       Республикалық бюджеттен
                                       қаржыландырылатын мемлекеттiк
                                       мекемелер ұйымдастыратын
                                       мемлекеттiк сатып алуды
                                       өткiзуден түсетін ақша
                                       түсiмдерi

                                       Заңсыз алынған мүлiктi
                                       еркiмен тапсырудан немесе
                                       өндiрiп алудан немесе
                                       мемлекеттiк функцияларды
                                       орындауға уәкiлеттiк берiлген
                                       тұлғаларға немесе оларға
                                       теңестiрiлген тұлғаларға
                                       заңсыз көрсетiлген
                                       қызметтердiң құнынан
                                       алынатын сомалардың түсiмi

                                       Республикалық бюджетке
                                       түсетiн өзге де салыққа
                                       жатпайтын түсiмдер
_________________________________________________________________